Procedūra : 2016/0027(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0327/2016

Pateikti tekstai :

A8-0327/2016

Debatai :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Balsavimas :

PV 15/03/2017 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0082

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 924kWORD 104k
14.11.2016
PE 580.792v02-00 A8-0327/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

(COM(2016) 0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Patrizia Toia

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

(COM(2016) 0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0043),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0020/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 gegužės 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę (A8-0327/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sprendimu Nr. 243/2012/ES20 priimtoje daugiametėje radijo spektro politikos programoje (RSPP) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė tikslus: iki 2015 m. surasti bent 1 200 MHz spektro, tinkamo belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje; remti tolesnę novatoriškų audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų plėtrą, užtikrinant pakankamai spektro palydoviniam ir antžeminiam ryšiui tokioms paslaugoms teikti, jeigu toks poreikis yra aiškiai pagrįstas; užtikrinti pakankamai spektro programų kūrimo ir specialiųjų renginių ryšio reikmėms;

(1)  Sprendimu Nr. 243/2012/ES20 priimtoje daugiametėje radijo spektro politikos programoje (RSPP) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė tikslus: iki 2015 m. surasti bent 1 200 MHz spektro, tinkamo belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje; remti tolesnę novatoriškų transliavimo paslaugų plėtrą, užtikrinant pakankamai spektro palydoviniam ir antžeminiam ryšiui tokioms paslaugoms teikti, jeigu toks poreikis yra aiškiai pagrįstas; užtikrinti pakankamai spektro programų kūrimo ir specialiųjų renginių ryšio reikmėms;

__________________

__________________

20 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

20 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje21 Komisija pabrėžė 694–790 MHz juostos (vadinamoji 700 MHz juosta) svarbą siekiant užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų teikiamos kaimo vietovėse, ir poreikį suderintai atlaisvinti tą dažnių juostą, kartu atsižvelgiant į specialius garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų poreikius;

(2)  bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje,21Komisija pabrėžė 694–790 MHz juostos (vadinamoji 700 MHz juosta) svarbą siekiant užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų teikiamos kaimo vietovėse, ir poreikį suderintai atlaisvinti tą dažnių juostą, siekiant užtikrinti prieigą ir ryšį, kartu atsižvelgiant į specialius transliavimo paslaugų poreikius; skaitmeninės takoskyros mažinimas aprėpties ir žinių srityje yra svarbus aspektas, kuriam turi būti teikiama pirmenybė užtikrinant, kad, naudotojams įvaldant naujas technologijas, neatsirastų nauja takoskyra;

__________________

__________________

21 Žr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Žr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  spektro valdymo tobulinimas yra būtina sąlyga siekiant pramonės perėjimo prie 5G ryšio, kuris Europai užtikrintų svarbiausią vaidmenį diegiant inovacijas, taip pat būtų sukurta skaitmeniniams tinklams ir paslaugoms plėtoti palanki aplinka ir padidėtų skaitmeninės ekonomikos augimo potencialas. Kuriant Europos ekonomiką vis dažniau didžiausias dėmesys bus skiriamas skaitmeninei visuomenei, todėl reikia užtikrinti visapusišką tinklo aprėptį, kad būtų galima plėtoti su daiktų internetu ir e. prekyba susijusias paslaugas bei Europos debesijos paslaugas ir visoje Europoje iš ketvirtosios pramonės revoliucijos gauti visapusišką naudą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  700 MHz dažnių juosta suteikia galimybę pasauliniu mastu užtikrinti suderintą ir koordinuotą judriojo plačiajuosčio ryšio spektrą kuriant masto ekonomiją. Naudojantis šia dažnių juosta turėtų būti galima miesto ir kaimo arba atokiose vietovėse kurti naujas, novatoriškas skaitmenines paslaugas, pavyzdžiui, e. sveikatos ir m. sveikatos, kurios būtų palaikomos mobiliaisiais telefonais, pacientų stebėjimo prietaisais ir kitais belaidžiais įrenginiais, taip pat pažangiaisiais elektros energijos tinklais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto1a Europos Parlamentas primena valstybėms narėms jų įsipareigojimą užtikrinti, kad visi galėtų naudotis plačiajuosčiu bent 30 Mbps spartos ryšiu, pabrėžia, kad radijo spektras yra svarbus išteklius, kuris yra labai svarbus Sąjungos konkurencingumui ateityje, ir prašo pirmenybę teikti darniai ir konkurencijai palankiai spektro paskirstymo ir veiksmingo spektro valdymo sistemai;

 

__________________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2016)0009.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  spektras 470–790 MHz dažnių juostoje yra vertingas išteklius siekiant ekonomiškai efektyviai diegti belaidžio ryšio tinklus, kuriais užtikrinama visuotinė aprėptis patalpose ir lauke. Dabar šis spektras Sąjungoje naudojamas skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai. Jis tinkamas žiniasklaidos, kūrybos ir kultūros sektorių, kuriems šis spektro išteklius būtinas, kad būtų galima teikti turinį plačiosioms auditorijoms belaidžiu ryšiu, plėtrai;

(3)  spektras yra viešoji gėrybė. T. y., 470–790 MHz dažnių juostoje jis yra vertingas išteklius siekiant ekonomiškai efektyviai diegti belaidžio ryšio tinklus, kuriais užtikrinama visuotinė aprėptis patalpose ir lauke. Dabar šis spektras Sąjungoje naudojamas skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai. Todėl jis yra būtina prieigos prie kultūrinio turinio, informacijos ir idėjų bei jų platinimo sąlyga. Jis kartu su naujomis skirstymo formomis tinkamas žiniasklaidos, kūrybos, kultūros ir mokslinių tyrimų sektorių, kuriems šis spektro išteklius būtinas, kad būtų galima teikti turinį plačiosioms auditorijoms belaidžiu ryšiu, plėtrai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  700 MHz dažnių juostos paskyrimas turėtų būti struktūruotas tokiu būdu, kad būtų sudaromos sąlygos konkurencijai, o dažniai turėtų būti paskiriami taip, kad nebūtų kenkiama esamai konkurencijai, bet būtų skatinama nauja konkurencija;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, priimtu Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, 700 MHz dažnių juosta 1 regione, kuriam priklauso Sąjunga, paskirta bendra pirmenybės teise naudoti transliavimo ir judriojo ryšio (išskyrus oreivystės judrųjį ryšį) paslaugoms, o 470–694 MHz dažnių juosta (žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta) išimtinai transliavimo paslaugoms (pagrindinė paskirtis) ir belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui (šalutinė paskirtis);

(4)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, priimtu Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje 2015 m., 700 MHz dažnių juosta 1 regione, kuriam priklauso Sąjunga, paskirta bendra pirmenybės teise naudoti transliavimo ir judriojo ryšio (išskyrus oreivystės judrųjį ryšį) paslaugoms, o 470–694 MHz dažnių juosta (žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta) ir toliau lieka paskirta išimtinai transliavimo paslaugoms (pagrindinė paskirtis) ir belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui (šalutinė paskirtis);

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  dėl sparčiai didėjančio belaidžio plačiajuosčio ryšio duomenų srauto būtina didinti belaidžių tinklų pralaidumą. Spektras 700 MHz dažnių juostoje padėtų užtikrinti tiek papildomą pralaidumą, tiek visuotinę aprėptį, ypač ekonomiškai sudėtingomis kaimo ir atokių vietovių sąlygomis, ir būtų tinkamas naudoti patalpose ir įvairiems mašininiams ryšiams. Šiomis aplinkybėmis, nuosekliomis priemonėmis, kurios užtikrintų aukštos kokybės antžeminio belaidžio ryšio aprėptį visoje Sąjungoje ir būtų grindžiamos geriausia valstybių narių turima operatorių licencinių įpareigojimų patirtimi, turėtų būti siekiama RSPP tikslo – iki 2020 m. užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų naudotis plačiajuosčiu bent 30 Mb/s spartos ryšiu. Taip šiomis priemonėmis bus skatinama teikti novatoriškas skaitmenines paslaugas ir užtikrinama ilgalaikė socialinė ir ekonominė nauda;

(5)  dėl sparčiai didėjančio belaidžio plačiajuosčio ryšio duomenų srauto ir vis augančios skaitmeninės ekonomikos ekonominės, pramoninės ir socialinės svarbos būtina didinti belaidžių tinklų pralaidumą. Spektras 700 MHz dažnių juostoje padėtų užtikrinti tiek papildomą pralaidumą, tiek visuotinę aprėptį, ypač ekonomiškai sudėtingomis kaimo, kalnų, salų ir kitų atokių vietovių sąlygomis, ir būtų tinkamas naudoti patalpose ir įvairiems mašininiams ryšiams. Šiomis aplinkybėmis nuosekliomis ir suderintomis priemonėmis, kuriomis būtų užtikrinama aukštos kokybės antžeminio belaidžio ryšio aprėptis visoje Sąjungoje ir kurios būtų grindžiamos geriausia valstybių narių turima operatorių licencinių įpareigojimų patirtimi, turėtų būti siekiama RSPP tikslo – iki 2020 m. užtikrinti, kad visi piliečiai visoje Sąjungoje galėtų naudotis kuo spartesniu plačiajuosčiu bent 30 Mb/s spartos ryšiu ir būtų įgyvendinta plataus užmojo vadinamųjų gigabitų visuomenių Sąjungoje vizija. Taip šiomis priemonėmis bus skatinama teikti novatoriškas skaitmenines paslaugas ir užtikrinama ilgalaikė socialinė ir ekonominė nauda;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  5G ryšys darys poveikį ne tik skaitmeniniam sektoriui, bet ekonomikai kaip visumai. Ypač po lėto 4G ryšio ir atitinkamų paslaugų diegimo sėkmingas 5G ryšio įdiegimas Sąjungoje bus itin svarbus siekiant užtikrinti ekonominį vystymąsi ir Europos ekonomikos konkurencingumą bei našumą. Todėl Europa turi imtis vadovaujamo vaidmens užtikrindama pakankamą spektrą sėkmingam 5G ryšio diegimui ir plėtojimui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  bendrai naudoti spektrą bendroje dažnių juostoje, viena vertus, belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui abiem kryptimis (aukštynkryptei ir žemynkryptei linijoms) ir, kita vertus, vienkrypčiam televizijos transliavimui arba programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui, yra techniškai sudėtinga. Tai reiškia, kad pakeitus 700 MHz dažnių juostos paskirtį, paskiriant ją naudoti dvikrypčio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, iš skaitmeninės antžeminės televizijos ir belaidžio programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio naudotojų būtų atimta dalis jų spektro išteklių. Todėl skaitmeninės antžeminės televizijos ir programų kūrimo ir specialiųjų renginių sektoriams būtina užtikrinti galimybės naudotis pakankamu spektro kiekiu reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad jie galėtų garantuoti tvarų savo paslaugų, ypač nemokamos televizijos, teikimą ir plėtrą. Priemonių gali reikėti imtis ir nacionaliniu, ir Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti papildomų spektro išteklių belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui už 470–790 MHz dažnių juostos ribų;

(6)  bendrai naudoti spektrą bendroje dažnių juostoje, viena vertus, belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui abiem kryptimis (aukštynkryptei ir žemynkryptei linijoms) ir, kita vertus, vienkrypčiam televizijos transliavimui arba programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui, yra techniškai sudėtinga. Tai reiškia, kad pakeitus 700 MHz dažnių juostos paskirtį, paskiriant ją naudoti dvikrypčio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, iš skaitmeninės antžeminės televizijos ir belaidžio programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio naudotojų būtų atimta dalis jų spektro išteklių. Todėl skaitmeninės antžeminės televizijos ir programų kūrimo ir specialiųjų renginių sektoriams būtina užtikrinti galimybės naudotis pakankamu spektro kiekiu reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad jie galėtų garantuoti tvarų savo paslaugų, ypač nemokamos televizijos, teikimą ir plėtrą tuo pat metu užtikrinant tinkamą aplinką investicijoms, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinės ir Europos audiovizualinės politikos tikslų, kaip antai socialinė sanglauda, žiniasklaidos pliuralizmas ir kultūrų įvairovė. Priemonių gali reikėti imtis ir nacionaliniu, ir Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti papildomų spektro išteklių belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui už 470–790 MHz dažnių juostos ribų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  savo ataskaitoje Komisijai (toliau – Lamy ataskaita)22 Pascalis Lamy, aukšto lygio darbo grupės dėl būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo pirmininkas, rekomendavo iki 2020 m. (+/– dveji metai) užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tai padėtų pasiekti tikslą skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikėjams užtikrinti reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad bus užtikrinta galimybė naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą iki 2030 m., nors tai turėtų būti peržiūrėta iki 2025 m. Lamy ataskaitoje taip pat rekomenduojamas nacionalinio lygmens lankstumas dėl žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudojimo, kuris ribojamas tik žemynkryptėmis linijomis. Taikant naudojimo tik žemynkryptėms linijoms apribojimą bet koks belaidžio ryšio sistemos, nepriklausomai nuo joje naudojamos technologijos, perdavimas leidžiamas tik viena kryptimi, iš centrinių infrastruktūros stočių, kaip antai televizijos transliavimo bokšto ar judriojo ryšio bazinės stoties, į kilnojamuosius ar mobiliuosius galinius įrenginius, kaip antai televizorius ar mobiliuosius telefonus;

(7)  savo ataskaitoje Komisijai (toliau – Lamy ataskaita)22 Pascalis Lamy, aukšto lygio darbo grupės dėl būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo pirmininkas, rekomendavo iki 2020 m. (+/– dveji metai) užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tai padėtų pasiekti tikslą skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikėjams užtikrinti reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad bus užtikrinta galimybė naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą iki 2030 m., nors tai turėtų būti peržiūrėta iki 2025 m. Lamy ataskaitoje taip pat rekomenduojama užtikrinti „lankstumo galimybę“, kuria naudojantis būtų nagrinėjami scenarijai, pagal kuriuos žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektras būtų naudojamas elektroninio ryšio paslaugoms, apsiribojant tik žemynkryptėmis linijomis tais atvejais, kai nacionaliniu lygmeniu nėra skaitmeninės antžeminės televizijos paklausos arba ji mažėja. Taikant naudojimo tik žemynkryptėms linijoms apribojimą bet koks belaidžio ryšio sistemos, nepriklausomai nuo joje naudojamos technologijos, perdavimas leidžiamas tik viena kryptimi, iš centrinių infrastruktūros stočių, kaip antai televizijos transliavimo bokšto ar judriojo ryšio bazinės stoties, į kilnojamuosius ar mobiliuosius galinius įrenginius, kaip antai televizorius ar mobiliuosius telefonus;

__________________

__________________

22 Pascalio Lamy ataskaitą galima rasti https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Pascalio Lamy ataskaitą galima rasti https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Radijo spektro politikos grupė (RSPG) nuomonėje dėl ilgalaikės būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje strategijos (toliau – RSPG nuomonė) rekomenduoja patvirtinti visoje Sąjungoje suderintą požiūrį, siekiant iki 2020 m. pabaigos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima veiksmingai naudoti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Tai turėtų būti daroma kartu užtikrinant galimybę ilguoju laikotarpiu iki 2030 m. žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti tik žemynkryptėms linijoms teikiant garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas. RSPG ypač rekomenduoja lankstumą tam, kad žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti ir teikiant belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas (tik žemynkryptėms linijoms);

(8)  Radijo spektro politikos grupė (RSPG) nuomonėje dėl ilgalaikės būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje strategijos (toliau – RSPG nuomonė) rekomenduoja patvirtinti visoje Sąjungoje suderintą požiūrį, siekiant iki 2020 m. pabaigos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima veiksmingai naudoti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Tačiau valstybės narės, remdamosi tinkamai pagrįstomis priežastimis, turėtų galėti nuspręsti atidėti galimybę naudoti juostą ne ilgiau kaip dvejiems metams. Toks suderintas požiūris turėtų būti taikomas kartu užtikrinant galimybę ilguoju laikotarpiu iki 2030 m. žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti transliavimo paslaugoms teikti;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  savo 2013 m. rugsėjo 11 d. komunikate dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos Komisija atkreipė dėmesį į tai, kaip radijo dažnių spektro paskyrimo schemos lemia susiskaidžiusią bendrą skaitmeninę rinką, nes spektro įgijimo procedūrų trukmės, sąlygų ir sąnaudų skirtumai stabdo investicijas ir sudaro sunkumų plėtoti šalyse integruotus belaidžio ryšio tinklus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  kai kuriose valstybėse narėse jau pradėtas arba užbaigtas nacionalinis leidimo naudoti 700 MHz dažnių juostą dvikrypčio antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms procesas, todėl reikėtų nedelsiant imtis Sąjungos veiksmų, kad būtų išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo. Reikia suderinto požiūrio į 470–790 MHz dažnių juostos naudojimą ateityje, kuris taip pat užtikrintų reglamentavimo nuspėjamumą, valstybių narių įvairovės ir bendros rinkos tikslų pusiausvyrą ir skatintų laikytis nuoseklios Sąjungos pozicijos tarptautinėje arenoje. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laiku pakeistų 700 MHz dažnių juostos paskirtį, vadovaudamosi Sąjungos ir nacionaline teise;

(9)  kai kuriose valstybėse narėse jau pradėtas arba užbaigtas nacionalinis leidimo naudoti 700 MHz dažnių juostą dvikrypčio antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms procesas, todėl reikėtų nedelsiant imtis Sąjungos veiksmų, kad būtų išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo. Reikia suderinto požiūrio į 470–790 MHz dažnių juostos naudojimą ateityje, kuris taip pat užtikrintų reglamentavimo nuspėjamumą, valstybių narių įvairovės ir bendros rinkos tikslų pusiausvyrą ir skatintų laikytis nuoseklios Sąjungos pozicijos tarptautinėje arenoje. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės laiku pakeistų 700 MHz dažnių juostos paskirtį, vadovaudamosi Sąjungos ir nacionaline teise, atsižvelgiant į konkrečią valstybių narių padėtį, pvz., esamas licencijas, nepagrįstai dideles perkėlimo ar perskirstymo išlaidas, kurios būtų didesnės nei iš aukcionų gautos pajamos, ir geografinę padėtį, ypač jei valstybė narė yra Sąjungos periferijoje ir turi bendrą sieną su trečiąja šalimi;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  valstybės narės, remdamosi tinkamai pagrįstomis priežastimis, turėtų galėti iki dvejų metų vėlesniam laikui nei bendras 2020 m. Sąjungos terminas atidėti galimybę 700 MHz dažnių juostą naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas. Jei valstybė narė nusprendžia atidėti galimybę naudoti juostą, ji turėtų atitinkamai pranešti kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ir įtraukti minėtas tinkamai pagrįstas priežastis į savo nacionalinį veiksmų planą. Tokia valstybė narė turėtų taip pat bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis narėmis siekiant suderintai atlaisvinti 700 MHz dažnių juostą ir įtraukti informaciją apie tokį suderinimą į savo nacionalinį veiksmų planą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  700 MHz dažnių juostos naudojimui antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms kuo anksčiau turėtų būti pradėta taikyti lanksti leidimo tvarka. Joje turėtų būti numatyta galimybė spektro naudojimo teisių turėtojams parduoti ir išnuomoti savo turimas teises, taikant Direktyvos 2002/21/EB24 9, 9a ir 9b straipsnius;

(11)  700 MHz dažnių juostos naudojimui antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms kuo anksčiau turėtų būti pradėta taikyti lanksti leidimo tvarka. Joje turėtų būti numatyta galimybė spektro naudojimo teisių turėtojams parduoti ir išnuomoti savo turimas teises, taikant Direktyvos 2002/21/EB24 9, 9a ir 9b straipsnius, atsižvelgiant į Sprendimo Nr. 243/2012/ES 5 straipsnyje nustatytą įpareigojimą skatinti veiksmingą konkurenciją be elektroninio ryšio paslaugų vidaus rinkos iškraipymų ir atkreipiant dėmesį į tai, kad valstybės narės, joms atliekant atitinkamus savo vertinimus skiriant spektro licencijas, turėdamos visus įgaliojimus turėtų atsižvelgti į licencijų galiojimo trukmę, operatorių verslo planą ir jų indėlį siekiant skaitmeninės darbotvarkės tikslų, skatinant inovacines skaitmenines paslaugas ir siekiant ilgalaikės socialinės ir ekonominės naudos, o ne siekiant trumpalaikės ekonominės naudos iš spektro licencijų suteikimo didžiausią kainą pasiūliusiems dalyviams;

__________________

__________________

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

24 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  vadovaudamosi Direktyvos 2002/21/EB 9 ir 9a straipsniais, valstybės narės turėtų, kai įmanoma, laikytis lankstaus požiūrio ir gali leisti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti tik žemynkryptėms linijoms alternatyviais tikslais, pvz., antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, atsižvelgiant į nacionalinius garso ir vaizdo medžiagos skleidimo plačiajai auditorijai poreikius. Leisdamos naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą tik žemynkryptėms linijoms teikiant antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toks jų naudojimas nedarytų poveikio žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimui skaitmeniniam antžeminiam transliavimui kaimyninėse valstybėse narėse, kaip numatyta 2006 m. Regioninės radijo ryšio konferencijos25 susitarime.

(12)  vadovaudamosi Direktyvos 2002/21/EB 9 ir 9a straipsniais, valstybės narės turėtų, kai įmanoma, laikytis lankstaus požiūrio ir gali leisti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti alternatyviais tikslais, pvz., antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, atsižvelgiant į nacionalinius transliavimo paslaugų teikimo plačiajai auditorijai poreikius tais atvejais, kai nacionaliniu lygmeniu nėra skaitmeninės antžeminės televizijos paklausos arba ji mažėja. Pagal tokius scenarijus, atsižvelgiant į nacionalinio lygmens paklausą, turėtų būti užtikrinama nuolatinė prieiga prie skaitmeninei antžeminei televizijai, kaip pagrindiniam naudojimo šaltiniui, naudojamo spektro. Leisdamos naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą teikiant antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toks jų naudojimas nedarytų poveikio žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimui skaitmeniniam antžeminiam transliavimui kaimyninėse valstybėse narėse, kaip numatyta 2006 m. Regioninės radijo ryšio konferencijos25 susitarime;

__________________

__________________

25 2006 m. Regioninė radijo ryšio konferencija dėl skaitmeninio antžeminio transliavimo paslaugų planavimo 1 ir 3 regionų dalyse 174–230 MHz ir 470–862 MHz dažnių juostose (RRK-06) Ženevoje.

25 2006 m. Regioninė radijo ryšio konferencija dėl skaitmeninio antžeminio transliavimo paslaugų planavimo 1 ir 3 regionų dalyse 174–230 MHz ir 470–862 MHz dažnių juostose (RRK-06) Ženevoje.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  bet kuriuo atveju spektro naudojimas 470–694 MHz dažnių juostoje turėtų būti iš naujo įvertintas Sąjungos lygmeniu ne vėliau kaip 2025 m. Atliekant tokį vertinimą reikėtų atsižvelgti ir į planuojamą šios dažnių juostos naudojimo peržiūrą 2023 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje. Darant žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo pakeitimus reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą, vartotojų elgseną, tolesnio nemokamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarbą26 ir socialinius, ekonominius ir kultūrinius bendrojo intereso tikslus. Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti tyrimus dėl techninių ir reglamentavimo sąlygų, kuriomis galima užtikrinti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudotojų esamais ir naujais tikslais sambūvį. Tai užtikrintų įvairių valstybių narių požiūrio į lankstų ir efektyvų radijo spektro naudojimą nuoseklumą ir sudarytų sąlygas parengti šios juostos naudojimo ir jos naudotojų sambūvio techninio derinimo priemones. Tokie tyrimai ir priemonės gali būti parengti pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB;

(13)  bet kuriuo atveju spektro naudojimas 470–694 MHz dažnių juostoje turėtų būti iš naujo įvertintas Sąjungos lygmeniu, kad būtų galima laiku atlikti planuojamą šios dažnių juostos naudojimo peržiūrą 2023 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje. Darant žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo pakeitimus reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą, vartotojų elgseną, tolesnio nemokamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarbą26 ir socialinius, ekonominius ir kultūrinius bendrojo intereso tikslus. Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti tyrimus dėl techninių ir reglamentavimo sąlygų, kuriomis galima užtikrinti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudotojų esamais ir naujais tikslais sambūvį. Tai užtikrintų įvairių valstybių narių požiūrio į lankstų ir efektyvų radijo spektro naudojimą nuoseklumą ir sudarytų sąlygas parengti šios juostos naudojimo ir jos naudotojų sambūvio techninio derinimo priemones. Tokie tyrimai ir priemonės gali būti parengti pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB;

__________________

__________________

26 Kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).

26 Kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybės narės turėtų priimti nuoseklius nacionalinius veiksmų planus, kad sudarytų sąlygas naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, kartu užtikrinant tęstinumą televizijos transliavimo paslaugų, kurios iškeliamos iš šios juostos. Priėmusios veiksmų planus, valstybės narės apie juos turėtų skaidriai pranešti visoje Sąjungoje. Veiksmų planuose turėtų būti numatyti dažnių naudojimo plano pakeitimo veiksmai ir laikotarpiai, tinklo ir galutinių naudotojų įrangos techniniai pakeitimai, radijo ir ne radijo ryšio įrangos sambūvis, esama ir nauja leidimų suteikimo tvarka ir informacija apie galimybę kompensuoti perėjimo išlaidas, jei tokių būtų, kad būtų išvengta, inter alia, išlaidų galutiniams naudotojams. Jei valstybės narės ketina išsaugoti esamas skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas, veiksmų planuose turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys tam, kaip palengvinti transliavimo įrangos modernizavimą pereinant prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų (pvz., HEVC) ar signalų perdavimo technologijų (pvz., DVB-T2);

(14)  valstybės narės turėtų priimti nuoseklius ir suderintus nacionalinius veiksmų planus, kad sudarytų sąlygas naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, kartu užtikrinant tęstinumą televizijos transliavimo paslaugų, kurios iškeliamos iš šios juostos. Priėmusios veiksmų planus, valstybės narės apie juos turėtų skaidriai pranešti visoje Sąjungoje. Veiksmų planuose turėtų būti numatyti dažnių naudojimo plano pakeitimo veiksmai ir laikotarpiai, tinklo ir galutinių naudotojų įrangos techniniai pakeitimai, radijo ir ne radijo ryšio įrangos sambūvis, esama ir nauja leidimų suteikimo tvarka, mechanizmai, kaip išvengti žalingų trukdžių gretimų juostų spektro naudotojams, ir informacija apie galimybę kompensuoti perėjimo išlaidas, jei tokių būtų, kad būtų išvengta, inter alia, išlaidų galutiniams naudotojams. Jei valstybės narės ketina išsaugoti esamas skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas, veiksmų planuose turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys tam, kaip palengvinti transliavimo įrangos modernizavimą pereinant prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų (pvz., HEVC) ar signalų perdavimo technologijų (pvz., DVB-T2);

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  galimo kompensavimo už spektro naudojimo 470–790 MHz dažnių juostoje perėjimo užbaigimą apimtis ir mechanizmas turėtų būti nagrinėjami laikantis atitinkamų nacionalinių nuostatų, kaip numatyta Direktyvos 2002/20/EB27 14 straipsnyje, ir turi atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas;

(15)  galimo kompensavimo už spektro naudojimo 470–790 MHz dažnių juostoje perėjimo užbaigimą apimtis ir mechanizmas turėtų būti nagrinėjami laikantis atitinkamų nacionalinių nuostatų, kaip numatyta Direktyvos 2002/20/EB27 14 straipsnyje, ir turi atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas. Todėl, atsižvelgiant į didelę juostos vertę belaidžio plačiajuosčio ryšio naudojimui, valstybės narės turėtų pasinaudoti pajamomis, gaunamomis iš sutarties skyrimo procedūros, ar kitais mokesčiais, kurie, kaip tikimasi, galėtų gerokai viršyti perėjimo išlaidas. Siekdama palengvinti perėjimą prie kitų spektro dažnių naudojimo, Komisija turėtų galėti pateikti valstybėms narėms tinkamo ir greito kompensavimo gaires. Valstybės narės pirmiausia turėtų atsižvelgti į greito galutinių vartotojų kompensavimo svarbą;

__________________

__________________

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Iki 2020 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia naudoti 694–790 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tik suderintomis techninėmis sąlygomis, kurias pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnį nustato Komisija. Jei būtina, vadovaudamosi Direktyva 2002/20/EB valstybės narės įvykdo leidimų suteikimo procedūras arba iš dalies pakeičia atitinkamas galiojančias spektro naudojimo teises, kad būtų galima leisti tokį naudojimą.

1.  Iki 2020 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia naudoti 694–790 MHz dažnių juostą (dar vadinama700 MHz juosta) antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tik suderintomis techninėmis sąlygomis, kurias pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnį nustato Komisija. Tačiau valstybės narės gali atidėti galimybę naudoti juostą ne ilgiau kaip dvejiems metams, remdamosi tinkamai pagrįstomis priežastimis, kaip nurodyta priede. Jei valstybė narė nusprendžia tai padaryti, ji apie tai atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei įtraukia minėtas tinkamai pagrįstas priežastis į savo nacionalinį veiksmų planą, patvirtintą vadovaujantis 5 straipsniu. Jei būtina, vadovaudamosi Direktyva 2002/20/EB valstybės narės įvykdo leidimų suteikimo procedūras arba iš dalies pakeičia atitinkamas galiojančias spektro naudojimo teises, kad būtų galima leisti tokį naudojimą.

 

Valstybė narė, kuri vėluoja leisti naudoti 700 MHz dažnių juostą, kaip nurodyta 1 pastraipoje, turėtų bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis narėmis siekiant suderintai atlaisvinti dažnių juostą, kad būtų galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir įtraukti informaciją apie tokį suderinimą į savo nacionalinį veiksmų planą, patvirtintą vadovaujantis 5 straipsniu;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Šis sprendimas nedaro poveikio valstybių narių teisei tvarkyti ir naudoti savo spektrą viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir gynybos tikslais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2022 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia perleisti arba išnuomoti spektro naudojimo elektroninio ryšio paslaugoms 694–790 MHz dažnių juostoje teises.

Valstybės narės, laikydamosi atviros ir skaidrios tvarkos, leidžia perleisti arba išnuomoti spektro naudojimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas 700 MHz dažnių juostoje, teises nuo tokių teisių suteikimo dienos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Leisdamos naudoti 694–790 MHz dažnių juostą arba iš dalies keisdamos galiojančias 694–790 MHz dažnių juostos naudojimo teises, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų kokybišką savo gyventojų ir teritorijos aprėptį ne mažesnės kaip 30 Mb/s spartos ryšiu tiek patalpose, tiek lauke, įskaitant prireikus iš anksto nustatytas nacionalines prioritetines teritorijas ir išilgai pagrindinių sausumos transporto linijų. Tokios priemonės gali apimti sąlygas, kurios palengvintų arba skatintų bendrą naudojimąsi tinklo infrastruktūra arba spektru laikantis Sąjungos teisės aktų.

1.  Leisdamos naudoti 700 MHz dažnių juostą arba iš dalies keisdamos galiojančias 694–790 MHz dažnių juostos naudojimo teises, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad nuosekliai ir nepertraukiamais užtikrintų kokybišką visų savo gyventojų ir visos teritorijos aprėptį kuo spartesniu plačiajuosčiu, bet ne mažesnės kaip 30 Mb/s spartos ryšiu tiek patalpose, tiek lauke, įskaitant aprėptį iš anksto nustatytose nacionalinėse prioritetinės svarbos teritorijose, jei reikia, ir išilgai pagrindinių sausumos transporto linijų, siekiant užtikrinti, kad taikant belaides technologijas ir Europai pirmaujant naujų skaitmeninių paslaugų srityje būtų galima veiksmingai prisidėti prie Sąjungos ekonomikos augimo. Be to, valstybės narės gali tinkamai atsižvelgti į galimybę užtikrinti, kad virtualiųjų judriojo ryšio tinklų operatoriai galėtų gauti didmeninę prieigą prie spektro, taip pat užtikrinti jiems didesnę geografinę aprėptį. Tokios priemonės gali apimti sąlygas, kurios palengvintų arba skatintų bendrą naudojimąsi tinklo infrastruktūra arba spektru laikantis Sąjungos teisės aktų.

 

Komisija, kiek įmanoma, sudaro geresnes sąlygas kartu rengiamiems aukcionams, taip prisidedant prie visos Europos struktūrų.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės įvertina poreikį nustatyti su dažnių naudojimo 694–790 MHz dažnių juostoje teisėmis siejamas sąlygas ir dėl jo konsultuojasi.

2.  Siekdamos įvykdyti 1 dalyje išdėstytus įsipareigojimus valstybės narės įvertina poreikį nustatyti su dažnių naudojimo 700 MHz dažnių juostoje teisėmis siejamas sąlygas ir dėl to konsultuojasi.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  Valstybės narės užtikrina, kad 470–694 MHz dažnių juostą ar jos dalis būtų galima naudoti garso ir vaizdo žiniasklaidos, įskaitant nemokamą televiziją, paslaugoms teikti plačiosioms auditorijoms naudojant antžeminį ryšį, taip pat programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio įrangai, atsižvelgiant į nacionalinius transliavimo poreikius. Valstybės narės užtikrina, kad joks kitas 470–694 MHz dažnių juostos naudojimas jų teritorijoje nekeltų žalingųjų trukdžių garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, teikiamoms naudojant antžeminį ryšį kaimyninėse valstybėse narėse.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad iki 2030 m. 470–694 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti transliavimo, įskaitant nemokamą televiziją ir novatoriškas vartotojų poreikiais grindžiamas iniciatyvas, paslaugoms teikti plačiosioms auditorijoms naudojant antžeminį ryšį, taip pat programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio įrangai, atsižvelgiant į nacionalinius transliavimo poreikius ir vadovaujantis technologinio neutralumo principu. Todėl valstybės narės skatina bendradarbiavimą tarp transliuotojų, transliavimo operatorių ir judriojo ryšio operatorių, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas garso, vaizdo ir interneto platformų konvergencijai ir bendram spektro naudojimui.

 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad bet koks 470–694 MHz dažnių juostos naudojimas jos teritorijoje būtų suderinamas su jos nacionaliniais transliavimo poreikiais ir nekeltų žalingųjų trukdžių transliavimo paslaugoms, teikiamoms naudojant antžeminį ryšį kaimyninėse valstybėse narėse.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Jei valstybės narės leidžia naudoti 470–694 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti ne televizijos transliavimo tinklų, o kitas elektroninio ryšio paslaugas, toks naudojimas apsiriboja tik žemynkryptėmis linijomis. Minėtais tikslais juosta naudojama nepažeidžiant įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus ir Sąjungos teisę.

2.  Jei valstybės narės leidžia naudoti 470–694 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti ne televizijos transliavimo tinklų, o kitas elektroninio ryšio paslaugas, jas naudojant turi būti atsižvelgiama į nacionalinius transliavimo paslaugų teikimo plačiosioms auditorijoms poreikius. Minėtais tikslais juosta naudojama nepažeidžiant įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus, pavyzdžiui, dažnių naudojimo tarpvalstybinio derinimo susitarimus, ir Sąjungos teisę.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2017 m. birželio 30 d. valstybės narės patvirtina ir paskelbia savo įpareigojimų pagal šio sprendimo 1 ir 4 straipsnius vykdymo nacionalinius planus ir tvarkaraščius (nacionalinius veiksmų planus).

1.   Valstybės narės kuo anksčiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. patvirtina ir paskelbia savo nacionalinius planus ir tvarkaraščius (nacionalinius veiksmų planus), taip pat išsamius įpareigojimų pagal šio sprendimo 1 ir 4 straipsnius vykdymo veiksmus. Valstybės narės parengia tuos nacionalinius veiksmų planus, užtikrindamos visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, dalyvavimą.

 

Jeigu valstybė narė vėluoja leisti naudoti 700 MHz dažnių juostą po 2020 m. birželio 30 d., į jos nacionalinį veiksmų planą įtraukiamos tinkamai pagrįstos priežastis pagal 1 straipsnio 1 dalį. Radijo spektro politikos grupės (RSPG) paskelbia nuomonę dėl bet kurio nacionalinio plano, kuriame numatytas toks vėlavimas.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos užtikrinti, kad 694–790 MHz dažnių juosta būtų naudojama pagal 1 straipsnio 1 dalį, valstybės narės nacionaliniuose veiksmų planuose prireikus nurodo informaciją apie priemones, kuriomis siekiama sumažinti būsimo perėjimo proceso poveikį visuomenei ir belaidės programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio įrangos naudotojams bei sudaryti sąlygas, kad vidaus rinkoje būtų galima laiku įsigyti sąveikios televizijos transliavimo tinklo įrangos ir imtuvų.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juosta būtų naudojama pagal 1 straipsnio 1 dalį, valstybės narės nacionaliniuose veiksmų planuose prireikus nurodo informaciją apie priemones, įskaitant paramos priemones, kuriomis siekiama sumažinti būsimo perėjimo proceso poveikį visuomenei ir belaidės programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio įrangos naudotojams bei sudaryti sąlygas, kad vidaus rinkoje būtų galima laiku įsigyti sąveikios televizijos transliavimo tinklo įrangos ir imtuvų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a straipsnis

 

1.  Valstybės narės prireikus gali, vadovaudamosi Sąjungos ir nacionaline teise, užtikrinti, kad tiesioginės perėjimo ar spektro naudojimo perskirstymo išlaidos, ypač galutiniams naudotojams tenkančios išlaidos, būtų nedelsiant tinkamai ir skaidriai kompensuojamos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas perėjimui prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų (pvz., HEVC) ar signalų perdavimo technologijų (pvz., DVB-T2).

 

2.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir siekdama palengvinti perėjimą prie kitų spektro dažnių naudojimo, Komisija gali pateikti valstybėms narėms kompensavimo gaires.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2025 m. sausio 1 d. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvertina 470–694 MHz dažnių juostos naudojimo raidą, atsižvelgdama į socialinius, kultūrinius, ekonominius ir technologinius aspektus, nuo kurių priklauso juostos naudojimas pagal 1 ir 4 straipsnius, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar reikia keisti 470–694 MHz dažnių juostos ar kurios nors jos dalies naudojimą Sąjungoje.

Iki 2023 m. sausio 1 d. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvertina 470–960 MHz dažnių juostos naudojimo raidą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, siekiant parengti bendrą poziciją dėl numatytos šios dažnių juostos peržiūros 2023 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje. Vertinime turi būti atsižvelgiama į socialinius, kultūrinius, ekonominius ir technologinius aspektus, nuo kurių priklauso juostos naudojimas pagal 1 ir 4 straipsnius, į tolesnį technologijų plėtojimą, vartotojų elgsenos raidą, bet taip pat į ryšio reikalavimus, skirtus skatinti ekonomikos augimą bei inovacijas Sąjungoje. Ataskaitoje įvertinama, ar reikia keisti 470–694 MHz dažnių juostos ar kurios nors jos dalies naudojimą Sąjungoje.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priedas

 

Pagrįstos priežastys, dėl kurių galimybė naudoti 700 MHz juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, suteikiama po 2020 m. birželio 30 d. (1 straipsnio 1 dalis).

 

Valstybės narės gali atidėti terminą, kai bus suteikta galimybė naudoti 700 MHz juostą, iki 2022 m. birželio 30 d. dėl šių tinkamai pagrįstų priežasčių:

 

a)  neišspręstos tarpvalstybinio koordinavimo problemos, dėl kurių atsiranda žalingų trukdžių;

 

b)  poreikis užtikrinti techninį didelio gyventojų skaičiaus perėjimą prie pažangių transliavimo standartų ir tokio perėjimo užtikrinimo sudėtingumas;

 

c)  finansinės perėjimo išlaidos, viršijančios laukiamas pajamas, gautas vykdant sutarties skyrimo procedūras;

 

d)  nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure).

(1)

OL C 303, 2016 8 19, p. 127.


AIŠKINAMOJI DALIS

Daiktų internetas, debesija, judriojo ryšio paslaugos, pramonės sektoriaus skaitmeninimas (Pramonė 4.0) ir viešojo administravimo veiksmingumo gerinimas (e. valdžia) – tai tik keletas visame pasaulyje sparčiai plėtojamų ryšio paslaugų pavyzdžių, todėl reikalingas greitis, taip pat ryšių tinklai, kuriais būtų galima perduoti daug duomenų ir pasiekti ne tik tankiai apgyvendintas, bet ir atokias vietoves. Visapusiškas skaitmeninės sąjungos užbaigimas taip pat susijęs su naujomis duomenų perdavimo ir gavimo technologijomis, taigi, ir su brangiai kainuojančiomis belaidžiam ryšiui naudojamo radijo dažnių spektro teisėmis.

Šis pasiūlytas sprendimas, kurį Europos Komisija priėmė vasario 2 d., įtrauktas į priemones, numatytas bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje COM(2015) 192, kurioje pateikiami: specialūs pasiūlymai, kaip turėtų būti koordinuotai atlaisvinta 694–790 MHz juosta (dar vadinama 700 MHz juosta), kuri ypač tinka plačiajuosčio ryšio paslaugoms kaimo vietovėse teikti, kartu patenkinant specialius garso ir vaizdo žiniasklaidos platinimo poreikius.

Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti vienodas radijo dažnių skyrimo sąlygas visoje ES, kad būtų galima visoms įmonėms ir gyventojams pasiūlyti didelės spartos belaidį ryšį.

Plataus radijo dažnių spektro prieinamumas yra viena iš pagrindinių sąlygų, kad būtų galima teikti plačiajuosčio ryšio paslaugas. Tačiau spektro valdymas nacionaliniu lygmeniu atskirose valstybėse narėse lemia labai skirtingas sąlygas licencijų galiojimo trukmės ir įsipareigojimų aprėpties požiūriu, todėl būtina iš dalies keisti šių išteklių valdymą ir reglamentavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis jų naudojimas ir suteikiama pirmenybė tiems veiklos vykdytojams, kurie teikia daugiau kokybiškų paslaugų.

Remiantis kai kuriais duomenimis, iki 2020 m. mobiliuoju internetu perduodamų duomenų srautas bus aštuonis kartus didesnis negu dabar, todėl būtina stiprinti tinklų pajėgumą: spektras 700 MHz dažnių juostoje padėtų užtikrinti papildomą pralaidumą ir visuotinę aprėptį, ypač kaimo ir atokiose vietovėse, kuriose susiduriama su sunkumais, kiek tai susiję su investicijų į infrastruktūras sąnaudomis. Šiuo požiūriu suderintos priemonės, kuriomis sudaromos palankios sąlygos teikti aukštos kokybės belaidį ryšį, turėtų suteikti galimybę pasiekti daugiametės ES radijo dažnių spektro politikos programos tikslą iki 2020 m. visiems gyventojams užtikrinti itin spartaus (bent 30 Mbit/s spartos) plačiajuosčio ryšio prieigą.

Pasiūlymo aplinkybės

Jungimosi belaidžiu ryšiu galimybei užtikrinti būtina spektro prieiga žemiau 1 GHz esančiose juostose, nes jose galima užtikrinti tiek didelę aprėptį, tiek didelę ryšio spartą.

790–862 MHz juosta (dar vadinama 800 MHz juosta) buvo pirma UHF juostos dalis (470–862 MHz), kuria buvo teikiamos plačiajuosčio belaidžio ryšio paslaugos Sąjungoje.

Šiuo metu UHF juosta, apimanti nuo 470 MHz iki 790 MHz diapazoną, naudojama skaitmeninei antžeminei televizijai ir garso įrangai rengiant programas ir specialius renginius (PMSE garso įranga), t. y. belaidžiams mikrofonams.

2012 m. per Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) konferenciją nustatyta, kad nuo 2015 m. 700 MHz juosta turėtų būti skirta tiek transliavimo paslaugoms, tiek judriojo ryšio paslaugoms Europos Sąjungos teritorijoje.

2014 m. paskelbtos vadinamosios P. Lamy ataskaitos išvados, kuriose rekomenduojama iki 2020 m. (+ / – 2 metai) suteikti 700 MHz dažnių juostą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, taip pat iki 2030 m. antžeminiam transliavimui užtikrinti žemesnio kaip 700 MHz dažnių juostos prieigą, nors iki 2025 m. padėtis turėtų būti peržiūrėta.

Panašią nuomonę patvirtino Europos Komisijos įsteigta Radijo dažnių spektro politikos grupė (angl. RSPG), vykdanti patariamąsias funkcijas, susijusias su radijo dažnių spektro valdymo politika.

2015 m. per tą pačią konferenciją buvo užbaigtos tarptautinės derybos dėl 700 MHz dažnių juostos naudojimo techninių parametrų ir reglamentavimo gairių, taip pat nuspręsta, kad žemesnio kaip 700 MHz dažnių juosta toliau bus skiriama išimtinai transliavimo paslaugoms.

Pranešėja visiškai pritaria tikslui plačiai taikyti plačiajuostį ryšį Europoje ir teikti naujoviškas paslaugas gyventojams bei įmonėms ir remia Komisijos pasiūlymą, tačiau pažymi, kad būtina pakeisti tam tikrus aspektus.

1 straipsnyje nustatoma, kad iki 2020 m. birželio 30 d. valstybės narės turės suteikti 694–790 MHz dažnių juostą (dar vadinamą 700 MHz juosta) belaidžio plačiajuosčio ryšio elektroninių ryšių paslaugoms, taip pat tai, kad nuo šios datos naudoti šią juostą bus leidžiama tik tiems subjektams, kurie pajėgs teikti Europos Komisijos nustatytus techninius reikalavimus atitinkančias paslaugas. Atsižvelgdama į P. Lamy atskaitoje nurodytus skirtumus valstybėse narėse, pranešėja mano, kad reikėtų suteikti lanksčias galimybes ir skirti papildomus dvejus metus, kad valstybė narė dėl pateisinamų priežasčių galėtų atidėti šios spektro dalies perdavimą. Be to, numatoma, kad tam, kad būtų naudojama minėtų dažnių juosta, iki 2017 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi sudaryti visus būtinus susitarimus dėl tarpvalstybinio dažnių koordinavimo Sąjungoje ir taip pasirengti būsimam šios dažnių juostos naudojimui be trukdžių visose valstybėse.

2 straipsnyje numatoma, kad iki 2022 m. birželio 30 d. valstybės narės turi suteikti leidimą minėto dažnių spektro naudojimo teises perleisti arba išnuomoti 700 MHz dažnių juostos elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir padaryti taip, kad minėtos dažnių juostos naudojimo teisės būtų parduodamos. Kadangi šio straipsnio formuluotė gali kelti abejonių dėl jo aiškinimo subjektams, kuriems taikoma ši nuostata, pranešėja mano, kad tik naujų naudojimo teisių turėtojai (belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjai) turi galėti naudotis šio spektro naudojimo teisėmis.

3 straipsnyje numatoma, kad valstybės narės, suteikdamos leidimą naudotis šių dažnių juosta arba keisdamos dabartines naudojimo teises, turi nustatyti būtinas priemones, kuriomis būtų užtikrintas aukštas bent 30 Mbit/s spartos ryšio aprėpties lygis tiek patalpose, tiek lauke, taip pat pagrindinėse kelių transporto magistralėse. Pranešėja pritaria Komisijos nuomonei, kad Europos Sąjunga gali atlikti lyderio vaidmenį naujų ir inovatyvių paslaugų srityje ir taip veiksmingai prisidėti prie ekonomikos augimo.

4 straipsnis susijęs su 470–694 MHz (žemesnių kaip 700 MHz) dažnių juosta ir jame numatoma, kad valstybės narės turi suteikti šių dažnių juostą arba jos dalį antžeminių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimui ir belaidės garso įrangos naudojimui rengiant programas ir specialius renginius (PMSE). Pranešėja palankiai vertina Europos Komisijos sprendimą toliau leisti naudoti žemesnių kaip 700 MHz dažnių juostą audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo srityje, tačiau mano, kad taip pat būtina iki 2030 m. užtikrinti investicijas transliavimo operatoriams, kaip numatyta P. Lamy ataskaitoje. Bet kuriuo atveju šis sprendimas turės būti persvarstytas Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, kurią numatoma surengti 2023 m. Darant pakeitimus reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą, vartotojų elgseną, tolesnio nemokamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarbą ir socialinius, ekonominius ir kultūrinius bendrojo intereso tikslus.

Kiek tai susiję su 5 straipsniu, pranešėja mano, kad valstybės narės turėtų nustatyti savo veiksmų gaires, kuriose būtų numatyta iki 2018 m. birželio 30 d. įgyvendinti su žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos perdavimu belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui susijusius reikalavimus, ir pranešti apie jas kitoms ES valstybėms. Tinkamas nacionalinių gairių nustatymo laikotarpis suteikiamas todėl, kad būtina nustatyti išsamų pereinamojo laikotarpio etapų tvarkaraštį, taip pat tam, kad būtų lengviau koordinuoti dažnius valstybėse narėse ir išvengti galinčių pakenkti trukdžių.

Pranešėja taip pat nori pabrėžti, kad visomis šiomis priemonėmis neturi būti užkraunama našta vartotojams, ir todėl ragina valstybes nares numatyti galimas kompensacijas, kad būtų galima užbaigti pereinamąjį laikotarpį (5a straipsnis (naujas)).

6 straipsnis. Pranešėja tikisi, kad iki 2023 m. bus parengtas šio sprendimo poveikio vertinimas, kad Europos Sąjunga galėtų vienu balsu derėtis tarptautiniuose forumuose, taip pat atsižvelgiant į greitą šio sektoriaus raidą ir socialinius, ekonominius bei technologinius aspektus, darančius įtaką šios dažnių juostos ar jos dalies naudojimui.


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (24.6.2016)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

(COM(2016) 0043 – C80020/2016 – 2016/0027(COD))

Nuomonės referentas: Stefano Maullu

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ultraaukštų dažnių (UHF) juosta, šiuo metu naudojama skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidžiams mikrofonams kuriant programas ir specialiuosiuose renginiuose, apima 470–790 MHz spektrą.

Šiandien vis labiau didėja belaidžio plačiajuosčio ryšio paklausa: judriojo ryšio duomenų srautas vis labiau mažina tinklų pralaidumą. Todėl didėja papildomo spektro paklausa.

Šiame pasiūlyme Komisija siekia išspręsti minėtus klausimus pasiūlydama darnią ilgalaikę šios dažnių juostos naudojimo koncepciją.

–  Komisija siūlo nustatyti bendrą grafiką, kaip 700 MHz dažnių juostą (694–790 MHz) suderintomis techninėmis sąlygomis veiksmingai suteikti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms, ir koordinavimo priemones šiam perėjimui paremti. 700 MHz dažnių juosta vėliausiai iki 2020 m. birželio 30 d. visose valstybėse narėse turėtų būti priskirta belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui.

–  Komisija nustato ilgalaikį prioritetą, kad žemesnių nei 700 MHz dažnių juostoje (470–694 MHz) bus paskirstomos plačiajai visuomenei teikiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kartu taikant lanksčią spektro naudojimo koncepciją, kad būtų atsižvelgiama į įvairų skaitmeninės antžeminės televizijos įdiegimo lygį valstybėse narėse. Tai reiškia, kad ši juosta pirmenybine tvarka liks prieinama audiovizualinėms paslaugoms, tačiau Komisija nustato „lankstų“ variantą, suteikdama teisę šias juostas tam tikromis aplinkybėmis naudoti kitoms paslaugoms.

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą atsižvelgti į konkrečius audiovizualinės žiniasklaidos paskirstymo poreikius, tačiau norėtų šioje nuomonėje išdėstyti keletą rūpimų aspektų trim svarbiais klausimais.

–  700 MHz dažnių juostos paskirties pakeitimo terminas.

Iškelti skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas iš 700 MHz dažnių juostos yra didelis iššūkis, ypač toms valstybėms narėms, kuriose antžeminė skaitmeninė televizija yra pagrindinė televizijos priėmimo platforma.

Padėtis ES lygmeniu yra nevienoda: Prancūzija ir Vokietija 700 MHz dažnių juostą jau pardavė aukcione judriojo ryšio paslaugoms, o Švedija ir Suomija išdėstė apytikslius planus 700 MHz dažnių juostos paskirtį pakeisti per keletą ateinančių metų. Tačiau dauguma valstybių narių 700 MHz dažnių juostos spektrą televizijos programoms transliuoti licencijavo ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m.

Nustatydama griežtą skaitmeninės antžeminės televizijos iškėlimo iš 700 MHz dažnių juostos terminą – iki 2020 m. birželio 30 d., Komisija atima kai kurioms valstybėms narėms reikalingą papildomą laiką.

Todėl nuomonės referentas siūlo šį terminą pratęsti iki 2022 m. gruodžio 31 d. (1 straipsnis), kad visoms valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai laiko užtikrinti 700 MHz dažnių juostos prieinamumą judriajam ryšiui. Taip būtų vadovaujamasi Lamy ataskaitoje pateiktu siūlymu (2020 m.+/– dveji metai).

–  „Lankstaus“ varianto nustatymas, kad žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti alternatyvioms technologijoms, t. y. tik žemynkryptėms antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms.

Kaip siūloma Lamy ataskaitoje ir kaip savo 2015 m. nuomonėje rekomendavo Radijo spektro politikos grupė, bent jau iki 2030 m. turėtų būti užtikrintas ilgalaikis tikrumas, kad žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta (470–694 MHz) bus prieinama skaitmeninei antžeminei televizijai.

Esant tokiai padėčiai nuomonės referentas mano, kad šiuo metu „lankstus“ variantas nereikalingas, ir siūlo šį variantą (4 straipsnis) iš pasiūlymo išbraukti, o žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta bent jau iki 2030 m. pabaigos (6a straipsnis naujas) turėtų būti ir toliau naudojama skaitmeninei televizijai, persvarstymą planuojant atlikti 2025 m.

Nuomonės referentas taip pat mano, kad tokiam variantui pirmiausia būtų reikalingi išsamūs tyrimai ir bandymai ir kad ilguoju laikotarpiu jis turėtų būti svarstomas tik tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad jis yra suderinamas su televizijos transliacijomis atitinkamoje valstybėje narėje ir yra aiškiai reikalingas įvertinus rinkos paklausą.

Nuomonės referento siūlymai tuo klausimu atitinka Lamy ataskaitos „20-25-30“ išvadas.

–  Nuomonės referentas taip pat norėtų aptarti perkėlimo išlaidų ir trukdžių klausimą.

Siekiant iš 700 MHz dažnių juostos iškelti televizijos paslaugas, reikia techniškai pakeisti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, nes reikia pakeisti dažnius. Vartotojai turės pakeisti savo namų įrangą, o transliuotojai turės pasikeisti infrastruktūrą. Tai reiškia papildomas išlaidas.

Be to, ankstesnė 800 MHz dažnių juostos atlaisvinimo patirtis parodė, kad greta esančioje juostoje teikiamos transliavimo paslaugos gali būti paveiktos trukdžių. Būtina užtikrinti, kad skaitmeninė antžeminė televizija būtų išsaugota ir apsaugota nuo žalingų trukdžių.

Todėl nuomonės referentas siūlo valstybėms narėms užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų skiriama pakankamai lėšų perėjimo išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su transliavimo paslaugų trukdžių šalinimo priemonėmis, padengti, taip pat konkrečioms garantijoms ir (arba) mechanizmams, kaip išvengti judriojo ryšio naudojimo 700 MHz juostoje keliamų žalingų trukdžių žemesnių nei 694 MHz dažnių juostoje teikiamoms transliavimo paslaugoms, programų kūrimui ir specialiesiems renginiams (5 straipsnis).

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sprendimu Nr. 243/2012/ES20 priimtoje daugiametėje radijo spektro politikos programoje (RSPP) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė tikslus: iki 2015 m. surasti bent 1 200 MHz spektro, tinkamo belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje; remti tolesnę novatoriškų audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų plėtrą, užtikrinant pakankamai spektro palydoviniam ir antžeminiam ryšiui tokioms paslaugoms teikti, jeigu toks poreikis yra aiškiai pagrįstas; užtikrinti pakankamai spektro programų kūrimo ir specialiųjų renginių ryšio reikmėms;

(1)  Sprendimu Nr. 243/2012/ES20 priimtoje daugiametėje radijo spektro politikos programoje (RSPP) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė tikslus: iki 2015 m. surasti bent 1 200 MHz spektro, tinkamo belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje; remti tolesnę novatoriškų transliavimo paslaugų plėtrą, užtikrinant pakankamai spektro palydoviniam ir antžeminiam ryšiui tokioms paslaugoms teikti, jeigu toks poreikis yra aiškiai pagrįstas; užtikrinti pakankamai spektro programų kūrimo ir specialiųjų renginių ryšio reikmėms;

_________________

_________________

20 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

20 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7).

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje21Komisija pabrėžė 694–790 MHz juostos (vadinamoji 700 MHz juosta) svarbą siekiant užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų teikiamos kaimo vietovėse, ir poreikį suderintai atlaisvinti tą dažnių juostą, kartu atsižvelgiant į specialius garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų poreikius;

(2)  bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje,21Komisija pabrėžė 694–790 MHz juostos (vadinamoji 700 MHz juosta) svarbą siekiant užtikrinti, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos būtų teikiamos kaimo vietovėse, ir poreikį suderintai atlaisvinti tą dažnių juostą, kartu atsižvelgiant į specialius garso ir transliavimo paslaugų poreikius;

_________________

_________________

21 Žr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Žr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  spektras 470–790 MHz dažnių juostoje yra vertingas išteklius siekiant ekonomiškai efektyviai diegti belaidžio ryšio tinklus, kuriais užtikrinama visuotinė aprėptis patalpose ir lauke. Dabar šis spektras Sąjungoje naudojamas skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai. Jis tinkamas žiniasklaidos, kūrybos ir kultūros sektorių, kuriems šis spektro išteklius būtinas, kad būtų galima teikti turinį plačiosioms auditorijoms belaidžiu ryšiu, plėtrai;

(3)  spektras yra viešoji gėrybė. 470–790 MHz dažnių juostoje jis yra vertingas viešasis išteklius ne tik siekiant ekonomiškai efektyviai diegti belaidžio ryšio tinklus, kuriais užtikrinama visuotinė aprėptis patalpose ir lauke. Dabar šis spektras Sąjungoje naudojamas skaitmeninei antžeminei televizijai ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai. Todėl jis yra būtina prieigos prie kultūros vertybių, visų pirma transliacijų, ir jų platinimo sąlyga. Jis tinkamas žiniasklaidos, kūrybos ir kultūros sektorių, kuriems šis spektro išteklius būtinas, kad būtų galima teikti turinį plačiosioms auditorijoms belaidžiu ryšiu, plėtrai;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, priimtu Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje, 700 MHz dažnių juosta 1 regione, kuriam priklauso Sąjunga, paskirta bendra pirmenybės teise naudoti transliavimo ir judriojo ryšio (išskyrus oreivystės judrųjį ryšį) paslaugoms, o 470–694 MHz dažnių juosta (žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta) – išimtinai transliavimo paslaugoms (pagrindinė paskirtis) ir belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui (šalutinė paskirtis);

(4)  Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamentu, priimtu Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje 2015 m., 700 MHz dažnių juosta 1 regione, kuriam priklauso Sąjunga, paskirta bendra pirmenybės teise naudoti transliavimo ir judriojo ryšio (išskyrus oreivystės judrųjį ryšį) paslaugoms, o 470–694 MHz dažnių juosta (žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta) – išimtinai transliavimo paslaugoms (pagrindinė paskirtis) ir belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui (šalutinė paskirtis);

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  bendrai naudoti spektrą bendroje dažnių juostoje, viena vertus, belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui abiem kryptimis (aukštynkryptei ir žemynkryptei linijoms) ir, kita vertus, vienkrypčiam televizijos transliavimui arba programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui, yra techniškai sudėtinga. Tai reiškia, kad pakeitus 700 MHz dažnių juostos paskirtį, paskiriant ją naudoti dvikrypčio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, iš skaitmeninės antžeminės televizijos ir belaidžio programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio naudotojų būtų atimta dalis jų spektro išteklių. Todėl skaitmeninės antžeminės televizijos ir programų kūrimo ir specialiųjų renginių sektoriams būtina užtikrinti galimybės naudotis pakankamu spektro kiekiu reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad jie galėtų garantuoti tvarų savo paslaugų, ypač nemokamos televizijos, teikimą ir plėtrą. Priemonių gali reikėti imtis ir nacionaliniu, ir Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti papildomų spektro išteklių belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui už 470–790 MHz dažnių juostos ribų;

(6)  bendrai naudoti spektrą bendroje dažnių juostoje, viena vertus, belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui abiem kryptimis (aukštynkryptei ir žemynkryptei linijoms) ir, kita vertus, vienkrypčiam televizijos transliavimui arba programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui, yra techniškai sudėtinga. Tai reiškia, kad pakeitus 700 MHz dažnių juostos paskirtį, paskiriant ją naudoti dvikrypčio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, iš skaitmeninės antžeminės televizijos ir belaidžio programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio naudotojų būtų atimta dalis jų spektro išteklių. Todėl skaitmeninės antžeminės televizijos ir programų kūrimo ir specialiųjų renginių sektoriams būtina užtikrinti galimybės naudotis pakankamu spektro kiekiu reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad jie galėtų garantuoti tvarų savo paslaugų, ypač nemokamos televizijos, teikimą ir plėtrą, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinės ir Europos audiovizualinės politikos tikslų, kaip antai socialinė sanglauda, žiniasklaidos pliuralizmas ir kultūrų įvairovė. Priemonių gali reikėti imtis ir nacionaliniu, ir Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti papildomų spektro išteklių belaidžiam programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšiui už 470–790 MHz dažnių juostos ribų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  savo ataskaitoje Komisijai (toliau – Lamy ataskaita)22 Pascalis Lamy, aukšto lygio darbo grupės dėl būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo pirmininkas, rekomendavo iki 2020 m. (+/– dveji metai) užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tai padėtų pasiekti tikslą skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikėjams užtikrinti reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad bus užtikrinta galimybė naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą iki 2030 m., nors tai turėtų būti peržiūrėta iki 2025 m. Lamy ataskaitoje taip pat rekomenduojamas nacionalinio lygmens lankstumas dėl žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudojimo, kuris ribojamas tik žemynkryptėmis linijomis. Taikant naudojimo tik žemynkryptėms linijoms apribojimą bet koks belaidžio ryšio sistemos, nepriklausomai nuo joje naudojamos technologijos, perdavimas leidžiamas tik viena kryptimi, iš centrinių infrastruktūros stočių, kaip antai televizijos transliavimo bokšto ar judriojo ryšio bazinės stoties, į kilnojamuosius ar mobiliuosius galinius įrenginius, kaip antai televizorius ar mobiliuosius telefonus;

(7)  savo ataskaitoje Komisijai (toliau – Lamy ataskaita)22 Pascalis Lamy, aukšto lygio darbo grupės dėl būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo pirmininkas, rekomendavo iki 2020 m. (+/– dveji metai) užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tai padėtų pasiekti tikslą skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų teikėjams užtikrinti reglamentavimo nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu, kad bus užtikrinta galimybė naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą iki 2030 m., nors tai turėtų būti peržiūrėta iki 2025 m. Lamy ataskaitoje taip pat rekomenduojama išnagrinėti galimybes taikyti lankstumą dėl žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudojimo, kuris ribojamas tik žemynkryptėmis linijomis. Taikant naudojimo tik žemynkryptėms linijoms apribojimą bet koks belaidžio ryšio sistemos, nepriklausomai nuo joje naudojamos technologijos, perdavimas leidžiamas tik viena kryptimi, iš centrinių infrastruktūros stočių, kaip antai televizijos transliavimo bokšto ar judriojo ryšio bazinės stoties, į kilnojamuosius ar mobiliuosius galinius įrenginius, kaip antai televizorius ar mobiliuosius telefonus;

__________________

__________________

22 Pascalio Lamy ataskaitą galima rasti https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Pascalio Lamy ataskaitą galima rasti https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Pagrindimas

Lamy ataskaitoje pateikta rekomendacija išnagrinėti suderintus ES scenarijus, kaip 470–694 MHz dažnių juostoje tradicines transliavimo paslaugas teikti kartu su kitomis tik žemynkryptėmis (t. y. vienakryptėmis) elektroninių ryšių paslaugomis.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Radijo spektro politikos grupė (RSPG) nuomonėje dėl ilgalaikės būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje strategijos (toliau – RSPG nuomonė) rekomenduoja patvirtinti visoje Sąjungoje suderintą požiūrį, siekiant iki 2020 m. pabaigos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima veiksmingai naudoti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Tai turėtų būti daroma kartu užtikrinant galimybę ilguoju laikotarpiu iki 2030 m. žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti tik žemynkryptėms linijoms teikiant garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugas. RSPG ypač rekomenduoja lankstumą tam, kad žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą būtų galima naudoti ir teikiant belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas (tik žemynkryptėms linijoms);

(8)  Radijo spektro politikos grupė (RSPG) nuomonėje dėl ilgalaikės būsimo 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje strategijos (toliau – RSPG nuomonė) rekomenduoja patvirtinti visoje Sąjungoje suderintą požiūrį, siekiant iki 2022 m. pabaigos užtikrinti, kad 700 MHz dažnių juostą būtų galima veiksmingai naudoti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms. Tai turėtų būti daroma kartu užtikrinant galimybę ilguoju laikotarpiu bent iki 2030 m. pabaigos žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti antžeminės televizijos transliacijoms ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai. RSPG pripažįsta skaitmeninės antžeminės televizijos platformos svarbą ir poreikį užtikrinti tikrumą dėl investicijų į transliavimo infrastruktūrą. Todėl RSPG rekomenduoja netolimoje ateityje, bent iki 2030 m. pabaigos, 470–694 MHz dažnių juostą palikti skaitmeninei antžeminei televizijai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  vadovaudamosi Direktyvos 2002/21/EB 9 ir 9a straipsniais, valstybės narės turėtų, kai įmanoma, laikytis lankstaus požiūrio ir gali leisti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą naudoti tik žemynkryptėms linijoms alternatyviais tikslais, pvz., antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, atsižvelgiant į nacionalinius garso ir vaizdo medžiagos skleidimo plačiajai auditorijai poreikius. Leisdamos naudoti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą tik žemynkryptėms linijoms teikiant antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad toks jų naudojimas nedarytų poveikio žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimui skaitmeniniam antžeminiam transliavimui kaimyninėse valstybėse narėse, kaip numatyta 2006 m. Regioninės radijo ryšio konferencijos susitarime.

Išbraukta.

__________________

 

25 2006 m. Regioninė radijo ryšio konferencija dėl skaitmeninio antžeminio transliavimo paslaugų planavimo 1 ir 3 regionų dalyse 174–230 MHz ir 470–862 MHz dažnių juostose (RRK-06) Ženevoje.

 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  bet kuriuo atveju spektro naudojimas 470–694 MHz dažnių juostoje turėtų būti iš naujo įvertintas Sąjungos lygmeniu ne vėliau kaip 2025 m. Atliekant tokį vertinimą reikėtų atsižvelgti ir į planuojamą šios dažnių juostos naudojimo peržiūrą 2023 m. Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje. Darant žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo pakeitimus reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą, vartotojų elgseną, tolesnio nemokamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarbą26 ir socialinius, ekonominius ir kultūrinius bendrojo intereso tikslus. Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti tyrimus dėl techninių ir reglamentavimo sąlygų, kuriomis galima užtikrinti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudotojų esamais ir naujais tikslais sambūvį. Tai užtikrintų įvairių valstybių narių požiūrio į lankstų ir efektyvų radijo spektro naudojimą nuoseklumą ir sudarytų sąlygas parengti šios juostos naudojimo ir jos naudotojų sambūvio techninio derinimo priemones. Tokie tyrimai ir priemonės gali būti parengti pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB;

(13)  spektro naudojimas 470–960 MHz dažnių juostose turėtų būti iš naujo įvertintas Sąjungos lygmeniu ne vėliau kaip 2025 m. Atliekant tokį vertinimą reikėtų atsižvelgti į dažnių juostų naudojimo peržiūras, žvelgiant į 2023 m. Pasaulinę radijo ryšio konferenciją. Po 2030 m. renkantis bet kurį žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimo variantą reikėtų atsižvelgti į technologijų pažangą, vartotojų elgseną, tolesnio nemokamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarbą26 ir socialinius, ekonominius ir kultūrinius bendrojo intereso tikslus. Atsižvelgiant į tai, reikia atlikti tyrimus dėl techninių ir reglamentavimo sąlygų, kuriomis galima užtikrinti žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos spektro naudotojų esamais ir naujais tikslais sambūvį.

__________________

__________________

26 Kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).

26 Kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybės narės turėtų priimti nuoseklius nacionalinius veiksmų planus, kad sudarytų sąlygas naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, kartu užtikrinant tęstinumą televizijos transliavimo paslaugų, kurios iškeliamos iš šios juostos. Priėmusios veiksmų planus, valstybės narės apie juos turėtų skaidriai pranešti visoje Sąjungoje. Veiksmų planuose turėtų būti numatyti dažnių naudojimo plano pakeitimo veiksmai ir laikotarpiai, tinklo ir galutinių naudotojų įrangos techniniai pakeitimai, radijo ir ne radijo ryšio įrangos sambūvis, esama ir nauja leidimų suteikimo tvarka ir informacija apie galimybę kompensuoti perėjimo išlaidas, jei tokių būtų, kad būtų išvengta, inter alia, išlaidų galutiniams naudotojams. Jei valstybės narės ketina išsaugoti esamas skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugas, veiksmų planuose turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys tam, kaip palengvinti transliavimo įrangos modernizavimą pereinant prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų (pvz., HEVC) ar signalų perdavimo technologijų (pvz., DVB-T2);

(14)  valstybės narės turėtų priimti nuoseklius nacionalinius veiksmų planus, kad sudarytų sąlygas naudoti 700 MHz dažnių juostą antžeminio belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugoms, kartu užtikrinant tęstinumą televizijos transliavimo paslaugų, kurios iškeliamos iš šios juostos. Priėmusios veiksmų planus, valstybės narės apie juos turėtų skaidriai pranešti visoje Sąjungoje. Veiksmų planuose turėtų būti numatyti dažnių naudojimo plano pakeitimo veiksmai ir laikotarpiai, tinklo ir galutinių naudotojų įrangos techniniai pakeitimai, radijo ir ne radijo ryšio įrangos sambūvis, esama ir nauja leidimų suteikimo tvarka, mechanizmai, kaip išvengti žalingų trukdžių gretimų juostų spektro naudotojams, ir informacija apie galimybę kompensuoti perėjimo išlaidas, kad būtų išvengta, inter alia, išlaidų galutiniams naudotojams ir transliuotojams. Skiriant tokias kompensacijas ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas specifiniams MVĮ ir pradedančiųjų įmonių poreikiams, atsižvelgiant į jų skirtingus finansinius pajėgumus. Skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugų atveju, veiksmų planuose turėtų būti skirtas ypatingas dėmesys tam, kaip palengvinti, jei būtina, transliavimo įrangos modernizavimą pereinant prie efektyviau spektrą naudojančių technologijų, kaip antai pažangiųjų vaizdo formatų ar signalų perdavimo technologijų, vadovaujantis technologinio neutralumo principu;

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytos priemonės, kaip išvengti žalingų trukdžių. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai lėšų transliavimo paslaugų perkėlimo į žemesnių nei 700 MHz dažnių juostą išlaidoms ir su tokioms paslaugoms keliamų trukdžių ribojimo priemonėmis susijusioms išlaidoms padengti.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  galimo kompensavimo už spektro naudojimo 470–790 MHz dažnių juostoje perėjimo užbaigimą apimtis ir mechanizmas turėtų būti nagrinėjami laikantis atitinkamų nacionalinių nuostatų, kaip numatyta Direktyvos 2002/20/EB27 14 straipsnyje, ir turi atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas;

(15)  galimo kompensavimo už spektro naudojimo 694–790 MHz dažnių juostoje perėjimo užbaigimą apimtis ir mechanizmas turėtų būti nagrinėjami laikantis atitinkamų nacionalinių nuostatų, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/20/EB27 14 straipsnyje, ir turi atitikti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatas;

__________________

__________________

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

27 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 21).

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme išdėstytas perėjimas prie kito spektro naudojimo turėtų būti susijęs tik su 694–790 MHz dažnių juosta („700 MHz“), o ne 470–694 MHz dažnių juosta („žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta“), („lankstus“ variantas išbraukiamas: žr. pakeitimą dėl 4 straipsnio išbraukimo).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti koordinuotą perėjimą prie 470–790 MHz dažnių juostos spektro naudojimo Sąjungoje siekiant bendrų tikslų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(16)  kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti koordinuotą perėjimą prie 694–790 MHz dažnių juostos spektro naudojimo Sąjungoje siekiant bendrų tikslų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme išdėstytas perėjimas prie kito spektro naudojimo turėtų būti susijęs tik su 694–790 MHz dažnių juosta („700 MHz“), o ne 470–694 MHz dažnių juosta („žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta“), („lankstus“ variantas išbraukiamas: žr. pakeitimą dėl 4 straipsnio išbraukimo).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Iki 2020 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia naudoti 694–790 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tik suderintomis techninėmis sąlygomis, kurias pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnį nustato Komisija. Jei būtina, vadovaudamosi Direktyva 2002/20/EB valstybės narės įvykdo leidimų suteikimo procedūras arba iš dalies pakeičia atitinkamas galiojančias spektro naudojimo teises, kad būtų galima leisti tokį naudojimą.

(1)  Iki 2022 m. gruodžio 31 d. valstybės narės leidžia naudoti 694–790 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, tik suderintomis techninėmis sąlygomis, kurias pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnį nustato Komisija. Jei būtina, vadovaudamosi Direktyva 2002/20/EB valstybės narės įvykdo leidimų suteikimo procedūras arba iš dalies pakeičia atitinkamas galiojančias spektro naudojimo teises, kad būtų galima leisti tokį naudojimą.

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės arba jau pradėjo keisti, arba planuoja pakeisti 700 MHz dažnių juostos paskirtį, tačiau kitos spektrą televizijos programoms transliuoti licencijavo ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. Todėl siekiant užtikrinti, kad kai kurios valstybės narės turėtų pakankamai laiko prisitaikyti, kaip nurodyta 2015 m. RSPG nuomonės rekomendacijose ir Lamy ataskaitoje, reikia pratęsti terminą iki 2022 m. pabaigos.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2022 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia perleisti arba išnuomoti spektro naudojimo elektroninio ryšio paslaugoms 694–790 MHz dažnių juostoje teises.

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. valstybės narės leidžia perleisti arba išnuomoti spektro naudojimo elektroninio ryšio paslaugoms 694–790 MHz dažnių juostoje teises.

Pagrindimas

Terminas pratęsiamas dvejiems metams ir tai atitinka 700 MHz dažnių juostos paskirties pakeitimo termino pratęsimą (žr. pakeitimą dėl 1 straipsnio 1 punkto).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu valstybės narės įvertina poreikį nustatyti su dažnių naudojimo 694–790 MHz dažnių juostoje teisėmis siejamas sąlygas ir dėl jo konsultuojasi.

Išbraukta.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 straipsnis

Išbraukta.

(1)  Valstybės narės užtikrina, kad 470–694 MHz dažnių juostą ar jos dalis būtų galima naudoti garso ir vaizdo žiniasklaidos, įskaitant nemokamą televiziją, paslaugoms teikti plačiosioms auditorijoms naudojant antžeminį ryšį, taip pat programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso ryšio įrangai, atsižvelgiant į nacionalinius transliavimo poreikius. Valstybės narės užtikrina, kad joks kitas 470–694 MHz dažnių juostos naudojimas jų teritorijoje nekeltų žalingųjų trukdžių garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, teikiamoms naudojant antžeminį ryšį kaimyninėse valstybėse narėse.

 

(2)  Jei valstybės narės leidžia naudoti 470–694 MHz dažnių juostą antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti ne televizijos transliavimo tinklų, o kitas elektroninio ryšio paslaugas, toks naudojimas apsiriboja tik žemynkryptėmis linijomis. Minėtais tikslais juosta naudojama nepažeidžiant įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus ir Sąjungos teisę.

 

Pagrindimas

Vadinamasis „lankstus“ variantas iš pasiūlymo turėtų būti išbrauktas, o žemesnių nei 700 MHz dažnių juosta bent jau iki 2030 m. pabaigos turėtų būti ir toliau naudojama skaitmeninės televizijos transliacijoms.

Pakeitimas     17

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2017 m. birželio 30 d. valstybės narės patvirtina ir paskelbia savo įpareigojimų pagal šio sprendimo 1 ir 4 straipsnius vykdymo nacionalinius planus ir tvarkaraščius (nacionalinius veiksmų planus).

Iki 2018 m. birželio 30 d. valstybės narės patvirtina ir paskelbia savo įpareigojimų pagal šio sprendimo 1 ir 4 straipsnius vykdymo nacionalinius planus ir tvarkaraščius (nacionalinius veiksmų planus).

Pakeitimas     18

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad tinkamu laiku būtų skiriama pakankamai lėšų perėjimo išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su priemonėmis, reikalingomis transliavimo paslaugų trukdžiams pašalinti.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, įgyvendina visas reikiamas technines ir reguliavimo priemones, siekdamos išvengti 964–790 MHz dažnių juosta teikiamų elektroninių ryšių paslaugų žalingųjų trukdžių televizijos transliavimo, programų kūrimo bei specialiųjų renginių paslaugoms, teikiamoms žemesniu nei 694 MHz dažniu.

Pagrindimas

Praktinė 800 MHz dažnių juostos atlaisvinimo patirtis parodė, kad greta esančioje juostoje teikiamos transliavimo paslaugos buvo paveiktos trukdžių. Todėl būtina įgyvendinti priemones, kuriomis būtų siekiama išvengti tokių 694–790 MHz dažnių juosta teikiamų elektroninių ryšių paslaugų žalingųjų trukdžių transliavimo ir programų kūrimo bei specialiųjų renginių paslaugoms, teikiamoms žemesniu nei 694 MHz dažniu.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Bent jau iki 2030 m. gruodžio 31 d. valstybės narės, atsižvelgdamos į technologinio neutralumo principą, užtikrina 470–694 MHz dažnių juostos prieinamumą antžeminiam transliavimui, įskaitant nemokamą televiziją, ir belaidei programų kūrimo ir specialiųjų renginių įrangai naudoti. Minėtais tikslais juosta naudojama laikantis įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus ir Sąjungos teisę.

Pagrindimas

Būtina, kad 470–694 MHz dažnių juosta numatomoje ateityje, bent jau iki 2030 m. pabaigos, liktų prieinama skaitmeninei antžeminei televizijai, nes skaitmeninės antžeminės televizijos platforma tebėra svarbi įgyvendinant nacionalinius ir ES audiovizualinės politikos tikslus – siekiant socialinės sanglaudos, žiniasklaidos pliuralizmo ir kultūrų įvairovės. Tai ypač pasiekiama taikant nemokamų transliacijų eteriu modelį, kuriuo pagrįsta dualinė sistema – veikia ir visuomeninis transliuotojas, ir komercinės TV paslaugų teikėjai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2025 m. sausio 1 d. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvertina 470–694 MHz dažnių juostos naudojimo raidą, atsižvelgdama į socialinius, kultūrinius, ekonominius ir technologinius aspektus, nuo kurių priklauso juostos naudojimas pagal 1 ir 4 straipsnius, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar reikia keisti 470–694 MHz dažnių juostos ar kurios nors jos dalies naudojimą Sąjungoje.

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, įvertina 470–960 MHz dažnių juostos naudojimo raidą, atsižvelgdama į socialinius, kultūrinius, ekonominius ir technologinius aspektus, nuo kurių priklauso juostos naudojimas pagal 1 straipsnį, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje įvertinama, ar reikia keisti 470–960 MHz dažnių juostos ar kurios nors jos dalies naudojimą Sąjungoje. Po 2030 m. renkantis bet kurį 470–694 MHz dažnių juostos naudojimo variantą reikėtų deramai atsižvelgti į tokius aspektus kaip reikalavimai, technologijų pažanga, vartotojų elgsena, tolesnio nemokamos eteriu transliuojamos televizijos paslaugų užtikrinimo svarba ir įvairūs socialiniai, politiniai, kultūriniai ir ekonominiai visuotinės svarbos tikslai.

Pagrindimas

Iki 2025 m. pabaigos atliekant vertinimą turėtų būti atsižvelgiama ne tik į žemesnių nei 700 MHz dažnių, bet ir aukštesnių – iki 960 MHz – dažnių juostų spektro naudojimą. Tada būtų galima nustatyti, kaip efektyviai transliuotojai ir judriojo ryšio paslaugų teikėjai naudoja spektrą. Bet koks kitas žemesnių nei 700 MHz dažnių juostos naudojimas turėtų būti pirmiausia atidžiai įvertintas ir turėtų būti atsižvelgiama į įvairius aspektus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje

Nuorodos

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

4.2.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Stefano Maullu

29.2.2016

Priėmimo data

21.6.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

7

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje

Nuorodos

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Priėmimo data

10.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Pateikimo data

14.11.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika