Procedure : 2016/0027(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0327/2016

Ingediende teksten :

A8-0327/2016

Debatten :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Stemmingen :

PV 15/03/2017 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0082

VERSLAG     ***I
PDF 662kWORD 99k
14.11.2016
PE 580.792v02-00 A8-0327/2016

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Patrizia Toia

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016) 43),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0020/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 mei 2016(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0327/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 243/2012/EU is vastgesteld, hebben het Europees Parlement en de Raad zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 1 200 MHz geschikt spectrum voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de Unie aan te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling van innovatieve audiovisuele mediadiensten te steunen door te zorgen voor voldoende spectrum voor de levering van dergelijke diensten via satelliet- en terrestrische verbindingen, mits de behoefte daaraan naar behoren gestaafd wordt, en om te zorgen voor voldoende spectrum voor programmaproductie en speciale evenementen ("programme making and special events", "PMSE").

(1)  In het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 243/2012/EU is vastgesteld, hebben het Europees Parlement en de Raad zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 1 200 MHz geschikt spectrum voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de Unie aan te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling van innovatieve omroepdiensten te steunen door te zorgen voor voldoende spectrum voor de levering van dergelijke diensten via satelliet- en terrestrische verbindingen, mits de behoefte daaraan naar behoren gestaafd wordt, en om te zorgen voor voldoende spectrum voor programmaproductie en speciale evenementen ("programme making and special events", "PMSE").

__________________

__________________

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

Amendement2

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In haar strategie voor de digitale eengemaakte markt wijst de Commissie op het belang van de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz-frequentieband") voor het waarborgen van de levering van breedbanddiensten in landelijke gebieden en op de noodzaak van het gecoördineerd vrijmaken van die frequentieband, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften inzake de distributie van audiovisuele mediadiensten.

(2)  In haar strategie voor de digitale eengemaakte markt21 wijst de Commissie op het belang van de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz-frequentieband") voor het waarborgen van de levering van breedbanddiensten in landelijke gebieden en op de noodzaak van het gecoördineerd vrijmaken van die frequentieband om toegang en connectiviteit te waarborgen, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften inzake de distributie van omroepdiensten. Verkleining van de digitale kloof, zowel op het punt van dekking als dat van kennis, is een belangrijk aspect waaraan prioriteit moet toekomen, zonder dat nieuwe kloven ontstaan wanneer gebruikers nieuwe technologieën omarmen.

__________________

__________________

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Amendement3

Voorstel voor een besluit

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Beter spectrumbeheer is een voorwaarde voor de industriële omschakeling naar 5G, waarmee Europa een centrale rol zou gaan spelen op het gebied van innovatie en een gunstige omgeving zou worden geschapen voor digitale netwerken en te ontwikkelen diensten, en dus voor een optimale benutting van het groeipotentieel van de digitale economie. De Europese economie zal in toenemende mate draaien om de digitale maatschappij, die volledige netwerkdekking nodig heeft om diensten te kunnen ontwikkelen in verband met het internet der dingen, e-handel en Europese clouddiensten en om in heel Europa volledig profijt te kunnen trekken uit "Industrie 4.0".

Amendement4

Voorstel voor een besluit

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Met de 700 MHz-frequentieband kan er een wereldwijd geharmoniseerd en gecoördineerd spectrum voor mobiele breedband tot stand worden gebracht dat schaalvoordelen oplevert. Dankzij die bandbreedte zouden nieuwe en innovatieve digitale diensten kunnen worden ontwikkeld in rurale of afgelegen gebieden op terreinen als e-gezondheid (e-Health) en mobiele gezondheidszorg (mHealth) met behulp van mobiele telefoons, patiëntmonitoringsapparatuur en andere draadloze apparaten, alsook slimme energienetten.

Amendement5

Voorstel voor een besluit

Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater)  In zijn resolutie van 19 januari 2016 getiteld "Naar een akte voor een digitale interne markt"1 bis herinnert het Europees Parlement de lidstaten aan hun streven naar volledige dekking met snelheden van ten minste 30 Mb/s, benadrukt het dat radiospectrum een cruciaal hulpmiddel is voor het toekomstige concurrentievermogen van de Unie en vraagt het om een pro-competitief kader voor spectrumtoewijzing en een doeltreffend spectrumbeheer.

 

__________________

 

1 bis Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0009.

Amendement6

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Spectrum in de 470-790 MHz-frequentieband is van groot belang voor de kostenefficiënte uitrol van draadloze netwerken met universele dekking binnens- en buitenshuis. Dit spectrum wordt momenteel in de hele Unie gebruikt voor digitale terrestrische televisie (DTT) en draadloze audio-PMSE-apparatuur. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de mediasector, de creatieve sector en de culturele sector ondersteund, die in hoge mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel voor de draadloze levering van inhoud aan het grote publiek.

(3)  Spectrum is een publiek goed. In de 470-790 MHz-frequentieband is het van groot belang voor de kostenefficiënte uitrol van draadloze netwerken met universele dekking binnens- en buitenshuis. Dit spectrum wordt momenteel in de hele Unie gebruikt voor digitale terrestrische televisie (DTT) en draadloze audio-PMSE-apparatuur. Het is aldus een eerste vereiste voor de toegang tot en de verspreiding van culturele inhoud en van informatie en ideeën. Hierdoor wordt, gelijk oplopend met nieuwe distributievormen, de ontwikkeling van de mediasector, de creatieve en de culturele sector en de onderzoeksector ondersteund, die in hoge mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel voor de draadloze levering van inhoud aan het grote publiek.

Amendement7

Voorstel voor een besluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Toewijzing van de 700 MHz-frequentieband moet worden gestructureerd op een manier die mededinging bevordert en moet zodanig geschieden dat bestaande mededinging niet wordt verstoord, maar dat nieuwe mededinging wordt gefaciliteerd.

Amendement8

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Voor regio 1, waarvan de Unie deel uitmaakt, is in het door de Wereldradiocommunicatieconferentie aangenomen radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op co-primaire basis wordt toegewezen aan omroep- en mobiele diensten (met uitzondering van mobiele diensten voor de luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-frequentieband ("sub-700 MHz-frequentieband") op primaire basis exclusief wordt toegewezen aan omroepdiensten en op secundaire basis aan draadloos gebruik voor audio-PMSE.

(4)  Voor regio 1, waarvan de Unie deel uitmaakt, is in het door de Wereldradiocommunicatieconferentie van 2015 aangenomen radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op co-primaire basis wordt toegewezen aan omroep- en mobiele diensten (met uitzondering van mobiele diensten voor de luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-frequentieband ("sub-700 MHz-frequentieband") op primaire basis exclusief blijft toegewezen aan omroepdiensten en op secundaire basis aan draadloos gebruik voor audio-PMSE.

Amendement9

Voorstel voor een besluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Door het snel groeiende draadloze-breedbandverkeer is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. Spectrum in de 700 MHz-frequentieband biedt zowel extra capaciteit als universele dekking, met name voor de in economisch opzicht problematische landelijke en afgelegen gebieden, voor gebruik binnenshuis en voor de communicatie met een breed bereik van machine tot machine. In dat kader moet er met samenhangende maatregelen voor hoogwaardige terrestrische draadloze dekking in de hele Unie, waarbij wordt uitgegaan van de beste nationale praktijken wat betreft de machtigingsverplichtingen voor exploitanten, naar worden gestreefd het in het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid vastgelegde doel te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat alle burgers tegen 2020 toegang hebben tot breedbandsnelheden van ten minste 30 Mb/s. Op die manier zullen de maatregelen innovatieve digitale diensten bevorderen en zorgen voor sociaaleconomische voordelen op lange termijn.

(5)  Door het snel groeiende draadlozebreedbandverkeer en het toenemende economische, industriële en sociale belang van de digitale economie is het noodzakelijk de capaciteit van draadloze netwerken uit te breiden. Spectrum in de 700 MHz-frequentieband biedt zowel extra capaciteit als universele dekking, met name voor de in economisch opzicht problematische landelijke, bergachtige, insulaire en andere afgelegen gebieden, voor gebruik binnenshuis en voor de communicatie met een breed bereik van machine tot machine. In dat kader moet er met samenhangende en gecoördineerde maatregelen voor hoogwaardige terrestrische draadloze dekking in de hele Unie, waarbij wordt uitgegaan van de beste nationale praktijken wat betreft de machtigingsverplichtingen voor exploitanten, naar worden gestreefd het in het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid vastgelegde doel te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat alle burgers in de hele Unie tegen 2020 toegang hebben tot de hoogst mogelijke breedbandsnelheden en tot ten minste 30 Mb/s, en een ambitieuze visie voor gigabitmaatschappijen in de Unie te realiseren.. Op die manier zullen de maatregelen innovatieve digitale diensten bevorderen en zorgen voor sociaaleconomische voordelen op lange termijn.

Amendement10

Voorstel voor een besluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  5 G zal een grote impact hebben, niet alleen op de digitale sector, maar ook op economieën in hun geheel. Zeker na de trage uitrol van 4G en de daarmee verbonden diensten, zal de succesvolle lancering van 5G essentieel zijn voor de economische ontwikkeling van de Unie en de concurrentiekracht van de Europese economieën. Daarom moet Europa voorop lopen met het zorgen voor genoeg spectrum voor een succesvolle start en uitbouw van 5G.

Amendement11

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het delen van spectrum binnen een gemeenschappelijke frequentieband door bidirectioneel gebruik van draadloze breedband (uplink en downlink) enerzijds en unidirectionele televisieomroepdiensten of draadloze gebruik door audio-PMSE anderzijds is vanuit technisch oogpunt problematisch. Dit betekent dat het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie ertoe zou leiden dat DTT en gebruikers van draadloze audio-PMSE een deel van hun spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren DTT en PMSE hebben derhalve behoefte aan voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn wat betreft de beschikbaarheid van voldoende spectrum, zodat zij de duurzame levering en ontwikkeling van hun diensten, met name van gratis televisie, kunnen waarborgen. Er kunnen maatregelen op nationaal en EU-niveau nodig zijn om aanvullende spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik voor gebruik door audio-PMSE buiten de 470-790 MHz-frequentieband te waarborgen.

(6)  Het delen van spectrum binnen een gemeenschappelijke frequentieband door bidirectioneel gebruik van draadloze breedband (uplink en downlink) enerzijds en unidirectionele televisieomroepdiensten of draadloze gebruik door audio-PMSE anderzijds is vanuit technisch oogpunt problematisch. Dit betekent dat het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie ertoe zou leiden dat DTT en gebruikers van draadloze audio-PMSE een deel van hun spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren DTT en PMSE hebben derhalve behoefte aan voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn wat betreft de beschikbaarheid van voldoende spectrum, zodat zij de duurzame levering en ontwikkeling van hun diensten, met name van gratis televisie, kunnen waarborgen en tegelijkertijd een gunstig investeringsklimaat kunnen scheppen en ervoor kunnen zorgen dat wordt voldaan aan de doelstellingen van het nationaal en Europees audiovisueel beleid, zoals sociale samenhang, mediapluriformiteit en culturele verscheidenheid. Er kunnen maatregelen op nationaal en EU-niveau nodig zijn om aanvullende spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik voor gebruik door audio-PMSE buiten de 470-790 MHz-frequentieband te waarborgen.

Amendement12

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In zijn verslag aan de Commissie (het "verslag-Lamy") heeft Pascal Lamy, de voorzitter van de groep op hoog niveau betreffende het toekomstige gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 (+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor draadloze breedband. Dit zou ertoe bijdragen het doel van voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn voor DTT te verwezenlijken door tot 2030 toegang te bieden tot de sub-700 MHz-frequentieband, waarbij deze regeling in 2025 zou moeten worden beoordeeld. In het verslag-Lamy is verder aanbevolen te zorgen voor nationale flexibiliteit wat betreft het spectrumgebruik van de sub-700 MHz-frequentieband die is beperkt tot gebruik uitsluitend voor downlink. Gebruik uitsluitend voor downlink is de beperking van alle transmissies in een draadloos systeem, onafhankelijk van de technologie ervan, tot unidirectionele transmissie van centrale infrastructuurstations, zoals een televisieomroepmast of een mobiel basisstation, naar draagbare of mobiele toestellen, zoals televisietoestellen of mobiele telefoons.

(7)  In zijn verslag aan de Commissie (het "verslag-Lamy")22 heeft Pascal Lamy, de voorzitter van de groep op hoog niveau betreffende het toekomstige gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 (+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor draadloze breedband. Dit zou ertoe bijdragen het doel van voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn voor DTT te verwezenlijken door tot 2030 toegang te bieden tot de sub-700 MHz-frequentieband, waarbij deze regeling in 2025 zou moeten worden beoordeeld. In het verslag-Lamy wordt verder aanbevolen te zorgen voor een flexibiliteitsoptie die inhoudt dat er scenario's worden bestudeerd waarin spectrumgebruik van de sub-700 MHz-frequentieband wordt toegestaan voor tot downlink beperkte elektronische communicatiediensten in gevallen waarin er op nationaal niveau geen of een afnemende vraag naar DTT is. Gebruik uitsluitend voor downlink is de beperking van alle transmissies in een draadloos systeem, onafhankelijk van de technologie ervan, tot unidirectionele transmissie van centrale infrastructuurstations, zoals een televisieomroepmast of een mobiel basisstation, naar draagbare of mobiele toestellen, zoals televisietoestellen of mobiele telefoons.

__________________

__________________

22 Verslag van de heer Pascal Lamy, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Verslag van de heer Pascal Lamy, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Amendement13

Voorstel voor een besluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In zijn advies betreffende een langetermijnstrategie voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie heeft de Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen een gecoördineerde aanpak voor de hele Unie vast te stellen om tegen eind 2020 de 700 MHz-frequentieband beschikbaar te stellen voor doeltreffend gebruik voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie. Dit zou gepaard gaan met het waarborgen van de beschikbaarheid op lange termijn tot 2030 van de sub-700 MHz-frequentieband voor de levering uitsluitend via downlink van audiovisuele mediadiensten. De Beleidsgroep Radiospectrum beveelt met name aan een flexibele regeling in te voeren, zodat de sub-700 MHz-frequentieband ook kan worden gebruikt voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie die uitsluitend gebruikmaken van downlink.

(8)  In zijn advies betreffende een langetermijnstrategie voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie heeft de Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen een gecoördineerde aanpak voor de hele Unie vast te stellen om tegen eind 2020 de 700 MHz-frequentieband beschikbaar te stellen voor doeltreffend gebruik voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie. De lidstaten moeten echter om gegronde redenen kunnen besluiten de beschikbaarstelling van de band met ten hoogste twee jaar uit te stellen. Zo'n gecoördineerde aanpak zou gepaard gaan met het waarborgen van de beschikbaarheid op lange termijn tot 2030 van de sub-700 MHz-frequentieband voor de levering van omroepdiensten.

Amendement14

Voorstel voor een besluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  In haar mededeling van 11 september 2013 over de interne markt voor telecommunicatie merkt de Commissie op dat nationale spectrumtoewijzingsregelingen een gefragmenteerde digitale binnenmarkt opleveren doordat verschillen qua timing, voorwaarden en kosten voor verkrijging van spectrum de investeringen afremmen en de ontwikkeling van geïntegreerde draadloze netwerken tussen landen bemoeilijken.

Amendement15

Voorstel voor een besluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Aangezien sommige lidstaten al met een nationaal proces zijn begonnen of dit hebben voltooid om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie toe te staan, dient de Unie onmiddellijk actie te ondernemen om te voorkomen dat de eengemaakte markt versnipperd raakt. Er is behoefte aan een gecoördineerde aanpak voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, die ook moet zorgen voor voorspelbaarheid op regelgevingsgebied, evenwicht moet brengen tussen de diversiteit van de lidstaten via de doelstellingen van de eengemaakte markt, en een coherent standpunt van de Unie op het internationaal vlak moet bevorderen. In dat kader moeten de lidstaten worden verplicht om de 700 MHz-frequentieband tijdig vrij te maken, in overeenstemming met het recht van de Unie en het nationaal recht.

(9)  Aangezien sommige lidstaten al met een nationaal proces zijn begonnen of dit hebben voltooid om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie toe te staan, dient de Unie onmiddellijk actie te ondernemen om te voorkomen dat de eengemaakte markt versnipperd raakt. Er is behoefte aan een gecoördineerde aanpak voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, die ook moet zorgen voor voorspelbaarheid op regelgevingsgebied, evenwicht moet brengen tussen de diversiteit van de lidstaten via de doelstellingen van de eengemaakte markt, en een coherent standpunt van de Unie op het internationaal vlak moet bevorderen. In dat kader moeten de lidstaten worden verplicht om de 700 MHz-frequentieband tijdig vrij te maken, in overeenstemming met het recht van de Unie en het nationaal recht, en daarbij rekening te houden met specifieke binnenlandse situaties zoals bestaande licenties, onredelijk hoge migratie- en hertoewijzingskosten die een veilingopbrengst te boven zouden gaan, en geografische ligging, wat vooral geldt voor lidstaten in de periferie van de Unie die een grens delen met een derde land.

Amendement16

Voorstel voor een besluit

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  De lidstaten moeten de beschikbaarheid van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die draadloze elektronische-communicatiediensten kunnen bieden om gegronde redenen kunnen uitstellen tot maximaal twee jaar na een voor de hele Unie geldende termijn van 2020. Ingeval een lidstaat besluit de beschikbaarstelling van de band uit te stellen, dient hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis te stellen en de gegronde redenen in zijn nationale stappenplan te vermelden. De betrokken lidstaat dient dan ook samen te werken met zijn buurlanden om het proces rond het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband te coördineren en informatie over die coördinatie op te nemen in zijn nationale stappenplan.

Amendement17

Voorstel voor een besluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Op het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie dient zo spoedig mogelijk een flexibele machtigingsregeling van toepassing te zijn. Houders van gebruiksrechten betreffende spectrum dienen daarbij te beschikken over de mogelijkheid tot handel in en verhuur van hun bestaande rechten in het kader van de toepassing van de artikelen 9, 9 bis en 9 ter van Richtlijn 2002/21/EG.

(11)  Op het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie dient zo spoedig mogelijk een flexibele machtigingsregeling van toepassing te zijn. Houders van gebruiksrechten betreffende spectrum dienen daarbij te beschikken over de mogelijkheid tot handel in en verhuur van hun bestaande rechten in het kader van de toepassing van de artikelen 9, 9 bis en 9 ter van Richtlijn 2002/21/EG24, rekening houdend met de verplichting van artikel 5 van Besluit nr. 243/2012/EU om daadwerkelijke concurrentie te bevorderen en concurrentieverstoring op de interne markt voor elektronische communicatiediensten te voorkomen, met dien verstande dat de lidstaten bij hun beoordelingen omtrent licentieverlening voor spectrum, die volledig onder hun bevoegdheid valt, ook rekening moeten houden met de looptijd van licenties, het bedrijfsplan van de exploitanten en de bijdrage daarvan aan de verwezenlijking van de Digitale Agenda-doelstellingen, de bevordering van innovatieve digitale diensten en sociaaleconomische voordelen op langere termijn, in plaats van alleen te kijken naar het economische kortetermijnvoordeel van licentieverlening aan de hoogste bieder.

__________________

__________________

24 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

24 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

Amendement18

Voorstel voor een besluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van Richtlijn 2002/21/EG dienen de lidstaten voor zover mogelijk een flexibele aanpak te hanteren en mogen zij de invoering van alternatieve, tot downlink beperkte toepassingen, zoals terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de sub-700 MHz-frequentieband, toestaan in overeenstemming met de nationale behoeften wat betreft de distributie van audiovisuele mediadiensten aan een groot publiek. Indien de lidstaten gebruik binnen de sub-700 MHz-frequentieband voor tot downlink beperkte terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie toestaan, dienen zij ervoor te zorgen dat een dergelijk gebruik geen negatieve invloed heeft op het gebruik van de sub-700 MHz-band voor digitale terrestrische omroep in aangrenzende lidstaten, zoals bepaald in de op de regionale radiocommunicatieconferentie van 2006 gesloten overeenkomst.

(12)  Overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van Richtlijn 2002/21/EG dienen de lidstaten voor zover mogelijk een flexibele aanpak te hanteren en mogen zij de invoering van alternatieve, tot downlink beperkte toepassingen, zoals terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de sub-700 MHz-frequentieband, toestaan in overeenstemming met de nationale behoeften wat betreft de distributie van omroepdiensten aan een groot publiek ingeval er op nationaal niveau geen of een afnemende vraag is naar DTT. Die scenario's moeten ononderbroken toegang tot spectrum voor DTT als primaire gebruiker garanderen, op basis van nationale vraag. Indien de lidstaten gebruik binnen de sub-700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie toestaan, dienen zij ervoor te zorgen dat een dergelijk gebruik geen negatieve invloed heeft op het gebruik van de sub-700 MHz-band voor digitale terrestrische omroep in aangrenzende lidstaten, zoals bepaald in de op de regionale radiocommunicatieconferentie van 2006 gesloten overeenkomst25.

__________________

__________________

25 Regionale radiocommunicatieconferentie voor het plannen van de digitale terrestrische omroepdienst in delen van de regio’s 1 en 3 in de frequentiebanden 174-230 MHz en 470-862 MHz (RRC-06); de conferentie vond in 2006 in Genève plaats.

25 Regionale radiocommunicatieconferentie voor het plannen van de digitale terrestrische omroepdienst in delen van de regio’s 1 en 3 in de frequentiebanden 174-230 MHz en 470-862 MHz (RRC-06); de conferentie vond in 2006 in Genève plaats.

Amendement19

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het spectrumgebruik in de 470-694 MHz-frequentieband dient in ieder geval uiterlijk in 2025 op EU-niveau te worden beoordeeld. Bij deze beoordeling dient tevens rekening te worden gehouden met de geplande beoordeling van deze frequentieband in het kader van de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023. Bij wijzigingen van het gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband dient rekening te worden gehouden met technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het voortzetten van de levering van gratis televisiediensten en sociale, economische en culturele doelstellingen van algemeen belang. In dit verband moeten studies over de technische en regelgevingsvoorwaarden voor de co-existentie van bestaande en nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-700 MHz-frequentieband worden uitgevoerd. Met behulp van deze studies kan worden gezorgd voor coherentie tussen de benaderingen die de verschillende lidstaten hanteren met betrekking tot flexibel en efficiënt spectrumgebruik en worden maatregelen inzake technische harmonisering voor gebruik en co-existentie in deze band mogelijk gemaakt. Dergelijke studies en maatregelen kunnen op grond van Beschikking nr. 676/2002/EG worden ontwikkeld.

(13)  Het spectrumgebruik in de 470-694 MHz-frequentieband dient in ieder geval op tijd voor de geplande beoordeling van deze frequentieband in het kader van de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023 op EU-niveau te worden beoordeeld. Bij wijzigingen van het gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband dient rekening te worden gehouden met technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het voortzetten van de levering van gratis televisiediensten en sociale, economische en culturele doelstellingen van algemeen belang. In dit verband moeten studies over de technische en regelgevingsvoorwaarden voor de co-existentie van bestaande en nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-700 MHz-frequentieband worden uitgevoerd. Met behulp van deze studies kan worden gezorgd voor coherentie tussen de benaderingen die de verschillende lidstaten hanteren met betrekking tot flexibel en efficiënt spectrumgebruik en worden maatregelen inzake technische harmonisering voor gebruik en co-existentie in deze band mogelijk gemaakt. Dergelijke studies en maatregelen kunnen op grond van Beschikking nr. 676/2002/EG worden ontwikkeld.

__________________

__________________

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn audiovisuele mediadiensten).

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn audiovisuele mediadiensten).

Amendement20

Voorstel voor een besluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De lidstaten dienen coherente nationale stappenplannen vast te stellen om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie te vergemakkelijken, waarbij moet worden gezorgd voor continuïteit voor de televisieomroepdiensten die geen gebruik meer maken van deze band. De lidstaten dienen de stappenplannen, zodra deze zijn vastgesteld, op transparante wijze in de hele Unie bekend te maken. De stappenplannen dienen het volgende te omvatten: activiteiten en tijdschema's voor de nieuwe frequentie-indeling, technische ontwikkelingen op het gebied van netwerkapparatuur en apparatuur voor eindgebruikers, co-existentie van radio- en niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe machtigingsregelingen en informatie over de mogelijkheid om migratiekosten, voor zover deze ontstaan, te compenseren, teneinde onder andere kosten voor de eindgebruikers te voorkomen. Indien de lidstaten van plan zijn DTT voort te zetten, dient in de stappenplannen bijzondere aandacht te worden besteed aan het vergemakkelijken van de modernisering van omroepapparatuur en de toepassing van meer spectrumefficiënte technologieën, zoals geavanceerde videoformaten (bijv. HEVC) of signaaltransmissietechnologieën (bijv. DVB-T2).

(14)  De lidstaten dienen coherente en gecoördineerde nationale stappenplannen vast te stellen om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie te vergemakkelijken, waarbij moet worden gezorgd voor continuïteit voor de televisieomroepdiensten die geen gebruik meer maken van deze band. De lidstaten dienen de stappenplannen, zodra deze zijn vastgesteld, op transparante wijze in de hele Unie bekend te maken. De stappenplannen dienen het volgende te omvatten: activiteiten en tijdschema's voor de nieuwe frequentie-indeling, technische ontwikkelingen op het gebied van netwerkapparatuur en apparatuur voor eindgebruikers, co-existentie van radio- en niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe machtigingsregelingen, mechanismen ter voorkoming van schadelijke interferentie voor spectrumgebruikers op aangrenzende frequentiebanden en informatie over de mogelijkheid om migratiekosten, voor zover deze ontstaan, te compenseren, teneinde onder andere kosten voor de eindgebruikers te voorkomen. Indien de lidstaten van plan zijn DTT voort te zetten, dient in de stappenplannen bijzondere aandacht te worden besteed aan het vergemakkelijken van de modernisering van omroepapparatuur en de toepassing van meer spectrumefficiënte technologieën, zoals geavanceerde videoformaten (bijv. HEVC) of signaaltransmissietechnologieën (bijv. DVB-T2).

Amendement21

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Het toepassingsgebied en de mechanismen in verband met de mogelijke compensatie voor de voltooiing van de overgang wat betreft het spectrumgebruik binnen de 470-790 MHz-frequentieband moeten worden geanalyseerd in overeenstemming met de relevante nationale bepalingen op grond van artikel 14 van Richtlijn 2002/20/EG en moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in de artikelen 107 en 108 VWEU.

(15)  Het toepassingsgebied en de mechanismen in verband met de mogelijke compensatie voor de voltooiing van de overgang wat betreft het spectrumgebruik binnen de 470-790 MHz-frequentieband moeten worden geanalyseerd in overeenstemming met de relevante nationale bepalingen op grond van artikel 14 van Richtlijn 2002/20/EG en moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in de artikelen 107 en 108 VWEU. Gezien de hoge waarde van de band voor het gebruik van draadloze breedband moeten de lidstaten de inkomsten uit toewijzingsprocedures en andere vergoedingen benutten, die naar verwachting beduidend hoger kunnen uitvallen dan de migratiekosten. De Commissie moet de lidstaten kunnen adviseren over passende en snelle compensatie teneinde de overgang wat betreft het spectrumgebruik te vergemakkelijken. De lidstaten dienen met name rekening te houden met het belang van snelle compensatie voor eindgebruikers.

__________________

__________________

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

Amendement22

Voorstel voor een besluit

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Uiterlijk op 30 juni 2020 staan de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband toe voor terrestrische systemen die in staat zijn tot levering van draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, waarbij moet worden voldaan aan door de Commissie in overeenstemming met artikel 4 van Beschikking nr. 676/2002/EG vastgestelde geharmoniseerde technische voorwaarden. Indien nodig maken de lidstaten gebruik van het machtigingsproces of passen zij de relevante bestaande rechten op gebruik van spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit gebruik kan plaatsvinden.

1.  Uiterlijk op 30 juni 2020 staan de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband (de "700 MHz-band") toe voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen leveren, waarbij moet worden voldaan aan door de Commissie in overeenstemming met artikel 4 van Beschikking nr. 676/2002/EG vastgestelde geharmoniseerde technische voorwaarden. De lidstaten kunnen echter om gegronde, in de bijlage omschreven redenen de beschikbaarstelling van de band met ten hoogste twee jaar uitstellen. Wanneer een lidstaat dat doet, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en vermeldt hij die gegronde redenen in zijn overeenkomstig artikel 5 vastgestelde nationale stappenplan. Indien nodig maken de lidstaten gebruik van het machtigingsproces of passen zij de relevante bestaande rechten op gebruik van spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit gebruik kan plaatsvinden.

 

Lidstaten die het gebruik van de 700 MHz-frequentieband uitstellen krachtens de eerste alinea werken samen met hun buurlanden om het proces rond het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie te coördineren, en nemen informatie over die coördinatie op in hun overeenkomstig artikel 5 opgestelde nationale stappenplan.

Amendement23

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Dit besluit laat het recht van de lidstaten om hun radiospectrum voor doeleinden van openbare orde, openbare veiligheid en defensie te organiseren en te gebruiken onverlet.

Amendement24

Voorstel voor een besluit

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2022 staan de lidstaten toe dat rechten inzake het gebruik van spectrum voor elektronische-communicatiediensten in de 694-790 MHz-frequentieband worden overgedragen of verhuurd.

De lidstaten staan toe dat rechten inzake het gebruik van spectrum voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen leveren in de 700 MHz-frequentieband met ingang van de dag waarop die rechten worden toegekend via open en transparante procedures worden overgedragen of verhuurd.

Amendement25

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband toestaan of bestaande rechten inzake het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband wijzigen, treffen zij alle nodige maatregelen om te zorgen voor een hoogwaardig dekkingsniveau voor hun bevolking en grondgebied met snelheden van ten minste 30 Mb/s, zowel binnenshuis als buitenshuis, voor zover nodig onder meer in van tevoren bepaalde nationale prioritaire gebieden, en langs belangrijke transportroutes over land. Dergelijke maatregelen kunnen voorwaarden omvatten waarmee het delen van netwerkinfrastructuur of spectrum in overeenstemming met het recht van de Unie wordt vergemakkelijkt of aangemoedigd.

1.  Indien de lidstaten het gebruik van de 700 MHz-frequentieband toestaan of bestaande rechten inzake het gebruik van de 700 MHz-frequentieband wijzigen, treffen zij alle nodige maatregelen om te zorgen voor een consistent en continu hoogwaardig dekkingsniveau voor hun bevolking en grondgebied met de hoogst mogelijke breedbandsnelheden en met ten minste 30 Mb/s, zowel binnenshuis als buitenshuis, voor zover nodig onder meer met dekking in van tevoren bepaalde nationale prioritaire gebieden, en langs belangrijke transportroutes over land, opdat draadloze toepassingen en een leidende rol van Europa op het gebied van nieuwe digitale diensten doeltreffend kunnen bijdragen aan de economische groei van de Unie. Daarnaast maken kunnen de lidstaten van de gelegenheid gebruik maken om te zorgen dat wholesaletoegang tot spectrum voor Mobile Virtual Network Operators (MVNO's) mogelijk is en de geografische dekking van MVNO's uit te breiden. Dergelijke maatregelen kunnen voorwaarden omvatten waarmee het delen van netwerkinfrastructuur of spectrum in overeenstemming met het recht van de Unie wordt vergemakkelijkt of aangemoedigd.

 

De Commissie faciliteert waar mogelijk de optie van gezamenlijk georganiseerde veilingen, en draagt aldus bij aan pan-Europese structuren.

Amendement26

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met dat doel voeren de lidstaten een beoordeling en een raadpleging uit over de noodzaak voorwaarden vast te stellen in verband met de gebruiksrechten voor frequenties binnen de 694-790 MHz-frequentieband.

2.  Om te voldoen aan hun verplichtingen krachtens lid 1 voeren de lidstaten een beoordeling en een raadpleging uit over de noodzaak voorwaarden vast te stellen in verband met de gebruiksrechten voor frequenties binnen de 700 MHz-frequentieband.

Amendement27

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De lidstaten zorgen voor de beschikbaarheid van de 470-694 MHz-frequentieband of gedeelten van die band voor de terrestrische levering van audiovisuele mediadiensten aan het grote publiek, met inbegrip van gratis televisie, en voor gebruik door draadloze audio-PMSE-apparatuur, waarbij wordt uitgegaan van nationale behoeften op het gebied van omroep. De lidstaten zorgen ervoor dat enig ander gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband op hun grondgebied niet leidt tot schadelijke interferentie met de terrestrische levering van audiovisuele mediadiensten in een aangrenzende lidstaat.

1.  De lidstaten zien erop toe dat de 470-694 MHz-frequentieband tot 2030 beschikbaar is voor de terrestrische levering van omroepdiensten aan het grote publiek, met inbegrip van gratis televisie en innovatieve gebruikersgestuurde initiatieven, en voor gebruik door draadloze audio-PMSE-apparatuur, waarbij wordt uitgegaan van nationale omroepbehoeften en rekening wordt gehouden met het beginsel van technologische neutraliteit. De lidstaten bevorderen de samenwerking tussen omroepers, omroepexploitanten en mobiele exploitanten om de convergentie van audiovisuele en internetplatforms en gedeeld spectrumgebruik te faciliteren.

 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat enig ander gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband op zijn grondgebied verenigbaar is met zijn nationale omroepbehoeften en niet leidt tot schadelijke interferentie met de terrestrische levering van omroepdiensten in een aangrenzende lidstaat.

Amendement28

Voorstel voor een besluit

Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Indien de lidstaten toestemming geven voor het gebruik van spectrum in de 470-694 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die in staat zijn om elektronische-communicatiediensten te leveren, met uitzondering van televisieomroepnetwerken, wordt dat gebruik beperkt tot downlink. Dergelijk gebruik laat de uit internationale overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en het recht van de Unie onverlet.

2.  Indien de lidstaten toestemming geven voor het gebruik van spectrum in de 470-694 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die in staat zijn om andere elektronische-communicatiediensten dan televisieomroepnetwerken te leveren, wordt bij dat gebruik rekening gehouden met de nationale behoeften op het gebied van de distributie van omroepdiensten aan het grote publiek. Dergelijk gebruik laat de uit internationale overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, zoals grensoverschrijdende frequentiecoördinatieovereenkomsten, en het recht van de Unie onverlet.

Amendement29

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2017 stellen de lidstaten hun nationale plan en tijdschema ("nationaal stappenplan") met betrekking tot het voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit besluit vast en maken zij deze bekend.

1.   Zo spoedig mogelijk, en in elk geval uiterlijk op 30 juni 2018, stellen de lidstaten hun nationale plan en tijdschema vast ("nationaal stappenplan"), met gedetailleerde maatregelen met betrekking tot het voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit besluit, en maken zij deze bekend. Zij zorgen ervoor dat alle belanghebbenden betrokken worden bij de opstelling van die nationale stappenplannen.

 

Als een lidstaat de toestemming voor het gebruik van de 700 MHz-frequentieband tot na 30 juni 2020 uitstelt, worden de gegronde redenen daarvoor overeenkomstig artikel 1, lid 1, in zijn nationale stappenplan vermeld. De RSPG brengt advies uit over stappenplannen waarin een dergelijk uitstel wordt beoogd.

Amendement30

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband in overeenstemming is met artikel 1, lid 1, nemen de lidstaten in hun nationale stappenplannen, indien passend, informatie op over maatregelen die zijn gericht op het beperken van de impact van het uit te voeren overgangsproces op de burgers en de gebruikers van draadloze audio-PMSE-apparatuur en op het vergemakkelijken van de tijdige beschikbaarheid van interoperabele apparatuur en ontvangers op het gebied van televisieomroepnetwerken in de interne markt.

2.   Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de 700 MHz-frequentieband in overeenstemming is met artikel 1, lid 1, nemen de lidstaten in hun nationale stappenplannen, indien passend, informatie op over maatregelen, inclusief steunmaatregelen, die zijn gericht op het beperken van de impact van het uit te voeren overgangsproces op de burgers en de gebruikers van draadloze audio-PMSE-apparatuur en op het vergemakkelijken van de tijdige beschikbaarheid van interoperabele apparatuur en ontvangers op het gebied van televisieomroepnetwerken in de interne markt.

Amendement31

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

1.  De lidstaten zien er in voorkomend geval overeenkomstig Unie- en nationaal recht op toe dat de rechtstreekse kosten, in het bijzonder voor eindgebruikers, van migratie of hertoewijzing van spectrumgebruik passend, snel, en transparant worden gecompenseerd teneinde de overstap op spectrumefficiëntere technologieën, zoals DVB-T2 of HEVC, te vergemakkelijken.

 

2.  In samenwerking met de lidstaten kan de Commissie de lidstaten adviseren inzake compensatie teneinde de overgang wat betreft het spectrumgebruik te vergemakkelijken.

Amendement32

Voorstel voor een besluit

Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 1 januari 2025 voert de Commissie in samenwerking met de lidstaten een beoordeling uit van de ontwikkelingen van het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale, economische, culturele en technologische aspecten die van invloed zijn op de band op grond van de artikelen 1 en 4, en brengt zij hiervan verslag uit aan de Raad en het Parlement. In het verslag wordt beoordeeld of het nodig is wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband, of een gedeelte daarvan, in de Unie.

Vóór 1 januari 2023 voert de Commissie in samenwerking met de lidstaten een beoordeling uit van de ontwikkelingen van het gebruik van de 470-960 MHz-frequentieband met als doel tot een gemeenschappelijk standpunt te komen over de herziening van die frequentieband op de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de sociale, economische, culturele en technologische aspecten die van invloed zijn op de band op grond van de artikelen 1 en 4, met nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in consumentengedrag, maar ook met de connectiviteitsvereisten met het oog op de bevordering van groei en innovatie in de Unie. In het verslag wordt beoordeeld of het nodig is wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband, of een gedeelte daarvan, in de Unie.

Amendement33

Voorstel voor een besluit

Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage

 

Gegronde redenen om de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die draadloze elektronische-communicatiediensten kunnen bieden, pas na 20 juni 2020 beschikbaar te maken (artikel 1, lid 1)

 

Een lidstaat kan het beschikbaar maken van de 700 MHz-frequentieband tot 30 juni 2022 uitstellen om één of meer van de volgende gegronde redenen:

 

a)  onopgeloste grensoverschrijdende coördinatieproblemen met schadelijke storingen als gevolg;

 

b)  de noodzaak te zorgen voor technische migratie van een groot deel van de bevolking naar geavanceerde uitzendstandaarden, en de complexiteit daarvan;

 

c)  financiële kosten van de overgang die hoger zijn dan de te verwachten inkomsten uit gunningsprocedures;

 

d)  overmacht.

(1)

PB C 303 van 19.8.2016, blz. 127.


TOELICHTING

Het internet der dingen, de cloud, de mobiele communicatiediensten, de digitalisering van de industrie (Industrie 4.0) en de verbetering van het openbaar bestuur (e-government) zijn allemaal voorbeelden van connectiviteitsdiensten die wereldwijd een snelle ontwikkeling doormaken en waarvoor niet alleen snelle verbindingen nodig zijn, maar ook communicatienetten die grote hoeveelheden gegevens aankunnen en die zowel dichtbevolkte als afgelegen gebieden kunnen bereiken. Om de Digitale Unie volledig te kunnen verwezenlijken zijn er ook nieuwe datatransmissie- en ontvangsttechnologieën nodig, en dus gedeelten van het radiospectrum die van groot belang zijn voor draadloze communicatie.

Het onderhavige voorstel voor een besluit, dat op 2 februari jl. door de Commissie werd goedgekeurd, maakt deel uit van de maatregelen in het kader van de Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa (COM(2015) 192), waarin specifieke voorstellen zijn opgenomen "voor de gecoördineerde vrijgave van de 694-790 MHz-band (de zgn. 700 MHz-band), die zeer geschikt is voor de verlening van breedbanddiensten in rurale gebieden, [...] daarbij rekening [houdend] met de specifieke eisen die de verspreiding van audiovisuele media stelt".

Het voorstel heeft tot doel op EU-niveau uniformiteit te creëren met betrekking tot de toewijzing van frequenties die ervoor zorgen dat bedrijven en burgers overal kunnen beschikken over zeer snelle draadloze verbindingen.

De beschikbaarheid van een breed radiospectrum is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de verspreiding van breedbanddiensten. Voor het nationale spectrumbeheer kennen de afzonderlijke lidstaten echter zeer uiteenlopende voorwaarden voor wat betreft de duur van licenties en dekkingsverplichtingen. Daarom moeten dat beheer en de desbetreffende regelgeving gewijzigd worden om een doeltreffender spectrumgebruik te waarborgen, waarbij voorrang wordt gegeven aan activiteiten die meer diensten en betere prestaties bieden voor alle gebruikers.

Volgens sommige gegevens zal er in 2020 acht maal zoveel internetverkeer zijn als nu, dus moet de netwerkcapaciteit verhoogd: spectrum in de 700 MHz-frequentieband biedt zowel extra capaciteit als universele dekking, met name voor de landelijke en afgelegen gebieden, waar de infrastructuurinvesteringskosten problematischer zijn. In die context moet er met samenhangende maatregelen voor hoogwaardige draadloze dekking in de hele Unie naar worden gestreefd het in het meerjarenprogramma van de EU voor het radiospectrumbeleid vastgelegde doel te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat alle burgers tegen 2020 toegang hebben tot breedbandsnelheden van ten minste 30 Mb/s.

Achtergrond van het voorstel

Voor draadloze connectiviteit is toegang tot spectrum in de sub-1 GHz-frequentiebanden nodig, aangezien deze ideaal zijn voor een brede dekking en hoge snelheden.

De 800 MHz-frequentieband (790-862 MHz) was het eerste gedeelte van de UHF-omroepband (470-862 MHz) dat werd vrijgemaakt voor draadlozebreedbanddiensten in de Unie.

Momenteel wordt de UHF-band, de frequentieband tussen 470-862 MHz, gebruikt voor digitale terrestrische televisie ("DTT") en voor audioapparatuur voor programmaproductie en speciale evenementen (PMSE), d.w.z. draadloze microfoons.

Op de conferentie van de Internationale Telecommunicatie-unie ("ITU") in 2012 is besloten de 700 MHz-frequentieband met ingang van 2015 toe te wijzen aan omroepdiensten en mobiele diensten in de regio waartoe de Europese Unie behoort.

In 2014 werden de conclusies van het zgn. verslag-Lamy bekend gemaakt, waarin wordt aanbevolen tegen 2020 (+/- 2 jaar) de 700 MHz frequentieband vrij te maken voor draadloze breedband en tegelijkertijd te garanderen dat terrestrische omroep tot 2030 toegang heeft tot spectrum op de sub-700 MHz-frequentieband. Deze regeling moet echter in 2025 opnieuw worden beoordeeld.

De Beleidsgroep Radiospectrum (RSPG), die door de Europese Commissie is ingesteld om beleidsadvies te geven over radiospectrumbeheer, kwam met hetzelfde advies.

In 2015 rondde de conferentie van de Internationale Telecommunicatie-unie de internationale onderhandelingen over de parameters op technisch en regelgevingsgebied met betrekking tot het gebruik van de 700 MHz-band voor draadloze breedband af en bevestigde zij dat de sub-700 MHz-band exclusief werd toegewezen aan omroepdiensten.

De rapporteur is het volledig eens met de doelstellingen inzake volledige verspreiding van breedband in Europa en verlening van innovatieve diensten voor de burgers en het bedrijfsleven, en steunt dus het voorstel van de Commissie, dat zij echter op een aantal punten wil wijzigingen.

In artikel 1 wordt bepaald dat de lidstaten vóór 30 juni 2020 de 694-790 MHz-frequentieband (de zgn. 700 MHz-band) moeten vrijmaken voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie en dat die band vanaf die datum alleen mag worden gebruikt door systemen die in staat zijn tot levering van diensten die voldoen aan de door de Commissie vastgestelde technische voorwaarden. Gezien het feit dat er, ook volgens het verslag-Lamy, verschillen bestaan tussen de lidstaten, acht de rapporteur het dienstig een flexibiliteit van maximaal twee jaar toe te staan, zodat een lidstaat om gegronde redenen de overdracht van het betrokken spectrumgedeelte kan uitstellen. Ook wordt bepaald dat de lidstaten, om de frequentieband in kwestie op de vastgestelde datum te kunnen gebruiken, uiterlijk op 31 december 2017 de nodige overeenkomsten moeten sluiten inzake de grensoverschrijdende coördinatie van frequenties binnen de Unie, waarmee de weg wordt gebaand voor een toekomstig gebruik van de band zonder grensoverschrijdende interferenties.

In artikel 2 wordt bepaald dat de lidstaten uiterlijk op 30 juni 2022 moeten toestaan dat rechten inzake het gebruik van spectrum voor elektronische-communicatiediensten in de 700 MHz-frequentieband worden overgedragen of verhuurd, waarmee de gebruiksrechten voor de desbetreffende frequentieband verhandelbaar worden. Met de formulering van het artikel is het echter niet helemaal duidelijk voor wie die bepaling bestemd is, en daarom is de rapporteur van mening dat alleen de houders van de nieuwe gebruikersrechten (draadloze breedbandcommunicatiediensten) het recht moeten hebben het spectrum te gebruiken.

Artikel 3 schrijft voor dat, indien de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband toestaan of bestaande rechten inzake het gebruik ervan wijzigen, alle nodige maatregelen moeten treffen om te zorgen voor een hoogwaardig dekkingsniveau voor hun bevolking en grondgebied met snelheden van ten minste 30 Mb/s, zowel binnenshuis als buitenshuis en langs belangrijke transportroutes over land. De rapporteur deelt het standpunt van de Commissie, want zo kan de Europese Unie een leidende rol spelen op het gebied van nieuwe en innoverende diensten om doeltreffend bij te dragen aan de economische groei.

Artikel 4 betreft de 470-694 MHz-frequentieband (sub-700 MHz) en schrijft voor dat de lidstaten die band geheel of gedeeltelijk moeten vrijmaken voor de terrestrische levering van audiovisuelemediadiensten aan het grote publiek en voor gebruik door draadloze audio-PMSE-apparatuur. De rapporteur steunt het besluit van de Europese Commissie om het gebruik van de sub-700 MHz-band voor te behouden aan de levering van audiovisuele diensten, maar is van mening dat tot 2030 ook de zekerheid van investeringen moet worden gewaarborgd voor omroepexploitanten, zoals aanbevolen in het verslag-Lamy. Dat besluit zal in elk geval worden getoetst door de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023. Bij wijzigingen van het gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband dient rekening te worden gehouden met technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het voortzetten van de levering van gratis televisiediensten en sociale, economische en culturele doelstellingen van algemeen belang.

Met betrekking tot artikel 5 acht de rapporteur het dienstig dat de lidstaten hun stappenplannen voor 30 juni 2018 vaststellen en aan de overige EU-landen meedelen met het oog op de naleving van de verplichtingen inzake de herbestemming van de 700 MHz-frequentieband voor breedband. Er dient genoeg tijd te worden gegeven voor het opstellen van de nationale stappenplannen, want daarin moeten het tijdschema en de verschillende fasen van de overgang gedetailleerd worden beschreven, mede om het coördineren van de frequenties tussen de lidstaten te vergemakkelijken en schadelijke interferenties te voorkomen.

De rapporteur wil voorts benadrukken dat maatregelen die uit dit besluit voortvloeien in geen geval een belasting mogen vormen voor de consument en verzoekt de lidstaten derhalve eventueel compensaties te verlenen voor de voltooiing van de overgang (artikel 5 bis nieuw).

Wat artikel 6 betreft, hoopt de rapporteur dat de beoordelingen van het effect van dit besluit vóór 2023 beschikbaar zullen zijn, zodat de Europese Unie zich bij internationale onderhandelingen eensgezind kan opstellen, mede gezien de snelle ontwikkeling die de sector doormaakt en de sociale, economische, culturele en technologische aspecten die bepalend zullen zijn voor het gebruik van de frequentieband of gedeelten daarvan.


ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (24.6.2016)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Rapporteur voor advies: Stefano Maullu

BEKNOPTE MOTIVERING

De ultrahoge frequentieband (UHF-band) die momenteel in de EU wordt gebruikt voor digitale terrestrische televisie ("DTT") en voor draadloze microfoons bij de programmaproductie en speciale evenementen (PMSE), gaat van 470 tot 790 MHz.

Momenteel bestaat er steeds meer vraag naar draadlozebreedbanddiensten: de druk op de bestaande netwerkcapaciteit door het mobiele dataverkeer blijft toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar extra spectrum stijgt.

Met haar voorstel streeft de Commissie ernaar deze kwesties aan te pakken door een evenwichtige langetermijnaanpak voor het gebruik van deze bandbreedte voor te stellen:

-  in de 700 MHz-band (694-790 MHz) stelt de Commissie een gemeenschappelijk tijdschema voor om deze band daadwerkelijk voor draadloze breedband beschikbaar te stellen onder geharmoniseerde technische voorwaarden, alsmede daarmee samenhangende coördinerende maatregelen ter ondersteuning van deze overgang. Uiterlijk op 30 juni 2020 moet de 700 MHz-band in alle lidstaten worden bestemd voor draadloze breedband.

-  In de sub-700 MHz-frequentieband (470-694 MHz) stelt de Commissie een prioriteit voor de lange termijn vast voor de distributie van audiovisuele mediadiensten ten behoeve van het grote publiek in combinatie met een flexibele aanpak van het spectrumgebruik om rekening te houden met de verschillende niveaus van digitale terrestrische televisie (DTT) in de lidstaten. Dit houdt in dat deze band prioritair beschikbaar blijft voor audiovisuele diensten, maar de Commissie introduceert een "flexibiliteitsoptie" waarmee aan andere diensten in bepaalde omstandigheden toegang tot deze banden wordt geboden.

Hoewel uw rapporteur voor advies is ingenomen met de toezegging van de Commissie om rekening te houden met de specifieke eisen inzake de verspreiding van audiovisuele media, zou hij in dit advies toch graag drie belangrijke punten van zorg aankaarten:

-  de uiterste termijn voor het vrijmaken van de 700 MHz-band.

DTT-diensten uit de 700 MHz-band halen is een grote uitdaging, met name voor lidstaten waar DTT het belangrijkste platform voor tv-ontvangst is.

De situatie op EU-niveau is niet homogeen: Frankrijk en Duitsland hebben reeds de 700 MHz-band voor mobiele diensten geveild, terwijl Zweden en Finland plannen hebben opgesteld voor een nieuwe bestemming van de 700 MHz-band in de komende jaren. De meeste lidstaten hebben echter omroeplicenties in de 700 MHz-band verleend voor na 2020.

Door het vaststellen van een strikte termijn voor het weghalen van DTT uit de 700 MHz-band tegen 30 juni 2020 neemt de Commissie de extra tijd weg die een aantal lidstaten nodig hebben.

In dit verband stelt uw rapporteur voor advies voor om deze termijn te verlengen tot 31 december 2022 (artikel 1) om alle lidstaten genoeg tijd te gunnen voor het beschikbaar stellen van de 700 MHz-band voor mobiel gebruik. Hiermee wordt het voorstel van het verslag-Lamy (2020 +/- twee jaar) gevolgd.

-  De invoering van een "flexibiliteitsoptie" voor het ter beschikking stellen van de sub-700 MHz-band aan alternatieve technologieën, bijvoorbeeld voor tot downlink beperkte terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie.

Zoals voorgesteld in het verslag-Lamy en aanbevolen door de Beleidsgroep Radiospectrum in haar advies van 2015 moet ten minste tot 2030 zekerheid op de lange termijn worden geboden dat het spectrum onder 700 MHz (470-694 MHz) beschikbaar blijft voor DTT.

In dat verband is uw rapporteur van mening dat de "flexibiliteitsoptie" op dit moment niet nodig is en stelt hij voor deze optie (artikel 4) uit het voorstel te schrappen en de sub-700 MHz-band ten minste tot eind 2030 in gebruik te laten voor digitale omroepdiensten (artikel 6 bis nieuw) met een geplande herziening in 2025.

Uw rapporteur is tevens van mening dat een dergelijke optie eerst zorgvuldig moet worden bestudeerd en getest, en dat zij alleen op de lange termijn moet worden overwogen, als blijkt dat zij verenigbaar is met de omroepdiensten in de lidstaat in kwestie en duidelijk door de vraag op de markt wordt ondersteund.

In dit verband stroken de voorstellen van uw rapporteur met de "20-25-30"-conclusies van het verslag-Lamy.

-  Uw rapporteur wil tevens de kwestie van de migratiekosten en interferentie aan de orde stellen.

Voor het verwijderen van de omroepdiensten uit de 700 MHz-band zijn technische veranderingen van het DTT-netwerk nodig in verband met de wijziging van de frequenties. De consumenten moeten thuis hun apparatuur wijzigen en de omroepen moeten veranderingen aanbrengen in hun infrastructuur. Dit komt neer op extra kosten.

Bovendien is uit eerdere ervaringen met het vrijmaken van de 800 MHz-band gebleken dat er interferentie met omroepdiensten in aangrenzende banden kan optreden. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat DTT van schadelijke interferentie gevrijwaard en hiertegen beschermd wordt.

In dit verband stelt uw rapporteur voor dat de lidstaten ervoor zorgen dat tijdig voldoende middelen worden vrijgemaakt om de migratiekosten en de kosten in verband met maatregelen ter beperking van de interferentie met omroepdiensten te dekken, en dat zij concrete waarborgen/mechanismen bieden om schadelijke interferentie door het mobiele gebruik van de 700 MHz-band op omroep- en PMSE-diensten beneden de 694 MHz te voorkomen (artikel 5).

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een besluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  In het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 243/2012/EU20 is vastgesteld, hebben het Europees Parlement en de Raad zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 1 200 MHz geschikt spectrum voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de Unie aan te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling van innovatieve audiovisuele mediadiensten te steunen door te zorgen voor voldoende spectrum voor de levering van dergelijke diensten via satelliet- en terrestrische verbindingen, mits de behoefte daaraan naar behoren gestaafd wordt, en om te zorgen voor voldoende spectrum voor programmaproductie en speciale evenementen ("programme making and special events", "PMSE").

(1)  In het meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 243/2012/EU20 is vastgesteld, hebben het Europees Parlement en de Raad zich ten doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 1 200 MHz geschikt spectrum voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de Unie aan te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling van innovatieve omroepdiensten te steunen door te zorgen voor voldoende spectrum voor de levering van dergelijke diensten via satelliet- en terrestrische verbindingen, mits de behoefte daaraan naar behoren gestaafd wordt, en om te zorgen voor voldoende spectrum voor programmaproductie en speciale evenementen ("programme making and special events", "PMSE").

_________________

_________________

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).

Amendement     2

Voorstel voor een besluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In haar strategie voor de digitale eengemaakte markt21 wijst de Commissie op het belang van de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz-frequentieband") voor het waarborgen van de levering van breedbanddiensten in landelijke gebieden en op de noodzaak van het gecoördineerd vrijmaken van die frequentieband, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften inzake de distributie van audiovisuele mediadiensten.

(2)  In haar strategie voor de digitale eengemaakte markt21 wijst de Commissie op het belang van de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz-frequentieband") voor het waarborgen van de levering van breedbanddiensten in landelijke gebieden en op de noodzaak van het gecoördineerd vrijmaken van die frequentieband, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften inzake de distributie van omroepdiensten.

_________________

_________________

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Amendement     3

Voorstel voor een besluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Spectrum in de 470-790 MHz-frequentieband is van groot belang voor de kostenefficiënte uitrol van draadloze netwerken met universele dekking binnens- en buitenshuis. Dit spectrum wordt momenteel in de hele Unie gebruikt voor digitale terrestrische televisie (DTT) en draadloze audio-PMSE-apparatuur. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de mediasector, de creatieve sector en de culturele sector ondersteund, die in hoge mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel voor de draadloze levering van inhoud aan het grote publiek.

(3)  Spectrum is een publiek goed. In de 470-790 MHz-frequentieband is het een waardevol en publiek goed, niet alleen voor de kostenefficiënte uitrol van draadloze netwerken met universele dekking binnens- en buitenshuis. Dit spectrum wordt momenteel in de hele Unie gebruikt voor digitale terrestrische televisie (DTT) en draadloze audio-PMSE-apparatuur. Het is aldus een eerste vereiste voor de toegang tot en de verspreiding van culturele goederen, met name de radio. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de mediasector, de creatieve sector en de culturele sector ondersteund, die in hoge mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel voor de draadloze levering van inhoud aan het grote publiek.

Amendement     4

Voorstel voor een besluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Voor regio 1, waarvan de Unie deel uitmaakt, is in het door de Wereldradiocommunicatieconferentie aangenomen radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op co-primaire basis wordt toegewezen aan omroep- en mobiele diensten (met uitzondering van mobiele diensten voor de luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-frequentieband ("sub-700 MHz-frequentieband") op primaire basis exclusief wordt toegewezen aan omroepdiensten en op secundaire basis aan draadloos gebruik voor audio-PMSE.

(4)  Voor regio 1, waarvan de Unie deel uitmaakt, is in het door de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2015 aangenomen radioreglement van de Internationale Telecommunicatie-unie bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op co-primaire basis wordt toegewezen aan omroep- en mobiele diensten (met uitzondering van mobiele diensten voor de luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-frequentieband ("sub-700 MHz-frequentieband") op primaire basis exclusief wordt toegewezen aan omroepdiensten en op secundaire basis aan draadloos gebruik voor audio-PMSE.

Amendement     5

Voorstel voor een besluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Het delen van spectrum binnen een gemeenschappelijke frequentieband door bidirectioneel gebruik van draadloze breedband (uplink en downlink) enerzijds en unidirectionele televisieomroepdiensten of draadloze gebruik door audio-PMSE anderzijds is vanuit technisch oogpunt problematisch. Dit betekent dat het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie ertoe zou leiden dat DTT en gebruikers van draadloze audio-PMSE een deel van hun spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren DTT en PMSE hebben derhalve behoefte aan voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn wat betreft de beschikbaarheid van voldoende spectrum, zodat zij de duurzame levering en ontwikkeling van hun diensten, met name van gratis televisie, kunnen waarborgen. Er kunnen maatregelen op nationaal en EU-niveau nodig zijn om aanvullende spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik voor gebruik door audio-PMSE buiten de 470-790 MHz-frequentieband te waarborgen.

(6)  Het delen van spectrum binnen een gemeenschappelijke frequentieband door bidirectioneel gebruik van draadloze breedband (uplink en downlink) enerzijds en unidirectionele televisieomroepdiensten of draadloze gebruik door audio-PMSE anderzijds is vanuit technisch oogpunt problematisch. Dit betekent dat het vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband voor bidirectionele terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie ertoe zou leiden dat DTT en gebruikers van draadloze audio-PMSE een deel van hun spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren DTT en PMSE hebben derhalve behoefte aan voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn wat betreft de beschikbaarheid van voldoende spectrum, zodat zij de duurzame levering en ontwikkeling van hun diensten, met name van gratis televisie, kunnen waarborgen en hun investeringen kunnen veiligstellen, en ervoor kunnen zorgen dat wordt voldaan aan de doelstellingen van het nationaal en Europees audiovisueel beleid, zoals sociale samenhang, pluriformiteit van de media en culturele verscheidenheid. Er kunnen maatregelen op nationaal en EU-niveau nodig zijn om aanvullende spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik voor gebruik door audio-PMSE buiten de 470-790 MHz-frequentieband te waarborgen.

Amendement    6

Voorstel voor een besluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In zijn verslag aan de Commissie (het "verslag-Lamy")22 heeft Pascal Lamy, de voorzitter van de groep op hoog niveau betreffende het toekomstige gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 (+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor draadloze breedband. Dit zou ertoe bijdragen het doel van voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn voor DTT te verwezenlijken door tot 2030 toegang te bieden tot de sub-700 MHz-frequentieband, waarbij deze regeling in 2025 zou moeten worden beoordeeld. In het verslag-Lamy is verder aanbevolen te zorgen voor nationale flexibiliteit wat betreft het spectrumgebruik van de sub-700 MHz-frequentieband die is beperkt tot gebruik uitsluitend voor downlink. Gebruik uitsluitend voor downlink is de beperking van alle transmissies in een draadloos systeem, onafhankelijk van de technologie ervan, tot unidirectionele transmissie van centrale infrastructuurstations, zoals een televisieomroepmast of een mobiel basisstation, naar draagbare of mobiele toestellen, zoals televisietoestellen of mobiele telefoons.

(7)  In zijn verslag aan de Commissie (het "verslag-Lamy")22 heeft Pascal Lamy, de voorzitter van de groep op hoog niveau betreffende het toekomstige gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 (+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor draadloze breedband. Dit zou ertoe bijdragen het doel van voorspelbaarheid van de regelgeving op lange termijn voor DTT te verwezenlijken door tot 2030 toegang te bieden tot de sub-700 MHz-frequentieband, waarbij deze regeling in 2025 zou moeten worden beoordeeld. In het verslag-Lamy is verder aanbevolen te zorgen voor het bestuderen van flexibiliteit wat betreft het spectrumgebruik van de sub-700 MHz-frequentieband die is beperkt tot gebruik uitsluitend voor downlink. Gebruik uitsluitend voor downlink is de beperking van alle transmissies in een draadloos systeem, onafhankelijk van de technologie ervan, tot unidirectionele transmissie van centrale infrastructuurstations, zoals een televisieomroepmast of een mobiel basisstation, naar draagbare of mobiele toestellen, zoals televisietoestellen of mobiele telefoons.

__________________

__________________

22 Verslag van de heer Pascal Lamy, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Verslag van de heer Pascal Lamy, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Motivering

In het verslag-Lamy wordt aanbevolen de EU-geharmoniseerde scenario's te bestuderen waarmee de traditionele omroepdiensten in de 470-694 MHz-band kunnen functioneren naast andere, tot downlink beperkte (dat wil zeggen unidirectionele) elektronische communicatiediensten.

Amendement    7

Voorstel voor een besluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  In zijn advies betreffende een langetermijnstrategie voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie heeft de Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen een gecoördineerde aanpak voor de hele Unie vast te stellen om tegen eind 2020 de 700 MHz-frequentieband beschikbaar te stellen voor doeltreffend gebruik voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie. Dit zou gepaard gaan met het waarborgen van de beschikbaarheid op lange termijn tot 2030 van de sub-700 MHz-frequentieband voor de levering uitsluitend via downlink van audiovisuele mediadiensten. De Beleidsgroep Radiospectrum beveelt met name aan een flexibele regeling in te voeren, zodat de sub-700 MHz-frequentieband ook kan worden gebruikt voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie die uitsluitend gebruikmaken van downlink.

(8)  In zijn advies betreffende een langetermijnstrategie voor het toekomstig gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie heeft de Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen een gecoördineerde aanpak voor de hele Unie vast te stellen om tegen eind 2022 de 700 MHz-frequentieband beschikbaar te stellen voor doeltreffend gebruik voor draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie. Dit zou gepaard gaan met het waarborgen van de beschikbaarheid op lange termijn tot ten minste eind 2030 van de sub-700 MHz-frequentieband voor terrestrische omroepdiensten en het gebruik van draadloze audio-PMSE-apparatuur. De Beleidsgroep Radiospectrum erkent het belang van het DTT-platform en de noodzaak zekerheid voor investeringen in omroepinfrastructuur te bieden. De Beleidsgroep Radiospectrum beveelt derhalve aan dat de 470-694 MHz-frequentieband in de nabije toekomst, ten minste tot eind 2030, beschikbaar blijft voor DTT.

Amendement    8

Voorstel voor een besluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Overeenkomstig de artikelen 9 en 9 bis van Richtlijn 2002/21/EG dienen de lidstaten voor zover mogelijk een flexibele aanpak te hanteren en mogen zij de invoering van alternatieve, tot downlink beperkte toepassingen, zoals terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie in de sub-700 MHz-frequentieband, toestaan in overeenstemming met de nationale behoeften wat betreft de distributie van audiovisuele mediadiensten aan een groot publiek. Indien de lidstaten gebruik binnen de sub-700 MHz-frequentieband voor tot downlink beperkte terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie toestaan, dienen zij ervoor te zorgen dat een dergelijk gebruik geen negatieve invloed heeft op het gebruik van de sub-700 MHz-band voor digitale terrestrische omroep in aangrenzende lidstaten, zoals bepaald in de op de regionale radiocommunicatieconferentie van 2006 gesloten overeenkomst25.

Schrappen

__________________

 

25 Regionale radiocommunicatieconferentie voor het plannen van de digitale terrestrische omroepdienst in delen van de regio’s 1 en 3 in de frequentiebanden 174-230 MHz en 470-862 MHz (RRC-06); de conferentie vond in 2006 in Genève plaats.

 

Amendement    9

Voorstel voor een besluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Het spectrumgebruik in de 470-694 MHz-frequentieband dient in ieder geval uiterlijk in 2025 op EU-niveau te worden beoordeeld. Bij deze beoordeling dient tevens rekening te worden gehouden met de geplande beoordeling van deze frequentieband in het kader van de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023. Bij wijzigingen van het gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband dient rekening te worden gehouden met technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het voortzetten van de levering van gratis televisiediensten26 en sociale, economische en culturele doelstellingen van algemeen belang. In dit verband moeten studies over de technische en regelgevingsvoorwaarden voor de co-existentie van bestaande en nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-700 MHz-frequentieband worden uitgevoerd. Met behulp van deze studies kan worden gezorgd voor coherentie tussen de benaderingen die de verschillende lidstaten hanteren met betrekking tot flexibel en efficiënt spectrumgebruik en worden maatregelen inzake technische harmonisering voor gebruik en co-existentie in deze band mogelijk gemaakt. Dergelijke studies en maatregelen kunnen op grond van Beschikking nr. 676/2002/EG worden ontwikkeld.

(13)  Het spectrumgebruik in de 470-960 MHz-frequentiebanden dient uiterlijk in 2025 op EU-niveau te worden beoordeeld. Bij deze beoordeling dient tevens rekening te worden gehouden met de beoordelingen van de frequentiebanden met het oog op de Wereldradiocommunicatieconferentie in 2023. Bij elke optie voor het gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband na 2030 dient rekening te worden gehouden met technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het voortzetten van de levering van gratis televisiediensten26 en sociale, economische en culturele doelstellingen van algemeen belang. In dit verband moeten studies over de technische en regelgevingsvoorwaarden voor de co-existentie van bestaande en nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-700 MHz-frequentieband worden uitgevoerd.

__________________

__________________

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn audiovisuele mediadiensten).

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn audiovisuele mediadiensten).

Amendement    10

Voorstel voor een besluit

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De lidstaten dienen coherente nationale stappenplannen vast te stellen om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie te vergemakkelijken, waarbij moet worden gezorgd voor continuïteit voor de televisieomroepdiensten die geen gebruik meer maken van deze band. De lidstaten dienen de stappenplannen, zodra deze zijn vastgesteld, op transparante wijze in de hele Unie bekend te maken. De stappenplannen dienen het volgende te omvatten: activiteiten en tijdschema's voor de nieuwe frequentie-indeling, technische ontwikkelingen op het gebied van netwerkapparatuur en apparatuur voor eindgebruikers, co-existentie van radio- en niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe machtigingsregelingen en informatie over de mogelijkheid om migratiekosten, voor zover deze ontstaan, te compenseren, teneinde onder andere kosten voor de eindgebruikers te voorkomen. Indien de lidstaten van plan zijn DTT voort te zetten, dient in de stappenplannen bijzondere aandacht te worden besteed aan het vergemakkelijken van de modernisering van omroepapparatuur en de toepassing van meer spectrumefficiënte technologieën, zoals geavanceerde videoformaten (bijv. HEVC) of signaaltransmissietechnologieën (bijv. DVB-T2).

(14)  De lidstaten dienen coherente nationale stappenplannen vast te stellen om het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie te vergemakkelijken, waarbij moet worden gezorgd voor continuïteit voor de televisieomroepdiensten die geen gebruik meer maken van deze band. De lidstaten dienen de stappenplannen, zodra deze zijn vastgesteld, op transparante wijze in de hele Unie bekend te maken. De stappenplannen dienen het volgende te omvatten: activiteiten en tijdschema's voor de nieuwe frequentie-indeling, technische ontwikkelingen op het gebied van netwerkapparatuur en apparatuur voor eindgebruikers, co-existentie van radio- en niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe machtigingsregelingen, mechanismen ter voorkoming van schadelijke interferentie voor frequentiegebruikers in aangrenzende banden en informatie over de mogelijkheid om migratiekosten te compenseren, teneinde onder andere kosten voor de eindgebruikers en omroeporganisaties te voorkomen. Bij compensatieregelingen moet vooral worden gelet op de speciale behoeften van kmo's en start-ups, die niet over dezelfde financiële capaciteit als andere ondernemingen beschikken. Ten aanzien van DTT dient in de stappenplannen waar nodig bijzondere aandacht te worden besteed aan het vergemakkelijken van de modernisering van omroepapparatuur en de toepassing van meer spectrumefficiënte technologieën, zoals geavanceerde videoformaten of signaaltransmissietechnologieën, waarbij het beginsel van technologische neutraliteit naar behoren in acht wordt genomen.

Motivering

Er dienen maatregelen ter voorkoming van schadelijke interferentie te worden vastgesteld. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om de kosten van de migratie van omroepdiensten naar de sub-700 MHz-band te dekken, alsmede de kosten van maatregelen om interferentie met deze diensten te beperken.

Amendement    11

Voorstel voor een besluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Het toepassingsgebied en de mechanismen in verband met de mogelijke compensatie voor de voltooiing van de overgang wat betreft het spectrumgebruik binnen de 470-790 MHz-frequentieband moeten worden geanalyseerd in overeenstemming met de relevante nationale bepalingen op grond van artikel 14 van Richtlijn 2002/20/EG27 en moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in de artikelen 107 en 108 VWEU.

(15)  Het toepassingsgebied en de mechanismen in verband met de mogelijke compensatie voor de voltooiing van de overgang wat betreft het spectrumgebruik binnen de 694-790 MHz-frequentieband moeten worden geanalyseerd in overeenstemming met de relevante nationale bepalingen op grond van artikel 14 van Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad27 en moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in de artikelen 107 en 108 VWEU.

__________________

__________________

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.04.2002, blz. 21).

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.04.2002, blz. 21).

Motivering

De overgang wat betreft het spectrumgebruik in het voorstel mag alleen betrekking hebben op de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz") en niet op de 470-694 MHz frequentieband ("sub-700 MHz") ("Flexibiliteitsoptie" geschrapt: zie amendement over de schrapping van artikel 4).

Amendement    12

Voorstel voor een besluit

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Aangezien de doelstelling van dit besluit, namelijk te zorgen voor een gecoördineerde overgang wat betreft het spectrumgebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie overeenkomstig gemeenschappelijke doelstellingen, niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en deze vanwege de omvang en de effecten ervan beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

(16)  Aangezien de doelstelling van dit besluit, namelijk te zorgen voor een gecoördineerde overgang wat betreft het spectrumgebruik van de 694-790 MHz-frequentieband in de Unie overeenkomstig gemeenschappelijke doelstellingen, niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en deze vanwege de omvang en de effecten ervan beter op het niveau van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Motivering

De overgang wat betreft het spectrumgebruik in het voorstel mag alleen betrekking hebben op de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz") en niet op de 470-694 MHz frequentieband ("sub-700 MHz") ("Flexibiliteitsoptie" geschrapt: zie amendement over de schrapping van artikel 4).

Amendement    13

Voorstel voor een besluit

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Uiterlijk op 30 juni 2020 staan de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband toe voor terrestrische systemen die in staat zijn tot levering van draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, waarbij moet worden voldaan aan door de Commissie in overeenstemming met artikel 4 van Beschikking nr. 676/2002/EG vastgestelde geharmoniseerde technische voorwaarden. Indien nodig maken de lidstaten gebruik van het machtigingsproces of passen zij de relevante bestaande rechten op gebruik van spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit gebruik kan plaatsvinden.

(1)  Uiterlijk op 31 december 2022 staan de lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-frequentieband toe voor terrestrische systemen die in staat zijn tot levering van draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie, waarbij moet worden voldaan aan door de Commissie in overeenstemming met artikel 4 van Beschikking nr. 676/2002/EG vastgestelde geharmoniseerde technische voorwaarden. Indien nodig maken de lidstaten gebruik van het machtigingsproces of passen zij de relevante bestaande rechten op gebruik van spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit gebruik kan plaatsvinden.

Motivering

Een aantal lidstaten zijn reeds begonnen met het vrijmaken van de 700 MHz-band of hebben dit reeds gepland, terwijl andere lidstaten omroeplicenties hebben verleend in de 700 MHz-band voor omroepdiensten na 2020. De verlenging van de termijn tot eind 2022, overeenkomstig de aanbevelingen van het advies van de Beleidsgroep Radiospectrum van 2015 en het verslag-Lamy, is derhalve noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een aantal lidstaten genoeg tijd voor aanpassingen hebben.

Amendement    14

Voorstel voor een besluit

Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2022 staan de lidstaten toe dat rechten inzake het gebruik van spectrum voor elektronische-communicatiediensten in de 694-790 MHz-frequentieband worden overgedragen of verhuurd.

Uiterlijk op 31 december 2024 staan de lidstaten toe dat rechten inzake het gebruik van spectrum voor elektronische-communicatiediensten in de 694-790 MHz-frequentieband worden overgedragen of verhuurd.

Motivering

De termijn wordt met twee jaar verlengd om te stroken met de verlenging van de termijn voor het vrijmaken van de 700 MHz-band (zie amendement op artikel 1, lid 1).

Amendement    15

Voorstel voor een besluit

Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met dat doel voeren de lidstaten een beoordeling en een raadpleging uit over de noodzaak voorwaarden vast te stellen in verband met de gebruiksrechten voor frequenties binnen de 694-790 MHz-frequentieband.

Schrappen

Amendement    16

Voorstel voor een besluit

Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Schrappen

(1)  De lidstaten zorgen voor de beschikbaarheid van de 470-694 MHz-frequentieband of gedeelten van die band voor de terrestrische levering van audiovisuele mediadiensten aan het grote publiek, met inbegrip van gratis televisie, en voor gebruik door draadloze audio-PMSE-apparatuur, waarbij wordt uitgegaan van nationale behoeften op het gebied van omroep. De lidstaten zorgen ervoor dat enig ander gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband op hun grondgebied niet leidt tot schadelijke interferentie met de terrestrische levering van audiovisuele mediadiensten in een aangrenzende lidstaat.

 

(2)  Indien de lidstaten toestemming geven voor het gebruik van spectrum in de 470-694 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die in staat zijn om elektronische-communicatiediensten te leveren, met uitzondering van televisieomroepnetwerken, wordt dat gebruik beperkt tot downlink. Dergelijk gebruik laat de uit internationale overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen en het recht van de Unie onverlet.

 

Motivering

De zogenaamde "flexibiliteit" zou uit het voorstel moeten worden geschrapt en de sub-700 MHz-band zou ten minste tot eind 2030 voor digitale omroepdiensten behouden moeten blijven.

Amendement     17

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 30 juni 2017 stellen de lidstaten hun nationale plan en tijdschema ("nationaal stappenplan") met betrekking tot het voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit besluit vast en maken zij deze bekend.

Uiterlijk op 30 juni 2018 stellen de lidstaten hun nationale plan en tijdschema ("nationaal stappenplan") met betrekking tot het voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit besluit vast en maken zij deze bekend.

Amendement     18

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat tijdig voldoende middelen beschikbaar zijn ter dekking van de migratiekosten en de kosten in verband met maatregelen om de interferentie met omroepdiensten te beperken.

Amendement    19

Voorstel voor een besluit

Artikel 5 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten treffen in samenwerking met de Commissie alle noodzakelijke technische en regelgevende maatregelen om schadelijke interferentie van elektronische communicatiediensten in de 694-790 MHz-frequentieband met omroep- en PMSE-diensten beneden 694 MHz te voorkomen.

Motivering

Uit praktische ervaring na het vrijmaken van de 800 MHz-band blijkt dat omroepdiensten in aangrenzende banden last hadden van interferentie. Het is derhalve van essentieel belang maatregelen te treffen om schadelijke interferentie van elektronische communicatiediensten in de 694-790 MHz-frequentieband met omroep- en PMSE-diensten beneden 694 MHz te voorkomen.

Amendement    20

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  De lidstaten zorgen ervoor dat ten minste tot 31 december 2030 de 470-694 MHz-frequentieband beschikbaar blijft voor terrestrische omroepdiensten, met inbegrip van kosteloze televisie, en voor het gebruik door draadloze audio-PMSE-apparatuur waarbij het beginsel van technologische neutraliteit in acht wordt genomen. Dergelijk gebruik gebeurt overeenkomstig het Unierecht en de verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten.

Motivering

Het is van essentieel belang dat de 470-694 MHz-frequentieband in de nabije toekomst en ten minste tot eind 2030 voor DTT beschikbaar blijft, aangezien het DTT-platform van belang blijft om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het nationaal en Europees audiovisueel beleid, zoals sociale samenhang, pluriformiteit van de media en culturele verscheidenheid. Dit wordt met name verwezenlijkt middels het model van vrij te ontvangen uitzendingen waarmee een duaal systeem wordt ondersteund waarin de publieke omroep bestaat naast commerciële tv-zenders.

Amendement    21

Voorstel voor een besluit

Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uiterlijk op 1 januari 2025 voert de Commissie in samenwerking met de lidstaten een beoordeling uit van de ontwikkelingen van het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale, economische, culturele en technologische aspecten die van invloed zijn op de band op grond van de artikelen 1 en 4, en brengt zij hiervan verslag uit aan de Raad en het Parlement. In het verslag wordt beoordeeld of het nodig is wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband, of een gedeelte daarvan, in de Unie.

Uiterlijk op 31 december 2025 voert de Commissie in samenwerking met de lidstaten een beoordeling uit van de ontwikkelingen van het gebruik van de 470-960 MHz-frequentieband, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale, economische, culturele en technologische aspecten die van invloed zijn op de band op grond van artikel 1, en brengt zij hiervan verslag uit aan de Raad en het Parlement. In het verslag wordt beoordeeld of het nodig is wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de 470-960 MHz-frequentieband, of een gedeelte daarvan, in de Unie. Bij het overwegen van opties voor het gebruik van de 470-694 MHz-frequentieband na 2030 moet ook terdege rekening worden gehouden met aspecten, zoals vereisten, technologische ontwikkelingen, consumentengedrag, het belang van het aanbieden van gratis televisie en diverse sociale, politieke, culturele en economische doelstellingen van algemeen belang.

Motivering

De tegen eind 2025 uit te voeren evaluatie moet niet alleen het spectrumgebruik in de sub-700 MHZ-frequentieband omvatten, maar ook in de banden daarboven, tot 960 MHz. Hiermee kan de efficiëntie van het spectrumgebruik door zowel omroepen als mobiele exploitanten worden gemeten. Elk ander gebruik van de sub-700 MHz-band moet eerst zorgvuldig worden geëvalueerd en hierbij moeten diverse aspecten in aanmerking worden genomen.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT

4.2.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Stefano Maullu

29.2.2016

Datum goedkeuring

21.6.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

7

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

Document- en procedurenummers

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Datum indiening bij EP

2.2.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Datum goedkeuring

10.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Datum indiening

14.11.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid