SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

14.11.2016 - (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Patrizia Toia


Postup : 2016/0027(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0327/2016
Predkladané texty :
A8-0327/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0043),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0020/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. mája 2016[1],

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0327/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) zriadeného rozhodnutím 243/2012/EÚ20 stanovili Európsky parlament a Rada ciele identifikovať v Únii do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych audiovizuálnych mediálnych služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a terestriálne poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné spektrum na tvorbu programového obsahu a osobitných podujatí (Programme-Making and Special Events, PMSE).

1.  V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) zriadeného rozhodnutím 243/2012/EÚ20 stanovili Európsky parlament a Rada ciele identifikovať v Únii do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych vysielacích služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a terestriálne poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné spektrum na tvorbu programového obsahu a osobitných podujatí (Programme-Making and Special Events, PMSE).

__________________

__________________

20 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

20 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vo svojej stratégii pre jednotný digitálny trh (DSM)21 vyzdvihuje význam frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“) na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje potrebu koordinovaného uvoľňovania tohto frekvenčného pásma, pričom sa musia zohľadniť konkrétne potreby distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb.

(2)  Komisia vo svojej stratégii pre jednotný digitálny trh (DSM)21 vyzdvihuje význam frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“) na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje potrebu koordinovaného uvoľňovania tohto frekvenčného pásma s cieľom zabezpečiť prístup a pripojenie, pričom sa musia zohľadniť konkrétne potreby distribúcie vysielacích služieb. Zmenšovanie digitálnej priepasti, pokiaľ ide o pokrytie aj znalosti, je dôležitým aspektom, ktorý musí byť prioritou, a to bez toho, aby sa vytvárali nové priepasti, keď používatelia začínajú využívať nové technológie.

__________________

__________________

21 Pozri http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Pozri http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Zlepšenie správy frekvenčného spektra je podmienkou priemyselného prechodu k 5G, ktorý by Európu posunul do centra inovácií a vytvoril priaznivé prostredie pre rozvoj digitálnych sietí a služieb, čím sa maximalizuje rastový potenciál digitálneho hospodárstva. Jadrom európskeho hospodárstva bude čoraz viac digitálna spoločnosť, ktorá si vyžaduje všadeprítomné pokrytie sieťou na rozvoj služieb súvisiacich s internetom vecí, elektronickým obchodom a európskych službami cloud computingu a na plné využitie výhod priemyslu 4.0 v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Frekvenčné pásmo 700 MHz predstavuje príležitosť na celosvetovú harmonizáciu a koordináciu spektra pre mobilné širokopásmové pripojenie ponúkajúcu úspory z rozsahu. Toto pásmo by malo umožňovať rozvoj nových, inovatívnych digitálnych služieb v mestských, ako aj vidieckych alebo odľahlých oblastiach, napríklad služieb elektronického a mobilného zdravotníctva, ktoré budú podporované mobilnými telefónmi, zariadeniami na monitorovanie pacientov a inými bezdrôtovými zariadeniami, ako aj inteligentnými energetickými sieťami.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. januára 2016 s názvom Na ceste k jednotnému digitálnemu trhu1a pripomína členským štátom ich záväzok dosiahnuť plné zavedenie aspoň minimálnej cieľovej rýchlosti 30 Mb/s, zdôrazňuje, že rádiové frekvenčné spektrum je kľúčovým zdrojom, ktorý je nevyhnutný pre budúcu konkurencieschopnosť Únie, a požaduje ako prioritu harmonizovaný a konkurenciu podporujúci rámec pre prideľovanie frekvenčného spektra a účinnú správu spektra.

 

__________________

 

1A Prijaté texty, P8_TA(2016)0009.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spektrum vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je cenným prínosom pre nákladovo efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím vo vnútri budov ako aj v ich exteriéri. Toto spektrum sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Podporuje sa ním rozvoj médií, tvorivých a kultúrnych odvetví, ktoré od tohto frekvenčného spektra vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie obsahu širokej verejnosti.

(3)  Spektrum je verejným statkom. Vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je cenným prínosom pre nákladovo efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím vo vnútri budov, ako aj v ich exteriéri. Toto spektrum sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DTT) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Predstavuje teda nevyhnutný predpoklad na prístup ku kultúrnemu obsahu a na šírenie tohto obsahu, ako aj informácií a myšlienok. Súbežne s novými formami distribúcie sa ním podporuje rozvoj médií a tvorivých, kultúrnych a výskumných odvetví, ktoré od tohto frekvenčného spektra vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie obsahu širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Prideľovanie frekvenčného pásma 700 MHz by malo byť štruktúrované spôsobom, ktorý uľahčuje hospodársku súťaž, a malo by sa vykonávať tak, aby nenarúšalo existujúcu hospodársku súťaž, ale naopak pomáhalo novej konkurencii.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Rádiokomunikačné predpisy Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii pridelili regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia, frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) na spoločnom primárnom základe a frekvenčné pásmo 470-694 MHz („pásmo do 700 MHz“) výhradne na vysielanie, na primárnom základe, a na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na sekundárnom základe.

(4)  Rádiokomunikačné predpisy Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2015 pridelili regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia, frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) na spoločnom primárnom základe a frekvenčné pásmo 470 – 694 MHz („pásmo do 700 MHz“) zostáva pridelené výhradne na vysielanie, na primárnom základe, a na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na sekundárnom základe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V dôsledku rýchleho rozvoja bezdrôtového širokopásmového pripojenia je väčšia kapacita bezdrôtovej siete nevyhnutnosťou. Frekvenčné spektrum v pásme 700 MHz poskytuje dodatočnú kapacitu aj univerzálne pokrytie, najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach, kde je pokrytie ekonomicky náročnejšie, aj v prípade využitie vo vnútorných priestoroch a na širokú komunikáciu medzi prístrojmi. V tejto súvislosti by sa mali súdržné opatrenia na vysokokvalitné pozemské bezdrôtové pokrytie v celej Únii, ktoré vychádzajú z najlepších vnútroštátnych postupov týkajúcich sa povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúcich z povolenia, zamerať na splnenie cieľa RSPP, aby mali všetci občania do roku 2020 prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s. Týmto spôsobom uvedené opatrenia podporia inovatívne digitálne služby a zabezpečia dlhodobé spoločensko-ekonomické prínosy.

(5)  V dôsledku rýchleho rastu objemu údajov prenášaných cez bezdrôtové širokopásmové pripojenia a rastúceho hospodárskeho, priemyselného a sociálneho významu digitálneho hospodárstva sa väčšia kapacita bezdrôtovej siete stáva nevyhnutnosťou. Frekvenčné spektrum v pásme 700 MHz poskytuje dodatočnú kapacitu aj univerzálne pokrytie, najmä vo vidieckych, horských, ostrovných a iných odľahlých oblastiach, kde je pokrytie ekonomicky náročnejšie, pri využití vo vnútorných priestoroch a pri komunikácii medzi prístrojmi na veľké vzdialenosti. V tejto súvislosti by sa mali súdržné a koordinované opatrenia v záujme vysokokvalitného pozemského bezdrôtového pokrytia v celej Únii, ktoré vychádzajú z najlepších vnútroštátnych postupov týkajúcich sa povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z povolenia, zameriavať na splnenie cieľa RSPP, aby mali všetci občania v celej Únii do roku 2020 prístup k čo najrýchlejšiemu širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s, ako aj na dosiahnutie ambicióznej vízie gigabitových spoločností v Únii. Týmto spôsobom uvedené opatrenia podporia inovatívne digitálne služby a zabezpečia dlhodobé spoločensko-ekonomické prínosy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  5G bude mať významný vplyv nielen na digitálne odvetvie, ale aj na hospodárstva ako celok. Najmä vzhľadom na pomalé zavádzanie 4G a príslušných služieb bude úspešné spustenie 5G v Únii kľúčové pre hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť a produktivitu európskeho hospodárstva. Európa preto musí prevziať vedenie zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra na úspešné spustenie a rozvoj 5G.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zdieľanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom (vzostupné a zostupné prepojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z technického hľadiska problematické. To znamená, že pridelením frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by užívatelia DVB-T a bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov spektra. Odvetvia DVB-T a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť týkajúcu sa dostupnosti dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj svojich služieb, najmä bezplatného (free-to-view) televízneho vysielania. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú potrebné opatrenia na úrovni členských štátov i Únie.

(6)  Spoločné využívanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom (vzostupné a zostupné pripojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z technického hľadiska problematické. To znamená, že pridelením frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by užívatelia DTT a bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov spektra. Odvetvia DTT a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť týkajúcu sa dostupnosti dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj svojich služieb, najmä bezplatného (free-to-view) televízneho vysielania, pričom treba zaručiť vhodné prostredie pre investície, a aby mohli zabezpečiť splnenie cieľov vnútroštátnej a európskej audiovizuálnej politiky, ako sú sociálna súdržnosť, pluralita médií a kultúrna rozmanitosť. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú potrebné opatrenia na úrovni členských štátov i Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni o budúcom využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, vo svojej správe pre Komisiu (ďalej len „Lamyho správa“)22 odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na bezdrôtové širokopásmové pripojenie do roku 2020 (± dva roky). Pomohlo by sa tým dosiahnuť cieľ dlhodobej regulačnej predvídateľnosti pre DVT-B, pokiaľ ide o prístup k frekvenčnému pásmu do 700 MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať. V Lamyho správe sa takisto odporučila vnútroštátna flexibilita vo využívaní spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz, ktoré je obmedzené na režim zostupného prepojenia. Obmedzenie na režim zostupného prepojenia znamená obmedzenie všetkých prenosov v bezdrôtovom systéme, bez ohľadu na jeho technológiu, na jednosmerný prenos zo staníc centrálnej infraštruktúry, napríklad televízneho vysielača alebo základnej stanice mobilnej siete, do prenosných alebo mobilných terminálov, napríklad televíznych prijímačov alebo mobilných telefónov.

(7)  Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni o budúcom využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, vo svojej správe pre Komisiu (ďalej len „Lamyho správa“)22 odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na bezdrôtové širokopásmové pripojenie do roku 2020 (± dva roky). Pomohlo by sa tým dosiahnuť cieľ dlhodobej regulačnej predvídateľnosti pre DTT, pokiaľ ide o prístup k frekvenčnému pásmu do 700 MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať. V Lamyho správe sa takisto odporučila možnosť flexibility zahŕňajúca skúmanie scenárov, ktoré umožňujú využívanie spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz na služby elektronickej komunikácie obmedzené na režim zostupného pripojenia v prípadoch, kde neexistuje alebo sa znižuje dopyt po DTT na vnútroštátnej úrovni. Obmedzenie na režim zostupného pripojenia znamená obmedzenie všetkých prenosov v bezdrôtovom systéme, bez ohľadu na jeho technológiu, na jednosmerný prenos zo staníc centrálnej infraštruktúry, napríklad televízneho vysielača alebo základnej stanice mobilnej siete, do prenosných alebo mobilných terminálov, napríklad televíznych prijímačov alebo mobilných telefónov.

__________________

__________________

22 Správa Pascala Lamyho je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Správa Pascala Lamyho je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii budúceho využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „stanovisko skupiny RSPG“) odporučila prijať v celej Únii koordinovaný prístup, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie do konca roku 2020. Bolo by to spojené so zabezpečením dlhodobej dostupnosti pásma do 700 MHz na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb obmedzených na režim zostupného prepojenia do roku 2030. Skupina RSPG odporúča predovšetkým zaviesť flexibilitu tak, aby bolo frekvenčné pásmo do 700 MHz možné využívať aj na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie obmedzenej na režim zostupného prepojenia.

(8)  Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii budúceho využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „stanovisko skupiny RSPG“) odporučila prijať v celej Únii koordinovaný prístup, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie do konca roku 2020. Členské štáty by však mali mať možnosť rozhodnúť na základe riadne opodstatnených dôvodov o odložení dostupnosti pásma maximálne o dva roky. Takýto koordinovaný prístup by bol spojený so zabezpečením dlhodobej dostupnosti pásma do 700 MHz na poskytovanie vysielacích služieb do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Vo svojom oznámení z 11. septembra 2013 o jednotnom trhu s telekomunikáciami Komisia zdôraznila, ako vedú národné plány prideľovania frekvenčného spektra k fragmentácii digitálneho jednotného trhu, pretože rozdiely v načasovaní, podmienkach a nákladoch na postupy na získanie spektra spomaľujú investície a sťažujú rozvoj integrovaných bezdrôtových sietí medzi krajinami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Keďže niektoré členské štáty už zaviedli alebo dokončili vnútroštátny proces, ktorým sa povoľuje využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, Únia by mala prijať okamžité opatrenia na to, aby zabránila rozdrobeniu jednotného trhu. Potrebný je koordinovaný prístup k budúcemu využívaniu frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, ktorý by mal zároveň zabezpečiť regulačnú predvídateľnosť, vyvážiť rôznorodé riešenia v členských štátoch týkajúce sa cieľov jednotného trhu a podporiť súdržný postoj Únie na medzinárodnej scéne. V tejto súvislosti by mali mať členské štáty povinnosť prideliť frekvenčné pásmo 700 MHz včas a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.

(9)  Keďže niektoré členské štáty už zaviedli alebo dokončili vnútroštátny proces, ktorým sa povoľuje využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, Únia by mala prijať okamžité opatrenia na to, aby zabránila rozdrobeniu jednotného trhu. Potrebný je koordinovaný prístup k budúcemu využívaniu frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, ktorý by mal zároveň zabezpečiť regulačnú predvídateľnosť, vyvážiť rôznorodé riešenia v členských štátoch s cieľmi jednotného trhu a podporiť súdržný postoj Únie na medzinárodnej scéne. V tejto súvislosti by mali mať členské štáty povinnosť zmeniť využívanie frekvenčného pásma 700 MHz včas a v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom a s ohľadom na osobitné situácie členských štátov, ako sú existujúce licencie, neprimerane vysoké náklady na prechod alebo prerozdelenie, ktoré by prevyšovali príjmy z aukcie, a zemepisná poloha, najmä ak členský štát leží na periférii Únie a má spoločnú hranicu s treťou krajinou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Členské štáty by mali mať možnosť odložiť na základe riadne opodstatnených dôvodov dostupnosť frekvenčného pásma 700 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie až o dva roky po spoločnom termíne pre celú Úniu, ktorým je rok 2020. Ak sa členský štát rozhodne odložiť dostupnosť pásma, mal by o tom informovať ostatné členské štáty a Komisiu a uviesť tieto riadne opodstatnené dôvody vo svojom národnom pláne. Takýto členský štát by takisto mal spolupracovať so susednými členskými štátmi s cieľom koordinovať proces uvoľňovania frekvenčného pásma 700 MHz a uviesť informácie o takejto koordinácii vo svojom národnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by malo čo najskôr podliehať flexibilnému režimu udeľovania povolení. V rámci tohto režimu by držitelia práv na využívanie frekvenčného spektra mali mať v súvislosti s uplatňovaním článkov 9, 9a a 9b smernice 2002/21/ES24 možnosť so svojimi existujúcimi právami obchodovať a prenajímať ich.

(11)  Využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by malo čo najskôr podliehať flexibilnému režimu udeľovania povolení. V rámci tohto režimu by držitelia práv na využívanie frekvenčného spektra mali mať v súvislosti s uplatňovaním článkov 9, 9a a 9b smernice 2002/21/ES24 možnosť so svojimi existujúcimi právami obchodovať a prenajímať ich, pričom by sa mala zohľadniť povinnosť podporovať účinnú hospodársku súťaž bez deformácií na vnútornom trhu so službami elektronickej komunikácie uvedená v článku 5 rozhodnutia č. 243/2012/EÚ a pričom by počas vykonávania príslušných posúdení pri udeľovaní licencií na využívanie frekvenčného spektra mali členské štáty pri svojej plnej právomoci zohľadňovať trvanie licencií a podnikateľský plán prevádzkovateľov a jeho príspevok k plneniu cieľov digitálnej agendy, podpore inovatívnych digitálnych služieb a dlhodobým sociálno-ekonomickým prínosom, a nezameriavať sa na krátkodobý hospodársky prospech z udelenia licencie na využívanie frekvenčného spektra uchádzačovi s najvyššou ponukou.

__________________

__________________

24 Smernica 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

24 Smernica 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V súlade s článkami 9 a 9a smernice 2002/21/ES by členské štáty mali vo frekvenčnom pásme do 700 MHz uplatňovať flexibilný prístup a ak je to možné, povoliť zavedenie alternatívneho jednosmerného využívania obmedzeného na režim zostupného prepojenia, napríklad na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, v súlade s vnútroštátnymi potrebami distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb pre široké publikum. Pri povoľovaní využívania terestriálnych služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie obmedzených na režim zostupného prepojenia vo frekvenčnom pásme do 700 MHz by členské štáty mali zabezpečiť, že takéto využívanie neovplyvní využívanie pásma do 700 MHz na terestriálne digitálne vysielanie v susedných členských štátoch, ako je stanovené v dohode uzavretej na Regionálnej konferencia o rádiokomunikácii z roku 200625.

(12)  V súlade s článkami 9 a 9a smernice 2002/21/ES by členské štáty mali podľa možnosti uplatňovať flexibilný prístup, pričom môžu povoliť zavedenie alternatívneho využívania, napríklad na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme do 700 MHz, v súlade s vnútroštátnymi potrebami distribúcie vysielacích služieb pre široké publikum v prípadoch, kde neexistuje alebo sa znižuje dopyt po DTT na vnútroštátnej úrovni. Takéto scenáre by mali zaručovať pokračovanie prístupu DTT ako primárneho používateľa k frekvenčnému spektru v závislosti od vnútroštátneho dopytu. Pri povoľovaní využívania terestriálnych služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme do 700 MHz by členské štáty mali zabezpečiť, že takéto využívanie neovplyvní využívanie pásma do 700 MHz na digitálne terestriálne vysielanie v susedných členských štátoch, ako je stanovené v dohode uzavretej na Regionálnej konferencii o rádiokomunikácii z roku 200625.

__________________

__________________

25 Regionálna konferencia o rádiokomunikácii venovaná otázke plánovania služby digitálneho terestriálneho vysielania v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174 – 230 MHz a 470 – 862 MHz (RRC-06) v Ženeve.

25 Regionálna konferencia o rádiokomunikácii venovaná otázke plánovania služby digitálneho terestriálneho vysielania v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174 – 230 MHz a 470 – 862 MHz (RRC-06) v Ženeve.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V každom prípade by sa malo využívanie spektra vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz najneskôr do roku 2025 na úrovni Únie posúdiť. V tomto posúdení by sa malo zohľadniť aj preskúmanie tohto frekvenčného pásma plánované na Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu v roku 2023. Zmeny vo využívaní frekvenčného pásma do 700 MHz by mali zohľadňovať aj technologický rozvoj, správanie spotrebiteľov, význam pokračujúceho poskytovania bezplatných televíznych26 služieb a spoločenských, ekonomických a kultúrnych cieľov všeobecného záujmu. V tejto súvislosti sú potrebné štúdie o technických a regulačných podmienkach pre koexistenciu súčasných a nových spôsobov využívania spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz. Týmto by sa zabezpečila súdržnosť medzi prístupmi jednotlivých členských štátov k flexibilnému a efektívnemu využívaniu frekvenčného spektra a umožnili by sa opatrenia pre technickú harmonizáciu využitia spektra a koexistenciu v tomto pásme. Takéto štúdie a opatrenia sa môžu vypracovať v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES.

(13)  V každom prípade by sa malo využívanie spektra vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz znova posúdiť na úrovni Únie včas pred preskúmaním tohto frekvenčného pásma plánovaným na Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu v roku 2023. Zmeny vo využívaní frekvenčného pásma do 700 MHz by mali zohľadňovať aj technologický rozvoj, správanie spotrebiteľov, význam pokračujúceho poskytovania bezplatných televíznych26 služieb a spoločenských, ekonomických a kultúrnych cieľov všeobecného záujmu. V tejto súvislosti sú potrebné štúdie o technických a regulačných podmienkach pre koexistenciu súčasných a nových spôsobov využívania spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz. Týmto by sa zabezpečila súdržnosť medzi prístupmi jednotlivých členských štátov k flexibilnému a efektívnemu využívaniu frekvenčného spektra a umožnili by sa opatrenia pre technickú harmonizáciu využitia spektra a koexistenciu v tomto pásme. Takéto štúdie a opatrenia sa môžu vypracovať v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES.

__________________

__________________

26 V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách).

26 V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Členské štáty by mali prijať súdržné národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania, ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí týchto plánov by ich mali členské štáty oznámiť transparentným spôsobom v rámci celej Únie. Plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na prerozdeľovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových užívateľov, koexistenciu medzi rádiovým a nerádiovým zariadením, existujúce a nové režimy udeľovania povolení a informácie o možnosti ponúknuť náhradu za náklady na prechod, ak by takéto náklady vznikli, s cieľom vyhnúť sa, okrem iného, nákladom pre koncových užívateľov. V prípade, že členské štáty majú v úmysle zachovať DVT-B, mali by vo svojich plánoch venovať osobitnú pozornosť uľahčeniu modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií účinnejšie využívajúcich spektrum, ako sú pokročilé video formáty (napr. HEVC) alebo technológie na prenos signálu (napr. DVB-T2).

(14)  Členské štáty by mali prijať súdržné a koordinované národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania, ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí týchto plánov by ich mali členské štáty oznámiť transparentným spôsobom v rámci celej Únie. Plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na preplánovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových používateľov, koexistenciu rádiových a nerádiových zariadení, existujúce a nové režimy udeľovania povolení, mechanizmy na zabránenie škodlivému rušeniu používateľov spektra v susedných pásmach a informácie o možnosti ponúknuť náhradu za prípadné náklady na prechod s cieľom vyhnúť sa, okrem iného, nákladom pre koncových používateľov. V prípade, že členské štáty majú v úmysle zachovať DTT, mali by vo svojich plánoch venovať osobitnú pozornosť uľahčeniu modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií účinnejšie využívajúcich spektrum, ako sú pokročilé video formáty (napr. HEVC) alebo technológie na prenos signálu (napr. DVB-T2).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Rozsah a mechanizmus prípadného odškodnenia za dokončenie prechodu vo využívaní frekvenčného spektra v pásme 470 – 790 MHz by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je stanovené v článok 14 smernice 2002/20/ES27, a musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 107 a 108 ZFEÚ.

(15)  Rozsah a mechanizmus prípadného odškodnenia za dokončenie prechodu vo využívaní frekvenčného spektra v pásme 470 – 790 MHz by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je stanovené v článok 14 smernice 2002/20/ES27, a musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 107 a 108 ZFEÚ. V tejto súvislosti a vzhľadom na vysokú hodnotu tohto frekvenčného pásma pre použitie na bezdrôtové širokopásmové pripojenie by členské štáty mali využiť príjmy z postupov udeľovania alebo iných poplatkov, pri ktorých možno očakávať, že výrazne presiahnu náklady na prechod. Komisia by mala byť schopná poskytnúť členským štátom usmernenia týkajúce sa primeranej a rýchlej náhrady, aby sa uľahčil prechod vo využívaní frekvenčného spektra. Členské štáty by mali zohľadniť najmä dôležitosť rýchlej náhrady pre koncových používateľov.

__________________

__________________

27 Smernica 2002/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

27 Smernica 2002/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Členské štáty do 30. júna 2020 povolia využívanie frekvenčného pásma 790 MHz694 MHz na terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou podľa článku 4 rozhodnutia 676/2002/ES. V prípade potreby vykonajú členské štáty proces udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby toto využívanie umožnili.

1.  Členské štáty najneskôr od 30. júna 2020 povolia využívanie frekvenčného pásma 694790 MHz („frekvenčné pásmo 700 MHz“) na terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou podľa článku 4 rozhodnutia 676/2002/ES. Členské štáty však môžu dostupnosť pásma odložiť najviac o dva roky, a to na základe riadne opodstatnených dôvodov v súlade s prílohou. Ak tak členský štát urobí, informuje o tom ostatné členské štáty a Komisiu a riadne opodstatnené dôvody uvedie vo svojom národnom pláne prijatom v súlade s článkom 5. V prípade potreby vykonajú členské štáty proces udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby toto využívanie umožnili.

 

Členské štáty, ktoré odložia využívanie frekvenčného pásma 700 MHz v súlade s prvým pododsekom, spolupracujú so susednými členskými štátmi s cieľom koordinovať proces uvoľňovania frekvenčného pásma pre služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie a uvedú informácie o takejto koordinácii vo svojom národnom pláne prijatom v súlade s článkom 5..

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo členských štátov organizovať a využívať svoje frekvenčné spektrum na účely verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a obrany.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 30. júna 2022 povolia prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra na služby elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz.

Členské štáty povolia prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra na terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 700 MHz v súlade s otvorenými a transparentnými postupmi od dátumu udelenia takýchto práv.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ členské štáty povolia využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz alebo zmenia existujúce práva na využívanie tohto frekvenčného pásma, prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie vysokokvalitnej úrovne pokrytia svojho obyvateľstva a územia s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s, a to tak vo vnútri budov ako aj v ich exteriéri, a v prípade potreby aj vo vopred určených vnútroštátnych prioritných oblastiach a pozdĺž hlavných trás pozemnej dopravy. Súčasťou týchto opatrení môžu byť podmienky na uľahčenie alebo podporu zdieľania sieťovej infraštruktúry alebo spektra v súlade s právom Únie.

1.  Ak členské štáty povolia využívanie frekvenčného pásma 700 MHz alebo zmenia existujúce práva na využívanie tohto frekvenčného pásma, prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej a nepretržitej vysokokvalitnej úrovne pokrytia celého svojho obyvateľstva a územia čo najrýchlejším širokopásmovým pripojením s rýchlosťou najmenej 30 Mb/s tak vo vnútri budov, ako aj v exteriéri, vrátane pokrytia vo vopred určených vnútroštátnych prioritných oblastiach, ak je to potrebné, a pozdĺž hlavných trás pozemnej dopravy, s cieľom umožniť, aby bezdrôtové aplikácie a vedúce postavenie Európy v nových digitálnych službách účinne prispievali k hospodárskemu rastu Únie. Členské štáty okrem toho môžu náležite zohľadniť túto príležitosť zabezpečiť pre prevádzkovateľov mobilných virtuálnych sietí možnosť získať veľkoobchodný prístup k frekvenčnému spektru a zvýšiť zemepisné pokrytie prevádzkovateľov mobilných virtuálnych sietí. Súčasťou týchto opatrení môžu byť podmienky na uľahčenie alebo podporu spoločného využívania sieťovej infraštruktúry alebo spektra v súlade s právom Únie.

 

Komisia podľa možností podporuje možnosť spoločne organizovaných aukcií, čím prispieva k celoeurópskym štruktúram.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel členské štáty posúdia a konzultujú potrebu pripojiť podmienky k právam na využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz.

2.  Na účel splnenia povinností stanovených v odseku 1 členské štáty posúdia a konzultujú potrebu pripojiť podmienky k právam na využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 700 MHz.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Členské štáty v závislosti od vnútroštátnych potrieb zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma 470 – 694 MHz alebo jeho častí na terestriálne poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb širokej verejnosti vrátane bezplatnej televízie a na využívanie bezdrôtovými zvukovými zariadeniami PMSE. Členské štáty zabezpečia, aby žiadne iné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz na ich území nespôsobovalo škodlivé rušenie terestriálneho poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb v susednom členskom štáte.

1.  Členské štáty v závislosti od vnútroštátnych potrieb a s ohľadom na zásadu technologickej neutrality zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma 470 – 694 MHz na terestriálne poskytovanie vysielacích služieb širokej verejnosti vrátane bezplatnej televízie a inovatívnych iniciatív podnecovaných užívateľmi a na využívanie bezdrôtovými zvukovými zariadeniami PMSE do roku 2030. V tejto súvislosti členské štáty podporujú spoluprácu medzi vysielateľmi, prevádzkovateľmi vysielania a prevádzkovateľmi mobilných sietí na uľahčenie konvergencie audiovizuálnych a internetových platforiem a spoločné využívanie frekvenčného spektra.

 

Každý členský štát zabezpečí, aby akékoľvek iné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz na jeho území bolo v súlade s jeho vnútroštátnymi vysielacími potrebami a nespôsobovalo škodlivé rušenie terestriálneho poskytovania vysielacích služieb v susedných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ak členské štáty povolia využívanie frekvenčného spektra v pásme 694 MHz – 470 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby iné než siete televízneho vysielania, obmedzí sa takéto využívanie len na režim zostupného prepojenia. Takýmto využívaním nebudú dotknuté povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd a z práva Únie.

2.  Ak členské štáty povolia využívanie frekvenčného spektra v pásme 470 – 694 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie iné než siete televízneho vysielania, takéto využívanie zohľadní vnútroštátne potreby distribúcie vysielacích služieb pre široké publikum. Takýmto využívaním nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, napríklad dohôd o cezhraničnej koordinácii frekvencií, a z práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 30. júna 2017 prijmú a zverejnia svoje národné plány a harmonogramy (ďalej len „národný plán“) týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4 tohto rozhodnutia.

1.   Členské štáty čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 30. júna 2018 prijmú a zverejnia svoj národný plán a harmonogram (ďalej len „národný plán“) obsahujúci podrobné kroky týkajúce sa plnenia ich povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4 tohto rozhodnutia. Pri vypracúvaní týchto národných plánov zabezpečia účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán.

 

V prípade, že členský štát odloží sprístupnenie využívania frekvenčného pásma 700 MHz na neskôr ako 30. júna 2020, národný plán musí obsahovať riadne opodstatnené dôvody v súlade s článkom 1 ods. 1. RSPG vydá stanovisko ku každému národnému plánu, ktorý obsahuje takéto odloženie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zabezpečenie toho, aby bolo využívanie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v súlade s článkom 1 ods. 1, zahrnú členské štáty tam, kde je to vhodné, do svojich národných plánov informácie o opatreniach, ktorými sa obmedzí vplyv nadchádzajúceho procesu prechodu na verejnosť a používateľov bezdrôtových zvukových zariadení PMSE a umožní sa včasná dostupnosť interoperabilných sieťových zariadení a prijímačov televízneho vysielania na vnútornom trhu.

2.   Na zabezpečenie toho, aby bolo využívanie frekvenčného pásma 700 MHz v súlade s článkom 1 ods. 1, zahrnú členské štáty tam, kde je to vhodné, do svojich národných plánov informácie o opatreniach vrátane podporných opatrení, ktorými sa obmedzí vplyv nadchádzajúceho procesu prechodu na verejnosť a používateľov bezdrôtových zvukových zariadení PMSE a umožní včasná dostupnosť interoperabilných sieťových zariadení a prijímačov televízneho vysielania na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

1.  Členské štáty môžu v prípade potreby a v súlade s právom Únie zabezpečiť, aby sa priame náklady na prechod alebo prerozdelenie využívania frekvenčného spektra primerane, rýchlo a transparentne nahradili najmä konečným používateľom s cieľom uľahčiť prechod vo využívaní spektra na technológie účinnejšie využívajúce spektrum, ako sú DVB-T2 alebo HEVC.

 

2.  Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi poskytnúť členským štátom usmernenia týkajúce sa náhrady, aby sa uľahčil prechod vo využívaní frekvenčného spektra.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s členskými štátmi uskutoční do 1. januára 2025 posúdenie a Rade a Parlamentu predloží správu o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma 470 – 694 MHz, pričom zohľadní spoločenské, ekonomické, kultúrne a technologické aspekty, ktoré sa podľa článkov 1 a 4 týkajú využívania tohto pásma. V správe sa posúdi, či je potrebné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz alebo jeho časti v Únii zmeniť.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi uskutoční do 1. januára 2023 posúdenie a Rade a Parlamentu predloží správu o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma 470 – 960 MHz s cieľom vypracovať spoločnú pozíciu k preskúmaniu tohto frekvenčného pásma na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2023. Posúdenie zohľadní spoločenské, ekonomické, kultúrne a technologické aspekty, ktoré sa týkajú využívania tohto pásma podľa článkov 1 a 4, ďalší technologický vývoj, zmeny správania spotrebiteľov, ale aj požiadavky na to, aby pripojenie podporovalo rast a inovácie v Únii. V správe sa posúdi, či je potrebné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz alebo jeho časti v Únii zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Príloha

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha

 

Opodstatnené dôvody na odloženie dostupnosti frekvenčného pásma 700 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie na neskôr ako 30. júna 2020 (článok 1 ods. 1)

 

Členské štáty môžu dostupnosť frekvenčného pásma 700 MHz odložiť do 30. júna 2022, a to na základe jedného alebo viacerých z týchto riadne opodstatnených dôvodov:

 

a)  nevyriešené otázky cezhraničnej koordinácie, ktorých dôsledkom je škodlivé rušenie,

 

b)  potreba zabezpečiť technický prechod veľkého počtu obyvateľov na moderné normy vysielania a komplexnosť zabezpečenia tohto prechodu,

 

c)  finančné náklady na prechod presahujúce očakávané príjmy z postupov udeľovania,

 

d)  vyššia moc.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 127.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Internet vecí, cloud a služby mobilnej komunikácie, digitalizácia priemyselných odvetví (Priemysel 4.0) a zvýšenie efektivity verejnej správy (elektronická verejná správa) sú len niektorými príkladmi služieb súvisiacich s pripojením, ktoré sa prudko rozvíjajú na celom svete, a preto si vyžadujú rýchlosť, ale aj schopnosť komunikačných sietí prenášať veľký objem dát a dosiahnuť nielen husto osídlené, ale aj vzdialené oblasti. Pre úplné dokončenie projektu digitálnej Únie sú potrebné nielen nové technológie prenosu a prijímania dát, ale aj uvoľnenie častí rádiového spektra, ktoré umožňujú bezdrôtovú komunikáciu.

Tento návrh rozhodnutia prijatý Európskou komisiou 2. februára 2016 sa radí k opatreniam v rámci Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192), v ktorej sú predstavené konkrétne návrhy týkajúce sa koordinovaného uvoľnenia pásma 694 – 790 MHz (tzv. „pásma 700 MHz“), ktoré je obzvlášť vhodné na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a súčasne zohľadňuje osobitné potreby distribúcie audiovizuálnych médií.

Cieľom návrhu je dosiahnutie jednotného prideľovania frekvencií na úrovni EÚ, ktoré umožní podnikom a občanom univerzálne bezdrôtové pripojenie k vysokorýchlostnému internetu.

Jedným zo základných predpokladov pre poskytovanie širokopásmových služieb je dostupnosť širokého frekvenčného spektra. Na národnej úrovni však členské štáty spravujú rádiové frekvenčné spektrum rôznym spôsobom a panujú rôzne pravidlá, pokiaľ ide o trvanie licencií a povinnosti týkajúce sa pokrytia. Preto je potrebné zmeniť správu a právne predpisy týkajúce sa tohto zdroja tak, aby sa zabezpečilo jeho efektívnejšie využívanie a podporilo sa poskytovanie väčšieho množstva lepších služieb a možností všetkým užívateľom.

Vzhľadom na to, že do roku 2020 sa podľa niektorých odhadov objem dát prenášaných prostredníctvom mobilného internetu zvýši oproti aktuálnemu stavu osemkrát, treba posilniť kapacitu sietí. Frekvenčné spektrum v pásme 700 MHz poskytuje dodatočnú kapacitu aj univerzálne pokrytie, najmä pre vidiecke a odľahlé oblasti, ktoré predstavujú problém z hľadiska vysokých investícií do infraštruktúry. V tejto súvislosti by zosúladené opatrenia na podporu vysokokvalitného bezdrôtového pokrytia mali umožniť naplnenie cieľa viacročného programu EÚ v oblasti rádiového spektra, t. j. zabezpečiť, aby všetci občania mali do roku 2020 prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou minimálne 30 Mb/s.

Kontext návrhu

Bezdrôtové pripojenie si vyžaduje prístup k frekvenčnému spektru v pásmach pod 1 GHz, ktoré predstavujú najvhodnejšie pásma pre zabezpečenie širokého pokrytia aj vysokej rýchlosti.

Prvou časťou vysielacieho pásma UHF (470-862 MHz), ktorá bola pridelená na bezdrôtové širokopásmové služby v Únii, bolo pásmo 790-862 MHz (tzv. pásmo 800 MHz).

Pásmo UHF vo frekvenčnom rozsahu od 470 do 790 MHz sa v súčasnosti využíva pre digitálnu terestriálnu televíziu (DTT) a pre zvukové zariadenia na výrobu programov a osobitných spoločenských podujatí (Programme Making and Special Events – PMSE), v zásade bezdrôtové mikrofóny.

Na konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) v roku 2012 sa rozhodlo, že od roku 2015 bude pásmo 700 MHz pridelené v regióne, ktorý zahŕňa Európsku úniu, pre služby televízneho vysielania aj pre mobilné služby.

V roku 2014 boli zverejnené závery tzv. Lamyho správy, v ktorej sa odporúča, aby pásmo 700 MHz bolo dostupné pre bezdrôtový širokopásmový prístup do roku 2020 (+/- dva roky) a zároveň aby sa zabezpečilo, že terestriálne vysielanie bude mať prístup k spektru vo frekvenčnom pásme do 700 MHz až do roku 2030, aj keď do roku 2025 sa táto situácia ešte preskúma.

K podobnému názoru dospela skupina pre politiku rádiového spektra (RSPG) vytvorená Európskou komisiou na účely konzultácie politík správy frekvenčného spektra.

Na konferencii v roku 2015 boli dokončené medzinárodné rokovania o technických a regulačných parametroch pre využívanie pásma 700 MHz a zachovalo sa výlučné pridelenie pásma do 700 MHz vysielacím službám.

Spravodajkyňa plne podporuje cieľ zavádzania širokopásmového pripojenia v Európe a poskytovanie inovatívnych služieb pre občanov a podniky a súhlasí s návrhom Komisie, ale poukazuje na to, že je potrebné vykonať určité zmeny týkajúce sa nasledujúcich bodov.

V článku 1 sa uvádza, že najneskôr do 30. júna 2020 členské štáty povolia využívanie pásma 694 – 790 MHz (tzv. pásma 700 MHz) pre bezdrôtové širokopásmové služby elektronickej komunikácie a že od tohto dátumu bude využívanie tohto pásma povolené len pre prevádzkovateľov schopných zabezpečovať služby v súlade s harmonizovanými technickými podmienkami, ktoré stanoví Európska komisia. Vzhľadom na rôznorodosť situácie v jednotlivých členských štátoch, na ktorú upozornila aj Lamyho správa, sa spravodajkyňa domnieva, že by bolo vhodné poskytnúť členským štátom určitú flexibilitu a umožniť im, aby dostupnosť príslušnej časti spektra z riadne opodstatnených dôvodov mohli odložiť o najviac dva roky. Navyše v záujme dosiahnutia toho, aby sa príslušné frekvenčné pásmo začalo využívať do stanoveného dátumu, musia členské štáty uzavrieť všetky potrebné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvenčného pásma v rámci Únie do 31. decembra 2017. V budúcnosti sa tak toto pásmo bude môcť využívať bez cezhraničného rušenia.

V článku 2 sa stanovuje, že do 30. júna 2022 musia členské štáty povoliť prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra na služby elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 700 MHz, čím sa umožní obchodovanie s právami na využívanie. Keďže spôsob, akým je tento článok formulovaný, dáva možnosť vzniku pochybností, pokiaľ ide o to, koho sa toto ustanovenie týka, spravodajkyňa sa domnieva, že práva na využívanie spektra môžu využívať iba držitelia nových práv na využívanie (služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie).

V článku 3 sa stanovuje, že ak členské štáty povolia využívanie frekvenčného pásma alebo zmenia existujúce práva na využívanie tohto pásma, musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili vysoko kvalitné pokrytie prenosovou rýchlosťou najmenej 30 Mb/s, a to vo vnútri budov aj mimo nich a pozdĺž hlavných pozemných dopravných trás. Spravodajkyňa zastáva názor Komisie, podľa ktorého by Európska únia mala zaujať vedúcu úlohu v oblasti nových a inovatívnych služieb, ktoré môžu účinne prispieť k hospodárskemu rastu.

Článok 4 sa týka frekvenčného pásma 470 – 694 MHz (do 700 MHz) a stanovuje sa v ňom, že členské štáty zabezpečia dostupnosť tohto pásma alebo jeho časti pre terestriálne poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb širokému publiku a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Spravodajkyňa víta rozhodnutie Európskej komisie zachovať používanie pásma do 700 MHz na účely poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, domnieva sa však, že je nutné zabezpečiť aj investičnú istotu prevádzkovateľom vysielacích služieb až do roku 2030, ako sa uvádza v Lamyho správe. Toto rozhodnutie bude v každom prípade preskúmané na svetovej rádiokomunikačnej konferencii, ktorá sa má konať v roku 2023. Prípadné zmeny by mali zohľadňovať technologický rozvoj, správanie spotrebiteľov, význam pokračujúceho poskytovania voľne dostupných televíznych služieb a spoločenské, ekonomické a kultúrne ciele všeobecného záujmu.

Pokiaľ ide o článok 5, spravodajkyňa považuje za vhodné, aby členské štáty do 30. júna 2018 prijali a oznámili ostatným krajinám EÚ svoje národné plány so zreteľom na plnenie záväzkov v oblasti využívania frekvenčného pásma 700 MHz na účely bezdrôtových širokopásmových služieb. Poskytnutie primeraného času na zostavenie národných plánov je dané nutnosťou podrobne určiť harmonogram a etapy prechodu a tiež uľahčiť koordináciu frekvenčného pásma medzi členskými štátmi a zamedziť škodlivému rušeniu.

Spravodajkyňa chce navyše zdôrazniť, že žiadne opatrenia súvisiace s týmito rozhodnutiami nesmú zaťažovať spotrebiteľov, a preto vyzýva členské štáty, aby na účely dokončenia prechodu stanovili určité kompenzácie (nový článok 5a).

Pokiaľ ide o článok 6, spravodajkyňa dúfa, že posúdenie vplyvu tohto rozhodnutia bude k dispozícii najneskôr v roku 2023, aby tak EÚ mohla pri rokovaniach na medzinárodných fórach vystupovať jednotne, a to aj vzhľadom na rýchly vývoj v danom odvetví a na sociálne, ekonomické, kultúrne a technologické aspekty, ktoré ovplyvňujú využívanie pásma alebo jeho časti.

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (24.6.2016)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii
(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Stefano Maullu

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pásmo ultra krátkych vĺn (UHF), ktoré v súčasnosti využíva digitálna terestriálna televízia (DVB-T) a bezdrôtové mikrofóny na tvorbu zvukového programového obsahu a záznamov z osobitných podujatí (PMSE), zahŕňa pásmo 470 – 790 MHz.

Dopyt po službách bezdrôtového širokopásmového pripojenia v súčasnosti neustále rastie: prenos mobilných údajov predstavuje čoraz väčší tlak na existujúcu kapacitu sietí. V dôsledku toho rastie dopyt po dodatočnom frekvenčnom spektre.

Komisia chce týmto návrhom vyriešiť uvedené problémy, a to návrhom vyváženého dlhodobého prístupu k využívaniu tohto pásma:

-  Pre 700 MHz pásmo (694 – 790 MHz) Komisia navrhuje spoločný harmonogram jeho sprístupnenia na skutočné využívanie bezdrôtového širokopásmového pripojenia za harmonizovaných technických podmienok a koordinačné opatrenia na podporu tohto prechodu. Vo všetkých členských štátoch by sa malo 700 MHz pásmo prideliť na bezdrôtové širokopásmové pripojenie najneskôr do 30. júna 2020.

-  V rámci pásma do 700 MHz (470 – 694 MHz) Komisia vytýčila dlhodobú prioritu pre distribúciu audiovizuálnych mediálnych služieb pre širokú verejnosť, ako aj pružný prístup pri využívaní tohto spektra s cieľom zohľadniť rôzne úrovne využívania digitálnej terestriálnej televízie (DVB-T) v členských štátoch. To znamená, že toto pásmo zostane dostupné prioritne pre audiovizuálne služby, ale Komisia zavádza „možnosť flexibility“ a prístup do týchto pásiem ponúka za určitých podmienok aj iným službám.

Spravodajca síce víta záväzok Komisie zohľadniť osobitné potreby distribúcie audiovizuálnych médií, ale rád by v tomto stanovisku poukázal na určité problémy týkajúce sa troch hlavných otázok:

-  Lehota na prerozdelenie 700 MHz pásma.

Presun služieb DVB-T zo 700 MHz pásma predstavuje veľkú výzvu, a to najmä v štátoch, kde DVB-T predstavuje hlavnú platformu na príjem televízneho vysielania.

Situácia na úrovni EÚ sa rôzni: Francúzsko a Nemecko už formou aukcie sprístupnili 700 MHz pásmo pre mobilné služby a Švédsko a Fínsko navrhli plány na prerozdelenie 700 MHz pásma v najbližších rokoch. Väčšina členských štátov však má licenčné spektrum v 700 MHz pásme vyhradené na vysielanie aj po roku 2020.

Stanovením pevnej lehoty na presun DVB-T zo 700 MHz pásma do 30. júna 2020 Komisia zobrala niektorým členským štátom dodatočný čas, ktorý potrebujú.

V tejto súvislosti spravodajca navrhuje, aby sa táto lehota predĺžila do 31. decembra 2022 (článok 1) s cieľom poskytnúť všetkým členským štátom čas na zabezpečenie dostupnosti 700 MHz pásma na využívanie mobilnými službami. Tento návrh je v súlade s návrhom uvedeným v Lamyho správe (2020 ± dva roky).

-  Zavedenie „možnosti flexibility“, aby sa mohli v pásme do 700 MHz začať využívať alternatívne technológie, t. j. terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie obmedzené len na režim zostupného prepojenia.

Podľa návrhu uvedeného v Lamyho správe, ako aj odporúčania Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra z jej stanoviska z roku 2015, by sa mala dlhodobá istota dostupnosti spektra do 700 MHz (470 – 694 MHz) pre vysielanie (DVB-T) zaručiť aspoň do roku 2030.

Spravodajca sa v tejto súvislosti domnieva, že možnosť „flexibility“ nie je v tejto chvíli potrebná, a navrhuje, aby sa táto možnosť (článok 4) z návrhu vypustila a aby sa pásmo do 700 MHz naďalej využívalo na digitálne vysielanie aspoň do konca roka 2030 (článok 6a nový) s plánovanou revíziou v roku 2025.

Spravodajca sa domnieva, že takáto možnosť by si najprv vyžadovala podrobné štúdium a testovanie a z dlhodobého hľadiska by sa o nej malo uvažovať len v prípade, že sa zistí, že je zlučiteľná s vysielaním v dotknutých členských štátoch, ako aj že sa jasne zakladá na dopyte na trhu.

Spravodajcove návrhy sú v tejto súvislosti v súlade so závermi Lamyho správy týkajúcimi sa lehôt v rokoch 2020, 2025 a 2030.

-  Spravodajca by sa tiež rád venoval otázke nákladov za prechod a rušeniu.

Uvoľnenie 700 MHz pásma presunom vysielacích služieb si z dôvodu zmeny frekvencií vyžaduje technické zmeny siete DVB-T. Spotrebitelia si musia vymeniť vybavenie v domácnosti a vysielacie spoločnosti budú musieť zmeniť svoju infraštruktúru. To znamená ďalšie náklady.

Predchádzajúce skúseností z uvoľnenia 800 MHz pásma navyše ukázali, že môže dochádzať k rušeniu vysielacích služieb v susedných pásmach. Je zásadné dôležité zaistiť zabezpečenie a ochranu DBV-T pred škodlivým rušením.

Spravodajca v tejto súvislosti navrhuje, že členské štáty by mali zabezpečiť včasnú dostupnosť dostatočného množstva finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na prechod a nákladov spojených s opatreniami na obmedzenie rušenia vysielacích služieb, ako aj osobitné záruky/mechanizmy na zabránenie škodlivému rušeniu vysielacích služieb a služieb PMSE v pásme do 694 MHz z dôvodu využívania mobilných služieb v 700 MHz pásme (článok 5).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) zriadeného rozhodnutím 243/2012/EÚ20 stanovili Európsky parlament a Rada ciele identifikovať v Únii do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych audiovizuálnych mediálnych služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a terestriálne poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné spektrum na tvorbu programového obsahu a osobitných podujatí (Programme-Making and Special Events, PMSE).

1.  V rámci viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra (RSPP) zriadeného rozhodnutím 243/2012/EÚ20 stanovili Európsky parlament a Rada ciele identifikovať v Únii do roku 2015 aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra vhodného na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, podporiť ďalší rozvoj inovatívnych vysielacích služieb zabezpečením dostatočného frekvenčného spektra pre satelitné a terestriálne poskytovanie takýchto služieb, ak je táto potreba jasne zdôvodnená, a zabezpečiť dostatočné spektrum na tvorbu programového obsahu a osobitných podujatí (Programme-Making and Special Events, PMSE).

_________________

_________________

20Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

20Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Komisia vo svojej stratégii pre jednotný digitálny trh (DSM)21 vyzdvihuje význam frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“) na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje potrebu koordinovaného uvoľňovania tohto frekvenčného pásma, pričom sa musia zohľadniť konkrétne potreby distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb.

(2)  Komisia vo svojej stratégii pre jednotný digitálny trh (DSM)21 vyzdvihuje význam frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“) na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo vidieckych oblastiach a zdôrazňuje potrebu koordinovaného uvoľňovania tohto frekvenčného pásma, pričom sa musia zohľadniť konkrétne potreby distribúcie vysielacích služieb.

_________________

_________________

21Pozri http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21Pozri http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spektrum vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je cenným prínosom pre nákladovo efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím vo vnútri budov ako aj v ich exteriéri. Toto spektrum sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Podporuje sa ním rozvoj médií, tvorivých a kultúrnych odvetví, ktoré od tohto frekvenčného spektra vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie obsahu širokej verejnosti.

(3)  Spektrum je verejným statkom. Vo frekvenčnom pásme 470 – 790 MHz je cenným prínosom a verejným statkom, a nie len pre nákladovo efektívne zavádzanie bezdrôtových sietí s univerzálnym pokrytím vo vnútri budov ako aj v ich exteriéri. Toto spektrum sa v súčasnosti v Únii využíva na digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T) a pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE. Predstavuje teda predpoklad prístupu a šírenia kultúrnych statkov, najmä rozhlasu. Podporuje sa ním rozvoj médií, tvorivých a kultúrnych odvetví, ktoré od tohto frekvenčného spektra vo veľkej miere závisia, pokiaľ ide o bezdrôtové poskytovanie obsahu širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Rádiokomunikačné predpisy Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii pridelili regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia, frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) na spoločnom primárnom základe a frekvenčné pásmo 470-694 MHz („pásmo do 700 MHz“) výhradne na vysielanie, na primárnom základe, a na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na sekundárnom základe.

(4)  Rádiokomunikačné predpisy Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijaté na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii v roku 2015 pridelili regiónu 1, do ktorého patrí aj Únia, frekvenčné pásmo 700 MHz na vysielacie i mobilné služby (okrem leteckých pohyblivých služieb) na spoločnom primárnom základe a frekvenčné pásmo 470-694 MHz („pásmo do 700 MHz“) výhradne na vysielanie, na primárnom základe, a na využívanie pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na sekundárnom základe.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zdieľanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom (vzostupné a zostupné prepojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z technického hľadiska problematické. To znamená, že pridelením frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by užívatelia DVB-T a bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov spektra. Odvetvia DVB-T a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť týkajúcu sa dostupnosti dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj svojich služieb, najmä bezplatného (free-to-view) televízneho vysielania. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú potrebné opatrenia na úrovni členských štátov i Únie.

(6)  Zdieľanie frekvenčného spektra v spoločnom frekvenčnom pásme medzi obojsmerným bezdrôtovým širokopásmovým prístupom (vzostupné a zostupné prepojenie) na jednej strane a jednosmerným televíznym vysielaním alebo využívaním pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE na druhej strane je z technického hľadiska problematické. To znamená, že pridelením frekvenčného pásma 700 MHz na obojsmerné terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie by užívatelia DVB-T a bezdrôtových zvukových zariadení PMSE prišli o časť svojich zdrojov spektra. Odvetvia DVB-T a PMSE preto potrebujú dlhodobú regulačnú predvídateľnosť týkajúcu sa dostupnosti dostatočného frekvenčného spektra, aby mohli zabezpečiť udržateľné poskytovanie a rozvoj svojich služieb, najmä bezplatného (free-to-view) televízneho vysielania a zaručiť, že ciele audiovizuálnej politiky na vnútroštátnej a európskej úrovni, ako sú sociálna súdržnosť, mediálny pluralizmus a kultúrna diverzita, budú splnené. Je možné, že na zabezpečenie dodatočného zdroja frekvenčného spektra pre bezdrôtové zvukové zariadenia PMSE mimo frekvenčného pásma 470 – 790 MHz budú potrebné opatrenia na úrovni členských štátov i Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni o budúcom využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, vo svojej správe pre Komisiu (ďalej len „Lamyho správa“)22 odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na bezdrôtové širokopásmové pripojenie do roku 2020 (± dva roky). Pomohlo by sa tým dosiahnuť cieľ dlhodobej regulačnej predvídateľnosti pre DVT-B, pokiaľ ide o prístup k frekvenčnému pásmu do 700 MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať. V Lamyho správe sa takisto odporučila vnútroštátna flexibilita vo využívaní spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz, ktoré je obmedzené na režim zostupného prepojenia. Obmedzenie na režim zostupného prepojenia znamená obmedzenie všetkých prenosov v bezdrôtovom systéme, bez ohľadu na jeho technológiu, na jednosmerný prenos zo staníc centrálnej infraštruktúry, napríklad televízneho vysielača alebo základnej stanice mobilnej siete, do prenosných alebo mobilných terminálov, napríklad televíznych prijímačov alebo mobilných telefónov.

(7)  Pascal Lamy, predseda skupiny na vysokej úrovni o budúcom využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz, vo svojej správe pre Komisiu (ďalej len „Lamyho správa“)22 odporučil, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na bezdrôtové širokopásmové pripojenie do roku 2020 (± dva roky). Pomohlo by sa tým dosiahnuť cieľ dlhodobej regulačnej predvídateľnosti pre DVT-B, pokiaľ ide o prístup k frekvenčnému pásmu do 700 MHz do roku 2030, aj keď táto otázka by sa mala do roku 2025 ešte preskúmať. V Lamyho správe sa takisto odporučilo preskúmať flexibilitu vo využívaní spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz, ktoré je obmedzené na režim zostupného prepojenia. Obmedzenie na režim zostupného prepojenia znamená obmedzenie všetkých prenosov v bezdrôtovom systéme, bez ohľadu na jeho technológiu, na jednosmerný prenos zo staníc centrálnej infraštruktúry, napríklad televízneho vysielača alebo základnej stanice mobilnej siete, do prenosných alebo mobilných terminálov, napríklad televíznych prijímačov alebo mobilných telefónov.

__________________

__________________

22Správa Pascala Lamyho je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Správa Pascala Lamyho je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Odôvodnenie

V Lamyho správe sa odporúča preštudovať harmonizované scenáre na úrovni EÚ, na základe ktorých je možná koexistencia tradičných vysielacích služieb v pásme 470 – 694 MHz s ďalšími službami elektronickej komunikácie obmedzenými na režim zostupného pripojenia (t. j. jednosmernými).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii budúceho využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „stanovisko skupiny RSPG“) odporučila prijať v celej Únii koordinovaný prístup, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie do konca roku 2020. Bolo by to spojené so zabezpečením dlhodobej dostupnosti pásma do 700 MHz na poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb obmedzených na režim zostupného prepojenia do roku 2030. Skupina RSPG odporúča predovšetkým zaviesť flexibilitu tak, aby bolo frekvenčné pásmo do 700 MHz možné využívať aj na služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie obmedzenej na režim zostupného prepojenia.

(8)  Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) vo svojom stanovisku k dlhodobej stratégii budúceho využívania frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „stanovisko skupiny RSPG“) odporučila prijať v celej Únii koordinovaný prístup, aby sa frekvenčné pásmo 700 MHz sprístupnilo na skutočné využívanie služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie do konca roku 2022. Bolo by to spojené so zabezpečením dlhodobej dostupnosti pásma do 700 MHz na terestriálne vysielanie a využívanie bezdrôtových zvukových zariadení PMSE aspoň do konca roku 2030. Skupina RSPG uznáva význam platformy DVB-T a potrebu zabezpečiť istotu pre investície do infraštruktúry vysielacích služieb. Skupina RSPG preto odporúča, aby frekvenčné pásmo 470 – 694 MHz zostalo v najbližšej budúcnosti dostupné pre DVB-T, a to aspoň do konca roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V súlade s článkami 9 a 9a smernice 2002/21/ES by členské štáty mali vo frekvenčnom pásme do 700 MHz uplatňovať flexibilný prístup a ak je to možné, povoliť zavedenie alternatívneho jednosmerného využívania obmedzeného na režim zostupného prepojenia, napríklad na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, v súlade s vnútroštátnymi potrebami distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb pre široké publikum. Pri povoľovaní využívania terestriálnych služieb bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie obmedzených na režim zostupného prepojenia vo frekvenčnom pásme do 700 MHz by členské štáty mali zabezpečiť, že takéto využívanie neovplyvní využívanie pásma do 700 MHz na terestriálne digitálne vysielanie v susedných členských štátoch, ako je stanovené v dohode uzavretej na Regionálnej konferencia o rádiokomunikácii z roku 200625.

vypúšťa sa

__________________

 

25 Regionálna konferencia o rádiokomunikácii venovaná otázke plánovania služby digitálneho terestriálneho vysielania v častiach regiónov 1 a 3 vo frekvenčných pásmach 174 – 230 MHz a 470 – 862 MHz (RRC-06) v Ženeve.

 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V každom prípade by sa malo využívanie spektra vo frekvenčnom pásme 470 – 694 MHz najneskôr do roku 2025 na úrovni Únie posúdiť. V tomto posúdení by sa malo zohľadniť aj preskúmanie tohto frekvenčného pásma plánované na Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu v roku 2023. Zmeny vo využívaní frekvenčného pásma do 700 MHz by mali zohľadňovať aj technologický rozvoj, správanie spotrebiteľov, význam pokračujúceho poskytovania bezplatných televíznych služieb26 a spoločenských, ekonomických a kultúrnych cieľov všeobecného záujmu. V tejto súvislosti sú potrebné štúdie o technických a regulačných podmienkach pre koexistenciu súčasných a nových spôsobov využívania spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz. Týmto by sa zabezpečila súdržnosť medzi prístupmi jednotlivých členských štátov k flexibilnému a efektívnemu využívaniu frekvenčného spektra a umožnili by sa opatrenia pre technickú harmonizáciu využitia spektra a koexistenciu v tomto pásme. Takéto štúdie a opatrenia sa môžu vypracovať v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES.

(13)  Využívanie spektra vo frekvenčných pásmach 470 – 960 MHz by sa malo najneskôr do roku 2025 na úrovni Únie posúdiť. V tomto posúdení by sa mali zohľadniť aj preskúmania týchto frekvenčných pásiem s ohľadom na Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu v roku 2023. Každá možnosť využívania frekvenčného pásma do 700 MHz po roku 2030 by mala zohľadňovať aj technologický rozvoj, správanie spotrebiteľov, význam pokračujúceho poskytovania bezplatných televíznych služieb26 a spoločenských, ekonomických a kultúrnych cieľov všeobecného záujmu. V tejto súvislosti sú potrebné štúdie o technických a regulačných podmienkach pre koexistenciu súčasných a nových spôsobov využívania spektra vo frekvenčnom pásme do 700 MHz.

__________________

__________________

26V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách).

26V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  Členské štáty by mali prijať súdržné národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania, ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí týchto plánov by ich mali členské štáty oznámiť transparentným spôsobom v rámci celej Únie. Plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na prerozdeľovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových užívateľov, koexistenciu medzi rádiovým a nerádiovým zariadením, existujúce a nové režimy udeľovania povolení a informácie o možnosti ponúknuť náhradu za náklady na prechod, ak by takéto náklady vznikli, s cieľom vyhnúť sa, okrem iného, nákladom pre koncových užívateľov. V prípade, že členské štáty majú v úmysle zachovať DVT-B, mali by vo svojich plánoch venovať osobitnú pozornosť uľahčeniu modernizácie vysielacích zariadení v prospech technológií účinnejšie využívajúcich spektrum, ako sú pokročilé video formáty (napr. HEVC) alebo technológie na prenos signálu (napr. DVB-T2).

(14)  Členské štáty by mali prijať súdržné národné plány, ktorými sa uľahčí využívanie frekvenčného pásma 700 MHz na terestriálne služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie a zároveň zabezpečí kontinuita služieb televízneho vysielania, ktoré toto pásmo opustia. Po prijatí týchto plánov by ich mali členské štáty oznámiť transparentným spôsobom v rámci celej Únie. Plány by mali zahŕňať opatrenia a lehoty na prerozdeľovanie frekvencií, technický vývoj siete a zariadení koncových užívateľov, koexistenciu medzi rádiovým a nerádiovým zariadením, existujúce a nové režimy udeľovania povolení, mechanizmy na zabránenie škodlivému rušeniu používateľov spektra v susedných pásmach a informácie o možnosti ponúknuť náhradu za náklady na prechod s cieľom vyhnúť sa, okrem iného, nákladom pre koncových užívateľov a vysielacie spoločnosti. V rámci týchto náhrad by sa mala venovať osobitná pozornosť špecifickým potrebám MSP a začínajúcich podnikov vzhľadom na ich odlišné finančné možnosti. Pokiaľ ide o DVT-B, v plánoch by sa mala v prípade potreby venovať osobitná pozornosť modernizácii vysielacích zariadení v prospech technológií účinnejšie využívajúcich spektrum, ako sú pokročilé video formáty alebo technológie na prenos signálu pri dodržiavaní zásady technologickej neutrality.

Odôvodnenie

Mali by sa vytvoriť opatrenia na zabránenie škodlivému rušeniu. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného množstva finančných prostriedkov na pokrytie nákladov vysielacích služieb na prechod do pásma do 700 MHz, ako aj nákladov spojených s opatreniami na obmedzenie rušenia týchto služieb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Rozsah a mechanizmus prípadného odškodnenia za dokončenie prechodu vo využívaní frekvenčného spektra v pásme 470 790 MHz by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je stanovené v článok 14 smernice 2002/20/ES , a musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 107 a 108 ZFEÚ.

(15)  Rozsah a mechanizmus prípadného odškodnenia za dokončenie prechodu vo využívaní frekvenčného spektra v pásme 694  790 MHz by sa mali analyzovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami, ako je stanovené v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES27, a musia byť v súlade s ustanoveniami článkov 107 a 108 ZFEÚ.

__________________

__________________

27Smernica 2002/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

27Smernica 2002/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

Odôvodnenie

V tomto návrhu by sa mal prechod vo využívaní spektra týkať len frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“), nie však frekvenčného pásma 470 – 694 MHz („pásmo do 700 MHz“). (Vypustenie možnosti „flexibility“: pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia článku 4).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zabezpečenie koordinovanej zmeny využívania frekvenčného spektra v pásme 470 790 MHz v Únii podľa spoločných cieľov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

(16)  Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zabezpečenie koordinovanej zmeny využívania frekvenčného spektra v pásme 694 – 790 MHz v Únii podľa spoločných cieľov, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Odôvodnenie

V tomto návrhu by sa mal prechod vo využívaní spektra týkať len frekvenčného pásma 694 – 790 MHz („700 MHz pásmo“), nie však frekvenčného pásma 470 – 694 MHz („pásmo do 700 MHz“). (Vypustenie možnosti „flexibility“: pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa vypustenia článku 4).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Členské štáty do 30. júna 2020 povolia využívanie frekvenčného pásma 790 MHz – 694 MHz na terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou podľa článku 4 rozhodnutia 676/2002/ES. V prípade potreby vykonajú členské štáty proces udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby toto využívanie umožnili.

(1)  Členské štáty do 31. decembra 2022 povolia využívanie frekvenčného pásma 790 – 694 MHz na terestriálne systémy schopné poskytovať služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie len za harmonizovaných technických podmienok stanovených Komisiou podľa článku 4 rozhodnutia 676/2002/ES. V prípade potreby vykonajú členské štáty proces udeľovania povolení alebo zmenu príslušných existujúcich práv na využívanie frekvenčného spektra v súlade so smernicou 2002/20/ES, aby toto využívanie umožnili.

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty už buď začali, alebo plánujú prerozdeľovať 700 MHz pásmo a iné zase majú licenčné spektrum v 700 MHz pásme vyhradené na vysielanie aj po roku 2020. Preto je potrebné predĺžiť lehotu do konca roka 2022 v súlade s odporúčaniami skupiny RSPG uvedenými v jej stanovisku z roku 2015 a s Lamyho správou, aby sa zabezpečilo, že určité členské štáty budú mať dosť času prispôsobiť sa.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 30. júna 2022 povolia prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra na služby elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz.

Členské štáty do 31. decembra 2024 povolia prevod alebo prenájom práv na využívanie frekvenčného spektra na služby elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz.

Odôvodnenie

Lehota sa predĺžila o dva roky, aby bola v súlade s predĺženou lehotou na prerozdelenie 700 MHz pásma (pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa článku 1 ods. 1).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel členské štáty posúdia a konzultujú potrebu pripojiť podmienky k právam na využívanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

vypúšťa sa

(1)  Členské štáty v závislosti od vnútroštátnych potrieb zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma 470 – 694 MHz alebo jeho častí na terestriálne poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb širokej verejnosti vrátane bezplatnej televízie a na využívanie bezdrôtovými zvukovými zariadeniami PMSE. Členské štáty zabezpečia, aby žiadne iné využívanie frekvenčného pásma 470 – 694 MHz na ich území nespôsobovalo škodlivé rušenie terestriálneho poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb v susednom členskom štáte.

 

(2)  Ak členské štáty povolia využívanie frekvenčného spektra v pásme 694 MHz – 470 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby iné než siete televízneho vysielania, obmedzí sa takéto využívanie len na režim zostupného prepojenia. Takýmto využívaním nebudú dotknuté povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd a z práva Únie.

 

Odôvodnenie

Takzvaná „flexibilita“ by sa mala z návrhu vypustiť a pásmo do 700 MHz by sa malo naďalej využívať na digitálne vysielanie, a to aspoň do konca roku 2030.

Pozmeňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty do 30. júna 2017 prijmú a zverejnia svoje národné plány a harmonogramy (ďalej len „národný plán“) týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4 tohto rozhodnutia.

Členské štáty do 30. júna 2018 prijmú a zverejnia svoje národné plány a harmonogramy (ďalej len „národný plán“) týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich z článkov 1 a 4 tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia včasnú dostupnosť dostatočných prostriedkov na pokrytie nákladov na prechod, ako aj nákladov spojených s opatreniami potrebnými na obmedzenie rušenia vysielacích služieb.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty v spolupráci s Komisiou prijmú potrebné technické a regulačné opatrenia na zabránenie škodlivému vplyvu rušenia spôsobeného službami elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz na vysielanie a služby PMSE v pásme do 694 MHz.

Odôvodnenie

Praktické skúsenosti z uvoľňovania 800 MHz pásma ukázali, že vysielacie služby v susedných pásmach boli vystavené rušeniu. Preto je zásadne dôležité vykonať opatrenia na zabránenie škodlivému vplyvu rušenia spôsobeného službami elektronickej komunikácie vo frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz na vysielanie a služby PMSE v pásme do 694 MHz.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Členské štáty zabezpečia dostupnosť frekvenčného pásma 470 – 694 MHz pre terestriálne vysielanie vrátane bezplatných televíznych služieb a pre využívanie bezdrôtových zvukových zariadení PMSE najneskôr do 31. decembra 2030, pričom zohľadnia zásadu technologickej neutrality. Takéto použitie je v súlade s právom Únie a povinnosťami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd.

Odôvodnenie

Je zásadne dôležité, aby frekvenčné pásmo 470 – 694 MHz zostalo v najbližšej budúcnosti dostupné pre DVB-T, a to aspoň do roku 2030, vzhľadom na pretrvávajúci význam platformy DVB-T pri dosahovaní vnútroštátnych a európskych cieľov v oblasti audiovizuálnej politiky, ako sú sociálna súdržnosť, pluralita médií a kultúrna rozmanitosť. To možno dosiahnuť konkrétne pomocou modelu voľného vysielania, ktorý podporuje duálny systém, v rámci ktorého spolu existujú verejnoprávne vysielanie a komerční poskytovatelia televíznych služieb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v spolupráci s členskými štátmi uskutoční do 1. januára 2025 posúdenie a Rade a Parlamentu predloží správu o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma 470 – 694 MHz, pričom zohľadní spoločenské, ekonomické, kultúrne a technologické aspekty, ktoré sa podľa článkov 1 a 4 týkajú využívania tohto pásma. V správe sa posúdi, či je potrebné využívanie frekvenčného pásma 470 694 MHz alebo jeho časti v Únii zmeniť.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi uskutoční do 31. decembra 2025 posúdenie a Rade a Parlamentu predloží správu o vývoji v oblasti využívania frekvenčného pásma 470 – 960 MHz, pričom zohľadní spoločenské, ekonomické, kultúrne a technologické aspekty, ktoré sa podľa článku 1 týkajú využívania tohto pásma. V správe sa posúdi, či je potrebné využívanie frekvenčného pásma 470  960 MHz alebo jeho časti v Únii zmeniť. Pri uvažovaní o akejkoľvek možnosti využívania frekvenčného pásma 470 – 694 MHz po roku 2030 treba tiež náležite zohľadniť aspekty, ako sú požiadavky, technologický pokrok, správanie spotrebiteľov, význam poskytovania televíznych služieb v rámci voľného vysielania a viaceré spoločenské, politické, kultúrne a hospodárske všeobecné záujmy.

Odôvodnenie

Posúdenie, ktoré sa má uskutočniť do konca roku 2025, by sa nemalo týkať len využívania frekvenčného spektra v pásme do 700 MHz, ale aj vo vyšších pásmach až do 960 MHz. To by umožnilo zmerať efektívnosť využívania spektra zo strany vysielacích spoločností, ako aj poskytovateľov mobilných služieb. Každé iné využívanie pásma do 700 MHz by sa malo najprv dôkladne posúdiť, pričom by sa mali zohľadniť viaceré aspekty.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

Referenčné čísla

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

4.2.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Stefano Maullu

29.2.2016

Dátum prijatia

21.6.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

Referenčné čísla

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Dátum predloženia v EP

2.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Dátum predloženia

14.11.2016