Procedura : 2008/0137(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0328/2016

Teksty złożone :

A8-0328/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0466

ZALECENIE     ***
PDF 597kWORD 50k
10.11.2016
PE 589.325v02-00 A8-0328/2016

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Christofer Fjellner

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12396/2016),

–  uwzględniając projekt wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (12130/2008),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 3 i 4, art. 209 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0406/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0328/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ghany.

(1)

Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0177.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jako że podpisanie umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE a Afryką Zachodnią wymaga więcej czasu, w sierpniu 2016 r. Ghana (a następnie Wybrzeże Kości Słoniowej) postanowiły przystąpić do ratyfikacji wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym z Unią Europejską zawartej w 2007 r. Warunki umowy zapewniają mechanizm ochronny gwarantujący bezcłowy dostęp do rynku UE, dopóki porozumienie regionalne nie dojdzie do skutku. Umowa przejściowa przewiduje tymczasowe stosowanie i zostanie zastąpiona pełną umową o partnerstwie gospodarczym zawartą na szczeblu regionalnym w dniu jej wejścia w życie.

Partnerstwo Ghana–UE

Ghana i UE są partnerami w różnych obszarach, w tym w zakresie wspierania regionalnej integracji gospodarczej oraz inwestycji. W 2015 r. łączna wartość wymiany handlowej pomiędzy Ghaną i UE wyniosła 5,4 mld EUR, co stanowi ponad 20% handlu zagranicznego Ghany. Ghana jest jednym z głównych eksporterów regionu Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), wysyłającym kakao, owoce, orzechy i ryby, a importującym ryż, cukier i mięso.

Chociaż złoto, kakao i ropa naftowa nadal dominują w dochodach z eksportu uzyskiwanych przez Ghanę, to UE stała się głównym celem „nietradycyjnego” eksportu Ghany, wykazującego coraz większe zróżnicowanie i wartość dodaną w tym kraju. Import Ghany wciąż zdominowany jest przez statki, pojazdy i produkty rafinacji ropy naftowej. Kraj stara się zabezpieczyć swoją pozycję kraju tranzytowego oraz centrum morskiego dla krajów śródlądowych.

Około jedna trzecia eksportu drewna z Ghany trafia do UE. Ghana stała się pierwszym partnerem, który zakończył negocjacje i ratyfikował dobrowolną umowę o partnerstwie z UE wspierającą legalny handel drewnem. Ghana przeprowadza obecnie reformy, które muszą poprzedzać system zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej (FLEGT – egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa). Ponadto Ghana powinna kontynuować swoje wysiłki w zwalczaniu korupcji i eliminowaniu najgorszych form pracy dzieci w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie i sektorach wydobycia złota.

W kierunku zawarcia regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym

Ghana postanowiła reaktywować zawartą dziewięć lat temu umowę, nie czekając na ostatnich niezdecydowanych zachodnioafrykańskich partnerów z AKP i podjęcie przez nich decyzji o podpisaniu regionalnej umowy handlowej ukierunkowanej na rozwój, parafowanej w dniu 30 czerwca 2014 r., i formalnie zatwierdzonej przez przywódców ECOWAS w dniu 10 lipca 2014 r. Zarówno Ghana, jak i UE nadal inwestują swój czas i wysiłki na rzecz realizacji pełnej regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym, natomiast przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Ghaną i UE pozostaje tymczasowym rozwiązaniem, zgodnym z zasadami WTO, poprzedzającym kompleksową umowę o partnerstwie gospodarczym.

Gdy tylko regionalna umowa o partnerstwie gospodarczym wejdzie w życie, zastąpi ona dwie istniejące przejściowe umowy o partnerstwie gospodarczym w tym regionie. Po pierwsze, wstępną umowę z Wybrzeżem Kości Słoniowej, podpisaną w 2008 r., przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 25 marca 2009 r. i tymczasowo stosowaną od dnia 3 września 2016 r. Po drugie, przejściową umowę o partnerstwie gospodarczym z Ghaną, podpisaną w dniu 28 lipca 2016 r., a teraz poddaną pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Odpowiednie umowy zostały ratyfikowane przez parlament Ghany w dniu 3 sierpnia 2016 r. i przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w dniu 12 sierpnia 2016 r.

Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE i Ghaną

Niewątpliwie umowa z roku 2007 nie może w pełni odpowiadać rzeczywistości roku 2016. Wejście w życie Traktatu z Lizbony, przystąpienie Chorwacji do UE i wejście w życie wspólnej taryfy zewnętrznej (CET) Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) to tylko kilka z istotnych zmian instytucjonalnych. Oczywistym jest, że brak wymiaru regionalnego i reguł pochodzenia, a także niepełne ramy instytucjonalne czynią z umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między UE a Ghaną drugie najlepsze rozwiązanie. Ponadto pozycje celne i tabele stawek celnych muszą zostać dostosowane do tych regionalnych. Niemniej jednak oferując solidniejszą podstawę prawną niż jednostronne „rozporządzenie dotyczące dostępu do rynku” (nr 1528/2007), niniejsza umowa jest logiczną „poczekalnią” przed wypracowaniem międzyregionalnego rozwiązania.

Choć jest ona niekompletna i nieaktualna, umowa ta będzie spełniać swoje zadanie, jakim jest wspieranie unikania zakłóceń w handlu w Ghanie, jednocześnie tworząc zręby przyszłych relacji w ramach regionalnej umowy o partnerstwie gospodarczym. Ponadto sąsiednie Wybrzeże Kości Słoniowej również reaktywowało swoją umowę przejściową o partnerstwie gospodarczym. Oba kraje zdecydowały się nie być zakładnikami partnerów z Afryki Zachodniej i bezzwłocznie zajęły się podpisaniem umowy uzgodnionej w 2014 r.

Niniejsza umowa o partnerstwie gospodarczym zapewnia Ghanie, która jest krajem o niższym średnim dochodzie, ofertę 100 % dostępu do rynku na podstawie długoterminowego stosunku umownego, który zapewni stabilność niezbędną dla nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Około 35 % europejskiego eksportu do Ghany już całkowicie lub prawie całkowicie zliberalizowano, a dalsze obniżki stawek celnych doprowadzą do stopniowego podniesienia tego progu do 80 %. Chociaż Ghana wyłącza spod liberalizacji niektóre wrażliwe produkty rolne i produkty przetworzone, umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym również wprowadza środki bezpieczeństwa umożliwiające przywrócenie ceł w przypadku, gdy wzrost przywozu grozi zakłóceniem gospodarki, naruszeniem bezpieczeństwa żywnościowego lub osłabieniem „raczkującej branży”.

Sprawozdawca podkreśla, że umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym łączy możliwości dostępu do rynku z przepisami służącymi eliminowaniu przeszkód technicznych w handlu i pomaganiu ghańskim eksporterom spełniać wymogi sanitarne i fitosanitarne. Nie mniej ważna jest także współpraca mająca na celu wzmocnienie zdolności w zakresie reform budżetowych, poprawa klimatu dla przedsiębiorczości, konkurencyjności, ułatwień w handlu i współpracy celnej.

Podsumowanie

Sprawozdawca zaleca udzielenie zgody na podpisanie tej umowy przejściowej, co umożliwiłoby jej tymczasowe stosowanie. Chociaż ani Ghana, ani UE nie spodziewały się, że umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym będzie musiała być reaktywowana, wolne tempo finalnych działań na rzecz regionalnej umowy o partnerstwie handlowym zmusiło je do uczynienia tego kroku. Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym pozwoli ghańskim eksporterom zachować preferencje bezcłowe na rynku europejskim, gdy Ghana przesunie się do bardziej zaawansowanej grupy i skonsoliduje swój status kraju o średnim dochodzie. Ponadto jeśli regionalna umowa o partnerstwie gospodarczym wejdzie w życie bez zbytniego opóźnienia, wszelkie rozbieżności w harmonogramach liberalizacji taryf i pozycjach taryfowych umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym zostaną rozwiązane bez potrzeby dodatkowych dostosowań do procesów regionalnych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana

Odsyłacze

12396/2016 – C8-0406/2016 – COM(2008)04412008/0137(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

10.10.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

24.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

24.10.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

4.11.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

13.10.2016

 

 

Data przyjęcia

10.11.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Philippe Loiseau

Data złożenia

14.11.2016

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności