Postup : 2016/0229(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0329/2016

Předložené texty :

A8-0329/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0457

ZPRÁVA     ***I
PDF 550kWORD 52k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Maria Grapini

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0477),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0328/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0329/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od 1. května 2016 začalo být v plném rozsahu uplatňováno nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. října 2013 (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. Toto uplatňování spolu s návaznými prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci odhalilo určité nedostatky v jeho koncepci.

Příslušné vnitrostátní orgány nemají podle stávajícího článku 136 k dispozici právní základ, který by jim umožňoval uplatňovat ustanovení týkající se:

opodání vstupního souhrnného celního prohlášení,

ooznámení příjezdu námořního plavidla nebo letadla,

odopravy a předložení zboží po vykládce nebo překládce celnímu úřadu,

opovinnosti počkat před vykládkou nebo překládkou zboží na povolení a

oustanovení upravujícího dočasné uskladnění.

Tato ustanovení se konkrétně vztahují na zboží, které dočasně opustilo celní území Unie při přepravě po přímé trase mezi dvěma body na tomto území námořní nebo vzdušnou cestou bez zastávky mimo Unii.

Vzhledem k absenci právního základu, který by stanovil povinné předložení tohoto zboží celním úřadům, se dotčené úřady domnívají, že zmíněná praxe jim znemožňuje efektivně plnit povinnosti celního dohledu, neboť nebudou schopny:

osprávně vybrat dovozní clo a jiné poplatky,

ořádně používat nefiskální opatření, jako jsou veterinární a fytosanitární kontroly a

ourčit rizika u zboží dopravovaného do jejich přístavů nebo letišť.

Předložený návrh na změnu článku 136 má tuto mezeru odstranit, a tak zajistit rovné zacházení se zbožím a opět poskytnout právní základ, který již byl k dispozici v rámci starého celního kodexu.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Stanovení celního kodexu Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou

Referenční údaje

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Datum předložení EP

19.7.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

12.9.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

31.8.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

26.9.2016

Datum předložení

14.11.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí