Menetlus : 2016/0229(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0329/2016

Esitatud tekstid :

A8-0329/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0457

RAPORT     ***I
PDF 352kWORD 52k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Maria Grapini

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0477),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0328/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A8-0329/2016),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) kõikide sätete (alates 1. maist 2016) ja selle hilisemate rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide kohaldamine on toonud esile teatavad puudujäägid selle koostamises.

Praeguses artiklis 136 ei ole sätestatud õiguslikku alust, mille kohaselt liikmesriikide asjaomased ametiasutused saaksid kohaldada sätteid, milles käsitletakse järgmist:

•  sisenemise ülddeklaratsiooni esitamine,

•  merelaeva või õhusõiduki saabumisest teatamine,

•  kauba edasitoimetamine ja selle esitamine tollile maha- või ümberlaadimisel,

•  loa ootamine enne kauba maha- või ümberlaadimist,

•  ajutine ladustamine.

Kõnealuseid sätteid kohaldatakse konkreetselt kauba suhtes, mis on väljaspool liitu peatumata selle territooriumi kahe punkti vahel liikudes liidu tolliterritooriumilt ajutiselt välja viidud.

Kui puudub selge õiguslik alus, mille kohaselt selline kaup tuleb esitada tolliasutustele, ei saa tolliasutused täita oma tegelikku tollijärelevalvekohustust seoses alljärgnevaga:

•  imporditollimaksu ja muude maksude korrektne sissenõudmine,

•  muude kui maksumeetmete (nagu sanitaarkontrollid) õige kohaldamine,

•  sadamatesse või lennujaamadesse saabuva kaubaga seotud riski kindlakstegemine.

Käesolev ettepanek muuta artiklit 136 on mõeldud selle lünga kõrvaldamiseks, et tagada sellega kaupade võrdne kohtlemine ja sätestada uuesti õiguslik alus, mis oli vanas tolliseadustikus juba kehtestatud.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu tolliseadustiku kehtestamine kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud

Viited

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

EP-le esitamise kuupäev

19.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.9.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

31.8.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

26.9.2016

Esitamise kuupäev

14.11.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika