Procedūra : 2016/0229(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0329/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0329/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0457

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 577kWORD 52k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Maria Grapini

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0477),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0328/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A8-0329/2016),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (UCC), noteikumu pilnīga piemērošana no 2016. gada 1. maija un no minētās regulas izrietošie īstenošanas un deleģētie akti ir likuši pievērst uzmanību vairākiem teksta trūkumiem.

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar pašreizējo 136. pantu nav juridiska pamata piemērot noteikumus saistībā ar šādiem jautājumiem:

  ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana,

  paziņošana par jūras kuģa vai gaisa kuģa ierašanos,

  preču nodošana un uzrādīšana muitai pie izkraušanas vai pārkraušanas,

  atļaujas sagaidīšana pirms preču izkraušanas vai pārkraušanas citā kuģī,

  kā arī noteikumi par pagaidu uzglabāšanu.

Šie noteikumi konkrētajā gadījumā ir attiecināmi uz precēm, kas uz laiku ir izvestas no Savienības muitas teritorijas, kaut arī tās pa jūru vai pa gaisu tika pārvietotas tiešā maršrutā starp diviem punktiem šajā teritorijā bez apstāšanās ārpus Savienības.

Bez skaidra juridiskā pamata pieprasīt šo preču uzrādīšanu muitas iestādēm, tās saskaras ar to, ka tiek kavēta efektīva muitas uzraudzības pienākuma izpilde tādā nozīmē, ka tās nevar:

  pareizi piemērot ievedmuitas nodokli un citus maksājumus,

  pareizi piemērot citus ar nodokļiem nesaistītus pasākumus, piemēram, sanitāro kontroli,

  noteikt riskus attiecībā uz precēm, kas ienāk to ostās vai lidostās.

Pašreizējā priekšlikuma grozīt 136. pantu mērķis ir novērst šos trūkumus un tādējādi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret precēm un atjaunot juridisko pamatu, kas bija noteikts jau iepriekšējā muitas kodeksā.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības Muitas kodeksa izveidošana attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu

Atsauces

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

INTA

31.8.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

26.9.2016

Iesniegšanas datums

14.11.2016

Juridisks paziņojums - Privātuma politika