Procedure : 2016/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0329/2016

Ingediende teksten :

A8-0329/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0457

VERSLAG     ***I
PDF 360kWORD 55k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Maria Grapini

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0477),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0328/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A8-0329/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

De volledige inwerkingtreding op 1 mei 2016 van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 925/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek en de daaropvolgende uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen heeft een aantal lacunes in de tekst ervan aan het licht gebracht.

De betrokken autoriteiten in de lidstaten beschikken uit hoofde van het huidige artikel 136 niet over een rechtsgrond om de bepalingen toe te passen ten aanzien van:

·het indienen van de summiere aangifte bij binnenbrengen,

·de kennisgeving van aankomst van een zeeschip of luchtvaartuig,

·het vervoer naar en de aanbrenging bij de douane van goederen bij het lossen of overladen,

·het wachten op toestemming voordat goederen worden gelost of overgeladen,

·alsmede de bepalingen betreffende tijdelijke opslag.

Deze bepalingen zijn van toepassing in het concrete geval van goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk hebben verlaten bij vervoer over zee of door de lucht tussen twee plaatsen in dat gebied, mits zij rechtstreeks zijn vervoerd zonder tussenstop buiten het douanegebied van de Unie.

Bij ontstentenis van een duidelijke rechtsgrond voor de vereiste dat deze goederen bij de douaneautoriteiten worden aangebracht, zien laatstgenoemde zich belemmerd in de doeltreffende uitoefening van het douanetoezicht, omdat zij niet in staat zijn:

·invoerrechten en andere heffingen op een juiste wijze te heffen,

·niet-fiscale maatregelen, zoals sanitaire controles, naar behoren toe te passen,

·risico's vast te stellen ten aanzien van goederen die in hun havens of luchthavens aankomen.

Het huidige voorstel tot wijziging van artikel 136 is erop gericht deze lacune te verhelpen en aldus voor een gelijke behandeling van goederen te zorgen en andermaal de rechtsgrond in te voeren die reeds met het oude douanewetboek was vastgelegd.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten

Document- en procedurenummers

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Datum indiening bij EP

19.7.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

12.9.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

31.8.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

26.9.2016

Datum indiening

14.11.2016

Juridische mededeling - Privacybeleid