Procedura : 2016/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0329/2016

Teksty złożone :

A8-0329/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0457

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 585kWORD 55k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Maria Grapini

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0477),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0328/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0329/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

Pełne wejście w życie dnia 1 maja 2016 r. przepisów rozporządzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC) oraz powiązanych z nim aktów delegowanych i wykonawczych ujawniło pewne braki w jego opracowaniu.

Właściwe organy w państwach członkowskich nie mają podstawy prawnej – na mocy obecnego art. 136 – do stosowania przepisów dotyczących:

  składania wywozowej deklaracji skróconej,

  zgłoszenia przybycia statku morskiego lub statku powietrznego,

  przewozu towarów i przedstawienia ich organom celnym po wyładunku lub przeładunku,

  oczekiwania na pozwolenie przed rozładowaniem lub przeładowaniem towarów,

  a także przepisów dotyczących czasowego składowania.

Przepisy te mają zastosowanie w konkretnym przypadku towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii podczas przemieszczania bezpośrednią drogą morską lub powietrzną pomiędzy dwoma miejscami znajdującymi się na tym obszarze, bez zatrzymywania się poza obszarem Unii.

Z braku wyraźnej podstawy prawnej, w oparciu o którą organy celne mogłyby żądać przedstawienia tych towarów, organy mogą uznać, że uniemożliwia się im pełnienie rzeczywistych obowiązków w zakresie dozoru celnego, gdyż nie będą one mogły:

  prawidłowo nakładać należności celnych przywozowych i innych opłat,

  prawidłowo stosować środków niefiskalnych, takich jak kontrole sanitarne,

  identyfikować ryzyka wiążącego się z towarami przybywającymi do ich portów morskich lub lotniczych.

Obecna propozycja wprowadzenia zmian do art. 136 ma na celu usunięcie tej przeszkody, a przez to zagwarantowanie równego traktowania towarów, oraz ponowne zapewnienie podstawy prawnej, która istniała w starej wersji kodeksu celnego.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie kodeksu celnego w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną

Odsyłacze

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Data przedstawienia w PE

19.7.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.9.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

31.8.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

26.9.2016

Data złożenia

14.11.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności