Procedură : 2016/0229(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0329/2016

Texte depuse :

A8-0329/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0457

RAPORT     ***I
PDF 509kWORD 55k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Maria Grapini

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0477),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0328/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0329/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Intrarea deplină în vigoare la 1 mai 2016 a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CVU), precum și actele de punere în aplicare și actele delegate ulterioare, au scos la lumină anumite deficiențe în elaborarea sa.

Autoritățile relevante din statele membre nu au un temei juridic, conform actualului articol 136, pentru a aplica dispoziții referitoare la:

•  prezentarea declarației sumare de intrare;

•  notificarea sosirii unei nave maritime sau a unei aeronave;

•  transportarea și prezentarea mărfurilor în vamă atunci când sunt descărcate sau transbordate;

•  așteptarea autorizației înainte de descărcarea sau transbordarea mărfurilor;

•  dispozițiile privind depozitarea temporară.

Aceste dispoziții se aplică în cazul concret al mărfurilor care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii în timp ce circulau pe o rută directă între două puncte de pe acest teritoriu pe cale maritimă sau aeriană, fără nicio oprire în afara Uniunii.

În absența unui temei juridic clar care să impună prezentarea acestor mărfuri autorităților vamale, realizarea efectivă a sarcinilor de supraveghere vamală ale acestora este îngreunată, în sensul că nu vor putea să:

•  perceapă corect taxele la import și alte taxe;

•  aplice corect măsuri fără caracter fiscal, precum controalele sanitare;

•  identifice riscurile legate de mărfurile care ajung în porturile sau aeroporturile lor.

Propunerea de modificare a articolului 136 dorește să remedieze aceste deficiențe și, astfel, să asigure tratamentul egal al mărfurilor și să ofere din nou temeiul juridic care fusese deja stabilit în vechiul cod vamal.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Stabilirea Codului vamal al Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană

Referințe

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Data prezentării la PE

19.7.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

12.9.2016

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

INTA

31.8.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

26.9.2016

Data depunerii

14.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate