Postup : 2016/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0329/2016

Predkladané texty :

A8-0329/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0457

SPRÁVA     ***I
PDF 439kWORD 54k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Maria Grapini

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0477),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0328/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0329/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od 1. mája 2016 sa začalo v plnom rozsahu uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Pri uplatňovaní nariadenia a následnom prijímaní vykonávacích aktov a delegovaných aktov boli odhalené určité nedostatky v jeho koncepcii.

Príslušné vnútroštátne orgány nemajú podľa súčasného článku 136 k dispozícii právny základ, ktorý by im umožňoval uplatňovať ustanovenia týkajúce sa:

  predkladania predbežného colného vyhlásenia o vstupe,

  oznámenia o príchode námorného plavidla alebo lietadla,

  dopravy a predloženia tovaru po vykládke alebo prekládke colnému úradu,

  povinnosti počkať pred vykládkou alebo prekládkou tovaru na povolenie

  a ustanovenia upravujúceho dočasné uskladnenie.

Tieto ustanovenia sa konkrétne vzťahujú na tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie, keď sa prepravoval po priamej trase medzi dvoma bodmi na tomto území po mori alebo letecky bez zastavenia mimo Únie.

Vzhľadom na absenciu právneho základu, ktorý by stanovil povinné predloženie tohto tovaru colným úradom, sa colné úrady domnievajú, že im to znemožňuje efektívne plniť povinnosti colného dohľadu, pretože nebudú schopné:

  správne vyberať dovozné clo a iné poplatky,

  správne uplatňovať nefiškálne opatrenia, napríklad fytosanitárne kontroly,

  identifikovať riziká spojené s tovarom prichádzajúcim do ich prístavov alebo na ich letiská.

Predložený návrh na zmenu článku 136 má odstrániť túto medzeru, a tým zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s tovarom a opäť vytvoriť právny základ, ktorý už bol k dispozícii v rámci starého colného kódexu.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie Colného kódexu Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

Referenčné čísla

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Dátum predloženia v EP

19.7.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.9.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

31.8.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

26.9.2016

Dátum predloženia

14.11.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia