POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

  14.11.2016 - (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)) - ***I

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Maria Grapini
  (Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


  Postopek : 2016/0229(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0329/2016
  Predložena besedila :
  A8-0329/2016
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

  (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0477),

  –  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0328/2016),

  –  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0329/2016),

  1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  OBRAZLOŽITEV

  Po začetku uporabe vseh določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije ter njenih naknadnih izvedbenih in delegiranih aktov dne 1. maja 2016 so se pokazale nekatere pomanjkljivosti pri pripravi uredbe.

  Pristojni organi v državah članicah v skladu s sedanjim členom 136 nimajo pravne podlage za uporabo določb v zvezi z:

  •  vložitvijo vstopne skupne deklaracije,

  •  obvestilom o prihodu morskega ali zračnega plovila,

  •  prevozom blaga na carino in predložitvijo carini ob raztovarjanju ali pretovarjanju,

  •  čakanjem na dovoljenje pred raztovarjanjem ali pretovarjanjem blaga

  •  ter določbami o začasni hrambi.

  Te določbe se uporabljajo v konkretnem primeru za blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije, medtem ko se po morju ali zraku giblje med dvema krajema na tem območju, neposredno in brez postanka zunaj Unije.

  Ker ni jasne pravne podlage, ki bi zahtevala predložitev tega blaga carinskim organom, ti menijo, da so njihove obveznosti učinkovitega carinskega nadzora otežene, ker ne morejo:

  •  pravilno obračunati uvoznih in drugih dajatev,

  •  pravilno uporabljati nefiskalnih ukrepov, kot je sanitarni nadzor,

  •  opredeliti tveganj za blago, ki prispe v njihova pristanišča ali letališča.

  Sedanji predlog za spremembo člena 136 naj bi zapolnil to vrzel in tako zagotovil enako obravnavo za blago ter ponovno vzpostavil pravno podlago, ki je že obstajala po starem carinskem zakoniku.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Carinski zakonik Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

  Referenčni dokumenti

  COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

  Datum predložitve EP

  19.7.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  12.9.2016

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  INTA

  12.9.2016

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  INTA

  31.8.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Maria Grapini

  26.9.2016

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  26.9.2016

  Datum predložitve

  14.11.2016