Postup : 2016/2226(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0330/2016

Předložené texty :

A8-0330/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0490

ZPRÁVA     
PDF 532kWORD 60k
15.11.2016
PE 589.226v02-00 A8-0330/2016

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Maria Arena

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (16384/1/2010),

–  s ohledem na Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé (16388/2010),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0097/2011),

–  s ohledem na své průběžné usnesení ze dne 15. prosince 2011(1) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(2) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na nejnovější postřehy výboru odborníků pro uplatňování úmluv a doporučení o Uzbekistánu týkající se Úmluvy o odstranění nucené práce (úmluva č. 105) a Úmluvy o nejhorších formách dětské práce (úmluva č. 182), které byly přijaty v roce 2015 a zveřejněny v roce 2016(3),

  s ohledem na Protokol (č. 1) ke Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se úlohy vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

  s ohledem na Protokol (č. 2) ke Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 druhý pododstavec jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0330/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament se v prosinci 2011 rozhodl odložit rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením protokolu o textilu k dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem a přijal průběžnou zprávu s cílem řešit obvinění z využívání dětské a nucené práce při sklizni bavlny v Uzbekistánu;

B.  vzhledem k tomu, že v této průběžné zprávě Parlament dochází k závěru, že zváží schválení protokolu až poté, co uzbecké úřady pozorovatelům MOP umožní vstup do země, aby provedli pečlivou a ničím neomezenou kontrolu, a až tito pozorovatelé potvrdí, že byly provedeny konkrétní reformy a dosaženy konkrétní výsledky směřující k účinnému odstranění nucené práce a dětské práce na národní, regionální a místní úrovni;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament zahájil pravidelný dialog s Komisí, ESVČ, vládou Uzbekistánu, MOP a občanskou společností s cílem monitorovat dění během sklizně bavlny a vyvíjet tlak na všechny zúčastněné strany, aby usilovaly o ukončení využívání dětské a nucené práce v Uzbekistánu;

D.  vzhledem k tomu, že vláda Uzbekistánu v roce 2013 umožnila MOP sledovat sklizeň bavlny; vzhledem k tomu, že MOP od roku 2013 sklizeň několikrát pozorovala, přičemž zpočátku se zaměřila na dětskou práci a později svůj záběr rozšířila o nucenou práci a náborové podmínky;

E.  vzhledem k tomu, že spolupráce mezi MOP a vládou Uzbekistánu se postupně prohlubuje a Uzbekistán se v roce 2014 stal první zemí Střední Asie, která se s MOP dohodla na programu na podporu důstojné práce;

F.  vzhledem k tomu, že z posledního sledování situace během sklizně bavlny, které MOP uskutečnila v roce 2015, vyplývá, že „dětská práce se při sklizni bavlny vyskytuje vzácněji a sporadičtěji a stává se společensky nepřijatelnou, avšak je zapotřebí neustálé ostražitosti“(4);

G.  vzhledem k tomu, že podle MOP se povědomí o nucené práci v Uzbekistánu sice teprve začíná utvářet, průzkumy prováděné MOP nicméně ukazují, že většina pracovníků sbírá bavlnu dobrovolně a má možnost tuto práci odmítnout;

H.  vzhledem k tomu, že závěrečná zpráva MOP o sklizni bavlny v Uzbekistánu v roce 2016 bude k dispozici na konci letošního roku;

I.  vzhledem k tomu, že odstraňování nucené a dětské práce v Uzbekistánu je cílový, avšak dosud neukončený proces, který vyžaduje úsilí a další podporu EU a mezinárodního společenství, včetně účasti organizací občanské společnosti, které působí v oblasti lidských a pracovních práv;

J.  vzhledem k tomu, že uzbecká vláda přijala akční plány na změnu náboru pracovníků pro sběr bavlny a spolu s organizacemi zaměstnavatelů a s odbory podpořila zvýšení povědomí a vyvinula mechanismy zpětné vazby na zabránění nucené a dětské práci;

K.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace stále hlásí případy porušování lidských práv v zemi, zejména v oblasti pěstování bavlny, kde podle nich v době sklizně dochází k hromadné mobilizaci studentů a zaměstnanců veřejné správy a k porušování svobody sdružování a projevu, zejména k vyslýchání občanů s informacemi o sklizni, častému pronásledování zastánců lidských práv a aktivistů občanské společnosti a k bránění mezinárodním skupinám v oblasti práv a pobočkám sdělovacích prostředků v působení v této zemi;

L.  vzhledem k tomu, že náhlá smrt prezidenta Islama Karimova by neměla mít žádný vliv na pokračování již probíhajícího procesu zlepšování pracovních podmínek na polích bavlny v Uzbekistánu;

1.  zdůrazňuje význam opatření, která uzbecká vláda přijala s cílem umožnit MOP sledování sklizně bavlny a navázat s MOP širokou spolupráci prostřednictvím programu na podporu důstojné práce;

2.  vítá významný pokrok, jehož bylo v Uzbekistánu dosaženo od roku 2013, včetně přijetí právních předpisů, které zakazují dětskou práci, a dosažení téměř úplného vymýcení dětské práce; vybízí uzbecké orgány, aby se více zapojily do celostátní kampaně na podporu informovanosti za účelem naprostého vymýcení dětské práce;

3.  oceňuje skutečnost, že odstranění nucené práce prosazuje rovněž uzbecká vláda ve spolupráci s MOP a že bylo v této věci dosaženo pokroku; zdůrazňuje však, že nedobrovolná práce se vyskytuje i nadále, jen v rafinovanější podobě, a že se jedná o složitý proces, který vyžaduje mj. reformu zaměstnanecké politiky;

4.  zastává názor, že vzhledem k tomuto úsilí uzbecké vlády by Parlament měl dát souhlas k uzavření protokolu o textilu mezi EU a Uzbekistánem; je toho názoru, že takový souhlas bude pozitivním signálem podpory uzbecké vládě, aby i nadále usilovala o úplné vymýcení dětské práce a všech dalších forem nucené práce a zároveň aby ještě více posílila spolupráci s EU;

5.  vítá skutečnost, že se Federace odborových svazů Uzbekistánu v říjnu 2015 připojila jako přidružený člen k Mezinárodní konfederaci odborových svazů; zdůrazňuje roli, kterou hrají uzbecké odbory při zajišťování důstojných pracovních podmínek a v ochraně pracovních práv; vyzývá uzbeckou vládu, aby v tomto ohledu plně spolupracovala s odbory; povzbuzuje uzbecké odbory, aby posílily svoji úlohu v úsilí o úplné vymýcení nucené práce;

6.  je znepokojen zprávami nezávislých pozorovatelů o mobilizaci občanů řízené státem, včetně nucené práce zaměstnanců veřejné správy a studentů, v rámci předsklizňové práce v roce 2016;

7.  vyzývá příštího uzbeckého prezidenta, aby zavedl nový model lidských práv, a to tak, že okamžitě ukončí přetrvávající praxi využívání nucené práce a dětské práce při sklizni bavlny;

8.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby Parlamentu pravidelně poskytovaly podrobné informace o situaci v Uzbekistánu, zejména pokud jde o odstraňování dětské a nucené práce; rozhodl se pokračovat v monitorování situace v Uzbekistánu a pořádat pravidelný dialog s MOP, Komisí, ESVČ a dalšími zúčastněnými stranami s cílem vymýtit nucenou a dětskou práci v Uzbekistánu;

9.  je si vědom toho, že k dosažení tohoto cíle bude vedle vedení dialogu a rozvíjení spolupráce i nadále nutné, aby Unie, MOP a Světová banka vyvíjely nepřetržitý tlak na vládu Uzbekistánu; vyhrazuje si právo požádat Komisi a Radu o aktivaci článků 2 a 95 dohody o partnerství a spolupráci, které umožňují přijmout veškerá obecná nebo specifická opatření v případě, že závazek k vymýcení dětské a nucené práce nebude plněn;

10.  vyzývá Komisi a delegaci EU v Taškentu, aby prostřednictvím politického dialogu a asistenčních programů přispěly ke strukturálním reformám v Uzbekistánu, včetně zvýšení odměn pro sběrače bavlny, mechanizace a větší rozpočtové transparentnosti, pokud jde o příjmy ze sklizně bavlny;

11.  souhlasí s názorem, že program na podporu důstojné práce byl měl být prodloužen i na období po roce 2016 a měl by být prohlouben a zabývat se také modernizací uzbeckého hospodářství, zlepšováním zaměstnanecké politiky v takových oblastech jako ochrana bezpečnosti a zdraví při práci a pracovní inspekce, přičemž by měla být zohledněna rovněž rovnost pohlaví; v této souvislosti vítá uzbecké vládní nařízení č. 909 (ze dne 16. listopadu 2015), jehož cílem je zlepšení pracovních podmínek, zaměstnanosti a sociální ochrany pracovníků v zemědělství během let 2016–2018;

12.  zdůrazňuje, že podpora, kterou EU v posledních letech Uzbekistánu poskytovala, se zaměřením na právní stát a soudnictví a usilující o nastartování reforem a zefektivnění práce uzbeckého parlamentu, musí přinést hmatatelné výsledky;

13.  je přesvědčen, že pomoc EU Uzbekistánu by rovněž měla být zaměřena na to, aby se země přestala spoléhat na monokulturní pěstování bavlny a diverzifikací hospodářství se snížila závislost na jejím vývozu, což by mohlo postupně zmírnit katastrofální stav životního prostředí, a to zejména v případě vysychajícího Aralského jezera a jeho přítoků;

14.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila „stěžejní iniciativu EU týkající se zodpovědného řízení dodavatelského řetězce v oděvním odvětví“ společně s návrhem na zvýšení transparentnosti tohoto dodavatelského řetězce; připomíná význam paktu udržitelnosti přijatého v roce 2013 a zdůrazňuje, že iniciativy tohoto druhu mohou sloužit jako základ pro přípravu nových opatření v partnerství se třetími zeměmi v zájmu plnění cílů v oblasti zlepšování pracovních, zdravotních a bezpečnostních podmínek v oděvním průmyslu;

15.  vybízí vládu Uzbekistánu, aby usilovala o ratifikaci a účinné provádění všech 27 stěžejních mezinárodních dohod v rámci režimu GSP+, a mohla tak požádat o celní preference režimu GSP+;

16.  zdůrazňuje, že v roce 2009 a 2010 Rada zrušila sankce EU, což „mělo povzbudit uzbecké orgány k přijetí dalších zásadních opatření v zájmu posílení právního státu a zlepšení místní situace v oblasti lidských práv,“ a zároveň uvedla, že „bude pozorně a nepřetržitě sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu“ a že „hloubka a kvalita dialogu a spolupráce bude záviset na reformách Uzbekistánu“;

17.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby sledovaly politickou transformaci v Uzbekistánu a pravidelně o tomto procesu Parlamentu poskytovaly informace;

18.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ a členské státy EU, aby využily proces transformace jako příležitost požadovat během následujících měsíců konkrétní, měřitelná zlepšení v oblasti lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že konkrétní zlepšení by měla zahrnovat podmínky stanovené ministry zahraničních věcí EU v roce 2010;

19.  poukazuje na to, že odvětví textilní výroby, a zejména produkce bavlny, představuje hlavní oblast obchodu mezi EU a Uzbekistánem; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU by měla plně využít prodloužení dohody o partnerství a spolupráci s cílem zajistit, že se uzbecké orgány po náhlé smrti prezidenta zapojí do procesu transformace, který povede k lepší správě věcí veřejných, posílení právního státu, demokratickým reformám a k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv;

20.  opětovně připomíná závazek Unie k dalšímu prohlubování vztahů s Uzbekistánem, což vyžaduje, aby byla dodržována lidská práva a zásady právního státu; vyzývá vládu Uzbekistánu, aby vytvořila větší prostor pro nezávislou občanskou společnost a více zohlednila zájmy uzbeckých a mezinárodních nevládních organizací a aby plnila své závazky vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a úmluvy proti mučení;

21.  naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky týkající se ochrany lidských práv; vítá, že oznámily návrh vyhlášení amnestie při příležitosti 24. výročí ústavy Uzbekistánu; naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby do tohoto gesta zahrnuly i propuštění všech osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, zlepšení zacházení s nimi ve vazbě a ukončení cyklu tvrdých zákroků, zatýkání a usvědčování; vybízí uzbeckou vládu, aby více spolupracovala s mezinárodními institucemi, a to i prostřednictvím jedenácti zvláštních postupů zřízených Radou pro lidská práva OSN(5);

22.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Republiky Uzbekistán.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0586.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(3)

Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení, zpráva III(1A) - Uplatňování mezinárodních pracovních norem 2016 - ZPRÁVA III (Část 1A).

(4)

Zpráva výboru odborníků o uplatňování úmluv a doporučení - Uplatňování mezinárodních pracovních norem 2016 - ZPRÁVA III (Část 1A). s. 218.

(5)

Jedenáct zvláštních postupů je popsáno zde http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Pro obecný přehled o zvláštních postupech UNHRC viz http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (25.10.2016)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích

(16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE) - 2016/2226(INI))

Navrhovatelka: Ulrike Lunacek

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  poukazuje na to, že odvětví textilní výroby, a zejména produkce bavlny, představuje hlavní oblast obchodu mezi EU a Uzbekistánem; zdůrazňuje v této souvislosti, že EU by měla plně využít prodloužení dohody o partnerství a spolupráci s cílem zajistit, že se uzbecké orgány po náhlé smrti prezidenta zapojí do procesu transformace, který povede k lepší správě věcí veřejných, posílení právního státu, demokratickým reformám a k podstatnému zlepšení situace v oblasti lidských práv;

2.  vítá významný pokrok, kterého bylo od roku 2013 dosaženo v otázce dětské práce v Uzbekistánu, a to včetně přijetí zákonů zakazujících využívání dětské práce; vybízí úřady, aby se více zapojily do celostátní osvětové kampaně na podporu naprostého vymýcení dětské práce; poukazuje na to, že k tomuto procesu přispělo i diplomatické úsilí EU, a zejména usnesení Parlamentu z roku 2011, kterým se odložilo provádění této dohody a došlo k aktivnímu zapojení Mezinárodní organizace práce (MOP) a Světové banky;

3.  uznává, že je třeba, aby se uzbecká vláda více zapojila do úsilí o dosažení soustavného snižování nucené práce; domnívá se, že ačkoli bylo dosaženo pokroku, pokud jde o snížení nucené práce obecně, neprojevuje se tato tendence jako soustavná; zdůrazňuje, že navzdory skutečnosti, že počet osob, které jsou ke sběru bavlny vysloveně nuceny, od doby, co MOP sleduje situaci, určitě klesl, zdá se, že se dále běžně vyskytují méně jednoznačné a důmyslnější způsoby nedobrovolné práce;

4.  zdůrazňuje, že EU bude kroky uzbeckých orgánů nadále monitorovat; vyhrazuje si právo požádat Komisi a Radu o aktivaci článků 2 a 95 dohody o partnerství a spolupráci, aby mohla být přijata veškerá nezbytná obecná i specifická opatření, pokud by znovu vyvstal problém dětské práce či pokud by nebyly vymýceny jiné formy nucené práce;

5.  je znepokojen zprávami nezávislých pozorovatelů o mobilizaci občanů řízené státem, včetně nucené práce zaměstnanců veřejné správy a studentů, v rámci předsklizňové práce v roce 2016;

6.  vítá svolení uzbecké vlády udělit MOP oprávnění monitorovat sklizeň bavlny a její rozhodnutí navázat s MOP širokou spolupráci prostřednictvím programu této organizace na podporu důstojné práce; s napětím očekává zprávu MOP o sklizni bavlny v Uzbekistánu v roce 2016; dále se domnívá, že pozorováním tohoto přechodného období by také Parlament získal celkový obraz o transformačním procesu v Uzbekistánu;

7.  vyzývá příštího uzbeckého prezidenta, aby zavedl nový model lidských práv, a to tak, že okamžitě ukončí přetrvávající praxi využívání nucené práce a dětské práce při sklizni bavlny;

8.  je toho názoru, že vyjádřit souhlas v souladu s cíli společné obchodní politiky EU, které musí respektovat hodnoty EU, by mohl Parlament pouze na základě konkrétních důkazů významného a měřitelného pokroku, pokud jde o úplné vymýcení dětské práce, a určitých důkazů o pokroku, pokud jde o vymýcení všech dalších forem nucené práce, které ověří MOP; je toho názoru, že takový souhlas by byl pozitivním signálem podpory uzbecké vládě, aby i nadále usilovala o úplné vymýcení dětské práce a všech dalších forem nucené práce a zároveň aby ještě více posílila spolupráci s EU;

9.  zdůrazňuje, že podpora, kterou EU v posledních letech Uzbekistánu poskytovala, se zaměřením na právní stát a soudnictví a usilující o nastartování reforem a zefektivnění práce uzbeckého parlamentu, musí přinést hmatatelné výsledky;

10.  vybízí uzbecké orgány, aby zvýšily úsilí o další modernizaci a diverzifikaci zemědělského sektoru v této zemi, s pokračující podporou EU, Světové banky i dalších mezinárodních dárců;

11.  je přesvědčen, že pomoc EU Uzbekistánu by rovněž měla být zaměřena na to, aby se země přestala spoléhat na monokulturní pěstování bavlny a diverzifikací hospodářství se snížila závislost na jejím vývozu, což by mohlo postupně zmírnit katastrofální stav životního prostředí, a to zejména v případě vysychajícího Aralského jezera a jeho přítoků;

12.  zdůrazňuje, že v roce 2009 a 2010 Rada zrušila sankce EU, což „mělo povzbudit uzbecké orgány k přijetí dalších zásadních opatření v zájmu posílení právního státu a zlepšení místní situace v oblasti lidských práv,“ a zároveň uvedla, že „bude pozorně a nepřetržitě sledovat situaci v oblasti lidských práv v Uzbekistánu“ a že „hloubka a kvalita dialogu a spolupráce bude záviset na reformách Uzbekistánu“;

13.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ a členské státy EU, aby využily proces transformace jako příležitost požadovat během následujících měsíců konkrétní, měřitelná zlepšení v oblasti lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že konkrétní zlepšení by měla zahrnovat podmínky stanovené ministry zahraničních věcí EU v roce 2010;

14.  vítá skutečnost, že se Federace odborových svazů Uzbekistánu v říjnu 2015 připojila jako přidružený člen k Mezinárodní konfederaci odborových svazů; zdůrazňuje roli, kterou hrají uzbecké odbory při zajišťování důstojných pracovních podmínek a v ochraně pracovních práv; vyzývá uzbeckou vládu, aby v tomto ohledu plně spolupracovala s odbory; povzbuzuje uzbecké odbory, aby posílily svoji úlohu v úsilí o úplné vymýcení nucené práce;

15.  naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby plně dodržovaly své mezinárodní závazky týkající se ochrany lidských práv; vítá, že oznámily návrh vyhlášení amnestie při příležitosti 24. výročí ústavy Uzbekistánu; naléhavě vyzývá uzbecké orgány, aby do tohoto gesta zahrnuly i propuštění osob uvězněných na základě politicky motivovaných obvinění, zlepšení zacházení s nimi ve vazbě a ukončení cyklu tvrdých zákroků, zatýkání a usvědčování; vybízí uzbeckou vládu, aby více spolupracovala s mezinárodními institucemi, a to i prostřednictvím jedenácti zvláštních postupů zřízených Radou pro lidská práva OSN(1);

16.  očekává od ESVČ, že se na schůzce v rámci 10. kola dialogu o lidských právech mezi EU a Uzbekistánem, jež je naplánována na listopad 2016, bude důsledně zabývat všemi hlavními případy porušení lidských práv a že se postará o to, aby tyto schůzky byly více zaměřené na výsledky.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

24.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

4

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Jedenáct zvláštních postupů je popsáno zde http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Pro obecný přehled o zvláštních postupech UNHRC viz http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

4

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau

Právní upozornění - Ochrana soukromí