Postup : 2016/2226(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0330/2016

Predkladané texty :

A8-0330/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0490

SPRÁVA     
PDF 530kWORD 57k
15.11.2016
PE 589.226v02-00 A8-0330/2016

obsahujúcej návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Maria Arena

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16384/1/2010),

–  so zreteľom na Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej (16388/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bod (v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0097/2011),

–  so zreteľom na svoje predbežné uznesenie z 15. decembra 2011(1) o návrhu smernice Rady,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z...(2) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na najnovšie pripomienky Výboru expertov pre vykonávanie dohovorov a odporúčaní týkajúcich sa Uzbekistanu, pokiaľ ide o Dohovor o zrušení nútenej práce (dohovor č. 105) a Dohovor o najhorších formách detskej práce (dohovor č. 182), ktoré boli prijaté v roku 2015 a zverejnené v roku 2016(3),

  so zreteľom na protokol (č. 1) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

  so zreteľom na protokol (č. 2) k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0330/2016),

A.  keďže v decembri 2011 sa Európsky parlament rozhodol odložiť svoje rozhodnutie o súhlase s protokolom o textile medzi EÚ a Uzbekistanom a prijal predbežnú správu s cieľom riešiť obvinenia z využívania detskej a nútenej práce pri zbere bavlny v Uzbekistane;

B.  keďže v tejto predbežnej správe Parlament uvádza, že zváži súhlas s protokolom Medzinárodnej organizácie práce (MOP) iba v prípade, že uzbecké orgány umožnia pozorovateľom MOP vstup do krajiny, aby vykonali podrobný a ničím neobmedzovaný monitoring, a keď títo pozorovatelia potvrdia, že sa vykonali konkrétne reformy a dosiahli zásadné pozitívne výsledky smerujúce ku skutočnému odstráneniu nútenej práce a detskej práce na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

C.  keďže Parlament zaviedol pravidelný dialóg s Komisiou, ESVČ, vládou Uzbekistanu, MOP a občianskou spoločnosťou s cieľom monitorovať vývoj počas zberu bavlny a vyvíjať tlak na všetky zúčastnené strany, aby sa ukončila detská a nútená práca v Uzbekistane;

D.  keďže v roku 2013 vláda Uzbekistanu povolila MOP monitorovanie zberu bavlny; keďže MOP od roku 2013 pri viacerých príležitostiach uskutočnila monitorovanie, pričom spočiatku sa zamerala na detskú prácu a neskôr ho rozšírila o nútenú prácu a podmienky náboru;

E.  keďže spolupráca medzi MOP a vládou Uzbekistanu sa postupne rozšírila a v roku 2014 Uzbekistan ako prvá krajina Strednej Ázie schválila národný program dôstojnej práce s MOP;

F.  keďže najnovšie monitorovanie MOP počas zberu bavlny v roku 2015 ukázalo, že „využívanie detí pri zbere bavlny sa stalo zriedkavejším, sporadickým a sociálne neprijateľným, i keď je potrebná stála obozretnosť“(4);

G.  keďže podľa MOP sa povedomie o nútenej práci v Uzbekistane síce ešte len začína utvárať, prieskumy MOP však ukazujú, že väčšina pracovníkov zbiera bavlnu dobrovoľne a má možnosť túto prácu odmietnuť;

H.  keďže záverečná správa MOP o zbere bavlny v Uzbekistane v roku 2016 bude k dispozícii na konci tohto roku;

I.  keďže odstraňovanie nútenej a detskej práce v Uzbekistane je cieľový, avšak doteraz neukončený proces, ktorý si vyžaduje úsilie a ďalšiu podporu EÚ a medzinárodného spoločenstva, vrátane účasti organizácii občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti ľudských a pracovných práv;

J.  keďže vláda Uzbekistanu prijala akčné plány na zmenu náboru pracovníkov pre zber bavlny a spolu s organizáciami zamestnávateľov a s odbormi podporila zvýšenie povedomia a vyvinula mechanizmy spätnej väzby na zabránenie nútenej a detskej práci;

K.  keďže mimovládne organizácie stále hlásia prípady porušovania ľudských práv v krajine, najmä v oblasti zberu bavlny, kde podľa nich v čase zberu bavlny dochádza k hromadnej nútenej mobilizácii študentov a zamestnancov verejnej správy a k porušovaniu slobody združovania a prejavu, najmä k vypočúvaniu občanov, ktorí informujú o zbere, pravidelnému prenasledovaniu a šikane obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti a k bráneniu medzinárodným skupinám činným v oblasti práv a médiám v pôsobení v tejto krajine;

L.  keďže náhla smrť prezidenta Isloma Karimova by nemala mať žiaden vplyv na pokračovanie prebiehajúceho procesu zlepšovania pracovných podmienok na bavlníkových plantážach v Uzbekistane;

1.  zdôrazňuje význam opatrení, ktoré prijala vláda Uzbekistanu s cieľom povoliť MOP monitorovanie zberu bavlny a zapojiť sa do širokej spolupráce s MOP prostredníctvom programu dôstojnej práce;

2.  víta významný pokrok dosiahnutý v Uzbekistane od roku 2013 vrátane prijatia právnych predpisov zakazujúcich využívanie detskej práce, čím sa dosiahlo takmer úplné odstránenie detskej práce; nabáda orgány, aby sa ďalej zapájali do celoštátnej kampane zvyšovania povedomia s cieľom úplne odstrániť detskú prácu;

3.  oceňuje skutočnosť, že sa vláda Uzbekistanu v spolupráci s MOP zameriava aj na odstraňovanie nútenej práce a že sa dosiahol pokrok; zdôrazňuje však, že ešte stále existujú dômyselné spôsoby nedobrovoľnej práce a že ide o zložitý proces, ktorý si vyžaduje okrem iného reformu politík zamestnanosti;

4.  domnieva sa, že za toto snaženie uzbeckej vlády by mal Parlament vyjadriť súhlas s textilom protokolu o textile medzi EÚ a Uzbekistanom; zastáva názor, že takýto súhlas bude pozitívnym signálom podpory uzbeckej vláde, aby naďalej vyvíjala úsilie o úplné odstránenie detskej práce a všetkých ostatných foriem nútenej práce, a zároveň ešte viac posilnila spoluprácu s EÚ;

5.  víta skutočnosť, že federácia odborových zväzov Uzbekistanu vstúpila ako pridružený člen do Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov v októbri 2015; zdôrazňuje úlohu, ktorú uzbecké odborové zväzy zohrávajú pri zabezpečení dôstojných pracovných podmienok a ochrane ľudských práv; vyzýva uzbeckú vládu, aby v tomto smere plne spolupracovala s odborovými zväzmi; nabáda uzbecké odborové zväzy, aby posilnili svoju úlohu v úsilí o úplné odstránenie nútenej práce;

6.  vyjadruje znepokojenie nad správami nezávislých pozorovateľov o štátom organizovanej mobilizácii občanov vrátane nútenej práce zamestnancov verejnej správy a študentov pred začiatkom zberu v roku 2016;

7.  vyzýva nadchádzajúceho uzbeckého prezidenta, aby zaviedol nový model ľudských práv tým, že okamžite ukončí pretrvávajúcu nútenú prácu a detskú prácu počas zberu bavlny;

8.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pravidelne poskytovali Parlamentu podrobné informácie o situácii v Uzbekistane, a to najmä v oblasti odstraňovania detskej a nútenej práce; rozhodol sa naďalej sledovať vývoj v Uzbekistane a organizovať pravidelný dialóg s MOP, Komisiou, ESVČ a ostatnými zainteresovanými stranami zameraný na úplné odstránenie nútenej práce a detskej práce v Uzbekistane;

9.  uznáva, že na dosiahnutie tohto cieľa bude okrem kombinácie vedenia dialógu a spolupráce potrebný aj nepretržitý tlak na vládu Uzbekistanu zo strany Únie, MOP a Svetovej banky; vyhradzuje si právo vyzvať Komisiu a Radu, aby začali uplatňovať články 2 a 95 dohody o partnerstve a spolupráci s cieľom prijať všetky potrebné všeobecné a osobitné opatrenia, ak sa záväzok na odstránenie detskej a nútenej práce nedodrží;

10.  vyzýva Komisiu a delegácie EÚ v Taškente, aby prostredníctvom politického dialógu a pomocných programov prispievali k štrukturálnym reformám v Uzbekistane vrátane zvyšovania odmeny pre zberačov bavlny, mechanizácie a väčšej rozpočtovej transparentnosti príjmov zo zberu bavlny;

11.  zastáva názor, že program dôstojnej práce by sa mal predĺžiť aj po roku 2016 a mal by sa prehĺbiť s cieľom zaoberať sa modernizáciou uzbeckého hospodárstva a zlepšovaním politiky zamestnanosti v oblastiach, ako je ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť pri práci a inšpekcia práce, pričom by mala byť zohľadnená rodová rovnosť; v tejto súvislosti víta nariadenie uzbeckej vlády č. 909 (zo 16. novembra 2015), ktorého cieľom je zlepšenie pracovných podmienok, zamestnanosti a sociálnej ochrany pracovníkov v poľnohospodárstve v rokoch 2016 až 2018;

12.  zdôrazňuje, že pomoc zameraná na právny štát a justíciu s cieľom podnietiť reformy a zefektívniť prácu uzbeckého parlamentu, ktorú v posledných rokoch poskytuje Európska Únia, musí priniesť konkrétne výsledky;

13.  je presvedčený, že pomoc EÚ pre Uzbekistan by mala byť zameraná aj na odstránenie monokultúry bavlny v krajine a znižovanie jej závislosti od vývozu diverzifikáciou hospodárstva, čo by mohlo postupne zmierniť katastrofálnu situáciu v oblasti životného prostredia, najmä so zreteľom na to, čo ešte ostalo z Aralského mora a jeho prítokov;

14.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila hlavnú iniciatívu EÚ o zodpovednom riadení dodávateľského reťazca v odevnom priemysle spoločne s návrhom na zvýšenie transparentnosti tohto dodávateľského reťazca; pripomína význam paktu udržateľnosti prijatého v roku 2013 a zdôrazňuje, že iniciatívy tohto druhu môžu slúžiť ako základ pre vypracovanie nových opatrení v partnerstve s tretími krajinami v záujme plnenia cieľov v oblasti zlepšovania pracovných, zdravotných a bezpečnostných podmienok v odevnom priemysle;

15.  vyzýva vládu Uzbekistanu, aby pracovala na ratifikácii a účinnom vykonávaní všetkých 27 ťažiskových medzinárodných dohovorov v rámci VSP +, aby mohli požiadať o colné preferencie VSP +;

16.  zdôrazňuje, že v rokoch 2009 a 2010 Rada zrušila sankcie EÚ „s cieľom povzbudiť uzbecké orgány, aby prijali ďalšie významné opatrenia na zlepšenie právneho štátu a situácie v oblasti ľudských práv v krajine“, pričom okrem iného uviedla, že „Rada bude situáciu ľudských práv v Uzbekistane pozorne a nepretržite sledovať“ a že „hĺbka a kvalita dialógu a spolupráce bude závisieť od uzbeckých reforiem“;

17.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby sledovali politickú transformáciu v Uzbekistane a pravidelne o tomto procese Parlament informovali;

18.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), ESVČ a členské štáty, aby využívali proces transformácie ako príležitosť požadovať konkrétne a merateľné zlepšenia v oblasti ľudských práv počas nasledujúcich mesiacov; zdôrazňuje, že medzi konkrétne zlepšenia by mali patriť podmienky, ktoré stanovili ministri zahraničných veci EÚ v roku 2010;

19.  upozorňuje, že textilné odvetvie, predovšetkým výroba bavlny, je hlavnou oblasťou obchodovania medzi EÚ a Uzbekistanom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ by mala naplno využiť rozšírenie DPS na zabezpečenie toho, že uzbecké orgány sa po náhlom úmrtí prezidenta budú podieľať na procese transformácie, ktorý povedie k lepšej správe, posilneniu zásady právneho štátu, demokratickým reformám a značnému zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv;

20.  opakuje záväzok Únie ďalej rozvíjať a prehlbovať vzťahy s Uzbekistanom, čo si vyžaduje dodržiavanie ľudských práv a zásady právneho štátu; vyzýva vládu Uzbekistanu, aby vytvorila väčší priestor pre nezávislú občiansku spoločnosť a vo väčšej miere zohľadnila obavy uzbeckých a medzinárodných mimovládnych organizácií a aby plnila svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru proti mučeniu;

21.  naliehavo vyzýva uzbecké orgány, aby v plnej miere dodržiavali svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ochrany ľudských práv; víta oznámenie návrhu vyhlásenia amnestie pri príležitosti 24. výročia ústavy Uzbekistanu; naliehavo vyzýva uzbecké orgány, aby do tohto gesta zahrnuli aj prepustenie všetkých osôb uväznených na základe politicky motivovaných obvinení, zlepšenie zaobchádzania s osobami vo väzbe a ukončenie série tvrdých zákrokov, zatýkania a odsudzovania; nabáda uzbeckú vládu, aby vo väčšej miere spolupracovala s medzinárodnými inštitúciami prostredníctvom jedenástich osobitných postupov Rady pre ľudské práva(5);

22.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Uzbeckej republiky.

(1)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2011)0586.

(2)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA(0000)0000.

(3)

Správa Výboru expertov pre vykonávanie dohovorov a odporúčaní – uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem 2016 – správa III (časť 1A).

(4)

správa Výboru expertov pre vykonávanie dohovorov a odporúčaní – uplatňovanie medzinárodných pracovných noriem 2016 – správa III (časť 1A) str. 218;

(5)

Týchto 11 osobitných postupov je popísaných tu: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Pre všeobecný prehľad osobitných postupov Rady pre ľudské práva pozri: http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (25.10.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile

(16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE) - 2016/2226(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ulrike Lunacek

SUGGESTIONS

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  upozorňuje, že textilné odvetvie, predovšetkým výroba bavlny, je hlavnou oblasťou obchodovania medzi EÚ a Uzbekistanom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ by mala naplno využiť rozšírenie DPS na zabezpečenie toho, že uzbecké orgány sa po náhlom úmrtí prezidenta budú podieľať na procese transformácie, ktorý povedie k lepšej správe, posilneniu zásady právneho štátu, demokratickým reformám a značnému zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv;

2.  víta významný pokrok dosiahnutý od roku 2013 v otázke detskej práce v Uzbekistane vrátane prijatia zákonov, ktoré zakazujú využívanie detskej práce; nabáda orgány, aby sa ďalej zapájali do celoštátnej kampane zvyšovania povedomia s cieľom úplne odstrániť detskú prácu; poukazuje na úlohu, ktorú v tomto procese zohráva diplomatické úsilie EÚ, a predovšetkým uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2011, na základe ktorého bola táto dohoda pozastavená a ktoré viedlo k aktívnemu zapojeniu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a Svetovej banky;

3.  uznáva, že je potrebná ďalšia spolupráca s vládou Uzbekistanu v snahe dosiahnuť neustále znižovanie miery nútenej práce; zastáva názor, že hoci nastal pokrok pri znižovaní miery nútenej práce ako takej, trend je zatiaľ nepravidelný; zdôrazňuje, že napriek skutočnosti, že počet osôb priamo nútených zbierať bavlnu síce v priebehu obdobia od začiatku monitorovania MOP určite klesol, zdá sa, že stále prevládajú nepriamejšie a dômyselnejšie spôsoby nedobrovoľnej práce;

4.  zdôrazňuje, že EÚ bude naďalej sledovať kroky uzbeckých orgánov; vyhradzuje si právo vyzvať Komisiu a Radu, aby začali uplatňovať články 2 a 95 dohody o partnerstve a spolupráci, aby mohli byť prijaté všetky potrebné všeobecné a osobitné opatrenia, ak by sa znovu objavil problém detskej práce či ak by neboli odstránené iné formy nútenej práce;

5.  vyjadruje znepokojenie nad správami nezávislých pozorovateľov o štátom organizovanej mobilizácii občanov vrátane nútenej práce zamestnancov verejnej správy a študentov pred začiatkom zberu v roku 2016;

6.  víta povolenie uzbeckej vlády udeliť MOP súhlas s monitorovaním zberu bavlny a jej rozhodnutie rozsiahlo spolupracovať s MOP prostredníctvom národného programu dôstojnej práce; očakáva správu MOP o zbere bavlny v Uzbekistane za rok 2016; domnieva sa ďalej, že pozorovanie obdobia zmeny by bolo takisto príležitosťou pre Parlament získať celkový obraz o transformačnom procese v Uzbekistane;

7.  vyzýva nadchádzajúceho uzbeckého prezidenta, aby zaviedol nový model ľudských práv tým, že okamžite ukončí pretrvávajúcu nútenú prácu a detskú prácu počas zberu bavlny;

8.  zastáva názor, že iba konkrétne dôkazy výrazného a merateľného pokroku, pokiaľ ide o úplné odstránenie detskej práce, a niektoré dôkazy o pokroku, pokiaľ ide o odstránenie všetkých foriem nútenej práce, ktoré overí MOP, by Parlamentu umožnili vyjadriť svoj súhlas v súlade s cieľmi spoločnej obchodnej politiky EÚ, ktoré musia rešpektovať hodnoty EÚ; zastáva názor, že takýto súhlas by bol pozitívnym signálom podpory uzbeckej vláde, aby naďalej vyvíjala úsilie o úplné odstránenie detskej práce a všetkých ostatných foriem nútenej práce, a zároveň ešte viac posilnila spoluprácu s EÚ;

9.  zdôrazňuje, že pomoc zameraná na právny štát a justíciu s cieľom podnietiť reformy a zefektívniť prácu uzbeckého parlamentu, ktorú v posledných rokoch poskytuje Európska Únia, musí priniesť konkrétne výsledky;

10.  nabáda uzbecké orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie o ďalšiu modernizáciu a diverzifikáciu poľnohospodárstva krajiny za nepretržitej podpory EÚ, Svetovej banky a iných medzinárodných darcov;

11.  je presvedčený, že pomoc EÚ pre Uzbekistan by mala byť zameraná aj na odstránenie monokultúry bavlny v krajine a znižovanie jej závislosti od vývozu diverzifikáciou hospodárstva, čo by mohlo postupne zmierniť katastrofálnu situáciu v oblasti životného prostredia, najmä so zreteľom na to, čo ešte ostalo z Aralského mora a jeho prítokov;

12.  zdôrazňuje, že v rokoch 2009 a 2010 Rada zrušila sankcie EÚ „s cieľom povzbudiť uzbecké orgány, aby prijali ďalšie významné opatrenia na zlepšenie právneho štátu a situácie v oblasti ľudských práv v krajine“, pričom okrem iného uviedla, že „Rada bude situáciu ľudských práv v Uzbekistane pozorne a nepretržite sledovať“ a že „hĺbka a kvalita dialógu a spolupráce bude závisieť od uzbeckých reforiem“;

13.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), ESVČ a členské štáty, aby využívali proces transformácie ako príležitosť požadovať konkrétne a merateľné zlepšenia v oblasti ľudských práv počas nasledujúcich mesiacov; zdôrazňuje, že medzi konkrétne zlepšenia by mali patriť podmienky, ktoré stanovili ministri zahraničných veci EÚ v roku 2010;

14.  víta skutočnosť, že federácia odborových zväzov Uzbekistanu vstúpila ako pridružený člen do Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov v októbri 2015; zdôrazňuje úlohu, ktorú uzbecké odborové zväzy zohrávajú pri zabezpečení dôstojných pracovných podmienok a ochrane ľudských práv; vyzýva uzbeckú vládu, aby v tomto smere plne spolupracovala s odborovými zväzmi; nabáda uzbecké odborové zväzy, aby posilnili svoju úlohu v úsilí o úplné odstránenie nútenej práce;

15.  naliehavo vyzýva uzbecké orgány, aby v plnej miere dodržiavali svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ochrany ľudských práv; víta oznámenie návrhu vyhlásenia amnestie pri príležitosti 24. výročia ústavy Uzbekistanu; naliehavo vyzýva uzbecké orgány, aby do tohto gesta zahrnuli aj prepustenie osôb uväznených na základe politicky motivovaných obvinení, zlepšenie zaobchádzania s nimi vo väzbe a ukončenie série tvrdých zákrokov, zatýkania a odsudzovania; nabáda uzbeckú vládu, aby vo väčšej miere spolupracovala s medzinárodnými inštitúciami prostredníctvom jedenástich osobitných postupov Rady pre ľudské práva(1);

16.  očakáva, že ESVČ bude počas 10. kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Uzbekistanom, ktoré je naplánované na november 2016, rozhodne riešiť všetky hlavné prípady porušovania ľudských práv a postará sa o to, aby tieto stretnutia boli viac orientované na výsledky.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

24.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

48

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Týchto 11 osobitných postupov je popísaných tu: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Pre všeobecný prehľad osobitných postupov Rady pre ľudské práva pozri: http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

31

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia