Eljárás : 2010/0323(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0332/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0332/2016

Viták :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Szavazatok :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0489

AJÁNLÁS     ***
PDF 461kWORD 55k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Maria Arena

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16384/1/2010),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv tervezetére (16388/2010),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével és 218. cikke (6) bekezdésének második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0097/2011),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, 2011. december 15-i átmeneti állásfoglalására(1),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, …-i nem jogalkotási állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0332/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Üzbég Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0586.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlamentet arra kérik, hogy hagyja jóvá az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvet. A textilágazatra vonatkozó jegyzőkönyv aláírása a textilek bevonásával járna az ország és az EU között 1999-ben kötött partnerségi és együttműködési megállapodásba. Tehát a partnerségi és együttműködési megállapodás „Áruszállítás” cím alatt szereplő rendelkezései a textilre is érvényesek lennének. E címszó a legnagyobb kedvezményes elbánást biztosító státusz kölcsönös megadását irányozza elő, illetve a mennyiségi korlátozástól mentes kereskedelmet, az ingyenes tranzit elvét, a piaci árakon történő kereskedelmet, egy védzáradékot és a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság által indokolt, a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó tilalmakat vagy korlátozásokat.

2011 decemberében az Európai Parlament időközi jelentést fogadott el, amelyben hozzájárulását az emberi jogok – nevezetesen az éves gyapotbetakarítás keretében végzett gyermekmunkával és kényszermunkával kapcsolatos kérdések – üzbegisztáni helyzetének javulásához kötötte. Ez az időközi jelentés 14 ajánlást fogalmazott meg.

E jelentés elfogadását követően párbeszéd alakult ki Üzbegisztánnal, melynek keretében éves meghallgatásokat tartottak számos szereplő, köztük a civil társadalom, az üzbég hatóságok, illetve az európai és nemzetközi intézmények részvételével. Szoros együttműködés folyt Üzbegisztán és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) között is az éves gyapotbetakarítás keretében Üzbegisztánban végzett gyermekmunka és kényszermunka felszámolása érdekében vállalt fellépések értékelése céljából. Az ILO először 2013-ban ellenőrizte a gyapotbetakarítást, amit 2014-ben és 2015-ben megismételt, és 2016-ra is előirányzott egy ellenőrző missziót, külön hangsúlyt fektetve a kényszermunkára.

Az ILO utolsó, 2015. szeptember 14. és október 31. között zajlott ellenőrző missziójáról szóló jelentés kimutatta, hogy a gyermekmunkát gyakorlatilag teljesen felszámolták a gyapotbetakarítás során. Az állami hatóságok különböző intézkedéseket hoztak a gyermekmunka megszüntetésére, mint például az iskola utáni gyermekfelügyelet megszervezése, pénzbírság kiszabása a szabálysértőkre, a szülők, a tanárok és a gazdák felelőssé tétele. Csak néhány elszigetelt esetre derült fény. Az ILO megerősítette tehát, hogy a gyermekmunka csak elszórtan tapasztalható, és társadalmilag elfogadhatatlanná vált.

A kényszermunka kérdésével kapcsolatban nem tudtak hasonló kijelentést tenni. Tekintve, hogy az ezzel kapcsolatos értékelés sokkal nehezebb, az ILO több, a kényszermunkára vonatkozó mutatót határozott meg, amelyek a törvénytelen munkakörülményekkel és a felvételi eljárásokkal függnek össze. Az üzbég hatóságok számos kötelezettségvállalást tettek a felnőttek kényszermunkájának fokozatos felszámolására, többek között kialakítottak egy visszajelzési mechanizmust a lakossági panaszok kezelésére, figyelemfelkeltő kampányokat szerveztek, valamint létrehoztak egy programot a vonatkozó nemzetközi egyezmények végrehajtásának értékelésére.

Az Európai Parlament teljes mértékben támogatja az ILO által végzett munkát az Üzbegisztánban folyó kényszermunka végleges felszámolása érdekében. Az üzbég hatóságok erőfeszítéseit is ösztönözni kell. Ezért az előadó véleménye az, hogy a párbeszéd és az együttműködés jelenlegi állása mellett helyénvaló, hogy az Európai Parlament hozzájárulását adja a textilágazatra vonatkozó jegyzőkönyv Üzbegisztánnal való aláírásához.

Mindazonáltal arra az esetre, ha az üzbég hatóságok felfüggesztenék a kényszermunka eltörlésére tett kötelezettségvállalásuk teljesítését, a Parlament fenntartja a lehetőséget, hogy az Európai Bizottságtól és a Tanácstól a partnerségi és együttműködési megállapodás 2. és 95. cikkének életbeléptetését kérje, amelyek általános vagy egyedi intézkedések meghozatalát teszik lehetővé az emberi jogok be nem tartása esetén.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (25.10.2016)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(163841/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE).

A vélemény előadója: Elmar Brok

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy tegyen ajánlást az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre irányuló javaslat jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Ek és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek kiterjesztése a kétoldalú textilkereskedelemre

Hivatkozások

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

9.6.2011

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Elmar Brok

24.10.2014

A vélemény korábbi előadója

Ulrike Lunacek

Az elfogadás dátuma

24.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

8

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EK és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek kiterjesztése a kétoldalú textilkereskedelemre

Hivatkozások

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.4.2011

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

10.5.2011

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

9.6.2011

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Az elfogadás dátuma

10.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Philippe Loiseau

Benyújtás dátuma

15.11.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat