Procedură : 2010/0323(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0332/2016

Texte depuse :

A8-0332/2016

Dezbateri :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Voturi :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0489

RECOMANDARE     ***
PDF 524kWORD 57k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare: Maria Arena

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16384/1/2010),

–  având în vedere proiectul de Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16388/2010),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0097/2011),

–  având în vedere Rezoluția sa provizorie din 15 decembrie 2011(1) referitoare la propunerea de decizie a Consiliului,

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...(2) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf și alineatul (2), precum și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0332/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Uzbekistan.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2011)0586.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentului European i se solicită aprobarea unui Protocol de modificare a Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, cu privire la extinderea prevederilor Acordului de parteneriat și cooperare la comerțul bilateral cu textile. Ratificarea protocolului privind comerțul cu textile ar atrage după sine includerea produselor textile în Acordul de parteneriat și cooperare (APC) încheiat între această țară și UE în 1999. Dispozițiile prevăzute la titlul „Schimburi comerciale cu bunuri” din APC-ul menționat ar fi, prin urmare, valabile și pentru produsele textile. Acest titlu prevede acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate, schimburi comerciale fără restricții cantitative, principiul liberei circulații, schimburi comerciale la prețurile pieței, o clauză de salvgardare și interdicții sau limitări ale importurilor, exporturilor sau tranzitului de bunuri din motive de moralitate publică, interes public sau securitate publică.

În decembrie 2011, Parlamentul European a adoptat un raport interimar în care și-a dat aprobarea sub rezerva îmbunătățirii situației drepturilor omului în Uzbekistan, îndeosebi în ceea ce privește folosirea muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea anuală a bumbacului. În raportul interimar sunt formulate 14 recomandări.

În urma adoptării raportului, s-a inițiat un dialog cu Uzbekistanul, în cadrul căruia au avut loc audieri anuale la care au participat mai multe părți interesate, printre care societatea civilă, autoritățile uzbece și instituțiile europene și internaționale. S-a stabilit de asemenea o strânsă cooperare între Uzbekistan și Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu scopul de a evalua acțiunile întreprinse în vederea eradicării muncii copiilor și a muncii forțate la recoltarea anuală a bumbacului în Uzbekistan. OIM a organizat pentru prima dată o misiune de monitorizare a recoltării bumbacului în 2013 și, ulterior, în 2014 și 2015, fiind prevăzută o misiune de monitorizare și în 2016 în cadrul căreia se va acorda o atenție deosebită chestiunii muncii forțate.

Potrivit raportului ultimei misiuni de monitorizare a OIM desfășurată în perioada 14 septembrie - 31 octombrie 2015, în practică, munca copiilor a fost eradicată în totalitate la recoltarea bumbacului. Autoritățile publice au luat diferite măsuri pentru a elimina munca copiilor, de exemplu, asigurând servicii de îngrijire a copiilor după programul școlar, amenzi pentru cei care încalcă normele și determinarea părinților, educatorilor și a fermierilor să își asume responsabilitatea în mai mare măsură. Au fost descoperite doar câteva cazuri izolate. OIM a declarat că munca copiilor este un fenomen sporadic, care a devenit inacceptabil din punct de vedere social.

Nu se poate spune același lucru despre munca forțată. Este mai dificil să se evalueze situația acesteia; de aceea, OIM a identificat o serie de indicatori ai muncii forțate legați de condiții de muncă abuzive și procesul de recrutare. Autoritățile uzbece și-au asumat o serie de angajamente pentru a elimina treptat munca forțată a adulților; printre acestea se numără instituirea unui mecanism de feedback pentru a soluționa doleanțele cetățenilor, organizarea de campanii de sensibilizare și crearea unui program de evaluare a punerii în aplicare a convențiilor internaționale în domeniu.

Parlamentul European sprijină pe deplin eforturile depuse de OIM pentru a aboli definitiv munca forțată în Uzbekistan. Eforturile depuse de autoritățile uzbece trebuie, de asemenea, încurajate. Prin urmare, raportoarea consideră că, în contextul actual de cooperare și dialog, Parlamentul European poate să aprobe Protocolul privind produsele textile cu Uzbekistanul.

Cu toate acestea, în cazul în care autoritățile uzbece suspendă eforturile pentru realizarea angajamentelor privind abolirea muncii forțate, Parlamentul European își rezervă posibilitatea de a solicita Comisiei Europene și Consiliului punerea în aplicare a articolelor 2 și 95 din APC, potrivit cărora, pot fi luate măsuri generale sau speciale legate de încălcarea drepturilor omului.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (25.10.2016)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Raportor pentru aviz: Elmar Brok

Comisia pentru afaceri externe invită Comisia pentru comerț internațional, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Extinderea la comerțul bilateral cu textile a dispozițiilor Acordului de parteneriat și cooperare CE/Uzbekistan

Referințe

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Comisie competentă în fond

 

INTA

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

9.6.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elmar Brok

24.10.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Ulrike Lunacek

Data adoptării

24.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

8

3

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Extinderea la comerțul bilateral cu textile a dispozițiilor Acordului de parteneriat și cooperare CE/Uzbekistan

Referințe

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Data sesizării

14.4.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

10.5.2011

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

9.6.2011

 

 

 

Raportori

Data numirii

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Data adoptării

10.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Philippe Loiseau

Data depunerii

15.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate