ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile

15.11.2016 - (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Maria Arena

Postup : 2010/0323(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0332/2016

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16384/1/2010),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile (16388/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0097/2011),

–  so zreteľom na svoje predbežné uznesenie z 15. decembra 2011[1] o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z …[2] o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0332/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Uzbeckej republiky.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament je vyzvaný na udelenie súhlasu s protokolom, ktorým sa mení dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, s cieľom rozšíriť ustanovenia tejto dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu. Ratifikáciou protokolu o textile by sa textilné výrobky začlenili do dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) uzatvorenej medzi touto krajinou a EÚ v roku 1999. Ustanovenia uvedené v hlave „Obchod s tovarom“ tejto DPS by sa tak vzťahovali aj na textilné výrobky. Táto hlava ustanovuje vzájomné poskytnutie doložky najvyšších výhod, obchod bez kvantitatívnych obmedzení, zásadu voľného tranzitu, obchodovanie za trhové ceny, ochrannú doložku a odôvodnený zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti.

Európsky parlament v decembri 2011 prijal predbežnú správu, v ktorej podmienil svoj súhlas zlepšením situácie v oblasti ľudských práv v Uzbekistane, predovšetkým pokiaľ ide o otázku detskej práce a nútenej práce počas každoročného zberu bavlny. Táto predbežná správa obsahovala 14 odporúčaní.

Po prijatí tejto správy sa začal s Uzbekistanom dialóg, v rámci ktorého sa uskutočnili každoročné vypočutia zahŕňajúce viacerých aktérov, okrem iného občiansku spoločnosť, uzbecké orgány a európske a medzinárodné inštitúcie. Bola nadviazaná aj úzka spolupráca medzi Uzbekistanom a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) s cieľom vyhodnotiť opatrenia prijaté na odstránenie detskej práce a nútenej práce počas každoročného zberu bavlny v Uzbekistane. MOP usporiadala po prvýkrát v roku 2013 misiu na monitorovanie zberu bavlny, ktorú zopakovala v rokoch 2014 a 2015. Na rok 2016 je opäť naplánovaná monitorovacia misia s osobitným dôrazom na problematiku nútenej práce.

Správa z poslednej monitorovacej misie MOP, ktorá sa konala od 14. septembra do 31. októbra 2015, ukázala, že detská práca pri zbere bavlny bola takmer úplne odstránená. Orgány verejnej moci zaviedli rôzne opatrenia s cieľom odstrániť detskú prácu, napríklad organizovanie školských družín, pokuty pre páchateľov, ako aj zvýšenie zodpovednosti rodičov, učiteľov a poľnohospodárov. Bolo zistených len niekoľko izolovaných prípadov. MOP potvrdila, že detská práca sa vyskytla iba ojedinele a že táto praktika sa stala spoločensky neprijateľnou.

Rovnaké závery však nemohli byť vyslovené v súvislosti s otázkou nútenej práce. Keďže posúdenie v tejto veci je zložitejšie, MOP zaznamenala niekoľko ukazovateľov nútenej práce týkajúcich sa vykorisťujúcich pracovných podmienok a procesu prijímania zamestnancov. Uzbecké orgány prijali niekoľko záväzkov s cieľom postupne odstrániť nútenú prácu dospelých, ako je napr. zavedenie mechanizmu spätnej väzby umožňujúceho reagovať na sťažnosti občanov, organizovanie informačných kampaní a zavedenie programu na hodnotenie vykonávania medzinárodných dohovorov v tejto oblasti.

Európsky parlament v plnej miere podporuje prácu MOP s cieľom dosiahnuť trvalé odstránenie nútenej práce v Uzbekistane. Treba podporiť aj úsilie uzbeckých orgánov. Preto spravodajkyňa zastáva názor, že v rámci prebiehajúceho dialógu a spolupráce by Európsky parlament mal udeliť súhlas s protokolom o textile k dohode s Uzbekistanom.

V prípade, že by uzbecké orgány pozastavili vykonávanie svojho záväzku týkajúceho sa odstránenia nútenej práce, si však Parlament vyhradzuje právo požiadať Európsku komisiu a Radu o aktiváciu článkov 2 a 95 DPS, ktoré umožňujú prijať všeobecné alebo konkrétne opatrenia v súvislosti s nedodržiavaním ľudských práv.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (25.10.2016)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile
(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Elmar Brok

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu schváliť návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Rozšírenie rozsahu ustanovení dohody o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom na bilaterálny obchod v oblasti textilu

Referenčné čísla

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

9.6.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Elmar Brok

24.10.2014

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Ulrike Lunacek

Dátum prijatia

24.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

45

8

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozšírenie ustanovení dohody o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom na bilaterálny obchod v oblasti textilu

Referenčné čísla

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

14.4.2011

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

10.5.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

9.6.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau

Dátum predloženia

15.11.2016