Postopek : 2010/0323(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0332/2016

Predložena besedila :

A8-0332/2016

Razprave :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0489

PRIPOROČILO     ***
PDF 520kWORD 55k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Maria Arena

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16384/1/2010),

–  ob upoštevanju osnutka Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu (16388/2010),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet predložil v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0097/2011),

–  ob upoštevanju svoje vmesne resolucije z dne 15. decembra 2011(1) o predlogu sklepa,

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(2) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A8-0332/2016),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Uzbekistan.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0586.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je bil zaprošen za odobritev protokola, ki spreminja Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Uzbekistanom na drugi strani, s katerim bi razširili določbe tega sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom. Z ratifikacijo protokola o tekstilu bi se ta vključil v sporazum o partnerstvu in sodelovanju med državo in EU iz leta 1999. Določbe iz naslova „blagovna menjava“ iz tega sporazuma bi torej veljale tudi za tekstil. Ta naslov predvideva vzajemno podelitev statusa države z največjimi ugodnostmi, trgovino brez količinskih omejitev, načelo prostega tranzita, trgovanje po tržnih cenah, zaščitno klavzulo in prepovedi ali omejitve uvoza, izvoza ali blaga v tranzitu, ki so utemeljene z razlogi javne morale, javnega reda ali javne varnosti.

Evropski parlament je decembra 2011 sprejel vmesno poročilo, pri čemer je svojo odobritev pogojil z izboljšanjem položaja človekovih pravic v Uzbekistanu, zlasti glede vprašanja dela otrok in prisilnega dela med vsakoletnim obiranjem bombaža. V tem poročilu je bilo 14 priporočil.

Potem, ko je bilo sprejeto, je bil vzpostavljen dialog z Uzbekistanom, v okviru katerega so potekale letne predstavitve, pri katerih so sodelovali številni akterji, med drugim civilna družba, uzbekistanski organi ter evropske in mednarodne institucije. Tesno sodelovanje je potekalo tudi med Uzbekistanom in Mednarodno organizacijo dela (MOD), da bi se ocenili ukrepi, sprejeti za odpravo dela otrok in prisilnega dela med vsakoletnih obiranjem bombaža v Uzbekistanu. MOD je leta 2013 prvič izvedla opazovalno misijo obiranja bombaža, to nalogo je ponovila leta 2014 in 2015, nova opazovalna misija pa je predvidena za leto 2016, pri čemer bo poseben poudarek na vprašanju prisilnega dela.

V poročilu zadnje opazovalne misije MOD, ki je potekala od 14. septembra do 31. oktobra 2015, je bilo potrjeno, da je bilo delo otrok med obiranjem bombaža skoraj v celoti izkoreninjeno. Javni organi so uvedli različne ukrepe za odpravo dela otrok, vključno z organizacijo varstva po pouku, uvedbo kazni za kršitelje, prevzemanjem odgovornosti staršev, učiteljev in kmetov. Ugotovljenih je bilo le nekaj osamljenih primerov. MOD je torej potrdila, da je delo otrok občasno in je postalo družbeno nesprejemljivo.

Tovrstnih trditev ni bilo mogoče podati v zvezi z vprašanjem prisilnega dela. Ker je ocena v zvezi s tem bolj občutljiva, je MOD ugotovila več kazalnikov prisilnega dela, povezanih z izkoriščevalskimi delovnimi pogoji in postopki zaposlovanja. Uzbekistanski organi so sprejeli več zavez za postopno odpravo prisilnega dela odraslih, vključno z vzpostavitvijo mehanizma za povratne informacije, ki bi omogočil odgovor na pritožbe prebivalcev, organiziranjem kampanj ozaveščanja in vzpostavitvijo programa za ocenjevanje izvajanja mednarodnih konvencij na tem področju.

Evropski parlament v celoti podpira prizadevanja MOD za trajno odpravo prisilnega dela v Uzbekistanu. Spodbujati je treba tudi prizadevanja uzbekistanskih organov. Zato poročevalka meni, da bi moral Evropski parlament v okviru dialoga in sedanjega sodelovanja odobriti protokol o tekstilu z Uzbekistanom.

V primeru, da bi uzbekistanski organi prekinili izvajanje svoje zaveze o odpravi prisilnega dela, si Parlament pridržuje pravico, da pozove Evropsko komisijo in Svet k uporabi člena 2 in člena 95 sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki omogočata sprejetje splošnih oziroma posebnih ukrepov glede kršenja človekovih pravic.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (25.10.2016)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Pripravljavec mnenja: Elmar Brok

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Razširitev določb iz Sporazuma za partnerstvo in sodelovanje ES/Uzbekistan na dvostransko trgovino s tekstilom

Referenčni dokumenti

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

9.6.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Elmar Brok

24.10.2014

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Ulrike Lunacek

Datum sprejetja

24.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Razširitev določb iz Sporazuma za partnerstvo in sodelovanje ES/Uzbekistan na dvostransko trgovino s tekstilom

Referenčni dokumenti

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.4.2011

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

10.5.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

9.6.2011

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Philippe Loiseau

Datum predložitve

15.11.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov