Процедура : 2016/0100(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0333/2016

Внесени текстове :

A8-0333/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0462

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 682kWORD 54k
15.11.2016
PE 583.929v02-00 A8-0333/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09764/2016– C8-0268/2016 – 2016/0100(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09764/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09760/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0268/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0333/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Тувалу.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Тувалу са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета Тувалу беше прехвърлено към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между ЕС и Тувалу. Преговорите започнаха на 19 ноември 2014 г. и приключиха на 8 октомври 2015 г. Подписването на споразумението се състоя на 1 юли 2016 г. в Брюксел. Считано от тази дата, споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент. На 12 юли 2016 г. Съветът реши да поиска одобрението на Европейския парламент.

В подписаното споразумение се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Тувалу, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Тувалу, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за задълбочаване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може да има положително въздействие, като опрости условията за пътуване на предприемачите и по този начин улесни инвестициите и туризма. Освен това то ще насърчи контактите между гражданите на ЕС и на Тувалу.

Икономиката на Тувалу се основава главно на услугите (над 60% от БВП), включително услуги, свързани с интернет, например продажбата на лицензи за използването на името на домейн .tv, която представлява важен източник на приходи за държавата. Секторите на селското стопанство и рибарството допринасят за над 20% от БВП. Издаването на разрешения за риболов представлява важен източник на доходи за страната. Туризмът е относително ограничен, с по-малко от 2000 пътници годишно, произхождащи предимно от други държави от Тихоокеанския регион. Тувалу продължава да зависи също от международната помощ за развитие и големите икономически неравенства между островите от архипелага. Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които е и Тувалу. Докладчикът подчертава, че споразумението за премахване на визите е допълнително доказателство за нашия ангажимент по отношение на този регион с цел постигане на засилено партньорство.

В политически план Тувалу е стабилна държава с демократична парламентарна система и е част от Британската общност. Двете основни теми на политическия диалог между Европейския съюз и Тувалу са свързани с опазването на околната среда и изменението на климата, от една страна, и защитата на правата на човека и равенството между половете, от друга. Тъй като е една от най-бедните държави в Тихоокеанския регион и е една от държавите, изложени в най-голяма степен на въздействието на изменението на климата, връзките между изменението на климата и правата на човека са предмет на особен общ преглед. Настоящото споразумение е положителен знак на подкрепа към тази държава и може да ни позволи да продължим да водим балансиран, редовен и задълбочен политически диалог по тези въпроси, които са приоритетни за ЕС.

По отношение на мобилността, наличните данни показват, че процентният дял на отказите за издаване на виза за гражданите на Тувалу, както и на другите островни държави от Тихоокеанския басейн, е много нисък. От друга страна искането за получаване на виза за гражданите на Тувалу (преди временното влизане в сила на споразумението) се усложнява от географската отдалеченост на консулствата на държавите от Шенгенското пространство. През 2014 и 2015 г. няма нито един случай на задържане на незаконно пребиваващи граждани на Тувалу на територията на ЕС, нито един отказ за влизане на външните граници, нито решение за връщане. Освен това няма подадени искания за убежище от граждани на тази държава. В допълнение, миграционните потоци са насочени повече към Австралия и Нова Зеландия, включително миграцията, свързана с изменението на климата и неговите последици за островните държави, каквато е Тувалу. Тази държава не представлява никаква заплаха по отношение на незаконната миграция или на миграционния поток, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и народите на Тихоокеанския регион. Споразумението за премахване на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно и на практика от партньорството АКТБ – ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможните промени по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне от приложение I към приложение II на Регламент (ЕС) № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Тувалу да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на Съюза.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на пряко избирана от европейските граждани институция и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е взето предвид в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

Позовавания

09764/2016 – C8-0268/2016 – COM(2016)01902016/0100(NLE)

Дата на сезиране

12.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

24.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

12.10.2016

8.11.2016

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Дата на внасяне

15.11.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt,

 

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност