ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

15.11.2016 - (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Мария Габриел

Процедура : 2015/0200(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0334/2016
Внесени текстове :
A8-0334/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта за решение на Съвета (12092/2015),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12091/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2, буква a), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0253/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0334/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Кирибати.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Република Кирибати са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета Република Кирибати беше прехвърлена към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати. Преговорите започнаха на 17 декември 2014 г. и приключиха на 10 юни 2015 г. Подписването на споразумението се състоя на 23 юни 2016 г. в Брюксел. Считано от тази дата, споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент. На 4 юли 2016 г. Съветът реши да поиска одобрението на Европейския парламент.

Подписаното споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Република Кирибати, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за период до 90 дни за всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява постижение в задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Република Кирибати, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за задълбочаване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може да има положително въздействие, като опрости условията за пътуване на предприемачите и по този начин улесни инвестициите и туризма. Икономиката на Република Кирибати се основава главно на сектора на селското стопанство, включително рибарството, който генерира 25% от БВП, и на сектора на услугите, който представлява 66% от БВП. Издаването на разрешения за риболов представлява важен източник на доходи за страната, чрез който се осигуряват 23—30% от държавните приходи. Туризмът продължава да бъде ограничен, с 4 000 туристи годишно, и се съсредоточава основно в островите Лайн. Що се отнася до инвестициите и търговията с Република Кирибати, те остават с ниска стойност в относително изражение. Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които е и Република Кирибати. Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите е допълнително доказателство за нашия ангажимент по отношение на този регион с цел постигане на засилено партньорство.

В политически план правителството на Кирибати постигна значителен напредък за изпълнението на своите международни задължения в областта на правата на човека и постигането на договорени на международно равнище цели, като например Целите на хилядолетието за развитие. Като положителна стъпка напред, приемането на Плана за действие за периода 2011—2021 г. за премахване на сексуалното и основаното на пола насилие в Кирибати представлява важен етап и е в съответствие с усилията, полагани от страната, за да спази разпоредбите на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. В този смисъл настоящото споразумение е положителен знак на подкрепа към тази държава и може да ни позволи да продължим да водим балансиран, редовен и задълбочен политически диалог по тези въпроси, които са приоритетни за ЕС.

По отношение на мобилността наличните данни показват, че процентният дял на отказите за издаване на виза за гражданите на Кирибати е много нисък. За сметка на това искането за получаване на виза за гражданите на Кирибати се усложнява от географската отдалеченост на консулствата на държавите от Шенгенското пространство. През 2014 и 2015 г. няма нито един случай на задържане на незаконно пребиваващи граждани на Кирибати в Съюза, нито един отказ за влизане на границата на Съюза или решение за връщане. Освен това няма подадени искания за убежище от граждани на тази държава. Тя не представлява никаква заплаха по отношение на незаконната миграция или на миграционния поток, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и народите на Тихоокеанския регион. Споразумението за премахване на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно и на практика от партньорството АКТБ – ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможните промени по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне от приложение I към приложение II на Регламент (ЕС) № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Република Кирибати да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на пряко избирана от европейските граждани институция и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент, като проблемът се изостря допълнително от факта, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специални разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е взето предвид в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

Позовавания

12092/2015 – C8-0253/2016 – COM(2015)04382015/0200(NLE)

Дата на сезиране

4.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.7.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

26.10.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Дата на внасяне

15.11.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“