ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

  15.11.2016 - (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE)) - ***

  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Mariya Gabriel

  Διαδικασία : 2015/0200(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0334/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0334/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

  (12092/2015 – C8 0253/2016 – 2015/0200(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (12092/2015),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12091/2015),

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218, παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0253/2016),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0334/2016),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Δημοκρατία του Κιριμπάτι.

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Το πλαίσιο των σχέσεων και οι γενικές διατάξεις της συμφωνίας

  Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι διέπονται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου, καλούμενη «Συμφωνία του Κοτονού».

  Στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 539/2001 από τον κανονισμό αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Δημοκρατία του Κιριμπάτι μεταφέρθηκε στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Ο τροποποιημένος κανονισμός αριθ. 539/2001 ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, πλην Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

  Μετά την έγκριση του εν λόγω κανονισμού στις 20 Μαΐου 2014, το Συμβούλιο ενέκρινε στις 9 Οκτωβρίου 2014 απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 17 Δεκεμβρίου 2014 και περατώθηκαν στις 10 Ιουνίου 2015. Η υπογραφή της συμφωνίας αυτής έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 2016 στις Βρυξέλλες. Έκτοτε, η συμφωνία ισχύει σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 4 Ιουλίου 2016 να ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου.

  Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων ή ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

  Αιτιολόγηση της εισηγήτριας

  Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι – προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού – και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

  Η εισηγήτρια παρατηρεί ότι η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης θα έχει θετικό αντίκτυπο διότι απλοποιεί τις διαδικασίες ταξιδίου για τους επιχειρηματίες, διευκολύνοντας τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Η οικονομία του Κιριμπάτι στηρίζεται κυρίως στους τομείς της γεωργίας, και ιδίως της αλιείας, που συμβάλλει κατά 25% στο ΑΕΠ, και των υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει το 66% του ΑΕΠ. Η χορήγηση αλιευτικών αδειών αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τη χώρα, αποφέροντας το 23-30% των δημοσίων εσόδων. Ο τουρισμός παραμένει πολύ περιορισμένος, με 4.000 τουρίστες ετησίως, και συγκεντρώνεται κυρίως στα Νησιά της Γραμμής (Iles de la Ligne/Line Islands). Όσον αφορά τις επενδύσεις και τις εμπορικές συναλλαγές με το Κιριμπάτι, αυτές παραμένουν χαμηλές, και σε αξία και σε σχετικές τιμές. Τούτη την περίοδο, η ΕΕ διαπραγματεύεται μια συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 14 χώρες της περιοχής του Ειρηνικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Δημοκρατία του Κιριμπάτι. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης είναι μια επί πλέον απόδειξη της δέσμευσής μας έναντι αυτής της περιοχής, για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση.

  Σε πολιτικό επίπεδο, η Κυβέρνηση του Κιριμπάτι σημείωσε σημαντική πρόοδο για να τιμήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να επιτύχει τους στόχους που έχουν ορισθεί σε διεθνές επίπεδο, όπως είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Από αυτά τα βήματα προόδου, η έγκριση του Σχεδίου Δράσης 2011-2021 για την εξάλειψη της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας στο Κιριμπάτι αποτελεί μια χαρακτηριστική φάση και είναι προς την κατεύθυνση των σημερινών προσπαθειών της χώρας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών. Με αυτή την έννοια, η συμφωνία είναι μια σαφής ένδειξη υποστήριξης προς τη συγκεκριμένη χώρα και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε έναν ισορροπημένο, τακτικό και ουσιώδη πολιτικό διάλογο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, που συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Ως προς την κινητικότητα, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων το ποσοστό αρνήσεων χορήγησης θεώρησης σε υπηκόους Κιριμπάτι είναι πολύ χαμηλό. Αντίθετα, η αίτηση χορήγησης θεώρησης είναι πολύπλοκη για έναν υπήκοο Κιριμπάτι, λόγω της γεωγραφικής απόστασης των προξενείων των χωρών του Σένγκεν. Το 2014 και 2015, δεν καταγράφηκε στην επικράτεια της Ένωσης καμία σύλληψη υπηκόου της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σε καθεστώς παρατυπίας, καμία περίπτωση απαγόρευσης εισόδου στα σύνορα της Ένωσης και καμία περίπτωση απόφασης επαναπατρισμού. Αφετέρου, καμία αίτηση χορήγησης ασύλου δεν κατατέθηκε από υπηκόους αυτής της χώρας. Η συγκεκριμένη χώρα επομένως δεν συνιστά καμία απειλή από άποψη παράτυπης μετανάστευσης ή μεταναστευτικής ροής, ούτε και από άποψη ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

  Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνιστά ένα μη αμελητέο μέσο για την αμοιβαία προσέγγιση των λαών της Ευρώπης και του Ειρηνικού. Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης επιτρέπει στους πολίτες όχι μόνο να επωφεληθούν πλήρως και με χειροπιαστό τρόπο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, αλλά επίσης και να συμμετάσχουν σ’ αυτή ταξιδεύοντας με μειωμένο οικονομικό και πρακτικό κόστος.

  Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια χαιρετίζει τον ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στην σύναψη της παρούσας συμφωνίας η οποία, επιπλέον, θα διευκολύνει την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΚΣΙΕ ΑΚΕ-ΕΕ.

  Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας

  Ως προς την εφαρμογή και παρακολούθηση της συμφωνίας, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις πιθανές εξελίξεις στα κριτήρια που οδήγησαν αρχικά στη μεταφορά από το παράρτημα Ι στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 509/2014. Τα κριτήρια αυτά αφορούν όχι μόνο την παράτυπη μετανάστευση, την δημόσια τάξη και την ασφάλεια, αλλά και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, των θεμάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

  Πέραν τούτου, η εισηγήτρια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές του Κιριμπάτι να μεριμνήσουν για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που θα επιτρέψει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, ειδικότερα μεταξύ όλων των πολιτών της Ένωσης.

  Η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι στην Μικτή Επιτροπή διαχείρισης της συμφωνίας (άρθρο 6), η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως θεσμικό όργανο που εκλέγεται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες και είναι θεματοφύλακας της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει στις εργασίες της μικτής επιτροπής. Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπει για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη σύνθεση των μικτών επιτροπών διαχείρισης σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές συμφωνίες.

  Επίσης, η εισηγήτρια αμφισβητεί την πρακτική του να υπογράφονται οι συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και να τίθενται σε προσωρινή ισχύ προτού δώσει την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή τείνει να μειώσει το περιθώριο ελιγμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καθίσταται ακόμη πιο προβληματική από το ότι το Κοινοβούλιο δεν ενημερώνεται εγκαίρως για την πρόοδο των διμερών διαπραγματεύσεων.

  **

  Ειδικές διατάξεις

  Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας λαμβάνεται υπόψη στις αιτιολογικές σκέψεις της συναφθείσας συμφωνίας. Κατά συνέπεια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην συναφθείσα συμφωνία και δεν υπόκεινται στις διατάξεις της.

  Η στενή σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ως προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν αναφέρεται επίσης στην κοινή δήλωση που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Η δήλωση προτρέπει τις αρχές των χωρών αυτών να συνάψουν το ταχύτερο με τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι διμερείς συμφωνίες για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή υπό όρους ανάλογους προς εκείνους της παρούσας συμφωνίας.

  Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, οι διατάξεις της συμφωνίας είναι εφαρμοστέες μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των δύο κρατών μελών.

  **

  Τέλος, η εισηγήτρια συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την εγκρίνει.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

  Έγγραφα αναφοράς

  12092/2015 – C8-0253/2016 – COM(2015)04382015/0200(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  4.7.2016

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  7.7.2016

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  7.7.2016

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  AFET

  13.10.2015

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Mariya Gabriel

  26.10.2015

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  12.10.2016

  8.11.2016

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.11.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  42

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Vilija Blinkevičiūtė, Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Μιλτιάδης Κύρκος, Κώστας Χρυσόγονος

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

  Ημερομηνία κατάθεσης

  15.11.2016

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  42

  +

  ALDE

  Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

  GUE

  Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

  PPE

  Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

  4

  -

  EFDD

  Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

  NI

  Udo Voigt

  0

  0

   

   

  Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή