Процедура : 2016/0103(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0335/2016

Внесени текстове :

A8-0335/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0463

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 685kWORD 58k
15.11.2016
PE 583.930v02-00 A8-0335/2016

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09775/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09774/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0252/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0335/2016),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Маршалови острови.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Република Маршалови острови са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001 с Регламент № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета Република Маршалови острови беше прехвърлена в приложение II, в което се определя списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Република Маршалови острови. Преговорите започнаха на 17 декември 2014 г. и окончателното споразумение беше парафирано чрез размяна на писма между главните преговарящи на 11 декември 2015 г. (Маршаловите острови) и 13 януари 2016 г. (Съюза). Подписването на споразумението се състоя на 27 юни 2016 г. в Женева. Считано от тази дата споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент. На 4 юли 2016 г. Съветът реши да поиска от Европейския парламент да даде одобрението си.

В споразумението се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Маршаловите острови, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява едновременно конкретен резултат от задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Република Маршалови острови, което има голямо политическо значение в рамките на Споразумението от Котону, както и е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за задълбочаване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може да има положително въздействие, като опрости условията за пътуване на предприемачите и по този начин улесни инвестициите и увеличи туризма. Икономиката на Република Маршалови острови е базирана предимно на сектора на услугите, както и на риболов и селско стопанство. Република Маршалови острови разполага с малко природни ресурси и вносът далеч надхвърля износа. До момента САЩ е най-големият донор в националния бюджет съгласно Спогодбата за свободно сдружаване със САЩ. Въпреки че търговските отношения на Европейския съюз с Република Маршалови острови са много ограничени, съществува потенциал за тяхното развитие. Понастоящем ЕС води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които е и Република Маршалови острови. Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите потвърждава ангажимента на Европейския съюз за засилване на партньорството с тази държава.

В политически план, Република Маршалови острови е стабилна президентски демокрацията в свободно сдружаване със САЩ. Докладчикът приветства факта, че през януари 2016 г. парламентът на Република Маршалови острови е избрал първата жена председател1 като това се случва за първи път сред независимите тихоокеански островни държави. Политическият диалог на Европейския съюз с Маршаловите острови се фокусира върху опазване на уязвимата околна среда на страната, по-специално във връзка с изменението на климата, от една страна, и върху защитата на правата на човека и въпросите за равенството между половете, от друга. В този контекст споразумението представлява значителна стъпка напред в установяването на по-редовен и засилен политически диалог.

Що се отнася до мобилността, наличните данни показват, че надеждността на кандидатите за виза е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. През 2014 и 2015 г. нито един гражданин на Маршаловите острови не е задържан за незаконно пребиваване в Европейския съюз и не е издаден отказ за влизане на външна граница на Европейския съюз, както и не е взето решение за връщане на граждани на Маршаловите острови. Освен това не са подадени заявления за предоставяне на убежище от граждани на Маршаловите острови. В този контекст страната не представлява заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая докладчикът подчертава, че въздействието на премахването на визите върху сближаването на европейските народи и народите на Тихоокеанския регион в никакъв случай няма да е пренебрежимо. Споразумението за премахване на визите не само ще позволи на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ – ЕС, но и да участват в него, като пътуват при по-ниски цени, по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът призовава Европейската комисия да наблюдава възможните промени по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне от приложение I към приложение II на Регламент (ЕС) № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Съюза със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със спазването на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Маршаловите острови да гарантират пълна реципрочност на премахването на визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на Съюза.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на пряко избирана от европейските граждани институция и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да извърши преглед на състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът поставя въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има опасност да намали свободата на действие на Европейския парламент, като фактът, че Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори я прави още по-проблематична.

**

Специфични разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е взето предвид в преамбюла на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят този доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Маршалови острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

Позовавания

09775/2016 – C8-0252/2016 – COM(2016)01882016/0103(NLE)

Дата на сезиране

4.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.7.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

24.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Дата на внасяне

15.11.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt,

 

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност