Procedūra : 2016/0103(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0335/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0335/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0463

IETEIKUMS     ***
PDF 591kWORD 56k
15.11.2016
PE 583.930v02-00 A8-0335/2016

par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (09775/2016),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09774/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0252/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0335/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Māršala Salu Republikas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Pušu attiecību konteksts un nolīguma vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku reglamentē partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, jeb Kotonū nolīgums.

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014 grozot Regulu (EK) Nr. 539/2001, Māršala Salu Republika tika pārcelta uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības, lai šķērsotu dalībvalstu ārējās robežas. Grozītā Regula (EK) Nr. 539/2001 tiek piemērota visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta minētā regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Māršala Salu Republiku. Sarunas tika sāktas 2014. gada 17. decembrī un galīgo nolīgumu galvenie sarunu vedēji parafēja vēstuļu apmaiņas veidā 2015. gada 11. decembrī (Māršala salas) un 2016. gada 13. janvārī (Savienība). Nolīgumu parakstīja 2016. gada 27. jūnijā Ženēvā. Kopš minētā datuma nolīgumu piemēro provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana. Padome 2016. gada 4. jūlijā nolēma prasīt Parlamentam sniegt piekrišanu.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Māršala salu pilsoņiem, kas ceļo uz otras līgumslēdzējas puses teritoriju, taču ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta, oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Māršala Salu Republikas attiecību padziļināšanas konkrēts iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma ietvaros, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Referente norāda, ka nolīgumam par vīzu režīma atcelšanu varētu būt pozitīva ietekme, vienkāršojot ceļošanas nosacījumus uzņēmējiem, atvieglojot investīciju veikšanu un aktivizējot tūrismu. Māršala Salu Republikas ekonomika balstās galvenokārt uz pakalpojumu nozari, kā arī zvejniecību un lauksaimniecību. Šai valstij ir maz dabas resursu un imports ievērojami pārsniedz eksportu. Atbilstoši Brīvās asociācijas paktam ASV nodrošina vislielāko ieguldījumu valsts budžetā. Lai gan ES un Māršala Salu Republikas tirdzniecības attiecības ir ļoti ierobežotas, tām ir attīstības potenciāls. Patlaban ES risina sarunas par visaptverošu ekonomiskās partnerības nolīgumu ar 14 Klusā okeāna reģiona valstīm, kuru vidū ir arī Māršala Salu Republika. Referente norāda, ka nolīgums par vīzu režīma atcelšanu apliecina Savienības apņemšanos stiprināt partnerību ar šo valsti.

Politiski Māršala Salu Republika ir stabila prezidentāla demokrātija, kas atrodas brīvas asociācijas attiecībās ar ASV. Referente atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada janvārī Māršala Salu Republikas parlaments pirmo reizi par savu priekšsēdētāju ievēlēja sievieti un viņa ir arī pirmā parlamenta priekšsēdētāja visās neatkarīgajās Klusā okeāna salu valstīs. Eiropas Savienības politiskajā dialogā ar Māršala salām galvenā uzmanība tiek pievērsta gan to trauslās vides aizsardzībai, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām, gan arī cilvēktiesību aizsardzības un dzimumu līdztiesības jautājumiem. Šajā sakarā nolīgums ir būtisks solis, lai nostiprinātu un padarītu regulārāku politisko dialogu.

Attiecībā uz mobilitāti pieejamie dati apliecina, ka uzticēšanās līmenis vīzu pieteikumu iesniedzējiem ir augsts un vīzu pieteikumu noraidīšanas līmenis ir zems. 2014. un 2015. gadā neviens Māršala Salu Republikas pilsonis nav aizturēts par nelegālu uzturēšanos ES un attiecībā šīs valsts pilsoņiem nav pieņemts neviens lēmums ne par ieceļošanas atteikumu pie ES ārējās robežas, ne par atgriešanu. Turklāt neviens Māršala Salu Republikas pilsonis nav iesniedzis pieteikumu par patvērumu. Šī valsts nerada nekādu apdraudējumu ne nelegālas migrācijas, ne drošības un sabiedriskās kārtības ziņā.

Visbeidzot referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana ir būtisks Eiropas un Klusā okeāna reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot ar zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un tā uzraudzība

Attiecībā uz nolīguma īstenošanu un turpmāk veicamajiem pasākumiem referente aicina Eiropas Komisiju sekot iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuru dēļ sākotnēji valsts tika pārcelta no Regulas Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai nelegālo imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu saistītos apsvērumus.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Māršala Salu iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Eiropas Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un ES pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Eiropas Parlamenta referente atkārtoti mudina Eiropas Komisiju, strādājot ar turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto pārvaldības komiteju sastāvu.

Referente arī apšauba praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un sākt tos piemērot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse mazina Eiropas Parlamenta rīcības brīvību un ir vēl jo apšaubāmāka tāpēc, ka Parlaments netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma apsvērumos. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un tā noteikumi šīm valstīm nav saistoši.

Tāpat nolīgumam pievienotā kopīgā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīz noslēgt ar Māršala Salu Republiku divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Māršalu salām par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

Atsauces

09775/2016 – C8-0252/2016 – COM(2016)01882016/0103(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

4.7.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

7.7.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

24.5.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Pieņemšanas datums

8.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Iesniegšanas datums

15.11.2016


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt,

 

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika