Förfarande : 2016/0103(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0335/2016

Ingivna texter :

A8-0335/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0463

REKOMMENDATION     ***
PDF 372kWORD 56k
15.11.2016
PE 583.930v02-00 A8-0335/2016

om utkastet till rådets beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mariya Gabriel

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(09775/2016 – C8-0252/2016 – 2016/0103(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09775/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09774/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0252/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0335/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Marshallöarna.


KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund och allmänna bestämmelser i avtalet

Förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna styrs av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, kallat Cotonouavtalet.

I samband med den ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 509/2014 överfördes Republiken Marshallöarna till bilaga II med dess förteckning över tredjeländer vars medborgare är undantagna från kravet att inneha visering när de passerar medlemsstaternas yttre gränser. Den ändrade förordning (EG) nr 539/2001 tillämpas på alla medlemsstater, med undantag för Irland och Förenade kungariket.

Efter antagandet av förordningen den 20 maj 2014 antog rådet den 9 oktober 2014 ett beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna. Förhandlingar inleddes den 17 december 2014, och det slutliga avtalet paraferades genom skriftväxling mellan chefsförhandlarna den 11 december 2015 (Marshallöarna) och den 13 januari 2016 (unionen). Avtalet undertecknades den 27 juni 2016 i Genève. Efter detta datum har avtalet tillämpats provisoriskt i avvaktan på Europaparlamentets godkännande. Den 4 juli 2016 beslutade rådet att begära att parlamentet ska ge sitt godkännande.

I avtalet föreskrivs visumfrihet för medborgare i Europeiska unionen och för medborgare från Marshallöarna vid resor på den andra avtalspartens territorium i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Undantaget från viseringskravet gäller alla kategorier av personer (privatpersoner, diplomater och innehavare av tjänstepass eller officiella pass) som reser i olika syften, utom för att utöva avlönad verksamhet.

**

Föredragandens motivering

Detta avtal om viseringsundantag för kortare vistelser är ett konkret resultat av de fördjupade förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Marshallöarna – av stor politisk betydelse inom ramen för Cotonouavtalet – och ytterligare ett sätt att stärka de ekonomiska och kulturella förbindelserna och intensifiera den politiska dialogen i en rad frågor, inklusive mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Föredraganden noterar att avtalet om viseringsundantag kan ha positiva effekter genom att det förenklar resandet för affärsresenärer och underlättar investeringarna och turismen. Marshallöarnas ekonomi är huvudsakligen baserad på tjänstesektorn samt visst fiske och jordbruk. Landet har få naturtillgångar och importen överstiger vida exporten. USA är den i särklass största bidragsgivaren till statsbudgeten i enlighet med associeringsavtalet Compact of Free Association. EU:s handelsförbindelser med Marshallöarna är mycket begränsade, men har potential till utveckling. EU förhandlar för närvarande om ett övergripande ekonomiskt partnerskapsavtal med 14 länder i Stillahavsområdet, bland annat Republiken Marshallöarna. Föredraganden konstaterar att avtalet om undantag från viseringskravet bekräftar unionens åtagande att stärka partnerskapet med landet.

Politiskt sett är Republiken Marshallöarna en stabil presidentstyrd demokrati fritt associerad med USA. Föredraganden gläds åt att Marshallöarnas parlament i januari 2016 valde sin första kvinnliga president som den första bland de självständiga östaterna i Stillahavsområdet. EU:s politiska dialog med Marshallöarna fokuserar på att å ena sidan skydda landets känsliga miljö, särskilt i förhållande till klimatförändringarna, och å andra sidan försvara mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. I detta hänseende utgör avtalet ett betydelsefullt steg framåt i arbetet med att upprätta en mer regelbunden och fördjupad politisk dialog.

När det gäller rörligheten visar tillgängliga uppgifter att förtroendet för dem som ansöker om visum är högt och andelen avslag på ansökningarna låg. Under 2014 och 2015 greps ingen medborgare från Marshallöarna för att olagligen ha uppehållit sig i EU, och ingen har blivit föremål för nekad inresa vid EU:s yttre gränser eller något beslut om återvändande. Vidare har inga asylansökningar lämnats in av medborgare från Marshallöarna. Landet utgör därmed inte något hot vare sig i fråga om irreguljär migration eller i fråga om säkerhet och allmän ordning.

Slutligen understryker föredraganden den positiva effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Stillahavsområdet. Avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet mellan AVS och EU utan även delta i detta genom att resa till en praktiskt och ekonomiskt sett lägre kostnad.

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna församling.

**

Genomförande och uppföljning av avtalet

I fråga om genomförandet och uppföljningen av avtalet uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka utvecklingen vad gäller de kriterier som ursprungligen överfördes från bilaga I till bilaga II i förordning (EU) nr 509/2014. Dessa kriterier inbegriper inte enbart olovlig invandring, allmän ordning och säkerhet utan också unionens yttre förbindelser med det berörda tredjelandet, inbegripet i synnerhet hänsyn till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Föredraganden uppmanar dessutom Europeiska kommissionen och myndigheterna på Marshallöarna att säkerställa fullständig ömsesidighet när det gäller undantaget från viseringskravet, som måste möjliggöra likabehandling av alla medborgare, i synnerhet mellan alla EU-medborgare.

Föredraganden uppmärksammar att EU i den gemensamma kommittén för förvaltningen av avtalet (artikel 6) företräds enbart av kommissionen. I egenskap av en institution som är direkt vald av unionsmedborgarna och värnar demokrati, mänskliga rättigheter och Europeiska unionens grundläggande principer skulle Europaparlamentet kunna involveras i den gemensamma kommitténs arbete. Föredraganden uppmanar på nytt kommissionen att se över sammansättningen av de gemensamma kommittéer som ska förvalta framtida avtal.

Föredraganden är också tveksam till praxis för undertecknande av avtal om viseringsundantag och deras provisoriska tillämpning före Europaparlamentets godkännande. Denna praxis tenderar att minska handlingsutrymmet för Europaparlamentet och är än mer problematisk med tanke på att parlamentet inte informeras i tid om framstegen i de bilaterala förhandlingarna.

**

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen till det ingångna avtalet. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Republiken Marshallöarna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal.

Avtalet innehåller bestämmelser om dess territoriella tillämpning: när det gäller Frankrike och Nederländerna ska bestämmelserna i avtalet endast tillämpas på dessa medlemsstaters europeiska territorier.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Undertecknande av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

Referensnummer

09775/2016 – C8-0252/2016 – COM(2016)01882016/0103(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

4.7.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

7.7.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.7.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

24.5.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.10.2016

8.11.2016

 

 

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Ingivande

15.11.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina, Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt,

 

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy