Процедура : 2016/0096(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0336/2016

Внесени текстове :

A8-0336/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0460

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 684kWORD 56k
15.11.2016
PE 583.927v02-00 A8-0336/2016

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Габриел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 КРАТКА ОБОСНОВКА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

(09785/2016 – C8-0422/2016 – 2016/0096(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09785/2016),

–  като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (09783/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0422/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0336/2016),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Соломоновите острови.


КРАТКА ОБОСНОВКА

Рамка на отношенията и общи разпоредби на споразумението

Отношенията между Европейския съюз и Соломоновите острови са уредени от Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, наречено Споразумение от Котону.

В контекста на изменението на Регламент (ЕО) № 539/2001(1) с Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета(2) Соломоновите острови бяха прехвърлени към приложение II, в което се установява списък на трети държави, чиито граждани са освободени от задължението да притежават визи при преминаване на външните граници на държавите членки. Измененият Регламент (ЕО) № 539/2001 се прилага от всички държави членки, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство.

След приемането на въпросния регламент на 20 май 2014 г. Съветът прие на 9 октомври 2014 г. решение, с което разрешава на Комисията да започне преговори за сключване на двустранно споразумение между Европейския съюз и Соломоновите острови. Преговорите започнаха на 19 ноември 2014 г. По време на заседанието беше преразгледан целият проект на текст и впоследствие беше постигнато съгласие по всичките му аспекти. Споразумението беше парафирано от главните преговарящи на 13 ноември 2015 г. в Брюксел. На 24 юни 2016 г. Съветът прие решение относно подписването на споразумението за премахване на краткосрочните визи. Подписването на споразумението се състоя на 7 октомври 2016 г. в Брюксел. Считано от тази дата, споразумението се прилага временно, в очакване на одобрението на Европейския парламент. На 18 октомври 2016 г. Съветът реши да поиска от Европейския парламент да даде одобрението си.

В споразумението се предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Соломоновите острови, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за срок до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Премахването на визите обхваща всички категории лица (притежателите на обикновен, дипломатически, служебен/официален и специален паспорт), пътуващи с всякаква цел, с изключение на целта за упражняване на доходоносна дейност.

**

Обосновка на докладчика

Споразумението за премахване на визите за краткосрочно пребиваване представлява едновременно конкретен резултат от задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Соломоновите острови, което е с голямо значение от политическа гледна точка в контекста на Споразумението от Котону, и допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за задълбочаване на политическия диалог по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи.

Докладчикът отбелязва, че споразумението за премахване на визите може да има положително въздействие, като опрости условията за пътуване на предприемачите и по този начин улесни инвестициите и туризма. Икономиката на Соломоновите острови се основава главно на селското стопанство, което формира 50% от БВП, и услугите, които представляват почти 40% от БВП. Основната цел на сътрудничеството за развитие на Европейския съюз в Соломоновите острови от 1990 г. насам е устойчивото развитие на селските райони и развитието на човешките ресурси.

Търговските отношения на Европейския съюз със Соломоновите острови са много ограничени, но съществува потенциал за развитие. Понастоящем Европейският съюз води преговори за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство с 14 държави от Тихоокеанския регион, сред които са и Соломоновите острови. В това отношение докладчикът подчертава, че споразумението за премахване на визите потвърждава ангажимента на Европейския съюз за засилване на партньорството с тази държава.

В политически план Соломоновите острови са конституционна монархия в рамките на Британската общност от 1978 г. насам. Европейският съюз осъществява партньорство с гражданското общество в Соломоновите острови в областта на демокрацията и правата на човека, изпълнението на националната стратегия за развитие и засилен политически диалог. Политическият диалог на Европейския съюз със Соломоновите острови се фокусира върху опазване на уязвимата околна среда на страната, по-специално по отношение на изменението на климата, от една страна, и за защитата на правата на човека и въпросите на равенството между половете, от друга. В този контекст споразумението за премахване на визите представлява значителна стъпка напред в установяването на по-редовен и засилен политически диалог.

Що се отнася до мобилността, наличните данни показват, че надеждността на кандидатите за виза е висока, а процентът на отказите за издаване на визи е нисък. През 2014 и 2015 г. нито един гражданин на Соломоновите острови не е задържан за незаконно пребиваване в Европейския съюз и не е издаден отказ за влизане на външна граница на Европейския съюз, както и не е взето решение за връщане на граждани на Соломоновите острови. Освен това не са подадени заявления за предоставяне на убежище от граждани на Соломоновите острови. В този смисъл страната не представлява никаква заплаха нито по отношение на незаконната миграция, нито в областта на сигурността и обществения ред.

Накрая докладчикът подчертава, че премахването на визите представлява важен двигател за сближаване на европейските народи и народите на Тихоокеанския регион. Споразумението за премахване на визите не само позволява на гражданите да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ – ЕС, но и да участват в него, като имат възможност да пътуват по-изгодно и практично.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, които допринесоха значително за сключването на настоящото споразумение, което освен това ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

**

Прилагане и мониторинг на споразумението

Що се отнася до прилагането и мониторинга на споразумението, докладчикът приканва Европейската комисия да наблюдава възможните промени по отношение на критериите, които първоначално доведоха до прехвърляне от приложение I към приложение II на Регламент (ЕС) № 509/2014. Посочените критерии включват не само незаконната имиграция, обществения ред и сигурността, но и външните отношения на Европейския съюз със съответната трета държава, включително, по-специално, съображения, свързани със зачитането на правата на човека и основните свободи.

Освен това докладчикът призовава Европейската комисия и органите на Соломоновите острови да гарантират пълна реципрочност на освобождаването от визи, която следва да позволи равно третиране на всички граждани, по-конкретно между всички граждани на Европейския съюз.

Докладчикът обръща внимание на факта, че в рамките на Съвместния комитет за управление на споразумението (член 6) Европейският съюз е представен само от Европейската комисия. В качеството си на пряко избирана от европейските граждани институция и защитник на демокрацията, правата на човека и основните принципи на Европейския съюз, Европейският парламент би могъл да бъде включен в работата на Съвместния комитет. Докладчикът на Европейския парламент отново призовава Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети за управление на бъдещите споразумения.

Освен това докладчикът си задава въпроса за практиката на сключване на споразумения за премахване на визите и тяхното временно прилагане преди одобрението от Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че тази практика има за цел да ограничи свободата на действие на Европейския парламент и е проблематична, тъй като Парламентът не е надлежно и своевременно информиран относно напредъка на двустранните преговори.

**

Специфични разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е взето предвид в съображенията на сключеното споразумение. Обединеното кралство и Ирландия не участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Тясното асоцииране на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат със Соломоновите острови възможно най-бързо двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

Споразумението съдържа разпоредби, свързани с териториалното му приложение: по отношение на Франция и Нидерландия разпоредбите на споразумението се прилагат единствено за европейските територии на тези две държави членки.

**

В заключение, докладчикът препоръчва на членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.

(1)

  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).

(2)

  Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

Позовавания

09785/2016 – C8-0422/2016 – COM(2016)01892016/0096(NLE)

Дата на сезиране

18.10.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

24.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.10.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

24.5.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.5.2016

12.10.2016

8.11.2016

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Дата на внасяне

15.11.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

 

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност