Procedūra : 2016/0098(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0337/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0337/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0461

IETEIKUMS     ***
PDF 592kWORD 57k
15.11.2016
PE 583.928v02-00 A8-0337/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Mariya Gabriel

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

(09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (09780/2016),

–  ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (09779/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un v) apakšpunktu (C8-0388/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0337/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Mikronēzijas Federatīvo Valstu valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

Attiecību konteksts un nolīguma vispārīgie noteikumi

Attiecības starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm reglamentē partnerības nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu grupu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, proti, Kotonū nolīgums.

Saistībā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001(1) grozīšanu ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 509/2014(2) Mikronēzijas Federatīvās Valstis tika pārceltas uz II pielikumu, kurā ir ietverts to trešo valstu saraksts, kuru pilsoņi, kas šķērso dalībvalstu ārējās robežas, ir atbrīvoti no īstermiņa uzturēšanās vīzas prasības. Grozīto Regulu (EK) Nr. 539/2001 piemēro visās dalībvalstīs, izņemot Īriju un Apvienoto Karalisti.

Pēc tam, kad 2014. gada 20. maijā tika pieņemta šī regula, Padome 2014. gada 9. oktobrī pieņēma lēmumu atļaut Komisijai sākt sarunas par divpusēja nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm. Sarunas par nolīgumu tika sāktas 2014. gada 17. decembrī, un tās sekmīgi pabeidza, Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm nolīgumu parafējot vēstuļu apmaiņas veidā 2015. gada 16. decembrī un Savienībai — 2016. gada 13. janvārī. Padome 2016. gada 24. jūnijā pieņēma lēmumu parakstīt nolīgumu par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu. Nolīgums tika parakstīts 2016. gada 19. septembrī Ņujorkā. Kopš minētā datuma nolīgumu piemēro provizoriski, līdz tiks saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana. Padome 23. septembrī nolēma prasīt Parlamentam sniegt piekrišanu.

Nolīgums paredz bezvīzu ceļošanu Eiropas Savienības pilsoņiem un Mikronēzijas Federatīvo Valstu pilsoņiem, kas ceļo uz otras nolīguma parakstītājpuses teritoriju, ne vairāk kā uz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā. Vīzu režīma atcelšana attiecas uz visām personu kategorijām (parasto, diplomātisko, dienesta/oficiālo un īpašo pasu turētājiem), kas ceļo jebkādos nolūkos, izņemot nolūkā veikt algotu darbu.

**

Referentes sniegtais pamatojums

Šis nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ir Eiropas Savienības un Mikronēzijas Federatīvo Valstu attiecību padziļināšanas konkrēts iznākums, kam ir būtiska politiska nozīme Kotonū nolīguma kontekstā, kā arī papildu līdzeklis, ar ko pastiprināt attiecības ekonomikas un kultūras jomā un politisko dialogu par dažādiem jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām un pamatbrīvībām.

Referente norāda, ka nolīgumam par vīzu režīma atcelšanu varētu būt pozitīva ietekme, vienkāršojot ceļošanas nosacījumus uzņēmējiem, atvieglojot ieguldījumu veikšanu un aktivizējot tūrismu. Mikronēzijas Federatīvo Valstu ekonomika pamatojas galvenokārt uz pakalpojumu nozari, kura veido 74 % no tās IKP un kurā strauji attīstās tūrisma pakalpojumi. Attiecības ar Eiropas Savienību ir kļuvušas ciešākas kopš 2000. gada, kad Mikronēzijas Federatīvās Valstis kļuva par Kotonū nolīguma parakstītājpusi.

Tā kā Eiropas Savienības tirdzniecības attiecības ar Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm pašreiz ir ļoti ierobežotas, tām ir attīstības potenciāls. Patlaban Eiropas Savienība risina sarunas par visaptverošu ekonomiskās partnerības nolīgumu ar četrpadsmit Klusā okeāna reģiona valstīm, kuru vidū ir arī Mikronēzijas Federatīvās Valstis. Ņemot vērā šo informāciju, referente norāda, ka vīzu režīma liberalizācija atvieglos ceļošanu uzņēmējiem, veicinās ieguldījumus un nostiprinās ekonomiskās saiknes starp uzņēmumiem. Šis nolīgums ļaus padarīt dinamiskāku tūrisma nozari un dot jaunu stimulu tirdzniecībai.

Politiskajā ziņā Mikronēzijas Federatīvās Valstis ir demokrātiska republika, kas apņēmusies pilnībā ievērot tās konstitūcijā garantētās cilvēktiesības. Eiropas Savienības politiskajā dialogā ar Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm uzmanība ir pievērsta jutīgās vides aizsardzībai, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām, un cilvēktiesību aizsardzībai, kā arī ar dzimumu saistītiem jautājumiem. Šajā sakarā nolīgums par vīzu režīma atcelšanu ir būtisks solis, lai izveidotu regulārāku un ciešāku politisko dialogu.

Attiecībā uz mobilitāti pieejamie dati liecina, ka uzticēšanās līmenis vīzu pieteikumu iesniedzējiem ir augsts un vīzu pieteikumu noraidīšanas līmenis ir zems. 2014. un 2015. gadā neviens Mikronēzijas Federatīvo Valstu pilsonis nav aizturēts par nelegālu uzturēšanos Eiropas Savienībā un attiecībā uz Mikronēzijas pilsoņiem nav pieņemts neviens lēmums par ieceļošanas atteikumu pie Savienības robežas vai par atgriešanu. Turklāt neviens Mikronēzijas Federatīvo Valstu pilsonis nav iesniedzis pieteikumu par patvērumu. Šajā sakarībā šī valsts nerada nekādu apdraudējumu ne nelegālas migrācijas, ne drošības un sabiedriskās kārtības jomā.

Visbeidzot, referente uzsver, ka vīzu režīma atcelšana pilnīgi noteikti ir būtisks Eiropas un Klusā okeāna reģiona tautu tuvināšanās faktors. Vīzu režīma atcelšana ne vien ļauj pilsoņiem pilnībā izmantot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, bet arī šajā partnerībā piedalīties, ērti un praktiski ceļojot par zemākām izmaksām.

Šajā sakarībā referente atzinīgi vērtē ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas locekļu lomu, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu šā nolīguma noslēgšanā, kas turklāt atvieglos viņu līdzdalību ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs.

**

Nolīguma īstenošana un uzraudzība

Attiecībā uz nolīguma īstenošanu un uzraudzību referente aicina Komisiju sekot līdzi iespējamai attīstībai to kritēriju jomā, kuru dēļ sākotnēji valsts tika pārcelta no Regulas (ES) Nr. 509/2014 I pielikuma uz II pielikumu. Šie kritēriji ietver ne tikai slepeno imigrāciju, sabiedrisko kārtību un drošību, bet arī Eiropas Savienības ārējās attiecības ar trešo valsti, jo īpaši ar cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu saistītos apsvērumus.

Turklāt referente aicina Eiropas Komisiju un Mikronēzijas Federatīvo Valstu iestādes nodrošināt pilnīgu savstarpējību vīzu režīma atcelšanas jomā, kam būtu jāļauj nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsoņiem, jo īpaši visiem Eiropas Savienības pilsoņiem.

Referente vērš uzmanību uz to, ka Apvienotajā komitejā nolīguma pārvaldībai (6. pants) Eiropas Savienību pārstāv tikai Komisija. Eiropas Parlaments kā Savienības pilsoņu tieši ievēlēta iestāde un demokrātijas, cilvēktiesību un Eiropas Savienības pamatprincipu aizstāvis varētu tikt iesaistīts Apvienotās komitejas darbā. Parlamenta referente atkārtoti mudina Komisiju, strādājot ar turpmākajiem nolīgumiem, pārskatīt apvienoto komiteju sastāvu.

Referente arī izsaka šaubas par praksi parakstīt vīzu režīma atcelšanas nolīgumus un tos īstenot provizoriski, pirms Eiropas Parlaments ir sniedzis piekrišanu. Referente atzīmē, ka šāda prakse noved pie Parlamenta rīcības brīvības samazināšanas un ir vēl jo apšaubāmāka tāpēc, ka Parlaments netiek laikus informēts par situāciju divpusējo sarunu norisē.

**

Īpaši noteikumi

Apvienotās Karalistes un Īrijas īpašā situācija ir atspoguļota noslēgtā nolīguma apsvērumos. Līdz ar to Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās noslēgtajā nolīgumā un tā noteikumi šīm valstīm nav saistoši.

Tāpat nolīgumam pievienotajā kopīgajā deklarācijā ir atspoguļota Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas ciešā līdzdalība Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā. Deklarācijā šo valstu iestādes tiek mudinātas pēc iespējas drīz noslēgt ar Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm divpusējus nolīgumus par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šajā nolīgumā.

Nolīgumā ir iekļauti noteikumi par tā teritoriālo piemērošanu — Francijas un Nīderlandes gadījumā nolīguma noteikumi attiecas tikai uz šo dalībvalstu Eiropas teritorijām.

**

Visbeidzot, referente iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu.

(1)

  Padomes 2001. gada 5. marta Regula (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.).

(2)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 509/2014, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (OV L 149, 20.5.2014., 67. lpp.)


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

Atsauces

09780/2016 – C8-0388/2016 – COM(2016)01932016/0098(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

23.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

3.10.2016

 

 

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

AFET

24.5.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.5.2016

12.10.2016

8.11.2016

 

Pieņemšanas datums

8.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Gerard Batten, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vilija Blinkevičiūtė, Kostas Chrysogonos, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Ulrike Lunacek, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Noichl

Iesniegšanas datums

15.11.2016


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Helga Stevens

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst

PPE

Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Maria Noichl, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS-ALE

Ska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg, Beatrix von Storch

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika