Процедура : 2016/0050(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0338/2016

Внесени текстове :

A8-0338/2016

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0425

ДОКЛАД     ***I
PDF 1245kWORD 152k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Гезине Майснер

Докладчик по становище (*):Лин Бойлан, комисия по заетост и социални въпроси

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ от името на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0082),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0061/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 юли 2016 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по правни въпроси (A8-0338/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот1a определя понятията „квалификация“, „компетентност“ и „умения“ на равнището на Съюза. Във всяко ново законодателство за определяне на стандарти за квалификация тези понятия следва да се използват така, както са определени в тази препоръка.

 

______________

 

1a Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (OВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се улесни мобилността, да се гарантира безопасността на корабоплаването и опазването на човешкия живот, за членовете на палубната команда, лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, задвижвани с втечнен природен газ, е от съществено значение да разполагат със свидетелства, доказващи тяхната квалификация. За да се гарантира ефективно правоприлагане, те следва да носят такива свидетелства при упражняването на професията си.

(5)  За да се улесни мобилността, да се гарантира безопасността на корабоплаването и опазването на човешкия живот и околната среда, за членовете на палубната команда, лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и по-специално лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, задвижвани с втечнен природен газ, е от съществено значение да разполагат със свидетелства, доказващи тяхната квалификация. За да се гарантира ефективно правоприлагане, те следва да носят такива свидетелства при упражняването на професията си.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се гарантира безопасността на корабоплаването, държавите членки следва да идентифицират водните пътища от морски тип в съответствие с хармонизирани критерии. Изискванията за компетентност за корабоплаване по тези пътища следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Без ненужно ограничаване на мобилността на капитаните, когато това е необходимо за гарантиране на безопасността на корабоплаването, държавите членки следва също така да имат възможност да идентифицират водните пътища, създаващи специфични рискове за корабоплаването, в съответствие с хармонизирани критерии и процедури, установени в настоящата директива. В такъв случай съответните изисквания за компетентност следва да бъдат определени на равнището на държавите членки.

(7)  С цел да се гарантира безопасността на корабоплаването, държавите членки следва да идентифицират водните пътища от морски тип в съответствие с хармонизирани критерии и основавайки се на съществуващото законодателство на Съюза като Директива (EС) 2016/16291a. Изискванията за компетентност за корабоплаване по тези пътища следва да бъдат определени на равнището на Съюза. Без ненужно ограничаване на мобилността на капитаните, когато това е необходимо за гарантиране на безопасността на корабоплаването, държавите членки, когато е приложимо в сътрудничество със съответната Европейска речна комисия, следва също така да имат възможност да идентифицират водните пътища, създаващи специфични рискове за корабоплаването, в съответствие с хармонизирани критерии и процедури, установени в настоящата директива. В такъв случай съответните изисквания за компетентност следва да бъдат определени на равнището на държавите членки.

 

__________________

 

1aДиректива (EС) 2016/1629 на Европейския съюз и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 118)

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  От съображения, свързани с ефективността на разходите, притежаването на европейски свидетелства за квалификация не следва да бъде задължително за националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

(8)  От съображения, свързани с ефективността на разходите, притежаването на европейски свидетелства за квалификация не следва да бъде задължително за националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се допринесе за мобилността на лицата, участващи в обслужването на плавателни съдове в рамките на Съюза, и като се има предвид, че всички свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с настоящата директива, следва да отговарят на минималните стандарти, държавите членки следва да признават професионални квалификации, освидетелствани в съответствие с настоящата директива. От това следва, че притежателите на такива квалификации следва да могат да упражняват професията си по всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(9)  С цел да се допринесе за мобилността на лицата, участващи в обслужването на плавателни съдове в рамките на Съюза, и като се има предвид, че всички свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с настоящата директива, следва да отговарят на изискваните минимални стандарти съгласно хармонизирани критерии, държавите членки следва да признават професионални квалификации, освидетелствани в съответствие с настоящата директива. От това следва, че притежателите на такива квалификации следва да могат да упражняват професията си по всички вътрешни водни пътища на Съюза.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  С цел насърчаване на мобилността и осигуряване на атрактивността на професията на моряка и на другите членове на палубната команда, държавите членки следва да гарантират справедливи условия на труд за всички видове заетост, гарантирайки на работниците набор от права, като: правото на равно третиране, правото на социална защита, правото да съобщават за случаи на малтретиране, правото на защита на здравето и безопасността, както и разпоредби относно работното време и почивките. Важно е секторът да бъде в състояние да осигури програми, насочени както към задържането на работа на хората на възраст над петдесет години, така и към подобряване на уменията и пригодността за заетост на младежите.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б)  Комисията следва да гарантира равни условия за всички членове на екипажа, работещи или заети в ексклузивна и редовна търговия в Съюза, и следва да не допуска низходяща спирала на заплатите, както и дискриминационни практики, основани на националност, място на пребиваване или флаг на регистрация.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Когато наемат на работа в Съюза членове на палубната команда, притежаващи свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в трети държави, които са признати от отговорните органи в Съюза, работодателите следва да прилагат социалното и трудовото законодателство на съответната държава членка, където се извършва дейността.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Комисията и държавите членки следва да насърчават младите хора да се стремят към придобиване на професионална квалификация в областта на вътрешното корабоплаване и да въведат специални мерки за подкрепа на дейностите на социалните партньори в това отношение.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел по-нататъшно улесняване на мобилността за капитаните на плавателни съдове, на всички държави членки следва да е разрешено, когато това е възможно, да оценяват необходимата компетентност за справяне със специфични рискове за корабоплаването за всички участъци на вътрешните водни пътища на Съюза, където са идентифицирани подобни рискове.

(16)  С цел по-нататъшно улесняване на мобилността за капитаните на плавателни съдове, на всички държави членки следва, при наличие на съгласие от страна на държавата членка, в която е разположен участъкът със специфичен риск, да е разрешено да оценяват компетентността, необходима за корабоплаване по участък специфични рискове.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел да се постигне ефективност при администриране по отношение на издаването, подновяването и отнемането на свидетелства за квалификация, държавите членки следва да определят компетентните органи за прилагането на настоящата директива и да създадат регистри за вписване на данни относно европейските свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници. С цел да се улесни обменът на информация между държавите членки и с Комисията за целите на изпълнението, прилагането и оценяването на директивата, както и за статистически цели, за поддържане на безопасността и за улесняване на корабоплаването, държавите членки следва да докладват такава информация, включително данни относно свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, в база данни, управлявана от Комисията.

(19)  С цел да се постигне ефективност при администриране по отношение на издаването, подновяването и отнемането на свидетелства за квалификация, държавите членки следва да определят компетентните органи за прилагането на настоящата директива и да създадат регистри за вписване на данни относно европейските свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници. С цел да се улесни обменът на информация между държавите членки и с Комисията за целите на изпълнението, прилагането и оценяването на директивата, както и за статистически цели, за поддържане на безопасността и за улесняване на корабоплаването, държавите членки следва да докладват такава информация, включително данни относно свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, в база данни, управлявана от Комисията. При съхраняването на данните Комисията следва да спазва надлежно принципите за защита на личните данни.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Органите, включително в третите държави, издаващи свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в съответствие с правила, идентични с тези на настоящата директива, обработват лични данни. За целите на оценката на директивата, за целите на статистиката, за поддържане на безопасността, за улесняване на корабоплаването и с цел да се улесни обменът на информация между органите, участващи в изпълнението и прилагането на настоящата директива, тези органи и, когато е приложимо, международните организации, които определят тези сходни правила, също следва да имат достъп до базата данни, управлявана от Комисията. Този достъп обаче следва да бъде предмет на подходящо равнище на защита на данните, включително на личните данни.

(20)  Органите, включително в третите държави, издаващи свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в съответствие с правила, идентични с тези на настоящата директива, обработват лични данни. За целите на оценката на директивата, за целите на статистиката, за поддържане на безопасността, за улесняване на корабоплаването и с цел да се улесни обменът на информация между органите, участващи в изпълнението и прилагането на настоящата директива, тези органи и когато е необходимо, международните организации, които определят тези сходни правила, също следва да имат достъп до базата данни, управлявана от Комисията. Този достъп обаче следва да бъде предмет на високо равнище на защита на данните, по-специално на личните данни.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Директива на Съвета 2014/112/ЕС1a и настоящата директива трябва да бъдат допълнени от законодателство на Съюза по отношение на въвеждането на електронни инструменти и преразглеждането на изискванията по отношение на набирането на екипаж с цел гарантиране на равни условия на пазара на труда в областта на вътрешния воден транспорт в Съюза, като бъдат обхванати работното време и почивката, професионалната квалификация и изисквания по отношение на набирането на екипаж.

 

__________________

 

1a Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (OB L 367, 23.12.2014 г., стр. 86).

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел по-нататъшно намаляване на административното натоварване, като същевременно се гарантира устойчивост на документите срещу подправяне, Комисията следва като втора стъпка, след приемането на настоящата директива, да разгледа възможността за въвеждане на електронна версия на моряшките служебни книжки и корабните дневници, както и на електронни професионални карти, включващи европейски свидетелства за квалификация. За да направи това, Комисията следва да вземе предвид съществуващите технологии в другите видове транспорт, по-специално в автомобилния транспорт. След извършване на оценка на въздействието, включително на разходите и ползите и на въздействието върху основните права, по-специално по отношение на защитата на личните данни, Комисията следва да внесе, ако е целесъобразно, предложение до Европейския парламент и Съвета.

(21)  С цел по-нататъшно намаляване на административното натоварване, като същевременно се гарантира устойчивост на документите срещу подправяне, Комисията следва незабавно след приемането на настоящата директива да приеме подходяща правна рамка за замяната на хартиената версия на европейските свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници с нови електронни средства като електронни професионални карти и електронни документи на плавателния съд. За да направи това, Комисията следва да вземе предвид съществуващите технологии в другите видове транспорт, по-специално в автомобилния транспорт. Тя следва да вземе предвид също и възможността за използване и достъпността в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. След извършване на оценка на въздействието, включително на разходите и ползите и на въздействието върху основните права, по-специално по отношение на защитата на личните данни, Комисията следва да внесе, ако е целесъобразно, предложение до Европейския парламент и Съвета за тези инициативи. Необходимо е също да се осигури защитено срещу фалшифициране оборудване за електронно записване на работното време и задълженията, изпълнявани от всички членове на екипажа.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  В допълнение, съществуващите изисквания по отношение на набирането на екипаж следва да бъдат модернизирани с цел постигане на хармонизирана, прозрачна, гъвкава и устойчива система за набиране на екипаж в Съюза. Ето защо след приемането на настоящата директива Комисията следва да представи, ако е целесъобразно, предложение до Европейския парламент и до Съвета за въвеждане на правна рамка на Съюза за прозрачна, гъвкава и устойчива система по отношение на набирането на екипаж. Това следва да бъде направено след извършване на оценка на въздействието, която следва да бъде съобразена с технологичните и нетехнологичните промени, оказващи влияние върху работното натоварване на борда на плавателните съдове.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

(24)  С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, а тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техни експерти имат систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове. За постигане на ефективност Комисията следва да има възможност да определи орган, като например CESNI, който да получава уведомления и да публикува информация например относно списъка на компетентните органи и одобрените програми за обучение, предвид това, че тези задачи се повтарят периодично във времето.

 

_____________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  CESNI, в който могат да участват специалисти от всички държави членки, изготвя стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, включително по отношение на професионалната квалификация. Комисията може да вземе предвид тези стандарти, когато бъде оправомощена да приема актове в съответствие с настоящата директива.

(26)  CESNI, в който могат да участват специалисти от всички държави членки, изготвя стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, включително по отношение на професионалната квалификация. Европейските речни комисии, съответните международни организации, социалните партньори и професионални сдружения следва да участват пълноценно в изготвянето и установяването на стандартите на CESNI. Когато посочените в настоящата директива условия са изпълнени, Комисията следва да се позове на стандарти на CESNI при приемането на актове за изпълнение и делегирани актове в съответствие с настоящата директива.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на обща рамка относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради нейния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(27)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на обща рамка относно признаването на минимални професионални квалификации за вътрешно корабоплаване, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради нейния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Система за признаване на професионалните квалификации може да бъде първата стъпка за увеличаване на мобилността в този сектор. В средносрочен план се очаква изграждането на система за съпоставимо професионално обучение и подготовка в държавите членки би улеснило мобилността и би гарантирало безопасността.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  С цел подобряване на баланса между половете в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, достъпът на жените до професията следва да се насърчава. Следва да се провежда борба, какъвто е случаят в други професионални сектори, с враждебността, основаваща се на пола. Разширяването на основата, на която се разрешава достъп до професиите, свързани с вътрешните водни пътища, следва да бъде предимство за тежката битка за разрешаване на проблема с недостига на персонал в този сектор.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  плавателни съдове, при които дължината (L), ширината (B) и водоизместимостта (T) е с обем от 100 кубически метра или повече;

б)  плавателни съдове, при които произведението от дължината (L), ширината (B) и газенето (Т) е обем 100 кубически метра или повече;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква -a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)   плавателни съдове, използвани от въоръжените сили, силите за поддържане на обществения ред, службите за гражданска защита, администрациите на водните пътища, противопожарните служби и други спешни служби.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква -aa (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aa)   плавателни съдове, които плават сезонно в изолирани езера на територията на държава членка, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1)  „вътрешен воден път“ означава отворен за корабоплаване воден участък, който не е част от морето;

1)  „вътрешен воден път“ означава вътрешните водни пътища, посочени в член 4 от Директива (ЕС) № 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

__________________

 

1a.Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, за на Директива 2009/100/EО и за отмяна на Директива 2006/87/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 118)

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a)  „влекач“ означава плавателен съд, построен специално, за да извършва дейности, свързани с теглене;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б)  „тласкач“ означава плавателен съд, построен специално за придвижване чрез тласкане на състави от плавателни съдове;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в)  „плаващо оборудване“ означава плаващо съоръжение, носещо механични инсталации, като например кранове, драги, сонетки или елеватори;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6)  „членове на палубната команда“ означава лица, ангажирани с експлоатацията на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища на Съюза в изпълнение на задачи, свързани с корабоплаване, обработка на товари, складиране, поддръжка или ремонт, с изключение на лицата, натоварени единствено с експлоатацията на двигателите, електрическото и електронното оборудване;

6)   „членове на палубната команда“ означава лица, ангажирани с експлоатацията на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища на Съюза в изпълнение на задачи, свързани с корабоплаване, операции по управление на плавателния съд, корабна механика, комуникация, здраве, безопасност и защита на околната среда, обработка на товари и пътници, складиране, поддръжка или ремонт, с изключение на лицата, натоварени единствено с експлоатацията на двигателите, електрическото и електронното оборудване;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7)  „специалист в областта на пътническото корабоплаване“ означава лице, компетентно да взема мерки при извънредни ситуации, възникнали на борда на пътническите плавателни съдове;

7)  „специалист в областта на пътническото корабоплаване“ означава лице, служещо на борда на плавателен съд, компетентно да взема мерки при извънредни ситуации, възникнали на борда на пътническите плавателни съдове;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8)  „капитан на плавателен съд“ означава член на палубната команда, който притежава квалификация да управлява плавателен съд по вътрешните водни пътища на държавите членки и който носи отговорност на борда за плавателния съд;

8)  „капитан на плавателен съд“ означава член на палубната команда, който притежава квалификация да управлява плавателен съд по вътрешните водни пътища на държавите членки и който носи пълна отговорност за плавателния съд, екипажа и товара;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12)  „голям конвой“ означава тласкан състав, включващ тласкача и седем или повече баржи;

12)  „голям конвой“ означава тласкан състав, при който произведението на общата дължина и общата ширина е 6000 квадратни метра или повече;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14)  „корабен дневник“ означава официален запис на пътуванията, осъществени от един плавателен съд;

14)  „корабен дневник“ означава официален запис на пътуванията, осъществени от един плавателен съд и неговия екипаж;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15)  „плавателен стаж“ означава времето, прослужено от членовете на палубната команда по време на пътуване, осъществено от плавателен съд по вътрешните водни пътища, и заверено от компетентния орган;

15)  „плавателен стаж“ означава времето, измерено в дни, прослужено от членовете на палубната команда по време на пътуване, осъществено от плавателен съд по вътрешните водни пътища, и заверено от компетентния орган и включва времето, прекарано в дадено пристанище или терминал за операциите по товарене или разтоварване;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дадена държава членка може да освободи от формулираното в параграф 1 задължение всички членове на палубни команди или групи от членове на екипажи, които имат специфична квалификация и работят изключително по национални вътрешни водни пътища, без връзка с плавателната мрежа на друга държава членка. Тази държава членка може да издава национални свидетелства за квалификация за членове на палубни команди при условия, различни от общите условия, посочени в настоящата директива. Валидността на тези национални свидетелства за квалификация е ограничена в рамките на националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

заличава се

Изменение    35

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дадена държава членка може да освободи от формулираното в параграф 1 задължение всички лица, упоменати в параграф 1, или групи от такива лица, които имат специфична квалификация и работят изключително по национални вътрешни водни пътища, без връзка с плавателната мрежа на друга държава членка. Тази държава членка може да издава национални свидетелства за квалификация, които могат да бъдат получени при условия, различни от общите условия, посочени в настоящата директива. Валидността на тези национални свидетелства за квалификация е ограничена в рамките на националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

заличава се

Изменение    36

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Освобождаване от задължения, свързани с националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка

 

1.   Държавите членки могат да освобождават посочените в член 4, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 6 лица, които плават изключително по национални водни пътища, несвързани с плавателните вътрешни водни пътища на друга държава членка, включително класифицираните от морски тип вътрешни водни пътища, от предвидените в тези членове задължения.

 

2.   Държава членка, която предоставя освобождавания в съответствие с параграф 1, може да издава свидетелства за квалификация на лицата, посочени в параграф 1, при условия, различни от общите условия, посочени в настоящата директива, при условие че тези свидетелства гарантират подходящо равнище на безопасност. Валидността на посочените национални свидетелства за квалификация е ограничена в рамките на националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателните вътрешни водни пътища на друга държава членка. Признаването на посочените свидетелства в други държави членки се извършва съгласно настоящата директива.

 

3.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички мерки, предприети в съответствие с параграф 1. Комисията прави публично достъпна информацията за тези освобождавания.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на корабоплаването, държавите членки могат да определят участъци от вътрешните водни пътища, с изключение на вътрешните водни пътища от морски тип по член 7, като участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, когато тези рискове се дължат на:

1.  Когато това е необходимо за гарантиране на безопасността на корабоплаването, държавите членки могат да определят участъци от вътрешните водни пътища, като вземат предвид, когато е целесъобразно, препоръката на съответната Европейска речна комисия, и с изключение на вътрешните водни пътища от морски тип по член 7, като участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, когато тези рискове се дължат на:

Изменение    38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  наличието на специфично местно регулиране на трафика, което не е част от Европейския кодекс за корабоплаване по вътрешните водни пътища, обосновано със специфични хидроморфологични характеристики.

в)  наличието на специфично местно регулиране на трафика, което не се основава на Европейския кодекс за корабоплаване по вътрешните водни пътища, обосновано със специфични хидроморфологични характеристики.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  с висока честота на произшествия в определен участък от реката.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки може да използват една или повече от ситуациите, посочени в параграф 1 за определяне на участъци със специфични рискове в рамките на вътрешните водни пътища.

Изменение 41

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които възнамеряват да приемат в съответствие с параграф 1 от настоящия член и с член 18, както и за мотивите за мярката.

Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, които възнамеряват да приемат в съответствие с параграф 1 от настоящия член и с член 18, както и за мотивите за мярката, най-малко осем месеца преди предвидената дата за приемане.

Изменение 42

Предложение за директива

Член 8 - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка не приема мярката в продължение на шест месеца, считано от датата на уведомлението.

заличава се

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В срок от шест месеца от получаването на уведомлението Комисията издава решение за изпълнение за одобрение на предложените мерки, ако те са в съответствие с настоящия член и с член 18, или, ако това не е така, изисква държавата членка да измени или да не приема предложената мярка.

3.  В срок от шест месеца от получаването на уведомлението Комисията приема акт за изпълнение за одобрение на предложените мерки, ако те са в съответствие с настоящия член и с член 18, или, ако това не е така, изисква държавата членка да измени или да не приема предложената мярка. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

 

Ако Комисията не реагира в рамките на осем месеца от уведомлението, държавата членка има право да приеме мерките съгласно параграф 1 от настоящия член и член 18.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко европейско свидетелство за квалификация, посочено в членове 4 и 5, както и моряшките служебни книжки и корабните дневници, посочени в член 16, издадени от компетентните органи в съответствие с настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

1.  Всяко европейско свидетелство за квалификация, посочено в членове 4 и 5, както и моряшките служебни книжки и корабните дневници, посочени в член 20, издадени от компетентните органи в съответствие с настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга посоченото в параграф 2, всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени в съответствие с националните правила на трета държава, които определят изисквания, идентични с тези, определени по силата на настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза, при спазване на процедурата и условията, посочени в параграфи 4 и 5 от настоящия член.

3.  Без да се засяга посоченото в параграф 2, свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки или корабните дневници, издадени в съответствие с националните правила на трета държава, свързана с вътрешните плавателни пътища на дадена държава членка, които определят изисквания, идентични с тези, определени по силата на настоящата директива, са валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза, при спазване на процедурата и условията, посочени в параграфи 4 и 5 от настоящия член.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка трета държава може да представи на Комисията искане за признаване на свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници, издадени от нейните органи. Искането се придружава от цялата информация, необходима да се определи дали издаването на тези документи е подчинено на изисквания, идентични с тези, определени в съответствие с настоящата директива.

4.  Всяка трета държава , свързана с вътрешните плавателни пътища на дадена държава членка, може да представи на Комисията искане за признаване на свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници, издадени от нейните органи. Искането се придружава от цялата информация, необходима да се определи дали издаването на тези документи е подчинено на изисквания, идентични с тези, определени в съответствие с настоящата директива.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 9 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако това изискване е изпълнено, Комисията приема акт за изпълнение за признаване в рамките на Съюза на свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници, издадени от тази трета държава, при условие че третата държава признава в рамките на своята юрисдикция европейските документи, издадени в съответствие с настоящата директива.

Ако това изискване е изпълнено, Комисията приема актове за изпълнение за признаване в рамките на Съюза на свидетелства, моряшки служебни книжки или корабни дневници, издадени от тази трета държава, при условие че третата държава признава в рамките на своята юрисдикция европейските документи, издадени в съответствие с настоящата директива, и че се ангажира да доказва на всеки 5 години съответствието на националните си разпоредби с определените в настоящата директива. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато дадена държава членка смята, че дадена трета държава вече не спазва изискванията по настоящия член, тя незабавно уведомява Комисията, като посочва надлежно обосновани причини за твърденията си.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образци на европейски свидетелства за квалификация. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2. Когато приема тези актове, Комисията може да се позовава на установените от даден международен орган стандарти.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образци на европейски свидетелства за квалификация. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Без да се засяга ограничението по параграф 4, европейските свидетелства за квалификация за капитани на плавателни съдове са валидни за максимум 10 години.

5.  Без да се засяга ограничението по параграф 4, европейските свидетелства за квалификация за капитани на плавателни съдове и европейските свидетелства за квалификация за специални операции са валидни за максимум 10 години.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Европейските свидетелства за квалификация за специални операции са валидни за максимум пет години.

заличава се

Изменение    52

Предложение за директива

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Издаване на специални разрешения за капитани на плавателни съдове

Издаване и валидност на специални разрешения за капитани на плавателни съдове

Изменение    53

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във връзка със специалните разрешения за плаване по участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, които се изискват съгласно член 6, буква б), кандидатите представят на компетентните органи на държавите членки задоволителни писмени доказателства, посочени в член 18, параграф 2:

2.  Във връзка със специалните разрешения за плаване по участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, които се изискват съгласно член 6, буква б), кандидатите представят на компетентните органи на държавите членки задоволителни писмени доказателства, посочени в член 18, параграф 3:

Изменение    54

Предложение за директива

Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подновяване на европейските свидетелства за квалификация

Подновяване на европейските свидетелства за квалификация и на специални разрешения за капитани на плавателни съдове

Изменение    55

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След изтичането на валидността на европейското свидетелство за квалификация, държавите членки, при поискване, подновяват свидетелството, при условие че:

След изтичането на валидността на европейското свидетелство за квалификация, държавите членки, при поискване, подновяват свидетелството и, когато е приложимо, специалните разрешения, включени в него, при условие че:

Изменение    56

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за европейско свидетелство за квалификация за членове на екипажа се представят задоволителна писмени доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в);

а)  за европейски свидетелства за квалификация за членове на палубни команди за специални разрешения, различни от посочените в член 6, буква г), се представят задоволителни писмени доказателства, посочени в член 10, параграф 1, букви а) и в);

Изменение    57

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато са налице индикации, че изискванията за свидетелства за квалификация или специални разрешения са престанали да бъдат изпълнени, държавите членки са длъжни да извършат всички необходими оценки и, когато е уместно, да оттеглят тези свидетелства.

Когато са налице индикации, че изискванията за свидетелства за квалификация или специални разрешения са престанали да бъдат изпълнени, държавите членки са длъжни да извършат всички необходими оценки и, когато е уместно, да оттеглят тези свидетелства. Валидността на европейското свидетелство за квалификация може да бъде временно прекратена от всяка държава членка, ако съответната държава членка счита, че такова временно прекратяване е необходимо по съображения, свързани с безопасността или обществения ред. Държавите членки регистрират без ненужно забавяне случаите на временно прекратяване или оттегляне в базата данни, посочена в член 23, параграф 2.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да определя стандартите за компетентност и съответните знания и умения съгласно основните изисквания, определени в приложение II.

1.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да допълва настоящата Директива, катоопределя стандартите за компетентност и съответните знания и умения съгласно основните изисквания, определени в приложение II.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  свидетелство за квалификация за експерт по плавателна безопасност на пътнически плавателни съдове.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Практическите изпити за получаване на посочените в букви а) и б) документи може да се провеждат на борда на плавателен съд или на тренажор, съответстващ на посоченото в член 19. Практическите изпити за свидетелство по буква в) може да се провеждат на борда на плавателен съд или на подходяща инсталация на брега.

Практическите изпити за получаване на посочените в букви а) и б) документи може да се провеждат на борда на плавателен съд или на тренажор, съответстващ на посоченото в член 19. Практическите изпити за свидетелство по буква в) може да се провеждат на борда на плавателен съд, на тренажор, който съответства на изискванията по член 19, или на подходяща инсталация на брега.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да определя стандарти за практическите изпити, посочени в параграф 3, като определя специфичните компетентности и условията, които да бъдат тествани по време на практическите изпити, както и минималните изисквания за плавателните съдове, на борда на които може да се провежда практически изпит.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да допълва настоящата Директива, катоопределя стандарти за практическите изпити, посочени в параграф 3, като определя специфичните компетентности и условията, които да бъдат тествани по време на практическите изпити, както и минималните изисквания за плавателните съдове, на борда на които може да се провежда практически изпит.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че посочените в член 15, параграф 2, буква а) изпити се организират под тяхно ръководство. Те гарантират, че тези изпити се провеждат от екзаминатори, които са квалифицирани да оценяват компетентностите и съответните знания и умения, посочени в член 15, параграф 1.

Държавите членки гарантират, че посочените в член 15, параграф 2, буква а) изпити се организират под тяхно ръководство. Те гарантират, че тези изпити се провеждат от екзаминатори, които са квалифицирани да оценяват компетентностите и съответните знания и умения, посочени в член 15, параграф 1. Екзаминаторите не трябва да са в положение на конфликт на интереси.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Държавите членки издават свидетелства за издържан практически изпит на кандидатите, които са издържали практическия изпит, посочен в член 15, параграф 3.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на образци на свидетелства за издържан практически изпит. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.   Държавите членки признават, без по-нататъшни изисквания или оценки, свидетелствата за издържан практически изпит, издадени от компетентните органи в другите държави членки.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмите за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки, на чиято територия е установен съответният институт за образование или обучение.

1.  Програмите за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки с плавателни водни пътища, на чиято територия компетентният институт предоставя образование или обучение, при условие че образователната програма е неразделна част от системата за обучение на съответната държава членка. Държавите членки имат право да одобряват програми за обучение на национално равнище, при условие че тези програми отговарят на общите критерии, определени от CESNI в системата за оценка и осигуряване на качеството.

 

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29 с цел да допълва настоящата Директива, като определя общи критерии за тези програми въз основа на общите критерии, определени от CESNI в системата за оценка и осигуряване на качеството.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  даден изпит за проверка на съответствието със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се провежда от квалифицирани екзаминатори.

в)  даден изпит за проверка на съответствието със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се провежда от квалифицирани независими екзаминатори, които не са в положение на конфликт на интереси.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Екзаминаторите, които са участвали в обучението на кандидата, се приемат като квалифицирани екзаминатори за целите на първа алинея, буква в) единствено ако са придружени от поне един допълнителен екзаминатор, който не е участвал в обучението на кандидата.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки признават дипломите или свидетелствата, предоставени след приключването на програми за обучение, одобрени от други държави членки, в съответствие с параграф 1.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които идентифицират участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове по смисъла на член 8, параграф 1, трябва определят допълнителната компетентност, която се изисква от капитани на плавателни съдове, плаващи в тези участъци, и средствата за доказване на изпълнението на тези изисквания.

Държавите членки, които идентифицират участъци от вътрешните водни пътища, преминаващи през тяхната територия, със специфични рискове по смисъла на член 8, параграф 1, посочват, когато е целесъобразно в сътрудничество със съответната Европейска речна комисия, допълнителната компетентност, която се изисква от капитани на плавателни съдове, плаващи в тези участъци, и средствата, необходими за доказване на изпълнението на тези изисквания.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези средства може да се състоят в ограничен брой пътувания, които да бъдат осъществени по съответния участък, изпит на тренажор, изпит с избор от няколко възможни отговора, или комбинация от така посочените средства.

Като се има предвид компетентността, която се изисква във връзка със специфичния риск, тези средства може да се състоят в ограничен брой пътувания, които да бъдат осъществени по съответния участък, изпит на тренажор, когато има такъв, изпит с избор от няколко възможни отговора или комбинация от така посочените средства. За участъци със специфични рискове по смисъла на член 8, параграф 1, букви а), б) и г) следва да бъде задължително да се извършат ограничен брой пътувания по съответния участък.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При прилагането на настоящия параграф държавите членки трябва да използват обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

При прилагането на настоящия параграф държавите членки трябва да използват обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии и да документират наличните до момента данни за плавателната безопасност по въпросния участък.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка държава членка може да извършва оценки на компетентността на кандидатите по отношение на специфични рискове в участъци, разположени в друга държава членка, въз основа на изискванията, определени в съответствие с параграф 1. При поискване и в случай на изпит с избор от няколко възможни отговора или с тренажори, посочените в параграф 1 държави членки предоставят на другите държави членки наличните инструменти, които им дават възможност да извършат тази оценка.

3.  Всяка държава членка може да извършва оценки на компетентността на кандидатите по отношение на специфични рискове в участъци, разположени в друга държава членка, въз основа на изискванията, определени в съответствие с параграф 1 и със съгласието на съответната държава членка. При поискване и в случай на изпит с избор от няколко възможни отговора или с тренажори, посочените в параграф 1 държави членки предоставят на държавата членка, извършваща оценката, наличните инструменти, които ѝ дават възможност да извърши тази оценка.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Използваните за оценка на компетентностите тренажори подлежат на одобрение от държавите членки. Това одобрение се дава при поискване, когато бъде доказано, че устройството е в съответствие със стандартите за тренажорите, определени с делегирани актове по параграф 2. В одобрението се посочва коя конкретна оценка на компетентност се разрешава по отношение на тренажора.

1.  Използваните за обучение тренажори следва да отговарят на стандарт, сравним с този за използваните за оценка на компетентностите тренажори. И двата вида тренажори подлежат на одобрение от държавите членки. Това одобрение се дава при поискване, когато бъде доказано, че устройството е в съответствие със стандартите за тренажорите, определени с делегирани актове по параграф 2. В одобрението се посочва коя конкретна оценка на компетентност се разрешава по отношение на тренажора.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за определяне на стандартите за одобрение на тренажори, в които се посочват минималните функционални и технически изисквания и административни процедури в тази връзка, с цел да се гарантира, че тренажорите, използвани за дадена оценка на компетентности, са проектирани по начин, който позволява проверка на компетентностите, както е предписано съгласно стандартите за практически изпити по член 15, параграф 3.

2.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29 за допълване на настоящата Директива, като определя стандартите за одобрение на тренажори, в които се посочват минималните функционални и технически изисквания и административни процедури в тази връзка, с цел да се гарантира, че тренажорите, използвани за дадена оценка на компетентности, са проектирани по начин, който позволява проверка на компетентностите, както е предписано съгласно стандартите за практически изпити по член 15, параграф 3.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 19 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.   Държавите членки гарантират, че, доколкото това е възможно, на гражданите на други държави членки е осигурен достъп до тренажорите.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 20 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образци на моряшки служебни книжки и корабни дневници. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, определена в член 30, параграф 2, като се вземе предвид информацията, необходима за изпълнението на настоящата директива по отношение на идентификацията на лицето, неговия плавателен стаж и осъществените пътувания. Когато приема тези образци, Комисията трябва да отчита, че корабните дневници се използват също така за целите на прилагане на Директива 2014/112/ЕС19 при проверката на изискванията относно набирането на екипаж и записа на пътуванията на плавателните съдове, и може да се позове на установените от дадена международна институция стандарти.

Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образци на моряшки служебни книжки и корабни дневници. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, определена в член 30, параграф 2, като се вземе предвид информацията, необходима за изпълнението на настоящата директива по отношение на идентификацията на лицето, неговия плавателен стаж и осъществените пътувания. Когато приема тези образци, Комисията трябва да отчита, че корабните дневници се използват също така за целите на прилагане на Директива 2014/112/ЕС19 при проверката на изискванията относно набирането на екипаж и записа на пътуванията на корабите.

__________________

__________________

19 Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (OB L 367, 23.12.2014 г., стр. 86).

19 Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (OB L 367, 23.12.2014 г., стр. 86).

Изменение    78

Предложение за директива

Член 20 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията, ако е целесъобразно, внася предложение до Европейския парламент и до Съвета за въвеждането на защитени от външна намеса електронни моряшки служебни книжки, електронни корабни дневници и професионални карти, включващи европейските свидетелства за квалификация и за осигуряването на защитени от външна намеса и лесни процедури за проверка по отношение на времето за работа и за почивка на всички членове на екипажа.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29 и, въз основа на основните изисквания за здравословна годност, посочени в приложение III, да определя стандартите за здравословна годност, като уточни изискванията по отношение на здравословната годност, по-специално по отношение на прегледите, които трябва да бъдат извършвани от лекарите, критериите, които трябва да се прилагат, за да се определи годността за работа, както и списъка на ограниченията и коригиращите мерки.

6.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29 и, въз основа на основните изисквания за здравословна годност, посочени в приложение III, за да допълва настоящата Директива, като определя стандартите за здравословна годност, като уточни изискванията по отношение на здравословната годност, по-специално по отношение на прегледите, които трябва да бъдат извършвани от лекарите, критериите, които трябва да се прилагат, за да се определи годността за работа, както и списъка на ограниченията и коригиращите мерки.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Личните данни могат да бъдат обработвани само за целите на:

3.  Личните данни могат да бъдат обработвани само в съответствие с принципите за защита на личните данни, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за целите на:

 

______________

 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    81

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел допълнително улесняване на обмена на информация между държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за допълване на информацията в регистрите за моряшките служебни книжки и корабните дневници с друга информация, която се изисква в съответствие с образците на моряшките служебни книжки и корабните дневници, приети съгласно член 20, параграф 5.

Не се отнася до българския текст.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 29 относно стандартите за определяне на характеристиките и условията за използване на тази база данни, по-специално за определяне на:

Не се отнася до българския текст.

Обосновка

Стандартна формулировка на ЕП за делегираните актове.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че дейностите за придобиване и проверка на компетентността, както и административните дейности във връзка с европейските свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, се оценяват на интервали от не повече от пет години от независими органи.

1.  Държавите членки гарантират, че дейностите за придобиване и проверка на компетентността, както и административните дейности във връзка с европейските свидетелства за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, се оценяват на интервали от не повече от шест години от независими органи.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки обменят информация с компетентните органи на други държави членки във връзка с освидетелстването на квалификациите на лица, които участват в експлоатацията на плавателен съд.

2.  Държавите членки обменят информация с компетентните органи на други държави членки във връзка с освидетелстването на квалификациите на лица, които участват в експлоатацията на плавателен съд. При това те спазват изцяло принципите за защита на личните данни, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Делегирането на правомощия по член 15, параграфи 1 и 4, членове 19 и 21 и член 23, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от (*влизането в сила).

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 15, параграфи 1 и 4, член 19, параграф 2, член 21, параграф 6 и член 23, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на съответния срок.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Преди да приеме делегиран акт, Комисията се консултира с експертите, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 29 – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При упражняване на правото си на делегиране, посочено в член 15, параграфи 1 и 4, членове 19 и 21 и член 23, параграфи 1 и 2, Комисията може да приема делегирани актове, които се позовават на установените от даден международен орган стандарти.

6.  При упражняване на правото си на делегиране, посочено в член 15, параграфи 1 и 4, член 17, параграф 1, член 19, параграф 2, член 21, параграф 6 и член 23, параграфи 1 и 2, Комисията приема делегирани актове, които се позовават на стандартите, установени от даден международен орган, като например по-специално CESNI и които определят датата на тяхното прилагане, при условие че:

 

а)   посочените стандарти са налични и актуални;

 

б)   те отговарят на изискванията, посочени в приложенията, когато е приложимо;

 

в)   интересите на Съюза не са застрашени от промените в процеса на вземане на решения на CESNI или на съответния международен орган.

 

Когато посочените условия не са изпълнени, Комисията може да предвиди или да се позовава на други стандарти.

 

Комисията гарантира, че стандартите са на разположение на всички езици на институциите на Европейския съюз.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 29 – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията може да определи орган за целите на получаване на уведомленията и за предоставяне на обществеността на информацията, предвидена в настоящата директива.

заличава се

Изменение    89

Предложение за директива

Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато приема делегираните актове, посочени в член 10, параграф 3, член 16, параграф 1б и член 20, параграф 4, Комисията се позовава на установените от даден международен орган стандарти, като например по-специално CESNI и определя датата на прилагане, при условие че:

 

а)   посочените стандарти са налични и актуални;

 

б) те отговарят на изискванията, посочени в настоящата директива, когато е приложимо;

 

в)   интересите на Съюза не са застрашени от промените в процеса на вземане на решения на CESNI или на съответния международен орган.

 

Когато посочените условия не са изпълнени, Комисията може да предвиди или да се позовава на други стандарти.

 

Комисията гарантира, че образците са на разположение на всички езици на институциите на Европейския съюз.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията оценява настоящата директива, заедно с актовете за изпълнение и делегираните актове по членове 8, 10, 20 и 29, и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от седем години след датата, посочена в член 33, параграф 1.

1.  Комисията оценява настоящата директива, заедно с актовете за изпълнение и делегираните актове по членове 8, 10, 16, 20 и 29, и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от осем години след датата, посочена в член 35, параграф 1.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема поетапно делегирани актове за определяне на:

1.  В срок от две години след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема поетапно делегирани актове за определяне на:

Изменение    92

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  образците, предвидени в членове 10 и 20;

заличава се

Изменение    93

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  стандартите за практически изпити, предвидени в член 15, параграф 3;

д)  стандартите за практически изпити, предвидени в член 15, параграф 4;

Изменение    94

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  До … [дата две години след влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение, определящи образците за свидетелствата за квалификация на Съюза, свидетелствата за издържан практически изпит, както и моряшките служебни книжки и корабните дневници, предвидени в член 10, параграф 3, член 16, параграф 1б и член 20, параграф 4. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 30, параграф 2.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Свидетелствата за капитани на плавателни съдове, издадени съгласно Директива 96/50/ЕО, както и лицензите за плаване по река Рейн, упоменати в член 1, параграф 5 от същата директива, издадени преди датата след края на периода на транспониране, посочен в член 35 от настоящата директива, остават валидни за водните пътища на Съюза, където са били валидни преди тази дата, за максимум 10 години след датата. Преди изтичането на валидността държавата членка, издала тези документи, издава на капитаните на плавателни съдове, притежаващи такива свидетелства, европейско свидетелство за квалификация в съответствие с предписания в настоящата директива модел или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 от настоящата директива, при условие че те предоставят задоволителни документирани доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива, и:

1.  Свидетелствата за капитани на плавателни съдове, издадени съгласно Директива 96/50/ЕО, както и лицензите за плаване по река Рейн, упоменати в член 1, параграф 5 от същата директива, издадени преди датата след края на периода на транспониране, посочен в член 35 от настоящата директива, остават валидни за водните пътища на Съюза, където са били валидни преди тази дата, за максимум 10 години след датата. Преди изтичането на валидността държавата членка, издала тези документи, издава на капитаните на плавателни съдове, притежаващи такива свидетелства, европейско свидетелство за квалификация в съответствие с предписания в настоящата директива модел или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 от настоящата директива, при условие че те предоставят задоволителни документирани доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  че законодателството, въз основа на което е издадено свидетелството им, изисква минимум 720 дни плавателен стаж като условие за получаване на свидетелство за капитан на плавателен съд, валидно за всички водни пътища на Съюза; или

заличава се

Изменение    97

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  ако законодателството, въз основа на което е издадено свидетелството им, изисква по-малко от 720 дни плавателен стаж като условие за получаване на свидетелство за капитан на плавателен съд, валидно за всички водни пътища на Съюза — че капитанът предостави доказателство (чрез моряшка служебна книжка) за плавателен стаж, равен на разликата между тези 720 дни и изисквания според законодателството стаж, въз основа на което е издадено свидетелството.

заличава се

Изменение    98

Предложение за директива

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, притежаващи свидетелство за квалификация, издадено от държава членка преди датата след края на периода на транспониране, посочена в член 35 от настоящата директива, или притежаващи квалификация, призната в една или повече държави членки, може да продължат да използват това свидетелство или квалификация максимум 10 години след тази дата. По време на този период членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, може да продължат да се позовават на Директива 2005/36/ЕО за признаване на квалификацията им от органите на други държави членки. Преди изтичането на този период те могат да кандидатстват за европейско свидетелство за квалификация или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че предоставят задоволителни доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива, и предоставят доказателство (чрез моряшка служебна книжка) за следния плавателен стаж:

3.  Членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, притежаващи свидетелство за квалификация, издадено от държава членка преди датата след края на периода на транспониране, посочена в член 35 от настоящата директива, или притежаващи квалификация, призната в една или повече държави членки, може да продължат да използват това свидетелство или квалификация максимум 10 години след тази дата. По време на този период членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, може да продължат да се позовават на Директива 2005/36/ЕО за признаване на квалификацията им от органите на други държави членки. Преди изтичането на този период те могат да кандидатстват за европейско свидетелство за квалификация или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че предоставят задоволителни доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива, и предоставят доказателство (чрез моряшка служебна книжка или корабен дневник или друго доказателство) за следния плавателен стаж:

Изменение    99

Предложение за директива

Член 34 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Минималната продължителност на плавателния стаж, посочен в параграф 3, първа алинея, букви а), б) и в), може да бъде намалена с не повече от 360 дни, когато кандидатът притежава диплома, призната от компетентния орган, която потвърждава специализирано обучение в областта на вътрешното корабоплаване, включващо плавателна практика; намаляването не може да е по-голямо от продължителността на специализираното обучение.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 35 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [3 години от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [4 години от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    101

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – подточка 1.1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да приключи успешно курс, който предлага необходимото равнище на основно обучение по безопасност.

Изменение    102

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – подточка 1.2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да поема задължения само в съответствие със съществуващите разпоредби за защита на младежта на държавата членка, в която се намира стажантът към момента, освен ако в материалното право, уреждащо договора за обучение, не се предвижда по-висока степен на защита;

Изменение    103

Предложение за директива

Приложение І – точка 1 – подточка 1.2 – тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава одобрено свидетелство , доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    104

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    105

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква б – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    106

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква б – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да е навършил най-малко 19 години;

заличава се

Изменение    107

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква б – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да има най-малко пет години трудов стаж преди записването в програмата за обучение;

-  да има най-малко три години трудов стаж преди записването в програмата за обучение или 500 дни трудов стаж на морски кораб като член на палубната команда или да е завършил програма за професионално обучение с продължителност поне три години преди записването си в одобрена програма за обучение;

Изменение    108

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква в – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    109

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

или

 

ва)

 

-   да има не по-малко от 540 дни плавателен стаж в рамките на период от 10 години като палубен оператор;

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    110

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире 1 -а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-   да е навършил 17 години;

Изменение    111

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    112

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква б – тире 1 -а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да е навършил 17 години;

Изменение    113

Предложение за директива

Приложение І – точка 2– подточка 2.3 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    114

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква а – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    115

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква б – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    116

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да има най-малко пет години трудов стаж преди записването си в одобрената програма за обучение;

-  да има най-малко четири години трудов стаж или 500 дни трудов стаж на морски кораб като член на палубната команда или да е завършил програма за професионално обучение с продължителност поне три години преди записването си в одобрена програма за обучение с продължителност от най-малко две години;

Изменение    117

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква в – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да притежава свидетелство за квалификация за радиооператор.

Изменение    118

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 1 – подточка 1.3 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да подпомага ръководния персонал на плавателния съд при предоставянето на услуги за пътниците.

-  да подпомага ръководния персонал на плавателния съд при предоставянето на услуги за пътниците, включително специални мерки за лицата с намалена подвижност.

Изменение    119

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да планира пътуването и да ръководи плаването по вътрешните водни пътища, включително да бъде в състояние да избере най-логичния, икономичен и екологичен плавателен път за достигане на дестинациите за товарене и разтоварване, като взема предвид най-ефективния плавателен график в зависимост от конкретните обстоятелства;

-  да планира пътуването и да ръководи плаването по вътрешните водни пътища, включително да бъде в състояние да избере най-логичния, икономичен и екологичен плавателен път за достигане на дестинациите за товарене и разтоварване, като взема предвид CEVNI и приложимите разпоредби за движение.

Изменение    120

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да извършва плаване и маневри, като гарантира безопасната експлоатация на плавателния съд при всякакви условия по вътрешните водни пътища;

-  да извършва плаване и маневри, като гарантира безопасната експлоатация на плавателния съд при всякакви условия по вътрешните водни пътища, включително в ситуации на трафик с висока плътност;

Изменение    121

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.1 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да прилага основни знания относно Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN);

Изменение    122

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да използва високочестотно оборудване при плаване по вътрешните водни пътища.

заличава се

Изменение    123

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да планира и гарантира безопасния превоз на пътници и грижите за тях по време на пътуването.

-  да планира и гарантира безопасния превоз на пътници и грижите за тях по време на пътуването, включително на лицата с намалена подвижност.

Изменение    124

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.6 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да гарантира добрата комуникация по всяко време, която включва използването на стандартни фрази за комуникация при проблеми с комуникацията;

-  да гарантира добрата комуникация по всяко време, която включва използването на стандартни фрази за комуникация при проблеми с комуникацията, по аналогия с изискванията на Директива 2008/106, където английският език се използва заедно с други езици

Изменение    125

Предложение за директива

Приложение II – точка 2 – подточка 2.7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Здраве и безопасност и защита на околната среда

Здраве и безопасност, права на пътниците и защита на околната среда

Изменение    126

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.7 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да поддържа безопасността и сигурността на лицата на борда;

-  да поддържа безопасността и сигурността на лицата на борда и ако има пътници, да познава и да упражнява прилагането на съответните права на пътниците, включително за лицата с намалена подвижност;

Изменение    127

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 2 – подточка 2.7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.7a)  Надзор

 

Капитанът трябва да е в състояние:

 

-  да дава инструкции и да упражнява контрол относно всички задачи, изпълнявани от другите членове на палубната команда, посочени в глава 1 от настоящото приложение, което предполага способност да се изпълняват тези задачи.

Изменение    128

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да прилага указанията за безопасност и да предприема необходимите мерки за защита на пътниците като цяло, особено в случай на извънредни ситуации (например евакуация, повреда, сблъсък, засядане, пожар, експлозия или други ситуации, които могат да предизвикат паника).

-  да прилага указанията за безопасност и да предприема необходимите мерки за защита на пътниците като цяло, особено в случай на извънредни ситуации (например евакуация, повреда, сблъсък, засядане, пожар, експлозия или други ситуации, които могат да предизвикат паника) и да предприема необходимите мерки по отношение на пътниците със специални нужди, например лицата с намалена подвижност;

Изменение    129

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да може да общува на елементарно равнище на английски език;

Изменение    130

Предложение за директива

Приложение ІІ – точка 4 – подточка 4.1 – тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да е запознат с приложимите права на пътниците, да може да дава съвети относно тези права и да ги прилага, включително правата във връзка с достъпността.

(1)

Публикуването предстои.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

По географски причини дейностите по вътрешните водни пътища са ограничени до определен брой държави членки. Превозите по вътрешните водни пътища в Европейския съюз са съсредоточени главно по река Рейн (дял от 75% от трафика) и река Дунав (около 10%). Флотата на ЕС (около 17 000 плавателни съда) в голямата си част (80%) е притежание на пет държави членки: Нидерландия (33%), Германия (20%), Франция (11%), Румъния (9%) и Белгия (7%). Независимо от собствеността, налице е нарастваща тенденция плавателни съдове да сменят знамето си и да плуват под знамето на Малта или Кипър, по-специално в сектора на речните круизи.

През 2014 г. общият обем на товарите, превозени по вътрешните европейски водни пътища, е бил 551 милиона тона. Общият дял на транспорта по вътрешните водни пътища е относително постоянен от 1998 г. насам и възлиза на приблизително 6% от транспорта на товари в целия ЕС. Европейските държави с най-голям дял на транспорта на стоки по вътрешните водни пътища са Нидерландия и Германия с относителен дял от 50% по поречието на Рейн.

Корабоплаването по вътрешни водни пътища е и туристическа дейност с нарастваща популярност. През 2015 г. по европейските реки е имало около 320 круизни кораба в експлоатация. Около 75% от тях са развивали дейност по реките Рейн и Дунав. Следва да се отбележи положителната тенденция при дейностите в сектора за речни круизи през последните няколко години, като нарастването на броя на пътниците между 2014 и 2015 г. възлиза на 17% (от 1,13 милиона пътници през 2014 г. на 1,33 милиона през 2015 г.).

Секторът на вътрешния воден транспорт се основава до голяма степен на собственици на само един плавателен съд, които са същевременно са и негови оператори, като наемат много малко на брой членове на екипажа. Като цяло в сектора са наети около 45 000 души в Съюза. Около 30% от членовете на екипажа са самостоятелно заети, а 70% са мобилни работници, повечето от които са от Нидерландия, Германия, Франция, Люксембург, Италия, Белгия, Румъния и България.

Секторът обаче се развива. Броят на малките предприятия само с един или с двама членове на екипажа рязко е намалял от 2012 г. насам и секторът се намира в преход към по-висок дял на дружествата, които имат от 20 до 50 служители и притежават няколко плавателни съда. Старите плавателни съдове постепенно се заменят с по-големи, които са оборудвани с модерни в технологично отношение съоръжения и се нуждаят от по-многоброен екипаж на борда.

Вътрешните водни пътища в Европа все още предлагат неизползван потенциал, който ще бъде още по-важен с оглед на прогнозите за нарастване на потребностите от транспорт и на обема на превозите за идните десетилетия. В качеството си на устойчива алтернатива на пътния транспорт, вътрешните водни пътища могат да допринесат и за намаляване на въздействието на транспортните операции върху околната среда. За да се подобри конкурентоспособността на сектора е необходимо да се предприемат няколко мерки. С участието на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) може да бъде модернизирана инфраструктурата на вътрешните водни пътища, като например остарелите шлюзове или трайно проблемните за трафика места. Инвестициите в „зелени“ технологии за плавателните съдове също са улеснени. Секторът на превозите по вътрешни водни пътища също така страда от недостиг на квалифицирана работна ръка и от застаряване на работната сила, при която средната възраст е 55 години. Следователно са необходими мерки за подобряване на привлекателността на професията.

Предложението на Комисията

Поради това Комисията предложи мерки за улесняване на трудовата мобилност в рамките на Съюза и с цел привличане на квалифицирани лица с различни умения към професията. Понастоящем директиви 96/50/ЕО и 91/672/ЕИО се ограничават до взаимното признаване на квалификациите на капитаните на плавателни съдове, извършващи дейност по вътрешните водни пътища на ЕС, различни от река Рейн. Централната комисия за корабоплаване по Рейн признава свидетелствата за капитан на плавателен съд, издадени от други държави членки, но процедурите продължават дълго и могат да се налагат допълнителни условия. Тази двойна система на регулиране значително затруднява мобилността на работната сила в сектора.

Съгласно предложението, свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници трябва да се признават от всички държави членки за всички членове на екипажа, а не само за капитаните на плавателни съдове. Комисията предложи също така да се улесни признаването на документи, издадени от трети държави. Взаимното признаване се основава на общ набор от минимални изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи свидетелство за квалификация. Компетентността, необходима за различните нива на квалификация, също е определена. Тази компетентност ще бъде проверявана в края на програмата за обучение или като се положи изпит, организиран под ръководството на административен орган. Чрез изискването всички кандидати да се явят на изпит, по отношение на квалификацията на работната сила се извършва преход от система, основана на опита, при която определен брой години на борда са достатъчни за доказване на компетентност, към система, основана на уменията. Тази система, основаваща се на уменията, ще предлага по-голяма гъвкавост за новопостъпващите лица, например работещите в морското корабоплаване или в сферата на риболова, които решават да се включат в корабоплаването по вътрешните водни пътища на по-късен етап от своята кариера. Освен това Комисията предложи оценката на годността от медицинска гледа точка да се основава на набор от хармонизирани правила.

Позицията на докладчика

Като цяло докладчикът приветства предложението на Комисията да се предвиди хармонизирано високо равнище на квалификация на работниците в сектора на вътрешния воден транспорт, като по този начин се гарантира мобилността на квалифицираните работници в целия Съюз. При все това докладчикът желае да предложи поредица от изменения с цел да се подобри предложението.

Докладчикът подкрепя предвидената от Комисията разпоредба, което позволява на държавите членки да освобождават от изискванията по новата система членовете на палубната команда на плавателни съдове, работещи изключително по вътрешните водни пътища, които не са свързани с друга държава членка. От съображения за пропорционалност докладчикът предлага да се изключат също така членовете на палубната команда, работещи на плавателни съдове, които осъществяват дейност само в ограничен радиус, като например някои фериботи. Като цяло директивата следва да е насочена единствено към държавите членки, които имат вътрешни водни пътища и/или предлагат съоръжения и програми за обучение и придобиване на квалификация за членовете на палубната команда на плавателни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища.

Докладчикът приветства създаването на общ набор от критерии за определяне на участъците от вътрешните водни пътища със специфични рискове и прозрачна процедура за получаване на необходимата квалификация за плаване в тези участъци, тъй като това представлява пречка за мобилността на работната сила при настоящата система. Критериите за определяне на участък със специфични рискове обаче следва също така да отчитат високия риск от злополуки на определено място, когато този риск не може лесно да бъде намален с други средства. Държавата членка, в която е разположен даден участък със специфични рискове, следва да бъде в състояние да контролира коя друга държава членка има право да извършва оценка на необходимата компетентност за съответните участъци. Практическият опит може да е задължителен за някои участъци с риск и кандидатите следва да представят доказателства, че са извършили по съответния участък определен брой плавания, който е предписан.

Признаването на свидетелства за квалификация, издадени от трети държави, е от най-голямо значение за държавите, които имат плавателни водни пътища, свързани с плавателни вътрешни водни пътища на Съюза. Поради това докладчикът предлага признаването съгласно директивата да се ограничи до посочените държави. Докладчикът изразява съмнение, че Комисията ще е в състояние ефективно да контролира дали националните правила на трети държави по целия свят са идентични с предвидените в настоящата директива.

Тъй като проверката на компетентността е основна част от новата система за признаване на квалификациите, докладчикът счита, че качеството на екзаминаторите е от изключително значение и че те следва да не бъдат предмет на конфликти на интереси. Кандидатите следва също така да имат възможността да преминат изпити, например на тренажор, в определена държава членка и издаденото свидетелство за практически изпит следва да се признава, когато се кандидатства за свидетелство за квалификация във всички останали държави членки.

Европейският комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI), включващ експерти от всички държави членки, както и наблюдатели, заинтересованите страни и представители на европейските речни комисии, е създаден с цел установяване на общи правила за корабоплаването по вътрешните водни пътища в целия ЕС. Неговата работа в сектора на професионалната квалификация следва да бъде взета предвид. Поради това Комисията следва да възприеме стандартите на CESNI при приемането на делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно настоящата директива.

Докладчикът приветства възможността, предлагана на новопостъпващи лица от другите сектори, да получат квалификация на моряк или капитан на плавателен съд посредством съкратени програми за обучение. Достъпът до професията следва да бъде допълнително улеснен за кандидатите, които разполагат с опит като моряци или вече са завършили програма за професионално обучение.

Въпреки че в система, основана на компетентността, изискванията за плавателния стаж не са от толкова голямо значение, когато даден кандидат трябва да издържи изпит, за да придобие свидетелство, практическият опит не трябва да се подценява. За да се осигури безопасността на операциите, следва да се изискват поне 45 дни плавателен стаж, съответстващи на 6 месеца корабоплаване. Следва да се подчертае, че опитът не може да бъде изцяло заменен с обучение на тренажор.

Докладчикът също така добавя някои допълнителни умения, като познаване на разпоредбите за движение и основни познания за превоза на опасни стоки, които ще се изискват за придобиването на квалификация като капитан на плавателен съд. Поради малкия брой на членовете на екипажа на борда капитаните следва също така да са в състояние да помагат на членовете на екипажа във всекидневната им работа, което изисква и умения на оперативно равнище. За да се гарантира безопасността на корабоплаването, надеждната комуникация с другите кораби и с бреговите органи е от съществено значение. За капитаните на плавателни съдове следва да се изисква основно владеене на английски език. Владеенето на английски език е дори още по-важно за експертите по пътническо корабоплаване, които отговарят за защитата на пътниците при извънредни ситуации.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (13.10.2016)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Докладчик (по становище): Лин Бойлан

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Вътрешният воден транспорт (ВВТ) е въпрос от европейско значение по своето естество, тъй като по-голямата част от вътрешните водни пътища представляват трансгранични транспортни пътища.

Секторът на ВВТ следва да получи подкрепа с оглед на отпечатъка върху околната среда, прехвърлянето на товарите от сухопътния към водния транспорт, както и на запазването и създаването на работни места.

Най-важният въпрос, свързан с ВВТ, е цялостната безопасност на членовете на екипажи и капитаните на плавателни съдове, които упражняват тази професия, както и на пътниците, плавателните съдове, стоките и околната среда. Важно е и осигуряването на безопасността на хората, стоките и околната среда в непосредствена близост до плавателния съд по вътрешните водни пътища, тъй като те могат да бъдат отрицателно засегнати при инциденти или неправилна експлоатация.

Спазването на съответните стандарти е от изключително значение за гарантирането на безопасността. То от своя страна гарантира, че работещите в този сектор прилагат необходимите мерки по отговорен начин.

Професионалното обучение е компетентност на държавите членки, но секторът на ВВТ се нуждае от съпоставими стандарти, за да се гарантира безопасността на всички вътрешни водни пътища, особено като се има предвид, че работата в този сектор се извършва в ситуации на мобилност.

Мобилността на работниците дава възможност на капитаните на плавателни съдове и членовете на екипажи да работят в различни държави членки. За да се гарантира мобилността, е необходимо да се признават квалификациите.

Признаването на професионалната квалификация е възможно само ако компетентностите са съпоставими и са преминали оценка и одобрение. В противен случай членовете на екипажи и капитаните на плавателни съдове биха могли да получат всякакво свидетелство от държава членка с по-ниски стандарти. „Пазаруването на свидетелства“ трябва да се избягва, тъй като то може да създаде условия за злоупотреба, а получаването на най-евтините и леснодостъпни свидетелства може да доведе до понижаване на стандартите.

За да се гарантира безопасността на водните пътища, валидността на необходимите квалификации следва да бъде съпоставима за всички участници в сектора. Това означава, че дерогациите следва да се избягват във възможно най-голяма степен.

За да се гарантира мобилността на членовете на екипажи и на капитаните на плавателни съдове, също така е необходимо стандартите да бъдат приложими за всички държави членки и да включват водните пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка. В противен случай свидетелствата на членовете на екипажи и капитаните на плавателни съдове от изолирани държави членки и водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на други държави членки, няма да бъдат признати съгласно настоящата директива, а засегнатите членове на екипажи и капитани на плавателни съдове ще бъдат изключени от възможността за мобилност. С други думи, това ще бъде в противоречие с принципа за равни възможности и с разпоредбите на директивата.

За да се осигури прилагането на най-високи стандарти за безопасност, е необходимо да се определят участъците от водните пътища със специфични рискове. Това може да се осъществи при спазване на принципите на отговорност от държавите членки, на чиито територии се намират участъците със специфични рискове. За да се избегне невярното определяне на такива участъци (обявяване на цяла река/канал за участък със специфичен риск), Комисията следва да предостави на държавите членки критерии, по които да обявяват участъците със специфични рискове.

Държавите членки са тези, които отговарят за професионалното обучение. Въпреки това определянето на минимални стандарти не е достатъчно, тъй като често е равнозначно на ниски стандарти. Секторът на ВВТ е относително сигурен, тъй като съществуват високи стандарти за професионална квалификация, разработвани с помощта на речните комисии в продължение на дълги години и на базата на солиден опит. От голямо значение е Европейският комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI) да разработи и въведе общи стандарти за професионално обучение в сътрудничество с експерти от държавите членки, речните комисии и социални партньори.

Понижаването на стандартите няма да увеличи привлекателността на професията; напротив, тя би станала по-привлекателна, ако членовете на екипажи имат възможността да се превърнат в добре обучени и квалифицирани специалисти, необходими и търсени за работа и за поддържането на безопасността в сектора.

Признаването на вече съществуващи свидетелства е една от първите стъпки в тази посока. Това обаче следва да се осъществи без понижаване на стандартите, „пазаруване на свидетелства“, „купени свидетелства“ и измама. С цел да се гарантира изпълнението на стандартите за професионална квалификация, е важно не само капитаните на плавателни съдове, но и членовете на екипажи да преминават практически изпит, за да докажат компетентността си. В някои случаи би било полезно въвеждането на устни изпити, например при използването на радиовръзка и за обяснение на практически казуси. За процеса на обучение е важно не само да се посещават програми за обучение за получаване на квалификация, но е необходимо компетентността да се докаже посредством оценка/изпит, тъй като само плавателният стаж не е достатъчен, ако членовете на екипажи не извършват задачи, свързани с обслужването на плавателен съд по вътрешните водни пътища.

Работниците на морски плавателни съдове следва да могат по-лесно да преминават към сектора на ВВТ, но не при понижени стандарти. Това означава, че предишната професия трябва да има връзка с обслужването на морски плавателен съд. Секторът следва да бъде отворен и за работници от други професии, но без да се заобикаля обичайното професионално обучение в сектора на ВВТ.

Тренажорите, използвани за обучение, трябва да бъдат идентични с тези по време на изпит. В противен случай съществува опасност от подкопаване на стандартите.

С цел гарантиране на стандартите за безопасност и професионално обучение е важно държавите членки да разполагат с механизъм за сигнализиране/подаване на оплаквания във връзка с професионални свидетелства, в случай че има съмнение за тяхната истинност. Тези оплаквания следва да бъдат събирани от Комисията, за да може тя да предприема мерки срещу злоупотреби, както и да извършва оценка на системата като цяло.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот1a определя понятията „квалификация“, „компетентност“ и „умения“ на равнището на Съюза. Във всяко ново законодателство за определяне на стандарти за квалификация тези понятия следва да се използват така, както са определени в тази препоръка.

 

______________

 

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (OВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1).

Обосновка

Европейската квалификационна рамка се превърна в основен стандарт и референтен документ. Новото законодателство, което използва терминология, отнасяща се до квалификациите, като компетентности, квалификации, умения, следва да се основава на съществуващите определения в рамката за по-добро регулиране.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се улесни мобилността, да се гарантира безопасността на корабоплаването и опазването на човешкия живот, за членовете на палубната команда, лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, задвижвани с втечнен природен газ, е от съществено значение да разполагат със свидетелства, доказващи тяхната квалификация. За да се гарантира ефективно правоприлагане, те следва да носят такива свидетелства при упражняването на професията си.

(5)  За да се улесни мобилността и да се гарантира безопасността на корабоплаването и опазването на човешкия живот и околната среда, за членовете на палубната команда, независимо дали на пътническите плавателни съдове, или на бункеровчиците, особено лицата, отговорни за извънредните ситуации на борда на пътническите кораби, и лицата, занимаващи се със зареждането на плавателните съдове, е от съществено значение да разполагат със свидетелства, доказващи тяхната квалификация. Освен това освидетелстваните квалификации ще подобрят възможностите на пазара на труда и признаването на квалификациите. За да се гарантира ефективно правоприлагане, те следва да носят такива свидетелства при упражняването на професията си.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  От съображения, свързани с ефективността на разходите, притежаването на европейски свидетелства за квалификация не следва да бъде задължително за националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

(8)  С цел гарантиране на безопасността на корабоплаването, ефективността на разходите на трудовата мобилност и нейната пропорционалност, държавите членки могат да изберат да направят притежаването на европейски свидетелства за квалификация задължително за националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С цел да се допринесе за мобилността на лицата, участващи в обслужването на плавателни съдове в рамките на Съюза, и като се има предвид, че всички свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с настоящата директива, следва да отговарят на минималните стандарти, държавите членки следва да признават професионални квалификации, освидетелствани в съответствие с настоящата директива. От това следва, че притежателите на такива квалификации следва да могат да упражняват професията си по всички вътрешни водни пътища на Съюза.

(9)  С цел да се допринесе за мобилността на лицата, участващи в обслужването на плавателни съдове в рамките на Съюза, и като се има предвид, че всички свидетелства за квалификация, моряшки служебни книжки и корабни дневници, издадени в съответствие с настоящата директива, следва да отговарят на изискваните стандарти, държавите членки следва да признават професионални квалификации, освидетелствани в съответствие с настоящата директива. От това следва, че притежателите на такива квалификации следва да могат да упражняват професията си по всички вътрешни водни пътища на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С оглед на установяването на сътрудничество между Съюза и CCNR от 2003 г. насам, което доведе до създаването на Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI), международна организация, създадена под егидата на CCNR, както и с цел рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, издадени в съответствие с Регламента за персонала на плавателните съдове по река Рейн по силата на Ревизираната конвенция за корабоплаване по река Рейн, в които се определят изисквания, идентични с тези на настоящата директива, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза. Подобни документи, издадени от трети държави, следва да бъдат признати в Съюза при условия на реципрочност. С цел по-нататъшно премахване на пречките пред трудовата мобилност и допълнително рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени от трета държава въз основа на изисквания, идентични с предвидените в настоящата директива, също могат да бъдат признати за всички водни пътища на Съюза след извършване на оценка от страна на Комисията и след признаване от тази трета държава на документите, издадени в съответствие с настоящата директива.

(10)  С оглед на установяването на сътрудничество между Съюза и CCNR от 2003 г. насам, което доведе до създаването на Европейски комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване (CESNI), международна организация, състояща се от представители на държавите членки, на речните комисии и социалните партньори и създадена под егидата на CCNR, както и с цел рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници, издадени в съответствие с Регламента за персонала на плавателните съдове по река Рейн по силата на Ревизираната конвенция за корабоплаване по река Рейн, в които се определят изисквания, идентични с тези на настоящата директива, следва да бъдат валидни за всички вътрешни водни пътища на Съюза. Вследствие на това CESNI следва да разработи проект за стандарти, приложими за всички области, за които Комисията има правомощия да приема делегирани актове, с изключение на участъците от плавателните водни пътища, за които държавите членки считат, че съществуват специфични рискове. Подобни документи, издадени от трети държави, следва да бъдат признати в Съюза при условия на реципрочност. С цел по-нататъшно премахване на пречките пред трудовата мобилност и допълнително рационализиране на правните рамки, уреждащи професионалните квалификации в Европа, всяко свидетелство за квалификация, моряшка служебна книжка или корабен дневник, издадени от трета държава въз основа на изисквания, идентични с предвидените в настоящата директива, също могат да бъдат признати за всички водни пътища на Съюза след извършване на оценка от страна на Комисията и след признаване от тази трета държава на документите, издадени в съответствие с настоящата директива.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Държавите членки следва да издават свидетелства за квалификация само на лица, притежаващи минималните равнища на компетентност, минималната възраст, минималната здравословна годност и плавателен стаж, необходими за получаване на специална квалификация.

(12)  Държавите членки следва да издават свидетелства за квалификация само на лица, притежаващи изискваните равнища на компетентност, получени вследствие на успешно преминато участие в одобрена програма за обучение и удостоверени посредством оценка, както и минималната възраст, минималната здравословна годност, изискваното образование и обучение, както и плавателния стаж, необходими за получаване на специална квалификация.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Комисията и държавите членки следва да насърчават младите хора да се стремят към придобиване на професионална квалификация в областта на вътрешното корабоплаване и да въведат специални мерки за подкрепа на дейностите на социалните партньори в това отношение.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  За да се гарантира взаимното признаване на квалификациите, свидетелствата за квалификация следва да се основават на компетентностите, необходими за обслужването на плавателните съдове. Държавите членки следва да гарантират, че лицата, които получават свидетелства за квалификация, притежават съответните минимални равнища на компетентност, проверени чрез подходяща оценка. Тези оценки могат да бъдат под формата на административен изпит или да бъдат част от одобрени програми за обучение, провеждани в съответствие с общите стандарти, за да се гарантира съпоставимо минимално равнище на компетентност във всички държави членки по отношение на различните квалификации.

(13)  За да се гарантира взаимното признаване на квалификациите, свидетелствата за квалификация следва да се основават на компетентностите, необходими за обслужването на плавателните съдове. Държавите членки следва да гарантират, че лицата, които получават свидетелства за квалификация, притежават съответните изисквани равнища на компетентност, проверени чрез подходяща оценка. Тези оценки могат да бъдат под формата на административен изпит или да бъдат част от одобрени програми за обучение, които при необходимост могат да включват практическа оценка, провеждана в съответствие с общите стандарти, за да се гарантира съпоставимо равнище на компетентност във всички държави членки по отношение на различните квалификации.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Предвид отговорността по отношение на безопасността при упражняването на професията на капитан на плавателен съд, плаващ с помощта на радар, или плавателни съдове, съхраняващи втечнен природен газ, работещи с кораби, или на плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ, се налага проверка чрез практически изпити, проверяващи дали действително е достигнато необходимото равнище на компетентност. Подобни практически изпити могат да се извършват с помощта на одобрени тренажори с оглед на по-нататъшното улесняване на оценката на компетентностите.

(14)  С оглед на необходимостта да се гарантира безопасността при упражняването на отговорната професия на член на палубна команда, капитан на плавателен съд и специалист по безопасността на пътнически плавателни съдове, плаващи с помощта на радар, или плавателни съдове, съхраняващи втечнен природен газ, работещи с кораби, или на плавателни съдове, задвижвани с втечнен природен газ, се налага проверка чрез практически изпити, проверяващи дали действително е достигнато необходимото равнище на компетентност. Подобни практически изпити могат да се извършват с помощта на одобрени тренажори с оглед на по-нататъшното улесняване на оценката на компетентностите.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е одобрение на програмите за обучение с цел да се провери съответствието на програмите с общите минимални изисквания по отношение на съдържанието и организацията. Това съответствие дава възможност за премахване на ненужните пречки за навлизане в професията, като освобождава тези, които вече са придобили необходимите умения по време на своето професионално обучение, от преминаване на ненужен допълнителен изпит. Съществуването на одобрените програми за обучение може също така да улесни навлизането в професията „вътрешно корабоплаване“ на работници с предишен опит от други сектори, тъй като те могат да преминават специални програми за обучение, отчитащи компетентностите, които те вече са придобили.

(15)  Необходимо е одобрение на програмите за обучение с цел да се провери съответствието на програмите с общите необходими изисквания по отношение на съдържанието и организацията. Това съответствие дава възможност за премахването на пречките за навлизане в професията, като освобождава тези, които вече са придобили необходимите умения в морска работна среда или умения, свързани с упражняването на морски професии, по време на своето професионално или друго обучение, от преминаване на допълнителен изпит. Съществуването на одобрените програми за обучение може също така да улесни навлизането в професията „вътрешно корабоплаване“ на работници с предишен опит от други сектори, тъй като те могат да преминават специални програми за обучение, отчитащи компетентностите, които те вече са придобили.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел по-нататъшно улесняване на мобилността за капитаните на плавателни съдове, на всички държави членки следва да е разрешено, когато това е възможно, да оценяват необходимата компетентност за справяне със специфични рискове за корабоплаването за всички участъци на вътрешните водни пътища на Съюза, където са идентифицирани подобни рискове.

(16)  С цел по-нататъшно улесняване на мобилността за капитаните на плавателни съдове, на всички държави членки с вътрешни плавателни водни пътища следва да е разрешено, когато това е възможно, да оценяват необходимата компетентност за справяне със специфични рискове за корабоплаването за участъци на вътрешните водни пътища на Съюза, където са идентифицирани подобни рискове.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Плавателният стаж следва да се проверява въз основа на данните от моряшката служебна книжка, заверени от съответната държава членка. За да се даде възможност за извършване на проверката, държавите членки следва да издават моряшки служебни книжки и корабни дневници и да гарантират, че те съдържат данни за пътуванията на плавателните съдове. Здравословната годност на даден кандидат следва да се удостоверява от одобрен практикуващ лекар.

(17)  Плавателният стаж следва да се проверява въз основа на данните от моряшката служебна книжка, заверени от съответната държава членка. За да се даде възможност за извършване на проверката, държавите членки следва не само да издават моряшки служебни книжки и корабни дневници и да гарантират, че те съдържат данни за пътуванията на плавателните съдове, но следва и да контролират с други средства спазването на плавателния стаж. Здравословната годност на даден кандидат следва да се удостоверява от одобрен практикуващ лекар.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Органите, включително в третите държави, издаващи свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в съответствие с правила, идентични с тези на настоящата директива, обработват лични данни. За целите на оценката на директивата, за целите на статистиката, за поддържане на безопасността, за улесняване на корабоплаването и с цел да се улесни обменът на информация между органите, участващи в изпълнението и прилагането на настоящата директива, тези органи и, когато е приложимо, международните организации, които определят тези сходни правила, също следва да имат достъп до базата данни, управлявана от Комисията. Този достъп обаче следва да бъде предмет на подходящо равнище на защита на данните, включително на личните данни.

(20)  Органите, включително в третите държави, издаващи свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в съответствие с правила, идентични с тези на настоящата директива, обработват лични данни. За целите на оценката на директивата, за целите на статистиката, за поддържане на безопасността, за улесняване на корабоплаването и с цел да се улесни обменът на информация между органите, участващи в изпълнението и прилагането на настоящата директива, тези органи и когато е необходимо, международните организации, които определят тези сходни правила, също следва да имат достъп до базата данни, управлявана от Комисията. Този достъп обаче следва да бъде предмет на високо равнище на защита на данните, по-специално на личните данни.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  С цел по-нататъшно намаляване на административното натоварване, като същевременно се гарантира устойчивост на документите срещу подправяне, Комисията следва като втора стъпка, след приемането на настоящата директива, да разгледа възможността за въвеждане на електронна версия на моряшките служебни книжки и корабните дневници, както и на електронни професионални карти, включващи европейски свидетелства за квалификация. За да направи това, Комисията следва да вземе предвид съществуващите технологии в другите видове транспорт, по-специално в автомобилния транспорт. След извършване на оценка на въздействието, включително на разходите и ползите и на въздействието върху основните права, по-специално по отношение на защитата на личните данни, Комисията следва да внесе, ако е целесъобразно, предложение до Европейския парламент и Съвета.

(21)  С цел по-нататъшно намаляване на административното натоварване, като същевременно се гарантира устойчивост на документите срещу подправяне, Комисията следва да разгледа възможността за приемане на подходяща правна рамка за въвеждане на електронна версия на моряшките служебни книжки и корабните дневници, както и на електронни професионални карти, включващи европейски свидетелства за квалификация. За да направи това, Комисията следва да вземе предвид съществуващите технологии в другите видове транспорт, по-специално в автомобилния транспорт. Тя следва да вземе предвид също и възможността за използване и достъпността в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. След извършване на оценка на въздействието, включително на разходите и ползите и на въздействието върху основните права, по-специално по отношение на защитата на личните данни, Комисията следва да внесе, ако е целесъобразно, предложение до Европейския парламент и Съвета. Необходимо е също да се осигури защитено срещу външна намеса оборудване за електронно записване на работното време и задълженията, изпълнявани от всички членове на екипажа.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

(24)  С цел да се определят изискваните хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност на базата на стандартите, определени от CESNI, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите и устните изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  CESNI, в който могат да участват специалисти от всички държави членки, изготвя стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, включително по отношение на професионалната квалификация. Комисията може да вземе предвид тези стандарти, когато бъде оправомощена да приема актове в съответствие с настоящата директива.

(26)  CESNI, в който могат да участват специалисти от всички държави членки, речни комисии и социални партньори, е изцяло ангажиран във определянето и изготвянето на стандарти в областта на вътрешното корабоплаване, включително по отношение на професионалната квалификация. С изключение на участъците от плавателните водни пътища, за които държавите членки считат, че съществуват специфични рискове, Комисията може да действа единствено съгласно стандартите, определени от CESNI, когато бъде оправомощена да приема актове в съответствие с настоящата директива.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на обща рамка относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради нейния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(27)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно установяването на обща рамка относно признаването на минимални професионални квалификации за вътрешно корабоплаване, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради нейния мащаб и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  Система за признаване може да бъде първа стъпка за увеличаване на мобилността в този сектор. В средносрочен план изграждането на система за съпоставимо професионално обучение и подготовка в държавите членки би улеснило мобилността и би гарантирало безопасността.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „членове на палубната команда“ означава лица, ангажирани с експлоатацията на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища на Съюза в изпълнение на задачи, свързани с корабоплаване, обработка на товари, складиране, поддръжка или ремонт, с изключение на лицата, натоварени единствено с експлоатацията на двигателите, електрическото и електронното оборудване;

(6)  „членове на палубната команда“ означава лица, ангажирани с експлоатацията на плавателен съд, плаващ по вътрешните водни пътища на Съюза в изпълнение на задачи, свързани с корабоплаване, операции по управление на плавателния съд, корабна механика, комуникация, здраве, безопасност и защита на околната среда, обработка на товари, складиране, поддръжка или ремонт, с изключение на лицата, натоварени единствено с експлоатацията на двигателите, електрическото и електронното оборудване;

Изменение    20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „специалист в областта на пътническото корабоплаване“ означава лице, компетентно да взема мерки при извънредни ситуации, възникнали на борда на пътническите плавателни съдове;

(7)  „специалист в областта на пътническото корабоплаване“ означава лице, служещо на борда на плавателен съд, компетентно да взема мерки при извънредни ситуации, възникнали на борда на пътническите плавателни съдове;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a)  „квалификация“ означава квалификация съгласно съответното ѝ определение в препоръката за Европейската квалификационна рамка;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „компетентност“ означава доказана способност за използване на знания и умения, които се изискват в съответствие с установените стандарти за правилното изпълнение на задачите, необходими за експлоатацията на плавателни съдове по вътрешните водни пътища;

(10)  „компетентност“ означава доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални или методологични способности по отношение на установените стандарти за правилното изпълнение на задачите, необходими за експлоатацията на плавателни съдове по вътрешните водни пътища;

Обосновка

Привеждане в съответствие с определението, установено в Европейската квалификационна рамка.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на корабоплаването, държавите членки могат да определят участъци от вътрешните водни пътища, с изключение на вътрешните водни пътища от морски тип по член 7, като участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, когато тези рискове се дължат на:

1.  Когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на корабоплаването, държавите членки определят участъци от вътрешните водни пътища, с изключение на вътрешните водни пътища от морски тип по член 7, като участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове, когато тези рискове се дължат на:

Изменение    24

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, компетентност, административно съответствие и плавателен стаж, съответстващи на квалификацията, за която кандидатстват;

б)  за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, изисквана компетентност, административно съответствие и плавателен стаж, съответстващи на квалификацията, за която кандидатстват;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки проверяват автентичността и валидността на представените документи.

2.  Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища проверяват автентичността и валидността на представените документи.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че кандидатите за специални разрешения, посочени в член 6, различни от тези, предвидени в член 6, буква б), трябва да предоставят задоволителни писмени доказателства:

1.  Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища гарантират, че кандидатите за специални разрешения, посочени в член 6, различни от тези, предвидени в член 6, буква б), трябва да предоставят задоволителни писмени доказателства:

Изменение    27

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, компетентност, административно съответствие и плавателен стаж, съответстващи на специалното разрешение, за което кандидатстват.

б)  за това, че отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение I, по отношение на възраст, изисквана компетентност, административно съответствие и плавателен стаж, съответстващи на специалното разрешение, за което кандидатстват.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато са налице индикации, че изискванията за свидетелства за квалификация или специални разрешения са престанали да бъдат изпълнени, държавите членки са длъжни да извършат всички необходими оценки и, когато е уместно, да оттеглят тези свидетелства.

Когато са налице индикации, че изискванията за свидетелства за квалификация или специални разрешения са престанали да бъдат изпълнени, държавите членки са длъжни да извършат всички необходими оценки и, когато е уместно, да оттеглят тези свидетелства. Държавите членки определят или създават компетентен орган, към когото да се подават оплаквания във връзка с фактическата точност на свидетелства за квалификации, издадени от друга държава членка или от трета държава. Държавите членки уведомяват Комисията и CESNI относно оплакването. Комисията провежда разследване и взема съответните мерки. Държавите членки могат да постановят временно прекратяване на свидетелства, в случай че органът установи, че съдържат или създават впечатлението, че съдържат фактически неточности, които биха могли да застрашат обществената безопасност. Временното прекратяване следва да остане в сила, докато съответната държава членка не се увери, че свидетелствата са истинни. Държавите членки събират информация относно оплакванията и временно прекратените свидетелства и ги регистрират в база данни в съответствие с член 23, параграф 2.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че посочените в членове 4, 5 и 6 лица притежават необходимите компетентности за безопасната експлоатация на даден плавателен съд, както е определено в член 15.

1.  Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища гарантират, че посочените в членове 4, 5 и 6 лица притежават необходимите компетентности за безопасната експлоатация на даден плавателен съд, както е определено в член 15.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29, за да определя стандартите за компетентност и съответните знания и умения съгласно основните изисквания, определени в приложение II.

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за определяне, на базата на стандартите на CESNI, на стандартите за компетентност и съответните знания и умения съгласно основните изисквания, определени в приложение II.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  под ръководството на административен орган съгласно член 16, или

a)  под ръководството на административен орган на държава членка с плавателни водни пътища съгласно член 16, или;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  като част от програма за обучение, одобрена съгласно член 17.

б)  като част от програма за обучение, която е част от системата за обучение на държавата членка, одобрена съгласно член 17.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  свидетелство за квалификация за специалист по плавателна безопасност на пътнически плавателни съдове.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че посочените в член 15, параграф 2, буква а) изпити се организират под тяхно ръководство. Те гарантират, че тези изпити се провеждат от екзаминатори, които са квалифицирани да оценяват компетентностите и съответните знания и умения, посочени в член 15, параграф 1.

Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища гарантират, че посочените в член 15, параграф 2, буква а) изпити се организират под тяхно ръководство. Те гарантират, че тези изпити се провеждат от екзаминатори, които са квалифицирани да оценяват компетентностите и съответните знания и умения, посочени в член 15, параграф 1.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмите за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки, на чиято територия е установен съответният институт за образование или обучение.

1.  Програмите за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки с плавателни водни пътища, на чиято територия компетентният институт предоставя образование или обучение, при условие, че образователната програма е неразделна част от системата на обучение на държавата членка. Държавите членки могат да одобряват програми за обучение на национално равнище, при условие че те отговарят на общите критерии, определени от CESNI в системата за оценка и осигуряване на качеството.

 

Комисията има правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 с цел да допълва настоящата директива чрез определяне на общи критерии за такива програми въз основа на общите критерии, определени от CESNI в рамките на системата за оценка и осигуряване на качеството.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  даден изпит за проверка на съответствието със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се провежда от квалифицирани екзаминатори.

в)  даден изпит за проверка на съответствието със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се провежда от квалифицирани, независими екзаминатори, които не са въвлечени в конфликти на интереси.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, които идентифицират участъци от вътрешните водни пътища със специфични рискове по смисъла на член 8, параграф 1, трябва определят допълнителната компетентност, която се изисква от капитани на плавателни съдове, плаващи в тези участъци, и средствата за доказване на изпълнението на тези изисквания.

Самите държави членки идентифицират участъци от вътрешните водни пътища, преминаващи през техните територии, които създават специфични рискове по смисъла на член 8, параграф 1. Държавите членки определят допълнителната компетентност, която се изисква от капитани на плавателни съдове, плаващи в тези участъци, и средствата за доказване на изпълнението на тези изисквания за компетентност.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези средства може да се състоят в ограничен брой пътувания, които да бъдат осъществени по съответния участък, изпит на тренажор, изпит с избор от няколко възможни отговора, или комбинация от така посочените средства.

Тези средства се състоят от минимален брой пътувания, които да бъдат осъществени по съответния участък, изпит на тренажор и изпит с избор от няколко възможни отговора.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Използваните за оценка на компетентностите тренажори подлежат на одобрение от държавите членки. Това одобрение се дава при поискване, когато бъде доказано, че устройството е в съответствие със стандартите за тренажорите, определени с делегирани актове по параграф 2. В одобрението се посочва коя конкретна оценка на компетентност се разрешава по отношение на тренажора.

1.  Използваните за обучение тренажори отговарят на стандарти, съпоставими със стандартите, които се използват при тренажорите за оценка на компетентностите. И двата вида тренажори подлежат на одобрение от държавите членки. Това одобрение се дава при поискване, когато бъде доказано, че устройството е в съответствие със стандартите за тренажорите, определени с делегирани актове по параграф 2. В одобрението се посочва коя конкретна оценка на компетентност се разрешава по отношение на тренажора.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят компетентните органи, които:

1.  Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища определят компетентните органи, които:

Изменение    41

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че:

Държавите членки с плавателни вътрешни водни пътища гарантират, че:

Изменение    42

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  инспекциите по труда разполагат с адекватни ресурси и е налице бърз обмен на информация с компетентните органи на други държави членки, за да се гарантира безопасност и лоялна конкуренция в сектора на вътрешното корабоплаване.

Изменение    43

Предложение за директива

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  да е преминал успешно курс, който покрива изискваното обучение по основна безопасност.

Изменение    44

Предложение за директива

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да изпълнява дейности само в рамките на действащите разпоредби за закрила на младежта на държавата членка, в която към момента се намира стажантът, освен ако в материалното право, уреждащо договора за стаж, не се предвижда по-висока степен на закрила;

Изменение    45

Предложение за директива

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    46

Предложение за директива

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква а - тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    47

Предложение за директива

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква б - тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    48

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  да има най-малко пет години трудов стаж преди записването в програмата за обучение;

-  да има най-малко четири години трудов стаж преди записването в програмата за обучение;

Изменение    49

Предложение за директива

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква в - тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    50

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да е навършил най-малко 17 години.

Изменение    51

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    52

Предложение за директива

Приложение І - точка 2 - подточка 2.2 - буква б - тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 – подточка 2.3 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    54

Предложение за директива

Приложение І - точка 3 - подточка 3.1 - буква а - тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква б – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

Изменение    56

Предложение за директива

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

- да има най-малко пет години трудов стаж преди записването си в одобрената програма за обучение;

-  да има най-малко пет години трудов стаж преди записването си в одобрената програма за обучение с продължителност не по-малко от две години;

Изменение    57

Предложение за директива

Приложение І - точка 3 - подточка 3.1 - буква в - тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  да има одобрено свидетелство, доказващо компетентност за използване на радиовръзка на плавателни съдове по вътрешните плавателни пътища.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Признаване на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване

Позовавания

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.4.2016

Асоциирани комисии Дата на обявяване в заседание

15.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Lynn Boylan

24.5.2016

Разглеждане в комисия

31.8.2016

 

 

 

Дата на приемане

12.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch


СТАНОВИЩЕ от името на комисията по правни въпроси (12.7.2016)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Докладчик по становище: Жоел Бержерон

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване има за цел отмяната на двете предходни директиви от 1991 г. (91/672/ЕИО) и 1996 г. (96/50/ЕО), които обхващаха само квалификациите на капитаните на плавателни съдове, работещи по водни пътища, различни от Рейн, и въвеждането на правила за признаването на квалификациите на всички членове на екипажи, включително работещите по Рейн. Предложението обхваща както товарния, така и пътническия транспорт по вътрешни водни пътища, но не и частния транспорт и развлекателните плавателни съдове. То се прилага за цялата мрежа на ЕС, отворена за вътрешното корабоплаване, но с възможни изключения за вътрешните водни пътища, по които не се извършва никакъв трансграничен трафик.

Тази нова инициатива се основава на предходните директиви, но и на дейността, извършена в рамките на програмите NAIADES (Интегрирана европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища) I и II, по-специално от съвместната работна група PLATINA за професионалните квалификации, която разработи стандарти за професионална компетентност в областта на вътрешното корабоплаване.

Европейската система на вътрешните водни пътища се използва за превоз на стоки и пътници по канали, водни пътища, реки, езера и др. Мрежата е с дължина близо 41 000 км и свързва 12 държави – членки на ЕС. Превозът на товари по взаимосвързаните европейски вътрешни водни пътища възлиза на повече от 140 милиарда тон/километра (Евростат, 2011 г.).

Освен това транспортът по вътрешните водни пътища отговаря напълно на изискванията на трите стълба на устойчивото развитие. В икономически план цените на вътрешния воден транспорт продължават да бъдат конкурентоспособни в сравнение с тези на автомобилния транспорт. По отношение на околната среда този транспорт е едновременно по-пестелив на енергия и по-щадящ по отношение на парниковите газове и борбата с изменението на климата. Накрая, по отношение на социалния стълб, този сигурен начин на транспорт води до малко на брой произшествия и има голям потенциал за развитие по отношение на заетостта, най-вече в пристанищните зони. Поради всички тези причини следва да се допринесе за развитието на този вид алтернативен транспорт.

Такава е и целта на предложението за директива, което, чрез признаване на квалификациите, цели признаването на професия, която днес страда от липса на мобилност и недостиг на работна ръка в много страни от Европейския съюз.

До този момент работниците срещаха затруднения при взаимното признаване на професионални квалификации и ненужни бариери, каквито могат да се явяват изискванията за познаване на специфичните местни условия. Следователно възможността за въвеждане на минимални изисквания за компетентност на капитаните и моряците на кораби изглежда оправдана.

Докладчикът подкрепя представеното предложение за директива, като внася все пак няколко изменения:

Въпреки че често има транснационален характер, мрежата от вътрешни водни пътища все пак трябва да бъде в състояние да съхрани своите национални характеристики и особености. Ето защо докладчикът счита, че следва да се предостави възможност на държавите членки да предвидят определени дерогации. Докладчикът предлага да се уточнят някои определения.

Допълнителен възможен проблем е свързан със сроковете за спазване във всички държави членки на изискванията, определени в предложението за директива за професионалните квалификации. За да не се поставя в неизгодно положение пазарът на труда посредством нов недостиг на работна ръка в някои държави членки, би могло да бъде полезно увеличаването на преходния период за прилагането на тази директива, така че всички държави членки на Съюза да могат да се приведат постепенно в съответствие с изискванията, установени в настоящата директива и приложенията към нея.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Процесът на признаване, предвиден в настоящата директива, следва да включва всички свидетелства за квалификация, документиран опит, моряшки служебни книжки и корабни дневници на специалисти по вътрешно корабоплаване, издадени преди присъединяването на дадената държава членка към Европейския съюз, ако те отговарят на изискваните минимални стандарти.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е одобрение на програмите за обучение с цел да се провери съответствието на програмите с общите минимални изисквания по отношение на съдържанието и организацията. Това съответствие дава възможност за премахване на ненужните пречки за навлизане в професията, като освобождава тези, които вече са придобили необходимите умения по време на своето професионално обучение, от преминаване на ненужен допълнителен изпит. Съществуването на одобрените програми за обучение може също така да улесни навлизането в професията „вътрешно корабоплаване“ на работници с предишен опит от други сектори, тъй като те могат да преминават специални програми за обучение, отчитащи компетентностите, които те вече са придобили.

(15)  Необходимо е одобрение на програмите за обучение с цел да се провери съответствието на програмите с общите минимални изисквания по отношение на съдържанието и организацията. Това съответствие дава възможност за премахване на ненужните пречки за навлизане в професията, като освобождава тези, които вече са придобили необходимите умения по време на своето професионално обучение, от преминаване на ненужен допълнителен изпит. Съществуването на одобрените програми за обучение може също така да улесни навлизането в професията „вътрешно корабоплаване“ на работници с предишен опит от други сектори, тъй като те могат да преминават специални програми за обучение, отчитащи компетентностите, които те вече са придобили, заедно с признаването на техния предишен професионален опит.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. По време на разработването и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

(24)  С цел да се определят минимални хармонизирани стандарти за освидетелстване на квалификациите и да се улесни обменът на информация между държавите членки и изпълнението, мониторингът и оценката на настоящата директива от страна на Комисията, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на определянето на стандартите за компетентност, стандартите за здравословна годност, стандартите за практическите изпити, стандартите по отношение на одобрението на тренажори и стандартите, които определят характеристиките и условията на употреба на съхраняваната от Комисията база данни, където да се съхраняват копия на ключови данни, свързани с европейските свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки, корабните дневници и признатите документи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1a По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

_____________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    4

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не се отнася за лица, участващи в експлоатацията на:

2.  Настоящата директива не се отнася за лица, които:

Изменение    5

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  развлекателни плавателни съдове;

а)  плават с цел спорт или развлечение;

Изменение    6

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  фериботи, които не се движат самостоятелно.

б)  участват в обслужването на фериботи, които не се движат самостоятелно;

Изменение    7

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  участват в обслужването на плавателни средства, използвани от въоръжените сили, силите за опазване на обществения ред, службите за гражданска защита, администрациите на водните пътища, противопожарните служби и други спешни служби.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 3 – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)   „плавателен стаж“ означава времето, прослужено от членовете на палубната команда по време на пътуване, осъществено от плавателен съд по вътрешните водни пътища, и заверено от компетентния орган;

(15)   „плавателен стаж“ означава времето, прослужено от членовете на палубната команда по време на пътуване, осъществено от плавателен съд по вътрешните водни пътища, включително, с известни ограничения, времето, прекарано в обучение на симулатор, одобрен съгласно член 19, и заверено от компетентния орган;

Обосновка

Обучението на симулатор е особено ефективна подготовка за преодоляване на трудни и спешни ситуации, и затова следва, с известни ограничения, да се брои за трудов стаж, изискван за получаване на квалификация.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а)   Дадена държава членка може да освободи от определеното в параграф 1 задължение капитаните на плавателни съдове, когато работят изключително по национални вътрешни водни пътища, без връзка с плавателната мрежа на друга държава членка. Освобождаващата държава членка може да издава национални свидетелства за квалификация, които могат да бъдат получени при условия, различни от общите условия, посочени в настоящата директива. Валидността на тези национални свидетелства за квалификация е ограничена в рамките на националните вътрешни водни пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на друга държава членка.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   В срок от шест месеца от получаването на уведомлението Комисията издава решение за изпълнение за одобрение на предложените мерки, ако те са в съответствие с настоящия член и с член 18, или, ако това не е така, изисква държавата членка да измени или да не приема предложената мярка.

3.   В срок от шест месеца от получаването на уведомлението Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 29, с цел допълнение на настоящата директива чрез определяне на процедурата за одобрение на предложените мерки, ако те са в съответствие с настоящия член и с член 18, или, ако това не е така, изискващи държавата членка да измени или да не приема предложената мярка.

(Това изменение предполага промяна на члена относно делегирането на правомощия, за да се направи позоваване на настоящия параграф.)

Обосновка

Класификация на вътрешен воден път като представляващ специален риск означава на практика, че не се признават хармонизираните квалификации на съответния участък. Следователно делегиран акт е по-подходящ от акт за изпълнение с оглед разрешаването на такива изключения.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 12 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за европейско свидетелство за квалификация за членове на екипажа, се представят задоволителна писмени доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в);

а)  за европейско свидетелство за квалификация за членове на палубната команда, се представят задоволителни писмени доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в);

Обосновка

Целта на предложението е разширяването на обхвата до всички членове на палубната команда отвъд капитаните на кораби.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмите за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност по член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки, на чиято територия е установен съответният институт за образование или обучение.

1.  Държавите членки могат да изготвят програми за обучение на лицата, посочени в членове 4, 5 и 6. Държавите членки гарантират, че такива програми за обучение, които водят до получаване на дипломи или свидетелства за доказване на съответствие със стандартите за компетентност, посочени в член 15, параграф 1, се одобряват от компетентните органи на държавите членки, на чиято територия съответният институт за образование или обучение провежда занятията си.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки признават дипломите или свидетелствата, издадени след завършване на програми за обучение, одобрени от други държави членки в съответствие с параграф 1.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При прилагането на настоящия параграф държавите членки трябва да използват обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии.

При прилагането на настоящия параграф държавите членки трябва да използват обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии, като вземат под внимание принципите за равни възможности и равенство между половете.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 19 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.   Държавите членки гарантират, доколкото това е възможно, осигуряването на достъп до симулаторите за граждани на други държави членки.

Обосновка

Като се има предвид, че не всички държави членки разполагат със симулатори, би изглеждало логично разполагащите да полагат всички усилия да гарантират достъпа на граждани на други държави членки до тях, било за полагане на изпити, или за обучение.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 22 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Личните данни могат да бъдат обработвани само за целите на:

Личните данни могат да бъдат обработвани само в съответствие с принципите за защита на личните данни, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,1a и за целите на:

 

______________

 

1a Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

Изменение    17

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки обменят информация с компетентните органи на други държави членки във връзка с освидетелстването на квалификациите на лица, които участват в експлоатацията на плавателен съд.

2.  Държавите членки обменят информация с компетентните органи на други държави членки във връзка с освидетелстването на квалификациите на лица, които участват в експлоатацията на плавателен съд. При това те спазват изцяло принципите за защита на личните данни, определени в Директива 95/46/ЕО.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 29 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Делегирането на правомощия по член 15, параграфи 1 и 4, членове 19 и 21 и член 23, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за неопределен период от време, считано от (*влизането в сила).

2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 8, параграф 3, член 15, параграфи 1 и 4, членове 19 и 21 и член 23, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизането в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава с мълчаливо съгласие за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от шест месеца преди изтичането на всеки срок.

Обосновка

Делегирането на правомощия на Комисията следва да бъде ограничено във времето и правото на съзаконодателите да отменят делегирането следва да бъде ясно посочено. Член 8, параграф 3 следва да бъде делегиран акт вместо акт за изпълнение и поради това следва да бъде включен в член 29 относно упражняването на делегирането.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 29 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема поетапно делегирани актове за определяне на:

1. В срок от една година след влизането в сила на настоящата директива Комисията приема поетапно делегирани актове и актове за изпълнение за определяне на:

Обосновка

Настоящото изменение поправя пропуск, тъй като списъкът, който следва, се отнася и за актовете за изпълнение, които се приемат от Комисията.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 34 – параграф 3 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, притежаващи свидетелство за квалификация, издадено от държава членка преди датата след края на периода на транспониране, посочена в член 35 от настоящата директива, или притежаващи квалификация, призната в една или повече държави членки, може да продължат да използват това свидетелство или квалификация максимум 10 години след тази дата. По време на този период членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, може да продължат да се позовават на Директива 2005/36/ЕО за признаване на квалификацията им от органите на други държави членки. Преди изтичането на този период те могат да кандидатстват за европейско свидетелство за квалификация или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че предоставят задоволителни доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива, и предоставят доказателство (чрез моряшка служебна книжка) за следния плавателен стаж:

3.  Членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, притежаващи свидетелство за квалификация, издадено от държава членка преди датата след края на периода на транспониране, посочена в член 35 от настоящата директива, или притежаващи квалификация, призната в една или повече държави членки, може да продължат да използват това свидетелство или квалификация максимум 10 години след тази дата. По време на този период членове на екипажа, различни от капитана на плавателен съд, може да продължат да се позовават на Директива 2005/36/ЕО за признаване на квалификацията им от органите на други държави членки. Преди изтичането на този период те могат да кандидатстват за европейско свидетелство за квалификация или свидетелство съгласно член 9, параграф 2 пред компетентен орган, издаващ такива свидетелства, при условие че предоставят задоволителни доказателства, както е посочено в член 10, параграф 1, букви а) и в) от настоящата директива, и предоставят доказателство (чрез моряшка служебна книжка или корабен дневник) за следния плавателен стаж:

Обосновка

Корабните дневници също са възможно средство за отчитане на плавателния стаж. Освен това и двата референтни инструмента са третирани еднакво в следващия параграф 4.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 35 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [3 години от датата на нейното влизане в сила]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива до ... [5 години от датата на влизане в сила на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Обосновка

Противно на подразбиращото се от заглавието на предложението, бъдещата директива не само установява система за взаимно признаване на квалификациите, но също така хармонизира всички процедури за обучение и квалификация във връзка с корабоплаването по вътрешни водни пътища. Поради това следва да се даде повече време за адаптация на държавите членки и на заетите в този сектор.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Адресати на директивата са държавите членки, които имат вътрешни водни пътища, посочени в член 3.

Обосновка

Както в случая с директивата относно техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища, следва директивата да бъде задължителна само за държавите членки, в които са разположени съответните вътрешни водни пътища.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Признаване на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване

Позовавания

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

11.4.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Жоел Бержерон

15.3.2016

Разглеждане в комисия

13.6.2016

 

 

 

Дата на приемане

12.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване

Позовавания

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Virginie Rozière

Дата на внасяне

28.11.2016

Правна информация - Политика за поверителност