BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

  15.11.2016 - (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) - ***I

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Gesine Meissner
  Ordfører for udtalelse(*):Lynn Boylan, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  (*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


  Procedure : 2016/0050(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0338/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0338/2016
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF

  (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0082),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0061/2016),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af 13. juli 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –  efter høring af Regionsudvalget,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Retsudvalget (A8-0338/2016),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  Begreberne "kvalifikation", "kompetence" og "færdigheder" er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring1a. Al ny lovgivning, som fastlægger standarder for kvalifikationer, bør anvende disse begreber som defineret i henstillingen.

   

  ______________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at fremme mobiliteten og sikre sejladssikkerheden og beskyttelsen af menneskers liv er det vigtigt, at medlemmer af dæksbesætningen, personer, der har ansvaret for nødsituationer om bord på passagerfartøjer, og personer, der er involveret i bunkring af fartøjer, som anvender flydende naturgas som brændstof, er i besiddelse af kvalifikationscertifikater, der dokumenterer deres kvalifikationer. For at sikre effektiv håndhævelse bør de være i besiddelse af sådanne certifikater i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv.

  (5)  For at fremme mobiliteten og sikre sejladssikkerheden og beskyttelsen af menneskers liv og miljøet er det vigtigt, at medlemmer af dæksbesætningen, og navnlig personer, der har ansvaret for nødsituationer om bord på passagerfartøjer, og personer, der er involveret i bunkring af fartøjer, som anvender flydende naturgas som brændstof, er i besiddelse af kvalifikationscertifikater, der dokumenterer deres kvalifikationer. For at sikre effektiv håndhævelse bør de være i besiddelse af sådanne certifikater i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  For at sikre sejladssikkerheden bør medlemsstaterne kortlægge vandveje for søgående skibsfart i overensstemmelse med harmoniserede kriterier. Kompetencekravene til sejlads på disse vandveje bør fastsættes på EU-plan. Medlemsstaterne bør, uden at begrænse mobiliteten for bådførere unødigt og når det er nødvendigt af hensyn til sejladssikkerheden, i henhold til dette direktiv også have mulighed for at kortlægge de vandveje, der indebærer særlige risici for sejladsen, i overensstemmelse med harmoniserede kriterier og procedurer. I et sådant tilfælde bør de dermed forbundne kompetencekrav fastsættes på medlemsstatsniveau.

  (7)  For at sikre sejladssikkerheden bør medlemsstaterne kortlægge vandveje for søgående skibsfart i overensstemmelse med harmoniserede kriterier og på grundlag af gældende EU-ret, såsom direktiv (EU) 2016/16291a. Kompetencekravene til sejlads på disse vandveje bør fastsættes på EU-plan. Medlemsstaterne bør, hvis det er relevant i samarbejde med den

  relevante europæiske flodkommission, uden at begrænse mobiliteten for bådførere unødigt og når det er nødvendigt af hensyn til sejladssikkerheden, i henhold til dette direktiv også have mulighed for at kortlægge de vandveje, der indebærer særlige risici for sejladsen, i overensstemmelse med harmoniserede kriterier og procedurer. I et sådant tilfælde bør de dermed forbundne kompetencekrav fastsættes på medlemsstatsniveau.

   

  __________________

   

  1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF, s. 118-176).

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Af hensyn til omkostningseffektiviteten bør det ikke gøres obligatorisk at være i besiddelse af EU-kvalifikationscertifikater på nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  (8)  Af hensyn til omkostningseffektiviteten bør det ikke gøres obligatorisk at være i besiddelse af EU-kvalifikationscertifikater på nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare indre vandveje.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Med henblik på at bidrage til mobiliteten for personer, der er involveret i at føre fartøjer i hele Unionen, og i betragtning af, at alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, opfylder en række mindstekrav, bør medlemsstaterne anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er certificeret i overensstemmelse med dette direktiv. Derfor bør indehaverne af disse kvalifikationer kunne udøve deres erhverv på alle Uninonens indre vandveje.

  (9)  Med henblik på at bidrage til mobiliteten for personer, der er involveret i at føre fartøjer i hele Unionen, og i betragtning af, at alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, opfylder en række mindstekrav i overensstemmelse med harmoniserede kriterier, bør medlemsstaterne anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er certificeret i overensstemmelse med dette direktiv. Derfor bør indehaverne af disse kvalifikationer kunne udøve deres erhverv på alle Uninonens indre vandveje.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Med henblik på at fremme mobilitet og sikre, at erhvervet som bådførere og andre dæksbesætningsmedlemmer er attraktivt, bør medlemsstaterne sikre, at der gælder rimelige arbejdsvilkår for alle former for beskæftigelse, idet de garanterer arbejdstagere et sæt rettigheder, herunder retten til lige behandling, retten til social beskyttelse, retten til at rapportere misbrug samt retten til beskyttelse af sundhed og sikkerhed og bestemmelser for arbejdstid og hviletid. Det er vigtigt, at sektoren er i stand til at levere programmer, der er fokuseret på både at fastholde personer over halvtreds og på at forbedre de unges færdigheder og beskæftigelsesegnethed.

   

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9b)  Kommissionen bør sikre lige vilkår for alle besætningsmedlemmer, der udelukkende og regelmæssigt arbejder eller deltager i handel i Unionen, og bør standse enhver nedadgående spiral i løn og diskriminerende praksis på grund af nationalitet, bopæl eller registreringsflag.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a)  Arbejdsgivere bør ved ansættelse i Unionen af dæksbesætningsmedlemmer, der er i besiddelse af i et tredjeland udstedte kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, der er blevet anerkendt af de ansvarlige myndigheder i Unionen, anvende den respektive medlemsstats social- og arbejdsmarkedsretlige bestemmelser.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør tilskynde unge til at søge at opnå erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje og indføre særlige foranstaltninger med henblik på at støtte arbejdsmarkedets parter i denne henseende.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  For yderligere at fremme mobiliteten for bådførere bør alle medlemsstater, hvor det er muligt, have ret til at vurdere den nødvendige kompetence til at håndtere særlige risici for sejlads på alle strækninger af indre vandveje i Unionen, hvor sådanne risici påvises.

  (16)  For yderligere at fremme mobiliteten for bådførere bør alle medlemsstater, forudsat at medlemsstaten, hvori en strækning med specifikke risici befinder sig, giver sit samtykke hertil, have mulighed for at vurdere de kompetencer, der er nødvendige for sejlads på denne strækning med specifikke risici.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  For at bidrage til en effektiv administration med hensyn til udstedelse, fornyelse og tilbagekaldelse af kvalifikationscertifikater bør medlemsstaterne udpege de kompetente myndigheder, der skal gennemføre dette direktiv, og oprette registre til registrering af data om EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger. For at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med Kommissionen med henblik på at gennemføre, håndhæve og evaluere direktivet samt for at føre statistik, opretholde sikkerheden og lette sejladsen bør medlemsstaterne indberette sådanne informationer, herunder data om kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, til en database, der føres af Kommissionen.

  (19)  For at bidrage til en effektiv administration med hensyn til udstedelse, fornyelse og tilbagekaldelse af kvalifikationscertifikater bør medlemsstaterne udpege de kompetente myndigheder, der skal gennemføre dette direktiv, og oprette registre til registrering af data om EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger. For at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med Kommissionen med henblik på at gennemføre, håndhæve og evaluere direktivet samt for at føre statistik, opretholde sikkerheden og lette sejladsen bør medlemsstaterne indberette sådanne informationer, herunder data om kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, til en database, der føres af Kommissionen. Kommission bør ved vedligeholdelsen af denne database behørigt respektere principperne for beskyttelse af personoplysninger.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Myndigheder, herunder i tredjelande, der udsteder kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger i henhold til regler, som er identiske med kravene i dette direktiv, behandler personoplysninger. Med henblik på evaluering af direktivet og for at føre statistik, opretholde sikkerheden, lette sejladsen og lette udvekslingen af informationen mellem de myndigheder, der er involveret i gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv, bør disse myndigheder og, hvor det er relevant, internationale organisationer, som har fastsat disse identiske regler, også have adgang til den database, der føres af Kommissionen. Denne adgang bør dog være underlagt et passende niveau for beskyttelse af data, herunder også personoplysninger.

  (20)  Myndigheder, herunder i tredjelande, der udsteder kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger i henhold til regler, som er identiske med kravene i dette direktiv, behandler personoplysninger. Med henblik på evaluering af direktivet og for at føre statistik, opretholde sikkerheden, lette sejladsen og lette udvekslingen af informationen mellem de myndigheder, der er involveret i gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv, bør disse myndigheder og, hvor det er nødvendigt, internationale organisationer, som har fastsat disse identiske regler, også have adgang til den database, der føres af Kommissionen. Denne adgang bør dog være underlagt et højt databeskyttelsesniveau i særdeleshed vedrørende personoplysninger.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (20a)  Rådets direktiv 2014/112/EU1a og nærværende direktiv skal suppleres af EU-lovgivning om både indførelse af elektroniske værktøjer og ændring af bemandingskrav med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår på EU's indre vandvejes arbejdsmarked, herunder bestemmelser om arbejds- og hviletid, faglige kvalifikationer og bemandingskrav.

   

  __________________

   

  1aRådets direktiv 2014/112/EU af 19. december 2014 om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje, indgået af European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF) (EUT L 367 af 23.12.2014, s. 86).

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på yderligere at reducere den administrative byrde og samtidig gøre dokumenterne mindre sårbare over for manipulation bør Kommissionen som det næste skridt efter vedtagelsen af dette direktiv undersøge muligheden for at indføre en elektronisk udgave af søfartsbøger og logbøger samt elektroniske erhvervspas, der omfatter EU-kvalifikationscertifikater. I den forbindelse bør Kommissionen tage eksisterende teknologier inden for andre transportformer, især vejtransport, i betragtning. Efter at have foretaget en konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed og af virkningerne på de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse af personoplysninger, bør Kommissionen om nødvendigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag.

  (21)  Med henblik på yderligere at reducere den administrative byrde og samtidig gøre dokumenterne mindre sårbare over for manipulation bør Kommissionen straks efter vedtagelsen af dette direktiv vedtage en passende retlig ramme med henblik på at erstatte papirudgaven af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger med elektroniske værktøjer, som f.eks. elektroniske erhvervspas og elektroniske fartøjsenheder. I den forbindelse bør Kommissionen tage eksisterende teknologier inden for andre transportformer, især vejtransport, i betragtning. Den bør også tage hensyn til brugervenlighed og tilgængelighed i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Efter at have foretaget en konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed og af virkningerne på de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse af personoplysninger, bør Kommissionen om nødvendigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om disse initiativer. Det er også nødvendigt, at der stilles manipulationssikret udstyr til rådighed til elektronisk registrering af alle besætningsmedlemmers arbejdstimer og pligter.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (21a)  Desuden bør eksisterende bemandingskrav moderniseres for at nå frem til et harmoniseret, gennemsigtigt, fleksibelt og bæredygtigt bemandingssystem i EU. Kommissionen bør derfor efter vedtagelsen af dette direktiv i givet fald fremlægge et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om oprettelse af en EU-lovramme for et harmoniseret, gennemsigtigt, fleksibelt og bæredygtigt bemandingssystem. Dette bør ske, efter at der er foretaget en konsekvensanalyse, der tager hensyn til de teknologiske og ikke-teknologiske ændringer, som har betydning for arbejdsbyrden om bord på fartøjer.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  For at sikre et minimum af harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  (24)  For at sikre et minimum af harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. Særligt gælder, at Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter tilsendes alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og at deres eksperter systematisk har adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. Af hensyn til effektiviteten bør Kommissionen have mulighed for at udpege et organ, såsom CESNI, til at modtage meddelelser og offentliggøre oplysninger om f.eks. listen over kompetente myndigheder og godkendte uddannelsesprogrammer under hensyn til den tilbagevendende karakter af disse opgaver.

   

  _____________

   

  1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  Kommissionen kan tage højde for disse standarder, når den tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med dette direktiv. Målet med dette direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger i hele Unionen bedre nås på EU-plan;

  (26)  Kommissionen kan tage højde for disse standarder, når den tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med dette direktiv. Europæiske flodkommissioner, relevante internationale organisationer, arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer bør inddrages fuldt ud i udformningen og udarbejdelsen af CESNI-standarder. Når betingelserne i dette direktiv er opfyldt, bør Kommissionen henvise til CESNI-standarder, når den vedtager gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter i overensstemmelse med dette direktiv.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27)  Målet med dette direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger i hele Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

  (27)  Målet med dette direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige mindstekvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger i hele Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27a)  Et system til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer kunne være det først skridt i retning af at styrke mobiliteten i denne sektor. På mellemlang sigt forventes det, at et system med sammenlignelig faglig og erhvervsmæssig uddannelse i medlemsstaterne vil lette mobiliteten og garantere sikkerheden.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27b)  For at forbedre kønsbalancen i sektoren for indre vandveje bør adgang for kvinder til erhvervet fremmes. Som i andre brancher bør kønsbaseret fjendtlighed og forskelsbehandling bekæmpes. En udvidelse af grundlaget for adgang til erhverv inden for sektoren for indre vandveje bør også være et aktiv i kampen for at afhjælpe personalemangel i sektoren.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  fartøjer, hvor længden (L), bredden (B) og dybgangen (D) er 100 kubikmeter eller derover

  b)  fartøjer, for hvilke produktet af længden (L), bredden (B) og dybgangen (D) er 100 kubikmeter eller derover

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – litra -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)   flydende strukturer, der anvendes af de væbnede styrker, ordensmagten, civilforsvarstjenester, vandvejsmyndigheder, brandvæsenet og andre beredskabstjenester

  Ændringsforslag    23

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – litra -aa (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -aa)    flydende struktur, som på sæsonbasis sejler i en medlemsstat på isolerede søer, der ikke er forbundet med sejlbare indre vandveje i en anden medlemsstat

  Ændringsforslag    24

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1)  "indre vandvej": en vandstrækning, som ikke er en del af havet, der er åben for sejlads

  1)  ”indre vandvej”: de indre vandveje, der nævnes i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/16291a.

   

  __________________

   

  1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).

  Ændringsforslag    25

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a)  "slæbebåd": et fartøj, der er specialbygget til at udføre slæbning

  Ændringsforslag    26

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2b)  ”skubbebåd": et fartøj, der er specialbygget til at fremdrive en konvoj, der skubbes

  Ændringsforslag    27

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2c)  "flydende materiel": flydende anlæg, der bærer arbejdsmaskiner som f.eks. kraner, uddybningsmateriel, rambukke eller elevatorer

  Ændringsforslag    28

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6)  "dæksbesætningsmedlemmer": personer, som er involveret i føring af et fartøj, der sejler på Unionens indre vandveje, som udfører opgaver i forbindelse med sejlads, lasthåndtering, stuvning, vedligeholdelse eller reparation, med undtagelse af personer, der udelukkende beskæftiger sig med drift af motorer og elektrisk og elektronisk udstyr

  6)   "dæksbesætningsmedlemmer": personer, som er involveret i føring af et fartøj, der sejler på Unionens indre vandveje, som udfører opgaver i forbindelse med sejlads, kontrol med styring af fartøjet, havingeniørarbejder, kommunikation, sikkerhed, sundheds- og miljøbeskyttelse, lasthåndtering, passagerbetjening, stuvning, vedligeholdelse eller reparation, med undtagelse af personer, der udelukkende beskæftiger sig med drift af motorer og elektrisk og elektronisk udstyr

  Ændringsforslag    29

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7)  "ekspert i passagerskibsfart": en person, der er kompetent til at træffe foranstaltninger i nødsituationer om bord på passagerfartøjer

  7)  "ekspert i passagerskibsfart": en person, der arbejder om bord på fartøjet, og som er kompetent til at træffe foranstaltninger i nødsituationer om bord på passagerfartøjer

  Ændringsforslag    30

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  8)  "bådfører": et dæksbesætningsmedlem, der er kvalificeret til at føre et fartøj på medlemsstaternes indre vandveje, og som har ansvaret for sejladsen på fartøjet

  8)  "bådfører": et dæksbesætningsmedlem, der er kvalificeret til at føre et fartøj på medlemsstaternes indre vandveje, og som har det fulde ansvar for fartøjet, besætningsmedlemmerne og lasten

  Ændringsforslag    31

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  12)  "stor konvoj": skubbekonvoj bestående af en skubbebåd og syv eller flere pramme

  12)  "stor konvoj": skubbekonvoj, for hvilken produktet af den samlede længde og den samlede bredde er 6000 kvadratmeter eller derover

  Ændringsforslag    32

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  14)  "logbog": en officiel optegnelse over et fartøjs gennemførte sejladser

  14)  "logbog": en officiel optegnelse over et fartøjs gennemførte sejladser og dets besætningsmedlemmer

  Ændringsforslag    33

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  15)  "sejltid": den tid, som dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt ombord under en sejlads med et fartøj på indre vandveje, der er godkendt af den kompetente myndighed

  15)  "sejltid": den tid, målt i dage, som dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt ombord under en sejlads med et fartøj på indre vandveje, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som omfatter den tid, der er brugt i en havn eller en terminal med henblik på lastning eller losning.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  En medlemsstat kan fritage alle dæksbesætningsmedlemmer eller grupper af besætningsmedlemmer med bestemte kvalifikationer, som udelukkende besejler nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, fra den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1. Medlemsstaten kan udstede nationale kvalifikationscertifikater for dæksbesætningsmedlemmer i henhold til betingelser, der afviger fra dette direktivs generelle betingelser. Gyldigheden af disse nationale kvalifikationscertifikater begrænses til de nationale sejlbare indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  udgår

  Ændringsforslag    35

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  En medlemsstat kan fritage alle de personer, der er omhandlet i stk. 1, eller grupper af sådanne personer med bestemte kvalifikationer, som udelukkende besejler nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet, fra den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1. Medlemsstaten kan udstede nationale kvalifikationscertifikater, som kan opnås i henhold til betingelser, der afviger fra dette direktivs generelle betingelser. Gyldigheden af disse nationale kvalifikationscertifikater begrænses til de nationale sejlbare indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  udgår

  Ændringsforslag    36

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 6a

   

  Fritagelser i forbindelse med nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare indre vandveje

   

  1.   En medlemsstat kan fritage de personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, og som udelukkende sejler på nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare indre vandveje, herunder dem, der anses for at have søgående skibsfart, fra forpligtelserne i disse artikler.

   

  2.   En medlemsstat, der indrømmer fritagelser i henhold til stk. 1, kan udstede kvalifikationscertifikater til personer, der er omhandlet i stk. 1, i henhold til betingelser, der afviger fra de generelle betingelser, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at sådanne certifikater, sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Gyldigheden af sådanne nationale kvalifikationscertifikater begrænses til de nationale indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare indre vandveje. Anerkendelsen af disse certifikater i andre medlemsstater, skal være omfattet af nærværende direktiv.

   

  3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de fritagelser, der finder anvendelse i overensstemmelse med stk. 1. Kommissionen gør oplysningerne om disse fritagelser offentligt tilgængelige.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når hensynet til sejladssikkerheden kræver det, kan medlemsstaterne udpege strækninger af indre vandveje med særlige risici, med undtagelse af indre vandveje for søgående skibsfart som omhandlet i artikel 7, når sådanne risici skyldes:

  1.  Når hensynet til sejladssikkerheden kræver det, kan medlemsstaterne udpege strækninger af indre vandveje med særlige risici, eventuelt under hensyntagen til rådgivning fra de relevante europæiske flodkommissioner, og med undtagelse af indre vandveje for søgående skibsfart som omhandlet i artikel 7, når sådanne risici skyldes:

  Ændringsforslag    38

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  tilstedeværelsen af særlige lokale færdsels- og signalregler, som på grund af særlige hydro-morfologiske forhold ikke indgår i det europæiske regelsæt for sejlads på indre vandveje (European Code for Navigation on Inland Waterways).

  c)  tilstedeværelsen af særlige lokale færdsels- og signalregler, som på grund af særlige hydro-morfologiske forhold ikke er baseret på det europæiske regelsæt for sejlads på indre vandveje (European Code for Navigation on Inland Waterways).

  Ændringsforslag    39

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  en høj ulykkesfrekvens på en given lokalitet på floden

  Ændringsforslag    40

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne kan kun anvende en eller flere af de i stk. 1 nævnte situationer med henblik på fastsættelsen af strækninger af indre vandveje med særlige risici.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, som de agter at vedtage i henhold til stk. 1 og artikel 18, og om begrundelsen for foranstaltningen.

  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, som de agter at vedtage i henhold til stk. 1 og artikel 18, og om begrundelsen for foranstaltningen mindst otte måneder forud for den forventede vedtagelsesdato.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne må ikke vedtage foranstaltningen de første seks måneder efter meddelelsen.

  udgår

  Ændringsforslag    43

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Inden for en periode på seks måneder efter meddelelsen vedtager Kommissionen en gennemførelsesafgørelse om godkendelse af de foreslåede foranstaltninger, forudsat at de er i overensstemmelse med nærværende artikel og med artikel 18, eller pålægger, såfremt dette ikke er tilfældet, medlemsstaten at ændre eller undlade at vedtage den foreslåede foranstaltning.

  3.  Inden for en periode på seks måneder efter meddelelsen vedtager Kommissionen en gennemførelsesakt om godkendelse af de foreslåede foranstaltninger, forudsat at de er i overensstemmelse med nærværende artikel og med artikel 18, eller pålægger, såfremt dette ikke er tilfældet, medlemsstaten at ændre eller undlade at vedtage den foreslåede foranstaltning. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

   

  Hvis Kommissionen ikke reagerer inden for otte måneder fra anmeldelsen, kan medlemsstaten vedtage de påtænkte foranstaltninger i henhold til stk. 1 og artikel 18.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Alle EU-kvalifikationscertifikater som omhandlet i artikel 4 og 5 samt søfartsbøger og logbøger som omhandlet i artikel 16, der er udstedt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med nærværende direktiv, er gyldige på samtlige indre vandveje i Unionen.

  1.  Alle EU-kvalifikationscertifikater som omhandlet i artikel 4 og 5 samt søfartsbøger og logbøger som omhandlet i artikel 20, der er udstedt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med nærværende direktiv, er gyldige på samtlige indre vandveje i Unionen.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Med forbehold af stk. 2 er alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med et tredjelands nationale regler, hvis krav er identiske med kravene i dette direktiv, gyldige på samtlige indre vandveje i Unionen, efter den procedure og på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 og 5.

  3.  Med forbehold af stk. 2 er kvalifikationscertifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt i overensstemmelse med de nationale regler i et tredjeland, der er forbundet med en medlemsstats sejlbare indre vandveje, og hvis krav er identiske med kravene i dette direktiv, gyldige på samtlige indre vandveje i Unionen, efter den procedure og på de betingelser, der er fastsat i stk. 4 og 5.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Ethvert tredjeland kan indgive anmodning til Kommissionen om anerkendelse af certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt af dets myndigheder. Anmodningen skal være ledsaget af alle de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om udstedelsen af disse dokumenter er underlagt krav, der er identiske med kravene i dette direktiv.

  4.  Ethvert tredjeland, der er forbundet med en medlemsstats sejlbare indre vandveje, kan indgive anmodning til Kommissionen om anerkendelse af certifikater, søfartsbøger eller logbøger, der er udstedt af dets myndigheder. Anmodningen skal være ledsaget af alle de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om udstedelsen af disse dokumenter er underlagt krav, der er identiske med kravene i dette direktiv.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis dette krav er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om anerkendelse i Unionen af de certifikater, søfartsbøger eller logbøger, som det pågældende tredjeland har udstedt, forudsat at dette tredjeland anerkender EU-dokumenter, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inden for sin jurisdiktion.

  Hvis dette krav er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om anerkendelse i Unionen af de certifikater, søfartsbøger eller logbøger, som det pågældende tredjeland har udstedt, forudsat at dette tredjeland anerkender EU-dokumenter, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inden for sin jurisdiktion og forpligter sig til at forelægge dokumentation hvert femte år for, at de nationale regler er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a.  Når en medlemsstat mener, at et tredjeland ikke længere opfylder kravene i denne artikel, underretter den straks Kommissionen herom med en behørig begrundelse for sin påstand.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for EU-kvalifikationscertifikater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2. Når Kommissionen vedtager disse retsakter, kan den henvise til krav, som er fastsat af et internationalt organ.

  3.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for EU-kvalifikationscertifikater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Med forbehold af den i stk. 4 omhandlede begrænsning er EU-kvalifikationscertifikater for bådførere gyldige i højst 10 år.

  5.  Med forbehold af den i stk. 4 omhandlede begrænsning er EU-kvalifikationscertifikater for bådførere og EU-kvalifikationscertifikater til særlige operationer gyldige i højst 10 år.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  EU-kvalifikationscertifikater til særlige operationer er gyldige i højst fem år.

  udgår

  Ændringsforslag    52

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Udstedelse af særlige tilladelser til bådførere

  Udstedelse og gyldighed af særlige tilladelser til bådførere

  Ændringsforslag    53

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Med hensyn til den særlige tilladelse til at sejle på strækninger af indre vandveje med særlige risici, der kræves i henhold til artikel 6, litra b), skal ansøgerne forelægge de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, tilstrækkelig dokumentation:

  2.  Med hensyn til den særlige tilladelse til at sejle på strækninger af indre vandveje med særlige risici, der kræves i henhold til artikel 6, litra b), skal ansøgerne forelægge de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, tilstrækkelig dokumentation:

  Ændringsforslag    54

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Fornyelse af EU-kvalifikationscertifikater

  Fornyelse af EU-kvalifikationscertifikater og af særlige tilladelser til bådførere

  Ændringsforslag    55

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Når et EU-kvalifikationscertifikats gyldighed udløber, fornyer medlemsstaten efter anmodning certifikatet, forudsat:

  Når et EU-kvalifikationscertifikats gyldighed udløber, fornyer medlemsstaten efter anmodning certifikatet og, hvis det er relevant, de specifikke tilladelser, som er omfattet af denne artikel, forudsat:

  Ændringsforslag    56

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater for besætningsmedlemmer, at der er forelagt tilstrækkelig dokumentation, jf. artikel 10, stk. 1, litra a) og c)

  a)  for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater for dæksbesætningsmedlemmer og andre særlige tilladelser end den, der er omhandlet i artikel 6, litra d), at der er forelagt tilstrækkelig dokumentation, jf. artikel 10, stk. 1, litra a) og c)

  Ændringsforslag    57

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis der er tegn på, at kravene til kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser ikke længere er opfyldt, foretager medlemsstaterne alle fornødne vurderinger og inddrager om nødvendigt de pågældende certifikater.

  Hvis der er tegn på, at kravene til kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser ikke længere er opfyldt, foretager medlemsstaterne alle fornødne vurderinger og inddrager om nødvendigt de pågældende certifikater. Gyldigheden af et EU-kvalifikationscertifikat kan midlertidigt suspenderes af enhver medlemsstat, hvis denne medlemsstat mener, at en sådan suspension er nødvendig af hensyn til sikkerheden eller den offentlige orden. Medlemsstaterne registrerer uden unødig forsinkelse suspensioner og inddragelser i den database, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2.

  Ændringsforslag    58

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på fastsættelse af kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II.

  1.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II.

  Ændringsforslag    59

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  et kvalifikationscertifikat for eksperter i sejladssikkerhed på passagerfartøjer

  Ændringsforslag    60

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For at opnå de i litra a) og b) omhandlede dokumenter kan praktiske eksamener finde sted om bord på et fartøj eller i en simulator, der er i overensstemmelse med artikel 19. Med hensyn til litra c) kan praktiske eksamener finde sted om bord på et fartøj eller i et passende anlæg på land.

  For at opnå de i litra a) og b) omhandlede dokumenter kan praktiske eksamener finde sted om bord på et fartøj eller i en simulator, der er i overensstemmelse med artikel 19. Med hensyn til litra c) kan praktiske eksamener finde sted om bord på et fartøj, i en simulator, der opfylder kravene i artikel 19, eller i et passende anlæg på land.

  Ændringsforslag    61

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på fastsættelse af krav til praktiske eksamener som omhandlet i stk. 3 med en nærmere beskrivelse af de specifikke kompetencer og de forhold, der skal testes under de praktiske eksamener, samt mindstekravene til de fartøjer, på hvilke en praktisk eksamen kan finde sted.

  4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at supplere dette direktiv ved at fastsætte krav til praktiske eksamener som omhandlet i stk. 3 med en nærmere beskrivelse af de specifikke kompetencer og de forhold, der skal testes under de praktiske eksamener, samt mindstekravene til de fartøjer, på hvilke en praktisk eksamen kan finde sted.

  Ændringsforslag    62

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at eksamener som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), afholdes under deres ansvar. De sørger for, at de pågældende eksamener forestås af eksaminatorer, der er kvalificeret til at vurdere kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

  Medlemsstaterne sikrer, at eksamener som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), afholdes under deres ansvar. De sørger for, at de pågældende eksamener forestås af eksaminatorer, der er kvalificeret til at vurdere kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder som omhandlet i artikel 15, stk. 1. Eksaminatorer må ikke have en interessekonflikt.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.   Medlemsstaterne udsteder et praktisk eksamenscertifikat til ansøgere, som har bestået den praktiske prøve, der er omhandlet i artikel 15, stk. 3.

  Ændringsforslag    64

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 - stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1b.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for praktiske eksamenscertifikater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

  Ændringsforslag    65

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1c.   Medlemsstaterne anerkender uden yderligere krav eller vurderinger praktiske eksamenscertifikater, der er udstedt af kompetente myndigheder i andre medlemsstater.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, skal godkendes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den pågældende uddannelsesinstitution er etableret.

  1.  Uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, skal godkendes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat med sejlbare vandveje, på hvis område det kompetente institut forestår uddannelse eller oplæring, forudsat at uddannelsesprogrammet er en integral del af medlemsstatens uddannelsessystem. Medlemsstaterne kan godkende uddannelsesprogrammer på nationalt niveau under forudsætning af, at sådanne programmer opfylder de fælles kriterier, der er fastlagt af CESNI inden for rammerne af systemet til kvalitetsvurdering- og sikring (Quality Assessment and Assurance System(QAAS)).

   

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge fælles kriterier for sådanne programmer baseret på de fælles kriterier, der er defineret af CESNI inden for rammerne af systemet til kvalitetsvurdering- og sikring (QAAS).

  Ændringsforslag    67

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  at kvalificerede eksaminatorer gennemfører en eksamination, der bekræfter, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt.

  c)  at uafhængige kvalificerede eksaminatorer, der ikke befinder sig i nogen interessekonflikt, gennemfører en eksamination, der bekræfter, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  En eksaminator, der har været involveret i ansøgerens uddannelse, anses kun for at være en kvalificeret eksaminator med henblik på litra c) i første afsnit, hvis denne ledsages af mindst endnu én eksaminator, der ikke har været involveret i ansøgerens uddannelse.

  Ændringsforslag    69

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Medlemsstaterne anerkender eksamensbeviser eller certifikater tildelt efter gennemførelsen af de uddannelsesprogrammer, der er godkendt af andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 1.

  Ændringsforslag    70

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De medlemsstater, som udpeger strækninger af indre vandveje med særlige risici, jf. artikel 8, stk. 1, definerer, hvilke yderligere kompetencer der kræves af bådførere, som sejler på disse strækninger, og på hvilke måder det dokumenteres, at sådanne krav er opfyldt.

  De medlemsstater, som udpeger strækninger på deres eget område af indre vandveje med særlige risici, jf. artikel 8, stk. 1, præciserer i samarbejde med den relevante europæiske flodkommission, hvis det er relevant, hvilke yderligere kompetencer der kræves af bådførere, som sejler på disse strækninger, og på hvilke måder det skal dokumenteres, at sådanne krav er opfyldt.

  Ændringsforslag    71

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Disse måder kan være et begrænset antal sejladser på den pågældende strækning, en simulatorprøve, en multiple choice-test eller en kombination heraf.

  Under hensyntagen til de kompetencer, der var kræves i forbindelse med den særlige risiko, kan disse måder være et begrænset antal sejladser på den pågældende strækning, en simulatorprøve (hvor det er muligt), en multiple choice-test eller en kombination heraf. For strækninger med særlige risici, som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a), litra b) eller litra d), skal det være obligatorisk, at der foretages et begrænset antal sejladser på den pågældende strækning.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved anvendelsen af nærværende stykke benytter medlemsstaterne objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, der står i rimeligt forhold til formålet.

  Ved anvendelsen af nærværende stykke benytter medlemsstaterne objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, der står i rimeligt forhold til formålet, og de skal dokumentere sikkerhedshistorikken for sejlads på den pågældende strækning.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Enhver medlemsstat kan foretage vurderinger af ansøgernes kompetencer med hensyn til særlige risici på strækninger i en anden medlemsstat på grundlag af de krav, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1. I forbindelse med eksamener ved hjælp af multiple choice-test eller simulatorprøver giver de i stk. 1 omhandlede medlemsstater efter anmodning andre medlemsstater adgang til de tilgængelige værktøjer, der sætter dem i stand til at foretage denne vurdering.

  3.  Enhver medlemsstat kan foretage vurderinger af ansøgernes kompetencer med hensyn til særlige risici på strækninger i en anden medlemsstat på grundlag af de krav, der fastsættes i overensstemmelse med stk. 1, og med den pågældende medlemsstats samtykke. I forbindelse med eksamener ved hjælp af multiple choice-test eller simulatorprøver giver de i stk. 1 omhandlede medlemsstater efter anmodning den medlemsstat, der foretager vurderingen, adgang til de tilgængelige værktøjer, der sætter den i stand til at foretage denne vurdering.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Simulatorer, der anvendes til vurdering af kompetencer, skal godkendes af medlemsstaterne. Denne godkendelse udstedes efter anmodning, når det dokumenteres, at anordningen opfylder kravene til simulatorer som fastsat ved delegerede retsakter, jf. stk. 2. I godkendelsen anføres den specifikke kompetencevurdering, som må foretages med simulatoren.

  1.  Simulatorer, der anvendes til uddannelse, skal være af en standard, der kan sammenlignes med dem, der bruges til vurdering af kompetencer. Begge skal godkendes af medlemsstaterne. Denne godkendelse udstedes efter anmodning, når det dokumenteres, at anordningen opfylder kravene til simulatorer som fastsat ved delegerede retsakter, jf. stk. 2. I godkendelsen anføres den specifikke kompetencevurdering, som må foretages med simulatoren.

  Ændringsforslag    75

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at fastsætte krav til godkendelse af simulatorer med en præcisering af de funktionelle og tekniske mindstekrav og administrative procedurer i den forbindelse med det formål at sikre, at de simulatorer, der anvendes til kompetencevurdering, er fremstillet på en måde, der gør det muligt at kontrollere kompetencerne som foreskrevet i henhold til kravene til praktiske eksamener, jf. artikel 15, stk. 3.

  2.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte krav til godkendelse af simulatorer med en præcisering af de funktionelle og tekniske mindstekrav og administrative procedurer i den forbindelse med det formål at sikre, at de simulatorer, der anvendes til kompetencevurdering, er fremstillet på en måde, der gør det muligt at kontrollere kompetencerne som foreskrevet i henhold til kravene til praktiske eksamener, jf. artikel 15, stk. 3.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at statsborgere fra andre medlemsstater i videst muligt omfang garanteres adgang til simulatorer.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for søfartsbøger og logbøger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i medfør af artikel 30, stk. 2, under hensyntagen til de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv for så vidt angår fastlæggelse af en persons identitet, sejltid og gennemførte sejladser. Når Kommissionen vedtager disse modeller, tager den hensyn til, at logbogen også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2014/112/EU19, til at kontrollere bemandingskravene og registrere fartøjets sejladser, og den kan henvise til krav, som er fastsat af et internationalt organ.

  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for søfartsbøger og logbøger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i medfør af artikel 30, stk. 2, under hensyntagen til de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv for så vidt angår fastlæggelse af en persons identitet, sejltid og gennemførte sejladser. Når Kommissionen vedtager disse modeller, tager den hensyn til, at logbogen også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2014/112/EU til at kontrollere bemandingskravene og registrere den flydende strukturs sejladser.

  __________________

  __________________

  19 Rådets direktiv 2014/112/EU af 19. december 2014 om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje, indgået af European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF) (EUT L 367 af 23.12.2014, s. 86).

  19 Rådets direktiv 2014/112/EU af 19. december 2014 om iværksættelse af den europæiske aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for transport ad indre vandveje, indgået af European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) og European Transport Workers' Federation (ETF) (EUT L 367 af 23.12.2014, s. 86).

  Ændringsforslag    78

  Forslag til direktiv

  Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen skal, om nødvendigt, fremsætte et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at indføre manipulationssikrede elektroniske søfartsbøger, logbøger og erhvervspas, der omfatter EU-kvalifikationscertifikater, og fastsætte manipulationssikrede og enkle kontrolprocedurer vedrørende arbejds- og hviletider for alle besætningsmedlemmer.

  Ændringsforslag    79

  Forslag til direktiv

  Artikel 21 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 og på grundlag af de væsentlige krav vedrørende helbredsmæssig egnethed i bilag III med henblik på fastsættelse af kravene til helbredsmæssig egnethed ved angivelse af de nærmere krav hertil, især med hensyn til de test, som lægerne skal foretage, de kriterier, som de skal anvende i forbindelse med vurderingen af arbejdsevnen, og listen over restriktioner og afbødende foranstaltninger.

  6.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 og på grundlag af de væsentlige krav vedrørende helbredsmæssig egnethed i bilag III med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte kravene til helbredsmæssig egnethed ved angivelse af de nærmere krav hertil, især med hensyn til de test, som lægerne skal foretage, de kriterier, som de skal anvende i forbindelse med vurderingen af arbejdsevnen, og listen over restriktioner og afbødende foranstaltninger.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Personoplysninger må kun behandles med henblik på følgende formål:

  3.  Personoplysninger må kun behandles i overensstemmelse med principperne for beskyttelse af persondata fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og med henblik på følgende formål:

   

  ______________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

  Ændringsforslag    81

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere oplysningerne i registrene over søfartsbøger og logbøger med andre oplysninger, som skal indgå i de modeller for søfartsbøger og logbøger, der vedtages i medfør af artikel 20, stk. 5.

  For yderligere at lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere oplysningerne i registrene over søfartsbøger og logbøger med andre oplysninger, som skal indgå i de modeller for søfartsbøger og logbøger, der vedtages i medfør af artikel 20, stk. 5.

  Ændringsforslag    82

  Forslag til direktiv

  Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 vedrørende kravene til denne databases egenskaber og betingelserne for dens anvendelse, navnlig med henblik på fastsættelse af:

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Begrundelse

  Europa-Parlamentets standardformulering vedrørende delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    83

  Forslag til direktiv

  Artikel 26 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at kompetenceerhvervelsen og vurderingsaktiviteterne samt administrationen af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger evalueres af uafhængige organer mindst hvert femte år.

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at kompetenceerhvervelsen og vurderingsaktiviteterne samt administrationen af EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger evalueres af uafhængige organer mindst hvert sjette år.

  Ændringsforslag    84

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om certificering af personer, der er involveret i føringen af et fartøj.

  2.  Medlemsstaterne udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om certificering af personer, der er involveret i føringen af et fartøj. De skal i forbindelse hermed til fulde efterleve principperne for persondatabeskyttelse fastsat i forordning (EU) nr. 2016/679.

  Ændringsforslag    85

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1 og 4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den (*ikrafttrædelse).

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1 og stk. 4, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 6, og artikel 23, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [indsæt datoen for dette direktivs ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

  Ændringsforslag    86

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

  Ændringsforslag    87

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  Kommissionen kan ved udøvelsen af sine delegerede beføjelser, jf. artikel 15, stk. 1 og 4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 og 2, vedtage delegerede retsakter, der henviser til krav, som er fastsat af et internationalt organ.

  6.  Kommissionen skal ved udøvelsen af sine delegerede beføjelser, jf. artikel 15, stk. 1 og 4, artikel 17, stk. 1, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 6, og artikel 23, stk. 1 og 2, vedtage delegerede retsakter, der supplerer dette direktiv, og som henviser til krav, som er fastsat af et internationalt organ, herunder navnlig CESNI, og som fastsætter datoen for anvendelse heraf, forudsat at:

   

  a)   disse krav er tilgængelige og ajourførte

   

  b)   opfylder kravene i bilagene, hvis det er relevant

   

  c)   Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI eller i det relevante internationale organ.

   

  Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan Kommissionen fastsætte eller henvise til andre krav.

   

  Kommissionen sikrer, at kravene findes på alle Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

  Ændringsforslag    88

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7.  Kommissionen kan udpege et organ til at modtage meddelelser og offentliggøre oplysninger som fastsat i dette direktiv.

  udgår

  Ændringsforslag    89

  Forslag til direktiv

  Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  I forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesretsakter som omhandlet i artikel 10, stk. 3, artikel 16, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 4, skal Kommissionen henvise til krav, som er fastsat af et internationalt organ, herunder navnlig CESNI, og fastsætte datoen for anvendelse, forudsat at:

   

  a)   disse krav er tilgængelige og ajourførte

   

  b) de opfylder kravene i dette direktiv, hvis det er relevant

   

  c)   Unionens interesser ikke bringes i fare på grund af ændringer i beslutningsprocessen i CESNI eller i det relevante internationale organ.

   

  Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan Kommissionen fastsætte eller henvise til andre krav.

   

  Kommissionen sikrer, at kravene findes på alle Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog .

  Ændringsforslag    90

  Forslag til direktiv

  Artikel 31 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen evaluerer dette direktiv sammen med gennemførelsesretsakterne og de delegerede retsakter som omhandlet i artikel 8, 10, 20 og 29 og sender resultatet af evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet senest syv år efter den dato, der er angivet i artikel 33, stk. 1.

  1.  Kommissionen evaluerer dette direktiv sammen med gennemførelsesretsakterne og de delegerede retsakter som omhandlet i artikel 8, 10, 16, 20 og 29 og sender resultatet af evalueringen til Europa-Parlamentet og Rådet senest otte år efter den dato, der er angivet i artikel 35, stk. 1.

  Ændringsforslag    91

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Inden for et år efter dette direktivs ikrafttræden vedtager Kommissionen trinvist delegerede retsakter om fastsættelse af:

  1.  Inden for to år efter dette direktivs ikrafttræden vedtager Kommissionen trinvist delegerede retsakter om fastsættelse af:

  Ændringsforslag    92

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  d)  de modeller, der er omhandlet i artikel 10 og 20

  udgår

  Ændringsforslag    93

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  kravene til praktiske eksaminationer som omhandlet i artikel 15, stk. 3

  e)  kravene til praktiske eksaminationer som omhandlet i artikel 15, stk. 4

  Ændringsforslag    94

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Senest den... [indsæt datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden], vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter om fastsættelse af modeller for EU-kvalifikationscertifikater, praktiske eksamenscertifikater samt for søfartsbøger og logbøger, der er omhandlet i artiklerne 10, stk. 3, artikel 16, stk. 1b, og artikel 20, stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.

  Ændringsforslag    95

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Bådførercertifikater, der er udstedt i henhold til direktiv 95/50/EF, samt bådførercertifikater for sejlads på Rhinen som omhandlet i artikel 1, stk. 5, i nævnte direktiv, der er udstedt før datoen for udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 35 i nærværende direktiv, forbliver gyldige på vandveje i Unionen, hvis de før denne dato var gyldige i højst ti år efter denne dato. De medlemsstater, som udstedte disse dokumenter, udsteder inden gyldighedens udløb et EU-kvalifikationscertifikat til bådførere med sådanne certifikater efter den model, der er fastsat i nærværende direktiv, eller et certifikat i medfør af artikel 9, stk. 2, i nærværende direktiv, forudsat at de forelægger tilstrækkelig dokumentation som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og c), i nærværende direktiv, og:

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  Ændringsforslag    96

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  at den lovgivning, på grundlag af hvilken deres certifikat blev udstedt, som betingelse for at opnå et bådførercertifikat, der er gyldigt på samtlige vandveje i Unionen, kræver mindst 720 dages sejltid, eller eller

  udgår

  Ændringsforslag    97

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  såfremt den lovgivning, på grundlag af hvilken deres certifikat blev udstedt, som betingelse for at opnå et bådførercertifikat, der er gyldigt på samtlige vandveje i Unionen, kræver under 720 dages sejltid, at bådføreren ved hjælp af en søfartsbog kan dokumentere en sejltid svarende til forskellen mellem disse 720 dage og den erfaring, som kræves i henhold til den lovgivning, på grundlag af hvilken certifikatet blev udstedt.

  udgår

  Ændringsforslag    98

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, med et kvalifikationscertifikat, der er udstedt af en medlemsstat før datoen for udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 35, eller et kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en eller flere medlemsstater, kan stadig anvende dette certifikat eller kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, kan i løbet af denne periode fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF med henblik på andre medlemsstaters myndigheders anerkendelse af deres kvalifikationer. De kan inden udløbet af denne periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat i medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de forelægger tilstrækkelig dokumentation som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og c), og ved hjælp af en søfartsbog dokumenterer følgende sejltid:

  3.  Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, med et kvalifikationscertifikat, der er udstedt af en medlemsstat før datoen for udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 35, eller et kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en eller flere medlemsstater, kan stadig anvende dette certifikat eller kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, kan i løbet af denne periode fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF med henblik på andre medlemsstaters myndigheders anerkendelse af deres kvalifikationer. De kan inden udløbet af denne periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat i medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de forelægger tilstrækkelig dokumentation som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og c), og ved hjælp af en søfartsbog eller logbog eller anden dokumentation, der dokumenterer følgende sejltid:

  Ændringsforslag    99

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Minimumsvarigheden af den sejltid, der er fastsat i stk. 3, første afsnit, litra a), b) og c), kan nedsættes med højst 360 dage, hvis ansøgeren har et eksamensbevis, der anerkendes af den kompetente myndighed, og som bekræfter specialiseret uddannelse i sejlads på indre vandveje, hvori der indgår praktisk arbejdserfaring med bådføring; nedsættelsen må ikke overstige varigheden af denne særlige uddannelse.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til direktiv

  Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [tre år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [fire år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – led 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  bestå et kursus, der giver et fornødent niveau af grundlæggende sikkerhedsuddannelse

  Ændringsforslag    102

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

    kun varetage opgaver i henhold til de gældende bestemmelser om beskyttelse af unge i den medlemsstat, hvor lærlingen for øjeblikket befinder sig, medmindre den materielle ret, der finder anvendelse på lærlingekontrakten, sikrer et højere beskyttelsesniveau

  Ændringsforslag    103

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2. – led 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje

  Ændringsforslag    104

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra a – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    105

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra b – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    106

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  være mindst 19 år

  udgår

  Ændringsforslag    107

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen i uddannelsesprogrammet

  -  have mindst tre års arbejdserfaring forud for optagelsen i uddannelsesprogrammet eller 500 dage arbejdserfaring på et søgående skib som medlem af dæksbesætningen eller have fuldført en erhvervsfaglig uddannelse på mindst 3 år forud for optagelsen på et godkendt uddannelsesprogram

  Ændringsforslag    108

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    109

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  eller

   

  ca)

   

  -   have en sejltid på mindst 540 dage som dæksmatros inden for en periode på 10 år

   

  -  have et certifikat for radiooperatører.

  Ændringsforslag    110

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led 1 -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -   være mindst 17 år

  Ændringsforslag    111

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    112

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra b – led 1 -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  være mindst 17 år

  Ændringsforslag    113

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.3 – led 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    114

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra a – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    115

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra b – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    116

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra c – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen på et godkendt uddannelsesprogram

  -  have mindst fire års arbejdserfaring eller mindst 500 dage arbejdserfaring på et søgående skib som medlem af dæksbesætningen eller have fuldført en erhvervsfaglig uddannelse på mindst 3 år forud for optagelsen på et godkendt uddannelsesprogram med en varighed på mindst to år;

  Ændringsforslag    117

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1. – litra c – led 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  have et certifikat for radiooperatører

  Ændringsforslag    118

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3. – afsnit 2 – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at assistere fartøjets ledelse i at betjene passagerer.

  -   at assistere fartøjets ledelse i at betjene passagerer, herunder særlige foranstaltninger for personer med nedsat mobilitet.

  Ændringsforslag    119

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – led 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at planlægge og foretage sejlads på indre vandveje, hvilket omfatter, at denne er i stand til at vælge den mest logiske, økonomiske og miljøvenlige sejlrute for at nå frem til lastnings- og losningsdestinationer, under hensyn til den mest effektive sejltidsplan alt efter de faktiske forhold

  -  at planlægge og foretage sejlads på indre vandveje, hvilket omfatter, at denne er i stand til at vælge den mest logiske, økonomiske og miljøvenlige sejlrute for at nå frem til lastnings- og losningsdestinationer, under hensyntagen til CEVNI-bestemmelserne og de gældende færdsels- og signalregler

  Ændringsforslag    120

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at sejle og manøvrere og samtidig sørge for sikker drift af fartøjet under alle forhold på indre vandveje

  -  at sejle og manøvrere og samtidig sørge for sikker drift af fartøjet under alle forhold på indre vandveje, herunder i situationer med høj trafiktæthed.

  Ændringsforslag    121

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  at anvende grundlæggende viden om den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje (ADN)

  Ændringsforslag    122

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – led 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at anvende VHF-udstyr ved sejlads på indre vandveje.

  udgår

  Ændringsforslag    123

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – led 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at planlægge og sørge for sikker passagerbefordring og beskyttelse af passagererne under sejladsen.

  -  at planlægge og sørge for sikker passagerbefordring og beskyttelse af passagererne under sejladsen, herunder personer med nedsat mobilitet.

  Ændringsforslag    124

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.6 – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at sikre god kommunikation til enhver tid, hvilket omfatter anvendelse af standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer

  -  at sikre god kommunikation til enhver tid, hvilket omfatter anvendelse af standardiserede kommunikationsudtryk i situationer, hvor der er kommunikationsproblemer, ved analog anvendelse af kravene i direktiv 2008/106, hvor engelsk anvendes sammen med andre sprog

  Ændringsforslag    125

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.7 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse

  Sundhed, sikkerhed, passagerrettigheder og miljøbeskyttelse

  Ændringsforslag    126

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.7 – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at opretholde sikkerheden for personer om bord

  -  at opretholde sikkerheden for personer om bord, og, når der er passagerer til stede, at kende og anvende de relevante passagerrettigheder, herunder rettigheder for personer med nedsat mobilitet

  Ændringsforslag    127

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 2 – underpunkt 2.7 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2.7a.  Tilsyn

   

  Bådføreren skal være i stand til:

   

  -   pålægge og kontrollere alle opgaver, der udføres af andre dæksbesætningsmedlemmer som omhandlet i kapitel 1 i dette bilag, hvilket indebærer evnen til at udføre disse opgaver.

  Ændringsforslag    128

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 4 – underpunkt 4.1 – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  -  at anvende sikkerhedsprocedurer og træffe de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af passagerer generelt, og navnlig i nødssituationer (f.eks. evakuering, havari, kollision, grundstødning, brand, eksplosion eller andre situationer, hvor der kan opstå panik).

  -   at anvende sikkerhedsprocedurer og træffe de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af passagerer generelt, og navnlig i nødssituationer (f.eks. evakuering, havari, kollision, grundstødning, brand, eksplosion eller andre situationer, hvor der kan opstå panik) og træffe de nødvendige foranstaltninger for passagerer med særlige behov, f.eks. personer med nedsat mobilitet;

  Ændringsforslag    129

  Forslag til direktiv

  Bilag II – punkt 4 – underpunkt 4.1 – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  at kommunikere på elementært engelsk

  Ændringsforslag    130

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 4 – underpunkt 4.1 – led 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -  at være opmærksomme på, rådgive om og være i stand til at opfylde gældende passagerrettigheder, herunder vedrørende tilgængelighed.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort.

  BEGRUNDELSE

  Baggrund

  Af geografiske årsager er aktiviteter i forbindelse med indre vandveje begrænset til visse medlemsstater. Transport ad indre vandveje i Den Europæiske Union er hovedsagelig koncentreret på Rhinen med en andel på 75 % af trafikken og Donau med ca. 10 %. EU's flåde (ca. 17.000 fartøjer) er overvejende (80 %) i hænderne på fem medlemsstater: Nederlandene (33 %), Tyskland (20 %), Frankrig (11 %), Rumænien (9 %) og Belgien (7 %). Uafhængigt af ejerforhold, er der en øget tendens til at omflage fartøjer til Malta og Cypern, især i flodkrydstogtsektoren.

  I 2014 var den samlede mængde gods, der blev transporteret ad indre vandveje i Europa, på 551 mio. ton. Transporten ad indre vandvejes samlede andel af godstransporten i EU har været mere eller mindre konstant på ca. 6 % siden 1998. De europæiske lande med den største godstransport ad indre vandveje er Nederlandene og Tyskland med en andel på 50 % langs Rhinkorridoren.

  Transport ad indre vandveje er en stadig mere populær turistaktivitetet. Der blev drevet ca. 320 krydstogtskibe på Europas floder i 2015. Omkring 75 % af dem var aktive på Rhinen og Donau. Det er værd at bemærke den positive tendens i flodkrydstogtsektoren i de seneste år med en stigning i antallet af passagerer mellem 2014 og 2015 på 17 % (fra 1,13 mio. passagerer i 2014 til 1,33 mio. EUR i 2015).

  Sektoren for transport ad indre vandveje er i store træk baseret på selvstændige bådførere med et enkelt fartøj, der kun har meget få besætningsmedlemmer ansat. Denne sektor beskæftiger i alt ca. 45.000 personer i EU. Omkring 30 % af besætningsmedlemmerne er selvstændige, mens 70 % er mobile arbejdstagere, og de fleste af dem kommer fra Nederlandene, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Italien, Belgien, Rumænien og Bulgarien.

  Sektoren er dog under udvikling. Antallet af mindre virksomheder med kun en eller to besætningsmedlemmer er faldet stærkt siden 2012, og sektoren er ved at ændre sig med en højere andel af virksomheder, der har mellem 20 og 50 ansatte og er ejere af flere fartøjer. Gamle fartøjer erstattes gradvist af større fartøjer udstyret med teknologisk avancerede maskiner og med behov for flere besætningsmedlemmer.

  Europas indre vandveje frembyder fortsat et uudnyttet potentiale, som bliver endnu mere vigtigt, eftersom prognoser forudser stigende transportbehov og -mængder i de kommende årtier. Da transport ad indre vandveje er et bæredygtigt alternativ til vejtransport, kan det også bidrage til at mindske de miljømæssige virkninger af transport. For at forbedre sektorens konkurrenceevne er der behov for en række foranstaltninger. Med bidrag fra Connecting Europe-faciliteten (CEF) kan indre vandvejes infrastruktur, som f.eks. forældede sluser eller vedvarende flaskehalse, moderniseres. Også investeringer i grøn teknologi til fartøjer fremmes. Sektoren for transport ad indre vandveje lider også under en mangel på kvalificeret arbejdskraft og en aldrende arbejdsstyrke, hvor gennemsnitsalderen er 55 år. Det vil således være nødvendigt med foranstaltninger for at forbedre erhvervets tiltrækningskraft.

  Kommissionens forslag

  Kommissionen har derfor foreslået foranstaltninger til at lette arbejdskraftens mobilitet i Unionen og tiltrække kvalificerede personer med en anden baggrund til erhvervet. Direktiv 96/50/EF og 91/672/EØF er i dag begrænset til gensidig anerkendelse af bådførere, der besejler EU's indre vandveje bortset fra Rhinen. Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) anerkender bådførercertifikater, der er udstedt af andre medlemsstater, men procedurerne er langsommelige, og der kan fastsættes supplerende betingelser. Dette dobbelte reguleringssystem er en betydelig hindring for arbejdskraftens mobilitet i sektoren.

  Ifølge forslaget skal kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger anerkendes af alle medlemsstater for alle besætningsmedlemmer, ikke kun for bådførere. Kommissionen har også foreslået at lette anerkendelsen af dokumenter fra tredjelande. Gensidig anerkendelse er baseret på et fælles sæt af mindstekrav, som skal opfyldes for at opnå et kvalifikationscertifikat. Kompetencer, der kræves til de forskellige kvalifikationsniveauer, er ligeledes defineret. Disse kompetencer vil blive testet ved afslutningen af et uddannelsesprogram eller ved at have bestået en eksamen afholdt under en administrativ myndigheds ansvar. Ved at kræve, at alle kandidater skal bestå en prøve, ændres kvalificeringen af arbejdsstyrken fra et erfaringsbaseret system, hvor et bestemt antal år om bord var tilstrækkelige til at bevise en kompetence, til en kompetencebaseret system. Dette kompetencebaserede system vil give større fleksibilitet for nytilkomne, der, efter at have arbejdet f.eks. inden for søfart eller fiskeri, beslutter sig for at gå ind i transport ad indre vandveje på et senere tidspunkt i deres karriere. Derudover har Kommissionen foreslået at basere vurderingen af helbredsmæssig egnethed på et sæt harmoniserede regler.

  Ordførerens holdning

  Ordføreren ser generelt med tilfredshed på Kommissionens forslag om at sikre et harmoniseret højt kvalifikationsniveau for arbejdstagere inden for transport ad indre vandveje, og derved at sikre mobilitet for kvalificerede arbejdstagere i hele Unionen. Ordføreren foreslår imidlertid en række ændringer med henblik på at forbedre forslaget.

  Hun støtter Kommissionens forslag til en bestemmelse, der giver medlemsstaterne mulighed for at undtage dæksbesætningsmedlemmer, der udelukkende arbejder på indre vandveje, som ikke er forbundet til en anden medlemsstat, fra det nye system. Af hensyn til proportionalitetsprincippet foreslår ordføreren også at udelukke dæksbesætningsmedlemmer, der arbejder på fartøjer, der kun er i drift inden for en meget lille radius, såsom færger. Generelt bør direktivet kun vedrøre de medlemsstater, der har indre vandveje og/eller tilbyder uddannelses- og kvalificeringsfaciliteter og programmer for dæksbesætningsmedlemmer til de indre vandveje.

  Ordføreren glæder sig over et sæt fælles kriterier for at definere strækninger af indre vandveje med særlige risici og en gennemsigtig procedure for at opnå af kvalifikationen til at føre et fartøj på disse strækninger, da dette er en hindring for arbejdskraftens mobilitet under den nuværende ordning. Kriterierne for at kortlægge en strækning med specifikke risici bør dog også tage hensyn til en høj risiko for ulykker på et bestemt sted, hvis denne risiko ikke let kan afbødes på anden vis. Den medlemsstat, hvori strækningen med specifikke risici er beliggende, bør kunne kontrollere, hvilken anden medlemsstat der har lov til at udføre kompetencevurdering for disse strækninger. Praktiske erfaring kan være obligatorisk for visse strækninger med risiko, og ansøgerne bør kunne dokumentere, at de har sejlet på den pågældende strækning et obligatorisk antal sejladser.

  Anerkendelse af kvalifikationscertifikater udstedt af tredjelande er mest relevant for lande, der har en sejlbare vandvej, som er forbundet med sejlbare indre vandveje i Unionen. Ordføreren foreslår derfor at begrænse anerkendelsen i henhold til direktivet til disse lande. Hun betvivler, at Kommissionen ville kunne kontrollere, om nationale regler i alle tredjelande i verden er identiske med dem, der er fastsat i dette direktiv.

  Da vurderingen af kompetencer er en afgørende del af det nye system for anerkendelse af kvalifikationer, mener ordføreren, at kvaliteten af eksaminatorerne er af allerstørste betydning, og at de ikke bør have interessekonflikter. Ansøgerne bør også have mulighed for at bestå eksamener, f.eks. i en simulator, i en bestemt medlemsstat, og det udstedte praktiske eksamenscertifikat bør anerkendes, når der ansøges om et kvalifikationscertifikat i alle andre medlemsstater.

  Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI), der omfatter eksperter fra alle medlemsstater, såvel som observatører, interessenter og repræsentanter for europæiske flodkommissioner, er blevet oprettet med henblik på at fastsætte fælles regler for sejlads på indre vandveje i hele Unionen. Dets arbejde for erhvervsmæssige kvalifikationer i sektoren bør tages i betragtning. Kommissionen bør derfor overtage CESNI-standarder, når den vedtager delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til dette direktiv.

  Ordføreren udtrykker tilfredshed med den mulighed, at nytilkomne fra relaterede sektorer kan kvalificere sig til bådsmænd og bådførere ved hjælp af forkortede uddannelsesprogrammer. Adgang til erhvervet bør lettes yderligere for kandidater med erfaringer som søfarende, eller som har gennemført en erhvervsuddannelse på forhånd.

  Selv om krav vedrørende sejltid i et kompetencebaseret system er mindre relevant, når en ansøger skal bestå en prøve, før de kan erhverve et certifikat, bør praktisk erfaring ikke undervurderes. For at sikre sejladssikkerheden bør der kræves sejltid på mindst 45 dage, hvilket svarer til 6 måneder sejlads. Det bør understreges, at erfaring ikke fuldt ud kan erstattes af uddannelse i en simulator.

  Ordføreren har også tilføjet nogle yderligere kompetencer, som f.eks. viden om færdsels- og signalregler, og grundlæggende kendskab til transport af farligt gods, som vil være påkrævede, for at kunne blive bådfører. På grund af det lille antal besætningsmedlemmer om bord, bør bådførere også være i stand til at hjælpe besætningsmedlemmerne med deres daglige arbejde, der kræver kompetencer på det operationelle plan. For at sikre sejladssikkerheden er effektiv kommunikation med andre skibe og myndigheder på land af afgørende betydning. Det bør derfor være et krav, at bådførere behersker et grundlæggende engelsk. Engelskkundskaber vil endog være endnu vigtigere for eksperter i passagerskibsfart, der har ansvaret for at beskytte passagerer i nødstilfælde.

  UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (13.10.2016)

  til Transport- og Turismeudvalget

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelsen af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlands på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 91/672/EØS og Rådets direktiv 96/50/EF
  (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

  Ordfører for udtalelse: Lynn Boylan(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

  KORT BEGRUNDELSE

  Transport ad indre vandveje er i sagens natur et EU-anliggende, fordi de fleste indre vandveje er transportveje, der går på tværs af grænser.

  Af hensyn til det "miljøaftrykket" bør der ydes støtte til omlægning af godstransporten fra gader til vandveje og til at bevare og skabe beskæftigelse i sektoren for transport af indre vandveje.

  Det vigtigste punkt i forbindelse med transport ad indre vandveje er den overordnede sikkerhed for besætningsmedlemmer og bådførere, som udøver deres erhverv, for passagerer, fartøjer, gods og miljø. Sikkerhed er også vigtig for personer, gods og miljøet i umiddelbar nærhed af de fartøjer, der sejler på de indre vandveje, fordi de kan blive negativt påvirket, hvis der ske ulykker/misbrug.

  Det er vigtigt, at de relevante standarder opretholdes for at garantere sikkerheden. Det vil også sikre, at personer, der arbejder i denne sektor, gennemfører de nødvendige foranstaltninger på ansvarlig måde.

  Faglig uddannelse hører under medlemsstaternes kompetence, men i sektoren for transport af indre vandveje er det nødvendigt at have sammenlignelige standarder for at garantere sikkerhed på alle indre vandveje, navnlig på grund af at dette arbejde foregår i mobile situationer.

  Arbejdstagernes mobilitet giver mulighed for, at bådførere og besætningsmedlemmer kan arbejde i andre medlemsstater. For at sikre mobilitet er det vigtigt med anerkendelse af kvalifikationer.

  Anerkendelse af faglige kvalifikationer er kun mulig, hvis kompetencerne er sammenlignelige, og hvis de vurderes og godkendes. Ellers kunne besætningsmedlemmer og bådførere få et hvilket som helst certifikat i en medlemsstat med de laveste standarder. Denne "certifikatshopping" skal undgås, fordi det vil skabe en situation, hvor der kan ske misbrug, og den billigste/lettest tilgængelige certificering kan sænke standarderne.

  For at garantere sikkerheden på vandvejene skal de nødvendige kvalifikationer gælde for alle involverede parter på en sammenlignelig måde. Det betyder, at undtagelser så vidt muligt bør undgås.

  For at garantere mobilitet for besætningsmedlemmer og bådførere er det også nødvendigt, at standarderne gælder for alle medlemsstater og indbefatter vandveje, der ikke er forbundet med hinanden. Ellers vil certifikater til besætningsmedlemmer og bådførere fra udelukkede medlemsstater og udelukkede vandveje, der ikke er indbyrdes forbundne, ikke blive anerkendt i henhold til dette direktiv, og de berørte besætningsmedlemmer og bådførere vil være udelukket fra mobilitet. Med andre ord ville det ikke indebære lige muligheder for alle og ville være i modstrid med direktivets ånd.

  For at få de bedste sikkerhedsstandarder er det nødvendigt at finde frem til, hvilke vandvejsstrækninger der indebærer særlige risici. Det kan gøres på ansvarlig måde af de medlemsstater, på hvis område vandvejene med særlige risici befinder sig. For at undgå at strækninger på svigagtig vis betegnes som behæftede med risici (f.eks. at en hel flod/kanal erklæres for en risikostrækning) fastsætter Kommissionen kriterier for, hvornår medlemsstaterne kan erklære områder for særligt risikobehæftede.

  Faglig uddannelse hører under medlemsstaternes kompetence. Det er imidlertid ikke nok at have minimumstandarder, fordi det ofte betyde lave standarder. Sektoren for transport ad indre vandveje er relativt sikker på grund af de høje faglige kvalifikationsstandarder, der er udviklet af flodkommissioner på grundlag af årelange erfaringer. Det er vigtigt, at Udvalget for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) med eksperter fra medlemsstater, flodkommissioner og arbejdsmarkedets parter vil udvikle og fastsætte fælles standarder for faglig uddannelse.

  Erhvervets tiltrækningskraft vil ikke blive forbedret med lavere standarder, men det vil den, hvis besætningsmedlemmerne kan blive veluddannede og velkvalificerede eksperter, som der er behov for og efterspørgsel efter i denne sektor, til at udføre arbejdet og opretholde sikkerheden.

  Anerkendelse af allerede eksisterende certifikater er et første skridt i denne retning. Det skal imidlertid ske uden at sænke standarderne, uden "certifikatshopping", "købte certifikater" og svig. For at sikre kvalifikationsstandarderne er det vigtigt, at ikke kun bådførere, men også besætningsmedlemmer består en praktisk eksamen for at bevise deres kompetencer. I visse tilfælde vil det også være fornuftigt med en mundtlig eksamen i forbindelse med anvendelse af radio og for at forklare praktiske situationer. I forbindelse med uddannelse er det vigtigt ikke blot at deltage i kvalificerede uddannelsesprogrammer, men det er også nødvendigt at bevise kompetencer via en vurdering/eksamen, fordi sejltid i sig selv ikke er tilstrækkeligt, hvis besætningsmedlemmerne ikke arbejder med de opgaver, der er relevante for driften af et fartøj til indre vandveje.

  Det bør være muligt for arbejdstagere på søgående fartøjer at skifte til sektoren for transport ad indre vandveje på en lettere måde, men ikke ved hjælp af lavere standarder. Det betyder, at det førstnævnte erhverv skal have en forbindelse med driften af et søgående skib. Sektoren bør også være åben for arbejdstagere fra andre fag, men ikke for, at almindelig faglig uddannelse i sektoren for transport ad indre vandveje kan omgås.

  Der skal anvendes de samme simulatorer til uddannelse som til eksamen, ellers er der fare for, at standarderne undermineres.

  For at beskytte sikkerhedsstandarderne og standarderne for den faglige uddannelse er det vigtigt, at medlemsstaterne kan give udtryk for bekymring eller klage over faglig certificering, når der opstår tvivl om et certifikats ægthed. Disse klager skal indsamles af Kommissionen, således at den kan træffe foranstaltninger mod misbrug og også for at evaluere systemet som helhed.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a)  Termerne "kvalifikation", "kompetence" og "færdigheder" er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring1a. Al ny lovgivning, som fastlægger standarder for kvalifikationer, bør anvende disse begreber som defineret i henstillingen.

   

  ______________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1).

  Begrundelse

  Den europæiske referenceramme for kvalifikationer er blevet det centrale standard- og referencedokument. Nye retsakter, der anvender terminologi vedrørende kvalifikationer, såsom kompetence, kvalifikation og færdigheder, bør være baseret på de eksisterende definitioner inden for rammerne for bedre lovgivning.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at fremme mobiliteten og sikre sejladssikkerheden og beskyttelsen af menneskers liv er det vigtigt, at medlemmer af dæksbesætningen, personer, der har ansvaret for nødsituationer om bord på passagerfartøjer, og personer, der er involveret i bunkring af fartøjer, som anvender flydende naturgas som brændstof, er i besiddelse af kvalifikationscertifikater, der dokumenterer deres kvalifikationer. For at sikre effektiv håndhævelse bør de være i besiddelse af sådanne certifikater i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv.

  (5)  For at fremme mobiliteten, sikre sejladssikkerheden og beskyttelsen af menneskers liv og miljøet er det vigtigt, at medlemmer af dæksbesætningen, uanset om de er ombord på passagerfartøjer eller bunkrende fartøjer, især personer, der har ansvaret for nødsituationer om bord på passagerfartøjer, og personer, der er involveret i bunkring af fartøjer, er i besiddelse af kvalifikationscertifikater, der dokumenterer deres kvalifikationer. Certificerede kvalifikationer vil desuden forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet og anerkendelsen af kvalifikationer. For at sikre effektiv håndhævelse bør de være i besiddelse af sådanne certifikater i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Af hensyn til omkostningseffektiviteten bør det ikke gøres obligatorisk at være i besiddelse af EU-kvalifikationscertifikater på nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  (8)  Med henblik på at sikre sejladssikkerheden, omkostningseffektiviteten ved arbejdsmobilitet og proportionaliteten kan medlemsstaterne gøre det obligatorisk at være i besiddelse af EU-kvalifikationscertifikater på nationale indre vandveje, som ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Med henblik på at bidrage til mobiliteten for personer, der er involveret i at føre fartøjer i hele Unionen, og i betragtning af, at alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, opfylder en række mindstekrav, bør medlemsstaterne anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er certificeret i overensstemmelse med dette direktiv. Derfor bør indehaverne af disse kvalifikationer kunne udøve deres erhverv på alle Uninonens indre vandveje.

  (9)  Med henblik på at bidrage til mobiliteten for personer, der er involveret i at føre fartøjer i hele Unionen, og i betragtning af, at alle kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger, som er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv, opfylder de fastsatte krav, bør medlemsstaterne anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er certificeret i overensstemmelse med dette direktiv. Derfor bør indehaverne af disse kvalifikationer kunne udøve deres erhverv på alle Uninonens indre vandveje.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  I lyset af at der siden 2003 er foregået et samarbejde mellem Unionen og CCNR, hvilket har ført til oprettelsen af et Europæisk Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI), et internationalt organ, som er oprettet inden for rammerne af CCNR, og for at strømline de retlige rammer for erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa, bør kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne for maritimt personale under den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, hvori der fastsættes krav, som er identiske med kravene i dette direktiv, være gældende for alle indre vandveje i Unionen. Sådanne dokumenter, der udstedes af tredjelande, bør anerkendes i EU under forudsætning af gensidighed. For yderligere at fjerne hindringer for arbejdskraftmobiliteten og strømline de retlige rammer for erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa bør det være muligt at anerkende ethvert kvalifikationscertifikat, enhver søfartsbog og logbog udstedt af et tredjeland på baggrund af krav, der er identiske med kravene i dette direktiv, for alle Unionens vandveje med forbehold af en vurdering foretaget af Kommissionen og med forbehold af det pågældende tredjelands anerkendelse af dokumenter, der er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv.

  (10)  I lyset af at der siden 2003 er foregået et samarbejde mellem Unionen og CCNR, hvilket har ført til oprettelsen af et Europæisk Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI), et internationalt organ, der består af repræsentanter for medlemsstater, flodkommissioner og arbejdsmarkedets parter, og som er oprettet inden for rammerne af CCNR, og for at strømline de retlige rammer for erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa, bør kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne for maritimt personale under den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, hvori der fastsættes krav, som er identiske med kravene i dette direktiv, være gældende for alle indre vandveje i Unionen. Som følge heraf bør CESNI udarbejde standarder for alle områder, som Kommissionen er beføjet til at vedtage delegerede retsakter for, undtagen sejlbare strækninger af indre vandveje, hvor medlemsstaterne mener, at der består særlige risici. Sådanne dokumenter, der udstedes af tredjelande, bør anerkendes i EU under forudsætning af gensidighed. For yderligere at fjerne hindringer for arbejdskraftmobiliteten og strømline de retlige rammer for erhvervsmæssige kvalifikationer i Europa bør det være muligt at anerkende ethvert kvalifikationscertifikat, enhver søfartsbog og logbog udstedt af et tredjeland på baggrund af krav, der er identiske med kravene i dette direktiv, for alle Unionens vandveje med forbehold af en vurdering foretaget af Kommissionen og med forbehold af det pågældende tredjelands anerkendelse af dokumenter, der er udstedt i overensstemmelse med dette direktiv.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Medlemsstaterne bør kun udstede kvalifikationscertifikater til personer, som har det minimumskompetenceniveau, den mindstealder, den helbredsmæssige egnethed og sejltid, der kræves for at opnå en bestemt kvalifikation.

  (12)  Medlemsstaterne bør kun udstede kvalifikationscertifikater til personer, som har det påkrævede kompetenceniveau, der er opnået ved at have gennemført et godkendt uddannelsesforløb, som er blevet valideret ved bedømmelse, samt har den mindstealder, den helbredsmæssige egnethed, den påkrævede uddannelse og oplæring og sejltid, der kræves for at opnå en bestemt kvalifikation.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (12a)  Kommissionen og medlemsstaterne bør tilskynde unge til at søge at opnå erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje og indføre særlige foranstaltninger med henblik på at støtte arbejdsmarkedets parter i denne henseende.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  For at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationer bør kvalifikationscertifikaterne baseres på de kompetencer, der er nødvendige for at føre et fartøj. Medlemsstaterne bør sikre, at personer, der får kvalifikationscertifikater, opfylder det tilsvarende minimumskompetenceniveau, som kontrolleres efter en hensigtsmæssig vurdering. Sådanne vurderinger kan tage form af en administrativ eksamen eller kan indgå i godkendte uddannelsesprogrammer, der gennemføres i overensstemmelse med fælles standarder med henblik på at sikre et sammenligneligt minimumskompetenceniveau i alle medlemsstater for forskellige kvalifikationer.

  (13)  For at sikre gensidig anerkendelse af kvalifikationer bør kvalifikationscertifikaterne baseres på de kompetencer, der er nødvendige for at føre et fartøj. Medlemsstaterne bør sikre, at personer, der får kvalifikationscertifikater, opfylder det tilsvarende påkrævede kompetenceniveau, som kontrolleres efter en hensigtsmæssig vurdering. Sådanne vurderinger kan tage form af en administrativ eksamen eller kan indgå i godkendte uddannelsesprogrammer, der om fornødent kan omfatte en praktisk vurdering, der gennemføres i overensstemmelse med fælles standarder med henblik på at sikre det nødvendige sammenlignelige kompetenceniveau i alle medlemsstater for forskellige kvalifikationer.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  I betragtning af ansvaret for sikkerheden ved udøvelsen af erhvervet som bådfører ved sejlads med radarnavigation og bunkring af fartøjer, der anvender flydende naturgas som brændstof, eller føring af fartøjer, der anvender flydende naturgas som brændstof, kræves det, at det ved hjælp af praktiske eksamener kontrolleres, om det nødvendige kompetenceniveau er nået. Sådanne praktiske eksamener kan udføres ved brug af godkendte simulatorer for yderligere at lette kompetenceevalueringen.

  (14)  I betragtning af behovet for at garantere sikkerheden ved udøvelsen af det ansvarsfulde erhverv som besætningsmedlem, bådfører eller sikkerhedsekspert på passagerfartøjer ved sejlads med radarnavigation og bunkring af fartøjer, der anvender flydende naturgas som brændstof, eller føring af fartøjer, der anvender flydende naturgas som brændstof, kræves det, at det ved hjælp af praktiske eksamener kontrolleres, om det nødvendige kompetenceniveau er nået. Sådanne praktiske eksamener kan udføres ved brug af godkendte simulatorer for yderligere at lette kompetenceevalueringen.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Det er nødvendigt at godkende uddannelsesprogrammer for at kontrollere, at programmerne opfylder fælles mindstekrav til indhold og tilrettelæggelse. Opfyldelse heraf giver mulighed for at fjerne unødige hindringer for adgang til erhvervet, da personer, der allerede har erhvervet de nødvendige færdigheder under deres erhvervsuddannelse, ikke behøver at bestå yderligere eksamener. Godkendte uddannelsesprogrammer kan også gøre det lettere for arbejdstagere med tidligere erfaring fra andre sektorer at få adgang til erhverv inden for sejlads på indre vandveje, da de kan deltage i særlige uddannelsesprogrammer, hvor der tages hensyn til deres allerede erhvervede kompetencer.

  (15)  Det er nødvendigt at godkende uddannelsesprogrammer for at kontrollere, at programmerne opfylder fælles fornødne krav til indhold og tilrettelæggelse. Opfyldelse heraf giver mulighed for at fjerne hindringer for adgang til erhvervet, da personer, der allerede har erhvervet de nødvendige færdigheder ved beskæftigelse inden for skibsfart eller færdigheder tilknyttet søfartsprofessioner under deres erhvervsuddannelse eller anden oplæring, ikke behøver at bestå yderligere eksamener. Godkendte uddannelsesprogrammer kan også gøre det lettere for arbejdstagere med tidligere erfaring fra andre sektorer at få adgang til erhverv inden for sejlads på indre vandveje, da de kan deltage i særlige uddannelsesprogrammer, hvor der tages hensyn til deres allerede erhvervede kompetencer.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16)  For yderligere at fremme mobiliteten for bådførere bør alle medlemsstater, hvor det er muligt, have ret til at vurdere den nødvendige kompetence til at håndtere særlige risici for sejlads på alle strækninger af indre vandveje i Unionen, hvor sådanne risici påvises.

  (16)  For yderligere at fremme mobiliteten for bådførere bør alle medlemsstater med sejlbare indre vandveje have ret til, hvor det er muligt, at vurdere den nødvendige kompetence til at håndtere særlige risici for sejlads på strækninger af indre vandveje i Unionen, hvor sådanne risici påvises.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  Sejltiden bør kontrolleres ved hjælp af påtegninger i søfartsbøger, som attesteres af en medlemsstat. For at muliggøre en sådan kontrol bør medlemsstaterne udstede søfartsbøger og logbøger og sikre, at sidstnævnte indeholder en optegnelse over fartøjernes sejladser. En ansøgers helbredsmæssige egnethed bør certificeres af en godkendt læge.

  (17)  Sejltiden bør kontrolleres ved hjælp af påtegninger i søfartsbøger, som attesteres af en medlemsstat. For at muliggøre en sådan kontrol bør medlemsstaterne ikke alene udstede søfartsbøger og logbøger og sikre, at sidstnævnte indeholder en optegnelse over fartøjernes sejladser, men også med andre midler kontrollere, at sejltiden overholdes. En ansøgers helbredsmæssige egnethed bør certificeres af en godkendt læge.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Myndigheder, herunder i tredjelande, der udsteder kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger i henhold til regler, som er identiske med kravene i dette direktiv, behandler personoplysninger. Med henblik på evaluering af direktivet og for at føre statistik, opretholde sikkerheden, lette sejladsen og lette udvekslingen af informationen mellem de myndigheder, der er involveret i gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv, bør disse myndigheder og, hvor det er relevant, internationale organisationer, som har fastsat disse identiske regler, også have adgang til den database, der føres af Kommissionen. Denne adgang bør dog være underlagt et passende niveau for beskyttelse af data, herunder også personoplysninger.

  (20)  Myndigheder, herunder i tredjelande, der udsteder kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger i henhold til regler, som er identiske med kravene i dette direktiv, behandler personoplysninger. Med henblik på evaluering af direktivet og for at føre statistik, opretholde sikkerheden, lette sejladsen og lette udvekslingen af informationen mellem de myndigheder, der er involveret i gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv, bør disse myndigheder og, hvor det er nødvendigt, internationale organisationer, som har fastsat disse identiske regler, også have adgang til den database, der føres af Kommissionen. Denne adgang bør dog være underlagt et højt niveau for beskyttelse af data, i særdeleshed vedrørende personoplysninger.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på yderligere at reducere den administrative byrde og samtidig gøre dokumenterne mindre sårbare over for manipulation bør Kommissionen som det næste skridt efter vedtagelsen af dette direktiv undersøge muligheden for at indføre en elektronisk udgave af søfartsbøger og logbøger samt elektroniske erhvervspas, der omfatter EU-kvalifikationscertifikater. I den forbindelse bør Kommissionen tage eksisterende teknologier inden for andre transportformer, især vejtransport, i betragtning. Efter at have foretaget en konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed og af virkningerne på de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse af personoplysninger, bør Kommissionen om nødvendigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag.

  (21)  Med henblik på yderligere at reducere den administrative byrde og samtidig gøre dokumenterne mindre sårbare over for manipulation bør Kommissionen overveje at vedtage en passende retlig ramme for indførelse af en elektronisk udgave af søfartsbøger og logbøger samt elektroniske erhvervspas, der omfatter EU-kvalifikationscertifikater. I den forbindelse bør Kommissionen tage eksisterende teknologier inden for andre transportformer, især vejtransport, i betragtning. Den bør også tage hensyn til tilgængelighed og adgang i overensstemmelse med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Efter at have foretaget en konsekvensanalyse, herunder af lønsomhed og af virkningerne på de grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår beskyttelse af personoplysninger, bør Kommissionen om nødvendigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag. Det er også nødvendigt, at der stilles manipulationssikret udstyr til rådighed til elektronisk registrering af alle besætningsmedlemmers arbejdstimer og pligter.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  For at sikre et minimum af harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  (24)  For at sikre de påkrævede harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav baseret på CESNI-standarder, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske og mundtlige eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26)  CESNI, som er åbent for eksperter fra alle medlemsstater, udarbejder standarder for sejlads på indre vandveje, herunder for erhvervsmæssige kvalifikationer. Kommissionen kan tage højde for disse standarder, når den tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med dette direktiv.

  (26)  CESNI, som er åbent for eksperter fra alle medlemsstater, flodkommissioner og arbejdsmarkedets parter skal til fulde inddrages i udformningen og udarbejdelsen af standarder for sejlads på indre vandveje, herunder for erhvervsmæssige kvalifikationer. Med undtagelse af sejlbare vandvejsstrækninger, hvor medlemsstaterne mener, at der findes særlige risici, kan Kommissionen kun følge CESNI's standarder, når den tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med dette direktiv.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27)  Målet med dette direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger i hele Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

  (27)  Målet med dette direktiv, nemlig fastsættelse af en fælles ramme for anerkendelse af erhvervsmæssige mindstekvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger i hele Unionen bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (27a)  Et system til anerkendelse kunne være det først skridt til at udvide mobiliteten i denne sektor. På mellemlang sigt vil et system med sammenlignelig faglig og erhvervsmæssig uddannelse i medlemsstaterne lette mobiliteten og garantere sikkerheden.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6)  "dæksbesætningsmedlemmer": personer, som er involveret i føring af et fartøj, der sejler på Unionens indre vandveje, som udfører opgaver i forbindelse med sejlads, lasthåndtering, stuvning, vedligeholdelse eller reparation, med undtagelse af personer, der udelukkende beskæftiger sig med drift af motorer og elektrisk og elektronisk udstyr

  6)   "dæksbesætningsmedlemmer": personer, som er involveret i føring af et fartøj, der sejler på Unionens indre vandveje, som udfører opgaver i forbindelse med sejlads, kontrol med styring af fartøjet, havingeniørarbejder, kommunikation, sikkerhed, sundheds- og miljøbeskyttelse, lasthåndtering, stuvning, vedligeholdelse eller reparation, med undtagelse af personer, der udelukkende beskæftiger sig med drift af motorer og elektrisk og elektronisk udstyr

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7)  "ekspert i passagerskibsfart": en person, der er kompetent til at træffe foranstaltninger i nødsituationer om bord på passagerfartøjer

  7)  "ekspert i passagerskibsfart": en person, der arbejder om bord, og som er kompetent til at træffe foranstaltninger i nødsituationer om bord på passagerfartøjer

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a)  "kvalifikation": en kvalifikation som defineret i den europæiske referenceramme for kvalifikationer

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  10)  "kompetence": den dokumenterede evne til at anvende den viden og de kompetencer, der kræves i henhold til fastsatte standarder for korrekt udførelse af opgaver, som er nødvendige for at føre fartøjer til sejlads på indre vandveje

  10)  "kompetence": den dokumenterede evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale eller metodologiske evner relateret til de fastsatte standarder for korrekt udførelse af opgaver, som er nødvendige for at føre fartøjer til sejlads på indre vandveje

  Begrundelse

  Tilpasning til den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Når hensynet til sejladssikkerheden kræver det, kan medlemsstaterne udpege strækninger af indre vandveje med særlige risici, med undtagelse af indre vandveje for søgående skibsfart som omhandlet i artikel 7, når sådanne risici skyldes:

  1.  Når hensynet til sejladssikkerheden kræver det, udpeger medlemsstaterne strækninger af indre vandveje med særlige risici, med undtagelse af indre vandveje for søgående skibsfart som omhandlet i artikel 7, når sådanne risici skyldes:

  Ændringsforslag    24

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, kompetencer, administrative formaliteter og sejltid, svarende til det kvalifikationscertifikat, der anmodes om

  b)  for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, påkrævede kompetencer, administrative formaliteter og sejltid, svarende til det kvalifikationscertifikat, der anmodes om

  Ændringsforslag    25

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne bekræfter de forelagte dokumenters ægthed og gyldighed.

  2.  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje bekræfter de forelagte dokumenters ægthed og gyldighed.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere om særlige tilladelser som omhandlet i artikel 6, bortset fra den i artikel 6, litra b), omhandlede tilladelse, forelægger tilstrækkelig dokumentation:

  1.  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje sikrer, at ansøgere om særlige tilladelser som omhandlet i artikel 6, bortset fra den i artikel 6, litra b), omhandlede tilladelse, forelægger tilstrækkelig dokumentation:

  Ændringsforslag    27

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, kompetencer, administrative formaliteter og sejltid, svarende til den særlige tilladelse, der anmodes om.

  b)  for, at de opfylder mindstekravene i bilag I om alder, påkrævede kompetencer, administrative formaliteter og sejltid, svarende til den særlige tilladelse, der anmodes om.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hvis der er tegn på, at kravene til kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser ikke længere er opfyldt, foretager medlemsstaterne alle fornødne vurderinger og inddrager om nødvendigt de pågældende certifikater.

  Hvis der er tegn på, at kravene til kvalifikationscertifikater eller særlige tilladelser ikke længere er opfyldt, foretager medlemsstaterne alle fornødne vurderinger og inddrager om nødvendigt de pågældende certifikater. Medlemsstaterne udpeger eller opretter en kompetent myndighed til at modtage klager over faktuelle unøjagtigheder i kvalifikationscertifikater, der er udstedt af en anden medlemsstat eller et andet land. Medlemsstaterne informerer Kommissionen og CESNI om klagen. Kommissionen undersøger forholdet og træffer passende foranstaltninger. Medlemsstaterne kan suspendere certifikater, hvis myndigheden finder, at de indeholder eller synes at indeholde faktuelle unøjagtigheder, der kan bringe den offentlige sikkerhed i fare. En sådan suspension varer, indtil den pågældende medlemsstat er overbevist om, at certifikaterne er korrekte. Medlemsstaterne indsamler oplysninger om klager og suspension af certifikater og registrerer dem i en database, jf. artikel 23, stk. 2.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede personer har de fornødne kompetencer til at sikre, at fartøjet føres på sikker vis, jf. artikel 15.

  1.  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje sikrer, at de i artikel 4, 5 og 6 omhandlede personer har de fornødne kompetencer til at sikre, at fartøjet føres på sikker vis, jf. artikel 15.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på fastsættelse af kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II.

  1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på fastsættelse på grundlag af CESNI-standarder af kravene til kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag II.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  under en administrativ myndigheds ansvar, jf. artikel 16, eller

  a)  under en til en medlemsstat med sejlbare vandveje hørende administrativ myndigheds ansvar, jf. artikel 16, eller

  Ændringsforslag    32

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 2 – litra b

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  som led i et uddannelsesprogram, der er godkendt efter artikel 17.

  b)  som led i et uddannelsesprogram, der indgår i en medlemsstats uddannelsessystem, og som er godkendt efter artikel 17.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til direktiv

  Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  et kvalifikationscertifikat for eksperter i sejladssikkerhed på passagerfartøjer

  Ændringsforslag    34

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at eksamener som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), afholdes under deres ansvar. De sørger for, at de pågældende eksamener forestås af eksaminatorer, der er kvalificeret til at vurdere kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje sikrer, at eksamener som omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra a), afholdes under deres ansvar. De sørger for, at de pågældende eksamener forestås af eksaminatorer, der er kvalificeret til at vurdere kompetencer og tilsvarende viden og færdigheder som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, skal godkendes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den pågældende uddannelsesinstitution er etableret.

  1.  Uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, skal godkendes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat med sejlbare vandveje, på hvis område det kompetente institut forestår uddannelse eller oplæring, forudsat at uddannelsesprogrammet er en integral del af medlemsstatens uddannelsessystem. Medlemsstaterne kan godkende uddannelsesprogrammer på nationalt niveau under forudsætning af, at sådanne programmer opfylder de fælles kriterier, der er fastlagt af CESNI inden for rammerne af systemet til kvalitetsvurdering- og sikring (Quality Assessment and Assurance System(QAAS)).

   

  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge fælles kriterier for sådanne programmer baseret på de fælles kriterier, der er defineret af CESNI i QAAS.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 – litra c

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  at kvalificerede eksaminatorer gennemfører en eksamination, der bekræfter, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt.

  c)  at uafhængige kvalificerede eksaminatorer, der ikke befinder sig i nogen interessekonflikt, gennemfører en eksamination, der bekræfter, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De medlemsstater, som udpeger strækninger af indre vandveje med særlige risici, jf. artikel 8, stk. 1, definerer, hvilke yderligere kompetencer der kræves af bådførere, som sejler på disse strækninger, og på hvilke måder det dokumenteres, at sådanne krav er opfyldt.

  Medlemsstaterne udpeger selv de strækninger af indre vandveje, der gennemkrydser deres territorium, som udgør særlige risici, jf. artikel 8, stk. 1. Medlemsstaterne definerer, hvilke yderligere kompetencer der kræves af bådførere, som sejler på disse strækninger, og på hvilke måder det dokumenteres, at sådanne kompetencekrav er opfyldt.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Disse måder kan være et begrænset antal sejladser på den pågældende strækning, en simulatorprøve, en multiple choice-test eller en kombination heraf.

  Disse måder består af et minimumsantal sejladser på den pågældende strækning, en simulatorprøve og en multiple choice-test.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Simulatorer, der anvendes til vurdering af kompetencer, skal godkendes af medlemsstaterne. Denne godkendelse udstedes efter anmodning, når det dokumenteres, at anordningen opfylder kravene til simulatorer som fastsat ved delegerede retsakter, jf. stk. 2. I godkendelsen anføres den specifikke kompetencevurdering, som må foretages med simulatoren.

  1.  Simulatorer, der anvendes til uddannelse, skal være af en standard, der kan sammenlignes med dem, der bruges til vurdering af kompetencer. Begge skal godkendes af medlemsstaterne. Denne godkendelse udstedes efter anmodning, når det dokumenteres, at anordningen opfylder kravene til simulatorer som fastsat ved delegerede retsakter, jf. stk. 2. I godkendelsen anføres den specifikke kompetencevurdering, som må foretages med simulatoren.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til direktiv

  Artikel 24 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, som skal:

  1.  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje udpeger de kompetente myndigheder, som skal:

  Ændringsforslag    41

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sikrer, at:

  Medlemsstater med sejlbare indre vandveje sikrer, at:

  Ændringsforslag    42

  Forslag til direktiv

  Artikel 25 – stk. 1 – litra c a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca)  arbejdstilsynene har tilstrækkelige ressourcer, og at der foregår en hurtig udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater med henblik på at garantere sikkerhed og sikre fair konkurrence i sektoren for sejlads på indre vandveje.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1. – afsnit 2 – led 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  bestå et kursus, der giver et fornødent niveau af grundlæggende sikkerhedsuddannelse

  Ændringsforslag    44

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2. – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

    kun varetage opgaver i henhold til de gældende bestemmelser om beskyttelse af unge i den medlemsstat, hvor lærlingen for øjeblikket befinder sig, medmindre den materielle ret, der finder anvendelse på lærlingekontrakten, sikrer et højere beskyttelsesniveau

  Ændringsforslag    45

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2. – afsnit 2 – led 2 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra a – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – punkt 2.1 – litra b – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  –  have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen i uddannelsesprogrammet

  –  have mindst fire års arbejdserfaring forud for optagelsen i uddannelsesprogrammet

  Ændringsforslag    49

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – litra c – led 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led -1 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være mindst 17 år.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra a – led 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – litra b – led 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2.3 – led 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    54

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra a – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    55

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra b – led 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  Ændringsforslag    56

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – litra c – led 2 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  –  have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen på et godkendt uddannelsesprogram

  –  have mindst fem års arbejdserfaring forud for optagelsen på et godkendt uddannelsesprogram af en varighed på højst to år

  Ændringsforslag    57

  Forslag til direktiv

  Bilag I – punkt 3 – underpunkt 3.1. – litra c – led 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  –  være i besiddelse af et godkendt certifikat for kompetence i radiokommunikation på fartøjer til indre vandveje.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje

  Referencer

  COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  11.4.2016

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  11.4.2016

  Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

  15.9.2016

  Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

  Lynn Boylan

  24.5.2016

  Behandling i udvalg

  31.8.2016

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  12.10.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  44

  8

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Raymond Finch

  UDTALELSE fra Retsudvalget (12.7.2016)

  til Transport- og Turismeudvalget

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF
  (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

  Ordfører for udtalelse: Joëlle Bergeron

  KORT BEGRUNDELSE

  Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i sejlads ad indre vandveje skal ophæve to tidligere direktiver fra 1991 (91/672/EØF) og 1996 (96/50/EF). Disse vedrører kun bådførernes kvalifikationer og omfatter derudover ikke Rhin-området. Dette initiativ derimod tager sigte på at anerkende kvalifikationer for alle besætningsmedlemmer, herunder på Rhinen. Initiativet dækker både gods- og passagertransport i forbindelse med sejlads ad indre vandveje. Fartøjer til privat benyttelse og lystbåde er ikke omfattet. Initiativet vedrører alle indre vandveje i EU, som er åbne for sejlads med visse mulige undtagelser for indre vandveje, som ikke har nogen grænseoverskridende trafik.

  Dette nye initiativ er baseret på tidligere direktiver, men også på det arbejde, der er udført inden for rammerne af NAIADES I og II, og mere specifikt af PLATINA's fælles arbejdsgruppe om faglige kvalifikationer, som har udarbejdet standarder for faglige kvalifikationer inden for sejlads på indre vandveje.

  Europæisk flodtransport er en indenlandsk vandbåren transportform (floder, kanaler, vandløb, søer, osv.) til fragt af gods eller passagerer. Det europæiske net består af ca. 41.000 km, der forbinder 12 lande i Den Europæiske Union. Transport af gods ad indre sammenkoblede vandveje udgør mere end 140 mia. tonkilometer i Europa (Eurostat 2011).

  Transport ad indre vandveje lever fuldt ud op til kravene i de tre søjler for bæredygtig udvikling: på det økonomiske plan er priserne på transport ad indre vandveje konkurrencedygtige med priserne på vejtransport; på det miljømæssige plan er denne transportform både mindre energikrævende og bedre med hensyn til udledninger af drivhusgasser og bekæmpelse af den globale opvarmning. Hvad angår den sociale søjle er det en sikker transportform med meget få ulykker, som har et stort potentiale for udvikling og muligheder for at skabe arbejdspladser, navnlig i havneområder. Af ovenstående grunde vil det være hensigtsmæssigt at bidrage til udviklingen af denne alternative transportform.

  Dette er også formålet med Rådets og Kommissionens forslag til direktiv, som gennem anerkendelse af kvalifikationer vil muliggøre anerkendelsen af et erhverv, der i dag i mange EU-lande lider under manglende mobilitet og arbejdskraft.

  Til dato oplever arbejdstagere vanskeligheder med hensyn til gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer og de unødige hindringer, som krav om kendskab til lokale forhold kan udgøre. Muligheden for at indføre mindstekrav til kompetencer for bådsmænd og bådførere er derfor berettiget.

  Ordføreren går ind for dette ændringsforslag, dog med visse modifikationer:

  Selv om en stor del af nettet af indre vandveje er tværnationalt, skal der ikke desto mindre værnes om de nationale særtræk og særlige nationale forhold, der indgår i det. Af denne grund mener ordføreren, at det bør være muligt for medlemsstaterne at indføre visse undtagelser. Hun foreslår, at visse definitioner tydeliggøres.

  Et andet potentielt problem består i fristerne for medlemsstaternes efterlevelse af de krav, der er fastsat i forslaget til direktiv om erhvervsmæssige kvalifikationer, og som skal gælde i alle medlemsstater. Det vil muligvis være hensigtsmæssigt at indføre en længere overgangsperiode med henblik på at forebygge yderligere mangel på arbejdskraft i visse medlemsstater som følge af, at lokale arbejdstagere ikke har de rette kvalifikationer, således at alle EU-medlemsstater gradvist kan tage skridt til at opfylde de forpligtelser, der er fastsat i direktivet og dets bilag.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Den i direktivet opstillede anerkendelsesprocedure bør omfatte alle kvalifikationsdiplomer, dokumentation på erhvervserfaring, søfartsbøger og logbøger for branchefolk inden for indenlandsk skibsfart, der er udstedt inden medlemsstatens tiltrædelse af EU, forudsat at de lever op til de fastsatte minimumskrav.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  Det er nødvendigt at godkende uddannelsesprogrammer for at kontrollere, at programmerne opfylder fælles mindstekrav til indhold og tilrettelæggelse. Opfyldelse heraf giver mulighed for at fjerne unødige hindringer for adgang til erhvervet, da personer, der allerede har erhvervet de nødvendige færdigheder under deres erhvervsuddannelse, ikke behøver at bestå yderligere eksamener. Godkendte uddannelsesprogrammer kan også gøre det lettere for arbejdstagere med tidligere erfaring fra andre sektorer at få adgang til erhverv inden for sejlads på indre vandveje, da de kan deltage i særlige uddannelsesprogrammer, hvor der tages hensyn til deres allerede erhvervede kompetencer.

  (15)  Det er nødvendigt at godkende uddannelsesprogrammer for at kontrollere, at programmerne opfylder fælles mindstekrav til indhold og tilrettelæggelse. Opfyldelse heraf giver mulighed for at fjerne unødige hindringer for adgang til erhvervet, da personer, der allerede har erhvervet de nødvendige færdigheder under deres erhvervsuddannelse, ikke behøver at bestå yderligere eksamener. Godkendte uddannelsesprogrammer kan også gøre det lettere for arbejdstagere med tidligere erfaring fra andre sektorer at få adgang til erhverv inden for sejlads på indre vandveje, da de kan deltage i særlige uddannelsesprogrammer, hvor der tages hensyn til deres allerede erhvervede kompetencer side om side med anerkendelse af deres tidligere erhvervserfaring.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  For at sikre et minimum af harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

  (24)  For at sikre et minimum af harmoniserede standarder for certificering af kvalifikationer og for at lette udvekslingen af informationer mellem medlemsstater og med henblik på Kommissionens gennemførelse, overvågning og evaluering bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastsættelse af uddannelses- og kvalifikationskrav, krav til helbredsmæssig egnethed, kravene til praktiske eksamener, krav til godkendelse af simulatorer og krav til karakteristika og betingelser for brug af en database, der føres af Kommissionen, hvor der opbevares en kopi af nøgledata vedrørende EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger, logbøger og anerkendte dokumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer finder sted i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. Særligt gælder, at Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter tilsendes alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og at deres eksperter systematisk har adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

   

  _____________

   

  1a EUT L 123 af 12.5.2016, s.1.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på personer, der er involveret i føring af:

  2.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på personer, der

  Ændringsforslag    5

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  fritidsfartøjer

  a)  sejler med henblik på sport eller fritidssejlads

  Ændringsforslag    6

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  færger, der ikke bevæger sig uafhængigt.

  b)  er involveret i føring af færger, der ikke bevæger sig uafhængigt

  Ændringsforslag    7

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  er involveret i føring af fartøjer, der anvendes af de væbnede styrker, ordensmagten, civilforsvarstjenester, vandvejsmyndigheder, brandvæsenet og andre beredskabstjenester.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – nr. 15

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)   "sejltid": den tid, som dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt ombord under en sejlads med et fartøj på indre vandveje, der er godkendt af den kompetente myndighed

  (15)   "sejltid": den tid, som dæksbesætningsmedlemmer har tilbragt ombord under en sejlads med et fartøj på indre vandveje, herunder inden for visse grænser den tid, der anvendes på træning med simulator, som godkendt under artikel 19 og godkendt af den kompetente myndighed;

  Begrundelse

  Simulatortræning er en særdeles effektiv forberedelse på håndtering af vanskelige situationer og nødsituationer og bør derfor, inden for visse grænser, tælle som led i erhvervserfaring påkrævet til opnåelse af kvalifikation.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a)   En medlemsstat kan fritage bådførere fra kravet i stk. 1, hvis bådføreren udelukkende fører båd på nationale indenlandske vandveje, som ikke er forbundet til sejlbare netværk i en anden medlemsstat. En fritagende medlemsstat kan udstede nationale kvalifikationscertifikater, der kan opnås på betingelser, som afviger fra de generelle bestemmelser opstillet i dette direktiv. Gyldigheden af disse nationale kvalifikationscertifikater begrænses til de nationale sejlbare indre vandveje, der ikke er forbundet med en anden medlemsstats sejlbare vandvejsnet.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 3

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.   Inden for en periode på seks måneder efter meddelelsen vedtager Kommissionen en gennemførelsesafgørelse om godkendelse af de foreslåede foranstaltninger, forudsat at de er i overensstemmelse med nærværende artikel og med artikel 18, eller pålægger, såfremt dette ikke er tilfældet, medlemsstaten at ændre eller undlade at vedtage den foreslåede foranstaltning.

  3.   Inden for en periode på seks måneder efter meddelelsen vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at supplere dette direktiv ved at opstille en procedure for vedtagelse af de foreslåede foranstaltninger, forudsat at de er i overensstemmelse med nærværende artikel og med artikel 18, eller pålægger, såfremt dette ikke er tilfældet, medlemsstaten at ændre eller undlade at vedtage den foreslåede foranstaltning.

  (Dette ændringsforslag indebærer ændring af artiklen om delegation af beføjelser, så denne omfatter en henvisning til dette stykke).

  Begrundelse

  Klassificering af en indenlandsk vandvej som højrisikozone betyder de facto en afgørelse om ikke at anerkende manglende anerkendelse af harmoniserede kvalifikationer på det pågældende afsnit. En delegeret retsakt er derfor en mere hensigtsmæssig måde at gennemføre disse undtagelser end en gennemførelsesretsakt.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – litra a

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater for besætningsmedlemmer, at der er forelagt tilstrækkelig dokumentation, jf. artikel 10, stk. 1, litra a) og c)

  a)  for så vidt angår EU-kvalifikationscertifikater for dæksbesætningsmedlemmer, at der er forelagt tilstrækkelig dokumentation, jf. artikel 10, stk. 1, litra a) og c)

  Begrundelse

  Formålet med forslaget er at udvide anvendelsesområdet fra bådsføreren til at omfatte dæksbesætningen.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, skal godkendes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den pågældende uddannelsesinstitution er etableret.

  1.  Medlemsstaterne kan udarbejde uddannelsesprogrammer for de personer, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 6. Medlemsstater skal sikre, at sådanne uddannelsesprogrammer, som giver adgang til eksamensbeviser eller certifikater, der viser, at uddannelses- og kvalifikationskravene i artikel 15, stk. 1, er opfyldt, er godkendt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område den pågældende uddannelsesinstitution gennemfører sine uddannelsesprogrammer.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til direktiv

  Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  Medlemsstaterne anerkender eksamensbeviser eller certifikater tildelt efter gennemførelsen af de uddannelsesprogrammer, der er godkendt af andre medlemsstater i overensstemmelse med stk. 1.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved anvendelsen af nærværende stykke benytter medlemsstaterne objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, der står i rimeligt forhold til formålet.

  Ved anvendelsen af nærværende stykke benytter medlemsstaterne objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier, der står i rimeligt forhold til formålet, under hensyntagen til principperne om lige muligheder og ligestilling mellem kønnene.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til direktiv

  Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.   Medlemsstaterne drager omsorg for, at statsborgere fra andre medlemsstater i videst muligt omfang garanteres adgang til simulatorer.

  Begrundelse

  Eftersom ikke alle medlemsstater råder over simulatorer, forekommer det logisk, at de, der gør, bestræber sig til det yderste på at sikre statsborgere i andre medlemsstater adgang til disse, enten til eksamens- eller træningsformål.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til direktiv

  Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Personoplysninger må kun behandles med henblik på følgende formål:

  Personoplysninger må kun behandles i overensstemmelse med principperne for beskyttelse af persondata fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF1a og med henblik på følgende formål:

   

  ______________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

  Ændringsforslag    17

  Forslag til direktiv

  Artikel 27 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Medlemsstaterne udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om certificering af personer, der er involveret i føringen af et fartøj.

  2.  Medlemsstaterne udveksler oplysninger med de kompetente myndigheder i andre medlemsstater om certificering af personer, der er involveret i føringen af et fartøj. De skal i forbindelse hermed til fulde efterleve principperne for persondatabeskyttelse fastsat i direktiv 95/46/EF.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1 og 4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den (*ikrafttrædelse).

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 15, stk. 1 og 4, artikel 19 og 21 og artikel 23, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [indsæt: dato for dette direktivs ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden afslutningen på en femårig periode. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest seks måneder inden udløbet af hver periode.

  Begrundelse

  Uddelegeringen af beføjelser til Kommissionen bør tidsbegrænses og medlovgivernes ret til at trække delegationen tilbage bør udtrykkes klart. Artikel 8, stk. 3, bør snarere bestå i en delegeret retsakt end en gennemførelsesretsakt og bør derfor inkluderes i artikel 29 om udøvelse af delegationen.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til direktiv

  Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til direktiv

  Artikel 32 – stk. 1 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Inden for et år efter dette direktivs ikrafttræden vedtager Kommissionen trinvist delegerede retsakter om fastsættelse af:

  1. Inden for et år efter dette direktivs ikrafttræden vedtager Kommissionen trinvist delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter om fastsættelse af:

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag retter op på en udeladelse, da den efterfølgende liste også vedrører gennemførelsesretsakter, der skal vedtages af Kommissionen.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til direktiv

  Artikel 34 – stk. 3 – indledning

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, med et kvalifikationscertifikat, der er udstedt af en medlemsstat før datoen for udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 35, eller et kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en eller flere medlemsstater, kan stadig anvende dette certifikat eller kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, kan i løbet af denne periode fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF med henblik på andre medlemsstaters myndigheders anerkendelse af deres kvalifikationer. De kan inden udløbet af denne periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat i medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de forelægger tilstrækkelig dokumentation som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og c), og ved hjælp af en søfartsbog dokumenterer følgende sejltid:

  3.  Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, med et kvalifikationscertifikat, der er udstedt af en medlemsstat før datoen for udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 35, eller et kvalifikationsbevis, der er anerkendt i en eller flere medlemsstater, kan stadig anvende dette certifikat eller kvalifikationsbevis i op til ti år efter denne dato. Besætningsmedlemmer, bortset fra bådførere, kan i løbet af denne periode fortsat støtte sig til direktiv 2005/35/EF med henblik på andre medlemsstaters myndigheders anerkendelse af deres kvalifikationer. De kan inden udløbet af denne periode ansøge en kompetent myndighed, der udsteder sådanne certifikater, om et EU-kvalifikationscertifikat eller et certifikat i medfør af artikel 9, stk. 2, forudsat at de forelægger tilstrækkelig dokumentation som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) og c), og ved hjælp af en søfartsbog eller logbog dokumenterer følgende sejltid:

  Begrundelse

  Logbøger skal også være en mulig måde til at registrere sejladstider. Endvidere er begge referenceredskaber ensartet behandlet i det efterfølgende stk. 4.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til direktiv

  Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest [tre år efter ikrafttrædelsen]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv pr. [fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse]. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  Begrundelse

  I modsætning til, hvad titlen på forslaget muligvis antyder, opstiller det fremtidige direktiv ikke blot et system for gensidig anerkendelse af kvalifikationer, men harmoniserer også al uddannelse og kvalifikationsprocedurer vedrørende sejlads ad indre vandveje. Det er derfor hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne og personalet mere tid til at tilpasse sig.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til direktiv

  Artikel 37

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

  Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der råder over indre vandveje, jf. artikel 3.

  Begrundelse

  Ligesom direktivet om tekniske krav til fartøjer på de indre vandveje, bør dette direktiv kun gøres bindende for de medlemsstater, hvor de relevante indre vandveje findes.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje

  Referencer

  COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  11.4.2016

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  11.4.2016

  Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

  Joëlle Bergeron

  15.3.2016

  Behandling i udvalg

  13.6.2016

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  12.7.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  1

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje

  Referencer

  COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

  Dato for høring af EP

  18.2.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  11.4.2016

   

   

   

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  11.4.2016

  IMCO

  11.4.2016

  JURI

  11.4.2016

   

  Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

  IMCO

  15.3.2016

   

   

   

  Associerede udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  15.9.2016

   

   

   

  Ordførere

  Dato for valg

  Gesine Meissner

  2.5.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  15.6.2016

  26.9.2016

  9.11.2016

   

  Dato for vedtagelse

  10.11.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  35

  4

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Virginie Rozière

  Dato for indgivelse

  16.11.2016