Διαδικασία : 2016/0050(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2016

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0425

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1265kWORD 182k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Gesine Meissner

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):Lynn Boylan, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0082),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0061/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2016(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0338/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  H Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση1a θεσπίζει ορισμούς για τα «επαγγελματικά προσόντα», τις «ικανότητες» και τις «δεξιότητες». Οποιαδήποτε νέα νομοθεσία ορίζει πρότυπα επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις εν λόγω έννοιες όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση.

 

______________

 

Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι σημαντικό τα μέλη πληρώματος καταστρώματος, οι υπεύθυνοι για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον ανεφοδιασμό των σκαφών με υγροποιημένο φυσικό αέριο να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά προσόντα τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, θα πρέπει να φέρουν τα εν λόγω πιστοποιητικά κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

(5)  Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό τα μέλη πληρώματος καταστρώματος, και ιδίως οι υπεύθυνοι για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον ανεφοδιασμό των σκαφών με υγροποιημένο φυσικό αέριο να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά προσόντα τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, θα πρέπει να φέρουν τα εν λόγω πιστοποιητικά κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν ποιες πλωτές οδοί έχουν θαλάσσιο χαρακτήρα, σύμφωνα με εναρμονισμένα κριτήρια. Οι απαιτήσεις επάρκειας για την ναυσιπλοΐα στις εν λόγω πλωτές οδούς θα πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Χωρίς να περιορίζουν ασκόπως την κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις πλωτές οδούς που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα με βάση εναρμονισμένα κριτήρια και διαδικασίες, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι σχετικές απαιτήσεις επάρκειας θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

(7)  Για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν ποιες πλωτές οδοί έχουν θαλάσσιο χαρακτήρα, σύμφωνα με εναρμονισμένα κριτήρια και βάσει του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου, όπως η οδηγία (ΕΕ) 2016/16291a. Οι απαιτήσεις επάρκειας για την ναυσιπλοΐα στις εν λόγω πλωτές οδούς θα πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Χωρίς να περιορίζουν ασκόπως την κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, όταν είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τα κράτη μέλη, ενδεχομένως σε συνεργασία με την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τις πλωτές οδούς που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα με βάση εναρμονισμένα κριτήρια και διαδικασίες, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι σχετικές απαιτήσεις επάρκειας θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο κράτους μέλους.

 

__________________

 

1aΟδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (ΕΕ L252 της 16.9.2016, σ. 118-176).

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για λόγους που αφορούν τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, η κατοχή ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

(8)  Για λόγους που αφορούν τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, η κατοχή ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με γνώμονα την ενίσχυση της κινητικότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σκαφών σε ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι όλα τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

(9)  Με γνώμονα την ενίσχυση της κινητικότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σκαφών σε ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι όλα τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα ελάχιστα πρότυπα σύμφωνα με εναρμονισμένα κριτήρια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Με σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας και τη διασφάλιση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του ναύτη και των άλλων μελών του πληρώματος καταστρώματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας για όλες τις μορφές απασχόλησης, την εγγύηση μιας σειράς δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως: το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα της αναφοράς παραβιάσεων, και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και διατάξεις για τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης. Είναι σημαντικό ότι ο τομέας μπορεί να προσφέρει προγράμματα που επικεντρώνονται τόσο στη διατήρηση των ατόμων ηλικίας άνω των πενήντα ετών όσο και στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των νέων.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα μέλη του πληρώματος που εργάζονται ή ασκούν αποκλειστικό και τακτικό επάγγελμα εντός της Ένωσης και θα πρέπει να ανακόψει κάθε καθοδική πορεία των μισθών και τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, τόπου κατοικίας ή σημαίας νηολόγησης.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Όταν χρησιμοποιούνται στην Ένωση μέλη του πληρώματος καταστρώματος που κατέχουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και που έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές στην Ένωση, οι εργοδότες θα πρέπει να εφαρμόζουν το κοινωνικό και εργατικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η δραστηριότητα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους νέους να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Recital 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη, εφόσον είναι εφικτό, να αξιολογούν τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα για όλα τα τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών στην Ένωση όπου έχουν εντοπιστεί τέτοιοι κίνδυνοι.

(16)  Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη, υπό την αίρεση της συναίνεσης του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ένα τμήμα που ενέχει ειδικούς κινδύνους, να αξιολογούν τις ικανότητες που απαιτούνται για τη ναυσιπλοΐα σε αυτό το τμήμα που ενέχει ειδικούς κινδύνους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση όσον αφορά την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να δημιουργήσουν μητρώα για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και αυτών με την Επιτροπή με σκοπό την εφαρμογή, την επιβολή και την αξιολόγηση της οδηγίας, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας και για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου, σε βάση δεδομένων που τηρείται από την Επιτροπή.

(19)  Για να συμβάλουν στην αποτελεσματική διοίκηση όσον αφορά την έκδοση, ανανέωση και ανάκληση πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να δημιουργήσουν μητρώα για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου. Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και αυτών με την Επιτροπή με σκοπό την εφαρμογή, την επιβολή και την αξιολόγηση της οδηγίας, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας και για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου, σε βάση δεδομένων που τηρείται από την Επιτροπή. Κατά τη τήρηση της εν λόγω βάσης δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να σέβεται δεόντως τις αρχές περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τρίτων χωρών, που εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, σύμφωνα με κανόνες ταυτόσημους με εκείνους της παρούσας οδηγίας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της οδηγίας, για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας, για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τήρηση της παρούσας οδηγίας, οι εν λόγω αρχές και, κατά περίπτωση, οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν θεσπίσει ταυτόσημους κανόνες, θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται σε κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(20)  Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τρίτων χωρών, που εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, σύμφωνα με κανόνες ταυτόσημους με εκείνους της παρούσας οδηγίας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της οδηγίας, για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας, για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τήρηση της παρούσας οδηγίας, οι εν λόγω αρχές και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν θεσπίσει ταυτόσημους κανόνες, θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται σε υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, ιδίως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20-α)  H οδηγία 2014/112/EΕ1a και η παρούσα οδηγία πρέπει να συμπληρωθούν με νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών εργαλείων και τον επανασχεδιασμό των απαιτήσεων στελέχωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ένωσης που καλύπτουν τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, και τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και στελέχωσης.

 

__________________

 

1aΟδηγία 2014/112/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (European Barge Union — EBU), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πλοιάρχων (European Skippers Organisation — ESO) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (European Transport Workers' Federation — ETF) (ΕΕ L 367 της 23.12.2014, σ. 86)

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Με σκοπό την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και το να καταστούν τα έγγραφα λιγότερο ευάλωτα στην παραποίηση, η Επιτροπή θα πρέπει, σε δεύτερο στάδιο, μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ηλεκτρονικής εκδοχής των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου, καθώς και ηλεκτρονικές επαγγελματικές ταυτότητες που θα ενσωματώνουν τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις οδικές μεταφορές. Μετά την διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους/οφέλους και εκτίμησης των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21)  Με σκοπό την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και το να καταστούν τα έγγραφα λιγότερο ευάλωτα στο να υποστούν παραποίηση, η Επιτροπή θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, να εγκρίνει ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την αντικατάσταση της χάρτινης εκδοχής πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων της Ένωσης, ναυτικών φυλλαδίων και ημερολογίων πλοίου, με νέα ηλεκτρονικά μέσα όπως οι ηλεκτρονικές επαγγελματικές ταυτότητες και ηλεκτρονικές μονάδες σκαφών. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις οδικές μεταφορές. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Μετά την διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους/οφέλους και εκτίμησης των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές. Για την ηλεκτρονική καταγραφή των ωρών εργασίας και των καθηκόντων που ασκούν όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται επιπλέον απαραβίαστος εξοπλισμός.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Επιπλέον, οι υπάρχουσες απαιτήσεις στελέχωσης θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να επιτευχθεί ένα εναρμονισμένο, διαφανές, ευέλικτο και βιώσιμο σύστημα στελέχωσης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, να υποβάλει, εάν ενδείκνυται, πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου της Ένωσης για ένα διαφανές, ευέλικτο και βιώσιμο σύστημα στελέχωσης. Αυτό πρέπει να γίνει, μετά τη διενέργεια αξιολόγησης των επιπτώσεων η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές και μη τεχνολογικές αλλαγές που έχουν αντίκτυπο στον φόρτο εργασίας στα πλοία.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Recital 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να θεσπιστούν ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(24)  Για να θεσπιστούν ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Για λόγους αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίσει έναν οργανισμό, όπως η CESNI, με σκοπό την παραλαβή κοινοποιήσεων και τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν, για παράδειγμα, τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών και των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα των καθηκόντων αυτών.

 

_____________

 

1aΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η CESNI, η οποία είναι ανοιχτή σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, καταρτίζει πρότυπα στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα αυτά, όταν εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(26)  Η CESNI, η οποία είναι ανοιχτή σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, καταρτίζει πρότυπα στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων. Οι ευρωπαϊκές επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας, οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, οι κοινωνικοί εταίροι και οι επαγγελματικές ενώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό και στη κατάρτιση των προτύπων της CESNI. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρεται σε πρότυπα της CESNI κατά την έγκριση εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καθιέρωση κοινού πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(27)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καθιέρωση κοινού πλαισίου για την αναγνώριση των ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Ένα σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα αυτόν. Μεσοπρόθεσμα, αναμένεται ότι ένα σύστημα συγκρίσιμης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη θα διευκόλυνε την κινητικότητα και θα εγγυάτο την ασφάλεια.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θα πρέπει να προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών στο επάγγελμα. Όπως και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς θα πρέπει να καταπολεμηθούν η εχθρότητα και οι διακρίσεις με βάση το φύλο. Η διεύρυνση της βάσης πρόσβασης στα επαγγέλματα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει επίσης να αποτελεί ένα μέσο για την κάλυψη των ελλείψεων όσον αφορά τη στελέχωση του τομέα.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σκαφών των οποίων το γινόμενο του μήκους (L) επί το πλάτος (B) επί το βύθισμα (T) ισούται με όγκο 100 m³ και άνω·

β)  σκαφών των οποίων ο όγκος που προκύπτει ως το γινόμενο του μήκους (L) επί το πλάτος (B) επί το βύθισμα (T) είναι ίσος ή ανώτερος των 100 κυβικών μέτρων·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)   τα σκάφη που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις τήρησης της δημόσιας τάξης, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τις διοικήσεις πλωτών οδών, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-αα)   τα σκάφη που χρησιμοποιούνται σε εποχική βάση εντός ενός κράτους μέλους σε απομονωμένες λίμνες που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλου κράτους μέλους·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «εσωτερική πλωτή οδός»: έκταση νερού που δεν αποτελεί μέρος της θάλασσας και διατίθεται για ναυσιπλοΐα·

(1)  «εσωτερική πλωτή οδός»: οι εσωτερικές πλωτές οδοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016 / 1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.

 

__________________

 

1aΟδηγία (ΕΕ) 2016/1629 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την τροποποίηση της οδηγίας 2009/100/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 118).

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  «ρυμουλκό»: σκάφος ειδικά κατασκευασμένο για να εκτελεί εργασίες ρυμούλκησης·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  «ωστικό ρυμουλκό»: σκάφος ειδικά κατασκευασμένο για να ωθεί μία ωθούμενη συνοδεία·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ)  «πλωτός εξοπλισμός»: πλωτή εγκατάσταση που φέρει μηχανισμό σε λειτουργία π.χ. γερανοί, εξοπλισμός βυθοκόρησης, κριοί ή ανυψωτήρες·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «μέλη του πληρώματος καταστρώματος»: πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που κυκλοφορεί στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, την φορτοεκφόρτωση, τη στοιβασία, τη συντήρηση ή επισκευή, εξαιρουμένων των προσώπων που είναι υπεύθυνα αποκλειστικά για τη λειτουργία των μηχανών, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

(6)   «μέλη του πληρώματος καταστρώματος»: πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που κυκλοφορεί στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, τον έλεγχο της λειτουργίας του σκάφους, τη ναυτική μηχανολογία, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, την φορτοεκφόρτωση και τη διαχείριση επιβατών, τη στοιβασία, τη συντήρηση ή επισκευή, εξαιρουμένων των προσώπων που είναι υπεύθυνα αποκλειστικά για τη λειτουργία των μηχανών, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «εμπειρογνώμονας επιβατηγού ναυτιλίας»: πρόσωπο αρμόδιο για τη λήψη μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά σκάφη·

(7)  «εμπειρογνώμονας επιβατηγού ναυτιλίας»: πρόσωπο που εργάζεται επί του σκάφους και το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά σκάφη·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «κυβερνήτης σκάφους»: το μέλος πληρώματος καταστρώματος που έχει τα προσόντα για να εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση του σκάφους στις εσωτερικές πλωτές οδούς των κρατών μελών και έχει τη ναυτική ευθύνη του πλοίου·

(8)  «κυβερνήτης σκάφους»: το μέλος πληρώματος καταστρώματος που έχει τα προσόντα για να εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση του σκάφους στις εσωτερικές πλωτές οδούς των κρατών μελών και έχει την πλήρη ευθύνη του πλοίου, του πληρώματος και του φορτίου·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «μεγάλη νηοπομπή»: ωθούμενη συνοδεία αποτελούμενη από το ωστικό ρυμουλκό και επτά ή περισσότερες φορτηγίδες·

(12)  «μεγάλη νηοπομπή»: ωθούμενη συνοδεία για την οποία το γινόμενο του συνολικού μήκους επί το συνολικό πλάτος είναι τουλάχιστον 6 000 τετραγωνικά μέτρα·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14)  «ημερολόγιο πλοίου»: το επίσημο μητρώο των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν από σκάφος·

14)  «ημερολόγιο πλοίου»: το επίσημο μητρώο των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν από σκάφος και το πλήρωμά του·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος που μέλος του πληρώματος καταστρώματος διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή·

(15)  «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος, σε ημέρες, που μέλος του πληρώματος καταστρώματος διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή και περιλαμβάνει τον χρόνο που δαπανάται σε λιμένα ή τερματικό σταθμό για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει όλα τα μέλη του πληρώματος καταστρώματος ή ομάδες μελών του πληρώματος που έχουν συγκεκριμένη ειδίκευση και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει εθνικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για τα μέλη του πληρώματος καταστρώματος υπό προϋποθέσεις που διαφέρουν από τις γενικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η ισχύς των εν λόγω εθνικών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τις ομάδες τέτοιων προσώπων που έχουν συγκεκριμένη ειδίκευση και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει εθνικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που μπορούν να χορηγούνται υπό προϋποθέσεις που διαφέρουν από τις γενικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η ισχύς των εν λόγω εθνικών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α

 

Απαλλαγές σχετικά με τις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλου κράτους μέλους

 

1.   Κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6, τα οποία δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεωρούνται θαλάσσιου χαρακτήρα, από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα αυτά.

 

2.   Κράτος μέλος που χορηγεί απαλλαγές σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπό συνθήκες που διαφέρουν από τους γενικούς όρους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Η ισχύς αυτών των εθνικών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να περιορίζεται στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με εσωτερική πλωτή οδό άλλου κράτους μέλους. Η αναγνώριση των πιστοποιητικών αυτών σε άλλα κράτη μέλη, υπόκειται στην παρούσα οδηγία.

 

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις απαλλαγές που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές αυτές υπόψη του κοινού.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον χρειάζεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών που χαρακτηρίζονται από ειδικούς κινδύνους, εξαιρουμένων των εσωτερικών πλωτών οδών με θαλάσσιο χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 7, όταν οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται σε:

1.  Εφόσον χρειάζεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών που χαρακτηρίζονται από ειδικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις συμβουλές της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εξαιρουμένων των εσωτερικών πλωτών οδών με θαλάσσιο χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 7, όταν οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται σε:

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ύπαρξη ειδικού τοπικού κανονισμού κυκλοφορίας που δεν αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κώδικα για τη ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς, η οποία δικαιολογείται από ειδικά υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά.

γ)  ύπαρξη ειδικού τοπικού κανονισμού κυκλοφορίας που δεν βασίζεται επί του ευρωπαϊκού κώδικα για τη ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς, η οποία δικαιολογείται από ειδικά υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα)  υψηλή συχνότητα ατυχημάτων σε συγκεκριμένη θέση του ποταμού.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επικαλούνται μόνο μία ή περισσότερες από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να καθορίσουν τα τμήματα των εσωτερικών πλωτών οδών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 18, καθώς και την αιτιολογία στην οποία βασίζεται το μέτρο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 18, καθώς και την αιτιολογία στην οποία βασίζεται το μέτρο τουλάχιστον οκτώ μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έγκρισης.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος οφείλει να μην εγκρίνει το μέτρο για έξι μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

διαγράφεται

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική απόφαση, με την οποία εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18 ή, εάν δεν συμβαίνει αυτό, απαιτεί από το κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα.

3.  Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη, με την οποία εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18 ή, εάν δεν συμβαίνει αυτό, απαιτεί από το κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν αντιδράσει εντός οκτώ μηνών από την κοινοποίηση, το κράτος μέλος δικαιούται να εγκρίνει τα σκοπούμενα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και το άρθρο 18.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 και κάθε ναυτικό φυλλάδιο και ημερολόγιο πλοίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 και εκδίδεται από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

1.  Κάθε ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 και κάθε ναυτικό φυλλάδιο και ημερολόγιο πλοίου που αναφέρεται στο άρθρο 20 και εκδίδεται από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κάθε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων, ναυτικό φυλλάδιο ή ημερολόγιο πλοίου, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν σε τρίτη χώρα και προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ισχύει σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια ή ημερολόγια πλοίου, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν σε τρίτη χώρα που συνδέεται με εσωτερική πλωτή οδό κράτους μέλους και προβλέπουν απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ισχύουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οποιαδήποτε τρίτη χώρα δύναται να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για την αναγνώριση των πιστοποιητικών, των ναυτικών φυλλαδίων ή των ημερολογίων πλοίου που εκδίδουν οι αρχές της. Το αίτημα συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να κριθεί ότι η έκδοση των εν λόγω εγγράφων υπόκειται σε απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

4.  Οποιαδήποτε τρίτη χώρα που συνδέεται με εσωτερική πλωτή οδό κράτους μέλους δύναται να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για την αναγνώριση των πιστοποιητικών, των ναυτικών φυλλαδίων ή των ημερολογίων πλοίου που εκδίδουν οι αρχές της. Το αίτημα συνοδεύεται από όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να κριθεί ότι η έκδοση των εν λόγω εγγράφων υπόκειται σε απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σχετικά με την αναγνώριση στην Ένωση των πιστοποιητικών, των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου που εκδίδει η εν λόγω τρίτη χώρα, εφόσον η εν λόγω τρίτη χώρα αναγνωρίζει εντός της δικαιοδοσίας της τα ενωσιακά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Αν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σχετικά με την αναγνώριση στην Ένωση των πιστοποιητικών, των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου που εκδίδει η εν λόγω τρίτη χώρα, εφόσον η εν λόγω τρίτη χώρα αναγνωρίζει εντός της δικαιοδοσίας της τα ενωσιακά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στοιχεία ανά πενταετία που να αποδεικνύουν ότι οι εθνικοί κανόνες της είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι μια τρίτη χώρα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή, αιτιολογώντας επαρκώς τον ισχυρισμό του.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. Κατά την έκδοση των εν λόγω πράξεων, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει σε πρότυπα που έχουν καθοριστεί από διεθνή οργανισμό.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Με την επιφύλαξη του περιορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 4, τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για τους κυβερνήτες ισχύουν έως και 10 έτη κατ’ ανώτατο όριο.

5.  Με την επιφύλαξη του περιορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 4, τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για τους κυβερνήτες και τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για ειδικές λειτουργίες ισχύουν έως και 10 έτη κατ’ ανώτατο όριο.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για ειδικές λειτουργίες ισχύουν έως πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο.

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έκδοση ειδικών αδειών για κυβερνήτες

Έκδοση και ισχύς ειδικών αδειών για κυβερνήτες

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για ειδικές άδειες ναυσιπλοΐας σε τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών με ειδικούς κινδύνους οι οποίες απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 στοιχείο β), οι αιτούντες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 δικαιολογητικά που αποδεικνύουν επαρκώς:

2.  Για ειδικές άδειες ναυσιπλοΐας σε τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών με ειδικούς κινδύνους οι οποίες απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 στοιχείο β), οι αιτούντες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 δικαιολογητικά που αποδεικνύουν επαρκώς:

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων

Ανανέωση των ενωσιακών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων και ειδικών αδειών κυβερνήτη

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά τη λήξη της ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, ανανεώνουν το πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι:

Μετά τη λήξη της ισχύος του ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων, τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεως, ανανεώνουν το πιστοποιητικό και, κατά περίπτωση, τις ειδικές άδειες που περιλαμβάνονται σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι:

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων για μέλη πληρώματος, υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

α)  για ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων για μέλη πληρώματος καταστρώματος και ειδικές άδειες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος (δ), υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τις ειδικές άδειες δεν πληρούνται πλέον, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες αξιολογήσεις και, κατά περίπτωση, ανακαλούν τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τις ειδικές άδειες δεν πληρούνται πλέον, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες αξιολογήσεις και, κατά περίπτωση, ανακαλούν τα εν λόγω πιστοποιητικά. Η ισχύς ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά από οποιοδήποτε κράτος μέλος, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί ότι η εν λόγω αναστολή είναι αναγκαία για λόγους ασφαλείας ή δημόσιας τάξης. Τα κράτη μέλη καταγράφουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις αναστολές και τις ανακλήσεις στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον καθορισμό των προτύπων για τις ικανότητες, καθώς και για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.

1.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας καθορίζοντας τα πρότυπα για τις ικανότητες, καθώς και για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα)  ένα πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων για εμπειρογνώμονες ασφάλειας της ναυτιλίας σε επιβατηγά σκάφη.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την απόκτηση των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) και β), μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση επί σκάφους ή σε προσομοιωτή που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19. Για το σημείο γ), μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση επί σκάφους ή σε κατάλληλη χερσαία εγκατάσταση.

Για την απόκτηση των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία α) και β), μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση επί σκάφους ή σε προσομοιωτή που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19. Για το σημείο γ), μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση επί σκάφους, σε προσομοιωτή που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 19, ή σε κατάλληλη χερσαία εγκατάσταση.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον καθορισμό προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με τα οποία καθορίζονται οι ειδικές ικανότητες και οι συνθήκες που θα αποτελούν αντικείμενο των δοκιμασιών κατά τις πρακτικές εξετάσεις, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα σκάφη επί των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας καθορίζοντας πρότυπα για τις πρακτικές εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με τα οποία καθορίζονται οι ειδικές ικανότητες και οι συνθήκες που θα αποτελούν αντικείμενο των δοκιμασιών κατά τις πρακτικές εξετάσεις, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα σκάφη επί των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί πρακτική εξέταση.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να διοργανώνονται υπό την ευθύνη τους. Εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστές ικανούς να αξιολογήσουν τις ικανότητες και τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να διοργανώνονται υπό την ευθύνη τους. Εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστές ικανούς να αξιολογήσουν τις ικανότητες και τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1. Οι εξεταστές δεν πρέπει να τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό πρακτικής εξέτασης στους αιτούντες που έχουν επιτύχει στην πρακτική εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τα πιστοποιητικά πρακτικής εξέτασης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις ή αξιολογήσεις, πιστοποιητικά πρακτικής εξέτασης που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένο το σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

1.  Προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με πλωτές οδούς στο έδαφος των οποίων το αρμόδιο ίδρυμα προσφέρει εκπαίδευση ή κατάρτιση, υπό τον όρο ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος κατάρτισης του κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν προγράμματα κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά πληρούν τα κοινά κριτήρια που έχουν οριστεί από την CESNI στο Σύστημα Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας (QAAS).

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 με σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας θεσπίζοντας κοινά κριτήρια για αυτού του είδους τα προγράμματα με βάση τα κοινά κριτήρια που έχουν οριστεί από την CESNI στο QAAS.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η εξέταση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πραγματοποιείται από ειδικευμένους εξεταστές.

γ)  η εξέταση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πραγματοποιείται από ειδικευμένους ανεξάρτητους εξεταστές, που δεν τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εξεταστές που έχουν συμμετάσχει στην εκπαίδευση του αιτούντος θα θεωρούνται ότι είναι επιλέξιμοι εξεταστές για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, μόνον εάν συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν πρόσθετο εξεταστή ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει στην εκπαίδευση του αιτούντος.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα διπλώματα ή τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία εγκρίνονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που προσδιορίζουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς τμήματα με ειδικούς κινδύνους, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθορίζουν τις πρόσθετες ικανότητες που απαιτούνται από τους κυβερνήτες στα εν λόγω τμήματα και τα μέσα για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

Τα κράτη μέλη που προσδιορίζουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς τμήματα τα οποία διέρχονται μέσω των εδαφών τους και ενέχουν ειδικούς κινδύνους κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθορίζουν, ενδεχομένως σε συνεργασία με την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τις πρόσθετες ικανότητες που απαιτούνται από τους κυβερνήτες στα εν λόγω τμήματα και τα αναγκαία μέσα για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση περιορισμένου αριθμού διαδρομών στο συγκεκριμένο τμήμα της πλωτής οδού, την εξέταση σε προσομοιωτή, την εξέταση πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό αυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που απαιτούνται για την κάλυψη του ειδικού κινδύνου, τα εν λόγω μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση περιορισμένου αριθμού διαδρομών στο συγκεκριμένο τμήμα της πλωτής οδού, την εξέταση σε προσομοιωτή, όπου αυτό είναι δυνατόν, την εξέταση πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό αυτών. Για τμήματα πλωτής οδού με ειδικούς κινδύνους κατά την έννοια των στοιχείων α), β) και δ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, πρέπει να είναι υποχρεωτικό περιορισμένος αριθμός διαδρομών να πραγματοποιηθούν στο εν λόγω τμήμα πλωτής οδού.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια και τεκμηριώνουν το ιστορικό ασφάλειας της ναυσιπλοΐας του οικείου τμήματος πλωτής οδού.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να διενεργεί αξιολογήσεις της ικανότητας των αιτούντων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων για τα τμήματα πλωτών οδών που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Κατόπιν αιτήσεως και σε περίπτωση εξέτασης πολλαπλών επιλογών ή με προσομοιωτή, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν σε άλλα κράτη μέλη τα διαθέσιμα εργαλεία που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν την εν λόγω αξιολόγηση.

3.  Κάθε κράτος μέλος δύναται να διενεργεί αξιολογήσεις της ικανότητας των αιτούντων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων για τα τμήματα πλωτών οδών που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και με τη συναίνεση του οικείου κράτους μέλους. Κατόπιν αιτήσεως και σε περίπτωση εξέτασης πολλαπλών επιλογών ή με προσομοιωτή, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν στο κράτος μέλος που διενεργεί την αξιολόγηση τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την εν λόγω αξιολόγηση.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων υπόκεινται σε έγκριση από τα κράτη μέλη. Η έγκριση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδεικνύεται ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν για τους προσομοιωτές, τα οποία θεσπίζονται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έγκριση προσδιορίζει ποια συγκεκριμένη αξιολόγηση ικανότητας επιτρέπεται όσον αφορά τον προσομοιωτή.

1.  Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ακολουθούν πρότυπα παρόμοια με εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. Και οι δύο υπόκεινται σε έγκριση από τα κράτη μέλη. Η έγκριση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδεικνύεται ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν για τους προσομοιωτές, τα οποία θεσπίζονται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έγκριση προσδιορίζει ποια συγκεκριμένη αξιολόγηση ικανότητας επιτρέπεται όσον αφορά τον προσομοιωτή.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη θέσπιση προτύπων για την έγκριση προσομοιωτών, τα οποία καθορίζουν τις ελάχιστες σχετικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένοι με τρόπο που επιτρέπει την επαλήθευση των ικανοτήτων, όπως επιβάλλουν τα πρότυπα για τις πρακτικές εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας μέσω της θέσπισης προτύπων για την έγκριση προσομοιωτών, τα οποία καθορίζουν τις ελάχιστες σχετικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων είναι σχεδιασμένοι με τρόπο που επιτρέπει την επαλήθευση των ικανοτήτων, όπως επιβάλλουν τα πρότυπα για τις πρακτικές εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η πρόσβαση πολιτών άλλων κρατών μελών στους προσομοιωτές.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την ταυτοποίηση του προσώπου, τον χρόνο πλεύσης και τις πραγματοποιηθείσες διαδρομές. Κατά την έγκριση των εν λόγω υποδειγμάτων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ημερολόγιο πλοίου χρησιμοποιείται επίσης για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/112/ΕΕ19 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των απαιτήσεων επάνδρωσης των σκαφών και την καταγραφή των διαδρομών και μπορεί να παραπέμπει σε πρότυπα που καθορίζονται από διεθνή οργανισμό.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την ταυτοποίηση του προσώπου, τον χρόνο πλεύσης και τις πραγματοποιηθείσες διαδρομές. Κατά την έγκριση των εν λόγω υποδειγμάτων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ημερολόγιο πλοίου χρησιμοποιείται επίσης για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/112/ΕΕ19 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των απαιτήσεων επάνδρωσης των σκαφών και την καταγραφή των διαδρομών του σκάφους.

__________________

__________________

19Οδηγία 2014/112/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (European Barge Union — EBU), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πλοιάρχων (European Skippers Organisation — ESO) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (European Transport Workers' Federation — ETF) (ΕΕ L 367 της 23.12.2014, σ. 86)

19Οδηγία 2014/112/ΕΕ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας στον τομέα των μεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (European Barge Union — EBU), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Πλοιάρχων (European Skippers Organisation — ESO) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (European Transport Workers' Federation — ETF) (ΕΕ L 367 της 23.12.2014, σ. 86)

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τη καθιέρωση μη δυναμένων να παραποιηθούν ηλεκτρονικών ναυτικών φυλλαδίων, ημερολογίων πλοίου και επαγγελματικών ταυτοτήτων που ενσωματώνουν ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων και θα πρέπει να προβλέπει απαραβίαστες και απλές διαδικασίες ελέγχου όσον αφορά το χρόνο εργασίας και το χρόνο ανάπαυσης όλων των μελών του πληρώματος.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 και, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις καλής κατάστασης της υγείας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, να καθορίζει πρότυπα καλής κατάστασης της υγείας για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την καλή κατάσταση της υγείας, ιδίως όσον αφορά τις εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιούν οι ιατροί, τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας προς εργασία και τον κατάλογο των περιορισμών και των μέτρων μετριασμού.

6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 και, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις καλής κατάστασης της υγείας που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας, καθορίζοντας πρότυπα καλής κατάστασης της υγείας για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την καλή κατάσταση της υγείας, ιδίως όσον αφορά τις εξετάσεις που πρέπει να πραγματοποιούν οι ιατροί, τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας προς εργασία και τον κατάλογο των περιορισμών και των μέτρων μετριασμού.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

______________

 

1aΟδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΕ L 281 της 23.11. 1995, σ. 31).

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29, για να συμπληρώνονται τα στοιχεία των μητρώων για τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου με άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από τα υποδείγματα των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29, σχετικά με τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης της εν λόγω βάσης δεδομένων, ιδίως προκειμένου να καθορίσει:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

EP standard formulation for delegated acts.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες απόκτησης και αξιολόγησης της επάρκειας, καθώς και η διαχείριση των ενωσιακών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου αξιολογούνται από ανεξάρτητους φορείς σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες απόκτησης και αξιολόγησης της επάρκειας, καθώς και η διαχείριση των ενωσιακών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων, των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου αξιολογούνται από ανεξάρτητους φορείς σε χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα έξι έτη.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά την πιστοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους.

2.  Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά την πιστοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους. Ενεργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο, συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 19, 21 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (*την έναρξη ισχύος).

2.  Η εξουσιοδότηση για την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 παράγραφος 6 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται στην Επιτροπή για πέντε έτη από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατά την άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 19 και 21 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες παραπέμπουν σε πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από διεθνή οργανισμό.

6.  Κατά την άσκηση των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στο άρθρο 17 παράγραφος 1, στο άρθρο 19 παράγραφος 2, στο άρθρο 21 παράγραφος 6 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συμπληρώνουν την παρούσα οδηγία και οι οποίες παραπέμπουν σε πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από διεθνή οργανισμό, όπως ιδίως τη CESNI, και οι οποίες καθορίζουν τη ημερομηνία εφαρμογής αυτών, υπό τον όρο ότι:

 

α)   τα εν λόγω πρότυπα είναι διαθέσιμα και επικαιροποιημένα·

 

β)   συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα, ανάλογα με την περίπτωση·

 

γ)   τα συμφέροντα της Ένωσης δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CESNI ή του σχετικού διεθνούς οργανισμού.

 

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει ή να παραπέμψει σε άλλα πρότυπα.

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα πρότυπα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή δύναται να ορίσει φορέα για την παραλαβή κοινοποιήσεων και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφος 1β και στο άρθρο 20 παράγραφος 4, η Επιτροπή παραπέμπει σε πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από διεθνή οργανισμό, όπως ιδίως τη CESNI, και ορίζει ημερομηνία εφαρμογής, υπό τον όρο ότι:

 

α)   τα εν λόγω πρότυπα είναι διαθέσιμα και επικαιροποιημένα·

 

β) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ανάλογα με την περίπτωση·

 

γ)   τα συμφέροντα της Ένωσης δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της CESNI ή του σχετικού διεθνούς οργανισμού.

 

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει ή να παραπέμψει σε άλλα πρότυπα.

 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα υποδείγματα διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 8, 10, 20 και 29 και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο επτά έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 8, 10, 16, 20 και 29 και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο οκτώ έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εντός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη δημιουργία:

1.  Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη δημιουργία:

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  των υποδειγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 20·

διαγράφεται

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  των προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3·

ε)  των προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4·

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Μέχρι τις ... [ημερομηνία δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία των υποδειγμάτων για τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα πιστοποιητικά πρακτικής εξέτασης καθώς και τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που προβλέπονται στα άρθρα 10 παράγραφος 3, 16 παράγραφος 1β και 20 παράγραφος 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα πιστοποιητικά κυβερνήτη σκάφους που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 96/50/ΕΚ, καθώς και τα διπλώματα κυβερνήτη του Ρήνου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας και τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να ισχύουν στις πλωτές οδούς της Ένωσης στις οποίες ίσχυαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Πριν από τη λήξη ισχύος τους, το κράτος μέλος που εξέδωσε τα εν λόγω έγγραφα εκδίδει ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων στους κυβερνήτες σκαφών που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας και:

1.  Τα πιστοποιητικά κυβερνήτη σκάφους που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 96/50/ΕΚ, καθώς και τα διπλώματα κυβερνήτη του Ρήνου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας και τα οποία έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να ισχύουν στις πλωτές οδούς της Ένωσης στις οποίες ίσχυαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Πριν από τη λήξη ισχύος τους, το κράτος μέλος που εξέδωσε τα εν λόγω έγγραφα εκδίδει ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων στους κυβερνήτες σκαφών που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ότι η νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκε το πιστοποιητικό τους απαιτεί χρόνο πλεύσης τουλάχιστον 720 ημερών ως προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους που ισχύει σε όλες τις πλωτές οδούς της Ένωσης· ή,

διαγράφεται

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ότι, στην περίπτωση που η νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκε το πιστοποιητικό τους απαιτεί χρόνο πλεύσης κάτω των 720 ημερών ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους που ισχύει σε όλες τις πλωτές οδούς της Ένωσης, ο κυβερνήτης προσκομίζει την απόδειξη, μέσω του ναυτικού φυλλαδίου, ότι διαθέτει χρόνο πλεύσης ισοδύναμο με τη διαφορά μεταξύ των εν λόγω 720 ημερών και της προϋπηρεσίας που απαιτείται δυνάμει της νομοθεσίας βάσει της οποίας εκδόθηκε το πιστοποιητικό.

διαγράφεται

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή τίτλο επαγγελματικών προσόντων για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους μπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού φυλλαδίου, ότι διαθέτουν τον ακόλουθο χρόνο πλεύσης:

3.  Τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή τίτλο επαγγελματικών προσόντων για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους μπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού φυλλαδίου, ή ημερολογίου πλοίου, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου, ότι διαθέτουν τον ακόλουθο χρόνο πλεύσης:

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ελάχιστη διάρκεια του χρόνου πλεύσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 εδάφιο 1 στοιχεία α), β) και γ) μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 360 ημέρες, κατ' ανώτατο όριο, όταν ο αιτών είναι κάτοχος διπλώματος αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή το οποίο επιβεβαιώνει εξειδικευμένη κατάρτιση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα που περιλαμβάνει πρακτική εργασία στον τομέα της ναυσιπλοΐας· η μείωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της εξειδικευμένης κατάρτισης.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [τρία έτη από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.1 –περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  ολοκληρώνουν επιτυχώς πρόγραμμα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο επίπεδο βασικής κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια.

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 –περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  ασκούν δραστηριότητες μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων περί προστασίας της νεολαίας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, εκτός εάν το ουσιαστικό δίκαιο που διέπει τη σύμβαση εκπαίδευσης προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας·

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο 1.2 –περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 - εδάφιο 2.1 - στοιχείο γ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  είναι ηλικίας τουλάχιστον 19 ετών·

διαγράφεται

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 - εδάφιο 2.1 - στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών πριν από την εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης·

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών πριν από την εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης, ή 500 ημέρες επαγγελματική προϋπηρεσία σε ένα ποντοπόρο πλοίο ως μέλος του πληρώματος καταστρώματος ή έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας όχι μικρότερης από τρία έτη, πριν από την εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης·

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ή

 

γ α)

 

-   έχουν χρόνο πλεύσης τουλάχιστον 540 ημερών εντός περιόδου 10 ετών ενώ εργαζόταν ως ναύτης·

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 -α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-   είναι ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών·

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο β – περίπτωση 1 -α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  είναι ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών·

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.3 –περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 - εδάφιο 3.1 - στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών πριν από την εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης·

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών ή τουλάχιστον 500 ημέρες επαγγελματική προϋπηρεσία σε ένα ποντοπόρο πλοίο ως μέλος του πληρώματος καταστρώματος ή έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας όχι μικρότερης από τρία έτη, πριν από την εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών·

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν πιστοποιητικό χειριστή ασυρμάτου.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 - εδάφιο 1.3 - παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  επικουρούν τη διαχείριση του σκάφους κατά την παροχή υπηρεσιών στους επιβάτες.

-  επικουρούν τη διαχείριση του σκάφους κατά την παροχή υπηρεσιών στους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ).

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.1. – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  σχεδιάζουν μια διαδρομή και να κυβερνούν το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς, και να έχουν μεταξύ άλλων την ικανότητα να επιλέξουν την πιο λογική, οικονομική και οικολογική διαδρομή πλεύσης για να φτάσουν στον προορισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη το αποδοτικότερο χρονοδιάγραμμα πλεύσης σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες·

-  σχεδιάζουν μια διαδρομή και να κυβερνούν το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς, και να έχουν μεταξύ άλλων την ικανότητα να επιλέξουν την πιο λογική, οικονομική και οικολογική διαδρομή πλεύσης για να φτάσουν στον προορισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες CEVNI και τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.1. – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  πλέουν και να πραγματοποιούν ελιγμούς, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία του σκάφους υπό όλες τις συνθήκες στις εσωτερικές πλωτές οδούς·

-  πλέουν και να πραγματοποιούν ελιγμούς, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία του σκάφους υπό όλες τις συνθήκες στις εσωτερικές πλωτές οδούς, μεταξύ άλλων, σε καταστάσεις με υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας·

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 2 – εδάφιο 2.1. – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή συμφωνία που αφορά τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (ADN)·

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.1. – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  χρησιμοποιούν εξοπλισμό πολύ υψηλής συχνότητας (VHF) όταν πλέουν σε εσωτερικές πλωτές οδούς.

διαγράφεται

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – σημείο 2.3. – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  σχεδιάζουν και να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και τη φροντίδα τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

-  σχεδιάζουν και να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών και τη φροντίδα τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ).

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.6. – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διασφαλίζουν την καλή επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση τυποποιημένων φράσεων επικοινωνίας σε καταστάσεις με προβλήματα επικοινωνίας·

-  διασφαλίζουν την καλή επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση τυποποιημένων φράσεων επικοινωνίας σε καταστάσεις με προβλήματα επικοινωνίας, κατ’ αναλογία με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/106, όπου η αγγλική χρησιμοποιείται μαζί με άλλες γλώσσες.

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.7. – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υγεία και ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος

Υγεία και ασφάλεια, δικαιώματα των επιβατών και προστασία του περιβάλλοντος

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.7. – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διατηρούν την ασφάλεια και την προστασία για τα πρόσωπα που βρίσκονται επί του σκάφους·

-  διατηρούν την ασφάλεια και την προστασία για τα πρόσωπα που βρίσκονται επί του σκάφους και στην περίπτωση παρουσίας επιβατών, γνωρίζουν και εφαρμόζουν τα σχετικά δικαιώματα των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ)·

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 – εδάφιο 2.7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.7α  Εποπτεία

 

Ο κυβερνήτης του σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να:

 

-  να δίνει οδηγίες και να ελέγχει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τα οποία ασκούνται από άλλα μέλη του πληρώματος καταστρώματος, σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του παρόντος παραρτήματος, πράγμα που συνεπάγεται κατάλληλες ικανότητες για τη διεκπεραίωση αυτών των καθηκόντων.

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 4 – εδάφιο 4.1. – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  εφαρμόζουν οδηγίες ασφαλείας και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των επιβατών εν γένει, ιδίως σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων (π.χ. εκκένωσης, βλάβης, σύγκρουσης, προσάραξης, πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων καταστάσεων πανικού).

-  εφαρμόζουν οδηγίες ασφαλείας και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των επιβατών εν γένει, ιδίως σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων (π.χ. εκκένωσης, βλάβης, σύγκρουσης, προσάραξης, πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων καταστάσεων πανικού) και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για επιβάτες με ειδικές ανάγκες, όπως τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ)·

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 4 – εδάφιο 4.1. – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε στοιχειώδη αγγλικά·

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 4 – εδάφιο 4.1 –περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  γνωρίζουν, παρέχουν σχετικές πληροφορίες και είναι σε θέση να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Για γεωγραφικούς λόγους οι δραστηριότητες των εσωτερικών πλωτών μεταφορών περιορίζονται σε ορισμένο αριθμό κρατών μελών. Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνεται κυρίως στο Ρήνο, με μερίδιο 75% της κυκλοφορίας και τον Δούναβη με περίπου 10%. Ο στόλος της ΕΕ (περίπου 17.000 σκάφη) κατά κύριο λόγο (80%) ανήκει σε πέντε κράτη μέλη: Ολλανδία (33%), Γερμανία (20%), Γαλλία (11%), Ρουμανία (9%) και Βέλγιο (7%). Ανεξάρτητα από την ιδιοκτησία, υπάρχει αυξημένη τάση για εκ νέου νηολόγηση υπό άλλη σημαία πλοίων στη Μάλτα και την Κύπρο, ιδιαίτερα στον τομέα της κρουαζιέρας ποταμού.

Το 2014, ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρθηκαν μέσω των ευρωπαϊκών εσωτερικών πλωτών οδών ήταν 551 εκατομμύρια τόνοι. Το συνολικό μερίδιο των εσωτερικών πλωτών μεταφορών είναι μάλλον σταθερό από το 1998 σε περίπου 6% των εμπορευματικών μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων ήταν η Ολλανδία και η Γερμανία με μερίδιο 50% κατά μήκος του διαδρόμου Ρήνου.

Η εσωτερική ναυσιπλοΐα αποτελεί επίσης μια συνεχώς εντεινόμενη δημοφιλή δραστηριότητα τουρισμού. Το 2015 υπήρχαν περίπου 320 κρουαζιερόπλοια εν λειτουργία σε ποταμούς της Ευρώπης. Περίπου το 75% από αυτά δραστηριοποιούνταν στον Ρήνο και τον Δούναβη. Αξίζει να σημειωθεί η θετική τάση στη δραστηριότητα του τομέα της κρουαζιέρας ποταμού κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με αύξηση του αριθμού των επιβατών μεταξύ 2014 και 2015 κατά 17% (από 1,13 εκατομμύρια επιβάτες το 2014 σε 1,33 εκατομμύρια το 2015).

Ο τομέας των εσωτερικών πλωτών μεταφορών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται ένα και μοναδικό σκάφος που χρησιμοποιεί μόνο πολύ λίγα μέλη πληρώματος. Συνολικά, ο τομέας απασχολεί περίπου 45.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου το 30% των μελών του πληρώματος είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το 70% είναι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ωστόσο, ο τομέας εξελίσσεται. Ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων με μόνο ένα ή δύο μέλη πληρώματος έχει μειωθεί σημαντικά από το 2012 και ο τομέας μετακινείται προς ένα υψηλότερο ποσοστό εταιρειών με 20 έως 50 εργαζόμενους και με ιδιοκτησία πολλά σκάφη. Παλαιά σκάφη σταδιακά αντικαθίστανται από σκάφη μεγαλύτερης κλίμακας, εξοπλισμένα με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας που απαιτούν περισσότερο πλήρωμα επί του πλοίου.

Οι εσωτερικές πλωτές οδοί της Ευρώπης εξακολουθούν να προσφέρουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, οι οποίες θα καταστούν ακόμη πιο σημαντικές, καθώς προβλέπεται αύξηση των αναγκών και του όγκου των μεταφορών για τις επόμενες δεκαετίες. Όντας μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για τις οδικές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα χρειάζονται αρκετά μέτρα. Με τη συμβολή των υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF), μπορούν να εκσυγχρονιστούν παλαιά μπλοκαρίσματα και εμμένοντα σημεία συμφόρησης. Επίσης, διευκολύνονται οι επενδύσεις σε πράσινη τεχνολογία για τα σκάφη. Ο τομέας των εσωτερικών πλωτών μεταφορών πάσχει επίσης από την έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού, ο μέσος όρος ηλικίας του οποίου είναι τα 55 έτη. Ως εκ τούτου, θα χρειαστούν μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

Πρόταση της Επιτροπής

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός της Ένωσης και την προσέλκυση ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο στο επάγγελμα. Σήμερα οι οδηγίες 96/50 / ΕΚ και 91/672 / ΕΟΚ περιορίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας των κυβερνητών σκαφών που δραστηριοποιούνται στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ΕΕ, εκτός από τον ποταμό Ρήνο. Η Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο (CCNR) αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά των κυβερνητών που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη, αλλά οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι όροι. Αυτό το διπλό σύστημα ρύθμισης εμποδίζει σημαντικά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε έναν τομέα.

Σύμφωνα με την πρόταση, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου θα πρέπει να αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη μέλη για όλα τα μέλη του πληρώματος, όχι μόνο για τον κυβερνήτη. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να διευκολύνεται η αναγνώριση των εγγράφων από τρίτες χώρες. Η αμοιβαία αναγνώριση βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων. Ορίζονται επίσης οι ικανότητες που απαιτούνται για τα διαφορετικά επίπεδα προσόντων. Οι ικανότητες αυτές θα εξεταστούν στο τέλος ενός προγράμματος κατάρτισης ή με εξετάσεις που διοργανώνονται υπό την ευθύνη διοικητικής αρχής. Απαιτώντας από κάθε υποψήφιο να περάσει μια εξέταση, τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού μετατοπίζονται από ένα σύστημα που βασίζεται στην πείρα, όπου ένας ορισμένος αριθμός ετών επί του σκάφους αρκούσε για να αποδείξει την ικανότητα, σε ένα σύστημα με βάση την επάρκεια. Αυτό το σύστημα με βάση την επάρκεια θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τους νεοεισερχόμενους, για παράδειγμα, από τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα ή την αλιεία, που αποφασίζουν να εργαστούν στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της σταδιοδρομίας τους. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να βασιστεί η αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλόλητας σε ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων.

Πρόταση της εισηγήτριας

H εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της σε γενικές γραμμές για την πρόταση της Επιτροπής να προβλεφθεί εναρμονισμένο υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, εξασφαλίζοντας έτσι την κινητικότητα ειδικευμένων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ένωση. Ωστόσο, επιθυμεί να προτείνει μια σειρά από τροπολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρότασης.

Υποστηρίζει τη διάταξη της Επιτροπής που επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από το νέο σύστημα τα μέλη του πληρώματος καταστρώματος που εργάζονται αποκλειστικά στις εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με άλλο κράτος μέλος. Για λόγους αναλογικότητας, η εισηγήτρια προτείνει να εξαιρεθούν επίσης τα μέλη του πληρώματος καταστρώματος που εργάζονται σε πλοία τα οποία λειτουργούν μόνο σε πολύ περιορισμένη ακτίνα όπως ορισμένα πορθμεία. Σε γενικές γραμμές, η οδηγία θα πρέπει να αφορά μόνο τα κράτη μέλη, τα οποία διαθέτουν εσωτερικές πλωτές οδούς και ή / και προσφέρουν κατάρτιση και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και προγράμματα για τα μέλη του πληρώματος καταστρώματος των εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

H εισηγήτρια χαιρετίζει την κοινή δέσμη κριτηρίων για τον καθορισμό των τμημάτων εσωτερικών πλωτών οδών τα οποία ενέχουν ειδικούς κινδύνους και μια διαφανή διαδικασία για την απόκτηση των προσόντων για πλεύση σε αυτά τα τμήματα, καθώς αυτό αποτελεί εμπόδιο για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος. Ωστόσο, τα κριτήρια για τον εντοπισμό τμημάτων με ειδικούς κινδύνους πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον υψηλό κίνδυνο ατυχημάτων σε μια συγκεκριμένη θέση, όπου ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί εύκολα να μετριαστεί με άλλα μέσα. Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το τμήμα της πλωτής οδού με ειδικούς κινδύνους θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει ποια άλλα κράτη μέλη επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της επάρκειας για τα εν λόγω τμήματα. Η πρακτική πείρα μπορεί να είναι υποχρεωτική για ορισμένα τμήματα με κίνδυνο και οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν αποδείξεις ότι έπλευσαν στο εν λόγω τμήμα πλωτής οδού για καθορισμένο αριθμό διαδρομών.

Η αναγνώριση των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων που εκδίδονται από τρίτες χώρες είναι πιο σημαντική για τις χώρες που έχουν πλωτή οδό που συνδέεται με εσωτερική πλωτή οδό της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει να περιοριστεί η αναγνώριση, σύμφωνα με την οδηγία, στις χώρες αυτές. Αμφιβάλλει ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικά το κατά πόσον οι εθνικοί κανόνες των τρίτων χωρών σε όλο τον κόσμο είναι πανομοιότυποι με αυτούς που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Δεδομένου ότι η εξέταση των ικανοτήτων είναι ένα κρίσιμο μέρος του νέου συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η ποιότητα των εξεταστών είναι υψίστης σημασίας και ότι δεν θα πρέπει να τελούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τις εξετάσεις, για παράδειγμα σε προσομοιωτή, σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος και το πιστοποιητικό πρακτικής εξέτασης που εκδίδεται πρέπει να αναγνωρίζεται όταν υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (CESNI), η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, καθώς και, ως παρατηρητές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών επιτροπών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, έχει δημιουργηθεί για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα του συνόλου της Ένωσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το έργο της στον τομέα των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να υιοθετήσει τα πρότυπα CESNI κατά την έγκριση κατ' εξουσιοδότηση και / ή εκτελεστικών πράξεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

H εισηγήτρια χαιρετίζει την ευκαιρία που προσφέρεται στους νεοεισερχόμενους να αναγνωριστούν ως ναυτικοί ή κυβερνήτες σκάφους με τη βοήθεια συντετμημένων προγραμμάτων κατάρτισης. Η πρόσβαση στο επάγγελμα θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω για τους υποψηφίους με πείρα ναυτικού ή όσους έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εκ των προτέρων.

Παρά το γεγονός ότι σε ένα σύστημα βάσει ικανοτήτων, οι απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο πλεύσης είναι λιγότερο σημαντικές, όταν ο αιτών πρέπει να περάσει μια εξέταση πριν από την απόκτηση ενός πιστοποιητικού, δεν πρέπει να υποτιμάται η πρακτική πείρα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργασιών, θα πρέπει να απαιτείται ελάχιστος χρόνος πλεύσης 45 ημερών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6 μήνες ναυσιπλοΐας. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πείρα δεν μπορεί να υποκατασταθεί πλήρως από την εκπαίδευση σε προσομοιωτή.

H εισηγήτρια πρόσθεσε επίσης ορισμένες επιπλέον ικανότητες, όπως η γνώση του κώδικα κυκλοφορίας και οι βασικές γνώσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που θα πρέπει να κατέχουν οι κυβερνήτες. Λόγω του μικρού αριθμού των μελών του πληρώματος επί του πλοίου, οι κυβερνήτες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να βοηθούν τα μέλη του πληρώματος στην καθημερινή τους εργασία που απαιτεί και ικανότητες επιχειρησιακού επιπέδου. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, είναι απαραίτητη η σωστή επικοινωνία με άλλα πλοία και τις αρχές ξηράς. Ως εκ τούτου, για τον κυβερνήτη πρέπει να απαιτείται η βασική γνώση της αγγλικής. Οι δεξιότητες αγγλικής γλώσσας θα είναι ακόμη πιο σημαντικές για τους εμπειρογνώμονες επιβατηγού ναυτιλίας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (13.10.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: :Lynn Boylan

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μεταφορές εσωτερικής ναυσιπλοΐας αποτελούν εκ φύσεως ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς οι περισσότερες εσωτερικές πλωτές οδοί αποτελούν διασυνοριακές οδούς μεταφοράς.

Όσον αφορά το «οικολογικό αποτύπωμα», πρέπει να στηριχθεί η μετάβαση από τις οδικές στις πλωτές μεταφορές και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα των ΜΕΝ.

Το σημαντικότερο σημείο στον τομέα των ΜΕΝ είναι η γενική ασφάλεια των μελών των πληρωμάτων και των κυβερνητών σκαφών που απασχολούνται στον τομέα αυτόν, καθώς και των επιβατών, των σκαφών, των αγαθών και του περιβάλλοντος. Η ασφάλεια είναι επίσης σημαντική για τα πρόσωπα, τα αγαθά και το περιβάλλον στον άμεσο περίγυρο των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση ατυχήματος ή λανθασμένου χειρισμού.

Για την εγγύηση της ασφάλειας, είναι σημαντικό να διατηρούνται τα συναφή πρότυπα. Αυτό με τη σειρά του θα διασφαλίσει ότι τα άτομα που απασχολούνται στον τομέα αυτόν εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα με υπεύθυνο τρόπο.

Παρόλο που η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, στον τομέα των ΜΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχουν συγκρίσιμα πρότυπα που εγγυώνται την ασφάλεια όλων των εσωτερικών πλωτών οδών, ιδίως επειδή οι εργασίες του τομέα αυτού πραγματοποιούνται σε κινητές καταστάσεις.

Η κινητικότητα των εργαζομένων δίνει τη δυνατότητα στους κυβερνήτες σκαφών και στα μέλη των πληρωμάτων να εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα προσόντα.

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι δυνατή μόνο αν τα προσόντα είναι συγκρίσιμα, καθώς και αν τα προσόντα αξιολογούνται και εγκρίνονται. Διαφορετικά, τα μέλη των πληρωμάτων και οι κυβερνήτες σκαφών θα μπορούσαν να αποκομίζουν οποιοδήποτε πιστοποιητικό σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν χαμηλότερα πρότυπα. Αυτή η τακτική «αναζήτησης πιστοποιητικών» πρέπει να αποφευχθεί, καθώς θα οδηγούσε σε μια κατάσταση στην οποία θα μπορούσαν να προκύψουν περιστατικά κατάχρησης, ενώ η δυνατότητα λήψης φτηνών ή εύκολων πιστοποιητικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων.

Για την εγγύηση της ασφάλειας στις πλωτές οδούς, η ισχύς των απαραίτητων προσόντων πρέπει να είναι συγκρίσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό σημαίνει ότι οι εξαιρέσεις πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητικότητα των μελών των πληρωμάτων και των κυβερνητών σκαφών, είναι επίσης απαραίτητο τα πρότυπα να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη και να συμπεριλαμβάνουν τις μη διασυνδεδεμένες πλωτές οδούς. Διαφορετικά, τα πιστοποιητικά των μελών πληρωμάτων και των κυβερνητών σκαφών από τα κράτη μέλη και τις πλωτές οδούς που αποκλείονται από τα πρότυπα αυτά δεν θα αναγνωρίζονταν από την παρούσα οδηγία και τα εν λόγω μέλη πληρωμάτων και κυβερνήτες σκαφών θα αποκλείονταν από την κινητικότητα. Με άλλα λόγια, δεν θα εξασφαλίζονταν ίσες ευκαιρίες για όλους, κάτι που θα αντέβαινε στον σκοπό της παρούσας οδηγίας.

Προκειμένου να καταρτιστούν τα βέλτιστα δυνατά πρότυπα, πρέπει να ταυτοποιηθούν τα τμήματα πλωτών οδών που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους. Η εργασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί υπεύθυνα από τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων βρίσκονται οι πλωτές οδοί ειδικού κινδύνου. Προκειμένου να αποφευχθεί η δόλια ταυτοποίηση τμημάτων (δήλωση ολόκληρων ποταμών/καναλιών ως τμημάτων ειδικού κινδύνου), η Επιτροπή θα παράσχει στα κράτη μέλη κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούν να δηλώσουν τις περιοχές ειδικού κινδύνου.

Η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή ελάχιστων προτύπων δεν αρκεί, καθώς συχνά τα πρότυπα αυτά είναι χαμηλά. Ο τομέας των ΜΕΝ είναι σχετικά ασφαλής χάρη στα υψηλά πρότυπα επαγγελματικών προσόντων που καταρτίστηκαν επί μακρό χρονικό διάστημα με τη συμβολή των πολυάριθμων εμπειριών των επιτροπών ποταμών. Είναι σημαντικό η Επιτροπή για την Εκπόνηση Προτύπων στην Εσωτερική Ναυσιπλοΐα (CESNI), σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, τις επιτροπές ποταμών και τους κοινωνικούς εταίρους, να καταρτίσει και να καθιερώσει κοινά πρότυπα για την επαγγελματική κατάρτιση.

Η ελκυστικότητα του επαγγέλματος δεν θα βελτιωθεί χάρη στα χαμηλότερα πρότυπα, αντίθετα θα βελτιωθεί επειδή τα μέλη των πληρωμάτων θα μπορούν να γίνουν σωστά καταρτισμένοι και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, τους οποίους χρειάζεται και αναζητεί ο τομέας αυτός για την εκτέλεση των εργασιών του και τη διατήρηση της ασφάλειας.

Η αναγνώριση των ήδη υπάρχοντων πιστοποιητικών αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει, όμως, να πραγματοποιηθεί χωρίς να υποβαθμιστούν τα πρότυπα, χωρίς τακτικές «αναζήτησης πιστοποιητικών» ή «αγοράς πιστοποιητικών» και χωρίς απάτη. Για τη διασφάλιση των προτύπων που σχετίζονται με τα προσόντα, είναι σημαντικό να υποβάλλονται όχι μόνο οι κυβερνήτες σκαφών αλλά και τα μέλη πληρωμάτων σε πρακτικές εξετάσεις που αποδεικνύουν τις ικανότητές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα είχε νόημα να διενεργούνται και προφορικές εξετάσεις, αν χρησιμοποιείται ασύρματος, καθώς και για την εξήγηση πρακτικών καταστάσεων. Όσον αφορά την κατάρτιση, είναι σημαντική η παρακολούθηση προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης, αλλά και η απόδειξη των ικανοτήτων μέσω αξιολόγησης/εξετάσεων, καθώς ο χρόνος ναυσιπλοΐας από μόνος του δεν αρκεί αν τα μέλη των πληρωμάτων δεν εκτελούν εργασίες συναφείς με τη λειτουργία ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Για τους εργαζόμενους σε ποντοπόρα πλοία, πρέπει να είναι δυνατή η μετάβαση στον τομέα των ΜΕΝ, με ευκολότερη πρόσβαση αλλά όχι με χαμηλότερα πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι το προηγούμενο επάγγελμα πρέπει να συνδέεται με τη λειτουργία ενός ποντοπόρου πλοίου. Επίσης, ο τομέας πρέπει να είναι ανοιχτός για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε άλλα επαγγέλματα, αλλά όχι με τρόπο που να παρακάμπτεται η επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα των ΜΕΝ.

Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της κατάρτισης πρέπει να είναι όμοιοι με εκείνους που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης των προτύπων.

Για την προστασία των προτύπων ασφάλειας και επαγγελματικής κατάρτισης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διαθέτουν μηχανισμούς που επιτρέπουν τη διατύπωση ανησυχιών και την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την επαγγελματική πιστοποίηση, όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα κάποιου πιστοποιητικού. Οι καταγγελίες αυτές πρέπει να συλλέγονται από την Επιτροπή ώστε να λαμβάνονται μέτρα κατά της λανθασμένης χρήσης, αλλά και για την αξιολόγηση του συστήματος στο σύνολό του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  H Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση1a θεσπίζει ορισμούς για τα επαγγελματικά προσόντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ανά την Ένωση. Οποιαδήποτε νέα νομοθεσία ορίζει πρότυπα επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις εν λόγω έννοιες όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση.

 

______________

 

1a Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων έχει καταστεί το βασικό πρότυπο και έγγραφο αναφοράς. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν ορολογία σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ικανότητες, επαγγελματικά προσόντα, δεξιότητες, πρέπει να βασίζονται στους υφιστάμενους ορισμούς στο πλαίσιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι σημαντικό τα μέλη πληρώματος καταστρώματος, οι υπεύθυνοι για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον ανεφοδιασμό των σκαφών με υγροποιημένο φυσικό αέριο να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά προσόντα τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, θα πρέπει να φέρουν τα εν λόγω πιστοποιητικά κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

5.  Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και για να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό τα μέλη πληρώματος καταστρώματος, είτε πρόκειται για επιβατηγά πλοία είτε για σκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, και ιδίως οι υπεύθυνοι για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα επιβατηγά πλοία και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον ανεφοδιασμό των σκαφών να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά προσόντα τους. Επίσης, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων θα βελτιώσει τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, θα πρέπει να φέρουν τα εν λόγω πιστοποιητικά κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για λόγους που αφορούν τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας, η κατοχή ενωσιακού πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

8.  Για την κατοχύρωση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της κινητικότητας των εργαζομένων και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας και αναλογικότητας, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να καταστήσουν το ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων υποχρεωτικό στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Με γνώμονα την ενίσχυση της κινητικότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σκαφών σε ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι όλα τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

9.  Με γνώμονα την ενίσχυση της κινητικότητας των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία των σκαφών σε ολόκληρη την Ένωση και δεδομένου ότι όλα τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Λαμβανομένης υπόψη της παγιωμένης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της CCNR από το 2003, η οποία οδήγησε στην ίδρυση ευρωπαϊκής επιτροπής για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (CESNI), ενός διεθνούς οργάνου που συστάθηκε υπό την αιγίδα της CCNR, και με σκοπό να εξορθολογιστούν τα νομικά πλαίσια που διέπουν τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρώπη, θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο δυνάμει της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ο οποίος προβλέπει απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της παρούσας οδηγίας. Τέτοια έγγραφα που εκδίδονται από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην Ένωση, με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας. Για την περαιτέρω άρση των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον περαιτέρω εξορθολογισμό των νομικών πλαισίων που διέπουν τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρώπη, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα με βάση απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι επίσης δυνατόν να αναγνωρίζονται σε όλες τις πλωτές οδούς της Ένωσης, με την προϋπόθεση αξιολόγησης από την Επιτροπή και αναγνώρισης από την εν λόγω τρίτη χώρα των εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

10.  Λαμβανομένης υπόψη της παγιωμένης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της CCNR από το 2003, η οποία οδήγησε στην ίδρυση ευρωπαϊκής επιτροπής για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (CESNI), ενός διεθνούς οργάνου που συνίσταται από εκπροσώπους των κρατών μελών, επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κοινωνικούς εταίρους και που συστάθηκε υπό την αιγίδα της CCNR, και με σκοπό να εξορθολογιστούν τα νομικά πλαίσια που διέπουν τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρώπη, θα πρέπει να ισχύουν σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο δυνάμει της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ο οποίος προβλέπει απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, η CESNI πρέπει να εκπονήσει πρότυπα για όλους τους τομείς για τους οποίους η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, με εξαίρεση τα τμήματα των πλωτών οδών στα οποία τα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι. Τέτοια έγγραφα που εκδίδονται από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην Ένωση, με την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας. Για την περαιτέρω άρση των εμποδίων στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον περαιτέρω εξορθολογισμό των νομικών πλαισίων που διέπουν τα επαγγελματικά προσόντα στην Ευρώπη, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα με βάση απαιτήσεις ταυτόσημες με εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι επίσης δυνατόν να αναγνωρίζονται σε όλες τις πλωτές οδούς της Ένωσης, με την προϋπόθεση αξιολόγησης από την Επιτροπή και αναγνώρισης από την εν λόγω τρίτη χώρα των εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων μόνο για τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, το κατώτατο όριο ηλικίας, την καλή κατάσταση της υγείας και τον χρόνο πλεύσης που απαιτείται για την απόκτηση συγκεκριμένου προσόντος.

12.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων μόνο για τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα ικανότητας, τα οποία επιτυγχάνονται από την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης και αποδεικνύονται μέσω αξιολόγησης καθώς και το κατώτατο όριο ηλικίας, την καλή κατάσταση της υγείας, την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, και τον χρόνο πλεύσης που απαιτείται για την απόκτηση συγκεκριμένου προσόντος.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους νέους να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και να θεσπίσουν ειδικά μέτρα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  Για να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να βασίζονται στις ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σκαφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που λαμβάνουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων διαθέτουν τα αντίστοιχα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων, που επαληθεύονται μετά από κατάλληλη αξιολόγηση. Οι εν λόγω αξιολογήσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή διοικητικής εξέτασης ή να αποτελούν μέρος εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης που διεξάγονται σύμφωνα με κοινά πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται συγκρίσιμο ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη για τα διάφορα επαγγελματικά προσόντα.

(13)  Για να διασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να βασίζονται στις ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σκαφών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που λαμβάνουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων διαθέτουν τα αντίστοιχα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων, που επαληθεύονται μετά από κατάλληλη αξιολόγηση. Οι εν λόγω αξιολογήσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή διοικητικής εξέτασης ή να αποτελούν μέρος εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία, όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να περιλαμβάνουν πρακτική αξιολόγηση, που διεξάγονται σύμφωνα με κοινά πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται συγκρίσιμο απαραίτητο επίπεδο ικανοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη για τα διάφορα επαγγελματικά προσόντα.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Λόγω της ευθύνης όσον αφορά την ασφάλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος του κυβερνήτη, την πλεύση με ραντάρ και τον ανεφοδιασμό ή τη διακυβέρνηση σκαφών που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, απαιτείται να επαληθεύεται με πρακτικές εξετάσεις αν έχει ουσιαστικά επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων. Αυτές οι πρακτικές εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται με τη χρήση εγκεκριμένων προσομοιωτών, με σκοπό να διευκολυνθεί περαιτέρω η αξιολόγηση της ικανότητας.

14.  Λόγω της ανάγκης εγγύησης της ασφάλειας κατά την άσκηση του υπεύθυνου επαγγέλματος του μέλους πληρώματος καταστρώματος, του κυβερνήτη και του εμπειρογνώμονα της ασφάλειας επιβατικών σκαφών, την πλεύση με ραντάρ και τον ανεφοδιασμό ή τη διακυβέρνηση σκαφών που κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο, απαιτείται να επαληθεύεται με πρακτικές εξετάσεις αν έχει ουσιαστικά επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων. Αυτές οι πρακτικές εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται με τη χρήση εγκεκριμένων προσομοιωτών, με σκοπό να διευκολυνθεί περαιτέρω η αξιολόγηση της ικανότητας.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι αναγκαία για να εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα συμμορφώνονται με τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση επιτρέπει την εξάλειψη των περιττών φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης από την υποχρέωση να υποβληθούν σε μια περιττή πρόσθετη εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη αποκτήσει.

15.  Η έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι αναγκαία για να εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα συμμορφώνονται με τις αναγκαίες κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση επιτρέπει την εξάλειψη των φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη αποκτήσει αναγκαίες δεξιότητες σε θαλάσσιο εργασιακό περιβάλλον ή δεξιότητες που σχετίζονται με ναυτιλιακά επαγγέλματα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ή άλλης κατάρτισης από την υποχρέωση να υποβληθούν σε πρόσθετη εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη αποκτήσει.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη, εφόσον είναι εφικτό, να αξιολογούν τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα για όλα τα τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών στην Ένωση όπου έχουν εντοπιστεί τέτοιοι κίνδυνοι.

16.  Για να διευκολυνθεί περαιτέρω η κινητικότητα των κυβερνητών σκαφών, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς, εφόσον είναι εφικτό, να αξιολογούν τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα για όλα τα τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών στην Ένωση όπου έχουν εντοπιστεί τέτοιοι κίνδυνοι.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Ο χρόνος πλεύσης θα πρέπει να επαληθεύεται με εγγραφές σε ναυτικά φυλλάδια επικυρωμένες από κράτος μέλος. Για να είναι δυνατή αυτή η επαλήθευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου και να διασφαλίζουν ότι τα τελευταία περιέχουν καταγραφή των διαδρομών των πλοίων. Η καλή κατάσταση της υγείας υποψηφίου θα πρέπει να πιστοποιείται από εξουσιοδοτημένο ιατρό.

17.  Ο χρόνος πλεύσης θα πρέπει να επαληθεύεται με εγγραφές σε ναυτικά φυλλάδια επικυρωμένες από κράτος μέλος. Για να είναι δυνατή αυτή η επαλήθευση, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει απλώς να εκδίδουν ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου και να διασφαλίζουν ότι τα τελευταία περιέχουν καταγραφή των διαδρομών των πλοίων, αλλά και να ελέγχουν με άλλα μέσα ότι τηρείται ο χρόνος πλεύσης. Η καλή κατάσταση της υγείας υποψηφίου θα πρέπει να πιστοποιείται από εξουσιοδοτημένο ιατρό.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τρίτων χωρών, που εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, σύμφωνα με κανόνες ταυτόσημους με εκείνους της παρούσας οδηγίας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της οδηγίας, για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας, για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τήρηση της παρούσας οδηγίας, οι εν λόγω αρχές και, κατά περίπτωση, οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν θεσπίσει ταυτόσημους κανόνες, θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται σε κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

20.  Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών τρίτων χωρών, που εκδίδουν πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, σύμφωνα με κανόνες ταυτόσημους με εκείνους της παρούσας οδηγίας, επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της οδηγίας, για στατιστικούς σκοπούς, για τη διατήρηση της ασφάλειας, για την ευχέρεια της ναυσιπλοΐας και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τήρηση της παρούσας οδηγίας, οι εν λόγω αρχές και, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν θεσπίσει ταυτόσημους κανόνες, θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση στη βάση δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή. Η πρόσβαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται σε υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, ιδιαίτερα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Με σκοπό την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και το να καταστούν τα έγγραφα λιγότερο ευάλωτα στην παραποίηση, η Επιτροπή θα πρέπει, σε δεύτερο στάδιο, μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ηλεκτρονικής εκδοχής των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου, καθώς και ηλεκτρονικές επαγγελματικές ταυτότητες που θα ενσωματώνουν τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις οδικές μεταφορές. Μετά την διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους/οφέλους και εκτίμησης των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

21.  Με σκοπό την περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και το να καταστούν τα έγγραφα λιγότερο ευάλωτα στην παραποίηση, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την καθιέρωση ηλεκτρονικής εκδοχής των ναυτικών φυλλαδίων και των ημερολογίων πλοίου, καθώς και ηλεκτρονικές επαγγελματικές ταυτότητες που θα ενσωματώνουν τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλους τρόπους μεταφοράς, ιδίως στις οδικές μεταφορές. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Μετά την διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους/οφέλους και εκτίμησης των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, αν κριθεί σκόπιμο, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για την ηλεκτρονική καταγραφή των ωρών εργασίας και των καθηκόντων που ασκούν όλα τα μέλη του πληρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται επιπλέον απαραβίαστος εξοπλισμός.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Για να θεσπιστούν ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

24.  Για να θεσπιστούν τα απαραίτητα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας βάσει των προτύπων της CESNI, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές και προφορικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η CESNI, η οποία είναι ανοιχτή σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, καταρτίζει πρότυπα στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα αυτά, όταν εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

26.  Η CESNI, η οποία είναι ανοιχτή σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη, επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας και κοινωνικούς εταίρους, φροντίζει επιμελώς να σχεδιάζει και καταρτίζει πρότυπα στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων. Με εξαίρεση τα τμήματα πλωτών οδών στα οποία τα κράτη μέλη θεωρούν ότι υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τα πρότυπα της CESNI μόνο όταν εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καθιέρωση κοινού πλαισίου για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

27.  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καθιέρωση κοινού πλαισίου για την αναγνώριση των ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σεβόμενη την προθυμία των κρατών μελών να συνεργαστούν.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Ένα σύστημα αναγνώρισης μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα αυτόν. Μεσοπρόθεσμα, ένα σύστημα συγκρίσιμης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη θα διευκόλυνε την κινητικότητα και θα εγγυάτο την ασφάλεια.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «μέλη του πληρώματος καταστρώματος»: πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που κυκλοφορεί στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, την φορτοεκφόρτωση, τη στοιβασία, τη συντήρηση ή επισκευή, εξαιρουμένων των προσώπων που είναι υπεύθυνα αποκλειστικά για τη λειτουργία των μηχανών, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

6.   «μέλη του πληρώματος καταστρώματος»: πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που κυκλοφορεί στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και εκτελούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, τον έλεγχο της λειτουργίας του σκάφους, τη ναυτική μηχανολογία, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, την φορτοεκφόρτωση, τη στοιβασία, τη συντήρηση ή επισκευή, εξαιρουμένων των προσώπων που είναι υπεύθυνα αποκλειστικά για τη λειτουργία των μηχανών, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 –παράγραφος 1 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «εμπειρογνώμονας επιβατηγού ναυτιλίας»: πρόσωπο αρμόδιο για τη λήψη μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά σκάφη·

7.  «εμπειρογνώμονας επιβατηγού ναυτιλίας»: πρόσωπο που εργάζεται επί του σκάφους και το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επιβατηγά σκάφη·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 –παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a)  «προσόντα»: προσόντα κατά την έννοια της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 –παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «επάρκεια»: η αποδεδειγμένη ικανότητα στη χρήση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τα καθιερωμένα πρότυπα για την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

10.  «επάρκεια»: η αποδεδειγμένη ικανότητα στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών ικανοτήτων σε σχέση με τα καθιερωμένα πρότυπα για την ορθή εκτέλεση των ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον ορισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον χρειάζεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών που χαρακτηρίζονται από ειδικούς κινδύνους, εξαιρουμένων των εσωτερικών πλωτών οδών με θαλάσσιο χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 7, όταν οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται σε:

1.  Εφόσον χρειάζεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών που χαρακτηρίζονται από ειδικούς κινδύνους, εξαιρουμένων των εσωτερικών πλωτών οδών με θαλάσσιο χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 7, όταν οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται σε:

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 –παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την ηλικία, την επάρκεια, τη διοικητική συμμόρφωση και τον χρόνο πλεύσης που αντιστοιχούν στο πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

(β)  ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την ηλικία, την απαιτούμενη επάρκεια, τη διοικητική συμμόρφωση και τον χρόνο πλεύσης που αντιστοιχούν στο πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει αίτηση·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την γνησιότητα και την εγκυρότητα των υποβληθέντων εγγράφων.

2.  Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς εξακριβώνουν την γνησιότητα και την εγκυρότητα των υποβληθέντων εγγράφων.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες ειδικές άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο β), υποβάλλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν επαρκώς:

1.  Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες ειδικές άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 6, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο β), υποβάλλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν επαρκώς:

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 –παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την ηλικία, την επάρκεια, τη διοικητική συμμόρφωση και τον χρόνο πλεύσης που αντιστοιχούν στην ειδική άδεια για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση.

(β)  ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά την ηλικία, την απαιτούμενη επάρκεια, τη διοικητική συμμόρφωση και τον χρόνο πλεύσης που αντιστοιχούν στην ειδική άδεια για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τις ειδικές άδειες δεν πληρούνται πλέον, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες αξιολογήσεις και, κατά περίπτωση, ανακαλούν τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων ή τις ειδικές άδειες δεν πληρούνται πλέον, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες αξιολογήσεις και, κατά περίπτωση, ανακαλούν τα εν λόγω πιστοποιητικά. Τα κράτη μέλη ορίζουν ή συγκροτούν αρμόδια αρχή για την παραλαβή καταγγελιών σχετικά με την αντικειμενική ακρίβεια των πιστοποιητικών προσόντων που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ή άλλη χώρα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τη CESNI για τις καταγγελίες. Η Επιτροπή ερευνά και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα. Τα κράτη μέλη δύνανται να αναστείλουν πιστοποιητικά, όταν η αρχή διαπιστώσει ότι περιέχουν ή φαίνεται να περιέχουν αντικειμενικές ανακρίβειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Η αναστολή αυτή συνεχίζεται έως ότου το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ικανοποιηθεί ως προς την εγκυρότητα των πιστοποιητικών. Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες και τις αναστολές και τις καταχωρίζουν σε βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες για την ασφαλή λειτουργία σκάφους, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

1.  Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6 διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες για την ασφαλή λειτουργία σκάφους, όπως ορίζεται στο άρθρο 15.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τον καθορισμό των προτύπων για τις ικανότητες, καθώς και για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 οι οποίες καθορίζουν βάσει των προτύπων της CESNI τα πρότυπα για τις ικανότητες, καθώς και για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 –παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  υπό την ευθύνη διοικητικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 16 ή

(α)  υπό την ευθύνη διοικητικής αρχής κράτους μέλους με πλωτές οδούς σύμφωνα με το άρθρο 16 ή

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 –παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  στο πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 17.

(β)  στο πλαίσιο προγράμματος κατάρτισης που αποτελεί μέρος του συστήματος κατάρτισης του κράτους μέλους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 17.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  ένα πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων για εμπειρογνώμονες ασφάλειας της ναυτιλίας σε επιβατηγά σκάφη·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να διοργανώνονται υπό την ευθύνη τους. Εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστές ικανούς να αξιολογήσουν τις ικανότητες και τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς μεριμνούν ώστε οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α) να διοργανώνονται υπό την ευθύνη τους. Εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται από εξεταστές ικανούς να αξιολογήσουν τις ικανότητες και τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένο το σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

1.  Προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με πλωτές οδούς στο έδαφος των οποίων το αρμόδιο ίδρυμα προσφέρει εκπαίδευση ή κατάρτιση, υπό τον όρο ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος κατάρτισης του κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν προγράμματα κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά πληρούν τα κοινά κριτήρια που έχουν οριστεί από την CESNI στο Σύστημα Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας (QAAS).

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 με σκοπό τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας θεσπίζοντας κοινά κριτήρια για αυτού του είδους τα προγράμματα με βάση τα κοινά κριτήρια που έχουν οριστεί από την CESNI στο QAAS.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 –παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  η εξέταση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πραγματοποιείται από ειδικευμένους εξεταστές.

(γ)  η εξέταση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 πραγματοποιείται από ειδικευμένους ανεξάρτητους εξεταστές, που δεν ενέχονται σε σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που προσδιορίζουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς τμήματα με ειδικούς κινδύνους, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1, καθορίζουν τις πρόσθετες ικανότητες που απαιτούνται από τους κυβερνήτες στα εν λόγω τμήματα και τα μέσα για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις.

Τα ίδια τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα τμήματα εσωτερικών πλωτών οδών που διασχίζουν τη δική τους επικράτεια και παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις πρόσθετες ικανότητες που απαιτούνται από τους κυβερνήτες στα εν λόγω τμήματα και τα μέσα για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις που σχετίζονται με τις ικανότητες.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση περιορισμένου αριθμού διαδρομών στο συγκεκριμένο τμήμα της πλωτής οδού, την εξέταση σε προσομοιωτή, την εξέταση πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμό αυτών.

Τα εν λόγω μέσα περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού διαδρομών στο συγκεκριμένο τμήμα της πλωτής οδού, την εξέταση σε προσομοιωτή και την εξέταση πολλαπλών επιλογών.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων υπόκεινται σε έγκριση από τα κράτη μέλη. Η έγκριση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδεικνύεται ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν για τους προσομοιωτές, τα οποία θεσπίζονται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έγκριση προσδιορίζει ποια συγκεκριμένη αξιολόγηση ικανότητας επιτρέπεται όσον αφορά τον προσομοιωτή.

1.  Οι προσομοιωτές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ακολουθούν πρότυπα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. Και οι δυο υπόκεινται σε έγκριση από τα κράτη μέλη. Η έγκριση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον αποδεικνύεται ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που ισχύουν για τους προσομοιωτές, τα οποία θεσπίζονται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η έγκριση προσδιορίζει ποια συγκεκριμένη αξιολόγηση ικανότητας επιτρέπεται όσον αφορά τον προσομοιωτή.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες:

1.  Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς ορίζουν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες:

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

Τα κράτη μέλη με εσωτερικές πλωτές οδούς διασφαλίζουν ότι:

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  οι επιθεωρήσεις εργασίας διαθέτουν επαρκείς πόρους και υπάρχει γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και ο δίκαιος ανταγωνισμός στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1.1 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  ολοκληρώνουν επιτυχώς πρόγραμμα που προσφέρει ένα συγκεκριμένο επίπεδο κατάρτισης σχετικά με τη βασική ασφάλεια.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  ασκούν δραστηριότητες μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων περί προστασίας της νεολαίας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος, εκτός εάν το ουσιαστικό δίκαιο που διέπει τη σύμβαση κατάρτισης προβλέπει υψηλότερο επίπεδο προστασίας·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1.2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών πριν από την εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης·

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών πριν από την εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο α – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  είναι ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.2 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2.3 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών πριν από την εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης·

-  έχουν επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών πριν από την εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 3 – εδάφιο 3.1 – στοιχείο γ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την επάρκεια για ασύρματη επικοινωνία σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.4.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

15.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Lynn Boylan

24.5.2016

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Νεοκλής Συλικιώτης, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (12.7.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/EΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/EΟΚ του Συμβουλίου

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Joëlle Bergeron

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι η κατάργηση των δύο προηγούμενων οδηγιών του 1991 (91/672/EΟΚ) και του 1996 (96/50/ΕΚ). Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν αποκλειστικά τα προσόντα των κυβερνητών σκαφών που δραστηριοποιούνται σε πλωτές οδούς πλην του Ρήνου, και η εισαγωγή κανόνων για την αναγνώριση των προσόντων όλων των μελών του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον Ρήνο. Καλύπτει τόσο τη μεταφορά εμπορευμάτων όσο και τη μεταφορά επιβατών με την εσωτερική ναυσιπλοΐα, αλλά όχι την ιδιωτική μεταφορά και τα σκάφη αναψυχής. Η οδηγία αφορά το σύνολο του δικτύου των οδών της ΕΕ που είναι ανοικτές στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, με δυνατότητα, ωστόσο, ορισμένων εξαιρέσεων για τις πλωτές οδούς στις οποίες δεν υπάρχει διασυνοριακή κυκλοφορία.

Κατά συνέπεια, η νέα αυτή πρωτοβουλία βασίζεται αφενός στις προηγούμενες οδηγίες και αφετέρου στις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΑΪΑΔΕΣ I και II και ειδικά από τη μεικτή ομάδα εργασίας PLATINA σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, η οποία κατάρτισε πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Το σύστημα εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην Ευρώπη χρησιμοποιείται για την μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών σε κανάλια, πλωτές οδούς, ποταμούς, λίμνες, κλπ. Το ευρωπαϊκό δίκτυο έχει συνολικό μήκος περίπου 41 000 χλμ. και συνδέει 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεταφορές εμπορευμάτων μέσω ποτάμιων πλωτών οδών της Ευρώπης οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους αντιπροσωπεύει περισσότερους από 140 δισεκατομμύρια χιλιομετρικούς τόνους (Eurostat 2011).

Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές ανταποκρίνονται, εξάλλου, απόλυτα στις απαιτήσεις των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης: Σε επίπεδο κόστους, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. Όσον αφορά το περιβάλλον, συνδυάζουν την οικονομία καυσίμου με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τέλος, όσον αφορά το κοινωνικό κόστος και τα οφέλη, είναι ένας ασφαλής τρόπος μεταφοράς με χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων και υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ενώ προσφέρει σημαντικές προοπτικές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως στην περιοχή των λιμένων. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να προαχθεί η ανάπτυξη αυτού του εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς.

Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί, εξάλλου, η πρόταση οδηγίας, η οποία, μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, επιδιώκει την αναγνώριση ενός επαγγέλματος το οποίο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει σήμερα από έλλειψη κινητικότητας και ανεπάρκεια σε εργατικό δυναμικό.

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τα περιττά εμπόδια που μπορεί να συνιστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Η δυνατότητα θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων επάρκειας για τους κυβερνήτες και τους κυβερνήτες σκαφών φαίνεται, ως εκ τούτου, δικαιολογημένη.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την υποβληθείσα πρόταση οδηγίας, ωστόσο με ορισμένες τροπολογίες:

Το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας, μολονότι είναι εκ φύσεως διεθνικό, θα πρέπει ωστόσο να διατηρήσει τα εθνικά του χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προβλέπουν ορισμένες παρεκκλίσεις. Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διευκρινιστούν ορισμένοι ορισμοί.

Ένα επιπλέον πιθανό πρόβλημα έγκειται στις προθεσμίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πρότασης οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα σε όλα τα κράτη μέλη. Για να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας λόγω μιας νέας έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη, η παράταση της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συμμορφωθούν σταδιακά προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία και στα παραρτήματά της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9a) Η διαδικασία αναγνώρισης που προβλέπεται στην οδηγία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εμπειρία, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου των επαγγελματιών που απασχολούνται στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και δημιουργήθηκαν πριν την ένταξη του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι αναγκαία για να εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα συμμορφώνονται με τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση επιτρέπει την εξάλειψη των περιττών φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης από την υποχρέωση να υποβληθούν σε μια περιττή πρόσθετη εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη αποκτήσει.

(15) Η έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι αναγκαία για να εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα συμμορφώνονται με τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση επιτρέπει την εξάλειψη των περιττών φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης από την υποχρέωση να υποβληθούν σε μια περιττή πρόσθετη εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη αποκτήσει παράλληλα με την αναγνώριση της προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Για να θεσπιστούν ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(24) Για να θεσπιστούν ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων σχετικά με την καλή κατάσταση της υγείας, προτύπων για τις πρακτικές εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των προσομοιωτών και προτύπων που θα καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου, καθώς και αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

 

_____________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία:

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα:

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) σκαφών αναψυχής·

α) που χρησιμοποιούν σκάφος για αθλητισμό ή αναψυχή·

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) πορθμείων που δεν κινούνται αυτόνομα.

β) που συμμετέχουν στη λειτουργία πορθμείων που δεν κινούνται αυτόνομα·

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) που συμμετέχουν στη λειτουργία σκάφους που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις τήρησης της δημόσιας τάξης, τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, τις διοικήσεις πλωτών οδών, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος που μέλος του πληρώματος καταστρώματος διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή·

(15) «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος που μέλος του πληρώματος καταστρώματος διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε εσωτερικές πλωτές οδούς, συμπεριλαμβανομένου, εντός ορισμένων ορίων, του χρόνου που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση σε προσομοιωτή εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 19, και επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή·

Αιτιολόγηση

Η εκπαίδευση σε προσομοιωτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την προετοιμασία απέναντι σε δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, εντός ορισμένων ορίων, να υπολογίζεται ο χρόνος προετοιμασίας σε προσομοιωτή ως απαιτούμενη εμπειρία για την απόκτηση προσόντος.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Κράτος μέλος δύναται να απαλλάσσει τους κυβερνήτες από την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στις περιπτώσεις που οι κυβερνήτες αυτοί δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε εθνικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος το οποίο απαλλάσσει από την υποχρέωση μπορεί να εκδίδει εθνικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων που μπορούν να χορηγούνται υπό προϋποθέσεις που διαφέρουν από τις γενικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η ισχύς των εν λόγω εθνικών πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική απόφαση, με την οποία εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18 ή, εάν δεν συμβαίνει αυτό, απαιτεί από το κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα.

3. Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τη διαδικασία για την έγκριση των προτεινόμενων μέτρων εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18 ή, εάν δεν συμβαίνει αυτό, για να απαιτήσει από το κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα.

(Η παρούσα τροπολογία προϋποθέτει την τροποποίηση του άρθρου σχετικά με την εξουσιοδότηση προκειμένου να γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο).

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση μιας εσωτερικής πλωτής οδού ως ειδικού κινδύνου σημαίνει, εκ των πραγμάτων, μη αναγνώριση εναρμονισμένων προσόντων στο σχετικό τμήμα. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση είναι, συνεπώς, καταλληλότερη από μια εκτελεστική πράξη για την έγκριση τέτοιων παρεκκλίσεων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων για μέλη πληρώματος, υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

α) για ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων για μέλη πληρώματος καταστρώματος, υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της πρότασης είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα μέλη πληρώματος καταστρώματος πέρα από τους κυβερνήτες σκάφους.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένο το σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν προγράμματα κατάρτισης για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων διεξάγονται τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης από το σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα διπλώματα ή τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία εγκρίνονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας ευκαιριών και της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η πρόσβαση πολιτών άλλων κρατών μελών στους προσομοιωτές.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη προσομοιωτές, φαίνεται λογικό τα κράτη μέλη που διαθέτουν προσομοιωτές να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτούς σε πολίτες άλλων κρατών μελών, είτε για εξετάσεις είτε για εκπαίδευση.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουκαι για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

______________

 

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 1995, p. 31).

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά την πιστοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους.

2. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών όσον αφορά την πιστοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους. Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 19, 21 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από (*την έναρξη ισχύος).

2. Η εξουσία έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 19, 21 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 παρέχεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός έξι μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή πρέπει να περιορίζεται χρονικά και το δικαίωμα των συννομοθετών να άρουν την εξουσιοδότηση πρέπει να εκφράζεται ρητώς. Το άρθρο 8 παράγραφος 3 πρέπει να αφορά περισσότερο τις κατ’ εξουσιοδότηση και όχι τόσο τις εκτελεστικές πράξεις και συνεπώς πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 29 σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη δημιουργία:

1. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διορθώνει μια παράλειψη, διότι ο κατάλογος που ακολουθεί αφορά και εκτελεστικές πράξεις τις οποίες πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή τίτλο επαγγελματικών προσόντων για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους μπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού φυλλαδίου, ότι διαθέτουν τον ακόλουθο χρόνο πλεύσης:

3. Τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία που έπεται της λήξης της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή τίτλο επαγγελματικών προσόντων για μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα μέλη του πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους μπορούν να εξακολουθήσουν να επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους από τις αρχές άλλων κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού φυλλαδίου ή ημερολογίου πλοίου, ότι διαθέτουν τον ακόλουθο χρόνο πλεύσης:

Αιτιολόγηση

Τα ημερολόγια πλοίου πρέπει να αποτελούν πιθανό μέσο για την τήρηση αρχείου σχετικά με το χρόνο πλεύσης. Επιπλέον, και τα δύο εργαλεία αναφοράς αντιμετωπίζονται ισότιμα στην επόμενη παράγραφο 4.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την/στις [τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως … [πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Αντίθετα από αυτό που αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος της παρούσας πρότασης, η μελλοντική οδηγία δεν δημιουργεί απλώς ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων. Η οδηγία εναρμονίζει όλες τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί στα κράτη μέλη και στους επαγγελματίες περισσότερος χρόνος προσαρμογής.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά το άρθρο 3.

Αιτιολόγηση

Όπως ισχύει και για την οδηγία σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία, η οδηγία θα πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο για τα κράτη μέλη που διαθέτουν τέτοιες οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

11.4.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Εξέταση στην επιτροπή

13.6.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος, Емил Радев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu, Ангел Джамбазки


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

18.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière

Ημερομηνία κατάθεσης

16.11.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου