Menetlus : 2016/0050(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0338/2016

Esitatud tekstid :

A8-0338/2016

Arutelud :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0425

RAPORT     ***I
PDF 899kWORD 160k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Gesine Meissner

Arvamuse koostaja (*):Lynn Boylan, tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0082),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 91 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0061/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. juuli 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A8-0338/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituses Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas1a on liidu tasandil kindlaks määratud mõisted „kvalifikatsioon“, „pädevus“ ja „oskused“. Mis tahes uues kvalifikatsioonistandardeid kehtestavas õigusaktis tuleks tugineda nendele ELi tasandil kindlaks määratud mõistetele.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (ELT C 111, 6.5.2008, lk 1).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Liikuvuse hõlbustamiseks, laevaliiklusohutuse tagamiseks ja inimelude kaitsmiseks on hädavajalik, et tekimeeskonnal, reisilaevadel tekkivates hädaolukordades vastutavatel isikutel ja veeldatud maagaasil töötavate laevade punkerdamises osalevatel isikutel oleks olemas kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused. Tõhusa järelevalve eesmärgil peaksid need isikud kandma tunnistust kutseülesannete täitmise ajal kaasas.

(5)  Liikuvuse hõlbustamiseks, laevaliiklusohutuse tagamiseks ja inimelude ja keskkonna kaitsmiseks on hädavajalik, et tekimeeskonnal, eelkõige reisilaevadel tekkivates hädaolukordades vastutavatel isikutel ja veeldatud maagaasil töötavate laevade punkerdamises osalevatel isikutel oleks olemas kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused. Tõhusa järelevalve eesmärgil peaksid need isikud kandma tunnistust kutseülesannete täitmise ajal kaasas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Laevaliiklusohutuse tagamiseks peaksid liikmesriigid määrama vastavalt ühtlustatud kriteeriumidele kindlaks merelaevadele laevatatavad veeteed. Neil veeteedel liikumiseks ettenähtud pädevusnõuded tuleks kindlaks määrata liidu tasandil. Piiramata tarbetult kiprite liikuvust, peaks liikmesriikidel – kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik – olema ka võimalus määrata kooskõlas käesoleva direktiivi kohaste ühtlustatud kriteeriumide ja menetlustega kindlaks veeteed, kus esineb laevaliikluse jaoks konkreetseid ohte. Sellisel juhul tuleks asjaomased pädevusnõuded kehtestada liikmesriigi tasandil.

(7)  Laevaliiklusohutuse tagamiseks peaksid liikmesriigid määrama vastavalt ühtlustatud kriteeriumidele ja kehtivate liidu õigusaktide, nt direktiivi (EL) 2016/16291a alusel kindlaks merelaevadele laevatatavad veeteed. Neil veeteedel liikumiseks ettenähtud pädevusnõuded tuleks kindlaks määrata liidu tasandil. Piiramata tarbetult kiprite liikuvust, peaks liikmesriikidel – kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, ning vajadusel koostöös asjaomase Euroopa jõekomisjoniga – olema ka võimalus määrata kooskõlas käesoleva direktiivi kohaste ühtlustatud kriteeriumide ja menetlustega kindlaks veeteed, kus esineb laevaliikluse jaoks konkreetseid ohte. Sellisel juhul tuleks asjaomased pädevusnõuded kehtestada liikmesriigi tasandil.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1629, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (ELT L 252, 16.9.2016, lk 118–176).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kulutõhususe nimel ei tohiks liidu kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu muuta kohustuslikuks liikmesriikide siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

(8)  Kulutõhususe nimel ei tohiks liidu kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu muuta kohustuslikuks liikmesriikide siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi mõne laevatatava siseveeteega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Eesmärgiga aidata kaasa laevade ekspluatatsioonis osalevate isikute liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja antud kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid vastama miinimumnõuetele, peaksid liikmesriigid tunnustama kooskõlas käesoleva direktiiviga sertifitseeritud kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel olema võimalik tegeleda oma kutsealaga kõigil liidu siseveeteedel.

(9)  Eesmärgiga aidata kaasa laevade ekspluatatsioonis osalevate isikute liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja antud kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid vastama kooskõlas ühtlustatud kriteeriumidega kehtestatud miinimumnõuetele, peaksid liikmesriigid tunnustama kooskõlas käesoleva direktiiviga sertifitseeritud kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel olema võimalik tegeleda oma kutsealaga kõigil liidu siseveeteedel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Eesmärgiga soodustada liikuvust ja suurendada kipri ja teiste tekimeeskonna liikmete elukutse atraktiivsust, peaksid liikmesriigid tagama, et õiglased töötingimused kehtiksid kõigi tööhõivevormide puhul, kindlustades töötajatele õiguste põhikogumi, mis hõlmaks õigusi nagu võrdse kohtlemise õigus, sotsiaalse kaitse õigus, õigus teavitada rikkumistest, õigus töötervishoiule ja -ohutusele ning töö- ja puhkeaja sätted. On oluline, et sektor suudaks pakkuda programme, mis keskenduksid nii üle 50-aastaste töötajate hoidmisele kui ka noorte oskuste ja konkurentsivõime parandamisele.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b)  Komisjon peaks tagama võrdsed võimalused kõigile meeskonnaliikmetele, kes töötavad liidus eksklusiivselt ja regulaarselt oma ametialal ning tegema lõpu palkade langusspiraalile ja diskrimineerivate tavade kasutamisele kodakondsuse, elukoha või lipuriigi alusel.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Kui liidus võetakse tööle meeskonnaliikmed, kelle kolmandates riikides väljastatud kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud on liidu pädevate asutuste poolt tunnustatud, peaksid tööandjad kohaldama selle liikmesriigi sotsiaal- ja tööõigust, kus asjaomane tegevus toimub.

 

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid ergutama noori omandama siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsiooni ning võtma kasutusele erimeetmed sotsiaalpartnerite sellekohase tegevuse toetamiseks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Kiprite liikuvuse edasiseks hõlbustamiseks tuleks kõigil liikmesriikidel lubada võimaluse korral hinnata laevaliiklusega seotud konkreetsete ohtudega toimetulemiseks vajalikku pädevust kõigi liidu siseveeteede alade puhul, kus niisugused ohud on tuvastatud.

(16)  Kiprite liikuvuse edasiseks hõlbustamiseks tuleks kõigil liikmesriikidel lubada hinnata pädevusi, mis on vajalikud laevaliikluseks alal, kus esineb konkreetseid ohte. Hindamiseks on vajalik selle liikmesriigi nõusolek, kus see ala asub.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Selleks et aidata kaasa kvalifikatsioonitunnistuste väljaandmise, uuendamise ja kehtetuks tunnistamise tõhusale haldamisele, peaksid liikmesriigid määrama käesoleva direktiivi rakendamiseks pädevad ametiasutused ja looma liidu kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatuid käsitlevate andmete säilitamiseks registrid. Selleks et lihtsustada teabe vahetamist liikmesriikide vahel ja komisjoniga direktiivi rakendamise, jõustamise ja hindamise eesmärgil ning statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks ja laevaliikluse hõlbustamiseks, peaksid liikmesriigid saatma kõnealuse teabe, sealhulgas andmed kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute kohta, komisjoni hallatavasse andmebaasi.

(19)  Selleks et aidata kaasa kvalifikatsioonitunnistuste väljaandmise, uuendamise ja kehtetuks tunnistamise tõhusale haldamisele, peaksid liikmesriigid määrama käesoleva direktiivi rakendamiseks pädevad ametiasutused ja looma liidu kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatuid käsitlevate andmete säilitamiseks registrid. Selleks et lihtsustada teabe vahetamist liikmesriikide vahel ja komisjoniga direktiivi rakendamise, jõustamise ja hindamise eesmärgil ning statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks ja laevaliikluse hõlbustamiseks, peaksid liikmesriigid saatma kõnealuse teabe, sealhulgas andmed kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute kohta, komisjoni hallatavasse andmebaasi. Selle andmebaasi haldamisel peaks komisjon võtma nõuetekohaselt arvesse isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Ametiasutused, sealhulgas kolmandate riikide asutused, mis annavad kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatud, töötlevad isikuandmeid. Käesoleva direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi rakendamises ja jõustamises osalevate ametiasutuste vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks peaks ka neil ametiasutustel ja vajaduse korral rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, olema juurdepääs komisjoni hallatavale andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul tuleks aga lähtuda piisavast andmekaitsest, sealhulgas isikuandmete kaitsest.

(20)  Ametiasutused, sealhulgas kolmandate riikide asutused, mis annavad kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatud, töötlevad isikuandmeid. Käesoleva direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi rakendamises ja jõustamises osalevate ametiasutuste vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks peaks ka neil ametiasutustel ja vajaduse korral rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, olema juurdepääs komisjoni hallatavale andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul tuleks aga lähtuda kõrgetasemelisest andmekaitsest, eriti isikuandmete puhul.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Nõukogu direktiivi 2014/112/EL1a ja käesolevat direktiivi on vaja täiendada liidu õigusaktidega nii elektrooniliste vahendite kasutuselevõtu kui ka laevameeskondade moodustamise nõuete ümberkujundamise kohta, et tagada liidu siseveeteede tööturul võrdsed võimalused seoses töö- ja puhkeaja, kutsekvalifikatsioonide ning meeskondade moodustamisega.

 

__________________

 

1a Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selleks et vähendada veelgi halduskoormust, jättes samas vähem võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks komisjon teise sammuna uurima pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist võimalust võtta kasutusele teenistusraamatute ja logiraamatute elektrooniline versioon ning liidu kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavad elektroonilised kutsekaardid. Nii toimides peaks komisjon võtma arvesse olemasolevat tehnoloogiat, mis on kasutusel muude transpordiliikide, eriti maanteevedude valdkonnas. Pärast mõju hindamist, mis hõlmab kulusid-tulusid ja põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses isikuandmete kaitsega, peaks komisjon esitama vajaduse korral ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(21)  Selleks et vähendada veelgi halduskoormust, jättes samas vähem võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks komisjon pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist viivitamata võtma vastu sobiva õigusraamistiku liidu paberkujul kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute asendamiseks uute elektrooniliste vahenditega, nagu elektroonilised kutsekaardid ja elektroonilised laevaseadmed. Nii toimides peaks komisjon võtma arvesse olemasolevat tehnoloogiat, mis on kasutusel muude transpordiliikide, eriti maanteevedude valdkonnas. Samuti peaks komisjon võtma arvesse kasutatavust ja juurdepääsetavust kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. Pärast mõju hindamist, mis hõlmab kulusid-tulusid ja põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses isikuandmete kaitsega, peaks komisjon esitama vajaduse korral nende algatustega seotud ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Samuti on vaja tagada võltsimiskindlad seadmed kõikide meeskonnaliikmete töötundide ja -kohustuste elektrooniliseks registreerimiseks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Lisaks tuleks ajakohastada kehtivaid laevameeskondade moodustamise nõudeid, et saavutada ühtlustatud, läbipaistev, paindlik ja jätkusuutlik laevameeskondade moodustamise süsteem liidus. Komisjon peaks seetõttu pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist esitama vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku läbipaistva, paindliku ja jätkusuutliku laevameeskondade moodustamise õigusraamistiku kehtestamiseks liidus. Seda tuleks teha pärast mõjuhinnangu läbiviimist, milles tuleks arvesse võtta tehnoloogilisi ja mittetehnoloogilisi muutusi, mis avaldavad mõju töökoormusele laevade pardal.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et näha ette kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohase konsulteerimise, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(24)  Selleks et näha ette kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. Tõhususe huvides peaks komisjonil olema võimalik määrata organ, näiteks CESNI, kelle ülesandeks on teadete vastuvõtmine ja teabe avaldamine, mis on seotud näiteks pädevate asutuste ja heakskiidetud koolitusprogrammide nimekirjaga, võttes arvesse selliste ülesannete korduvat iseloomu.

 

_____________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  CESNI, mis on avatud kõigist liikmesriikidest pärit ekspertidele, koostab siseveelaevanduse valdkonnas nõuded, sealhulgas kutsekvalifikatsioonide kohta. Komisjon võib võtta neid nõudeid arvesse, kui teda volitatakse vastavalt käesolevale direktiivile võtma vastu õigusakte.

(26)  CESNI, mis on avatud kõigist liikmesriikidest pärit ekspertidele, koostab siseveelaevanduse valdkonnas nõuded, sealhulgas kutsekvalifikatsioonide kohta. Euroopa jõekomisjonid, asjaomased rahvusvahelised organisatsioonid, sotsiaalpartnerid ja kutseühendused peaksid olema täiel määral kaasatud CESNI nõuete väljatöötamisse ja koostamisse. Kui käesolevas direktiivis kehtestatud tingimused on täidetud, peaks komisjon kooskõlas käesoleva direktiiviga delegeeritud õigusakte ja rakendusakte vastu võttes viitama CESNI standarditele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki kehtestada siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ühine raamistik ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Asjaomases artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(27)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki kehtestada siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide miinimumtaseme tunnustamise ühine raamistik ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Asjaomases artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Kutsekvalifikatsioonide tunnustamise süsteem võiks olla esimene samm liikuvuse suurendamiseks selles sektoris. Keskmises perspektiivis on oodata, et võrreldava kutsekoolituse süsteem liikmesriikides aitab kaasa liikuvusele ja tagab ohutuse.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 b)  Parandamaks soolist tasakaalu siseveetranspordi sektoris, tuleks edendada naiste tööleasumist sellel kutsealal. Sarnaselt teiste kutsevaldkondadega tuleks võidelda soopõhise sallimatuse ja diskrimineerimisega. Siseveetranspordi sektori kutsealadele juurdepääsu laiendamine peaks samuti olema kasulik vahend võitluseks töötajate puudusega sektoris.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  laevad, mille pikkusest (L), laiusest (B) ja süvisest (T) tulenev maht on vähemalt 100 kuupmeetrit;

(b)  laevad, mille pikkuse (L), laiuse (B) ja süvise (T) korrutisena arvutatud maht on vähemalt 100 kuupmeetrit;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)   relvajõudude, avalikku korda hoidvate jõudude, kodanikukaitseteenistuste, veeteede haldusasutuste, tuletõrjeteenistuste ja muude hädaabiteenuste kasutatavad veesõidukid;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a a)   veesõidukid, mis sõidavad hooajaliselt riigisisestel järvedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatava siseveeteega;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  „siseveetee” – laevatatav veeala, mis ei ole osa merest;

(1)  „siseveetee” – kõik siseveeteed, millele on viidatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 artiklis 41a;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1629, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, muudetakse direktiivi 2009/100/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/87/EÜ (ELT L 252, 16.9.2016, lk 118).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  „vedurlaev” – spetsiaalselt pukseerimiseks ehitatud laev;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  „tõukurlaev“ – spetsiaalselt tõugatava koosseisu edasilükkamiseks ehitatud laev;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  „ujuvmehhanism“ – ujuvalus, millel on tööseadmed, nagu kraanad, süvendustehnika, vaiarammid või tõstukid;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „tekimeeskond” – isikud, kes osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on seotud navigatsiooni, lasti käitlemise, stauimise, hoolduse või remondiga, v.a isikud, kes on määratud tegelema üksnes mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete käitamisega;

(6)   „tekimeeskond” – isikud, kes osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on seotud navigatsiooni, laeva ekspluatatsiooni kontrollimise, laevamehaanika, kommunikatsiooni, ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse, lasti käitlemise, reisijate teenindamise, stauimise, hoolduse või remondiga, v.a isikud, kes on määratud tegelema üksnes mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete käitamisega;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „ohutusohvitser” – isik, kes on pädev võtma meetmeid reisilaeval tekkivates hädaolukordades;

(7)  „ohutusohvitser” – laeva pardal töötav isik, kes on pädev võtma meetmeid reisilaeval tekkivates hädaolukordades;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „kipper” – tekimeeskonna liige, kes on kvalifitseeritud juhtima laeva liikmesriikide siseveeteedel ja kes vastutab laeva juhtimise ees;

(8)  „kipper” – tekimeeskonna liige, kes on kvalifitseeritud juhtima laeva liikmesriikide siseveeteedel ja kellel on täielik vastutus laeva, meeskonna ja lasti eest;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  „laevakaravan” – tõukekaravan, mis koosneb tõukurist ning vähemalt seitsmest pargasest;

(12)  „laevakaravan“ – tõukekaravan, mille kogupikkuse ja kogulaiuse korrutis on vähemalt 6000 ruutmeetrit;

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  „logiraamat” – laevaga tehtud reiside ametlik register;

(14)  „logiraamat“ – laeva ja selle meeskonna tehtud reiside ametlik register;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  „sõidukogemuse aeg” – aeg, mille tekimeeskonna liikmed on veetnud siseveeteedel toimunud laevareiside vältel pardal ja mille on kinnitanud pädev asutus;

(15)  „sõidukogemuse aeg“ – päevades mõõdetav aeg, mille tekimeeskonna liikmed on veetnud siseveeteedel toimunud laevareiside vältel pardal ja mille on kinnitanud pädev asutus ning mis hõlmab sadamas või terminalis lastimis- või lossimistöödeks kulunud aega;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriik võib vabastada lõikes 1 sätestatud kohustusest kõik erikvalifikatsiooniga tekimeeskonna liikmed või laevapere liikmete rühmad, kes sõidavad üksnes siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga. See liikmesriik võib anda välja tekimeeskonna liikmetele ettenähtud siseriiklikud kvalifikatsioonitunnistused käesolevas direktiivis sätestatud üldtingimustest erinevatel tingimustel. Siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste kehtivus piirdub siseriiklike siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriik võib vabastada lõikes 1 sätestatud kohustusest kõik lõikes 1 nimetatud erikvalifikatsiooniga isikud või isikute rühmad, kes sõidavad üksnes siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga. See liikmesriik võib anda välja siseriiklikud kvalifikatsioonitunnistused, mida on võimalik omandada käesolevas direktiivis sätestatud üldtingimustest erinevatel tingimustel. Siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste kehtivus piirdub siseriiklike siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Erandid, mis on seotud liikmesriikide siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatava siseveeteega

 

1.   Liikmesriik võib vabastada artikli 4 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 sätestatud kohustustest vastavalt artikli 4 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud isikud, kes sõidavad üksnes siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatava siseveeteega, sealhulgas siseveeteedel, mis on liigitatud merelaevadele laevatatavateks siseveeteedeks.

 

2.   Liikmesriik, kes teeb erandeid vastavalt lõikele 1, võib anda välja kvalifikatsioonitunnistusi lõikes 1 osutatud isikutele tingimustel, mis erinevad käesolevas direktiivis sätestatud üldtingimustest, kui selliste tunnistustega tagatakse piisav ohutustase. Selliste siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste kehtivus piirdub siseriiklike siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatava siseveeteega. Kõnealuste sertifikaatide tunnustamine teistes liikmesriikides toimub vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.

 

3.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni vastavalt lõikele 1 kohaldatud eranditest. Komisjon teeb erandeid käsitleva teabe avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, võivad liikmesriigid teha kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte, v.a artiklis 7 viidatud merelaevadele laevatatavad siseveeteed, kui sellised ohud on tingitud järgmistest asjaoludest:

1.  Kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, võivad liikmesriigid teha kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte, võttes vajaduse korral arvesse asjaomase Euroopa jõekomisjoni nõuannet ning jättes välja artiklis 7 viidatud merelaevadele laevatatavad siseveeteed, kui sellised ohud on tingitud järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  Euroopa siseveeteede koodeksis hõlmamata konkreetsete kohalike liikluseeskirjade olemasolu, mis on põhjendatud konkreetsete hüdromorfoloogiliste omaduste tõttu.

(c)  Euroopa siseveeteede koodeksil mittepõhinevate konkreetsete kohalike liikluseeskirjade olemasolu, mis on põhjendatud konkreetsete hüdromorfoloogiliste omaduste tõttu.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  jõe konkreetses osas toimuvate õnnetuste suur esinemissagedus.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Konkreetsete ohtudega siseveeteede alade kindlaksmääramisel võivad liikmesriigid kasutada vaid lõikes 1 osutatud ühte või mitut olukorda.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teavitavad komisjoni meetmetest, mida nad kavatsevad võtta vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ja artiklile 18, lisades meetme aluseks oleva põhjenduse.

Liikmesriigid teavitavad vähemalt kaheksa kuud enne kavandatavat vastuvõtmise kuupäeva komisjoni meetmetest, mida nad kavatsevad võtta vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ja artiklile 18, lisades meetme aluseks oleva põhjenduse.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik ei võta meedet vastu teatamise kuupäevale järgneva kuue kuu jooksul.

välja jäetud

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teatamisele järgneva kuue kuu jooksul avaldab komisjon rakendusotsuse, millega kiidetakse kavandatud meetmed heaks, kui need on kooskõlas käesoleva artikli ja artikliga 18, või millega vastupidisel juhul nõutakse liikmesriikidelt kavandatud meetme muutmist või vastu võtmata jätmist.

3.  Teatamisele järgneva kuue kuu jooksul võtab komisjon vastu rakendusakti, millega kiidetakse kavandatud meetmed heaks, kui need on kooskõlas käesoleva artikli ja artikliga 18, või millega vastupidisel juhul nõutakse liikmesriikidelt kavandatud meetme muutmist või vastu võtmata jätmist. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

 

Kui komisjon ei ole kaheksa kuu jooksul pärast teatamist reageerinud, on liikmesriikidel õigus võtta kavandatud meetmeid vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ja artiklile 18.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõik artiklites 4 ja 5 viidatud liidu kvalifikatsioonitunnistused ning artiklis 16 viidatud teenistusraamatud ja logiraamatud, mille pädevad asutused on andnud välja kooskõlas käesoleva direktiiviga, kehtivad kõigil liidu siseveeteedel.

1.  Kõik artiklites 4 ja 5 viidatud liidu kvalifikatsioonitunnistused ning artiklis 20 viidatud teenistusraamatud ja logiraamatud, mille pädevad asutused on andnud välja kooskõlas käesoleva direktiiviga, kehtivad kõigil liidu siseveeteedel.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ilma et see piiraks lõiget 2, kehtivad kõigil liidu veeteedel käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetlusi ja tingimusi kohaldades kõik kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on antud välja kooskõlas kolmanda riigi siseriiklike eeskirjadega, kus on ette nähtud käesolevas direktiivis sätestatuga sarnased nõuded.

3.  Ilma et see piiraks lõiget 2, kehtivad kõigil liidu siseveeteedel käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 sätestatud menetlusi ja tingimusi kohaldades kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on antud välja kooskõlas liikmesriigi laevatatava siseveeteega ühenduses oleva kolmanda riigi siseriiklike eeskirjadega, kus on ette nähtud käesolevas direktiivis sätestatuga sarnased nõuded.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kõik kolmandad riigid võivad esitada komisjonile oma ametiasutuste väljastatud tunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute tunnustamise taotluse. Taotlusele tuleb lisada kogu teave, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas nende dokumentide väljaandmisel kohaldatakse samasuguseid nõudeid, nagu on sätestatud käesolevas direktiivis.

4.  Kõik kolmandad riigid, mis on ühenduses liikmesriigi laevatatava siseveeteega, võivad esitada komisjonile oma ametiasutuste väljastatud tunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute tunnustamise taotluse. Taotlusele tuleb lisada kogu teave, mis on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas nende dokumentide väljaandmisel kohaldatakse samasuguseid nõudeid, nagu on sätestatud käesolevas direktiivis.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see nõue on täidetud, võtab komisjon vastu rakendusakti asjaomase kolmanda riigi väljaantud tunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute tunnustamise kohta liidus, tingimusel et see kolmas riik tunnustab oma jurisdiktsioonis vastavalt käesolevale direktiivile väljaantud liidu dokumente.

Kui see nõue on täidetud, võtab komisjon vastu rakendusaktid asjaomase kolmanda riigi väljaantud tunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute tunnustamise kohta liidus, tingimusel et see kolmas riik tunnustab oma jurisdiktsioonis vastavalt käesolevale direktiivile väljaantud liidu dokumente ning kohustub iga viie aasta tagant esitama tõendid selle kohta, et tema riiklikud eeskirjad on kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui liikmesriik leiab, et kolmas riik ei täida enam käesoleva artikli nõudeid, teavitab ta sellest viivitamata komisjoni, põhjendades oma väidet asjakohaselt.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse liidu kvalifikatsioonitunnistuste näidised. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse kohaselt. Neid rakendusakte vastu võttes võib komisjon viidata rahvusvahelise organi kehtestatud nõuetele.

3.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse liidu kvalifikatsioonitunnistuste näidised. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Ilma et see piiraks lõikes 4 viidatud piirangut, kehtivad kipritele ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistused maksimaalselt kümme aastat.

5.  Ilma et see piiraks lõikes 4 viidatud piirangut, kehtivad kipritele ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistused ja eritoiminguteks ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistused maksimaalselt kümme aastat.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Eritoiminguteks ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistused kehtivad maksimaalselt viis aastat.

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kipritele erilubade väljastamine

Kipritele erilubade väljastamine ja nende kehtivus

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erilubade jaoks, mis on vastavalt artikli 6 punktile b ette nähtud sõitmiseks siseveeteede aladel, kus esineb konkreetseid ohte, esitavad taotlejad artikli 18 lõikes 2 viidatud liikmesriikide pädevatele asutustele rahuldavad dokumentaalsed tõendid

2.  Erilubade jaoks, mis on vastavalt artikli 6 punktile b ette nähtud sõitmiseks siseveeteede aladel, kus esineb konkreetseid ohte, esitavad taotlejad artikli 18 lõikes 3 viidatud liikmesriikide pädevatele asutustele rahuldavad dokumentaalsed tõendid

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu kvalifikatsioonitunnistuste uuendamine

Liidu kvalifikatsioonitunnistuste ja kiprite erilubade uuendamine

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse lõppemisel uuendavad liikmesriigid taotluse korral tunnistust, tingimusel et

Liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse lõppemisel uuendavad liikmesriigid taotluse korral tunnistust ja vajadusel selles sisalduvaid erilube, tingimusel et

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  laevapere liikmetele ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuse puhul esitatakse artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid;

(a)  tekimeeskonna liikmetele ette nähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuste ja muude kui artikli 6 punktis d osutatud erilubade puhul esitatakse artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ilmneb märke sellest, et kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja tunnistavad vajaduse korral need tunnistused kehtetuks.

Kui ilmneb märke sellest, et kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja tunnistavad vajaduse korral need tunnistused kehtetuks. Iga liikmesriik võib liidu kvalifikatsioonitunnistuse kehtivuse ajutiselt peatada, kui kõnealuse liikmesriigi arvates on selline peatamine vajalik ohutuse tagamiseks või avaliku korra kaitseks. Liikmesriigid registreerivad peatamised ja kehtetuks tunnistamised põhjendamatu viivituseta artikli 23 lõikes 2 osutatud andmebaasis.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kooskõlas II lisas sätestatud põhinõuetega pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste nõuded.

1.  Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada kooskõlas II lisas sätestatud põhinõuetega pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste nõuded.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  reisilaevade navigatsiooniohutuse ekspertidele väljastatav kvalifikatsioonitunnistus.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktides a ja b viidatud dokumentide omandamiseks võivad praktilised eksamid toimuda laeva pardal või artikli 19 kohaselt simulaatoril. Punkti c korral võivad praktilised eksamid toimuda laeva pardal või kaldal asuval asjakohasel rajatisel.

Punktides a ja b viidatud dokumentide omandamiseks võivad praktilised eksamid toimuda laeva pardal või artikli 19 kohaselt simulaatoril. Punkti c korral võivad praktilised eksamid toimuda laeva pardal, artikli 19 nõuetele vastaval simulaatoril või kaldal asuval asjakohasel rajatisel.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada lõikes 3 viidatud praktiliste eksamite nõuded, milles täpsustatakse praktiliste eksamite käigus kontrollitavad konkreetsed pädevused ja tingimused, ning miinimumnõuded laevade kohta, kus praktilisi eksameid võib sooritada.

4.  Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada lõikes 3 viidatud praktiliste eksamite nõuded, milles täpsustatakse praktiliste eksamite käigus kontrollitavad konkreetsed pädevused ja tingimused, ning miinimumnõuded laevade kohta, kus praktilisi eksameid võib sooritada.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 punktis a viidatud eksamid korraldatakse nende vastutusel. Nad tagavad, et nimetatud eksamid viivad läbi eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi.

Liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 punktis a viidatud eksamid korraldatakse nende vastutusel. Nad tagavad, et nimetatud eksamid viivad läbi eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi. Eksamineerijatel ei tohi olla huvide konflikti.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liikmesriigid väljastavad taotlejatele, kes on sooritanud artikli 15 lõikes 3 osutatud praktilise eksami, praktilise eksami tunnistuse.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse praktilise eksami tunnistuste näidised. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.   Liikmesriigid tunnustavad ilma edasiste nõudmiste või hindamisteta teiste liikmesriikide pädevate asutuste poolt välja antud praktilise eksami tunnistusi.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, peavad heaks kiitma nende liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil paikneb asjakohane haridus- või koolitusasutus.

1.  Koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, peavad heaks kiitma nende laevatatavaid veeteid omavate liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil pädev asutus annab haridust või koolitust tingimusel, et see haridusprogramm moodustab lahutamatu osa liikmesriigi koolitussüsteemist. Liikmesriigid võivad riigi tasandil koolitusprogrammid heaks kiita tingimusel, et need programmid vastavad ühistele kriteeriumidele, mille CESNI on määranud kindlaks kvaliteedi hindamise ja tagamise süsteemis (Quality Assessment and Assurance System – QAAS).

 

Käesoleva direktiivi täiendamiseks on komisjonil õigus võtta vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades sellistele programmidele ühiseid kriteeriume, mis põhinevad CESNI poolt QAASis kindlaks määratud ühistel kriteeriumidel.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendava eksami viivad läbi kvalifitseeritud eksamineerijad.

(c)  artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendava eksami viivad läbi kvalifitseeritud sõltumatud eksamineerijad, kellel ei ole huvide konflikte.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Eksamineerija, kes on osalenud taotleja koolitamises, loetakse esimese lõigu punkti c kohaldamisel kvalifitseeritud eksamineerijaks üksnes juhul, kui temaga on koos vähemalt üks täiendav eksamineerija, kes ei ole osalenud taotleja koolitamises.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tunnustavad diplomeid ja tunnistusi, mis on väljastatud pärast sellise koolitusprogrammi läbimist, mille teised liikmesriigid on kooskõlas lõikega 1 heaks kiitnud.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes teevad kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses, määravad kindlaks neil aladel navigeerivatelt kipritelt nõutava täiendava pädevuse ja niisuguste nõuete täitmise tõendamise vahendid.

Liikmesriigid, kes teevad kindlaks siseveeteede alad, mis läbivad nende territooriumi ja kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses, määravad vajadusel koostöös asjaomase Euroopa jõekomisjoniga kindlaks neil aladel navigeerivatelt kipritelt nõutava täiendava pädevuse ja niisuguste nõuete täitmise tõendamiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need vahendid võivad hõlmata piiratud arvu reise, mida asjaomasel alal võib teha, simulaatoril toimuvat eksamit, valikvastustega eksamit või nende kombinatsiooni.

Arvestades konkreetsete ohtudega seotud pädevusi, võivad need vahendid hõlmata piiratud arvu reise, mida asjaomasel alal tuleb teha, võimaluse korral simulaatoril toimuvat eksamit, valikvastustega eksamit või nende kombinatsiooni. Alade puhul, kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses, on kohustuslik sooritada asjaomasel alal piiratud arv reise.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldades peavad liikmesriigid kohaldama objektiivseid, läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid kriteeriume.

Käesolevat lõiget kohaldades peavad liikmesriigid kohaldama objektiivseid, läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid kriteeriume ning dokumenteerima laevaliiklusohutuse ajaloo asjaomasel alal.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Iga liikmesriik võib hinnata taotlejate pädevust seoses muus liikmesriigis paiknevatel aladel esinevate konkreetsete ohtudega, võttes aluseks vastavalt lõikele 1 kehtestatud nõuded. Taotluse korral ja valikvastustega või simulaatorite abil toimuvate eksamite korral varustavad lõikes 1 viidatud liikmesriigid muid liikmesriike hindamist võimaldavate kättesaadavate vahenditega.

3.  Liikmesriik võib hinnata taotlejate pädevust seoses muus liikmesriigis paiknevatel aladel esinevate konkreetsete ohtudega, võttes aluseks vastavalt lõikele 1 kehtestatud nõuded ning tehes seda asjaomase liikmesriigi nõusolekul. Taotluse korral ja valikvastustega või simulaatorite abil toimuvate eksamite korral varustavad lõikes 1 viidatud liikmesriigid hindamist läbi viiva liikmesriigi hindamist võimaldavate kättesaadavate vahenditega.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevuste hindamiseks kasutatavad simulaatorid peavad olema liikmesriikide poolt heaks kiidetud. See heakskiit antakse taotluse korral, kui on tõendatud, et seade vastab lõikes 2 viidatud delegeeritud õigusaktidega simulaatoritele ettenähtud nõuetele. Heakskiidu andmisel täpsustatakse, millist konkreetset pädevust on simulaatoriga lubatud hinnata.

1.  Koolitusel kasutatavad simulaatorid ja pädevuste hindamisel kasutatavad simulaatorid peavad vastama võrreldavatele nõuetele. Mõlemad peavad olema liikmesriikide poolt heaks kiidetud. See heakskiit antakse taotluse korral, kui on tõendatud, et seade vastab lõikes 2 viidatud delegeeritud õigusaktidega simulaatoritele ettenähtud nõuetele. Heakskiidu andmisel täpsustatakse, millist konkreetset pädevust on simulaatoriga lubatud hinnata.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada simulaatorite heakskiitmise nõuded, milles täpsustatakse sellega seotud funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded ning haldusmenetlused, eesmärgiga tagada, et pädevuste hindamiseks kasutatavad simulaatorid on konstrueeritud viisil, mis võimaldab pädevuste kontrollimist, nagu on ette nähtud artikli 15 lõikes 3 viidatud praktiliste eksamite nõuete alusel.

2.  Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada simulaatorite heakskiitmise nõuded, milles täpsustatakse sellega seotud funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded ning haldusmenetlused, eesmärgiga tagada, et pädevuste hindamiseks kasutatavad simulaatorid on konstrueeritud viisil, mis võimaldab pädevuste kontrollimist, nagu on ette nähtud artikli 15 lõikes 3 viidatud praktiliste eksamite nõuete alusel.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.   Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs simulaatoritele on võimalikult suures ulatuses tagatud ka teiste liikmesriikide kodanikele.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse teenistusraamatute ja logiraamatute näidised. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetlusega, võttes arvesse käesoleva direktiivi rakendamiseks nõutavat teavet isikuandmete, isikute sõidukogemuse aja ja läbitud reiside kohta. Näidiste vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse asjaolu, et logiraamatut kasutatakse ka nõukogu direktiivi 2014/112/EL19 rakendamiseks, et kontrollida mehitamisnõudeid ja registreerida laevade läbitud reise, ning ta võib viidata rahvusvahelise organi kehtestatud nõuetele.

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse teenistusraamatute ja logiraamatute näidised. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetlusega, võttes arvesse käesoleva direktiivi rakendamiseks nõutavat teavet isikuandmete, isikute sõidukogemuse aja ja läbitud reiside kohta. Näidiste vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse asjaolu, et logiraamatut kasutatakse ka nõukogu direktiivi 2014/112/EL19 rakendamiseks, et kontrollida mehitamisnõudeid ja registreerida veesõidukite läbitud reise.

__________________

__________________

19 Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86).

19 Nõukogu 19. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86).

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon teeb vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võltsimiskindlate elektrooniliste teenistusraamatute, logiraamatute ja liidu kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavate kutsekaartide kasutuselevõtuks ning näeb ette võltsimiskindla ja lihtsa kõigi meeskonnaliikmete töö- ja puhkeaja kontrollikorra.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29 ning III lisas viidatud oluliste tervisenõuete alusel vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada tervisenõuded, milles täpsustatakse nõuded terviseseisundile, eriti arstide korraldatavatele kontrollidele, kriteeriumidele, millest nad peavad lähtuma töövõime määramisel, ning piirangute ja leevendavate meetmete loetelu.

6.  Käesoleva direktiivi täiendamiseks võtab komisjon kooskõlas artikliga 29 ning III lisas viidatud oluliste tervisenõuete alusel vastu delegeeritud õigusaktid, et kehtestada tervisenõuded, milles täpsustatakse nõuded terviseseisundile, eriti arstide korraldatavatele kontrollidele, kriteeriumidele, millest nad peavad lähtuma töövõime määramisel, ning piirangute ja leevendavate meetmete loetelu.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Isikuandmeid võib töödelda üksnes

3.  Isikuandmeid võib töödelda üksnes kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ1a sätestatud isikuandmete kaitse põhimõtetega ning järgmistel eesmärkidel:

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide vahelise teabevahetuse edasiseks hõlbustamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada registrites sisalduvat teavet teenistusraamatute ja logiraamatute kohta muu teabega, mida nõutakse vastavalt artikli 20 lõikele 5 vastuvõetud teenistusraamatute ja logiraamatute näidistes.

Liikmesriikide vahelise teabevahetuse edasiseks hõlbustamiseks on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada registrites sisalduvat teavet teenistusraamatute ja logiraamatute kohta muu teabega, mida nõutakse vastavalt artikli 20 lõikele 5 vastuvõetud teenistusraamatute ja logiraamatute näidistes.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte nõuete kohta, millega kehtestatakse kõnealuse andmebaasi omadused ja kasutustingimused, eeskätt selleks, et määrata kindlaks

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29 vastu delegeeritud õigusakte nõuete kohta, millega kehtestatakse kõnealuse andmebaasi omadused ja kasutustingimused, eeskätt selleks, et määrata kindlaks

Selgitus

EP standardsõnastus delegeeritud õigusaktide puhul.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud organid hindavad pädevuse omandamist ja hindamistegevust ning liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute haldamist vähemalt iga viie aasta tagant.

1.  Liikmesriigid tagavad, et sõltumatud organid hindavad pädevuse omandamist ja hindamistegevust ning liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute haldamist vähemalt iga kuue aasta tagant.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid vahetavad muude liikmesriikide pädevate asutustega teavet laeva ekspluatatsioonis osalevatele isikutele tunnistuste andmise kohta.

2.  Liikmesriigid vahetavad muude liikmesriikide pädevate asutustega teavet laeva ekspluatatsioonis osalevatele isikutele tunnistuste andmise kohta. Seejuures järgivad nad täielikult määruses (EL) 2016/679 sätestatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artiklites 19 ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 viidatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates (*jõustumisest).

2.  Artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artikli 19 lõikes 2, artikli 21 lõikes 6 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kasutades artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artiklites 19 ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 viidatud delegeerimisvolitust, võib komisjon võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles viidatakse rahvusvahelise organi kehtestatud nõuetele.

6.  Kasutades artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artikli 17 lõikes 1, artikli 19 lõikes 2, artikli 21 lõikes 6 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 viidatud delegeerimisvolitust, võtab komisjon vastu käesolevat direktiivi täiendavad delegeeritud õigusaktid, milles viidatakse rahvusvahelise organi, eeskätt CESNI kehtestatud nõuetele, ning määratakse kindlaks nende kohaldamiskuupäev, eeldusel et

 

(a)   need nõuded on kättesaadavad ja ajakohastatud;

 

(b)   vajaduse korral vastavad nad lisades kehtestatud nõuetele;

 

(c)   CESNI või asjaomase rahvusvahelise organi otsustusprotsessis tehtavate muudatustega ei kahjustata liidu huve.

 

Kui need tingimused ei ole täidetud, võib komisjon näha ette teised nõuded või viidata teistele nõuetele.

 

Komisjon tagab, et nõuded on kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu institutsioonide keeltes.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Komisjon võib määrata organi, kelle ülesandeks on käesolevas direktiivis sätestatud teadete vastuvõtmine ja teabe üldsusele avaldamine.

välja jäetud

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Artikli 10 lõikes 3, artikli 16 lõikes 1b ja artikli 20 lõikes 4 osutatud rakendusakte vastu võttes lisab komisjon viite rahvusvahelise organi, eeskätt CESNI kehtestatud nõuetele ning määrab kindlaks nende kohaldamiskuupäeva, eeldusel et

 

(a)  need nõuded on kättesaadavad ja ajakohastatud;

 

(b) vajaduse korral vastavad nad käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele;

 

(c)  CESNI või asjaomase rahvusvahelise organi otsustusprotsessis tehtavate muudatustega ei kahjustata liidu huve.

 

Kui need tingimused ei ole täidetud, võib komisjon näha ette teised nõuded või viidata teistele nõuetele.

 

Komisjon tagab, et näidised on kättesaadavad kõikides Euroopa Liidu institutsioonide keeltes.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon hindab käesolevat direktiivi koos artiklites 8, 10, 20 ja 29 viidatud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktidega ning esitab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt seitse aastat pärast artikli 33 lõikes 1 viidatud kuupäeva.

1.  Komisjon hindab käesolevat direktiivi koos artiklites 8, 10, 16, 20 ja 29 viidatud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktidega ning esitab hindamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaheksa aastat pärast artikli 35 lõikes 1 viidatud kuupäeva.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest võtab komisjon järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse

1.  Kahe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest võtab komisjon järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  artiklites 10 ja 20 sätestatud näidised;

välja jäetud

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  artikli 15 lõikes 3 sätestatud praktiliste eksamite nõuded;

(e)  artikli 15 lõikes 4 sätestatud praktiliste eksamite nõuded;

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Hiljemalt ... [kuupäev, mil täitub kaks aastat käesoleva direktiivi jõustumisest] võtab komisjon vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse artikli 10 lõikes 3, artikli 16 lõikes 1b ja artikli 20 lõikes 4 ette nähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuste, praktilise eksami tunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute näidised. Rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 lõikes 2 viidatud nõuandemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas direktiiviga 96/50/EÜ väljaantud laevajuhitunnistused ning nimetatud direktiivi artikli 1 lõikes 5 viidatud Reinil sõidu load, mis on antud välja enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, kehtivad liidu veeteedel, kus need kehtisid enne seda kuupäeva, maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Enne kehtivusaja lõppemist väljastab need dokumendid välja andnud liikmesriik niisuguste tunnistuste omanikest kipritele liidu kvalifikatsioonitunnistuse kooskõlas käesoleva direktiiviga ettenähtud näidisega või käesoleva direktiivi artikli 9 lõike 2 kohase tunnistuse, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid ning

1.  Kooskõlas direktiiviga 96/50/EÜ väljaantud laevajuhitunnistused ning nimetatud direktiivi artikli 1 lõikes 5 viidatud Reinil sõidu load, mis on antud välja enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, kehtivad liidu veeteedel, kus need kehtisid enne seda kuupäeva, maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Enne kehtivusaja lõppemist väljastab need dokumendid välja andnud liikmesriik niisuguste tunnistuste omanikest kipritele liidu kvalifikatsioonitunnistuse kooskõlas käesoleva direktiiviga ettenähtud näidisega või käesoleva direktiivi artikli 9 lõike 2 kohase tunnistuse, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  et õigusaktiga, mille alusel nende tunnistus väljastati, nõutakse kõigil liidu veeteedel kehtiva laevajuhitunnistuse omandamise tingimusena vähemalt 720 päeva pikkust sõidukogemuse aega; või

välja jäetud

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui õigusaktiga, mille alusel nende tunnistus väljastati, nõutakse kõigil liidu veeteedel kehtiva laevajuhitunnistuse omandamise tingimusena vähem kui 720 päeva pikkust sõidukogemuse aega, esitab kipper teenistusraamatu abil tõendid sõidukogemuse aja kohta, mis vastab nende 720 päeva ja tunnistuse väljastamise aluseks oleva õigusaktiga nõutava kogemuse vahelisele erinevusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Muud laevapere liikmed kui kiprid, kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille liikmeriik on väljastanud enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Asjaomasel ajavahemikul võivad muud laevapere liikmed kui kiprid tugineda jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi lõppemist võivad nad taotleda liidu kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 lõike 2 kohast tunnistust niisuguseid tunnistusi väljastavalt pädevalt asutuselt, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad tõendid ning esitavad teenistusraamatu abil tõendid järgmise sõidukogemuse aja kohta:

3.  Muud laevapere liikmed kui kiprid, kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille liikmeriik on väljastanud enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Asjaomasel ajavahemikul võivad muud laevapere liikmed kui kiprid tugineda jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi lõppemist võivad nad taotleda liidu kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 lõike 2 kohast tunnistust niisuguseid tunnistusi väljastavalt pädevalt asutuselt, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad tõendid ning esitavad teenistusraamatu või logiraamatu abil või muul viisil tõendid järgmise sõidukogemuse aja kohta:

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lõike 3 esimese lõigu punktides a, b ja c sätestatud minimaalset sõidukogemuse aega võib vähendada maksimaalselt 360 päeva võrra, juhul kui taotlejal on pädeva asutuse poolt tunnustatud diplom, millega tõendatakse eriväljaõpet siseveelaevanduse valdkonnas, mis hõlmab praktilist sõidukogemust; vähendamise ulatus ei tohi ületada eriväljaõppe kestust.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 35 – lõige – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kolme aasta möödudes käesoleva direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [nelja aasta möödudes käesoleva direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  olema edukalt läbinud kursuse, mis pakub nõutaval tasemel ohutusalast põhiväljaõpet.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  täitma tööülesandeid ainult kooskõlas kehtivate alaealiste kaitse sätetega, mis kehtivad liikmesriigis, kus praktikant sel ajal viibib, välja arvatud juhul, kui koolituslepingut reguleeriv materiaalõigus näeb ette kõrgema tasemega kaitse;

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  olema vähemalt 19 aastat vana;

välja jäetud

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  omama vähemalt viieaastast töökogemust, mis on saadud enne koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

–  omama vähemalt kolmeaastast töökogemust, mis on saadud enne koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist, või omama 500-päevast töökogemust merelaeval tekimeeskonna liikmena või olema läbinud kutsekoolitusprogrammi, mille kestus on vähemalt kolm aastat, enne heakskiidetud koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

või

 

c a)

 

  omama vähemalt 540 päeva pikkust sõidukogemust madruse ametiülesannete täitmisel;

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt a – taane 1 -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  olema vähemalt 17 aastat vana;

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – alapunkt b – taane 1 -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  olema vähemalt 17 aastat vana;

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa Œ– punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  omama vähemalt viieaastast töökogemust, mis on saadud enne heakskiidetud koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

–  omama vähemalt neljaaastast töökogemust või vähemalt 500-päevast töökogemust merelaeval tekimeeskonna liikmena, või olema läbinud kutsekoolitusprogrammi, mille kestus on vähemalt kolm aastat, enne heakskiidetud koolitusprogrammis, mille kestus on vähemalt kaks aastat, osalemiseks registreerimist;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt c – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  omama raadiooperaatori tunnistust.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  abistama laeva juhtkonda reisijatele teenuste osutamisel.

–  abistama laeva juhtkonda reisijatele teenuste osutamisel, sh erimeetmed piiratud liikumisvõimetega isikutele.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kavandama reisi ja navigeerima siseveeteedel, sealhulgas olema võimeline valima lastimise ja lossimise sihtkohtadesse jõudmiseks kõige loogilisema, ökonoomsema ja ökoloogilisema sõidumarsruudi, arvestades kõige tõhusamat tegelikele oludele vastavat liikumisgraafikut;

–  kavandama reisi ja navigeerima siseveeteedel, sealhulgas olema võimeline valima lastimise ja lossimise sihtkohtadesse jõudmiseks kõige loogilisema, ökonoomsema ja ökoloogilisema sõidumarsruudi, võttes arvesse Euroopa siseveeteede koodeksit (CEVNI) ja kohaldatavaid laevaliikluseeskirju;

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  juhtima ja manööverdama, tagades laeva ohutu ekspluatatsiooni kõikides siseveeteedel esinevates tingimustes;

–  juhtima ja manööverdama, tagades laeva ohutu ekspluatatsiooni kõikides siseveeteedel esinevates tingimustes, kaasa arvatud suure liiklustiheduse korral;

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  kasutama põhiteadmisi ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppe (ADN) kohta;

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  kasutama siseveeteedel navigeerimisel ülikõrgsagedusseadmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – taane 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kavandama ja tagama reisi jooksul reisijate ohutu veo ja nende eest hoolitsemise.

–  kavandama ja tagama reisi jooksul reisijate, sh piiratud liikumisvõimega isikute ohutu veo ja nende eest hoolitsemise.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.6 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  tagama alati hea suhtluse, mis hõlmab standardsete suhtlusfraaside kasutamist kommunikatsiooniprobleeme hõlmavates olukordades;

–  tagama alati hea suhtluse, mis hõlmab standardsete suhtlusfraaside kasutamist kommunikatsiooniprobleeme hõlmavates olukordades, analoogselt direktiivi 2008/106 nõuetega, milles koos teiste keeltega kasutatakse inglise keelt;

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tervis ja ohutus ning keskkonnakaitse

Tervis ja ohutus, reisijate õigused ning keskkonnakaitse

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  säilitama pardal olevate inimeste ohutuse ja turvalisuse;

–  säilitama pardal olevate inimeste ohutuse ja turvalisuse, ning kui pardal viibivad reisijad, tundma ja kohaldama asjakohaseid reisijate õigusi, sh piiratud liikumisvõimega isikute puhul;

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 2 – alapunkt 2.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2.7 a.  Järelevalve

 

Kipper peab olema võimeline

 

–  juhendama ja kontrollima kõiki teiste tekimeeskonna liikmete täidetavaid ülesandeid, millele on viidatud käesoleva lisa 1. peatükis, mis tähendab, et tal peab olema nende ülesannete täitmiseks piisav suutlikkus.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  kohaldama ohutusjuhiseid ja võtma vajalikud meetmed, et kaitsta reisijaid üldiselt, eriti hädaolukordades (nt evakuatsioon, kahjustus, kokkupõrge, madalale jooksmine, tulekahju, plahvatus ja muud olukorrad, mis võivad tekitada paanikat).

–  kohaldama ohutusjuhiseid ja võtma vajalikud meetmed, et kaitsta reisijaid üldiselt, eriti hädaolukordades (nt evakuatsioon, kahjustus, kokkupõrge, madalale jooksmine, tulekahju, plahvatus ja muud olukorrad, mis võivad tekitada paanikat), ning võtma vajalikke meetmeid erivajadustega reisijate, nt piiratud liikumisvõimega isikute jaoks.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  olema võimeline suhtlema algtasandi inglise keeles.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  tundma, tutvustama ja olema võimeline täitma kohaldatavaid reisijate õigusi, sh juurdepääsetavusega seotud õigusi.

(1)

Seni veel avaldamata


SELETUSKIRI

Taust

Geograafiliselt on siseveeteede valdkonna tegevus võimalik üksnes teatavates liikmesriikides. Siseveetransport Euroopa Liidus on koondunud peamiselt Reini jõele (75% liiklusest) ja Doonau jõele (umbes 10%). ELi umbes 17 000 laevast koosnev laevastik kuulub ülekaalukalt (80%) viiele liikmesriigile: Madalmaad (33%), Saksamaa (20%), Prantsusmaa (11%), Rumeenia (9%) ja Belgia (7%). Vaatamata sellele, kelle omandis laev on, registreeritakse järjest suurem arv laevu ümber Malta ja Küprose lipu alla, seda eelkõige jõematkesektoris.

2014. aastal transporditi Euroopa siseveeteedel kaupu kogumahus 551 miljonit tonni. Siseveetranspordi üldine osakaal kogu ELi kaubaveos on 1998. aastast saadik olnud üsna püsiv – umbes 6%. Euroopa riikidest transporditakse kõige rohkem kaupu siseveeteedel Madalmaades ja Saksamaal, ning Reini koridoris on siseveetranspordi osatähtsus transpordiliikide lõikes 50%.

Siseveelaevandus on ka järjest populaarsemaks muutuv turismiliik. 2015. aastal tegutses Euroopa jõgedel umbes 320 matkelaeva. Neist 75% sõitsid Reinil ja Doonaul. Tasub märkimist, et jõematkesektori kasv on olnud viimastel aastatel positiivne ning võrreldes 2014. aastaga suurenes reisijate hulk 2015. aastal 17% (2014. aasta 1,13 miljonilt reisijalt 1,33 miljonile reisijale 2015. aastal).

Siseveetranspordisektoris annavad tooni ühe laevaga omanikud-käitajad, kelle alluvuses töötab väga vähe meeskonnaliikmeid. Liidus annab see sektor tööd kokku umbes 45 000 inimesele. Umbes 30% meeskonnaliikmetest on füüsilisest isikust ettevõtjad, sellal kui 70% on liikuvad töötajad, kellest suurem osa on pärit Madalmaadest, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Luksemburgist, Itaaliast, Belgiast, Rumeeniast ja Bulgaariast.

Sektor on aga arenguteel. Vaid ühe või kahe meeskonnaliikmega väikeettevõtete arv on alates 2012. aastast järsult vähenenud ning sektoris on võetud suund 20–50 töötajaga ja mitme laevaga ettevõtete poole. Vanu laevu asendatakse järkjärgult mahult suuremate laevadega, mille masinavärk on tehnoloogiliselt täiuslikum ja mille pardale on vaja suuremat meeskonda.

Euroopa siseveeteedel on veel kasutamata potentsiaali, mis muutub veelgi olulisemaks järgnevateks kümnenditeks prognoositava transpordivajaduste ja -hulkade suurenemise valguses. Siseveetransport, mis on maanteevedude säästlik alternatiiv, võib aidata ka vähendada transporditegevuse keskkonnamõju. Sektori konkurentsivõime parandamiseks on vaja mitmeid meetmeid. Euroopa ühendamise rahastu toetusel saab ajakohastada siseveeteede taristut, nagu vananenud lüüsid või püsivad kitsaskohad. Hõlbustatakse ka investeeringuid keskkonnahoidlikku laevatehnoloogiasse. Siseveetranspordisektor kannatab ka kvalifitseeritud töötajate vähesuse ja vananeva tööjõu all, sest töötajate keskmine vanus on 55 aastat. Seetõttu on tarvis meetmeid elukutse atraktiivsuse suurendamiseks.

Komisjoni ettepanek

Komisjon teeb seetõttu ettepaneku võtta meetmeid tööjõu liikumise lihtsustamiseks liidu piires ja elukutse atraktiivseks muutmiseks erineva taustaga kvalifitseeritud töötajatele. Praegu piirduvad direktiivid 96/50/EÜ ja 91/672/EMÜ muudel ELi siseveeteedel kui Reini jõel sõitvate kiprite vastastikuse tunnustamisega. Reini laevaliikluse keskkomisjon tunnustab teiste liikmesriikide välja antud kipritunnistusi, kuid menetlus on pikaleveniv ja võidakse esitada täiendavaid nõudeid. See kahekordsete eeskirjade süsteem takistab tuntavalt tööjõu liikuvust sektoris.

Ettepaneku kohaselt tunnustaksid kõik liikmesriigid mitte üksnes kiprite, vaid kõigi meeskonnaliikmete kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatuid. Komisjon teeb ka ettepaneku lihtsustada kolmandate riikide välja antud dokumentide tunnustamist. Vastastikune tunnustamine põhineb ühistel miinimumnõuetel, mida tuleb kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks täita. Määratletakse ka eri tasandite kvalifikatsiooni saamiseks vajalikud pädevused. Neid pädevusi kontrollitakse koolitusprogrammi lõpus või eksamil, mille korraldamise eest vastutab haldusasutus. Nõue, mille kohaselt iga kandidaat peab eksami sooritama, viib tööjõu kvalifitseerituse üle kogemuspõhisest süsteemist, kus pädevuse tõendamiseks piisas teatavast arvust pardal veedetud aastatest, pädevuspõhisele süsteemile. Pädevuspõhine süsteem on palju paindlikum süsteemi uustulnukate jaoks, näiteks neile, kel on taust merelaevanduses või kalanduses ja kes otsustavad hiljem hakata tegelema siseveelaevandusega. Lisaks teeb komisjon ettepaneku võtta terviseseisundi hindamise aluseks ühtlustatud eeskirjad.

Raportööri seisukoht

Raportöör tervitab üldjoontes komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on tagada siseveetranspordisektori töötajate ühtlaselt kõrge kvalifikatsioon, mis omakorda tagaks kvalifitseeritud töötajate liikuvuse kogu liidus. Raportöör esitab siiski kõnealuse ettepaneku parandamiseks mõned muudatusettepanekud.

Ta toetab komisjoni sätet, mis võimaldab liikmesriikidel vabastada uuest süsteemist tekimeeskonna liikmed, kes sõidavad üksnes siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigiga. Proportsionaalsuse huvides teeb raportöör ettepaneku vabastada ka tekimeeskonna liikmed, kes töötavad laevadel, mille liikumisraadius on väga piiratud, näiteks mõned parvlaevad. Direktiiv peaks üldiselt olema adresseeritud üksnes liikmesriikidele, kes omavad siseveeteid ja/või pakuvad koolitust ja kvalifikatsiooni omandamise võimalusi ja programme siseveeteedel sõitvatele tekimeeskonna liikmetele.

Raportöör kiidab heaks ühtsete kriteeriumide kogumi selliste siseveeteede alade kindlaks määramiseks, kus esineb konkreetseid ohte, ning läbipaistva menetluse neil aladel laeva juhtimiseks vajaliku erialase ettevalmistuse saamiseks, kuna praegu kehtivas süsteemis takistab see tööjõu liikuvust. Kuid konkreetsete ohtudega alade tuvastamise kriteeriumid peaksid võtma arvesse õnnetuste esinemise suurt riski konkreetses kohas, kus ohtu ei saa hõlpsasti muude abinõudega vähendada. Liikmesriik, kus asub ala, kus esineb konkreetseid ohte, peaks omama kontrolli selle üle, millised teised liikmesriigid võivad hinnata pädevusi, mis on vajalikud kõnealusel alal. Teatavatel ohtlikel aladel võib praktilise kogemuse olemasolu olla kohustuslik ja taotleja peaks esitama tõendi selle kohta, et ta on kõnealusel alal ettenähtud arvu reise sooritanud.

Kolmandate riikide välja antud kvalifikatsioonitunnistuste tunnustamine on kõige olulisem nende riikide jaoks, kus asub laevatatav veetee, mis on ühenduses mõne liidu laevatatava siseveeteega. Raportöör teeb ettepaneku kohaldada käesolevas direktiivis käsitletavat tunnustamist vaid sellistele riikidele. Ta kahtleb, kas komisjon suudaks tõhusalt kontrollida, kas kogu maailma kolmandate riikide siseriiklikes eeskirjades on ette nähtud käesolevas direktiivis sätestatuga sarnased nõuded.

Pädevuste tõendamine eksamil on kvalifikatsiooni tunnustamise uue süsteemi oluline osa. Seetõttu on raportöör seisukohal, et eksamineerijate kvaliteet on erakordselt tähtis ja neil ei tohiks tekkida huvide konflikti. Kandidaatidel peaks olema võimalik sooritada eksamit, näiteks simulaatoril, ühes konkreetses liikmesriigis ja väljastatavat praktilise eksami tunnistust tuleks tunnustada kvalifikatsioonitunnistuse taotlemisel ükskõik millises muus liikmesriigis.

Siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitee (CESNI), mis koosneb kõigi liikmesriikide ekspertidest, vaatlejatest, sidusrühmadest ning Euroopa jõekomisjonide esindajatest, loodi kogu liidus kohaldatavate siseveeliikluse ühiste eeskirjade kehtestamiseks. Tuleks võtta arvesse komitee tööd kutsekvalifikatsioonide valdkonnas. Komisjon peaks seetõttu käesoleva direktiivi järgselt delegeeritud õigusakte ja/või rakendusakte vastu võttes võtma üle CESNI standardid.

Raportöör kiidab heaks võimaluse, mida pakutakse seotud sektoritest üle tulevatele kandidaatidele, kes saavad paadimehe või kipperi kvalifikatsiooni lühendatud koolitusprogrammide läbimisel. Kutsealal tööle asumist tuleks veelgi lihtsustada kandidaatide jaoks, kel on meremehe töökogemus või kes on eelnevalt läbinud kutsekoolitusprogrammi.

Kuigi pädevuspõhises süsteemis on sõidukogemuse nõuded vähem olulised, kuna taotleja peab enne tunnistuse saamist sooritama eksami, ei tohiks praktilist kogemust alahinnata. Ohutu laevasõidu tagamiseks peaks olema nõutav minimaalselt 45 päeva pikkune sõidukogemus, mis vastab kuuekuisele laevasõidule. Tuleks rõhutada, et simulaatoril läbi viidav koolitus ei asenda täielikult kogemust.

Raportöör lisas mõned täiendavad pädevused kipri kvalifikatsiooni saamiseks, nagu liikluseeskirjade tundmine ja põhiteadmised ohtlike kaupade transpordi kohta. Pardal olevate meeskonnaliikmete vähesuse tõttu peaksid ka kiprid olema võimelised abistama meeskonnaliikmeid nende igapäevatöös, mis nõuab pädevust ekspluatatsioonitasandi toimingutes. Ohutu laevasõidu tagamiseks on oluline asjakohane suhtlus teiste laevadega ja maismaal asuvate ametivõimudega. Seega tuleks kipritelt nõuda algtasandi inglise keele oskust. Inglise keele oskus on veelgi olulisem ohutusohvitserile, kelle ülesandeks on kaitsta reisijaid hädaolukorras.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS (13.10.2016)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Arvamuse koostaja: Lynn Boylan

(*)  Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 54

LÜHISELGITUS

Siseveetransport on olemuselt Euroopa tasandi küsimus, sest enamik siseveeteid on piiriülesed transpordimarsruudid.

Siseveetranspordi sektorit tuleks toetada, sest sellega vähendatakse ökoloogilist jalajälge, viiakse koormad maanteedelt veeteedele üle ning säilitatakse ja luuakse töökohti.

Siseveetranspordi puhul on kõige tähtsam aspekt selles ametis töötavate meeskonnaliikmete ja kiprite, reisijate, laevade, kaupade ja keskkonna üldine ohutus. Tähtis on ka siseveeteedel sõitvate laevade vahetus läheduses olevate inimeste, kaupade ja keskkonna ohutus, mis võib väheneda õnnetuste/väärkasutamise korral.

Ohutuse tagamiseks on tähtis säilitada asjakohased nõuded. Sellega tagatakse omakorda, et sektoris töötavad isikud võtavad vajalikud meetmed vastutustundlikul viisil.

Kutsekoolitus kuulub liikmesriikide pädevusse, kuid siseveetranspordi sektoris on vajalik kehtestada võrreldavad nõuded, et tagada kõigi siseveeteede turvalisus, eelkõige seetõttu, et seda tööd iseloomustab liikuvus.

Töötajate liikuvus annab kipritele ja meeskonnaliikmetele võimaluse töötada teistes liikmesriikides. Liikuvuse tagamiseks on tähtis, et tunnustataks kvalifikatsioone.

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine on võimalik ainult siis, kui pädevused on võrreldavad, hinnatud ja heaks kiidetud. Muidu võib juhtuda, et meeskonnaliikmed ja kiprid võivad saada mis tahes tunnistuse kõige madalama tasemega nõuetega liikmesriigist. Sellist võimalikult soodsatel tingimustel tunnistuse saamise otsimist tuleb vältida, sest see tekitaks olukorra, kus võib esineda väärkasutamist ja kus odavaim või kõige hõlpsamini saadav tunnistus võib alandada nõudeid.

Veeteedel peaksid ohutuse tagamiseks vajalikud kvalifikatsioonid kehtima võrreldaval viisil kõigile asjaosalistele. See tähendab, et nii palju kui võimalik tuleks vältida erandeid.

Meeskonnaliikmete ja kiprite liikuvuse tagamiseks on samuti vaja, et nõuded kehtiksid kõigile liikmesriikidele ning hõlmaksid ka ühendamata veeteid. Vastasel juhul ei tunnustataks kõnealuse direktiiviga kõrvalejäetud liikmesriikide ning ühendamata veeteede meeskonnaliikmete ja kiprite tunnistusi ning nende suhtes ei saaks kohaldada liikuvust. Teisisõnu ei oleks kõigil võrdseid võimalusi ja see oleks vastuolus direktiivi mõttega.

Parimate ohutusstandardite loomiseks tuleb kindlaks teha sellised veeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte. Seda võiksid vastutustundlikul viisil teha liikmesriigid, kelle territooriumil konkreetsete ohtudega veeteed asuvad. Alade petturliku kindlaksmääramise (kui kogu jõgi või kanal nimetatakse riskialaks) vältimiseks esitab komisjon liikmesriikidele kriteeriumid, mille alusel nad saavad konkreetsete ohtudega alasid kindlaks määrata.

Kutsekoolituse korraldamine on liikmesriikide pärusmaa. Miinimumnõuetest aga ei piisa, sest see tähendab sageli madala tasemega nõudeid. Siseveetranspordi sektor on suhteliselt ohutu tänu kõrge tasemega kutsekvalifikatsiooni nõuetele, mille on pika aja jooksul ja suurte kogemuste najal välja töötanud jõekomisjonid. On tähtis, et siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitee (CESNI) töötaks koos liikmesriikide ekspertide, jõekomisjonide ja sotsiaalpartneritega välja ning kehtestaks ühised kutsekoolituse nõuded.

Seda ametit ei muuda atraktiivsemaks madalama tasemega nõuded, vaid see, kui meeskonnaliikmetel on võimalik saada hea väljaõppega ja kvalifitseeritud ekspertideks, kes on selles sektoris vajalikud ning nõutud töötajad ja ohutuse tagajad.

Esimeseks sammuks selles suunas on juba kehtivate tunnistuste tunnustamine. Seda tuleb aga teha ilma nõuete taseme alandamiseta, tunnistuste väljastamiskoha valimiseta, tunnistuste ostmiseta ja pettuseta. Kvalifikatsiooninõuete tagamiseks on tähtis, et mitte ainult kiprid, vaid ka meeskonnaliikmed läbiksid oma pädevuste tõestamiseks praktilise eksami. Mõnel juhul on mõttekas ka suuline eksam, kui kasutatakse raadiot ja tuleb selgitada praktilisi olukordi. Koolituse puhul ei ole tähtis mitte ainult kvalifitseeritud koolitusprogrammides osalemine, vaid vaja on tõestada ka pädevusi hindamise või eksami abil, sest laevasõidukogemuse aeg iseenesest ei ole piisav, kui meeskonnaliikmed ei täida siseveelaeva ekspluateerimisega seotud ülesandeid.

Meresõidulaevade töötajatel peaks olema võimalus üle minna siseveetranspordi sektorisse lihtsamini, kuid mitte madalama tasemega nõuete alusel. See tähendab, et eelmine elukutse peab olema seotud meresõidulaeva ekspluateerimisega. Sektor peaks olema avatud ka teiste elukutsete töötajatele, kuid ei tohi olla võimalust kõrvale hiilida siseveetranspordi tavapärasest kutsekoolitusest.

Koolitusel tuleb kasutada samasuguseid simulaatoreid nagu eksamil, muidu tekib nõuete nõrgenemise oht.

Ohutusnõuete ja kutsekoolituse taseme tagamiseks on tähtis, et liikmesriikidel oleks võimalus kutsetunnistuse tõepärasuses kahtlemise korral juhtida sellele tähelepanu või esitada vastavasisuline kaebus. Komisjon peab need kaebused kokku koguma, et võtta meetmeid väärkasutamise vastu ja hinnata süsteemi kui tervikut.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovituses Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas1a on liidu tasandil kindlaks määratud mõisted „kvalifikatsioon“, „pädevus“ ja „oskused“. Mis tahes uues kvalifikatsioonistandardeid kehtestavas õigusaktis tuleks tugineda nendele ELi tasandil kindlaks määratud mõistetele.

 

______________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (ELT C 111, 6.5.2008, lk 1).

Selgitus

Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust on saanud peamine viitedokument kõnealuses valdkonnas. Uutes õigusaktides, milles kasutatakse sellist kvalifikatsioonidega seonduvaid mõisteid, nagu pädevus, kvalifikatsioon, oskus, tuleks parema õigusloome huvides tugineda kehtivatele määratlustele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Liikuvuse hõlbustamiseks, laevaliiklusohutuse tagamiseks ja inimelude kaitsmiseks on hädavajalik, et tekimeeskonnal, reisilaevadel tekkivates hädaolukordades vastutavatel isikutel ja veeldatud maagaasil töötavate laevade punkerdamises osalevatel isikutel oleks olemas kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused. Tõhusa järelevalve eesmärgil peaksid need isikud kandma tunnistust kutseülesannete täitmise ajal kaasas.

(5)  Liikuvuse hõlbustamiseks, laevaliiklusohutuse tagamiseks ning inimelude ja keskkonna kaitsmiseks on hädavajalik, et tekimeeskonnal – hoolimata sellest, kas tegu reisi- või punkerlaevaga – ja eelkõige reisilaevadel tekkivates hädaolukordades vastutavatel isikutel ja laevade punkerdamises osalevatel isikutel oleks olemas kvalifikatsiooni tõendavad tunnistused. Lisaks sellele parandavad sertifitseeritud kvalifikatsioonid töö leidmise võimalusi ja aitavad kaasa kvalifikatsioonide tunnustamisele. Tõhusa järelevalve eesmärgil peaksid need isikud kandma tunnistust kutseülesannete täitmise ajal kaasas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kulutõhususe nimel ei tohiks liidu kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu muuta kohustuslikuks liikmesriikide siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

(8)  Laevaliiklusohutuse, töötajate liikuvuse, kulutõhususe ja proportsionaalsuse tagamiseks võivad liikmesriigid otsustada muuta liidu kvalifikatsioonitunnistuste olemasolu kohustuslikuks liikmesriikide siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Eesmärgiga aidata kaasa laevade ekspluatatsioonis osalevate isikute liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja antud kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid vastama miinimumnõuetele, peaksid liikmesriigid tunnustama kooskõlas käesoleva direktiiviga sertifitseeritud kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel olema võimalik tegeleda oma kutsealaga kõigil liidu siseveeteedel.

(9)  Eesmärgiga aidata kaasa laevade ekspluatatsioonis osalevate isikute liikuvusele kogu liidus ja võttes arvesse, et kõik kooskõlas käesoleva direktiiviga välja antud kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud peaksid vastama sätestatud nõuetele, peaksid liikmesriigid tunnustama kooskõlas käesoleva direktiiviga sertifitseeritud kutsekvalifikatsioone. Seepärast peaks nimetatud kvalifikatsioonidega isikutel olema võimalik tegeleda oma kutsealaga kõigil liidu siseveeteedel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Võttes arvesse liidu ja Reini laevaliikluse keskkomisjoni vahelist väljakujunenud koostööd, mis algas 2003. aastal ja mille tulemusel loodi Reini laevaliikluse keskkomisjoni egiidi all rahvusvaheline organ siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitee (CESNI), ning eesmärgiga lihtsustada Euroopas kutsekvalifikatsioone reguleerivaid õigusraamistikke, peaksid kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on antud välja kooskõlas Reini jõel tegutsevate laevameeskondade töökorraldust käsitlevate eeskirjadega Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni alusel, kus on kehtestatud käesoleva direktiiviga samasugused nõuded, kehtima kõigil liidu siseveeteedel. Niisuguseid dokumente, mis on välja antud kolmandates riikides, tuleks liidus tunnustada vastastikkuse põhimõttel. Selleks et jätkata tööjõu liikuvust takistavate asjaolude kõrvaldamist ja ühtlustada veelgi Euroopas kutsekvalifikatsioone reguleerivaid õigusraamistikke, võib kõigi liidu veeteede puhul tunnustada ka kõiki kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatuid, mille on andnud välja kolmas riik käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste nõuete alusel, sõltuvalt komisjoni hinnangust ja sellest, kas asjaomane kolmas riik tunnustab kooskõlas käesoleva direktiiviga väljaantud dokumente.

(10)  Võttes arvesse liidu ja Reini laevaliikluse keskkomisjoni vahelist väljakujunenud koostööd, mis algas 2003. aastal ja mille tulemusel loodi Reini laevaliikluse keskkomisjoni egiidi all rahvusvaheline organ siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitee (CESNI), mis koosneb liikmesriikide, jõekomisjonide ja sotsiaalpartnerite esindajatest, ning eesmärgiga lihtsustada Euroopas kutsekvalifikatsioone reguleerivaid õigusraamistikke, peaksid kvalifikatsioonitunnistused, teenistusraamatud ja logiraamatud, mis on antud välja kooskõlas Reini jõel tegutsevate laevameeskondade töökorraldust käsitlevate eeskirjadega Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni alusel, kus on kehtestatud käesoleva direktiiviga samasugused nõuded, kehtima kõigil liidu siseveeteedel. Selle tulemusel peaks CESNI koostama nõuded kõikide alade jaoks, mille puhul on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, välja arvatud laevatatavate veeteede alad, kus liikmesriikide arvates esinevad konkreetsed ohud. Niisuguseid dokumente, mis on välja antud kolmandates riikides, tuleks liidus tunnustada vastastikkuse põhimõttel. Selleks et jätkata tööjõu liikuvust takistavate asjaolude kõrvaldamist ja ühtlustada veelgi Euroopas kutsekvalifikatsioone reguleerivaid õigusraamistikke, võib kõigi liidu veeteede puhul tunnustada ka kõiki kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatuid, mille on andnud välja kolmas riik käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste nõuete alusel, sõltuvalt komisjoni hinnangust ja sellest, kas asjaomane kolmas riik tunnustab kooskõlas käesoleva direktiiviga väljaantud dokumente.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Liikmesriigid peaksid andma kvalifikatsioonitunnistused üksnes isikutele, kes on omandanud minimaalsel tasemel pädevuse, ületanud vanuse alampiiri, vastavad terviseseisundi miinimumnõuetele ja kellel on nõutav sõidukogemuse aeg, mida on vaja konkreetse kvalifikatsiooni omandamiseks.

(12)  Liikmesriigid peaksid andma kvalifikatsioonitunnistused üksnes isikutele, kes on omandanud nõutaval tasemel pädevuse, mis tuleneb edukast osalemisest heakskiidetud koolitusprogrammis ning mida on tõendatud hindamisega, kes on ületanud vanuse alampiiri, vastavad terviseseisundi miinimumnõuetele ja kellel on nõutav haridus ja koolitus ning nõutav sõidukogemuse aeg, mida on vaja konkreetse kvalifikatsiooni omandamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Komisjon ja liikmesriigid peaksid ergutama noori omandama siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsiooni ning võtma kasutusele erimeetmed sotsiaalpartnerite sellekohase tegevuse toetamiseks.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise tagamiseks peaksid kvalifikatsioonitunnistused põhinema laevade ekspluatatsiooniks vajalikel pädevustel. Liikmesriigid peaksid tagama, et kvalifikatsioonitunnistuste saajatel oleks vastav minimaalne pädevus, mida on kontrollitud asjakohase hindamise käigus. Niisugused hindamised võivad toimuda administratiivse eksami vormis või heakskiidetud koolitusprogrammide raames, mida rakendatakse kooskõlas ühiste nõuetega, et tagada mitmesuguste kvalifikatsioonide puhul kõigis liikmesriikides võrreldav miinimumtasemel pädevus.

(13)  Kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise tagamiseks peaksid kvalifikatsioonitunnistused põhinema laevade ekspluatatsiooniks vajalikel pädevustel. Liikmesriigid peaksid tagama, et kvalifikatsioonitunnistuste saajatel oleks vastav nõutav pädevus, mida on kontrollitud asjakohase hindamise käigus. Niisugused hindamised võivad toimuda administratiivse eksami vormis või heakskiidetud koolitusprogrammide raames, sisaldades vajaduse korral praktilist hindamist, mis viiakse läbi kooskõlas ühiste nõuetega, et tagada mitmesuguste kvalifikatsioonide puhul kõigis liikmesriikides võrreldaval tasemel pädevus.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Tulenevalt ohutusega seotud vastutusest, mis kaasneb kipri kutsealal tegutsemisega, laeva juhtimisega radari abil ja veeldatud maagaasiga töötavate laevade punkerdamisega või selliste laevade juhtimisega, on kohustuslik kontrollida praktiliste eksamitega, kas nõutav pädevustase on tegelikult saavutatud. Pädevuse hindamise edasise hõlbustamise nimel võib need praktilised eksamid korraldada heakskiidetud simulaatorite abil.

(14)  Tulenevalt vajadusest tagada ohutus, mis kaasneb tekimeeskonna liikme, kipri ja reisilaevade ohutuseksperdi vastutusrikkal kutsealal tegutsemisega, laeva juhtimisega radari abil ja veeldatud maagaasiga töötavate laevade punkerdamisega või selliste laevade juhtimisega, on kohustuslik kontrollida praktiliste eksamitega, kas nõutav pädevustase on tegelikult saavutatud. Pädevuse hindamise edasise hõlbustamise nimel võib need praktilised eksamid korraldada heakskiidetud simulaatorite abil.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et tagada koolitusprogrammide sisuline ja korralduslik vastavus ühistele miinimumnõuetele, on vaja nende programmide heakskiitmist. Niisugune vastavus võimaldab kõrvaldada kutsealal tööleasumist takistavad tarbetud asjaolud, hoides ära olukorra, kus isikud, kes on kutsekoolituse käigus juba omandanud vajalikud oskused, peavad sooritama tarbetud täiendavad eksamid. Heakskiidetud koolitusprogrammide olemasolu võib lisaks hõlbustada muudest sektoritest saadud eelneva kogemusega töötajate asumist siseveelaevanduse kutsealale, sest nad võivad kasutada sihtotstarbelisi koolitusprogramme, milles võetakse arvesse juba omandatud pädevusi.

(15)  Selleks et tagada koolitusprogrammide sisuline ja korralduslik vastavus ühistele vajalikele nõuetele, on vaja nende programmide heakskiitmist. Niisugune vastavus võimaldab kõrvaldada kutsealal tööleasumist takistavad asjaolud, hoides ära olukorra, kus isikud, kes on kutse- või muu koolituse käigus juba omandanud vajalikud oskused merendusvaldkonna töökeskkonnas või oskused, mis on seotud merendusvaldkonna kutsealadega, peavad sooritama täiendavad eksamid. Heakskiidetud koolitusprogrammide olemasolu võib lisaks hõlbustada muudest sektoritest saadud eelneva kogemusega töötajate asumist siseveelaevanduse kutsealale, sest nad võivad kasutada sihtotstarbelisi koolitusprogramme, milles võetakse arvesse juba omandatud pädevusi.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Kiprite liikuvuse edasiseks hõlbustamiseks tuleks kõigil liikmesriikidel lubada võimaluse korral hinnata laevaliiklusega seotud konkreetsete ohtudega toimetulemiseks vajalikku pädevust kõigi liidu siseveeteede alade puhul, kus niisugused ohud on tuvastatud.

(16)  Kiprite liikuvuse edasiseks hõlbustamiseks tuleks kõigil laevatatavate siseveeteedega liikmesriikidel lubada võimaluse korral hinnata laevaliiklusega seotud konkreetsete ohtudega toimetulemiseks vajalikku pädevust liidu siseveeteede alade puhul, kus niisugused ohud on tuvastatud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Sõidukogemuse aeg peaks olema tõendatud teenistusraamatu sissekannetega, mille on kinnitanud liikmesriik. Sellise tõendamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid väljastama teenistusraamatud ja logiraamatud ning tagama, et viimased annavad ülevaate laevadega tehtud reisidest. Kandidaadi terviseseisundit peaks tõendama tunnustatud arst.

(17)  Sõidukogemuse aeg peaks olema tõendatud teenistusraamatu sissekannetega, mille on kinnitanud liikmesriik. Sellise tõendamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid mitte ainult väljastama teenistusraamatud ja logiraamatud ning tagama, et viimased annavad ülevaate laevadega tehtud reisidest, vaid tegema ka muude vahenditega kindlaks, et sõidukogemuse ajaga seotud tingimustest on kinni peetud. Kandidaadi terviseseisundit peaks tõendama tunnustatud arst.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Ametiasutused, sealhulgas kolmandate riikide asutused, mis annavad kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatud, töötlevad isikuandmeid. Käesoleva direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi rakendamises ja jõustamises osalevate ametiasutuste vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks peaks ka neil ametiasutustel ja vajaduse korral rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, olema juurdepääs komisjoni hallatavale andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul tuleks aga lähtuda piisavast andmekaitsest, sealhulgas isikuandmete kaitsest.

(20)  Ametiasutused, sealhulgas kolmandate riikide asutused, mis annavad kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatuga sarnaste eeskirjadega välja kvalifikatsioonitunnistusi, teenistusraamatuid ja logiraamatud, töötlevad isikuandmeid. Käesoleva direktiivi hindamise eesmärgil, statistilistel kaalutlustel, ohutuse säilitamiseks, laevaliikluse hõlbustamiseks ning direktiivi rakendamises ja jõustamises osalevate ametiasutuste vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks peaks ka neil ametiasutustel ja vajaduse korral rahvusvahelistel organisatsioonidel, kes on asjaomased sarnased eeskirjad kehtestanud, olema juurdepääs komisjoni hallatavale andmebaasile. Selle juurdepääsu puhul tuleks aga lähtuda kõrgetasemelisest andmekaitsest, eelkõige isikuandmete puhul.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Selleks et vähendada veelgi halduskoormust, jättes samas vähem võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks komisjon teise sammuna uurima pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist võimalust võtta kasutusele teenistusraamatute ja logiraamatute elektrooniline versioon ning liidu kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavad elektroonilised kutsekaardid. Nii toimides peaks komisjon võtma arvesse olemasolevat tehnoloogiat, mis on kasutusel muude transpordiliikide, eriti maanteevedude valdkonnas. Pärast mõju hindamist, mis hõlmab kulusid-tulusid ja põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses isikuandmete kaitsega, peaks komisjon esitama vajaduse korral ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(21)  Selleks et vähendada veelgi halduskoormust, jättes samas vähem võimalusi dokumentide võltsimiseks, peaks komisjon kaaluma sobiva õigusraamistiku vastuvõtmist, et võtta kasutusele teenistusraamatute ja logiraamatute elektrooniline versioon ning liidu kvalifikatsioonitunnistusi sisaldavad elektroonilised kutsekaardid. Nii toimides peaks komisjon võtma arvesse olemasolevat tehnoloogiat, mis on kasutusel muude transpordiliikide, eriti maanteevedude valdkonnas. Samuti peaks komisjon võtma arvesse kasutatavust ja juurdepääsetavust kooskõlas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. Pärast mõju hindamist, mis hõlmab kulusid-tulusid ja põhiõigustele avalduvat toimet, eriti seoses isikuandmete kaitsega, peaks komisjon esitama vajaduse korral ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Samuti on vaja tagada võltsimiskindlad seadmed kõikide meeskonnaliikmete töötundide ja -kohustuste elektrooniliseks registreerimiseks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et näha ette kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohase konsulteerimise, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(24)  Selleks et näha ette nõutavad kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud nõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, mis põhinevad CESNI nõuetel, terviseseisundi nõuded, praktiliste ja suuliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohase konsulteerimise, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  CESNI, mis on avatud kõigist liikmesriikidest pärit ekspertidele, koostab siseveelaevanduse valdkonnas nõuded, sealhulgas kutsekvalifikatsioonide kohta. Komisjon võib võtta neid nõudeid arvesse, kui teda volitatakse vastavalt käesolevale direktiivile võtma vastu õigusakte.

(26)  CESNI, mis on avatud kõigist liikmesriikidest, jõekomisjonidest ja sotsiaalpartnerite hulgast pärit ekspertidele, on täiel määral kaasatud siseveelaevanduse valdkonna nõuete, sealhulgas kutsekvalifikatsioonide väljatöötamisse ja koostamisse. Komisjon võib tegutseda CESNI nõuete alusel üksnes siis, kui teda volitatakse vastavalt käesolevale direktiivile võtma vastu õigusakte, välja arvatud laevatatavate veeteede alade puhul, kus liikmesriikide arvates esinevad konkreetsed ohud.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki kehtestada siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamise ühine raamistik ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Asjaomases artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(27)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki kehtestada siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide miinimumtaseme tunnustamise ühine raamistik ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning selle ulatuse ja toime tõttu on eesmärki parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Asjaomases artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Tunnustamise süsteem võiks olla esimene samm liikuvuse suurendamiseks selles sektoris. Keskmises perspektiivis aitaks liikuvusele kaasa ja tagaks ohutuse võrreldava kutsekoolituse süsteem liikmesriikides.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „tekimeeskond” – isikud, kes osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on seotud navigatsiooni, lasti käitlemise, stauimise, hoolduse või remondiga, v.a isikud, kes on määratud tegelema üksnes mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete käitamisega;

(6)   „tekimeeskond” – isikud, kes osalevad liidu siseveeteedel sõitva laeva ekspluatatsioonis, täites ülesandeid, mis on seotud navigatsiooni, laeva ekspluatatsiooni kontrollimise, laevamehaanika, kommunikatsiooni, ohutuse, tervise- ja keskkonnakaitse, lasti käitlemise, stauimise, hoolduse või remondiga, v.a isikud, kes on määratud tegelema üksnes mootorite, elektri- ja elektroonikaseadmete käitamisega;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „ohutusohvitser” – isik, kes on pädev võtma meetmeid reisilaeval tekkivates hädaolukordades;

(7)  „ohutusohvitser” – laeva pardal töötav isik, kes on pädev võtma meetmeid reisilaeval tekkivates hädaolukordades;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  „kvalifikatsioon” – kvalifikatsioon vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku käsitlevas soovituses toodud määratlusele;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  „pädevus” – tõestatud suutlikkus kasutada teadmisi ja oskusi, mida nõutakse siseveelaevade ekspluatatsiooniks vajalike ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks kehtestatud nõuetega;

(10)  „pädevus” – tõestatud suutlikkus kasutada teadmisi, oskusi ning isiklikke, sotsiaalseid või metoodilisi võimeid seoses siseveelaevade ekspluatatsiooniks vajalike ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks kehtestatud nõuetega;

Selgitus

Kooskõlla viimine Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus sätestatud määratlusega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, võivad liikmesriigid teha kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte, v.a artiklis 7 viidatud merelaevadele laevatatavad siseveeteed, kui sellised ohud on tingitud järgmistest asjaoludest:

1.  Kui see on laevaliiklusohutuse tagamiseks vajalik, teevad liikmesriigid kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte, v.a artiklis 7 viidatud merelaevadele laevatatavad siseveeteed, kui sellised ohud on tingitud järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  I lisas esitatud ja taotletavale kvalifikatsioonile vastava vanuse, pädevuse, haldusvastavuse ja sõidukogemuse aja miinimumnõuete täitmise kohta;

(b)  I lisas esitatud ja taotletavale kvalifikatsioonile vastava vanuse, nõutava pädevuse, haldusvastavuse ja sõidukogemuse aja miinimumnõuete täitmise kohta;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid kontrollivad esitatud dokumentide autentsust ja kehtivust.

2.  Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid kontrollivad esitatud dokumentide autentsust ja kehtivust.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et artiklis 6 viidatud erilubade taotlejad, v.a artikli 6 punktis b ettenähtud loa puhul, esitavad rahuldavad dokumentaalsed tõendid

1.  Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid tagavad, et artiklis 6 viidatud erilubade taotlejad, v.a artikli 6 punktis b ettenähtud loa puhul, esitavad rahuldavad dokumentaalsed tõendid

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  I lisas esitatud ja taotletavale eriloale vastava vanuse, pädevuse, haldusvastavuse ja sõidukogemuse aja miinimumnõuete täitmise kohta.

(b)  I lisas esitatud ja taotletavale eriloale vastava vanuse, nõutava pädevuse, haldusvastavuse ja sõidukogemuse aja miinimumnõuete täitmise kohta.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ilmneb märke sellest, et kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja tunnistavad vajaduse korral need tunnistused kehtetuks.

Kui ilmneb märke sellest, et kvalifikatsioonitunnistuste või erilubade nõuded ei ole enam täidetud, korraldavad liikmesriigid kõik vajalikud hindamised ja tunnistavad vajaduse korral need tunnistused kehtetuks. Liikmesriigid määravad või loovad pädeva asutuse, mis võtab vastu kaebusi teise liikmesriigi või kolmanda riigi väljastatud kvalifikatsioonitunnistuste tõepärasuse kohta. Liikmesriigid teavitavad kaebustest komisjoni ja CESNIt. Komisjon uurib kaebusi ja võtab nõuetekohaseid meetmeid. Liikmesriigid võivad peatada tunnistuse kehtivuse, kui asutus leiab, et tunnistuses on või näib olevat faktilisi ebatäpsusi, mis võivad ohustada üldsuse ohutust. Tunnistuse kehtivus on peatatud, kuni asjaomane liikmesriik on veendunud tunnistuse tõepärasuses. Liikmesriigid koguvad teavet kaebuste ja tunnistuste kehtivuse peatamise kohta ning sisestavad selle andmebaasi kooskõlas artikli 23 lõikega 2.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et artiklites 4, 5 ja 6 viidatud isikutel on vajalikud pädevused laeva ohutuks ekspluatatsiooniks, nagu on sätestatud artiklis 15.

1.  Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid tagavad, et artiklites 4, 5 ja 6 viidatud isikutel on vajalikud pädevused laeva ohutuks ekspluatatsiooniks, nagu on sätestatud artiklis 15.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kooskõlas II lisas sätestatud põhinõuetega pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste nõuded.

1.  Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada kooskõlas II lisas sätestatud põhinõuetega pädevuste ning vastavate teadmiste ja oskuste nõuded, võttes aluseks CESNI nõuded.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  haldusasutuse vastutusel kooskõlas artikliga 16 või

(a)  laevatatavate veeteedega liikmesriigi haldusasutuse vastutusel kooskõlas artikliga 16 või

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kooskõlas artikliga 17 heakskiidetud koolitusprogrammi raames.

(b)  kooskõlas artikliga 17 heakskiidetud koolitusprogrammi raames, mis on liikmesriigi koolitussüsteemi osa.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  reisilaevade navigatsiooniohutuse ekspertidele väljastatav kvalifikatsioonitunnistus;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 punktis a viidatud eksamid korraldatakse nende vastutusel. Nad tagavad, et nimetatud eksamid viivad läbi eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi.

Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid tagavad, et artikli 15 lõike 2 punktis a viidatud eksamid korraldatakse nende vastutusel. Nad tagavad, et nimetatud eksamid viivad läbi eksamineerijad, kes on kvalifitseeritud hindama artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusi ning vastavaid teadmisi ja oskusi.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, peavad heaks kiitma nende liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil paikneb asjakohane haridus- või koolitusasutus.

1.  Koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, peavad heaks kiitma nende laevatatavaid veeteid omavate liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil pädev asutus annab haridust või koolitust tingimusel, et see haridusprogramm moodustab lahutamatu osa liikmesriigi koolitussüsteemist. Liikmesriigid võivad riigi tasandil koolitusprogrammid heaks kiita tingimusel, et need programmid vastavad ühistele kriteeriumidele, mille CESNI on määranud kindlaks kvaliteedi hindamise ja tagamise süsteemis (Quality Assessment and Assurance System – QAAS).

 

Käesoleva direktiivi täiendamiseks on komisjonil õigus võtta vastavalt artiklile 29 vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades sellistele programmidele ühiseid kriteeriume, mis põhinevad CESNI poolt QAASis kindlaks määratud ühistel kriteeriumidel.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendava eksami viivad läbi kvalifitseeritud eksamineerijad.

(c)  artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendava eksami viivad läbi kvalifitseeritud sõltumatud eksamineerijad, kellel ei ole huvide konflikte.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes teevad kindlaks siseveeteede alad, kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses, määravad kindlaks neil aladel navigeerivatelt kipritelt nõutava täiendava pädevuse ja niisuguste nõuete täitmise tõendamise vahendid.

Liikmesriigid teevad ise kindlaks siseveeteede alad, mis läbivad nende territooriumi ja kus esineb konkreetseid ohte artikli 8 lõike 1 tähenduses. Liikmesriigid määravad kindlaks neil aladel navigeerivatelt kipritelt nõutava täiendava pädevuse ja niisuguste pädevusnõuete täitmise tõendamise vahendid.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Need vahendid võivad hõlmata piiratud arvu reise, mida asjaomasel alal võib teha, simulaatoril toimuvat eksamit, valikvastustega eksamit või nende kombinatsiooni.

Need vahendid hõlmavad minimaalse arvu reise, mida asjaomasel alal tuleb teha, simulaatoril toimuvat eksamit ja valikvastustega eksamit.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pädevuste hindamiseks kasutatavad simulaatorid peavad olema liikmesriikide poolt heaks kiidetud. See heakskiit antakse taotluse korral, kui on tõendatud, et seade vastab lõikes 2 viidatud delegeeritud õigusaktidega simulaatoritele ettenähtud nõuetele. Heakskiidu andmisel täpsustatakse, millist konkreetset pädevust on simulaatoriga lubatud hinnata.

1.  Koolitusel kasutatavad simulaatorid ja pädevuste hindamisel kasutatavad simulaatorid peavad vastama võrreldavatele nõuetele. Mõlemad peavad olema liikmesriikide poolt heaks kiidetud. See heakskiit antakse taotluse korral, kui on tõendatud, et seade vastab lõikes 2 viidatud delegeeritud õigusaktidega simulaatoritele ettenähtud nõuetele. Heakskiidu andmisel täpsustatakse, millist konkreetset pädevust on simulaatoriga lubatud hinnata.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kes

1.  Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid määravad pädevad asutused, kes

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et

Laevatatavate siseveeteedega liikmesriigid tagavad, et

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  tööinspektsioonidel on piisavad ressursid ja toimub kiire teabevahetus teiste liikmesriikide pädevate asutustega, et tagada ohutus ja õiglane konkurents siseveelaevanduse sektoris.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  olema edukalt läbinud kursuse, mis pakub nõutaval tasemel ohutusalast põhiväljaõpet.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  täitma tööülesandeid ainult kooskõlas kehtivate alaealiste kaitse sätetega, mis kehtivad liikmesriigis, kus praktikant sel ajal viibib, välja arvatud juhul, kui koolituslepingut reguleeriv materiaalõigus näeb ette kõrgema tasemega kaitse;

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – lõik 2 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – punkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – punkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  omama vähemalt viieaastast töökogemust, mis on saadud enne koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

–  omama vähemalt nelja-aastast töökogemust, mis on saadud enne koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.1 – punkt c – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – punkt a – taane -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  olema vähemalt 17 aastat vana.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – punkt a – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.2 – punkt b – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 2 – alapunkt 2.3 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt a – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt b – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  omama vähemalt viieaastast töökogemust, mis on saadud enne heakskiidetud koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

–  omama vähemalt viieaastast töökogemust, mis on saadud enne vähemalt kaheaastases heakskiidetud koolitusprogrammis osalemiseks registreerimist;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – punkt c – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  omama heakskiidetud tunnistust, mis tõendab raadiosidealast pädevust siseveelaevadel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Viited

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

11.4.2016

Kaasatud komisjonid - istungil teada andmise kuupäev

 

15.9.2016

Arvamuse koostaja(d)

       nimetamise kuupäev

Lynn Boylan

24.5.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

31.8.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

8

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (12.7.2016)

transpordi- ja turismikomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Arvamuse koostaja: Joëlle Bergeron

LÜHISELGITUS

Ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist, tahetakse tunnistada kehtetuks kaks varasemat direktiivi 1991. aastast (91/672/EMÜ) ja 1996. aastast (96/50/EÜ), mis hõlmasid ainult laevajuhtide kutsekvalifikatsioone ja ei hõlmanud Reini jõge. Ettepaneku eesmärk on laiendada kutsekvalifikatsioonide tunnustamist kogu laevaperele ja hõlmata ka Reini jõel tegutsevad laevapered. Direktiivi ettepanek hõlmab nii kauba- kui ka reisijatevedu siseveeteedel, kuid seda ei kohaldata eraviisilise transpordi ega väikelaevade suhtes. Direktiivi kohaldatakse kogu ELi siseveeteede võrgustiku suhtes, kuid erandeid on võimalik teha nende veeteede puhul, kus ei toimu piiriülest liiklust.

Uus ettepanek toetub seega varasematele direktiividele, kuid ka programmide NAIADES I ja II raames tehtud tööle ja eelkõige kutsekvalifikatsioonide ühise eksperdirühma PLATINA tegevusele, kes töötas välja siseveelaevanduse kutsenõuete standardid.

Euroopa siseveeteede süsteemi kasutatakse kaupade ja reisijate veoks kanalitel, veeteedel, jõgedel, järvedel jne. Võrgustiku kogupikkus on ligikaudu 41 000 km ja see ühendab 12 ELi liikmesriiki. ELi omavahel ühendatud siseveeteedel veetakse kaupu üle 140 miljardi tonnkilomeetri aastas (Eurostat 2011).

Siseveetransport vastab muu hulgas suurepäraselt säästva arengu kolme samba nõuetele: majanduslikust aspektist konkureerib siseveetranspordi hind edukalt maanteetranspordiga, keskkonna seisukohast on siseveetransport energiatõhus ja tekitab vähe kasvuhoonegaaside heitkoguseid, aidates seega võidelda globaalse soojenemise vastu. Sotsiaalsest aspektist on see turvaline transpordiviis, mis tekitab vähe õnnetusi ja millel on suur kasvupotentsiaal, mis annab võimaluse luua oluliselt juurde uusi töökohti, eelkõige sadamaaladel. Kõiki neid põhjusi arvestades tuleks selle alternatiivse transpordiviisi arengut soodustada.

Seda eesmärki järgitakse ka direktiivi ettepanekus, millega püütakse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kaudu tunnustada kutseala, mida paljudes ELi liikmesriikides iseloomustab praegu töötajate liikuvuse puudumine ja tööjõunappus.

Praegu esineb töötajatel raskusi seoses kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamisega ning kohalike eripärade tundmise nõuded tekitavad tarbetuid probleeme. Seetõttu on põhjendatud püüded kehtestada paadimeeste ja kiprite kutsealased miinimumnõuded.

Arvamuse koostaja toetab esildatud direktiivi ettepanekut, kuid teeb siiski mõned muudatusettepanekud.

Kuigi siseveeteede võrgustik on oma olemuselt sageli riikidevaheline, peab siiski olema võimalik säilitada selle riigile iseloomulikud omadused ja riiklikud eripärad. Seetõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et liikmesriikidele tuleks jätta võimalus näha ette teatavaid erandeid. Arvamuse koostaja teeb ka ettepaneku täpsustada mõningaid mõisteid.

Veel üheks potentsiaalseks probleemiks on tähtajad direktiivi ettepanekus kutsekvalifikatsioonidega seoses sätestatud nõuete täitmiseks kõigis liikmesriikides. Selleks et vältida teatavates liikmesriikides tekkida võivat täiendavat tööjõunappust, kuna kohalikel töötajatel puudub õige kvalifikatsioon, tuleks direktiivi kohaldamisel näha ette pikem üleminekuaeg, et kõik ELi liikmesriigid saaksid järk-järgult astuda samme direktiivis ja selle lisades kehtestatud nõuete täitmiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Käesolevas direktiivis sätestatud tunnustamise protsess peaks hõlmama kõiki siseveetranspordi kutsetöötajate kvalifikatsioonitunnistusi, kogemust tõendavaid dokumente, teenistusraamatuid ja logiraamatuid, mis on välja antud enne liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemist, tingimusel et need vastavad kehtestatud miinimumnõuetele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Selleks et tagada koolitusprogrammide sisuline ja korralduslik vastavus ühistele miinimumnõuetele, on vaja nende programmide heakskiitmist. Niisugune vastavus võimaldab kõrvaldada kutsealal tööleasumist takistavad tarbetud asjaolud, hoides ära olukorra, kus isikud, kes on kutsekoolituse käigus juba omandanud vajalikud oskused, peavad sooritama tarbetud täiendavad eksamid. Heakskiidetud koolitusprogrammide olemasolu võib lisaks hõlbustada muudest sektoritest saadud eelneva kogemusega töötajate asumist siseveelaevanduse kutsealale, sest nad võivad kasutada sihtotstarbelisi koolitusprogramme, milles võetakse arvesse juba omandatud pädevusi.

(15)  Selleks et tagada koolitusprogrammide sisuline ja korralduslik vastavus ühistele miinimumnõuetele, on vaja nende programmide heakskiitmist. Niisugune vastavus võimaldab kõrvaldada kutsealal tööleasumist takistavad tarbetud asjaolud, hoides ära olukorra, kus isikud, kes on kutsekoolituse käigus juba omandanud vajalikud oskused, peavad sooritama tarbetud täiendavad eksamid. Heakskiidetud koolitusprogrammide olemasolu võib lisaks hõlbustada muudest sektoritest saadud eelneva kogemusega töötajate asumist siseveelaevanduse kutsealale, sest nad võivad kasutada sihtotstarbelisi koolitusprogramme, milles võetakse lisaks eelneva töökogemuse tunnustamisele arvesse juba omandatud pädevusi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Selleks et näha ette kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohase konsulteerimise, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(24)  Selleks et näha ette kvalifikatsioonide sertifitseerimise ühtlustatud miinimumnõuded ja hõlbustada teabevahetust liikmesriikide vahel ning käesoleva direktiivi komisjonipoolset rakendamist, järelevalvet ja hindamist, tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida komisjonile volitused võtta vastu õigusakte, millega kehtestatakse pädevusnõuded, terviseseisundi nõuded, praktiliste eksamite nõuded, simulaatorite heakskiitmise nõuded ning nõuded, millega määratakse kindlaks liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute, logiraamatute ja tunnustatud dokumentidega seotud põhiandmete koopiate hoidmiseks ettenähtud ning komisjoni hallatava andmebaasi omadused ja kasutustingimused. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1 a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

_____________

 

1 a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata isikute suhtes, kes osalevad järgmiste laevade ekspluatatsioonis:

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata isikute suhtes, kes:

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  väikelaevad;

(a)  sõidavad sporditegevusena või vaba aja veetmiseks;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  parvlaevad, mis ei liigu iseseisvalt.

(b)  osalevad mitte iseseisvalt liikuvate parvlaevade ekspluatatsioonis;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  osalevad relvajõudude, avalikku korda hoidvate jõudude, kodanikukaitseteenistuste, veeteede haldusasutuste, tuletõrjeteenistuste ja muude hädaabiteenuste kasutatavate veesõidukite ekspluatatsioonis.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – punkt 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)   „sõidukogemuse aeg” – aeg, mille tekimeeskonna liikmed on veetnud siseveeteedel toimunud laevareiside vältel pardal ja mille on kinnitanud pädev asutus;

(15)   „sõidukogemuse aeg“ – aeg, mille tekimeeskonna liikmed on veetnud siseveeteedel toimunud reiside vältel laeva pardal, sealhulgas teatavas ulatuses koolitusaeg, mis on veedetud artikli 19 kohaselt heakskiidetud simulaatoril, ja mille on kinnitanud pädev asutus;

Selgitus

Koolitus simulaatoril on eriti tulemuslik ettevalmistus raskete ja hädaolukordadega toimetulemiseks ning seetõttu tuleks see teatavas ulatuses lugeda kvalifikatsiooni saamiseks vajaliku töökogemuse hulka.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liikmesriik võib vabastada kiprid lõikes 1 sätestatud kohustusest, kui need kiprid sõidavad üksnes siseriiklikel siseveeteedel, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga. Vabastuse andnud liikmesriik võib anda välja siseriiklikud kvalifikatsioonitunnistused, mida on võimalik omandada käesolevas direktiivis sätestatud üldtingimustest erinevatel tingimustel. Siseriiklike kvalifikatsioonitunnistuste kehtivus piirdub siseriiklike siseveeteedega, mis ei ole ühenduses teise liikmesriigi laevatatavate veeteede võrgustikuga.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Teatamisele järgneva kuue kuu jooksul avaldab komisjon rakendusotsuse, millega kiidetakse kavandatud meetmed heaks, kui need on kooskõlas käesoleva artikli ja artikliga 18, või millega vastupidisel juhul nõutakse liikmesriikidelt kavandatud meetme muutmist või vastu võtmata jätmist.

3.   Teatamisele järgneva kuue kuu jooksul võtab komisjon artikli 29 kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi, sätestades menetluse kavandatud meetmete heakskiitmiseks, kui need on kooskõlas käesoleva artikli ja artikliga 18, või vastupidisel juhul selleks, et nõuda liikmesriikidelt kavandatud meetme muutmist või vastu võtmata jätmist.

(Muudatusettepanek nõuab volituste delegeerimist käsitleva artikli muutmist, et lisada viide käesolevale lõikele).

Selgitus

Siseveetee liigitamine alaks, kus esineb konkreetseid ohte, tähendab de facto seda, et kõnealusel alal ei tunnustata ühtlustatud kutsekvalifikatsioone. Seetõttu on delegeeritud õigusakt selliste erandite lubamiseks asjakohasem kui rakendusakt.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  laevapere liikmetele ettenähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuse puhul esitatakse artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid;

(a)  tekimeeskonna liikmetele ette nähtud liidu kvalifikatsioonitunnistuse puhul esitatakse artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad dokumentaalsed tõendid;

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on laiendada kohaldamisala kõikidele tekimeeskonna liikmetele, mitte üksnes kipritele.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, peavad heaks kiitma nende liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil paikneb asjakohane haridus- või koolitusasutus.

1.  Liikmesriigid võivad artiklites 4, 5 ja 6 viidatud isikutele koostada koolitusprogrammid. Liikmesriigid tagavad, et nimetatud koolitusprogrammid, mille läbimisel antakse artikli 15 lõikes 1 viidatud pädevusnõuete täitmist tõendavad diplomid või tunnistused, kiidavad heaks nende liikmesriikide pädevad asutused, kelle territooriumil asjakohane haridus- või koolitusasutus oma koolitusprogramme läbi viib.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tunnustavad diplomeid ja tunnistusi, mis on väljastatud pärast sellise koolitusprogrammi läbimist, mille teised liikmesriigid on kooskõlas lõikega 1 heaks kiitnud.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget kohaldades peavad liikmesriigid kohaldama objektiivseid, läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid kriteeriume.

Käesolevat lõiget kohaldades peavad liikmesriigid kohaldama objektiivseid, läbipaistvaid, mittediskrimineerivaid ja proportsionaalseid kriteeriume, võttes arvesse võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.   Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs simulaatoritele on võimalikult suures ulatuses tagatud ka teiste liikmesriikide kodanikele.

Selgitus

Kuna mitte kõigil liikmesriikidel ei ole simulaatoreid, tundub loogiline, et liikmesriigid, kellel need on, võtavad meetmeid, et anda eksami sooritamiseks või väljaõppeks simulaatoritele juurdepääs ka teiste liikmesriikide kodanikele.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Isikuandmeid võib töödelda üksnes

Isikuandmeid võib töödelda üksnes kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ1 a sätestatud isikuandmete kaitse põhimõtetega ning järgmistel eesmärkidel:

 

______________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid vahetavad muude liikmesriikide pädevate asutustega teavet laeva ekspluatatsioonis osalevatele isikutele tunnistuste andmise kohta.

2.  Liikmesriigid vahetavad muude liikmesriikide pädevate asutustega teavet laeva ekspluatatsioonis osalevatele isikutele tunnistuste andmise kohta. Seejuures järgivad nad täielikult direktiivis 95/46/EÜ sätestatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artiklites 19 ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 viidatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates (*jõustumisest).

2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 15 lõigetes 1 ja 4, artiklites 19 ja 21 ning artikli 23 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kuus kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste delegeerimine komisjonile peaks olema ajaliselt piiratud ning kaasseadusandjate õigus delegeerimine tagasi võtta peaks olema selgelt välja toodud. Artikli 8 lõikes 3 osutatud akt peaks olema pigem delegeeritud õigusakt kui rakendusakt ning seetõttu tuleks see lisada delegeeritud volituste rakendamist puudutavasse artiklisse 29.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ühe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest võtab komisjon järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse

1. Ühe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest võtab komisjon järk-järgult vastu delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid, millega kehtestatakse

Selgitus

Muudatusettepanekuga parandatakse lünk, sest järgnev loetelu puudutab ka komisjoni poolt vastu võetavaid rakendusakte.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Muud laevapere liikmed kui kiprid, kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille liikmeriik on väljastanud enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Asjaomasel ajavahemikul võivad muud laevapere liikmed kui kiprid tugineda jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi lõppemist võivad nad taotleda liidu kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 lõike 2 kohast tunnistust niisuguseid tunnistusi väljastavalt pädevalt asutuselt, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad tõendid ning esitavad teenistusraamatu abil tõendid järgmise sõidukogemuse aja kohta:

3.  Muud laevapere liikmed kui kiprid, kellel on kvalifikatsioonitunnistus, mille liikmeriik on väljastanud enne käesoleva direktiivi artiklis 35 viidatud ülevõtmisperioodi lõpule järgnevat kuupäeva, või kellel on ühes või mitmes liikmesriigis tunnustatud kvalifikatsioon, võivad jätkuvalt kasutada seda tunnistust või kvalifikatsiooni maksimaalselt kümme aastat pärast nimetatud kuupäeva. Asjaomasel ajavahemikul võivad muud laevapere liikmed kui kiprid tugineda jätkuvalt direktiivile 2005/36/EÜ, et muude liikmesriikide ametiasutused tunnustaksid nende kvalifikatsiooni. Enne selle perioodi lõppemist võivad nad taotleda liidu kvalifikatsioonitunnistust või artikli 9 lõike 2 kohast tunnistust niisuguseid tunnistusi väljastavalt pädevalt asutuselt, tingimusel et nad esitavad käesoleva direktiivi artikli 10 lõike 1 punktides a ja c viidatud rahuldavad tõendid ning esitavad teenistusraamatu või logiraamatu abil tõendid järgmise sõidukogemuse aja kohta:

Selgitus

Logiraamatud on samuti võimalikeks sõidukogemuse aja registreerimise vahenditeks. Lisaks koheldakse järgnevas lõikes 4 mõlemaid viitematerjale võrdselt.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [kolme aasta möödudes käesoleva direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ... [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Selgitus

Vastupidiselt sellele, mida direktiivi ettepaneku pealkiri lubab arvata, ei kehtestata tulevase direktiiviga mitte ainult kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise süsteemi, vaid ühtlustatakse ka kõik siseveelaevanduse koolitus- ja kvalifikatsioonimenetlused. Seetõttu tuleks anda liikmesriikidele ja kutseala esindajatele kohandumiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele, kellel on artiklis 3 osutatud siseveeteid.

Selgitus

Nagu ka siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlev direktiiv, tuleks käesolev direktiiv teha siduvaks ainult nendele liikmesriikidele, kus asjaomased siseveeteed asuvad.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Viited

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.4.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.7.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine

Viited

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.2.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Kaasatud komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Virginie Rozière

Esitamise kuupäev

16.11.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika