MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta

28.11.2016 - (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Gesine Meissner
Valmistelija (*): Lynn Boylan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2016/0050(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0338/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0338/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0082),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0061/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8‑0338/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa1 a määritellään unionin tasolla käsitteet ”tutkinto”, ”pätevyys” ja ”taidot”. Kaikessa uudessa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan tutkintoja koskevia vaatimuksia, olisi sovellettava näitä käsitteitä sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä kyseisessä suosituksessa.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Liikkuvuuden helpottamiseksi, vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ja ihmishenkien suojaamiseksi on keskeisen tärkeää, että kansimiehistön jäsenillä, matkustaja-aluksilla hätätilanteissa vastuussa olevilla henkilöillä ja nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten tankkauksesta vastaavilla henkilöillä on todistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä. Noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi heillä olisi oltava nämä todistukset mukanaan ammattia harjoittaessaan.

(5)  Liikkuvuuden helpottamiseksi, vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ja ihmishenkien ja ympäristön suojaamiseksi on keskeisen tärkeää, että kansimiehistön jäsenillä, ja etenkin matkustaja-aluksilla hätätilanteissa vastuussa olevilla henkilöillä ja nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten tankkauksesta vastaavilla henkilöillä on todistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä. Noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi heillä olisi oltava nämä todistukset mukanaan ammattia harjoittaessaan.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi yksilöitävä meriväylän luonteiset vesiväylät yhdenmukaistettujen perusteiden mukaisesti. Näillä vesiväylillä liikennöintiä koskevat pätevyysvaatimukset olisi määritettävä unionin tasolla. Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi, jäsenvaltioilla pitäisi olla myös mahdollisuus yksilöidä tämän direktiivin nojalla annettujen yhdenmukaistettujen kriteerien ja menettelyjen mukaisesti vesiväylät, joilla liikennöintiin liittyy erityisiä riskejä, rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti päällikköjen liikkuvuutta. Tällöin asiaan liittyvät pätevyysvaatimukset olisi asetettava jäsenvaltion tasolla.

(7)  Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi yksilöitävä meriväylän luonteiset vesiväylät yhdenmukaistettujen perusteiden mukaisesti ja unionin nykyisen lainsäädännön, kuten direktiivin (EU) 2016/16291 a, perusteella. Näillä vesiväylillä liikennöintiä koskevat pätevyysvaatimukset olisi määritettävä unionin tasolla. Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi, jäsenvaltioilla pitäisi olla tarvittaessa yhteistyössä asiaankuuluvan eurooppalaisen jokikomission kanssa myös mahdollisuus yksilöidä tämän direktiivin nojalla annettujen yhdenmukaistettujen kriteerien ja menettelyjen mukaisesti vesiväylät, joilla liikennöintiin liittyy erityisiä riskejä, rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti päällikköjen liikkuvuutta. Tällöin asiaan liittyvät pätevyysvaatimukset olisi asetettava jäsenvaltion tasolla.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/1629/EU, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 118).

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä unionin pätevyystodistuksen hankkimisesta ei pitäisi tehdä pakollista sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

(8)  Kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä unionin pätevyyskirjan hankkimisesta ei pitäisi tehdä pakollista sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun otetaan huomioon alusten toimintaan osallistuvien henkilöiden liikkuvuus unionissa ja se, että kaikkien tämän direktiivin mukaisesti annettujen pätevyystodistusten, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen olisi täytettävä vähimmäisvaatimukset, jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tämän direktiivin mukaisesti sertifioidut ammattipätevyydet. Näin ollen tällaisten pätevyyksien haltijoiden pitäisi voida harjoittaa ammattiaan kaikilla unionin sisävesiväylillä.

(9)  Kun otetaan huomioon alusten toimintaan osallistuvien henkilöiden liikkuvuus unionissa ja se, että kaikkien tämän direktiivin mukaisesti annettujen pätevyyskirjojen, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen olisi täytettävä vaaditut vähimmäisvaatimukset yhdenmukaistettujen perusteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tämän direktiivin mukaisesti sertifioidut ammattipätevyydet. Näin ollen tällaisten pätevyyksien haltijoiden pitäisi voida harjoittaa ammattiaan kaikilla unionin sisävesiväylillä.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Liikkuvuuden edistämiseksi sekä matruusin ja muun kansimiehistön jäsenten ammatin houkuttelevuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikenlaisissa työsuhteissa noudatetaan oikeudenmukaisia työoloja, joilla taataan työntekijöille tiettyjä oikeuksia, kuten oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, oikeus sosiaaliseen suojeluun, oikeus ilmoittaa väärinkäytöksistä ja oikeus työterveyden ja -turvallisuuden suojeluun sekä työ- ja lepoaikaa koskevat määräykset. On tärkeää, että alalla voidaan laatia ohjelmia, joissa keskitytään sekä yli 50-vuotiaiden pitämiseen työelämässä että nuorten taitojen ja työllistettävyyden parantamiseen.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Komission olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille miehistön jäsenille, jotka työskentelevät yksinoikeudellisen ja säännönmukaisen kaupan alalla unionissa tai osallistuvat siihen liittyvään toimintaan, ja lopetettava palkkojen laskukierre ja kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai rekisteröintilippuun perustuvat syrjivät käytännöt.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Ottaessaan palvelukseen unionissa kansimiehistön jäseniä, joilla on kolmannen maan myöntämiä pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat tunnustaneet unionissa, työnantajien olisi noudatettava sen jäsenvaltion sosiaali- ja työlainsäädäntöä, jossa toimintaa harjoitetaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi kannustettava nuoria hankkimaan sisävesiliikenteen alan ammattitutkinto ja toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla tuetaan asiaa koskevaa työmarkkinaosapuolten toimintaa.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Päällikköjen liikkuvuuden helpottamiseksi entisestään kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus – jos se on toteutettavissa – arvioida erityisten riskien käsittelemiseksi vaadittava pätevyys kaikilla unionin sisävesiväylillä, jos tällaisia riskejä on yksilöity.

(16)  Päällikköjen liikkuvuuden helpottamiseksi entisestään kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus arvioida liikennöintiä koskevat pätevyysvaatimukset osuudella, jolla esiintyy erityisiä riskejä, sen jäsenvaltion suostumuksella, jossa osuus, jolla esiintyy erityisiä riskejä, sijaitsee.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Edistääkseen pätevyyskirjojen antamista, uusimista ja peruuttamista koskevaa tehokasta hallintoa jäsenvaltioiden olisi nimettävä tämän direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja perustettava rekisterit, joihin kirjataan unionin pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskevat tiedot. Jotta helpotettaisiin direktiivin täytäntöönpanoon, noudattamisen valvontaan ja arviointiin liittyvää sekä tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten käytävää tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja komission kanssa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tällaiset tiedot, mukaan luettuna pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskevat tiedot, komission ylläpitämään tietokantaan.

(19)  Edistääkseen pätevyyskirjojen antamista, uusimista ja peruuttamista koskevaa tehokasta hallintoa jäsenvaltioiden olisi nimettävä tämän direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja perustettava rekisterit, joihin kirjataan unionin pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskevat tiedot. Jotta helpotettaisiin direktiivin täytäntöönpanoon, noudattamisen valvontaan ja arviointiin liittyvää sekä tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten käytävää tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja komission kanssa, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tällaiset tiedot, mukaan luettuna pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskevat tiedot, komission ylläpitämään tietokantaan. Kyseistä tietokantaa ylläpitäessään komission olisi noudatettava tarkasti henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja tämän direktiivin sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti antavat viranomaiset, myös kolmansien maiden viranomaiset, käsittelevät henkilötietoja. Tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten ja tapauksen mukaan vastaavia sääntöjä antaneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös päästä tutustumaan komission ylläpitämään tietokantaan direktiivin arvioimista, tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten ja jotta näiden viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuisi. Pääsyn edellytyksenä olisi kuitenkin oltava riittävä tietosuojataso, mukaan luettuna henkilötietojen suoja.

(20)  Pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja tämän direktiivin sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti antavat viranomaiset, myös kolmansien maiden viranomaiset, käsittelevät henkilötietoja. Tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten ja tarvittaessa vastaavia sääntöjä antaneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös päästä tutustumaan komission ylläpitämään tietokantaan direktiivin arvioimista, tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten ja jotta näiden viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuisi. Pääsyn edellytyksenä olisi kuitenkin oltava korkea tietosuojataso, erityisesti henkilötietojen suojan tapauksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Neuvoston direktiiviä 2014/112/EU1 a ja tätä direktiiviä on tarpeen täydentää sekä sähköisten välineiden käyttöönotosta että miehistön hankkimista koskevien vaatimuksien muuttamisesta annettavalla unionin lainsäädännöllä, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset unionin sisävesiliikenteen työmarkkinoilla ja katetaan työ- ja lepoaikaa, ammattipätevyyttä ja miehistön hankkimista koskevat vaatimukset.

 

__________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 2014/112/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä Euroopan sisävesiliikenneliiton (EBU), Euroopan laivurijärjestön (ESO) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta (EUVL L 367, 23.12.2014, s. 86).

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voitaisiin keventää entisestään hallinnollista rasitetta ja vähentää samalla mahdollisuuksia asiakirjojen sisällön muuttamiseen, komissio tarkastelee seuraavana vaiheena tämän direktiivin antamisen jälkeen mahdollisuutta ottaa käyttöön meripalvelukirjan ja laivapäiväkirjan sähköinen versio samoin kuin sähköiset ammattikortit, joihin sisällytetään unionin pätevyystodistus. Komissio ottaa tässä huomioon muiden liikennemuotojen, etenkin maantieliikenteen, alalla jo käytössä olevan teknologian. Tehtyään vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy kustannushyötyjen ja perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, etenkin henkilötietojen suojan osalta, komissio esittää tarpeen mukaan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(21)  Jotta voitaisiin keventää entisestään hallinnollista rasitetta ja vähentää samalla mahdollisuuksia asiakirjojen sisällön muuttamiseen, komission olisi viipymättä tämän direktiivin antamisen jälkeen hyväksyttävä asianmukainen oikeuskehys unionin pätevyyskirjan, meripalvelukirjan ja laivapäiväkirjan paperiversion korvaamiseksi uusilla sähköisillä välineillä, kuten sähköisillä ammattikorteilla ja sähköisillä alusta koskevilla asiakirjoilla. Komission olisi otettava tässä huomioon muiden liikennemuotojen, etenkin maantieliikenteen, alalla jo käytössä oleva teknologia. Sen olisi myös otettava huomioon käytettävyys ja esteettömyys vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. Tehtyään vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy kustannushyötyjen ja perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, etenkin henkilötietojen suojan osalta, komission olisi esitettävä tarpeen mukaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus näistä aloitteista. On myös tarpeen ottaa käyttöön väärinkäytöltä suojattuja laitteita kaikkien miehistön jäsenten työaikojen ja tehtävien sähköistä tallentamista varten.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Lisäksi olisi uudistettava nykyisiä miehistön hankkimista koskevia vaatimuksia, jotta saataisiin aikaan yhdenmukainen, avoin, joustava ja kestävä miehistön hankkimista koskeva järjestelmä unionissa. Komission olisi siksi tämän direktiivin antamisen jälkeen esitettävä tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus unionin oikeudellisen kehyksen vahvistamisesta avointa, joustavaa ja kestävää miehistön hankkimista koskevaa järjestelmää varten. Tätä ennen olisi tehtävä vaikutustenarviointi, jossa otettaisiin huomioon alusten työkuormitukseen vaikuttavat tekniset ja muut kuin tekniset muutokset.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan taata yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(24)  Jotta voidaan taata yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Tehokkuuden nimissä komissiolla olisi oltava mahdollisuus nimetä elin, kuten CESNI, jonka tehtävänä on vastaanottaa ilmoitukset ja julkistaa esimerkiksi toimivaltaisten viranomaisten ja hyväksyttyjen koulutusohjelmien luetteloon liittyvää tietoa, kun otetaan huomioon näiden tehtävien toistuvuus.

 

_____________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  CESNI, jonka toimintaan kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat osallistua, laatii sisävesiliikennettä koskevat normit, mukaan luettuna ammattipätevyyttä koskevat normit. Komissio voi ottaa huomioon tällaiset normit, kun sille on siirretty valta antaa säädöksiä tämän direktiivin mukaisesti.

(26)  CESNI, jonka toimintaan kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat osallistua, laatii sisävesiliikennettä koskevat normit, mukaan luettuna ammattipätevyyttä koskevat normit. Euroopan jokikomissioiden, asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja ammatillisten yhdistysten olisi osallistuttava täysipainoisesti CESNIn normien suunnitteluun ja laatimiseen. Kun tässä direktiivissä asetetut edellytykset täyttyvät, komission olisi viitattava CESNIn normeihin antaessaan täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten puitteiden vahvistaminen ammattipätevyyksien tunnustamiseksi sisävesiliikenteen alalla, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten puitteiden vahvistaminen ammattipätevyyksien vähimmäistason tunnustamiseksi sisävesiliikenteen alalla, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Ammattipätevyyksien tunnustamisjärjestelmä voisi olla ensimmäinen askel alan liikkuvuuden tehostamiseksi. Keskipitkällä aikavälillä on odotettavissa, että jäsenvaltioiden vertailukelpoisen ammatillisen koulutuksen järjestelmä helpottaisi liikkuvuutta ja antaisi takeet turvallisuudesta.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 b)  Sukupuolten tasapuolisen edustuksen parantamiseksi sisävesiliikenteen alalla olisi edistettävä naisten pääsyä alan ammatteihin. Sukupuoleen perustuvaa vihamielisyyttä ja syrjintää olisi torjuttava, kuten muillakin ammattialoilla. Laajentamalla perustaa, jolla mahdollistetaan pääsy sisävesiliikenteen alan ammatteihin, olisi myös voitava torjua alan työvoimapulaa.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  alukset, joiden pituuden (L), leveyden (B) ja syväyksen (T) tulo on vähintään 100 kuutiometriä;

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)   asevoimien, yleisestä järjestyksestä vastaavien voimien, väestönsuojelun, vesistöviranomaisten, palo- ja pelastustoimen ja muiden hätäpalvelujen käyttämiä aluksia;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a a)   jäsenvaltiossa erillään olevalla järvellä, jolla ei ole yhteyttä toisen jäsenvaltion sisävesiväylään, kausiluonteisesti liikennöiviä aluksia;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’sisävesiväylällä’ vesistöä, joka ei ole osa merta ja joka on avoin liikennöinnille;

(1)  ’sisävesiväylällä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2016/1629/EU1 a 4 artiklassa tarkoitettuja sisävesiväyliä;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 118).

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  ’hinaajalla’ alusta, joka on erityisesti suunniteltu suorittamaan hinauksia;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  ’työntöaluksella’ alusta, joka on erityisesti suunniteltu kuljettamaan työntökytkyettä;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c)  ’uivalla kalustolla’ uivaa rakennetta, jolla kuljetetaan työkoneita, kuten nostureita, ruoppauskoneita, paalujunttia tai elevaattoreita;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’kansimiehistön jäsenellä’ henkilöitä, jotka osallistuvat unionin sisävesillä liikennöivän aluksen käyttöön suorittamalla navigointiin, lastin käsittelyyn, ahtaukseen, huoltamiseen tai korjaamiseen liittyviä tehtäviä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on yksinomaisesti osoitettu moottorin ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttämiseen;

(6)   ’kansimiehistön jäsenellä’ henkilöitä, jotka osallistuvat unionin sisävesillä liikennöivän aluksen käyttöön suorittamalla navigointiin, aluksen toiminnan valvontaan, laivakonetekniikkaan, viestintään, turvallisuuteen, terveyden suojeluun ja ympäristönsuojeluun, lastin ja matkustajien käsittelyyn, ahtaukseen, huoltamiseen tai korjaamiseen liittyviä tehtäviä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on yksinomaisesti osoitettu moottorin ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttämiseen;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’matkustajaliikenteen asiantuntijalla’ henkilöä, jolla on pätevyys toteuttaa toimenpiteitä hätätilanteissa matkustaja-aluksilla;

(7)  ’matkustajaliikenteen asiantuntijalla’ aluksella työskentelevää henkilöä, jolla on pätevyys toteuttaa toimenpiteitä hätätilanteissa matkustaja-aluksilla;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’päälliköllä’ kansimiehistön jäsentä, jolla on pätevyys purjehtia aluksella jäsenvaltioiden sisävesiväylillä ja joka on vastuussa aluksen kulusta;

(8)  ’päälliköllä’ kansimiehistön jäsentä, jolla on pätevyys purjehtia aluksella jäsenvaltioiden sisävesiväylillä ja joka on kaikilta osin vastuussa aluksen kulusta, miehistöstä ja lastista;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’suurella kytkyeellä’ työntökytkyettä, joka muodostuu työntöaluksesta ja vähintään seitsemästä proomusta;

(12)  ’suurella kytkyeellä’ työntökytkyettä, jonka kokonaispituuden ja kokonaisleveyden tulo on vähintään 6 000 neliömetriä;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(14)  ’laivapäiväkirjalla’ virallista rekisteriä aluksen tekemistä matkoista;

(14)  ’laivapäiväkirjalla’ virallista rekisteriä aluksen tekemistä matkoista ja sen miehistöstä;

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(15)  ’meripalveluajalla’ aikaa, jonka kansimiehistön jäsen viettää aluksella aluksen sisävesillä suorittaman matkan aikana ja jonka toimivaltainen viranomainen validoi;

(15)  ’meripalveluajalla’ päivinä mitattua aikaa, jonka kansimiehistön jäsen viettää aluksella aluksen sisävesillä suorittaman matkan aikana ja jonka toimivaltainen viranomainen validoi ja johon sisältyy satamassa tai terminaalissa lastaus- tai purkutoimintoihin kuluva aika;

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi vapauttaa kaikki kansimiehistön jäsenet tai jotkin kansimiehistön jäsenten ryhmät 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamisesta, jos nämä toimivat yksinomaan sellaisilla kansallisilla liikennöintikelpoisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon. Kyseinen jäsenvaltio voi antaa kansallisia pätevyyskirjoja kansimiehistön jäsenille tässä direktiivissä esitetyistä yleisistä edellytyksistä poikkeavilla edellytyksillä. Tällaiset kansalliset pätevyyskirjat ovat voimassa vain sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

Poistetaan.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi vapauttaa kaikki 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt tai jotkin tällaisten henkilöiden ryhmät 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamisesta, jos nämä toimivat yksinomaan sellaisilla kansallisilla liikennöintikelpoisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon. Kyseinen jäsenvaltio voi antaa kansallisia pätevyyskirjoja tässä direktiivissä esitetyistä yleisistä edellytyksistä poikkeavilla edellytyksillä. Tällaiset kansalliset pätevyyskirjat ovat voimassa vain sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

Poistetaan.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Poikkeukset, jotka liittyvät kansallisiin sisävesiväyliin, joilla ei ole yhteyttä toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään

 

1.   Jäsenvaltio voi vapauttaa 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitetut henkilöt, jos nämä toimivat yksinomaan sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään, mukaan lukien meriväylän luonteisiksi luokitellut sisävesiväylät, kyseisissä artikloissa asetettujen velvoitteiden noudattamisesta.

 

2.   Edellä 1 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntävä jäsenvaltio voi antaa 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille pätevyyskirjoja tässä direktiivissä esitetyistä yleisistä edellytyksistä poikkeavilla edellytyksillä, edellyttäen että tällaisilla pätevyyskirjoilla varmistetaan riittävä turvallisuuden taso. Tällaiset kansalliset pätevyyskirjat ovat voimassa vain sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään. Kyseisten pätevyyskirjojen tunnustamista muissa jäsenvaltioissa säännellään tällä direktiivillä.

 

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti sovellettavista poikkeuksista. Komissio asettaa poikkeuksia koskevat tiedot julkisesti saataville.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi, jäsenvaltiot voivat yksilöidä sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja meriväylän luonteisia sisävesiväyliä, jos tällaiset riskit johtuvat seuraavista:

1.  Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi, jäsenvaltiot voivat yksilöidä sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä, ottaen huomioon tarpeen mukaan asiaankuuluvan eurooppalaisen jokikomission neuvot, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja meriväylän luonteisia sisävesiväyliä, jos tällaiset riskit johtuvat seuraavista:

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  paikallisliikenteeseen sovelletaan erityistä sääntelyä, joka ei ole osa sisävesiliikennettä koskevaa eurooppalaista säännöstöä ja joka on perusteltua erityisten hydromorfologisten ominaisuuksien vuoksi.

(c)  paikallisliikenteeseen sovelletaan erityistä sääntelyä, joka ei perustu sisävesiliikennettä koskevaan eurooppalaiseen säännöstöön ja joka on perusteltua erityisten hydromorfologisten ominaisuuksien vuoksi.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  korkea onnettomuustiheys tietyssä joen kohdassa.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat käyttää ainoastaan yhtä tai useampaa edellä 1 kohdassa mainituista tilanteista määrittääkseen sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita ne aikovat toteuttaa tämän artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan nojalla sekä toimenpiteiden pohjana olevat perustelut.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita ne aikovat toteuttaa tämän artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan nojalla, sekä toimenpiteiden pohjana olevat perustelut vähintään kahdeksan kuukautta ennen suunniteltua toteuttamispäivää.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa hyväksyä toimenpidettä kuuteen kuukauteen ilmoituspäivästä.

Poistetaan.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta komissio antaa täytäntöönpanopäätöksen, jolla hyväksytään ehdotetut toimenpiteet, jos ne ovat tämän artiklan ja 18 artiklan mukaiset, tai jolla muussa tapauksessa vaaditaan jäsenvaltiota muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ehdotettuja toimenpiteitä.

3.  Kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla hyväksytään ehdotetut toimenpiteet, jos ne ovat tämän artiklan ja 18 artiklan mukaiset, tai jolla muussa tapauksessa vaaditaan jäsenvaltiota muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ehdotettuja toimenpiteitä. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

Jos komissio ei reagoi kahdeksan kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta, jäsenvaltiolla on oikeus hyväksyä ehdotetut toimenpiteet tämän artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan nojalla.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikki toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin mukaisesti antamat 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut unionin pätevyyskirjat sekä 16 artiklassa tarkoitetut meripalvelukirjat ja laivapäiväkirjat ovat voimassa kaikilla unionin sisävesiväylillä.

1.  Kaikki toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin mukaisesti antamat 4 ja 5 artiklassa tarkoitetut unionin pätevyyskirjat sekä 20 artiklassa tarkoitetut meripalvelukirjat ja laivapäiväkirjat ovat voimassa kaikilla unionin sisävesiväylillä.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kaikki pätevyyskirjat, meripalvelukirjat ja laivapäiväkirjat, jotka on annettu kolmannen maan sellaisten sääntöjen mukaisesti, joissa määrätään vastaavista vaatimuksista kuin tässä direktiivissä, ovat voimassa kaikilla unionin sisävesiväylillä edellyttäen, että tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyä menettelyä ja ehtoja noudatetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

3.  Pätevyyskirjat, meripalvelukirjat ja laivapäiväkirjat, jotka on annettu kolmannen maan, jolla on yhteys jonkin jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään, sellaisten sääntöjen mukaisesti, joissa määrätään vastaavista vaatimuksista kuin tässä direktiivissä, ovat voimassa kaikilla unionin sisävesiväylillä edellyttäen, että tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa säädettyä menettelyä ja ehtoja noudatetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kaikki kolmannet maat voivat toimittaa komissiolle pyynnön maansa viranomaisten antamien pätevyyskirjojen, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen tunnustamisesta. Pyyntöön on liitettävä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen määrittämiseksi, että näiden asiakirjojen antamiseen sovelletaan tämän direktiivin vaatimuksia vastaavia vaatimuksia.

4.  Kaikki kolmannet maat, joilla on yhteys jonkin jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään, voivat toimittaa komissiolle pyynnön maansa viranomaisten antamien pätevyyskirjojen, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen tunnustamisesta. Pyyntöön on liitettävä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen määrittämiseksi, että näiden asiakirjojen antamiseen sovelletaan tämän direktiivin vaatimuksia vastaavia vaatimuksia.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos vaatimus täyttyy, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen kyseisen kolmannen maan antamien pätevyyskirjojen, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen tunnustamisesta unionissa, edellyttäen että kyseinen kolmas maa tunnustaa lainkäyttöalueellaan tämän direktiivin nojalla annetut asiakirjat.

Jos vaatimus täyttyy, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen kyseisen kolmannen maan antamien pätevyyskirjojen, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen tunnustamisesta unionissa, edellyttäen että kyseinen kolmas maa tunnustaa lainkäyttöalueellaan tämän direktiivin nojalla annetut asiakirjat ja sitoutuu esittämään viiden vuoden välein todisteet siitä, että sen kansalliset säännökset vastaavat tämän direktiivin säännöksiä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos jäsenvaltio katsoo, että jokin kolmas maa ei enää täytä tämän artiklan vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja esitettävä perustelut näkemykselleen.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan unionin pätevyyskirjojen mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. Näitä säädöksiä hyväksyessään komissio voi viitata jonkin kansainvälisen elimen vahvistamiin vaatimuksiin.

3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan unionin pätevyyskirjojen mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Päällikölle annettava unionin pätevyyskirja saa olla voimassa enintään 10 vuotta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdassa tarkoitetun rajoituksen soveltamista.

5.  Päällikölle annettava unionin pätevyyskirja ja erityisiin toimiin annettava unionin pätevyyskirja saavat olla voimassa enintään 10 vuotta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdassa tarkoitetun rajoituksen soveltamista.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Erityisiin toimiin annettava unionin pätevyyskirja saa olla voimassa enintään viisi vuotta.

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Päällikölle annettavat erityisluvat

Päällikölle annettavat erityisluvat ja niiden voimassaolo

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Henkilöiden, jotka hakevat 6 artiklan b alakohdan nojalla vaadittua erityislupaa, joka annetaan sellaisilla sisävesiväylien osuuksilla liikennöintiä varten, joilla esiintyy erityisiä riskejä, on toimitettava 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tyydyttävä asiakirjanäyttö

2.  Henkilöiden, jotka hakevat 6 artiklan b alakohdan nojalla vaadittua erityislupaa, joka annetaan sellaisilla sisävesiväylien osuuksilla liikennöintiä varten, joilla esiintyy erityisiä riskejä, on toimitettava 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tyydyttävä asiakirjanäyttö

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Unionin pätevyyskirjan uusiminen

Unionin pätevyyskirjan ja erityisiin toimiin annettavan pätevyyskirjan uusiminen

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Unionin pätevyyskirjan voimassaolon päättyessä jäsenvaltioiden on pyynnöstä uusittava kyseinen pätevyyskirja edellyttäen, että

Unionin pätevyyskirjan voimassaolon päättyessä jäsenvaltioiden on pyynnöstä uusittava kyseinen pätevyyskirja ja tarpeen mukaan siihen sisältyvät erityisluvat edellyttäen, että

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  miehistön jäsenille annettavan unionin pätevyyskirjan osalta toimitetaan 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu tyydyttävä asiakirjanäyttö;

(a)  kansimiehistön jäsenille annettavien unionin pätevyyskirjojen ja muiden kuin 6 artiklan d kohdassa tarkoitettujen erityislupien osalta toimitetaan 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu tyydyttävä asiakirjanäyttö;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos on viitteitä siitä, että pätevyyskirjoja tai erityislupia koskevat vaatimukset eivät enää täyty, jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat arvioinnit ja peruutettava kyseiset pätevyyskirjat ja luvat tarpeen mukaan.

Jos on viitteitä siitä, että pätevyyskirjoja tai erityislupia koskevat vaatimukset eivät enää täyty, jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat arvioinnit ja peruutettava kyseiset pätevyyskirjat ja luvat tarpeen mukaan. Mikä tahansa jäsenvaltio voi väliaikaisesti keskeyttää unionin pätevyyskirjan voimassaolon, jos jäsenvaltio katsoo, että keskeyttäminen on tarpeen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden on kirjattava viipymättä voimassaolon keskeytykset ja peruutukset 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun tietokantaan.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset ja niitä vastaavat taidot liitteessä II säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti.

1.  Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset ja niitä vastaavat taidot liitteessä II säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  matkustaja-aluksissa oleville vesiliikenteen turvallisuuden asiantuntijoille annettava pätevyyskirja.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Käytännön koe a ja b alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen saamiseksi voidaan järjestää aluksella tai 19 artiklan mukaisella simulaattorilla. Edellä c alakohdan osalta käytännön koe voidaan järjestää aluksella tai maalla sijaitsevassa soveltuvassa laitoksessa.

Käytännön koe a ja b alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen saamiseksi voidaan järjestää aluksella tai 19 artiklan mukaisella simulaattorilla. Edellä c alakohdan osalta käytännön koe voidaan järjestää aluksella 19 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävällä simulaattorilla tai maalla sijaitsevassa soveltuvassa laitoksessa.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään 3 kohdassa tarkoitettuja käytännön kokeita koskevista vaatimuksista ja täsmennetään käytännön kokeiden aikana testattavat erityistaidot ja ‑olosuhteet samoin kuin niitä aluksia koskevat vähimmäisvaatimukset, joilla käytännön koe voidaan suorittaa.

4.  Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään 3 kohdassa tarkoitettuja käytännön kokeita koskevista vaatimuksista ja täsmennetään käytännön kokeiden aikana testattavat erityistaidot ja -olosuhteet samoin kuin niitä aluksia koskevat vähimmäisvaatimukset, joilla käytännön koe voidaan suorittaa.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kokeet järjestetään niiden vastuulla. Niiden on varmistettava, että kokeet suoritetaan sellaisten koevalvojien johdolla, jotka ovat päteviä arvioimaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pätevyyksiä ja taitoja.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kokeet järjestetään niiden vastuulla. Niiden on varmistettava, että kokeet suoritetaan sellaisten koevalvojien johdolla, jotka ovat päteviä arvioimaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pätevyyksiä ja taitoja. Koevalvojilla ei saa olla eturistiriitaa.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jäsenvaltioiden on annettava käytännön kokeesta todistus hakijoille, jotka ovat läpäisseet 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun käytännön kokeen.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.   Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan käytännön kokeesta annettavien todistusten mallit. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.   Jäsenvaltioiden on tunnustettava ilman lisävaatimuksia tai -arviointia toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytännön kokeesta antamat todistukset.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jonka alueella asianomainen oppilaitos sijaitsee, on hyväksyttävä koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen.

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jolla on liikennöintikelpoisia sisävesiväyliä ja jonka alueella tunnustettu oppilaitos antaa koulutusta, on hyväksyttävä koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen, edellyttäen että koulutusohjelma kuuluu erottamattomana osana jäsenvaltion koulutusjärjestelmään. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä kansallisella tasolla koulutusohjelmia edellyttäen, että kyseiset ohjelmat täyttävät CESNIn laadunarviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmässä määrittelemät yhteiset perusteet.

 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään tällaisille ohjelmille yhteisistä perusteista, jotka perustuvat CESNIn laadunarviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmässä määrittelemiin yhteisiin perusteisiin.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  koe, jolla todennetaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttyminen, suoritetaan pätevien koevalvojien johdolla.

(c)  koe, jolla todennetaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttyminen, suoritetaan sellaisten pätevien riippumattomien koevalvojien johdolla, joilla ei ole eturistiriitoja.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koevalvoja, joka on osallistunut hakijan koulutukseen, katsotaan päteväksi koevalvojaksi ainoastaan ensimmäisen alakohdan c alakohdan tarkoituksia varten, jos hänen mukanaan on ainakin yksi toinen koevalvoja, joka ei ole osallistunut hakijan koulutukseen.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymien koulutusohjelmien suorittamisesta annetut tutkintotodistukset tai muut todistukset.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa on yksilöity sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on määritettävä lisäpätevyys, jota vaaditaan näillä osuuksilla purjehtivilta päälliköiltä, ja tavat osoittaa näiden vaatimusten täyttyminen.

Jäsenvaltioiden, joissa on yksilöity sisävesiväylien osuuksia, jotka kulkevat niiden oman alueen halki ja joilla esiintyy erityisiä riskejä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on määritettävä tarpeen mukaan yhteistyössä asiaankuuluvan eurooppalaisen jokikomission kanssa lisäpätevyys, jota vaaditaan näillä osuuksilla purjehtivilta päälliköiltä, ja tarvittavat tavat osoittaa näiden vaatimusten täyttyminen.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisiin tapoihin voi kuulua kyseisellä osuudella suoritettava tietty määrä matkoja, simulaattorikoe, monivalintakoe tai näiden kaikkien yhdistelmä.

Erityisen riskin edellyttämä pätevyys huomioon ottaen tällaisiin tapoihin voi kuulua kyseisellä osuudella suoritettava tietty määrä matkoja, simulaattorikoe, jos se on käytettävissä, monivalintakoe tai näiden kaikkien yhdistelmä. Osuuksilla, joilla esiintyy 8 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettuja erityisiä riskejä, on suoritettava tietty määrä matkoja.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä kohtaa soveltaessaan jäsenvaltioiden on sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita.

Tätä kohtaa soveltaessaan jäsenvaltioiden on sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita ja dokumentoitava kyseisen osuuden liikennöinnin turvallisuushistoria.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mikä tahansa jäsenvaltio voi arvioida erityisiin riskeihin liittyvää hakijan pätevyyttä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevilla vesiosuuksilla 1 kohdan mukaisesti vahvistettujen vaatimusten perusteella. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toimitettava pyynnöstä ja silloin, jos kyseessä on monivalintakokeella tai simulaattorilla suoritettava koe, muille jäsenvaltioille käytettävissä olevat välineet, joiden avulla ne voivat tehdä arvioinnin.

3.  Mikä tahansa jäsenvaltio voi arvioida erityisiin riskeihin liittyvää hakijan pätevyyttä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevilla vesiosuuksilla 1 kohdan mukaisesti vahvistettujen vaatimusten perusteella ja kyseisen toisen jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toimitettava pyynnöstä ja silloin, jos kyseessä on monivalintakokeella tai simulaattorilla suoritettava koe, arvioinnin tekevälle jäsenvaltiolle käytettävissä olevat välineet, joiden avulla se voi tehdä arvioinnin.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä pätevyyksien arvioinnissa käytettävät simulaattorit. Hyväksyntä on annettava pyynnöstä, jos osoitetaan, että laite täyttää 2 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistetut simulaattoreita koskevat vaatimukset. Hyväksynnässä on täsmennettävä, mikä pätevyyden arviointi on sallittua kyseisellä simulaattorilla.

1.  Koulutuksessa käytettäviä simulaattoreita koskevien vaatimusten on oltava vertailukelpoisia pätevyyksien arvioinnissa käytettäviin simulaattoreihin sovellettavien vaatimusten kanssa. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sekä koulutuksessa että pätevyyksien arvioinnissa käytettävät simulaattorit. Hyväksyntä on annettava pyynnöstä, jos osoitetaan, että laite täyttää 2 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistetut simulaattoreita koskevat vaatimukset. Hyväksynnässä on täsmennettävä, mikä pätevyyden arviointi on sallittua kyseisellä simulaattorilla.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään simulaattoreiden hyväksymisvaatimuksista ja täsmennetään toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset ja hallinnolliset menettelyt, jotta varmistetaan, että pätevyyden arviointiin käytettävät simulaattorit on suunniteltu niin, että niillä pystytään todentamaan pätevyys 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käytännön kokeita koskevien vaatimusten mukaisesti.

2.  Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään simulaattoreiden hyväksymisvaatimuksista ja täsmennetään toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset ja hallinnolliset menettelyt, jotta varmistetaan, että pätevyyden arviointiin käytettävät simulaattorit on suunniteltu niin, että niillä pystytään todentamaan pätevyys 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käytännön kokeita koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdollisuus käyttää simulaattoria taataan mahdollisuuksien mukaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisille.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ottaen huomioon tiedot, jotka vaaditaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten henkilöiden tunnistamisen, meripalveluajan ja suoritettujen matkojen osalta. Näitä malleja hyväksyessään komissio ottaa huomioon, että laivapäiväkirjoja käytetään myös neuvoston direktiivin 2014/112/EU19 täytäntöönpanon yhteydessä miehitysvaatimusten todentamiseen ja alusten matkojen kirjaamiseen, ja niissä saatetaan viitata jonkin kansainvälisen elimen vahvistamiin vaatimuksiin.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen mallit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen ottaen huomioon tiedot, jotka vaaditaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten henkilöiden tunnistamisen, meripalveluajan ja suoritettujen matkojen osalta. Näitä malleja hyväksyessään komissio ottaa huomioon, että laivapäiväkirjoja käytetään myös neuvoston direktiivin 2014/112/EU19 täytäntöönpanon yhteydessä miehitysvaatimusten todentamiseen ja aluksen matkojen kirjaamiseen.

__________________

__________________

19 Neuvoston direktiivi 2014/112/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä Euroopan sisävesiliikenneliiton (EBU), Euroopan laivurijärjestön (ESO) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta (EUVL L 367, 23.12.2014, s. 86).

19 Neuvoston direktiivi 2014/112/EU, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjen työajan järjestämistä koskevien seikkojen sääntelystä sisävesiliikenteessä Euroopan sisävesiliikenneliiton (EBU), Euroopan laivurijärjestön (ESO) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) välillä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen täytäntöönpanosta (EUVL L 367, 23.12.2014, s. 86).

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toimittaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sellaisten väärinkäytöltä suojattujen sähköisten meripalvelukirjojen, laivapäiväkirjojen ja ammattikorttien käyttöön ottamiseksi, joihin sisällytetään unionin pätevyyskirja, ja väärinkäytöltä suojattujen ja yksinkertaisten menettelyjen säätämiseksi kaikkien miehistön jäsenten työ- ja lepoaikojen todentamista varten.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ja liitteessä III tarkoitettujen lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien olennaisten vaatimusten perusteella säätää lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista täsmentämällä lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, etenkin siltä osin kuin on kyse testeistä, jotka lääkäreiden on tehtävä, kriteereistä, joita lääkäreiden on sovellettava määrittäessään työhön kelpoisuutta, sekä rajoituksista ja riskinhallintatoimenpiteistä.

6.  Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ja liitteessä III tarkoitettujen lääketieteellistä kelpoisuutta koskevien olennaisten vaatimusten perusteella säätää lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista täsmentämällä lääketieteellistä kelpoisuutta koskevat vaatimukset, etenkin siltä osin kuin on kyse testeistä, jotka lääkäreiden on tehtävä, kriteereistä, joita lääkäreiden on sovellettava määrittäessään työhön kelpoisuutta, sekä rajoituksista ja riskinhallintatoimenpiteistä.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Henkilötietoja saa käsitellä vain seuraaviin tarkoituksiin:

3.  Henkilötietoja saa käsitellä vain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1 a vahvistettujen henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti ja seuraaviin tarkoituksiin:

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi edelleen komissiolle siirretään valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskevissa rekistereissä olevia tietoja muilla tiedoilla, joita edellytetään 20 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksytyissä meripalvelukirja- ja laivapäiväkirjamalleissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietokannan ominaisuuksiin ja käyttöehtoihin liittyviä vaatimuksia ja joissa täsmennetään etenkin

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomat elimet arvioivat vähintään viiden vuoden välein pätevyyden hankkimista ja arviointia koskevan toiminnan ja unionin pätevyyskirjojen, meripalvelurekisterin ja laivapäiväkirjojen hallinnon.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumattomat elimet arvioivat vähintään kuuden vuoden välein pätevyyden hankkimista ja arviointia koskevan toiminnan ja unionin pätevyyskirjojen, meripalvelurekisterin ja laivapäiväkirjojen hallinnon.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alusten käyttöön osallistuvien henkilöiden kelpoisuuden todistamisesta.

2.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alusten käyttöön osallistuvien henkilöiden kelpoisuuden todistamisesta. Niiden on noudatettava tässä täysimääräisesti asetuksessa (EU) 2016/679 vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 19 artiklassa, 21 artiklassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi … päivästä …kuuta …(*entry into force).

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Käyttäessään 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 19 artiklassa, 21 artiklassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua siirrettyä säädösvaltaa komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa viitataan jonkin kansainvälisen elimen vahvistamiin vaatimuksiin.

6.  Käyttäessään 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 17 artiklan 1 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua siirrettyä säädösvaltaa komissio hyväksyy tätä direktiiviä täydentäviä delegoituja säädöksiä, joissa viitataan jonkin kansainvälisen elimen, erityisesti CESNIn, vahvistamiin normeihin, ja asetetaan niiden soveltamispäivä, edellyttäen että

 

(a)   normit ovat saatavilla ja ajan tasalla;

 

(b)   normit täyttävät tarvittaessa asiaa koskevissa liitteissä asetetut vaatimukset;

 

(c)   CESNIn tai muun asiaan kuuluvan kansainvälisen elimen päätöksentekoprosessin muutokset eivät vaaranna unionin etuja.

 

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, komissio voi säätää muista normeista tai viitata muihin normeihin.

 

Komissio varmistaa, että normit ovat saatavilla kaikilla Euroopan unionin toimielinten virallisilla kielillä.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio voi nimetä elimen, jonka tehtävänä on vastaanottaa tässä direktiivissä säädettyjä ilmoituksia ja huolehtia tietojen julkistamisesta.

Poistetaan.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Hyväksyessään 10 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 1 b alakohdassa ja 20 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä komissio viittaa CESNIn vahvistamiin normeihin ja asettaa soveltamispäivän, edellyttäen että

 

(a)   normit ovat saatavilla ja ajan tasalla;

 

(b) normit täyttävät tarvittaessa tässä direktiivissä asetetut vaatimukset;

 

(c)   CESNIn tai muun asiaan kuuluvan kansainvälisen elimen päätöksentekoprosessin muutokset eivät vaaranna unionin etuja.

 

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, komissio voi säätää muista normeista tai viitata muihin normeihin.

 

Komissio varmistaa, että mallit ovat saatavilla kaikilla Euroopan unionin toimielinten virallisilla kielillä.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin sekä 8, 10, 20 ja 29 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten toimintaa ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään seitsemän vuoden kuluttua 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

1.  Komissio arvioi tämän direktiivin sekä 8, 10, 16, 20 ja 29 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten toimintaa ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta komissio hyväksyy vaiheittain delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

1.  Kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta komissio hyväksyy vaiheittain delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  10 ja 20 artiklassa säädetyt mallit;

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e)  15 artiklan 3 kohdassa säädetyt käytännön kokeita koskevat vaatimukset;

(e)  15 artiklan 4 kohdassa säädetyt käytännön kokeita koskevat vaatimukset;

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan 10 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 1 b kohdassa ja 20 artiklan 4 kohdassa säädettyjen unionin pätevyyskirjojen, käytännön kokeesta annettavien todistusten sekä meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen mallit. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Direktiivin 96/50/EY mukaisesti annetut päällikön pätevyyskirjat ja kyseisen direktiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut Reinin purjehdusluvat, jotka on annettu ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä, ovat edelleen voimassa niillä unionin vesiväylillä, joilla ne olivat voimassa ennen tätä päivää, enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Ennen tämän voimassaolon päättymistä kyseiset asiakirjat antaneen jäsenvaltion on annettava unionin pätevyyskirja päälliköille, joilla on tällainen pätevyyskirja, tässä direktiivissä säädetyn mallin mukaisesti tai tämän direktiivin 9 artiklan 2 kohdan mukainen pätevyyskirja, edellyttäen että kyseiset henkilöt toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän asiakirjanäytön ja

1.  Direktiivin 96/50/EY mukaisesti annetut päällikön pätevyyskirjat ja kyseisen direktiivin 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut Reinin purjehdusluvat, jotka on annettu ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä, ovat edelleen voimassa niillä unionin vesiväylillä, joilla ne olivat voimassa ennen tätä päivää, enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Ennen tämän voimassaolon päättymistä kyseiset asiakirjat antaneen jäsenvaltion on annettava unionin pätevyyskirja päälliköille, joilla on tällainen pätevyyskirja, tässä direktiivissä säädetyn mallin mukaisesti tai tämän direktiivin 9 artiklan 2 kohdan mukainen pätevyyskirja, edellyttäen että kyseiset henkilöt toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän asiakirjanäytön.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  että lainsäädännössä, jonka nojalla pätevyyskirja annettiin, vaaditaan vähintään 720 päivän meripalveluaika edellytyksenä kaikilla unionin vesiväylillä voimassa olevan päällikön pätevyyskirjan saamiselle; tai

Poistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  että jos lainsäädännössä, jonka nojalla pätevyyskirja annettiin, vaaditaan alle 720 päivän meripalveluaika edellytyksenä kaikilla unionin vesiväylillä voimassa olevan päällikön pätevyyskirjan saamiselle, päällikkö toimittaa meripalvelukirjaan pohjautuvan näytön meripalveluajasta, joka vastaa erotusta kyseisten 720 päivän ja sen kokemuksen välillä, joka vaaditaan sen lainsäädännön nojalla, jonka perusteella pätevyyskirja annettiin.

Poistetaan.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muut miehistön jäsenet kuin päälliköt, joilla on pätevyyskirja, jonka jäsenvaltio on antanut ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä tai joka tunnustetaan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat edelleen käyttää kyseistä pätevyyskirjaa enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Tänä aikana muihin miehistön jäseniin kuin päälliköihin voidaan edelleen soveltaa direktiiviä 2005/36/EY siltä osin kuin on kyse heidän pätevyytensä tunnustamisesta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten parissa. Ennen tämän kauden päättymistä ne voivat hakea unionin pätevyyskirjaa tai 9 artiklan 2 kohdan mukaista todistusta tällaisia todistuksia antavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttäen että he toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän näytön ja todistavat meripalvelukirjan perusteella seuraavat meripalveluajat:

3.  Muut miehistön jäsenet kuin päälliköt, joilla on pätevyyskirja, jonka jäsenvaltio on antanut ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä tai joka tunnustetaan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat edelleen käyttää kyseistä pätevyyskirjaa enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Tänä aikana muihin miehistön jäseniin kuin päälliköihin voidaan edelleen soveltaa direktiiviä 2005/36/EY siltä osin kuin on kyse heidän pätevyytensä tunnustamisesta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten parissa. Ennen tämän kauden päättymistä ne voivat hakea unionin pätevyyskirjaa tai 9 artiklan 2 kohdan mukaista todistusta tällaisia todistuksia antavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttäen että he toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän näytön ja todistavat meripalvelukirjan tai laivapäiväkirjan taikka muun todisteen perusteella seuraavat meripalveluajat:

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 3 kohdan 1 alakohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettua meripalveluajan vähimmäiskestoa voidaan vähentää enintään 360 päivää, jos hakijalla on toimivaltaisen viranomaisen tunnustama todistus, jossa vahvistetaan sisävesiliikenteen alan erikoiskoulutus ja siihen sisältyvä käytännön liikennöintityö; vähennys ei saa ylittää erikoiskoulutuksen kestoa.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  suoritettava menestyksekkäästi kurssi, jolla annetaan vaaditun tasoinen turvallisuusasioiden peruskoulutus.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1.2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  hoidettava tehtäviään ainoastaan siinä jäsenvaltiossa voimassa olevien alaikäisten suojelua koskevien määräysten puitteissa, jossa harjoittelija oleskelee kyseisenä ajankohtana, paitsi jos koulutussopimusta koskevassa aineellisessa oikeudessa määrätään korkeammasta suojelun tasosta;

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1.2 b alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – b alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – c alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  oltava vähintään 19 vuoden ikäinen;

Poistetaan.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  täytynyt hankkia vähintään 5 vuotta työkokemusta ennen koulutusohjelman aloittamista;

–  täytynyt hankkia vähintään 3 vuotta työkokemusta ennen koulutusohjelman aloittamista tai 500 päivää työkokemusta merialuksella kansimiehistön jäsenenä tai täytynyt suorittaa ammattikoulutusohjelma, jonka kesto on vähintään kolme vuotta, ennen hyväksytyn koulutusohjelman aloittamista;

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – c alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

tai

 

c a)

 

  täytynyt kerryttää meripalveluaikaa vähintään 540 päivää 10 vuoden kuluessa toimiessaan kansimiehenä;

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2 alakohta – a alakohta – -1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  oltava vähintään 17 vuoden ikäinen;

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2 alakohta – a alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2 alakohta – b alakohta – -1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  oltava vähintään 17 vuoden ikäinen;

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.3 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 3.1 alakohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1 alakohta – b alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1 alakohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  täytynyt hankkia vähintään 5 vuotta työkokemusta ennen hyväksytyn koulutusohjelman aloittamista;

–  täytynyt hankkia vähintään 4 vuotta työkokemusta ennen koulutusohjelman aloittamista tai 500 päivää työkokemusta merialuksella kansimiehistön jäsenenä tai täytynyt suorittaa ammattikoulutusohjelma, jonka kesto on vähintään kolme vuotta, ennen hyväksytyn koulutusohjelman aloittamista, jonka kesto on vähintään kaksi vuotta;

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1 alakohta – c alakohta – 4 a lutelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada todistus radioasemanhoitajan pätevyydestä.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta – 1.3 alakohta – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  avustamaan aluksen päällikköä matkustajille tarkoitettujen palvelujen tarjoamisessa.

–  avustamaan aluksen päällikköä matkustajille tarkoitettujen palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien erityistoimet liikuntarajoitteisia henkilöitä varten.

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  suunnittelemaan matka ja navigoimaan sisävesiväylillä, mihin sisältyy kyky valita järkevin, taloudellisin ja ekologisin purjehdusreitti lastaus- ja purkumääränpään saavuttamiseksi ottaen huomioon tosiasiallisiin olosuhteisiin perustuva tehokkain purjehdusaikataulu;

–  suunnittelemaan matka ja navigoimaan sisävesiväylillä, mihin sisältyy kyky valita järkevin, taloudellisin ja ekologisin purjehdusreitti lastaus- ja purkumääränpään saavuttamiseksi ottaen huomioon CEVNIn säännöt ja sovellettavat liikennöintiä koskevat säännöt;

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  purjehtimaan ja ohjaamaan alusta sisävesiväylillä kaikissa olosuhteissa niin, että turvataan aluksen turvallinen toiminta;

–  purjehtimaan ja ohjaamaan alusta sisävesiväylillä kaikissa olosuhteissa niin, että turvataan aluksen turvallinen toiminta myös tilanteissa, joissa liikennemäärä on suuri;

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  soveltamaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehtyä eurooppalaista sopimusta (ADN-sopimus) koskevia perustietoja;

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  käyttämään VHF-taajuuksilla toimivia laitteita navigoitaessa sisävesillä.

Poistetaan.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.3 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  suunnittelemaan ja varmistamaan matkustajien turvallinen kuljettaminen ja matkustajista huolehtiminen matkan aikana.

–  suunnittelemaan ja varmistamaan matkustajien, myös liikuntarajoitteisten henkilöiden, turvallinen kuljettaminen ja heistä huolehtiminen matkan aikana.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.6 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  varmistamaan sujuva viestintä koko ajan; tähän sisältyy kyky käyttää merenkulun mallisanastoa tilanteissa, joissa on kommunikointiongelmia;

–  varmistamaan sujuva viestintä koko ajan; tähän sisältyy kyky käyttää merenkulun mallisanastoa tilanteissa, joissa on kommunikointiongelmia, direktiivissä 2008/106/EY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, joihin sisältyy englannin kielen käyttö muiden kielten ohella;

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.7 alakohta – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristön suojelu

Terveyden ja turvallisuuden, matkustajien oikeuksien sekä ympäristön suojelu

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.7 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  säilyttämään aluksella olevien henkilöiden turvallisuus;

–  säilyttämään aluksella olevien henkilöiden turvallisuus ja, jos aluksella on matkustajia, olemaan tietoinen asiaankuuluvista matkustajien oikeuksista ja soveltamaan niitä myös liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta;

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 2.7 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.7 a.  Valvonta

 

Päällikön on kyettävä

 

–  antamaan ohjausta kaikissa tämän liitteen 1 luvussa tarkoitetuissa kansimiehistön muiden jäsenten suorittamissa tehtävissä ja valvomaan niitä, mihin sisältyy kyky suorittaa kyseisiä tehtäviä.

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  soveltamaan turvallisuusohjeita ja toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet matkustajien suojelemiseksi yleisesti, etenkin hätätilanteissa (esim. evakuointi, vaurio, yhteentörmäys, karilleajo, tulipalo, räjähdys tai muu tilanne, joka voi aiheuttaa paniikin).

–  soveltamaan turvallisuusohjeita ja toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet matkustajien suojelemiseksi yleisesti, etenkin hätätilanteissa (esim. evakuointi, vaurio, yhteentörmäys, karilleajo, tulipalo, räjähdys tai muu tilanne, joka voi aiheuttaa paniikin) sekä toteuttamaan tarvittavat toimet sellaisia henkilöitä varten, joilla on erityistarpeita, kuten liikuntarajoitteiset henkilöt;

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kyettävä viestimään englannin kielen peruskäsitteillä;

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 4 kohta – 4.1 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  olemaan tietoinen sovellettavista matkustajien oikeuksista, mukaan lukien esteettömyyttä koskevat oikeudet, antamaan niihin liittyvää neuvontaa ja noudattamaan niitä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Tausta

Maantieteellisistä syistä sisävesiliikenteen harjoittaminen rajoittuu tiettyihin jäsenvaltioihin. Sisävesiliikenne on keskittynyt unionissa pääasiassa Reinille, jonka osuus on 75 prosenttia liikenteestä, ja Tonavalle, jonka osuus on noin 10 prosenttia. Unionin laivaston (noin 17 000 alusta) omistaa pääasiassa (80 prosenttia) viisi jäsenvaltiota: Alankomaat (33 prosenttia), Saksa (20 prosenttia), Ranska (11 prosenttia), Romania (9 prosenttia) ja Belgia (7 prosenttia). Omistussuhteista riippumatta suuntauksena on alusten lippuvaltion vaihtaminen Maltaksi ja Kyprokseksi erityisesti jokiristeilyalalla.

Vuonna 2014 kuljetettujen tavaroiden kokonaismäärä Euroopan sisävesiliikenneväylillä oli 551 miljoonaa tonnia. Sisävesiliikenteen kokonaisosuus on ollut melko vakaa vuodesta 1998 lähtien, suunnilleen 6 prosenttia koko unionin tavaraliikenteestä. Euroopan maista tavaroita kuljetettiin eniten sisävesiväylillä Alankomaissa ja Saksassa, joiden osuus kulkumuotojakaumasta on 50 prosenttia Reinin käytävällä.

Sisävesiliikenne on myös yhä suositumpaa matkailutoimintaa. Euroopan joilla toimi vuonna 2015 noin 320 risteilyalusta, joista noin 75 prosenttia Reinillä ja Tonavalla. On syytä panna merkille jokiristeilyalan myönteinen suuntaus viime vuosina, sillä matkustajien määrä nousi vuosien 2014 ja 2015 välissä 17 prosenttia (1,13 miljoonasta matkustajasta vuonna 2014 1,33 miljoonaan vuonna 2015).

Sisävesiliikenteen ala perustuu suurelta osin yhtä alusta käyttäviin omistajiin, jotka työllistävät vain erittäin vähän miehistön jäseniä. Yhteensä ala työllistää noin 45 000 ihmistä unionissa. Noin 30 prosenttia miehistön jäsenistä on itsenäisiä ammatinharjoittajia, kun taas 70 prosenttia on liikkuvia työntekijöitä, joista suurin osa on lähtöisin Alankomaista, Saksasta, Ranskasta, Luxemburgista, Italiasta, Belgiasta, Romaniasta ja Bulgariasta.

Ala kuitenkin kehittyy. Sellaisten pienten yritysten määrä, joissa on vain yksi tai kaksi miehistön jäsentä, on laskenut voimakkaasti vuodesta 2012 lähtien, ja alalla toimii yhä enemmän yrityksiä, joissa on 20–50 työntekijää ja jotka omistavat useita aluksia. Vanhoja aluksia korvataan asteittain suuremmilla aluksilla, jotka on varustettu teknisesti kehittyneillä koneilla ja joissa tarvitaan enemmän miehistöä.

Euroopan sisävesiväylät tarjoavat vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, mikä on entistä tärkeämpää, koska ennusteiden mukaan liikenteen tarpeet ja määrät lisääntyvät tulevina vuosikymmeninä. Koska sisävesiväylät ovat kestävä vaihtoehto tieliikenteelle, niillä voidaan myös vähentää osaltaan kuljetusten ympäristövaikutuksia. Alan kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan useita toimia. Verkkojen Eurooppa -välineen avulla sisävesiliikenteen infrastruktuuria, kuten vanhentuneita sulkuja tai pysyviä pullonkauloja, voidaan nykyaikaistaa. Myös aluksia koskevaan vihreään teknologiaan investoimista edistetään. Sisävesiliikenteen ala kärsii myös pätevien työntekijöiden puutteesta ja työvoiman ikääntymisestä, sillä työntekijöiden keski-ikä on 55 vuotta. Sen vuoksi tarvittaisiin toimia, joilla voitaisiin parantaa ammatin houkuttelevuutta.

Komission ehdotus

Komissio ehdotti siksi toimia, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta unionin sisällä ja houkutellaan taustaltaan erilaisia päteviä työntekijöitä alalle. Tätä nykyä direktiivit 96/50/EY ja 91/672/ETY rajoittuvat unionin muilla sisävesiväylillä kuin Rein-joella toimivien alusten päällikköjen pätevyyden vastavuoroiseen tunnustamiseen. Reinin navigaation keskuskomissio (CCNR) tunnustaa muiden jäsenvaltioiden antamat päälliköiden pätevyyskirjat, mutta menettelyt ovat pitkällisiä, ja niissä voidaan asettaa lisävaatimuksia. Nämä kaksi rinnakkaista sääntelyjärjestelmää haittaavat merkittävästi työvoiman liikkuvuutta alalla.

Ehdotuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on tunnustettava kaikkien miehistön jäsenten, ei ainoastaan päälliköiden, pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja. Komissio ehdotti myös kolmansien maiden antamien asiakirjojen tunnustamisen helpottamista. Vastavuoroinen tunnustamisen perustuu yhteisiin vähimmäisvaatimuksiin, jotka on täytettävä pätevyyskirjan saamiseksi. Eritasoisia taitoja koskevat pätevyysvaatimukset on myös määritelty. Pätevyyttä testataan koulutusohjelman lopussa tai suorittamalla koe, jonka järjestämisestä vastaa hallintoviranomainen. Kun jokaiselta hakijalta edellytetään kokeen läpäisemistä, työvoiman pätevyyden arvioinnissa siirrytään kokemukseen perustuvasta järjestelmästä, jossa tietty määrä palveluvuosia aluksella riitti todistamaan pätevyyden, pätevyyteen perustuvaan järjestelmää. Pätevyyteen perustuva järjestelmä tarjoaa enemmän joustavuutta esimerkiksi meriliikenteen tai kalastuksen alalta tuleville uusille tulokkaille, jotka päättävät pestautua sisävesiliikenteen alalle uransa myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi komissio ehdotti, että lääketieteellisen kelpoisuuden arviointi perustuisi yhdenmukaistettuihin sääntöihin.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu yleisesti myönteisesti komission ehdotukseen, jossa säädetään sisävesiliikenteen alan työntekijöitä koskevista yhdenmukaistetuista korkeista pätevyysvaatimuksista ja varmistetaan siten pätevien työntekijöiden liikkuvuus koko unionissa. Esittelijä haluaa kuitenkin esittää erinäisiä tarkistuksia ehdotuksen parantamiseksi.

Hän kannattaa komission ehdottamaa säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat jättää uuden järjestelmän ulkopuolelle ne kansimiehistön jäsenet, jotka toimivat yksinomaan sellaisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä toiseen jäsenvaltioon. Suhteellisuussyistä esittelijä ehdottaa myös, että suljetaan pois ne kansimiehistön jäsenet, jotka työskentelevät aluksilla, jotka toimivat ainoastaan hyvin rajoitetulla toimintasäteellä, kuten jotkut lautat. Yleisesti direktiivi olisi osoitettava ainoastaan niille jäsenvaltioille, joilla on sisävesiväyliä ja/tai jotka tarjoavat koulutusta ja pätevyyttä koskevia välineitä ja ohjelmia sisävesiliikenteen kansimiehistön jäsenille.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille yhteiset kriteerit, joiden perusteella määritellään ne sisävesiväylien osuudet, joilla esiintyy erityisiä riskejä, ja avoimen menettelyn, jonka avulla voidaan hankkia pätevyys purjehtia näillä osuuksilla, sillä tämä on nykyisessä järjestelmässä esteenä työvoiman liikkuvuudelle. Kriteereissä, joiden perusteella määritellään osuus, jolla esiintyy erityisiä riskejä, olisi kuitenkin otettava huomioon myös korkea onnettomuusriski paikassa, jossa tätä riskiä ei voida helposti pienentää muilla keinoin. Jäsenvaltion, jossa sijaitsee osuus, jolla esiintyy erityisiä riskejä, olisi voitava valvoa, millä muulla jäsenvaltiolla on oikeus suorittaa pätevyyden arviointia näitä osuuksia varten. Käytännön kokemusta voidaan edellyttää tietyillä osuuksilla, joilla esiintyy riskejä, ja hakijoiden olisi toimitettava näyttö siitä, että he ovat purjehtineet kyseisellä osuudella vaaditun määrän matkoja.

Kolmansien maiden myöntämien pätevyyskirjojen tunnustaminen on relevanteilta niille maille, joilla on liikennöintikelpoinen vesiväylä, jolla on yhteys unionin liikennöintikelpoiseen sisävesiväylään. Siksi esittelijä ehdottaa, että direktiiviin perustuva tunnustaminen rajoitetaan koskemaan kyseisiä maita. Hän epäilee, voisiko komissio valvoa tehokkaasti, ovatko kolmansien maiden kansalliset säännöt kaikkialla samat kuin tässä direktiivissä vahvistetut säännöt.

Koska pätevyyden tutkiminen on olennainen osa uutta pätevyyden tunnustamista koskevaa järjestelmää, esittelijä katsoo, että koevalvojien laatu on erittäin tärkeää ja että heillä ei saisi olla eturistiriitaa. Hakijoilla olisi myös oltava mahdollisuus suorittaa kokeita esimerkiksi simulaattorilla tietyssä jäsenvaltiossa, ja käytännön kokeesta annettava todistus olisi tunnustettava kaikissa muissa jäsenvaltioissa pätevyyskirjaa haettaessa.

Euroopan sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaava eurooppalainen komitea (CESNI), johon kuuluu asiantuntijoita kaikista jäsenvaltioista sekä tarkkailijoita, sidosryhmiä ja Euroopan jokikomissioiden edustajia, on perustettu vahvistamaan yhteiset säännöt sisävesiliikennettä varten koko unionissa. Sen työ ammattipätevyyden alalla olisi otettava huomioon. Komission olisi siksi otettava käyttöön CESNIn normit hyväksyessään delegoituja säädöksiä ja/tai täytäntöönpanosäädöksiä tämän direktiivin perusteella.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoisille tulokkaille tarjottuun mahdollisuuteen saada matruusin tai päällikön pätevyys lyhennettyjen koulutusohjelmien avulla. Olisi edelleen helpotettava sellaisten hakijoiden ammattiin pääsyä, joilla on kokemusta merenkulkijoina tai jotka ovat suorittaneet ammattikoulutusohjelman aiemmin.

Vaikka pätevyyteen perustuvassa järjestelmässä meripalveluaikaa koskevilla vaatimuksilla on vähemmän merkitystä, kun hakijan on läpäistävä koe ennen todistuksen saamista, käytännön kokemusta ei pitäisi aliarvioida. Toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi olisi vaadittava vähintään 405 päivän meripalveluaika, joka vastaa 6 kuukauden navigointia. Olisi korostettava, että kokemusta ei voida täysin korvata simulaattorilla annettavalla koulutuksella.

Esittelijä on myös lisännyt ehdotukseen joitakin lisätaitoja, kuten liikennesääntöjen tuntemuksen ja perustiedot vaarallisten aineiden kuljetuksesta, joita vaadittaisiin päällikön pätevyyden saamiseksi. Koska aluksella on vähän miehistön jäseniä, myös päälliköiden olisi voitava avustaa kansimiehistön jäseniä heidän jokapäiväisessä työssään, jossa vaaditaan myös operatiivisen tason taitoja. Vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi asianmukainen viestintä kaikkien muiden alusten ja maissa toimivien viranomaisten kanssa on olennaisen tärkeää. Päälliköiltä olisi sen vuoksi vaadittava englannin kielen perustaitoa. Englannin kielen taito olisi vieläkin tärkeämpää matkustajaliikenteen asiantuntijoille, jotka ovat vastuussa matkustajien suojelemisesta hätätilanteissa.

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (13.10.2016)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta
(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Valmistelija: Lynn Boylan(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Sisävesiliikenne on luonteeltaan eurooppalainen asia, koska useimmat sisävesireitit ovat rajat ylittäviä liikennöintireittejä.

Jalanjäljen viherryttäminen edellyttää rahtauksen siirtymistä maanteiltä vesille, ja siksi olisi tuettava sisävesiliikenteen nykyisten työpaikkojen säilyttämistä ja uusien luomista.

Sisävesiliikenteen tärkein näkökohta on ammattiaan harjoittavan miehistön ja päällystön, matkustajien, alusten, tavaroiden ja ympäristön yleinen turvallisuus. Turvallisuus on tärkeää myös sisävesillä liikennöivien alusten välittömässä läheisyydessä oleville ihmisille, tavaroille ja ympäristölle, joille saattaa aiheutua haittaa, jos onnettomuuksia/väärinkäytöksiä ilmenee.

Turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että asiasta annettuja vaatimuksia noudatetaan. Näin puolestaan varmistetaan, että alalla työskentelevät toteuttavat tarvittavat toimenpiteet vastuullisesti.

Ammatillinen koulutus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta normien on oltava vertailukelpoisia, jotta turvallisuus voidaan taata kaikkialla sisävesillä, etenkin kun otetaan huomioon, että työtä tehdään liikkeellä oltaessa.

Työntekijöiden liikkuvuus mahdollistaa päällystölle ja miehistölle työskentelyn muissa jäsenvaltioissa. Liikkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että ammattipätevyydet tunnustetaan.

Ammattitutkintojen tunnustaminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että pätevyydet ovat vertailtavissa ja että niitä arvioidaan ja ne hyväksytään. Muutoin miehistö ja päällystö saattaisivat hankkia minkä todistuksen tahansa siitä jäsenvaltiosta, jossa asiaa koskevat vaatimukset ovat väljimmät. Tätä todistuskeinottelua on vältettävä, koska se aiheuttaisi tilanteen, joka mahdollistaa väärinkäytökset ja halvimmat tai helpoimmin saatavat todistukset saattaisivat alentaa normeja.

Vesireittien turvallisuuden takaamiseksi asiassa tarvittavien tutkintojen olisi oltava voimassa siten, että kaikki asianosaiset voivat vertailla niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeuksia olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Normien on myös miehistön ja päällystön liikkuvuuden takaamiseksi oltava sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja myös yhteydettömillä vesireiteillä. Muussa tapauksessa miehistön ja päällystön ulkopuolisista jäsenvaltioista ja ulkopuolisilla yhteydettömillä vesireiteillä hankkimia todistuksia ei tunnustettaisi tämän direktiivin mukaisesti, jolloin kyseisiltä miehistön ja päällystön jäseniltä evättäisiin käytännössä liikkuvuus. Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät siis olisi kaikkien ulottuvilla, mikä olisi vastoin direktiivin henkeä.

Parhaiden turvallisuusvaatimusten soveltaminen edellyttää, että selvitetään ne vesiväylien osuudet, joilla on erityisiä riskejä. Tästä voivat huolehtia vastuullisesti ne jäsenvaltiot, joiden alueella tällaisia erityisen riskin väyläosuuksia on. Komissio määrittelee jäsenvaltioille perusteet, joiden nojalla jokin alue voidaan ilmoittaa erityisriskialueeksi, jotta voidaan välttää osuuksien vilpillistä yksilöintä (koko joki/kanava ilmoitetaan riskiosuudeksi).

Ammatillinen koulutus on jäsenvaltioiden käsissä. Vähimmäisnormien määrittäminen ei kuitenkaan riitä, koska se tarkoittaa usein väljiä normeja. Sisävesiliikenne on alana melko turvallinen, koska pitkän ajan kuluessa on kehitetty tiukkoja ammattipätevyyttä koskevia vaatimuksia hyödyntäen jokikomissioiden kokemuksia. On tärkeää, että komissio sekä jäsenvaltioiden, jokikomissioiden ja työmarkkinaosapuolten asiantuntijat kehittävät ja määrittävät sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa (CESNI) yhteisiä ammatillista koulutusta koskevia vaatimuksia.

Väljät vaatimukset eivät paranna ammatin houkuttelevuutta, vaan houkuttelevuus paranee, kun miehistön jäsenistä voi tulla hyvin koulutettuja ja osaavia asiantuntijoita, joita alalla tarvitaan ja joilla on kysyntää, jotta työtä voidaan jatkaa ja turvallisuudesta voidaan huolehtia.

Jo voimassa olevien todistusten tunnustaminen on askel tähän suuntaan. Tämä on kuitenkin toteutettava polkematta normeja ja ilman todistuskeinottelua, todistusten ostamista ja petollista toimintaa. Pätevyysvaatimusten takaaminen on merkittävä askel siihen suuntaan, että niin päällystön kuin miehistönkin on läpäistävä käytännön koe osoittaakseen pätevyytensä. Joissain tapauksissa koe on järkevää suorittaa suullisesti käyttämällä radiota ja selostamalla, millainen tilanne on käytännössä. Koulutuksen kannalta on tärkeää, että ei pelkästään osallistuta koulutusohjelmiin, vaan pätevyys on osoitettava arvioinnissa/kokeessa, koska navigointiaika jää liian vähäiseksi, jos miehistön jäsenet eivät työskentele tehtävissä, jotka ovat merkittäviä sisävesialuksen toiminnalle.

Merillä purjehtivien alusten työntekijöiden olisi voitava siirtyä sisävesiliikenteeseen helpommin vaatimuksista kuitenkaan tinkimättä. Tämä tarkoittaa, että aiemman ammatin on kytkeydyttävä merillä purjehtivan aluksen toimintaan. Alan olisi oltava avoinna myös muiden ammattien työntekijöille, mutta tällä ei pidä kiertää sisävesiliikenteen alan tavanomaista ammatillista koulutusta.

Koulutuksessa on käytettävä samoja simulaattoreita kuin kokeissa, jotta ei aiheudu vaatimusten vesittämisen riskiä.

Turvallisuutta ja ammatillista koulutusta koskevien vaatimusten suojaamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot voivat ilmaista huolensa / valittaa tutkintotodistuksesta, jos sen paikkansapitävyyttä epäillään. Komission on syytä kerätä tällaiset valitukset toteuttaakseen toimenpiteitä väärinkäytöksiä vastaan ja arvioidakseen järjestelmää kokonaisuutena.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa1 a määritellään unionin tasolla käsitteet ”tutkinto”, ”pätevyys” ja ”taidot”. Kaikessa uudessa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan tutkintoja koskevia standardeja, olisi sovellettava näitä käsitteitä sellaisina kuin ne ovat määritettyinä kyseisessä suosituksessa.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1).

Perustelu

Eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä on tullut keskeinen normi ja viiteasiakirja. Uuden lainsäädännön, jossa käytetään tutkintoihin liittyvää terminologiaa (pätevyys, tutkinto, taidot), olisi paremman sääntelyn mukaisesti perustuttava voimassa oleviin määritelmiin.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Liikkuvuuden helpottamiseksi, vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ja ihmishenkien suojaamiseksi on keskeisen tärkeää, että kansimiehistön jäsenillä, matkustaja-aluksilla hätätilanteissa vastuussa olevilla henkilöillä ja nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten tankkauksesta vastaavilla henkilöillä on todistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä. Noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi heillä olisi oltava nämä todistukset mukanaan ammattia harjoittaessaan.

(5)  Liikkuvuuden helpottamiseksi, vesiliikenteen turvallisuuden takaamiseksi ja ihmishenkien ja ympäristön suojaamiseksi on keskeisen tärkeää, että niin matkustaja- kuin huoltoalusten kansimiehistön jäsenillä, etenkin matkustaja-aluksilla hätätilanteissa vastuussa olevilla henkilöillä ja alusten tankkauksesta vastaavilla henkilöillä, on todistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä. Sertifioiduilla tutkinnoilla kohennetaan lisäksi mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja tutkintojen tunnustamista. Noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi heillä olisi oltava nämä todistukset mukanaan ammattia harjoittaessaan.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kustannustehokkuuteen liittyvistä syistä unionin pätevyystodistuksen hankkimisesta ei pitäisi tehdä pakollista sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

(8)  Vesiliikenteen turvallisuuden, työntekijöiden liikkuvuuden kustannustehokkuuden ja suhteellisuuden varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat tehdä unionin pätevyystodistuksen hankkimisesta pakollista sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kun otetaan huomioon alusten toimintaan osallistuvien henkilöiden liikkuvuus unionissa ja se, että kaikkien tämän direktiivin mukaisesti annettujen pätevyystodistusten, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen olisi täytettävä vähimmäisvaatimukset, jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tämän direktiivin mukaisesti sertifioidut ammattipätevyydet. Näin ollen tällaisten pätevyyksien haltijoiden pitäisi voida harjoittaa ammattiaan kaikilla unionin sisävesiväylillä.

(9)  Kun otetaan huomioon alusten toimintaan osallistuvien henkilöiden liikkuvuus unionissa ja se, että kaikkien tämän direktiivin mukaisesti annettujen pätevyystodistusten, meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen olisi täytettävä vahvistetut vaatimukset, jäsenvaltioiden olisi tunnustettava tämän direktiivin mukaisesti sertifioidut ammattipätevyydet. Näin ollen tällaisten pätevyyksien haltijoiden pitäisi voida harjoittaa ammattiaan kaikilla unionin sisävesiväylillä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kun otetaan huomioon unionin ja CCNR:n välinen vakiintunut yhteistyö (vuodesta 2003 lähtien), jonka puitteissa on perustettu teknisiä normeja sisävesiliikenteen alalla laativa eurooppalainen komitea (CESNI) – CCNR:n alaisuuteen kuuluva kansainvälinen elin – ja jotta voitaisiin järkeistää ammatillisia pätevyyksiä koskevia lainsäädäntöpuitteita Euroopassa, pätevyyskirjojen sekä meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen, jotka on annettu Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevan asetuksen mukaisesti Reinillä tapahtuvaa liikennöintiä koskevan tarkistetun yleissopimuksen nojalla, jossa määrätään vastaavista vaatimuksista kuin tässä direktiivissä, olisi oltava päteviä kaikilla unionin sisävesiväylillä. Tällaiset kolmansien maiden antamat asiakirjat oli tunnustettava unionissa, edellyttäen että tunnustaminen on vastavuoroista. Jotta voidaan vieläkin paremmin poistaa työvoiman liikkuvuuden esteitä ja järkeistää ammatillisia pätevyyksiä koskevia lainsäädäntöpuitteita Euroopassa, kaikki pätevyystodistukset, meripalvelukirjat tai laivapäiväkirjat, jotka jokin kolmas maa on antanut sellaisten vaatimusten perusteella, jotka vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia, voidaan myös tunnustaa kaikilla unionin vesiväylillä komission tekemän arvioinnin jälkeen ja edellyttäen, että kyseinen kolmas maa tunnustaa tämän direktiivin mukaisesti annetut asiakirjat.

(10)  Kun otetaan huomioon unionin ja CCNR:n välinen vakiintunut yhteistyö (vuodesta 2003 lähtien), jonka puitteissa on perustettu teknisiä normeja sisävesiliikenteen alalla laativa jäsenvaltioiden, jokikomissioiden ja työmarkkinaosapuolten edustajista koostuva eurooppalainen komitea (CESNI) – CCNR:n alaisuuteen kuuluva kansainvälinen elin – ja jotta voitaisiin järkeistää ammatillisia pätevyyksiä koskevia lainsäädäntöpuitteita Euroopassa, pätevyyskirjojen sekä meripalvelukirjojen ja laivapäiväkirjojen, jotka on annettu Reinillä liikennöivää henkilöstöä koskevan asetuksen mukaisesti Reinillä tapahtuvaa liikennöintiä koskevan tarkistetun yleissopimuksen nojalla, jossa määrätään vastaavista vaatimuksista kuin tässä direktiivissä, olisi oltava päteviä kaikilla unionin sisävesiväylillä. Tämän seurauksena CESNIn olisi laadittava normeja kaikille aloille, joilla komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä, lukuun ottamatta niitä purjehduskelpoisia vesiväyliä, joilla jäsenvaltiot katsovat olevan erityisiä riskejä. Tällaiset kolmansien maiden antamat asiakirjat oli tunnustettava unionissa, edellyttäen että tunnustaminen on vastavuoroista. Jotta voidaan vieläkin paremmin poistaa työvoiman liikkuvuuden esteitä ja järkeistää ammatillisia pätevyyksiä koskevia lainsäädäntöpuitteita Euroopassa, kaikki pätevyyskirjat, meripalvelukirjat tai laivapäiväkirjat, jotka jokin kolmas maa on antanut sellaisten vaatimusten perusteella, jotka vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia, voidaan myös tunnustaa kaikilla unionin vesiväylillä komission tekemän arvioinnin jälkeen ja edellyttäen, että kyseinen kolmas maa tunnustaa tämän direktiivin mukaisesti annetut asiakirjat.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jäsenvaltioiden olisi annettava pätevyyskirjoja vain henkilöille, jotka täyttävät erityispätevyyden saamiseksi vaaditut taitoa, ikää, lääketieteellistä kelpoisuutta ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

(12)  Jäsenvaltioiden olisi annettava pätevyyskirjoja vain henkilöille, jotka hyväksytyn koulutusohjelman läpäistyään täyttävät arvioinnissa osoitetulla tavalla erityispätevyyden saamiseksi vaaditut taitoa koskevat vaatimukset sekä ikää, lääketieteellistä kelpoisuutta, vaadittua koulutusta ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Komission ja jäsenvaltioiden olisi kannustettava nuoria hankkimaan sisävesiliikenteen alan ammattitutkinto ja toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla tuetaan asiaa koskevaa työmarkkinaosapuolten toimintaa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen takeeksi pätevyyskirjojen olisi perustuttava taitoihin, jotka ovat alusten toiminnan kannalta välttämättömiä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että pätevyyskirjan saavilla henkilöillä on vähimmäistason pätevyys, joka on todennettu asianmukaisella arvioinnilla. Tällainen arviointi voidaan suorittaa hallinnollisena kokeena tai se voi olla osa hyväksyttyä koulutusohjelmaa, joka suoritetaan yhteisten vaatimusten mukaisesti, jotta varmistetaan vertailukelpoinen vähimmäistaitotaso eri pätevyyksien osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

(13)  Ammattipätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen takeeksi pätevyyskirjojen olisi perustuttava taitoihin, jotka ovat alusten toiminnan kannalta välttämättömiä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että pätevyyskirjan saavilla henkilöillä on tarvittavan tasoinen pätevyys, joka on todennettu asianmukaisella arvioinnilla. Tällainen arviointi voidaan suorittaa hallinnollisena kokeena tai se voi olla osa hyväksyttyä koulutusohjelmaa ja johon voi kuulua tarvittaessa käytännön arviointi, joka suoritetaan yhteisten vaatimusten mukaisesti, jotta varmistetaan vertailukelpoinen pätevyystaso eri tutkintojen osalta kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Koska päälliköt ovat vastuussa turvallisuudesta harjoittaessaan ammattiaan, tutkan avustuksella tapahtuvaan navigointiin ja nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten tankkaukseen tai purjehtimiseen vaaditaan käytännön kokeilla suoritettava todentaminen, että vaadittava pätevyystaso on tosiasiallisesti saavutettu. Tällaiset käytännön kokeet voidaan suorittaa käyttämällä hyväksyttyjä simulaattoreita, jotta pätevyyden arviointi helpottuu.

(14)  Koska kansimiehistön jäsenten, päälliköiden ja matkustaja-alusten turvallisuusasiantuntijoiden on varmistettava turvallisuus harjoittaessaan vastuullista ammattiaan, tutkan avustuksella tapahtuvaan navigointiin ja nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävien alusten tankkaukseen tai purjehtimiseen vaaditaan käytännön kokeilla suoritettava todentaminen, että vaadittava pätevyystaso on tosiasiallisesti saavutettu. Tällaiset käytännön kokeet voidaan suorittaa käyttämällä hyväksyttyjä simulaattoreita, jotta pätevyyden arviointi helpottuu.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Koulutusohjelmien hyväksyminen on tarpeen, jotta voidaan todentaa, että ohjelmat ovat yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia sisällön ja organisoinnin suhteen. Vaatimustenmukaisuuden ansiosta voidaan poistaa tarpeettomia esteitä ammattiin pääsyltä estämällä se, että ammatillisen koulutuksensa kautta tarvittavat taidot jo hankkineiden olisi suoritettava tarpeeton lisäkoe. Hyväksytyillä koulutusohjelmilla voidaan myös helpottaa sellaisten työntekijöiden pääsyä sisävesiliikenteen ammatteihin, joilla on aiempaa kokemusta muilta aloilta, koska he voivat osallistua erityisiin koulutusohjelmiin, joissa otetaan huomioon jo hankitut taidot.

(15)  Koulutusohjelmien hyväksyminen on tarpeen, jotta voidaan todentaa, että ohjelmat ovat yhteisten tarvittavien vaatimusten mukaisia sisällön ja organisoinnin suhteen. Vaatimustenmukaisuuden ansiosta voidaan poistaa esteitä ammattiin pääsyltä estämällä se, että ammatillisen tai muun koulutuksensa kautta merillä työskentelyyn tarvittavat tai merenkulun ammatteihin liittyvät taidot jo hankkineiden olisi suoritettava lisäkoe. Hyväksytyillä koulutusohjelmilla voidaan myös helpottaa sellaisten työntekijöiden pääsyä sisävesiliikenteen ammatteihin, joilla on aiempaa kokemusta muilta aloilta, koska he voivat osallistua erityisiin koulutusohjelmiin, joissa otetaan huomioon jo hankitut taidot.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Päällikköjen liikkuvuuden helpottamiseksi entisestään kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus – jos se on toteutettavissa – arvioida erityisten riskien käsittelemiseksi vaadittava pätevyys kaikilla unionin sisävesiväylillä, jos tällaisia riskejä on yksilöity.

(16)  Päällikköjen liikkuvuuden helpottamiseksi entisestään kaikilla jäsenvaltioilla, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, olisi oltava mahdollisuus – jos se on toteutettavissa – arvioida erityisten riskien käsittelemiseksi vaadittava pätevyys unionin sisävesiväylillä, jos tällaisia riskejä on yksilöity.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Meripalveluaika olisi todennettava jäsenvaltion validoimissa meripalvelukirjoissa olevien merkintöjen perusteella. Tällaisen todentamisen mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi annettava meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja ja varmistettava, että laivapäiväkirjaan on kirjattu aluksen matkat. Hyväksytyn lääkärin olisi todistettava pätevyyden hakijan lääketieteellinen kelpoisuus.

(17)  Meripalveluaika olisi todennettava jäsenvaltion validoimissa meripalvelukirjoissa olevien merkintöjen perusteella. Tällaisen todentamisen mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden olisi paitsi annettava meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja ja varmistettava, että laivapäiväkirjaan on kirjattu aluksen matkat, myös todennettava muilla tavoin, että meripalveluaikaa koskevia vaatimuksia noudatetaan. Hyväksytyn lääkärin olisi todistettava pätevyyden hakijan lääketieteellinen kelpoisuus.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja tämän direktiivin sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti antavat viranomaiset, myös kolmansien maiden viranomaiset, käsittelevät henkilötietoja. Tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten ja tapauksen mukaan vastaavia sääntöjä antaneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös päästä tutustumaan komission ylläpitämään tietokantaan direktiivin arvioimista, tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten ja jotta näiden viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuisi. Pääsyn edellytyksenä olisi kuitenkin oltava riittävä tietosuojataso, mukaan luettuna henkilötietojen suoja.

(20)  Pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja tämän direktiivin sääntöjä vastaavien sääntöjen mukaisesti antavat viranomaiset, myös kolmansien maiden viranomaiset, käsittelevät henkilötietoja. Tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten ja tapauksen mukaan vastaavia sääntöjä antaneiden kansainvälisten järjestöjen pitäisi myös päästä tutustumaan komission ylläpitämään tietokantaan direktiivin arvioimista, tilastotarkoituksia, vesiliikenteen turvallisuuden ylläpitämistä ja vesiliikenteen helpottamista varten ja jotta näiden viranomaisten välinen tiedonvaihto helpottuisi. Pääsyn edellytyksenä olisi kuitenkin oltava korkea tietosuojataso, erityisesti henkilötietojen suojan tapauksessa.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jotta voitaisiin keventää entisestään hallinnollista rasitetta ja vähentää samalla mahdollisuuksia asiakirjojen sisällön muuttamiseen, komissio tarkastelee seuraavana vaiheena tämän direktiivin antamisen jälkeen mahdollisuutta ottaa käyttöön meripalvelukirjan ja laivapäiväkirjan sähköinen versio samoin kuin sähköiset ammattikortit, joihin sisällytetään unionin pätevyystodistus. Komissio ottaa tässä huomioon muiden liikennemuotojen, etenkin maantieliikenteen, alalla jo käytössä olevan teknologian. Tehtyään vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy kustannushyötyjen ja perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, etenkin henkilötietojen suojan osalta, komissio esittää tarpeen mukaan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(21)  Jotta voitaisiin keventää entisestään hallinnollista rasitetta ja vähentää samalla mahdollisuuksia asiakirjojen sisällön muuttamiseen, komission olisi harkittava soveltuvien lainsäädäntöpuitteiden hyväksymistä meripalvelukirjan ja laivapäiväkirjan sähköisen version samoin kuin sähköisten ammattikorttien, joihin sisällytetään unionin pätevyyskirja, käyttöön ottamiseksi. Komissio ottaa tässä huomioon muiden liikennemuotojen, etenkin maantieliikenteen, alalla jo käytössä olevan teknologian. Sen olisi myös otettava huomioon käytettävyys ja esteettömyys vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Tehtyään vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy kustannushyötyjen ja perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, etenkin henkilötietojen suojan osalta, komissio esittää tarpeen mukaan ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kaikkien merenkulkualalla työskentelevien työaikojen sähköistä rekisteröintiä sekä työtodistuksia varten on lisäksi otettava käyttöön laitteita, joiden tallentamia tietoja ei voi väärentää.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan taata yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(24)  Jotta voidaan taata vaaditut yhdenmukaistetut vaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan CESNIn normeihin perustuvat pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset ja suullisten kokeiden vaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26)  CESNI, jonka toimintaan kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijat voivat osallistua, laatii sisävesiliikennettä koskevat normit, mukaan luettuna ammattipätevyyttä koskevat normit. Komissio voi ottaa huomioon tällaiset normit, kun sille on siirretty valta antaa säädöksiä tämän direktiivin mukaisesti.

(26)  CESNI, jonka toimintaan kaikkien jäsenvaltioiden, jokikomissioiden ja työmarkkinaosapuolten asiantuntijat voivat osallistua, osallistuu täysipainoisesti sisävesiliikennettä koskevien normien, mukaan luettuna ammattipätevyyttä koskevien normien, suunnitteluun ja laatimiseen. Komissio voi toimia pelkästään CESNIn normien mukaisesti, kun sille on siirretty valta antaa säädöksiä tämän direktiivin mukaisesti, lukuun ottamatta purjehduskelpoisia vesiväyliä, joiden jäsenvaltiot katsovat aiheuttavan erityisen riskin.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten puitteiden vahvistaminen ammattipätevyyksien tunnustamiseksi sisävesiliikenteen alalla, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on yhteisten puitteiden vahvistaminen ammattipätevyyksien vähimmäistason tunnustamiseksi sisävesiliikenteen alalla, vaan se voidaan soveltamisalansa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Tunnustamisjärjestelmä voi olla ensimmäinen askel alan liikkuvuuden tehostamiseksi. Jäsenvaltioissa annettava vertailukelpoinen ammatillinen koulutus ja harjoittelu helpottaisivat keskipitkällä aikavälillä liikkuvuutta ja antaisivat takeet turvallisuudesta.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’kansimiehistön jäsenellä’ henkilöitä, jotka osallistuvat unionin sisävesillä liikennöivän aluksen käyttöön suorittamalla navigointiin, lastin käsittelyyn, ahtaukseen, huoltamiseen tai korjaamiseen liittyviä tehtäviä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on yksinomaisesti osoitettu moottorin ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttämiseen;

(6)  ’kansimiehistön jäsenellä’ henkilöitä, jotka osallistuvat unionin sisävesillä liikennöivän aluksen käyttöön suorittamalla navigointiin, aluksen toiminnan valvontaan, laivakonetekniikkaan, viestintään, turvallisuuteen, terveyden suojelemiseen ja ympäristönsuojeluun, lastin käsittelyyn, ahtaukseen, huoltamiseen tai korjaamiseen liittyviä tehtäviä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on yksinomaisesti osoitettu moottorin ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttämiseen;

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’matkustajaliikenteen asiantuntijalla’ henkilöä, jolla on pätevyys toteuttaa toimenpiteitä hätätilanteissa matkustaja-aluksilla;

(7)  ’matkustajaliikenteen asiantuntijalla’ aluksella työskentelevää henkilöä, jolla on pätevyys toteuttaa toimenpiteitä hätätilanteissa matkustaja-aluksilla;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  ’tutkinnolla’ eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskevassa suosituksessa määriteltyä tutkintoa;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(10)  ’pätevyydellä’ osoitettua kykyä käyttää osaamista ja taitoja, joita edellytetään sisävesialusten liikennöintiin tarvittavien tehtävien moitteetonta suorittamista varten vakiintuneissa vaatimuksissa;

(10)  ’pätevyydellä’ osoitettua kykyä käyttää osaamista, taitoja sekä henkilökohtaisia sosiaalisia tai menetelmällisiä valmiuksia, jotka koskevat sisävesialusten liikennöintiin tarvittavien tehtävien moitteetonta suorittamista varten vakiintuneita vaatimuksia;

Perustelu

Mukautetaan vakiintuneeseen eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä olevaan määritelmään.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi, jäsenvaltiot voivat yksilöidä sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja meriväylän luonteisia sisävesiväyliä, jos tällaiset riskit johtuvat seuraavista:

1.  Jos se on tarpeen vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi, jäsenvaltioiden on yksilöitävä sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä, lukuun ottamatta 7 artiklassa tarkoitettuja meriväylän luonteisia sisävesiväyliä, jos tällaiset riskit johtuvat seuraavista:

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  siitä, että he täyttävät liitteessä I säädetyt ikää, pätevyyttä, hallinnollisten vaatimusten täyttymistä ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat haettua pätevyyttä;

(b)  siitä, että he täyttävät liitteessä I säädetyt ikää, edellytettyä pätevyyttä, hallinnollisten vaatimusten täyttymistä ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat haettua pätevyyttä;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on tarkistettava toimitettujen asiakirjojen aitous ja voimassaolo.

2.  Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, on tarkistettava toimitettujen asiakirjojen aitous ja voimassaolo.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 6 artiklassa tarkoitettuja muita kuin 6 artiklan b alakohdassa säädettyjä erityislupia hakevat henkilöt toimittavat tyydyttävän asiakirjanäytön

1.  Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, on varmistettava, että 6 artiklassa tarkoitettuja muita kuin 6 artiklan b alakohdassa säädettyjä erityislupia hakevat henkilöt toimittavat tyydyttävän asiakirjanäytön

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  siitä, että he täyttävät liitteessä I säädetyt ikää, pätevyyttä, hallinnollisten vaatimusten täyttymistä ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat haettua erityislupaa.

(b)  siitä, että he täyttävät liitteessä I säädetyt ikää, edellytettyä pätevyyttä, hallinnollisten vaatimusten täyttymistä ja meripalveluaikaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka vastaavat haettua erityislupaa.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos on viitteitä siitä, että pätevyyskirjoja tai erityislupia koskevat vaatimukset eivät enää täyty, jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat arvioinnit ja peruutettava kyseiset pätevyyskirjat ja luvat tarpeen mukaan.

Jos on viitteitä siitä, että pätevyyskirjoja tai erityislupia koskevat vaatimukset eivät enää täyty, jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat arvioinnit ja peruutettava kyseiset pätevyyskirjat ja luvat tarpeen mukaan. Jäsenvaltioiden on nimettävä tai perustettava toimivaltainen viranomainen, joka ottaa vastaan valituksia, jotka koskevat toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan myöntämien pätevyyskirjojen todellista paikkansapitävyyttä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava valituksesta komissiolle ja CESNIlle. Komissio tutkii asian ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltiot voivat peruuttaa pätevyyskirjoja määräajaksi, jos viranomainen katsoo, että niissä on tai näyttää olevan paikkansapitämättömyyksiä, jotka saattavat vaarantaa yleisen turvallisuuden. Peruuttaminen on voimassa, kunnes kyseinen jäsenvaltio toteaa pätevyyskirjojen olevan aitoja. Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja valituksista ja pätevyyskirjojen peruuttamisista ja kirjattava ne tietokantaan 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä on tarvittava pätevyys aluksen turvallista käyttöä varten 15 artiklassa säädetyn mukaisesti.

1.  Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, on varmistettava, että 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä on tarvittava pätevyys aluksen turvallista käyttöä varten 15 artiklassa säädetyn mukaisesti.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset ja niitä vastaavat taidot liitteessä II säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka perustuvat CESNIn normeihin ja joissa vahvistetaan pätevyysvaatimukset ja niitä vastaavat taidot liitteessä II säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  jonka järjestämisestä vastaa hallintoviranomainen 16 artiklan mukaisesti tai

(a)  jonka järjestämisestä jäsenvaltiossa, jolla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, vastaa hallintoviranomainen 16 artiklan mukaisesti tai

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  joka järjestetään osana 17 artiklan mukaisesti hyväksyttyä koulutusohjelmaa.

(b)  joka järjestetään osana koulutusohjelmaa, joka kuuluu 17 artiklan mukaisesti hyväksyttyyn jäsenvaltion koulutusjärjestelmään.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  matkustaja-aluksissa oleville vesiliikenteen turvallisuuden asiantuntijoille annettava pätevyyskirja.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kokeet järjestetään niiden vastuulla. Niiden on varmistettava, että kokeet suoritetaan sellaisten koevalvojien johdolla, jotka ovat päteviä arvioimaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pätevyyksiä ja taitoja.

Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, on varmistettava, että 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kokeet järjestetään niiden vastuulla. Niiden on varmistettava, että kokeet suoritetaan sellaisten koevalvojien johdolla, jotka ovat päteviä arvioimaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja pätevyyksiä ja taitoja.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jonka alueella asianomainen oppilaitos sijaitsee, on hyväksyttävä koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen.

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jolla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä ja jonka alueella tunnustettu oppilaitos antaa koulutusta, on hyväksyttävä koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen, edellyttäen että koulutusohjelma kuuluu olennaisena osana jäsenvaltion koulutusjärjestelmään. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä kansallisella tasolla koulutusohjelmia edellyttäen, että kyseiset ohjelmat täyttävät CESNIn laadunarviointi- ja laaduntakausjärjestelmässä määrittelemät yhteiset perusteet.

 

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä 29 artiklan mukaisesti, jotta tätä direktiiviä voidaan täydentää vahvistamalla tällaisille ohjelmille yhteisiä perusteita, jotka perustuvat CESNIn laadunarviointi- ja laaduntakausjärjestelmässä määrittelemiin yhteisiin perusteisiin.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  koe, jolla todennetaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttyminen, suoritetaan pätevien koevalvojien johdolla.

(c)  koe, jolla todennetaan 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttyminen, suoritetaan pätevien riippumattomien, eturistiriidoilta suojassa olevien koevalvojien johdolla.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa on yksilöity sisävesiväylien osuuksia, joilla esiintyy erityisiä riskejä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on määritettävä lisäpätevyys, jota vaaditaan näillä osuuksilla purjehtivilta päälliköiltä, ja tavat osoittaa näiden vaatimusten täyttyminen.

Jäsenvaltioiden itsensä on yksilöitävä niiden alueen halki kulkevat sisävesiväylien osuudet, joilla esiintyy erityisiä riskejä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on määritettävä lisäpätevyys, jota vaaditaan näillä osuuksilla purjehtivilta päälliköiltä, ja tavat osoittaa näiden pätevyysvaatimusten täyttyminen.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisiin tapoihin voi kuulua kyseisellä osuudella suoritettava tietty määrä matkoja, simulaattorikoe, monivalintakoe tai näiden kaikkien yhdistelmä.

Tällaisiin tapoihin on kuuluttava kyseisellä osuudella suoritettava vähimmäismäärä matkoja, simulaattorikoe ja monivalintakoe.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä pätevyyksien arvioinnissa käytettävät simulaattorit. Hyväksyntä on annettava pyynnöstä, jos osoitetaan, että laite täyttää 2 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistetut simulaattoreita koskevat vaatimukset. Hyväksynnässä on täsmennettävä, mikä pätevyyden arviointi on sallittua kyseisellä simulaattorilla.

1.  Koulutuksessa käytettävien simulaattoreiden on oltava normeiltaan vertailukelpoisia pätevyyksien arvioinnissa käytettäviin simulaattoreihin nähden. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sekä koulutuksessa että pätevyyksien arvioinnissa käytettävät simulaattorit. Hyväksyntä on annettava pyynnöstä, jos osoitetaan, että laite täyttää 2 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä vahvistetut simulaattoreita koskevat vaatimukset. Hyväksynnässä on täsmennettävä, mikä pätevyyden arviointi on sallittua kyseisellä simulaattorilla.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on

1.  Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä, on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

Jäsenvaltioiden, joilla on purjehduskelpoisia vesiväyliä, on varmistettava, että

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  työsuojelutarkastajilla on riittävät resurssit ja että muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa vaihdetaan ripeästi tietoja, jotta voidaan varmistaa vesiliikenteen alan turvallisuus ja oikeudenmukainen kilpailu.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1.1. alakohta – 2 kappale – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  suoritettava menestyksekkäästi loppuun kurssi, jolla annetaan edellytetyn tasoinen peruskoulutus turvallisuusasioissa.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – 1.2. alakohta – 2 kappale - 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  hoidettava tehtäviään ainoastaan siinä jäsenvaltiossa voimassa olevien alaikäisten suojelua koskevien määräysten puitteissa, jossa he oleskelevat, paitsi jos koulutussopimusta koskevassa aineellisessa oikeudessa määrätään korkeammasta suojelun tasosta.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

Liite I - 1 kohta – 1.2. alakohta – 2 kappale – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1. alakohta – a alakohta - 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

Liite I - 2 kohta – 2.1. alakohta – b alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1. alakohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  täytynyt hankkia vähintään 5 vuotta työkokemusta ennen koulutusohjelman aloittamista;

–  täytynyt hankkia vähintään 4 vuotta työkokemusta ennen koulutusohjelman aloittamista;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.1. alakohta – c alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2. alakohta – a alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  oltava vähintään 17 vuoden ikäinen.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2. alakohta – a alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.2. alakohta – b alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 2 kohta – 2.3. alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3. 1. alakohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1. alakohta – b alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1. alakohta – c alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  täytynyt hankkia vähintään 5 vuotta työkokemusta ennen hyväksytyn koulutusohjelman aloittamista;

–  täytynyt hankkia vähintään 5 vuotta työkokemusta ennen hyväksytyn vähintään kaksivuotisen koulutusohjelman aloittamista;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 3 kohta – 3.1. alakohta – c alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täytynyt saada hyväksytty todistus, joka osoittaa pätevyyden toimia radistina sisävesiliikenteen aluksilla.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

11.4.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

15.9.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Lynn Boylan

24.5.2016

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

8

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.7.2016)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta
(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Valmistelija: Joëlle Bergeron

LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla halutaan kumota kaksi aiempaa direktiiviä, jotka ovat peräisin vuodelta 1991 (91/672/ETY) ja vuodelta 1996 (96/50/EY). Viimeksi mainitut direktiivit koskivat vain päällikköjen pätevyyttä, eikä Rein sisältynyt niiden soveltamisalaan. Tässä aloitteessa ehdotetaan koko miehistön pätevyyksien tunnustamista, myös Reinillä. Ehdotus kattaa niin tavara- kuin matkustajaliikenteen sisävesillä. Yksityisesti tapahtuva liikenne ja huvialukset eivät kuulu ehdotuksen soveltamisalaan. Ehdotus koskee EU:n sisävesiväylien verkkoa kokonaisuudessaan, mutta poikkeuksia on mahdollista soveltaa sisävesiväyliin, joilla ei harjoiteta rajatylittävää liikennettä.

Tämä uusi aloite perustuu siis aiempiin direktiiveihin mutta myös NAIADES I- ja NAIADES II -ohjelmien puitteissa tehtyyn työhön ja aivan erityisesti ammattipätevyyksiä käsittelevän yhteisen PLATINA-työryhmän työhön ammattipätevyyttä koskevien normien laatimiseksi sisävesiliikenteen alalla.

Unionin sisävesiliikenne on liikennemuoto, joka mahdollistaa tavaroiden tai matkustajien kuljetuksen sisämaassa mutta vesiteitse (kanavat, sisävesiväylät, joet, järvet jne.). Unionin sisävesiväylien verkko on lähes 41 000 kilometriä pitkä ja ulottuu 12 jäsenvaltioon. Toisiinsa yhteydessä olevilla unionin sisävesiväylillä kuljetetaan yli 140 miljardia tonnikilometriä tavaroita (Eurostat 2011).

Sisävesiliikenne vastaa niin ikään täysin kestävän kehityksen kolmen pilarin vaatimuksia: talouden kannalta katsottuna sisävesikuljetusten hinnat ovat kilpailukykyisiä tieliikenteen hintoihin verrattuna, ja ympäristön näkökulmasta sisävesiliikenne on samalla sekä energiatehokasta että järkevää kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Sosiaalisesta ulottuvuudesta voidaan todeta, että kyseessä on turvallinen liikennemuoto, joka aiheuttaa vain vähän onnettomuuksia ja johon liittyy liikennevirroissa mitattuna vahva kehityspotentiaali, joten se tarjoaa mahdollisuuksia työpaikkojen merkittävään lisäämiseen varsinkin satamissa. Kaikista näistä syistä on aiheellista panostaa tämän vaihtoehtoisen liikennemuodon kehittämiseen.

Tähän pyritään myös direktiiviehdotuksessa, jossa halutaan pätevyyksien tunnustamisen kautta mahdollistaa sellaisen ammatin tunnustaminen, joka monissa unionin maissa nykyisin kärsii vähäisestä liikkuvuudesta ja työvoimapulasta.

Tällä hetkellä työntekijöillä on ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyviä ongelmia ja paikallistuntemusta koskevat vaatimukset saattavat aiheuttaa tarpeettomia vaikeuksia. Mahdollisuus ottaa käyttöön perämiesten ja päällikköjen pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset on sen vuoksi perusteltu.

Esittelijä tukee direktiiviehdotusta, johon kuitenkin ehdotetaan joitakin tarkistuksia:

Sisävesiliikenneverkko on tosin usein luonteeltaan rajatylittävä, mutta sen on silti voitava säilyttää kansalliset ominais- ja erityispiirteensä. Sen vuoksi esittelijän mielestä on suotavaa jättää jäsenvaltioille mahdollisuus säätää tiettyjä poikkeuksia. Esittelijä ehdottaa tiettyjen määritelmien täsmentämistä.

Lopuksi voidaan vielä mainita, että ammattipätevyyksiä koskevan ehdotetun direktiivin vaatimusten käyttöönotto kaikissa jäsenvaltioissa vie oman aikansa. Jotta kansallisia työmarkkinoita ei rangaista uudella työvoimapulalla tietyissä jäsenvaltioissa, voi olla järkevää pidentää tämän direktiivin soveltamista koskevaa siirtymäaikaa niin, että kaikki unionin jäsenvaltiot pystyisivät asteittain noudattamaan direktiivissä ja sen liitteissä asetettuja vaatimuksia.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tässä direktiivissä säädettyyn tunnustamisprosessiin olisi sisällytettävä sisävesiliikenteen ammattilaisten kaikki pätevyyskirjat, kokemusta osoittavat asiakirjat, meripalvelukirjat ja laivapäiväkirjat, jotka on annettu ennen jäsenvaltion liittymistä Euroopan unioniin, edellyttäen, että ne täyttävät vaaditut vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Koulutusohjelmien hyväksyminen on tarpeen, jotta voidaan todentaa, että ohjelmat ovat yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia sisällön ja organisoinnin suhteen. Vaatimustenmukaisuuden ansiosta voidaan poistaa tarpeettomia esteitä ammattiin pääsyltä estämällä se, että ammatillisen koulutuksensa kautta tarvittavat taidot jo hankkineiden olisi suoritettava tarpeeton lisäkoe. Hyväksytyillä koulutusohjelmilla voidaan myös helpottaa sellaisten työntekijöiden pääsyä sisävesiliikenteen ammatteihin, joilla on aiempaa kokemusta muilta aloilta, koska he voivat osallistua erityisiin koulutusohjelmiin, joissa otetaan huomioon jo hankitut taidot.

(15)  Koulutusohjelmien hyväksyminen on tarpeen, jotta voidaan todentaa, että ohjelmat ovat yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisia sisällön ja organisoinnin suhteen. Vaatimustenmukaisuuden ansiosta voidaan poistaa tarpeettomia esteitä ammattiin pääsyltä estämällä se, että ammatillisen koulutuksensa kautta tarvittavat taidot jo hankkineiden olisi suoritettava tarpeeton lisäkoe. Hyväksytyillä koulutusohjelmilla voidaan myös helpottaa sellaisten työntekijöiden pääsyä sisävesiliikenteen ammatteihin, joilla on aiempaa kokemusta muilta aloilta, koska he voivat osallistua erityisiin koulutusohjelmiin, joissa otetaan huomioon jo hankitut taidot sekä tunnustetaan aiempi ammattikokemus.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan taata yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(24)  Jotta voidaan taata yhdenmukaistetut vähimmäisvaatimukset ammattipätevyyden sertifiointia varten ja helpottaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä komission harjoittamaa direktiivin täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan pätevyysvaatimukset, lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset, käytännön koevaatimukset, simulaattoreiden hyväksymisvaatimukset ja komission ylläpitämän sellaisen tietokannan ominaisuuksien määrittämistä ja käyttöedellytyksiä koskevat vaatimukset, jossa säilytetään kopio keskeisistä tiedoista, jotka liittyvät unionin pätevyyskirjoihin, meripalvelukirjoihin, laivapäiväkirjoihin ja tunnustettuihin asiakirjoihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

_____________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta henkilöihin, jotka käyttävät

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta henkilöihin, jotka

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  huvialuksia;

(a)  liikennöivät urheilu- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulla vesikulkuneuvolla;

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  lauttoja, jotka eivät liiku itsenäisesti.

(b)   osallistuvat sellaisten lauttojen käyttöön, jotka eivät liiku itsenäisesti;

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  osallistuvat puolustusvoimien, yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten, väestönsuojelun, vesistöviranomaisten, palo- ja pelastustoimen ja muiden hätäpalvelujen käyttämien vesikulkuneuvojen käyttöön.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 15 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)   ’meripalveluajalla’ aikaa, jonka kansimiehistön jäsen viettää aluksella aluksen sisävesillä suorittaman matkan aikana ja jonka toimivaltainen viranomainen validoi;

(15)   ’meripalveluajalla’ aikaa, jonka kansimiehistön jäsen viettää aluksella aluksen sisävesillä suorittaman matkan aikana, mukaan luettuna tietyin rajoituksin koulutusaika, jonka kansimiehistön jäsen viettää 19 artiklan mukaisesti hyväksytyllä simulaattorilla, ja jonka toimivaltainen viranomainen validoi;

Perustelu

Simulaattorilla toteutettava koulutus on erityisen hyödyllistä varautumisessa vaikeisiin tilanteisiin ja hätätilanteisiin. Sen vuoksi on aiheellista tiettyyn rajaan saakka laskea simulaattorilla vietetty koulutusaika mukaan aikaan, joka on pätevyyden hankkimisessa välttämätöntä kokemusta.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)   Jäsenvaltio voi vapauttaa päälliköt 1 kohdassa asetetun velvoitteen noudattamisesta, jos nämä toimivat yksinomaan sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon. Vapautuksen myöntävä jäsenvaltio voi antaa kansallisia pätevyyskirjoja tässä direktiivissä esitetyistä yleisistä edellytyksistä poikkeavilla edellytyksillä. Tällaiset kansalliset pätevyyskirjat ovat voimassa vain sellaisilla kansallisilla sisävesiväylillä, joilla ei ole yhteyttä jonkin toisen jäsenvaltion liikennöintikelpoiseen verkkoon.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta komissio antaa täytäntöönpanopäätöksen, jolla hyväksytään ehdotetut toimenpiteet, jos ne ovat tämän artiklan ja 18 artiklan mukaiset, tai jolla muussa tapauksessa vaaditaan jäsenvaltiota muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ehdotettuja toimenpiteitä.

3.  Kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta komissio antaa 29 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi vahvistamalla menettelyn, jolla hyväksytään ehdotetut toimenpiteet, jos ne ovat tämän artiklan ja 18 artiklan mukaiset, tai jolla muussa tapauksessa vaaditaan jäsenvaltiota muuttamaan tai olemaan hyväksymättä ehdotettuja toimenpiteitä.

(Jos tarkistus hyväksytään, siirretyn säädösvallan käyttämistä koskevaa artiklaa muutetaan niin, että siinä viitataan tähän kohtaan.)

Perustelu

Sisävesiväylän luokittelu väyläksi, jolla esiintyy erityisiä riskejä, merkitsee käytännössä yhdenmukaistettujen pätevyyksien tunnustamatta jättämistä kyseisellä osuudella. Sen vuoksi delegoitu säädös soveltuu tällaisten poikkeusten hyväksymiseen paremmin kuin täytäntöönpanosäädös.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(a)  miehistön jäsenille annettavan unionin pätevyyskirjan osalta toimitetaan 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu tyydyttävä asiakirjanäyttö;

(a)  kansimiehistön jäsenille annettavan unionin pätevyyskirjan osalta toimitetaan 10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettu tyydyttävä asiakirjanäyttö;

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on laajentaa soveltamisalaa kaikkiin kansimiehistön jäseniin päällikön lisäksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jonka alueella asianomainen oppilaitos sijaitsee, on hyväksyttävä koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen.

1.  Jäsenvaltiot voivat laatia koulutusohjelmia 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuille henkilöille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joiden alueella asianomainen oppilaitos toteuttaa koulutusohjelmansa, hyväksyvät tällaiset koulutusohjelmat, joista saa tutkintotodistuksen tai muun todistuksen, joka osoittaa 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pätevyysvaatimusten täyttymisen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymien koulutusohjelmien päätteeksi annetut tutkintotodistukset tai muut todistukset.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä kohtaa soveltaessaan jäsenvaltioiden on sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita.

Tätä kohtaa soveltaessaan jäsenvaltioiden on sovellettava puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia perusteita sekä otettava huomioon yhtäläisten mahdollisuuksien ja sukupuolten tasa-arvon periaatteet.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että simulaattoreiden käyttömahdollisuus taataan mahdollisuuksien mukaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisille.

Perustelu

Kaikilla jäsenvaltioilla ei ole käytettävissään simulaattoreita. Sen vuoksi on loogista, että ne jäsenvaltiot, joilla on käytettävissään simulaattoreita, toteuttavat kaikki mahdolliset toimenpiteet antaakseen niiden käyttömahdollisuuden muiden jäsenvaltioiden kansalaisille, olipa kyse sitten kokeista tai koulutuksesta.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Henkilötietoja saa käsitellä vain seuraaviin tarkoituksiin:

Henkilötietoja saa käsitellä vain Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY1 a vahvistettujen henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti ja seuraaviin tarkoituksiin:

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alusten käyttöön osallistuvien henkilöiden kelpoisuuden todistamisesta.

2.  Jäsenvaltioiden on vaihdettava tietoja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alusten käyttöön osallistuvien henkilöiden kelpoisuuden todistamisesta. Niiden on näin tehdessään noudatettava täysin direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia periaatteita.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 19 artiklassa, 21 artiklassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi … päivästä …kuuta …(*entry into force).

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [*tämän direktiivin voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 19 artiklassa, 21 artiklassa ja 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kuusi kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Säädösvallan siirto komissiolle olisi rajattava ajallisesti, ja lainsäätäjien oikeus perua säädösvallan siirto olisi ilmaistava selkeästi. Direktiivin 8 artiklan 3 kohdassa olisi puhuttava delegoidusta säädöksestä eikä täytäntöönpanosäädöksestä, joten se olisi sisällytettävä siirretyn säädösvallan käyttämistä koskevaan 29 artiklaan.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta komissio hyväksyy vaiheittain delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

1.   Vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta komissio hyväksyy vaiheittain delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:

Perustelu

Tällä tarkistuksella korjataan poisjättö, sillä seuraava luettelo sisältää myös komission hyväksymiä täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 3 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muut miehistön jäsenet kuin päälliköt, joilla on pätevyyskirja, jonka jäsenvaltio on antanut ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä tai joka tunnustetaan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat edelleen käyttää kyseistä pätevyyskirjaa enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Tänä aikana muihin miehistön jäseniin kuin päälliköihin voidaan edelleen soveltaa direktiiviä 2005/36/EY siltä osin kuin on kyse heidän pätevyytensä tunnustamisesta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten parissa. Ennen tämän kauden päättymistä ne voivat hakea unionin pätevyyskirjaa tai 9 artiklan 2 kohdan mukaista todistusta tällaisia todistuksia antavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttäen että he toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän näytön ja todistavat meripalvelukirjan perusteella seuraavat meripalveluajat:

3.  Muut miehistön jäsenet kuin päälliköt, joilla on pätevyyskirja, jonka jäsenvaltio on antanut ennen tämän direktiivin 35 artiklassa tarkoitetun kansalliseksi lainsäädännöksi saattamisen määräajan päättymistä tai joka tunnustetaan yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, voivat edelleen käyttää kyseistä pätevyyskirjaa enintään 10 vuoden ajan kyseisen päivämäärän jälkeen. Tänä aikana muihin miehistön jäseniin kuin päälliköihin voidaan edelleen soveltaa direktiiviä 2005/36/EY siltä osin kuin on kyse heidän pätevyytensä tunnustamisesta muiden jäsenvaltioiden viranomaisten parissa. Ennen tämän kauden päättymistä ne voivat hakea unionin pätevyyskirjaa tai 9 artiklan 2 kohdan mukaista todistusta tällaisia todistuksia antavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, edellyttäen että he toimittavat tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tyydyttävän näytön ja todistavat meripalvelukirjan tai laivapäiväkirjan perusteella seuraavat meripalveluajat:

Perustelu

Myös laivapäiväkirjojen on oltava keino pitää kirjaa meripalveluajoista. Molempia välineitä kohdellaan tasavertaisesti myös seuraavassa 4 kohdassa.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Perustelu

Toisin kuin ehdotuksen otsikosta voisi luulla, tulevassa direktiivissä ei ainoastaan oteta käyttöön pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskevaa järjestelmää, vaan sillä yhdenmukaistetaan sisävesiliikenteen koko koulutus- ja pätevyysjärjestelmä. Sen vuoksi on aiheellista antaa jäsenvaltioille ja ammattihenkilöille lisää sopeutumisaikaa.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, joilla on 3 artiklassa tarkoitettuja sisävesiväyliä.

Perustelu

Kuten sisävesialusten teknisiä vaatimuksia koskeva direktiivi, on aiheellista tehdä direktiivi pakolliseksi ainoastaan niille jäsenvaltioille, joilla on asiaankuuluvia sisävesiväyliä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

11.4.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Valiokuntakäsittely

13.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.7.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

18.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Virginie Rozière

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.11.2016