Procedūra : 2016/0050(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0338/2016

Pateikti tekstai :

A8-0338/2016

Debatai :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Balsavimas :

PV 14/11/2017 - 5.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0425

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1191kWORD 136k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Gesine Meissner

Nuomonės referentė (*):Lynn Boylan, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (*)
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0082),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0061/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0338/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo1a Sąjungos lygmeniu apibrėžiamos kvalifikacijos, kompetencijos ir gebėjimų sąvokos. Visuose naujuose teisės aktuose, kuriuose nustatomi kvalifikacijos standartai, turėtų būti vartojamos toje rekomendacijoje apibrėžtos sąvokos;

 

______________

 

1a 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant palengvinti judumą, užtikrinti saugią navigaciją ir saugoti žmonių gyvybę, labai svarbu, kad denio įgulos nariai, už avarinės situacijos keleiviniuose laivuose valdymą atsakingi asmenys ir asmenys, besirūpinantys suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų laivų kuro atsargų pildymu, turėtų jų kvalifikaciją įrodančius kvalifikacijos pažymėjimus. Kad būtų veiksmingai užtikrinamas reikalavimų vykdymas, tie asmenys, vykdydami savo pareigas, turėtų turėti tokius pažymėjimus;

(5)  siekiant palengvinti judumą, užtikrinti saugią navigaciją ir saugoti žmonių gyvybę ir aplinką, labai svarbu, kad denio įgulos nariai ir ypač už avarinės situacijos keleiviniuose laivuose valdymą atsakingi asmenys ir asmenys, besirūpinantys suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų laivų kuro atsargų pildymu, turėtų jų kvalifikaciją įrodančius kvalifikacijos pažymėjimus. Kad būtų veiksmingai užtikrinamas reikalavimų vykdymas, tie asmenys, vykdydami savo pareigas, turėtų turėti tokius pažymėjimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti saugią laivybą, valstybės narės, laikydamosi suderintų kriterijų, turėtų nustatyti jūrų laivybai tinkančius vandens kelius. Su laivyba tais vandens keliais susiję kompetencijos reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu. Laikantis šios direktyvos, prireikus užtikrinti saugią laivybą, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę taikydamos suderintus kriterijus ir tvarką nustatyti vandens kelius, kuriuose kyla specifinė laivybos rizika, tačiau neturėtų būti be reikalo ribojamas laivavedžių judumas. Tokiu atveju susiję kompetencijos reikalavimai turėtų būti nustatyti valstybės narės lygmeniu;

(7)  siekiant užtikrinti saugią laivybą, valstybės narės, laikydamosi suderintų kriterijų ir remdamosi galiojančiais Sąjungos teisės aktais, kaip antai Direktyva (ES) 2016/16291a, turėtų nustatyti jūrų laivybai tinkančius vandens kelius. Su laivyba tais vandens keliais susiję kompetencijos reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu. Laikantis šios direktyvos, prireikus užtikrinti saugią laivybą, valstybės narės, kai aktualu, bendradarbiaudamos su atitinkama Europos upės komisija, taip pat turėtų turėti galimybę taikydamos suderintus kriterijus ir tvarką nustatyti vandens kelius, kuriuose kyla specifinė laivybos rizika, tačiau neturėtų būti be reikalo ribojamas laivavedžių judumas. Tokiu atveju susiję kompetencijos reikalavimai turėtų būti nustatyti valstybės narės lygmeniu;

 

__________________

 

1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 118–176).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą, neturėtų būti reikalaujama Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus turėti nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, nesusisiekiančiuose su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu;

(8)  siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą, neturėtų būti reikalaujama Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus turėti nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, nesusisiekiančiuose su kitos valstybės narės laivybai tinkamu vandens keliu;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant didinti asmenų, dalyvaujančių eksploatuojant laivus, judumą visoje Sąjungoje ir atsižvelgiant į tai, kad visi pagal šią direktyvą išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai turėtų atitikti minimaliuosius standartus, valstybės narės turėtų pripažinti pagal šią direktyvą pažymėjimais patvirtintas profesines kvalifikacijas. Vadinasi, tokias kvalifikacijas įgiję asmenys turėtų turėti galimybę pagal savo profesiją dirbti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose;

(9)  siekiant didinti asmenų, dalyvaujančių eksploatuojant laivus, judumą visoje Sąjungoje ir atsižvelgiant į tai, kad visi pagal šią direktyvą išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai pagal suderintus kriterijus turėtų atitikti reikalaujamus minimaliuosius standartus, valstybės narės turėtų pripažinti pagal šią direktyvą pažymėjimais patvirtintas profesines kvalifikacijas. Vadinasi, tokias kvalifikacijas įgiję asmenys turėtų turėti galimybę pagal savo profesiją dirbti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  siekdamos skatinti judumą ir užtikrinti upeivio ir kitų denio įgulos narių profesijos patrauklumą, valstybės narės turėtų užtikrinti sąžiningas visų formų darbo sąlygas, garantuodamos darbuotojams visą spektrą teisių, pvz., teisę į vienodą požiūrį, teisę į socialinę apsaugą, teisę pranešti apie pažeidimus, sveikatos apsaugą ir saugą, taip pat nuostatas dėl darbo ir poilsio laiko. Svarbu, kad sektorius galėtų pasiūlyti programas, orientuotas ir į vyresnių nei penkiasdešimties metų žmonių išlaikymą, ir į jaunimo įgūdžių ir gebėjimų įsidarbinti gerinimą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  Komisija turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems įgulų nariams, Sąjungoje dirbantiems ar dalyvaujantiems išimtinėje ir tradicinėje prekyboje, ir turėtų nutraukti atlyginimų mažėjimo spiralę ir diskriminacinę praktiką dėl pilietybės, gyvenamosios vietos arba laivo registracijos valstybės;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  samdydami Sąjungos denio įgulos narius, turinčius Sąjungoje atsakingų institucijų pripažįstamus kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus, išduotus trečiosiose šalyse, darbdaviai turėtų taikyti atitinkamos valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, socialinės apsaugos ir darbo teisę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti jaunimą įgyti profesinę kvalifikaciją vidaus vandenų laivybos srityje ir nustatyti konkrečias priemones socialinių partnerių veiksmams šioje srityje remti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant dar labiau palengvinti laivavedžių judumą, visoms valstybėms narėms turėtų būti leista, jei įmanoma, vertinti būtiną kompetenciją, reikalingą sprendžiant su specifine laivybos rizika visuose Sąjungos vidaus vandens kelių ruožuose, kuriuose tokia rizika nustatyta, susijusius klausimus;

(16)  siekiant dar labiau palengvinti laivavedžių judumą, su valstybės narės, kurioje yra su specifine rizika susijęs ruožas, sutikimu visoms valstybėms narėms turėtų būti leista vertinti kompetenciją, būtiną norint vykdyti laivybą šiuose su specifine rizika susijusiuose vandens kelių ruožuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kad padėtų veiksmingai administruoti kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, atnaujinimą ir panaikinimą, valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas šiai direktyvai įgyvendinti ir parengti Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenų registrą. Siekiant padėti valstybėms narėms tarpusavyje ir su Komisija lengviau keistis informacija, kurios reikia šios direktyvos įgyvendinimo, vykdymo užtikrinimo ir vertinimo, taip pat statistikos tikslais, ir siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą, valstybės narės tokią informaciją, įskaitant kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenis, turėtų perduoti į Komisijos tvarkomą duomenų bazę;

(19)  kad padėtų veiksmingai administruoti kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, atnaujinimą ir panaikinimą, valstybės narės turėtų paskirti kompetentingas institucijas šiai direktyvai įgyvendinti ir parengti Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenų registrą. Siekiant padėti valstybėms narėms tarpusavyje ir su Komisija lengviau keistis informacija, kurios reikia šios direktyvos įgyvendinimo, vykdymo užtikrinimo ir vertinimo, taip pat statistikos tikslais, ir siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą, valstybės narės tokią informaciją, įskaitant kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenis, turėtų perduoti į Komisijos tvarkomą duomenų bazę. Tvarkydama šią duomenų bazę, Komisija turėtų deramai laikytis asmens duomenų apsaugos principų;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  institucijos, įskaitant trečiųjų šalių institucijas, kurios išduoda kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus pagal taisykles, visiškai atitinkančias išdėstytąsias šioje direktyvoje, tvarko asmens duomenis. Šios direktyvos vertinimo ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą ir padėti institucijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, lengviau keistis informacija, tos institucijos ir tam tikrais atvejais tarptautinės organizacijos, nustačiusios tas tapačias taisykles, taip pat turėtų turėti prieigą prie Komisijos tvarkomos duomenų bazės. Tačiau suteikiant tokią prieigą turėtų būti užtikrintas tinkamas duomenų, įskaitant asmens duomenis, apsaugos lygis;

(20)  institucijos, įskaitant trečiųjų šalių institucijas, kurios išduoda kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus pagal taisykles, visiškai atitinkančias išdėstytąsias šioje direktyvoje, tvarko asmens duomenis. Šios direktyvos vertinimo ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą ir padėti institucijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, lengviau keistis informacija, tos institucijos ir, jei reikia, tarptautinės organizacijos, nustačiusios tas tapačias taisykles, taip pat turėtų turėti prieigą prie Komisijos tvarkomos duomenų bazės. Tačiau suteikiant tokią prieigą turėtų būti užtikrintas aukštas duomenų, ypač asmens duomenų, apsaugos lygis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Tarybos direktyva 2014/112/ES1a ir ši direktyva turi būti papildytos Sąjungos teisės aktais, kuriais būtų nustatomos elektroninės priemonės ir pertvarkomi įgulų sudarymo reikalavimai, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos Sąjungos vidaus vandenų darbo rinkai, apimančios darbo ir poilsio laiką, profesines kvalifikacijas ir įgulų sudarymo reikalavimus.

 

__________________

 

1a 2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2014/112/ES, kuria įgyvendinamas Europos baržų sąjungos (EBS), Europos laivavedžių organizacijos (ELO) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas Europos susitarimas dėl tam tikrų vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 367, 2014 12 23, p. 86).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekdama dar labiau sumažinti administracinę naštą ir dokumentų klastojimo galimybes, Komisija, po to, kai bus priima ši direktyva, turėtų žengti dar vieną žingsnį – išnagrinėti galimybę pradėti naudoti elektronines tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus, taip pat elektronines profesines korteles, į kurias būtų įtraukiami Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai. To imdamasi Komisija turėtų atsižvelgti į kitų rūšių transporto, visų pirma kelių transporto, srityse taikomas technologijas. Atlikusi poveikio vertinimą, kuris apimtų sąnaudų ir naudos analizę ir poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma susijusioms su asmens duomenų apsauga, Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21)  siekdama dar labiau sumažinti administracinę naštą ir dokumentų klastojimo galimybes, Komisija, nedelsdama po to, kai bus priima ši direktyva, turėtų priimti tinkamą popierinių Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų pakeitimo naujomis elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroninėmis profesinėmis kortelėmis ir elektroninėmis laivo priemonėmis, teisinę sistemą. To imdamasi Komisija turėtų atsižvelgti į kitų rūšių transporto, visų pirma kelių transporto, srityse taikomas technologijas. Ji taip pat turėtų atsižvelgti į tinkamumą naudoti ir prieinamumą, vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Atlikusi poveikio vertinimą, kuris apimtų sąnaudų ir naudos analizę ir poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma susijusioms su asmens duomenų apsauga, Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą dėl šių iniciatyvų Europos Parlamentui ir Tarybai. Taip pat būtina įdiegti papildomus manipuliavimui atsparius įrenginius, skirtus elektroniniam plaukiojimo laikui ir visų laivybos srityje dirbančių asmenų darbo patirties įrodymams registruoti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  be to, galiojantys įgulų sudarymo reikalavimai turėtų būti modernizuoti taip, kad būtų sukurta suderinta, skaidri, lanksti ir tvari Sąjungos įgulų sudarymo sistema. Taigi po šios direktyvos priėmimo Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriuo būtų nustatoma Sąjungos teisės aktų sistema, kaip skaidriai, lanksčiai ir tvariai sudaryti įgulas. Tai turėtų būti daroma atlikus poveikio vertinimą ir atsižvelgiant į technologinius ir netechnologinius pokyčius, turinčius poveikį darbo krūviui laivuose;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant nustatyti minimalius suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kompetencijos standartų, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24)  siekiant nustatyti minimalius suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kompetencijos standartų, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, visi dokumentai Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, oekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Siekiant efektyvumo Komisijai turėtų būti numatyta galimybė paskirti organą, pvz., Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetą (pranc. CESNI), kuris gautų pranešimus ir skelbtų informaciją, pavyzdžiui, dėl kompetentingų institucijų ir patvirtintų mokymo programų sąrašo, nes šie uždaviniai yra pasikartojančio pobūdžio;

 

_____________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  CESNI, kurio veikloje gali dalyvauti visų valstybių narių ekspertai, rengia standartus vidaus vandenų laivybos srityje, įskaitant ir susijusius su profesinėmis kvalifikacijomis. Komisija į tokius standartus gali atsižvelgti, kai yra įgaliota pagal šią direktyvą priimti teisės aktus;

(26)  CESNI, kurio veikloje gali dalyvauti visų valstybių narių ekspertai, rengia standartus vidaus vandenų laivybos srityje, įskaitant ir susijusius su profesinėmis kvalifikacijomis. Europos upių komisijos, atitinkamos tarptautinės organizacijos, socialiniai partneriai ir profesinės asociacijos turėtų visapusiškai dalyvauti kuriant ir rengiant CESNI standartus. Kai šioje direktyvoje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, Komisija, pagal šią direktyvą priimdama įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, turėtų remtis CESNI standartais;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti bendrą vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl šio tikslo masto ir poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(27)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti bendrą vidaus vandenų laivybos srities būtiniausių profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl šio tikslo masto ir poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema galėtų būti pirmas žingsnis siekiant paskatinti judumą šiame sektoriuje. Tikimasi, kad vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvoje, palyginamo profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema valstybėse narėse sudarytų palankias sąlygas darbuotojų judumui ir užtikrintų saugą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą vidaus vandenų sektoriuje reikėtų skatinti moterų galimybes siekti šios profesijos. Kaip ir kituose sektoriuose, turėtų būti kovojama su priešiškumu ir diskriminacija dėl lyties. Pagrindo, kuriuo remiantis užtikrinamos galimybės įgyti su vidaus vandenų sektoriumi susijusią profesinę kvalifikaciją, išplėtimas taip pat turėtų būti naudingas siekiant išspręsti darbuotojų trūkumo šiame sektoriuje problemą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  laivuose, kurių ilgis (L), plotis (B) ir grimzlė (T) yra 100 ar daugiau kubinių metrų;

b)  laivuose, kurių ilgio (L), pločio (B) ir grimzlės (T) sandauga yra 100 ar daugiau kubinių metrų;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)   laivus, kuriuos naudoja ginkluotosios pajėgos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos pajėgos, civilinės saugos tarnybos, vandens kelių administracijos, priešgaisrinės tarnybos ir kitos pagalbos tarnybos;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies -a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)   sezono metu plaukiojančius laivus, kurie plaukioja valstybės narės viduje izoliuotuose ežeruose, nesusisiekiančiuose su kitos valstybės narės laivybai tinkamu vandens keliu;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  vidaus vandens kelias – vandens ruožas, kuris nėra jūros dalis ir kuriuo gali plaukioti laivai;

1)  vidaus vandens kelias – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/16291a 4 straipsnyje nurodyti vidaus vandenų keliai;

 

__________________

 

1a 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 118).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  vilkikas – laivas, specialiai pastatytas vilkimo operacijoms vykdyti;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  stūmikas – laivas, specialiai pastatytas stumiamajai vilkstinei stumti;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c)  plūduriuojantis įrenginys – plūduriuojanti įranga, kuria vežama darbo įranga, pavyzdžiui, kranai, dugno gilinimo įranga, poliakalės arba keltuvai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  denio įgulos nariai – asmenys, dalyvaujantys eksploatuojant Sąjungos vidaus vandens keliais plaukiantį laivą ir atliekantys užduotis, susijusias su laivyba, krovinių tvarkymu, krovimu, technine priežiūra ar remontu, išskyrus asmenis, kuriems pavesta rūpintis tik variklių ir elektros bei elektronikos įrangos veikimu;

6)   denio įgulos nariai – asmenys, dalyvaujantys eksploatuojant Sąjungos vidaus vandens keliais plaukiantį laivą ir atliekantys užduotis, susijusias su laivyba, laivo veiklos kontrole, jūrų laivų mašinomis, komunikacija, sauga, sveikatos ir aplinkos apsauga, krovinių tvarkymu ir keleivių aptarnavimu, krovimu, technine priežiūra ar remontu, išskyrus asmenis, kuriems pavesta rūpintis tik variklių ir elektros bei elektronikos įrangos veikimu;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  keleivinės laivybos specialistas – asmuo, kompetentingas imtis priemonių keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai;

7)  keleivinės laivybos specialistas – laive dirbantis asmuo, kuris yra kompetentingas imtis priemonių keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  laivavedys – denio įgulos narys, kvalifikuotas valdyti laivą, plaukiantį valstybių narių vidaus vandens keliais, ir prisiimantis su navigacija susijusią atsakomybę už laivą;

8)  laivavedys – denio įgulos narys, kvalifikuotas valdyti laivą, plaukiantį valstybių narių vidaus vandens keliais, ir prisiimantis visą atsakomybę už laivą, įgulą ir krovinius;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  didelis konvojus – stumiamas konvojus, kurį sudaro stūmikas ir septynios ar daugiau baržų;

12)  didelis konvojus – stumiamas konvojus, kurio bendro ilgio ir bendro pločio sandauga yra 6 000 kvadratinių metrų ar daugiau;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  laivo žurnalas – oficialus žurnalas, kuriame registruojamos laivo kelionės;

14)  laivo žurnalas – oficialus žurnalas, kuriame registruojamos laivo ir jo įgulos kelionės;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  plaukiojimo laikas – laikas, kurį per kompetentingos institucijos patvirtintą laivo kelionę vidaus vandens keliais denio įgulos nariai praleidžia laive;

15)  plaukiojimo laikas – kompetentingos institucijos patvirtintas dienomis matuojamas laikas, kurį per laivo kelionę vidaus vandens keliais denio įgulos nariai praleido laive ir kuris apima laiką, praleistą uoste ar terminale vykdant pakrovimo arba iškrovimo operacijas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė 1 dalyje nustatytos prievolės gali netaikyti visiems denio įgulos nariams, turintiems tam tikrą kvalifikaciją ir plaukiojantiems tik nacionaliniais vidaus vandens keliais, nesusisiekiančiais su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu, arba tokių denio įgulos narių grupėms. Ta valstybė narė nacionalinius kvalifikacijos pažymėjimus denio įgulos nariams gali išduoti sąlygomis, kurios skiriasi nuo bendrųjų šioje direktyvoje nustatytų sąlygų. Tie nacionaliniai kvalifikacijos pažymėjimai galioja tik tuose nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu.

Išbraukta.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybė narė 1 dalyje nustatytos prievolės gali netaikyti visiems 1 dalyje nurodytiems asmenims, turintiems tam tikrą kvalifikaciją ir plaukiojantiems tik nacionaliniais vidaus vandens keliais, nesusisiekiančiais su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu, arba tokių asmenų grupėms. Ta valstybė narė gali išduoti nacionalinius kvalifikacijos pažymėjimus; tuos pažymėjimus galima gauti sąlygomis, kurios skiriasi nuo bendrųjų šioje direktyvoje nustatytų sąlygų. Tie nacionaliniai kvalifikacijos pažymėjimai galioja tik tuose nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu.

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a straipsnis

 

Išimtys, susijusios su nacionaliniais vidaus vandens keliais, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkančiu vandens keliu

 

1.   Valstybė narė gali 4 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytiems asmenims, plaukiojantiems tik tais nacionaliniais vidaus vandens keliais, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkančiu vandens keliu, įskaitant jūrų laivybai priskiriamus vidaus vandens kelius, netaikyti tuose straipsniuose nustatytų pareigų.

 

2.   Valstybė narė, taikanti išimtį pagal 1 dalį, gali 1 dalyje nurodytiems asmenims išduoti kvalifikacijos pažymėjimus kitomis nei bendrosios sąlygos, nurodytos šioje direktyvoje, jeigu šiais pažymėjimais užtikrinamas tinkamas saugumo lygis. Tie nacionaliniai kvalifikacijos pažymėjimai galioja tik tuose nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkamu vandens keliu. Tų pažymėjimų pripažinimui kitose valstybėse narėse taikoma ši direktyva.

 

3.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie išimtis, taikomas pagal 1 dalį. Komisija informaciją apie šias išimtis paskelbia viešai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai būtina saugiai laivybai užtikrinti, valstybės narės gali nustatyti vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, išskyrus 7 straipsnyje nurodytus jūrų laivybai tinkančius vidaus vandens kelius, kai tokia rizika kyla dėl to, kad:

1.  Kai būtina saugiai laivybai užtikrinti, valstybės narės, prireikus, atsižvelgdamos į atitinkamos Europos upės komisijos rekomendacijas, gali nustatyti vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, išskyrus 7 straipsnyje nurodytus jūrų laivybai tinkančius vidaus vandens kelius, kai tokia rizika kyla dėl to, kad:

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  dėl būdingų hidromorfologinių ypatybių laikomasi specialaus vietos eismo reguliavimo, nesusijusio su Europos laivybos vidaus vandens keliais kodeksu.

c)  dėl būdingų hidromorfologinių ypatybių laikomasi specialaus vietos eismo reguliavimo, nepagrįsto Europos laivybos vidaus vandens keliais kodeksu.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  tam tikroje upės vietoje dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės, siekdamos nustatyti vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, gali naudoti tik vieną arba daugiau 1 dalyje minėtųjų situacijų.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai praneša apie priemones, kurias ketina patvirtinti pagal šio straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnį, ir kartu pateikia paaiškinimą, kuriuo priemonė grindžiama.

Valstybės narės bent prieš aštuonis mėnesius iki numatomos patvirtinimo dienos Komisijai praneša apie priemones, kurias ketina patvirtinti pagal šio straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnį, ir kartu pateikia paaiškinimą, kuriuo priemonė grindžiama.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės netvirtina priemonių šešis mėnesius nuo pranešimo dienos.

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos Komisija paskelbia įgyvendinimo sprendimą, kuriuo patvirtina siūlomas priemones, jeigu jos atitinka šio ir 18 straipsnių nuostatas, arba, jeigu neatitinka, reikalauja, kad valstybė narė siūlomą priemonę pakeistų arba jos nepatvirtintų.

3.  Per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtina siūlomas priemones, jeigu jos atitinka šio ir 18 straipsnių nuostatas, arba, jeigu neatitinka, reikalauja, kad valstybė narė siūlomą priemonę pakeistų arba jos nepatvirtintų. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

 

Jei Komisija per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos nesureaguoja, valstybė narė turi teisę priimti numatytas priemones pagal šio straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bet kuris 4 ir 5 straipsniuose nurodytas kvalifikacijos pažymėjimas, taip pat 16 straipsnyje nurodytos pagal šią direktyvą kompetentingų institucijų išduotos tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai galioja visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose.

1.  Bet kuris 4 ir 5 straipsniuose nurodytas kvalifikacijos pažymėjimas, taip pat 20 straipsnyje nurodytos pagal šią direktyvą kompetentingų institucijų išduotos tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai galioja visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, bet kuris pagal trečiosios šalies nacionalines taisykles, kuriomis nustatyti reikalavimai visiškai atitinka pagal šią direktyvą nustatytus reikalavimus, išduotas kvalifikacijos pažymėjimas, tarnybos įrašų knygelė ar laivo žurnalas visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose galioja, jeigu laikomasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytos tvarkos ir sąlygų.

3.  Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, pagal trečiosios šalies, susisiekiančios su valstybės narės laivybai tinkamu vandens keliu, nacionalines taisykles, kuriomis nustatyti reikalavimai visiškai atitinka pagal šią direktyvą nustatytus reikalavimus, išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ar laivo žurnalai visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose galioja, jeigu laikomasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytos tvarkos ir sąlygų.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bet kuri trečioji šalis Komisijai gali pateikti prašymą pripažinti jos institucijų išduotus pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ar laivo žurnalus. Su prašymu turi būti pateikta visa būtina informacija, kuria remiantis būtų galima nustatyti, ar šie dokumentai išduoti laikantis reikalavimų, visiškai atitinkančių pagal šią direktyvą nustatytų reikalavimų.

4.  Bet kuri trečioji šalis, susisiekianti su valstybės narės laivybai tinkamu vandens keliu, Komisijai gali pateikti prašymą pripažinti jos institucijų išduotus pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ar laivo žurnalus. Su prašymu turi būti pateikta visa būtina informacija, kuria remiantis būtų galima nustatyti, ar šie dokumentai išduoti laikantis reikalavimų, visiškai atitinkančių pagal šią direktyvą nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu šio reikalavimo laikomasi, Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl tos trečiosios šalies išduotų pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ar laivo žurnalų pripažinimo Sąjungoje, jeigu ta trečioji šalis pagal savo jurisdikciją pripažįsta pagal šią direktyvą išduotus Sąjungos dokumentus.

Jeigu šio reikalavimo laikomasi, Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl tos trečiosios šalies išduotų pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ar laivo žurnalų pripažinimo Sąjungoje, jeigu ta trečioji šalis pagal savo jurisdikciją pripažįsta pagal šią direktyvą išduotus Sąjungos dokumentus ir įsipareigoja kas penkerius metus pateikti įrodymų, kad jos nacionalinės nuostatos atitinka nustatytąsias šia direktyva. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kai valstybė narė mano, kad trečioji šalis nebesilaiko šio straipsnio reikalavimų, ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai, pateikdama pagrįstus ginčo motyvus.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Priimdama tokius aktus Komisija gali remtis tarptautinės organizacijos nustatytais standartais.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nedarant poveikio 4 dalyje nustatytam apribojimui, laivavedžių Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip dešimt metų.

5.  Nedarant poveikio 4 dalyje nustatytam apribojimui, laivavedžių Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai ir su specialiomis operacijomis susiję Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip dešimt metų.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Su specialiomis operacijomis susiję Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialių leidimų išdavimas laivavedžiams

Specialių leidimų išdavimas laivavedžiams ir šių leidimų galiojimas

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Specialius leidimus, skirtus plaukti vidaus vandens kelių ruožais, kuriuose kyla specifinė rizika, ir reikalaujamus pagal 6 straipsnio b punktą, išduoti prašantys asmenys 18 straipsnio 2 dalyje nurodytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius:

2.  Specialius leidimus, skirtus plaukti vidaus vandens kelių ruožais, kuriuose kyla specifinė rizika, ir reikalaujamus pagal 6 straipsnio b punktą, išduoti prašantys asmenys 18 straipsnio 3 dalyje nurodytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikia tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų atnaujinimas

Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų ir laivavedžių specialių leidimų atnaujinimas

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimui baigus galioti, valstybės narės, gavusios prašymą, pažymėjimą atnaujina, jeigu:

Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimui baigus galioti, valstybės narės, gavusios prašymą, pažymėjimą ir, jeigu taikoma, su juo susijusius specialius leidimus, atnaujina jeigu:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siekiant gauti įgulos nario Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai, nurodyti 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose;

a)  siekiant gauti denio įgulos nario Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus ir specialius leidimus, nenurodytus 6 straipsnio d punkte, pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai, nurodyti 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai yra požymių, kad kvalifikacijos pažymėjimų arba specialių leidimų išdavimo reikalavimų nebesilaikoma, valstybės narės atlieka visus būtinus vertinimus ir prireikus tuos pažymėjimus panaikina.

Kai yra požymių, kad kvalifikacijos pažymėjimų arba specialių leidimų išdavimo reikalavimų nebesilaikoma, valstybės narės atlieka visus būtinus vertinimus ir prireikus tuos pažymėjimus panaikina. Bet kuri valstybė narė gali sustabdyti Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, jei ji mano, kad toks sustabdymas yra būtinas dėl saugumo ar viešosios tvarkos. Valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos užregistruoja visus pažymėjimus, kurių galiojimas buvo sustabdytas ir kurie buvo panaikinti, 23 straipsnio 2 dalyje nurodytoje duomenų bazėje.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartai, atitinkantys II priede nustatytus esminius reikalavimus.

1.  Komisija pagal 29 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva, nustatant kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartus, atitinkančius II priede nustatytus esminius reikalavimus.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  keleivinių laivų navigacinės saugos eksperto kvalifikacijos pažymėjimą;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praktiniai egzaminai, laikomi siekiant gauti a ir b punktuose nurodytus dokumentus, gali būti rengiami laive arba naudojant treniruoklį, atitinkantį 19 straipsnio nuostatas. Praktiniai egzaminai, laikomi siekiant gauti c punkte nurodytą dokumentą, gali būti rengiami laive arba tinkamame kranto įrenginyje.

Praktiniai egzaminai, laikomi siekiant gauti a ir b punktuose nurodytus dokumentus, gali būti rengiami laive arba naudojant treniruoklį, atitinkantį 19 straipsnio nuostatas. Praktiniai egzaminai, laikomi siekiant gauti c punkte nurodytą dokumentą, gali būti rengiami laive, naudojantis 19 straipsnio reikalavimus atitinkančiu treniruokliu arba tinkamame kranto įrenginyje.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 3 dalyje nurodytų praktinių egzaminų standartai ir nurodoma konkreti kompetencija ir sąlygos, kurias reikia patikrinti per praktinius egzaminus, taip pat minimalūs reikalavimai, taikomi laivams, kuriuose galima rengti praktinį egzaminą.

4.  Komisija pagal 29 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva, nustatant 3 dalyje nurodytų praktinių egzaminų standartus ir nurodoma konkreti kompetencija ir sąlygos, kurias reikia patikrinti per praktinius egzaminus, taip pat minimalūs reikalavimai, taikomi laivams, kuriuose galima rengti praktinį egzaminą.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jos atsako už 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų egzaminų rengimą. Valstybės narės užtikrina, kad tuos egzaminus rengtų egzaminuotojai, kvalifikuoti vertinti kompetenciją ir atitinkamas žinias bei įgūdžius, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje.

Valstybės narės užtikrina, kad jos atsako už 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų egzaminų rengimą. Valstybės narės užtikrina, kad tuos egzaminus rengtų egzaminuotojai, kvalifikuoti vertinti kompetenciją ir atitinkamas žinias bei įgūdžius, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje. Egzaminuotojai neturi jokių interesų konfliktų.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Valstybės narės išduoda praktinių egzaminų pažymėjimus prašantiems asmenims, išlaikiusiems 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą praktinį egzaminą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.   Valstybės narės be jokių papildomų reikalavimų ar vertinimų pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus praktinių egzaminų pažymėjimus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, tvirtina valstybių narių, kurių teritorijoje įsteigta atitinkama švietimo ar mokymo įstaiga, kompetentingos institucijos.

1.  Mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, tvirtina valstybių narių, turinčių laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, kurių teritorijoje kompetentinga įstaiga teikia švietimo ar mokymo paslaugas, kompetentingos institucijos su sąlyga, kad mokymo programa yra neatsiejama valstybės narės mokymo sistemos dalis. Valstybės narės gali patvirtinti mokymo programas nacionaliniu lygmeniu su sąlyga, kad tokios programos atitinka kokybės vertinimo ir tikrinimo sistemoje CESNI nustatytus bendrus kriterijus.

 

Komisija yra įgaliojama pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl šio direktyvos papildymo nustatant tokių programų bendrus kriterijus, grindžiamus kokybės vertinimo ir tikrinimo sistemoje CESNI nustatytais bendrais kriterijais.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  egzaminuose, kuriais tikrinama atitiktis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytiems kompetencijos standartams, dalyvauja kvalifikuoti egzaminuotojai.

c)  egzaminuose, kuriais tikrinama atitiktis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytiems kompetencijos standartams, dalyvauja kvalifikuoti nepriklausomi egzaminuotojai, nesusiję su interesų konfliktais.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Egzaminuotojai, prisidėję prie prašančių asmenų mokymo laikomi kvalifikuotais egzaminuotojais pagal pirmosios pastraipos c punktą tik, jeigu su jais yra dar bent vienas kitas egzaminuotojas, kuris prašančio asmens mokymuose nedalyvavo.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės pripažįsta diplomus ar pažymėjimus, išduotus užbaigus kitų valstybių narių pagal 1 dalį patvirtintas mokymo programas.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 8 straipsnio 1 dalį vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, nustačiusios valstybės narės apibrėžia, kokios papildomos kompetencijos reikalaujama iš laivavedžių, plaukiančių tais ruožais, ir kokiomis priemonėmis turėtų būti įrodyta, kad tokių reikalavimų laikomasi.

Kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje, vidaus vandens kelių ruožus, kurie driekiasi per jų teritorijas ir kuriuose kyla specifinė rizika, nustačiusios valstybės narės apibrėžia, prireikus, bendradarbiaudamos su Europos upės komisija, kokios papildomos kompetencijos reikalaujama iš laivavedžių, plaukiančių tais ruožais, ir kokiomis būtinomis priemonėmis turėtų būti įrodyta, kad tokių reikalavimų laikomasi.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tos priemonės gali būti tam tikras konkrečiu ruožu atliktų kelionių skaičius, egzaminas naudojant treniruoklį, pasirenkamųjų atsakymų egzaminas ar jų derinys.

Atsižvelgiant į specifinei rizikai reikalingus gebėjimus, tos priemonės gali būti tam tikras konkrečiu ruožu atliktų kelionių skaičius, egzaminas naudojant treniruoklį, jeigu jis yra, pasirenkamųjų atsakymų egzaminas ar jų derinys. Kalbant apie ruožus, kuriuose yra specifinių pavojų, nurodytų 18 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose, privaloma tuose ruožuose atlikti tam tikrą skaičių kelionių.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydamos šią dalį valstybės narės taiko objektyvius, skaidrius, nediskriminacinius ir proporcingus kriterijus.

Taikydamos šią dalį valstybės narės taiko objektyvius, skaidrius, nediskriminacinius ir proporcingus kriterijus ir dokumentuoja atitinkamo ruožo laivybos saugos istoriją.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kuri valstybė narė kandidato kompetencijos, susijusios su specifine rizika, kylančia kitoje valstybėje narėje esančiuose ruožuose, vertinimą gali atlikti remdamasi pagal 1 dalį nustatytais reikalavimais. Gavusi prašymą ir tuo atveju, jeigu egzaminas rengiamas naudojant pasirenkamuosius atsakymus ar treniruoklius, 1 dalyje nurodytos valstybės narės kitoms valstybėms narėms suteikia turimas priemones, kad šios galėtų tą vertinimą atlikti.

3.  Valstybė narė pareiškėjų kompetencijos, susijusios su specifine rizika, kylančia kitoje valstybėje narėje esančiuose ruožuose, vertinimą gali atlikti remdamasi pagal 1 dalį nustatytais reikalavimais ir gavusi atitinkamos valstybės narėms sutikimą. Gavusi prašymą ir tuo atveju, jeigu egzaminas rengiamas naudojant pasirenkamuosius atsakymus ar treniruoklius, 1 dalyje nurodytos valstybės narės vertinimą atliekančiai valstybei narei suteikia turimas priemones, kad ji galėtų tą vertinimą atlikti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Treniruoklius, naudojamus kompetencijai vertinti, valstybės narės turi patvirtinti. Tvirtinama, kai to paprašoma ir įrodoma, kad įrenginys atitinka 2 dalyje nurodytus deleguotaisiais aktais nustatytus treniruoklių standartus. Patvirtinimo dokumente nurodoma, kokį konkretų kompetencijos vertinimą leidžiama atlikti naudojant tą treniruoklį.

1.  Treniruokliai, naudojami mokymui, turi būti panašūs į naudojamus kompetencijai vertinti. Ir vienus, ir kitus tvirtina valstybės narės. Tvirtinama, kai to paprašoma ir įrodoma, kad įrenginys atitinka 2 dalyje nurodytus deleguotaisiais aktais nustatytus treniruoklių standartus. Patvirtinimo dokumente nurodoma, kokį konkretų kompetencijos vertinimą leidžiama atlikti naudojant tą treniruoklį.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi treniruoklių tvirtinimo standartai ir nurodomi minimalūs su jais susiję funkciniai ir techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, siekiant užtikrinti, kad kompetencijai vertinti naudojami treniruokliai būtų suprojektuoti taip, kad kompetenciją būtų galima patikrinti, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje paminėtuose praktinių egzaminų standartuose.

2.  Komisija pagal 29 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva, nustatant treniruoklių tvirtinimo standartus ir nurodomi minimalūs su jais susiję funkciniai ir techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, siekiant užtikrinti, kad kompetencijai vertinti naudojami treniruokliai būtų suprojektuoti taip, kad kompetenciją būtų galima patikrinti, kaip nurodyta 15 straipsnio 3 dalyje paminėtuose praktinių egzaminų standartuose.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Valstybės narės užtikrina, kad, kiek įmanoma, treniruokliais galėtų naudotis kitų valstybių narių piliečiai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, atsižvelgiant į su asmens tapatybės nustatymu, jo plaukiojimo laiku ir atliktomis kelionėmis susijusią informaciją, kurios reikalaujama įgyvendinant šią direktyvą. Tvirtindama tuos pavyzdžius Komisija atsižvelgia į tai, kad laivo žurnalas naudojamas ir įgyvendinant Tarybos direktyvą 2014/112/ES19 – tikrinant, ar laikomasi su darbuotojais susijusių reikalavimų, ir registruojant laivo keliones, ir gali remtis tarptautinės organizacijos nustatytais standartais.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų pavyzdžiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, atsižvelgiant į su asmens tapatybės nustatymu, jo plaukiojimo laiku ir atliktomis kelionėmis susijusią informaciją, kurios reikalaujama įgyvendinant šią direktyvą. Tvirtindama tuos pavyzdžius Komisija atsižvelgia į tai, kad laivo žurnalas naudojamas ir įgyvendinant Tarybos direktyvą 2014/112/ES19 – tikrinant, ar laikomasi su įgulos komplektavimu susijusių reikalavimų, ir registruojant plaukiojančios priemonės keliones.

__________________

__________________

19 2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2014/112/ES, kuria įgyvendinamas Europos baržų sąjungos (EBS), Europos laivavedžių organizacijos (ELO) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas Europos susitarimas dėl tam tikrų vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 367, 2014 12 23, p. 86).

19 2014 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2014/112/ES, kuria įgyvendinamas Europos baržų sąjungos (EBS), Europos laivavedžių organizacijos (ELO) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) sudarytas Europos susitarimas dėl tam tikrų vežimo vidaus vandens keliais sektoriaus darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 367, 2014 12 23, p. 86).

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, prireikus, pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nuo klastojimo apsaugotų elektroninės tarnybos įrašų knygelių, laivo žurnalų ir elektroninių profesinių kortelių, į kurias būtų įtraukiami Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai, naudojimo ir numato nuo klastojimo apsaugotas ir paprastas patikrinimo procedūras, skirtas visų laivybos sektoriaus darbuotojų veiklai ir poilsiui.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį ir remiantis III priede nurodytais esminiais sveikatos būklės reikalavimais priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nustatyti sveikatos būklės standartai ir tiksliai apibūdinti reikalavimai, susiję su sveikatos būkle, visų pirma su tyrimais, kuriuos medicinos praktikos gydytojai turi atlikti, taip pat kriterijai, kuriais medicinos praktikos gydytojai turi remtis vertindami tinkamumą dirbti, ir pateiktas apribojimų bei rizikos mažinimo priemonių sąrašas.

6.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį ir remiantis III priede nurodytais esminiais sveikatos būklės reikalavimais priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir kuriuose nustatomisveikatos būklės standartai ir tiksliai apibūdinti reikalavimai, susiję su sveikatos būkle, visų pirma su tyrimais, kuriuos medicinos praktikos gydytojai turi atlikti, taip pat kriterijai, kuriais medicinos praktikos gydytojai turi remtis vertindami tinkamumą dirbti, ir pateiktas apribojimų bei rizikos mažinimo priemonių sąrašas.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik šiais tikslais:

3.  Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis asmens duomenų apsaugos principų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB1a, ir šiais tikslais:

 

______________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant dar labiau palengvinti valstybių narių keitimąsi informacija, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų registruose pateikta informacija būtų papildoma kita reikalinga informacija, nurodyta pagal 20 straipsnio 5 dalį patvirtintuose tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų pavyzdžiuose.

Siekiant dar labiau palengvinti valstybių narių keitimąsi informacija, Komisijai pagal 29 straipsnį yra įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų registruose pateikta informacija būtų papildoma kita reikalinga informacija, nurodyta pagal 20 straipsnio 5 dalį patvirtintuose tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų pavyzdžiuose.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl standartų, kuriais apibūdinami naudojimosi šia duomenų baze ypatumai ir sąlygos ir visų pirma nurodoma:

Komisija yra įgaliojama pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl standartų, kuriais apibūdinami naudojimosi šia duomenų baze ypatumai ir sąlygos ir visų pirma nurodoma:

Pagrindimas

EP standartinė deleguotųjų aktų formuluotė.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetencijos įgijimo ir vertinimo veikla, taip pat Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų administravimas ne rečiau nei kas penkerius metus būtų vertinami nepriklausomų subjektų.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetencijos įgijimo ir vertinimo veikla, taip pat Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų administravimas ne rečiau nei kas šešerius metus būtų vertinami nepriklausomų subjektų.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija dėl pažymėjimų išdavimo eksploatuojant laivą dalyvaujantiems asmenims.

2.  Valstybės narės su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija dėl pažymėjimų išdavimo eksploatuojant laivą dalyvaujantiems asmenims. Vykdydamos minėtus veiksmus jos turi visapusiškai laikytis Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų asmens duomenų apsaugos principų.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 19 bei 21 straipsniuose ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (* įsigaliojimo).

2.  15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 19 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Vykdydama 15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 19 bei 21 straipsniuose ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų remiamasi tarptautinės organizacijos nustatytais standartais.

6.  Vykdydama 15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 17 straipsnio 1 dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir kuriuose nurodomi tarptautinės organizacijos, visų pirma CESNI, nustatyti standartai ir nustatoma taikymo datą, su sąlyga, kad:

 

a)   tie standartai prieinami ir atnaujinti;

 

b)   jeigu taikoma, jie atitinka prieduose nustatytus reikalavimus;

 

c)   CESNI ar kitos atsakingos tarptautinės organizacijos taikomo sprendimų priėmimo proceso pakeitimai nekenkia Sąjungos interesams.

 

Jei šios sąlygos nėra tenkinamos, Komisija gali numatyti arba nurodyti kitus standartus.

 

Komisija užtikrina, kad standartai būtų prieinami visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija gali paskirti įstaigą, kuriai būtų siunčiami pranešimai ir kuri šioje direktyvoje nustatytą informaciją paskelbtų visuomenei.

Išbraukta.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija, priimdama 10 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 1b dalyje ir 20 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, nurodo tarptautinės organizacijos, visų pirma CESNI, nustatytus standartus ir nustato įgyvendinimo datą, su sąlyga, kad:

 

a)   tie standartai prieinami ir atnaujinti;

 

b) jeigu taikoma, jie atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus;

 

c)   CESNI ar kitos atsakingos tarptautinės organizacijos taikomo sprendimų priėmimo proceso pakeitimai nekenkia Sąjungos interesams.

 

Jei šios sąlygos nėra tenkinamos, Komisija gali numatyti arba nurodyti kitus standartus.

 

Komisija užtikrina, kad modeliai būtų prieinami visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau nei per septynerius metus nuo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos Komisija šią direktyvą kartu su 8, 10, 20 ir 29 straipsniuose nurodytais įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais įvertina ir vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

1.  Ne vėliau nei per aštuonerius metus nuo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos Komisija šią direktyvą kartu su 8, 10, 16, 20 ir 29 straipsniuose nurodytais įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais įvertina ir vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Per metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija palaipsniui priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

1.  Per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija palaipsniui priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  10 ir 20 straipsniuose nurodyti pavyzdžiai;

Išbraukta.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  15 straipsnio 3 dalyje nurodyti praktinių egzaminų standartai;

e)  15 straipsnio 4 dalyje nurodyti praktinių egzaminų standartai;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Iki ...[data: dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiami Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, praktinių egzaminų pažymėjimų, taip pat 10 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 1b dalyje ir 20 straipsnio 4 dalyje nurodytų tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų modeliai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Direktyvą 96/50/EB išduoti laivavedžių pažymėjimai, taip pat tos direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje nurodytos laivybos Reinu licencijos, išduoti iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, nuo tos dienos Sąjungos vidaus vandens keliuose, kuriuose jie galiojo iki tos dienos, tebegalioja ne ilgiau negu dešimt metų. Prieš baigiantis galiojimo laikotarpiui, tuos dokumentus išdavusi valstybė narė tokius pažymėjimus turintiems laivavedžiams išduoda Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį šioje direktyvoje nurodytą pavyzdį, arba pažymėjimą, išduodamą taikant šios direktyvos 9 straipsnio 2 dalį, jeigu tie asmenys pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir jeigu:

1.  Pagal Direktyvą 96/50/EB išduoti laivavedžių pažymėjimai, taip pat tos direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje nurodytos laivybos Reinu licencijos, išduoti iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, nuo tos dienos Sąjungos vidaus vandens keliuose, kuriuose jie galiojo iki tos dienos, tebegalioja ne ilgiau negu dešimt metų. Prieš baigiantis galiojimo laikotarpiui, tuos dokumentus išdavusi valstybė narė tokius pažymėjimus turintiems laivavedžiams išduoda Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, atitinkantį šioje direktyvoje nurodytą pavyzdį, arba pažymėjimą, išduodamą taikant šios direktyvos 9 straipsnio 2 dalį, su sąlyga, kad tie asmenys pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teisės akte, kuriuo remiantis buvo išduotas pažymėjimas, nustatyta sąlyga, kad norint gauti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose galiojantį laivavedžio pažymėjimą reikalaujama būti plaukiojus ne mažiau kaip 720 dienų;

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  arba teisės akte, kuriuo remiantis buvo išduotas pažymėjimas, nustatyta sąlyga, kad norint gauti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose galiojantį laivavedžio pažymėjimą reikalaujama būti plaukiojus mažiau nei 720 dienų, tačiau laivavedys įrodo, pateikdamas tarnybos įrašų knygelę, kad plaukiojo tą laikotarpį, kurio trūksta iki 720 dienų, ir kad turi patirties, reikalaujamos teisės akte, kuriuo remiantis buvo išduotas pažymėjimas.

Išbraukta.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, turintys kvalifikacijos pažymėjimą, valstybės narės išduotą iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, ar turintys vienoje ar keliose valstybėse narėse pripažįstamą kvalifikaciją, tuo pažymėjimu ar kvalifikacija gali naudotis ne ilgiau nei dešimt metų nuo tos dienos. Per šį laikotarpį įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, gali toliau remtis Direktyva 2005/36/EB, kai jų kvalifikaciją turi pripažinti kitų valstybių narių institucijos. Prieš baigiantis šiam laikotarpiui, jie gali kreiptis į kompetentingą instituciją, išduodančią Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus ar taikant 9 straipsnio 2 dalį išduodamus pažymėjimus, ir paprašyti išduoti tokį pažymėjimą su sąlyga, jeigu jie pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir, pateikę tarnybos įrašų knygelę, įrodo toliau nurodytą plaukiojimo laiką:

3.  Įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, turintys kvalifikacijos pažymėjimą, valstybės narės išduotą iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, ar turintys vienoje ar keliose valstybėse narėse pripažįstamą kvalifikaciją, tuo pažymėjimu ar kvalifikacija gali naudotis ne ilgiau nei dešimt metų nuo tos dienos. Per šį laikotarpį įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, gali toliau remtis Direktyva 2005/36/EB, kai jų kvalifikaciją turi pripažinti kitų valstybių narių institucijos. Prieš baigiantis šiam laikotarpiui, jie gali kreiptis į kompetentingą instituciją, išduodančią Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus ar taikant 9 straipsnio 2 dalį išduodamus pažymėjimus, ir paprašyti išduoti tokį pažymėjimą su sąlyga, jeigu jie pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir, pateikę tarnybos įrašų knygelę, laivo žurnalą ar kitų įrodymų, įrodo toliau nurodytą plaukiojimo laiką:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis minimalus plaukiojimo laikas, kaip nurodyta 3 dalies pirmos pastraipos a, b ir c punktuose, gali būti sumažintas daugiausia 360 dienų, jeigu prašymą pateikiantis asmuo turi kompetentingos institucijos pripažintą diplomą, kuriuo patvirtinamas praktinį plaukiojimą apimantis specializuotas mokymas plaukioti vidaus vandenyse; laikas gali būti sumažintas ne daugiau negu trunka specializuotas mokymas.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [3 metai po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [4 metai po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  sėkmingai užbaigti kursą, suteikiantį reikalaujamą pagrindinio saugos mokymo lygį.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  dirbantis tik taikant toje valstybėje narėje galiojančias jaunimo apsaugos nuostatas, kurioje studentas faktiškai tuo metu yra, išskyrus atvejus, kai studijų sutarčiai taikomoje materialinėje teisėje numatyta aukštesnio lygio apsauga.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio a papunkčio 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio b papunkčio 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio c papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ne jaunesnis kaip 19 metų;

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio c papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prieš pradėdamas mokytis pagal mokymo programą įgijęs ne mažiau kaip penkerių metų darbo patirties;

–  prieš pradėdamas mokytis pagal mokymo programą įgijęs ne mažiau kaip trejų metų darbo patirties arba 500 darbo dienų patirtį jūros laive denio įgulos nariu arba prieš pradėdamas mokytis pagal mokymo programą baigęs bet kokių profesinių kursų programą, trukusią bent trejus metus;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio c papunkčio 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 dalies 2.1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

arba

 

ca)

 

  per 10 metų laikotarpį yra plaukiojęs ne mažiau kaip 540 dienų turėdamas kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti denio jūreiviu;

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio a papunkčio 1 -a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  ne jaunesnis kaip 17 metų;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio a papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio b papunkčio 1 -a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  ne jaunesnis kaip 17 metų;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.3 papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio a papunkčio 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio b papunkčio 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio c papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prieš pradėdamas mokytis pagal patvirtintą mokymo programą įgijęs ne trumpesnę kaip penkerių metų darbo patirtį;

–  prieš pradėdamas mokytis pagal patvirtintą mokymo programą įgijęs ne mažiau kaip ketverių metų darbo patirtį arba 500 darbo dienų patirtį jūros laive denio įgulos nariu arba prieš pradėdamas mokytis pagal patvirtintą mokymo programą, kurios trukmė bent dveji metai, baigęs bet kokių profesinių kursų programą, trukusią bent trejus metus;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio c papunkčio 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  įgijęs radijo operatoriaus pažymėjimą.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  padėti laivo vadovybei teikti paslaugas keleiviams.

–  padėti laivo vadovybei teikti paslaugas keleiviams, įskaitant specialiąsias priemones riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  planuoti kelionę ir valdyti laivą vidaus vandens keliais; tai apima gebėjimą pasirinkti logiškiausią, ekonomiškiausią ir ekologiškiausią plaukimo maršrutą, kad pasiektų pakrovimo ir iškrovimo vietas, atsižvelgdamas į veiksmingiausią plaukimo tvarkaraštį, atitinkantį faktines aplinkybes;

–  planuoti kelionę ir valdyti laivą vidaus vandens keliais; tai apima gebėjimą pasirinkti logiškiausią, ekonomiškiausią ir ekologiškiausią plaukimo maršrutą, kad būtų pasiektos pakrovimo ir iškrovimo vietos, atsižvelgiant į Europos vidaus vandens kelių laivybos taisykles (pranc. CEVNI) ir taikytinas eismo reguliavimo nuostatas;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  plaukti ir manevruoti, bet kokiomis sąlygomis užtikrindamas saugų laivo eksploatavimą vidaus vandens keliais;

–  plaukti ir manevruoti, bet kokiomis sąlygomis užtikrindamas saugų laivo eksploatavimą vidaus vandens keliais, įskaitant intensyvaus eismo sąlygomis;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  taikyti pagrindines žinias apie Europos susitarimą dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais (ADN);

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  plaukdamas vidaus vandens keliais naudoti labai aukštų dažnių įrangą.

Išbraukta.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.3 papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  planuoti ir užtikrinti saugų keleivių vežimą ir rūpinimąsi jais kelionės metu.

–  planuoti ir užtikrinti saugų keleivių, įskaitant riboto judumo asmenis, vežimą ir rūpinimąsi jais kelionės metu.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.6 papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  visą laiką užtikrinti gerą komunikaciją; tai apima gebėjimą vartoti standartizuotas komunikacijos frazes, kai kyla komunikacijos problemų;

–  visą laiką užtikrinti gerą komunikaciją; tai apima gebėjimą vartoti standartizuotas komunikacijos frazes, kai kyla bendravimo problemų pagal analogiją su Direktyvoje 2008/106/EB numatytais reikalavimais, kur anglų kalba vartojama kartu su kitomis kalbomis;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.7 papunkčio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

Sveikata, sauga, keleivių teisės ir aplinkos apsauga

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.7 papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  užtikrinti laive esančių asmenų saugą ir saugumą;

–  užtikrinti laive esančių asmenų saugą ir saugumą, o jeigu laive yra keleivių, žinoti, kaip įgyvendinti, ir pradėti įgyvendinti atitinkamas keleivių, įskaitant riboto judumo asmenis, teises;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 2.7a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.7a.  Priežiūra

 

Laivavedys turi gebėti:

 

–  duoti nurodymus dėl kitų denio įgulos narių vykdomų visų užduočių ir jas kontroliuoti, kaip nurodyta šio priedo 1 skyriuje; tai reiškia gebėjimus vykdyti šias užduotis.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  taikyti saugos instrukcijas ir imtis būtinų priemonių apskritai keleiviams apsaugoti, visų pirma, susidarius avarinei situacijai (pvz., kai vyksta evakuacija, laivas apgadinamas, susiduria, užplaukia ant seklumos, laive kyla gaisras, sprogimas ar susidaro kitokia padėtis, dėl kurios gali kilti panika).

–  taikyti saugos instrukcijas ir imtis būtinų priemonių apskritai keleiviams apsaugoti, visų pirma, susidarius avarinei situacijai (pvz., kai vyksta evakuacija, laivas apgadinamas, susiduria, užplaukia ant seklumos, laive kyla gaisras, sprogimas ar susidaro kitokia padėtis, dėl kurios gali kilti panika), taip pat imtis reikiamų priemonių, skirtų keleiviams su specialiais poreikiais, pvz., riboto judumo asmenims.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  gebėti bendrauti elementaria anglų kalba.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  žinoti taikytinas keleivių teises, įskaitant su prieinamumu susijusias teises, konsultuoti apie jas ir sugebėti jas įgyvendinti.

(1)

Dar nepaskelbta.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Dėl geografinių priežasčių vidaus vandenų veiklą galima vykdyti tik ribotame skaičiuje valstybių narių. Vidaus vandenų transportas Europos Sąjungoje daugiausiai sutelktas Reine (75 proc. eismo) ir Dunojuje (apie 10 proc.). Didžioji dalis (80 proc.) ES laivyno, kurį sudaro apie 17 000 laivų, priklauso penkioms valstybėms narėms: Nyderlandams (30 proc.), Vokietijai (20 proc.), Prancūzijai (11 proc.), Rumunijai (9 proc.) ir Belgijai (7 proc.). Nepriklausomai nuo savininkų vis plinta tendencija laivų vėliavą pakeisti į Maltos ir Kipro vėliavas, ypač kalbant apie upių kruizų sektorių.

2014 m. bendras Europos vidaus vandenimis pervežtų krovinių kiekis buvo 551 mln. tonų. Bendra vidaus vandenų transporto dalis nuo 1998 m. yra gana pastovi ir sudaro apie 6 proc. viso ES krovinių transporto. Europos šalys, kuriose daugiausiai transportuojama krovinių vidaus vandenų keliais yra Nyderlandai ir Vokietija, jų modalinė dalis yra 502 proc. Reino koridoriumi pervežamų krovinių.

Vidaus vandenų laivyba taip pat tampa vis populiaresne turistine veikla. 2015 m. Europos upėse veikė apie 320 kruizinių laivų. Apie 75 proc. jų plaukiojo Reine ir Dunojuje. Reikia pastebėti pastarųjų metų teigiamą tendenciją kruizinių laivų upėse sektoriuje – nuo 2014 m. iki 2015 m. keleivių skaičius išaugo 17 proc. (nuo 1,13 mln. keleivių 2014 m. iki 1,33 mln. keleivių – 2015 m.).

Vidaus vandenų transporto sektoriuje daugiausiai vieno laivo savininkų ir operatorių, samdančių vos kelis įgulos narius. Visoje Sąjungoje bendrai sektoriuje samdoma apie 45 000 darbuotojų. Apie 30 proc. įgulos narių dirba savarankiškai, o 70 proc. yra judūs darbuotojai, dauguma iš Nyderlandų, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Italijos, Belgijos, Rumunijos ir Bulgarijos.

Tačiau sektorius kinta. Nuo 2012 m. mažų įmonių, kuriose dirba vienas ar du įgulos nariai, skaičius labai sumažėjo ir sektoriuje vis didėja įmonių, samdančių 20–50 darbuotojų ir turinčių kelis laivus, dalis. Seni laivai palaipsniui keičiami didesniais laivais, kuriuose yra šiuolaikinė įranga ir kuriems reikia didesnės denio įgulos.

Europos vidaus vandenų keliai vis dar nevisiškai išnaudojami ir atsižvelgiant į prognozes dėl artimiausiais dešimtmečiais išaugsiančių transporto poreikių mastų šis klausimas bus vis svarbesnis. Europos vidaus vandenų keliai yra tvari kelių transporto alternatyva ir gali prisidėti mažinant transporto veikla daromą poveikį aplinkai. Reikia imtis keleto priemonių norint padidinti sektoriaus konkurencingumą. Su Europos infrastruktūros tinklų priemonės pagalba galima atnaujinti vidaus vandenų infrastruktūrą, pavyzdžiui, pasenusius šliuzus arba pašalinti nuolatines grūstis. Taip pat lengviau investuoti į ekologiškas laivų technologijas. Vidaus vandenų transporto sektorius taip pat patiria kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir senėjančių darbuotojų problemą; jų amžiaus vidurkis – 55 metai. Todėl reikia imtis priemonių norint padidinti profesijos patrauklumą.

Komisijos pasiūlymas

Todėl Komisija pasiūlė priemones, kuriomis siekiama palengvinti darbuotojų judumą Sąjungoje ir pritraukti kvalifikuotus žmones, turinčius kitą profesiją. Šiandien direktyvose 96/50/EB ir 91/672/EEB nustatytas tik abipusis laivavedžių, dirbančių ES vidaus vandens keliais, išskyrus Reino upę, plaukiojančiuose laivuose, pažymėjimų pripažinimas. Centrinė laivybos Reinu komisija pripažįsta kitose valstybėse narėse išduotus laivavedžių pažymėjimus, tačiau procedūros yra ilgos, gali būti numatytos papildomos sąlygos. Dviguba reglamentavimo sistema labai trukdo šio sektoriaus darbo judumui.

Pasiūlyme siūloma, kad visos valstybės narės pripažintų visų įgulos narių, ne tik laivavedžių kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus. Komisija taip pat siūlo palengvinti trečiųjų šalių dokumentų pripažinimą. Bendras pripažinimas pagrįstas bendrais minimaliais reikalavimais, kurių turi būti laikomasi norint gauti kvalifikacijos pažymėjimą. Taip pat apibrėžti gebėjimai, kurių reikalaujama skirtingiems kvalifikacijos lygiams. Ši kompetencija tikrinama mokymo programos pabaigoje arba laikant egzaminą, kurį organizuoja administracinės valdžios institucija. Reikalaujant, kad kiekvienas kandidatas išlaikytų egzaminą, darbuotojų kvalifikacija tampa ne patirtimi pagrįsta sistema, kai tam tikro metų skaičiaus darbo denyje užteko norint įrodyti kompetenciją, o kompetencija pagrįsta sistema. Ši kompetencija pagrįsta sistema suteiks daugiau lankstumo naujiems rinkos dalyviams, pavyzdžiui, atėjusiems iš jūrinės laivybos ar žvejybos srities ir nusprendusiems tęsti karjerą vidaus vandenų laivybos srityje. Be to Komisija siūlo medicininį vertinimą pagrįsti bendru taisyklių rinkiniu.

Pranešėjos nuomonė

Pranešėja apskritai teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą nustatyti suderintą vidaus vandenų transporto sektoriaus darbuotojų aukšto lygio kvalifikaciją, taip užtikrinant kvalifikuotų darbuotojų judumą visoje Sąjungoje. Tačiau ji nori pasiūlyti dalinių pakeitimų šiam pasiūlymui patobulinti.

Ji remia Komisijos nuostatą, pagal kurią valstybės narės denio įgulos narius, dirbančius tik vidaus vandenyse, nesusisiekiančiuose su kita valstybe nare, gali atleisti nuo naujos sistemos. Siekdama proporcingumo pranešėja taip pat siūlo daryti išimtį denio įgulos nariams, dirbantiems laivuose, kurie plaukios labai mažame ruože, pavyzdžiui, kai kuriuose keltuose. Apskritai direktyva skirta tik valstybėms narėms, kuriose yra vandens kelių, ir (arba) valstybėms narėms, kurios teikia vandens kelių denio įgulos narių mokymus ir kvalifikavimą.

Pranešėja palankiai vertina bendrą kriterijų, pagal kuriuos bus apibrėžti vidaus vandenų ruožai, kuriuose kyla specifinė rizika, rinkinį ir skaidrią procedūrą siekiant įgyti kvalifikaciją plaukioti šiuose ruožuose, nes pagal galiojančią sistemą ji yra kliūtis darbo judumui. Tačiau kriterijuose, pagal kuriuos nustatomi ruožai, kuriuose kyla specifinė rizika, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į didelę nelaimingų atsitikimų riziką tam tikroje vietoje, jeigu šios rizikos negalima sumažinti kitomis priemonėmis. Valstybės narės, kuriose yra ruožai, kuriuose kyla specifinė rizika, turėtų galėti kontroliuoti, kurioms kitoms valstybėms narėms leidžiama vertinti su šiais ruožais susijusią kompetenciją. Praktinė patirtis gali būti privaloma tam tikruose ruožuose, kuriuose kyla specifinė rizika, ir prašytojai turėtų pateikti įrodymus, kad jie plaukiojo atitinkame ruože nustatytą dienų skaičių.

Trečiųjų šalių išduotų kvalifikacijos pažymėjimų pripažinimas labiausiai aktualus šalims, kuriose yra laivybai tinkamas vandens kelias, susisiekiantis su laivybai tinkamu Sąjungos vandens keliu. Todėl pranešėja siūlo direktyvoje nustatytą pripažinimą taikyti tik toms šalims. Ji abejoja, kad Komisija galės veiksmingai kontroliuoti, ar viso pasaulio trečiųjų šalių nacionalinės taisyklės yra pačios kaip taisyklės, išdėstytos direktyvoje.

Kadangi kompetencijos vertinimas yra esminė naujosios kvalifikacijos pripažinimo sistemos dalis, pranešėja mano, kad egzaminuotojų kokybė itin svarbi ir kad jie neturėtų turėti jokių interesų konfliktų. Kandidatai turėtų turėti galimybe išlaikyti egzaminus, pavyzdžiui, naudodami treniruoklį, tam tikrose valstybėse narėse ir išduoti praktinio egzamino pažymėjimai turi būti pripažįstami, kai kreipiamasi dėl kvalifikacijos pažymėjimo kitose valstybėse narėse.

Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetas (CESNI), kuriame dalyvauja visų valstybių narių ekspertai, taip pat stebėtojai, suinteresuotieji asmenys ir Europos upių komisijos atstovai, buvo sukurtas siekiant nustatyti visos Sąjungos bendras vidaus vandenų laivybos taisykles. Reikia atsižvelgti į jo darbą profesinės kvalifikacijos sektoriuje. Todėl Komisija, pagal šią direktyvą priimdama deleguotuosius ir (arba) įgyvendinimo aktus, turėtų perimti CESNI standartus.

Pranešėja palankiai vertina galimybę panašią kvalifikaciją kitose srityse turintiems asmenims įgyti upeivio ar laivavedžio kvalifikaciją pagal sutrumpintas programas. Reikėtų dar labiau supaprastinti galimybę įgyti profesiją kandidatams, turintiems jūrų keltininkų specialybę arba prieš tai baigusiems profesinio mokymo programą.

Nors kompetencija pagrįstoje sistemoje reikalavimai laivybos praktikos laikui mažiau svarbūs, kai prašymą pateikęs asmuo nori gauti pažymėjimą, praktinės patirties nereikėtų nuvertinti. Siekiant užtikrinti veiklos saugumą, reikėtų reikalauti bent 45 dienų (atitinka 6 mėnesius laivybos) laivybos laiko. Reikėtų pabrėžti, kad patirties visiškai negalima pakeisti mokymais naudojant treniruoklį.

Pranešėja taip pat pridėjo keletą papildomų kompetencijos sričių, kurių turėtų būti reikalaujama norint įgyti laivavedžių kvalifikaciją, pavyzdžiui, eismo taisyklių žinių ir pagrindinių žinių apie pavojingų produktų pervežimą. Dėl nedidelio skaičiaus įgulos narių denyje, laivavedys turėtų galėti padėti įgulos nariams atlikti tam tikrus kasdienius darbus, kuriems reikia žinių apie eksploatavimo lygmens veiksmus. Siekiant užtikrinti laivybos saugumą būtina tinkama komunikacija su kitais laivais ir valdžios institucijomis krante. Todėl reikalaujama, kad laivavedžiai galėtų kalbėti paprasta anglų kalba. Anglų kalbos įgūdžiai dar svarbesni keleivių laivybos specialistams, atsakingiems už keleivių apsaugą nelaimingo atsitikimo atveju.


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (*) (13.10.2016)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Nuomonės referentė: Lynn Boylan

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl savo pobūdžio vidaus vandenų kelių transportas priklauso Europos masto klausimams, nes dauguma Europos vidaus vandenų kelių yra tarpvalstybiniai transporto būdai.

Vidaus vandenų kelių transporto sektoriuje būtina remti darbo vietų išlaikymą ir kūrimą, siekiant transporto srautus perkelti iš gatvių į vandens kelius ir palikti kuo mažesnį aplinkos pėdsaką.

Vidaus vandenų transporto srityje svarbiausia yra bendra laivų įgulos narių ir laivavedžių, kurie vykdo šią veiklą, laivų, krovinių, keleivių ir aplinkos sauga. Sauga taip pat svarbi ir žmonėms, prekėms ir aplinkai, kuri yra arti prie vidaus vandenų keliais plaukiojančių laivų, nes jei įvyktų nelaimingas atsitikimas ir (ar) būtų netinkamai vykdoma veika, jie visi patirtų neigiamą poveikį.

Todėl svarbu, siekiant užtikrinti saugą, išlaikyti būtinus standartus. Tai savo ruožtu užtikrins, kad šiame sektoriuje dirbantys asmenys atsakingai taikytų būtinas priemones.

Profesinis mokymas priklauso valstybių narių kompetencijai, tačiau vidaus vandenų kelių transporto sektoriuje būtina taikyti palyginamuosius standartus siekiant užtikrinti saugumą visuose vidaus vandenų keliuose, ypač dėl to, kad šios veiklos vykdymas yra pagrįstas judumu.

Darbuotojų judumas suteikia galimybių laivų įgulos nariams ir laivavedžiams dirbti kitose valstybėse narėse. Siekiant užtikrinti judumą svarbu, kad kvalifikacijos būtų pripažįstamos.

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas galimas tik tuomet, jei kompetencija yra palyginama, įvertinta ir patvirtinta Priešingu atveju laivų įgulos nariai ir laivavedžiai valstybėse narėse galėtų gauti bet kokį pažymėjimą, taikant žemiausius standartus. Tokios pažymėjimų „medžioklės“ būtina vengti, nes dėl to galėtų atsirasti piktnaudžiavimas ir pigiausias ir(arba) lengviausiai gaunamas pažymėjimų būdas gali sumažinti standartus.

Reikiamos kvalifikacijos turėtų galioti, taikant palyginamąjį metodą, visoms susijusioms šalims, siekiant užtikrinti saugą vidaus vandenų keliuose. Tai reiškia, kad, kiek įmanoma, būtina vengti išimčių.

Siekiant užtikrinti laivų įgulos narių ir laivavedžių judumą taip pat būtina, kad šie standartai būtų taikomi visose valstybėse narėse ir apimtų tarpusavyje nesusijungiančius vandenų kelius. Priešingu atveju laivų įgulos narių ir laivavedžių pažymėjimai, išduoti neįtrauktų valstybių narių ir neįtrauktų tarpusavyje nesusijungiančių vandenų kelių, neturėtų būti pripažįstami pagal šią direktyvą, ir tokie laivų įgulos nariai ir laivavedžiai negalėtų pasinaudoti judumo galimybėmis. Kitaip tariant, dėl to visiems nebūtų sudaromos vienodos galimybės ir tai prieštarautų direktyvos esmei.

Siekiant geriausių saugos standartų, būtina nustatyti vandenų kelių ruožus, kuriuose kyla ypatinga rizika. Tai atsakingai galėtų atlikti valstybės narės, kurių teritorijose yra ypatingos rizikos vandenų kelių. Siekiant išvengti nesąžiningo ruožų nustatymo (visos upės, kanalo ruožo paskelbimu rizikingu ruožu), Komisija valstybėms narėms parengia rizikos kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės nurodo ypatingos rizikos ruožus.

Profesiniu mokymu rūpinasi pačios valstybės narės. Tačiau nepakanka vadovautis tik būtiniausiais standartais, nes dažnai jie yra žemi standartai. Vidaus vandenų kelių transporto sektorius yra palyginti saugus dėl aukštos profesinės kvalifikacijos standartų, parengtus per ilgą laiką, pasinaudojant upių komisijų įgyta patirtimi. Svarbu, kad Komisijos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetas (CESNI), dalyvaujant ekspertams iš valstybių narių, upių komisijų atstovams, socialiniams partneriams, parengtų ir nustatytų bendrus profesinio mokymo standartus.

Profesijos patrauklumo nepavyks padidinti, jei bus taikomi žemesni standartai, o jis galėtų padidėti, jei laivų įgulos nariai turėtų galimybę tapti puikiai apmokytais ir kvalifikuotais specialistais, turinčiais visas savybes būtinas šiame sektoriuje atlikti darbą ir užtikrinti saugą.

Pirmasis žingsnis šia kryptimi būtų jau išduotų pažymėjimų pripažinimas. Tačiau tai turi būti atliekama nemažinant standartų, be vadinamosios pažymėjimų „medžioklės,“ pažymėjimų pirkimo ir klastojimo. Siekiant užtikrinti kvalifikacijos standartus yra svarbu, kad ne tik laivavedžiai, bet ir laivų įgulos nariai išlaikytų praktinį egzaminą, įrodantį jų kompetenciją. Kai kuriais atvejais būtų surengti egzaminus žodžiu, jei naudojamas radijo ryšys ir siekiant išaiškinti praktines situacijas. Mokymo tikslais svarbu ne tik dalyvauti kvalifikuotose mokymo programose, bet taip pat būtina patvirtinti kompetenciją vertinimu/egzaminu, nes vien navigacinio laiko nepakanka, jei įgulos nariai neatlieka užduočių, susijusių su vidaus vandens kelių laivų veikla.

Darbuotojams, kurie dirba jūrų laivuose, turėtų būti suteikta galimybė lengviau pereiti į vidaus vandenų kelių sektorių, bet tam netaikant žemesnių standartų. Tai reiškia, kad ankstesnė profesija turi būti susijusi su jūrų laivo funkciją. Taip pat šis sektorius turi būti atviras ir kitų profesijų darbuotojams, bet neapeinant įprasto profesinio mokymo vidaus vandenų kelių transporto sektoriuje.

Mokymuisi skirti treniruokliai turi būti tokie patys, kaip ir egzaminams skirti treniruokliai, nes kitaip galėtų iškilti pavojus, kad standartai bus sumažinti.

Siekiant išsaugoti saugumo ir profesinio mokymo standartus, valstybės narės turi turėti galimybę išreikšti susirūpinimą ir (arba) pateikti skundus dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kai kyla abejonių dėl pažymėjimo tikrumo. Šiuos skundus turi priimti Komisija, siekdama imtis priemonių kovoti su piktnaudžiavimu ir taip pat siekdama įvertinti visą sistemą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo1a apibrėžiamos kvalifikacijos, kompetencijos ir gebėjimų sąvokos. Visuose naujuose teisės aktuose, kuriuose nustatomi kvalifikacijos standartai, turėtų būti vartojamos toje rekomendacijoje apibrėžtos sąvokos;

 

______________

 

1a 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1).

Pagrindimas

Europos kvalifikacijų sąranga jau tapo pagrindiniu standartu ir informaciniu dokumentu. Naujuose teisės aktuose, kuriuose vartojama su kvalifikacija susijusi terminologija (pvz., kompetencija, kvalifikacija, gebėjimai), įgyvendinant geresnio reglamentavimo principą, turėtų būti remiamasi esamomis sąvokų apibrėžtimis.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant palengvinti judumą, užtikrinti saugią navigaciją ir saugoti žmonių gyvybę, labai svarbu, kad denio įgulos nariai, už avarinės situacijos keleiviniuose laivuose valdymą atsakingi asmenys ir asmenys, besirūpinantys suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų laivų kuro atsargų pildymu, turėtų jų kvalifikaciją įrodančius kvalifikacijos pažymėjimus. Kad būtų veiksmingai užtikrinamas reikalavimų vykdymas, tie asmenys, vykdydami savo pareigas, turėtų turėti tokius pažymėjimus;

(5)  siekiant palengvinti judumą ir užtikrinti saugią navigaciją bei žmonių gyvybės ir aplinkos apsaugą, labai svarbu, kad denio įgulos nariai, tiek keleiviniuose, tiek atsargų papildymo laivuose, visų pirma už avarinės situacijos keleiviniuose laivuose valdymą atsakingi asmenys ir asmenys, besirūpinantys laivų kuro atsargų pildymu, turėtų jų kvalifikaciją įrodančius kvalifikacijos pažymėjimus. Be to, pažymėjimu patvirtinus kvalifikaciją bus pagerintos galimybės darbo rinkoje ir kvalifikacijų pripažinimas. Kad būtų veiksmingai užtikrinamas reikalavimų vykdymas, tie asmenys, vykdydami savo pareigas, turėtų turėti tokius pažymėjimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant užtikrinti ekonominį efektyvumą, neturėtų būti reikalaujama Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus turėti nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, nesusisiekiančiuose su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu;

(8)  siekiant užtikrinti saugią navigaciją, darbuotojų judumą, ekonominį efektyvumą ir proporcingumą, valstybės narės gali nuspręsti reikalauti Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus turėti nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, nesusisiekiančiuose su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant didinti asmenų, dalyvaujančių eksploatuojant laivus, judumą visoje Sąjungoje ir atsižvelgiant į tai, kad visi pagal šią direktyvą išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai turėtų atitikti minimaliuosius standartus, valstybės narės turėtų pripažinti pagal šią direktyvą pažymėjimais patvirtintas profesines kvalifikacijas. Vadinasi, tokias kvalifikacijas įgiję asmenys turėtų turėti galimybę pagal savo profesiją dirbti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose;

(9)  siekiant didinti asmenų, dalyvaujančių eksploatuojant laivus, judumą visoje Sąjungoje ir atsižvelgiant į tai, kad visi pagal šią direktyvą išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai turėtų atitikti privalomus standartus, valstybės narės turėtų pripažinti pagal šią direktyvą pažymėjimais patvirtintas profesines kvalifikacijas. Vadinasi, tokias kvalifikacijas įgiję asmenys turėtų turėti galimybę pagal savo profesiją dirbti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. Sąjunga ir CLRK pradėjo bendradarbiauti ir įsteigė Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetą (pranc. santrumpa CESNI) – tarptautinį CLRK globojamą organą, – ir siekiant supaprastinti teisines sistemas, pagal kurias Europoje reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos, remiantis pagal peržiūrėtą Konvenciją dėl laivybos Reinu parengtais Laivybos Reinu darbuotojų nuostatais, kuriuose nustatyti reikalavimai visiškai atitinka nustatytuosius šia direktyva, išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai turėtų galioti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose. Tokie trečiųjų šalių išduoti dokumentai Sąjungoje turėtų būti pripažįstami, jeigu taikomas abipusio pripažinimo principas. Siekiant toliau šalinti darbo jėgos judumo kliūtis ir dar labiau supaprastinti teisines sistemas, pagal kurias Europoje reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos, remiantis reikalavimais, visiškai atitinkančiais nustatytuosius šia direktyva, trečiosios šalies išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai taip pat gali būti pripažįstami visuose Sąjungos vandens keliuose, tačiau Komisija turi atlikti vertinimą, o ta trečioji šalis turi pripažinti pagal šią direktyvą išduotus dokumentus;

(10)  atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. Sąjunga ir CLRK pradėjo bendradarbiauti ir įsteigė Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitetą (pranc. santrumpa CESNI) – tarptautinį CLRK globojamą organą, kurį sudaro valstybių narių ir upių komisijų atstovai ir socialiniai partneriai, – ir siekiant supaprastinti teisines sistemas, pagal kurias Europoje reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos, remiantis pagal peržiūrėtą Konvenciją dėl laivybos Reinu parengtais Laivybos Reinu darbuotojų nuostatais, kuriuose nustatyti reikalavimai visiškai atitinka nustatytuosius šia direktyva, išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai turėtų galioti visuose Sąjungos vidaus vandens keliuose. Todėl CESNI turėtų parengti visose srityse, kuriose Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, išskyrus laivybai tinkamas vandenų kelių atkarpas, kuriose, valstybių narių nuomone, kyla konkretūs pavojai, taikomus standartus. Tokie trečiųjų šalių išduoti dokumentai Sąjungoje turėtų būti pripažįstami, jeigu taikomas abipusio pripažinimo principas. Siekiant toliau šalinti darbo jėgos judumo kliūtis ir dar labiau supaprastinti teisines sistemas, pagal kurias Europoje reglamentuojamos profesinės kvalifikacijos, remiantis reikalavimais, visiškai atitinkančiais nustatytuosius šia direktyva, trečiosios šalies išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, tarnybos įrašų knygelės ir laivo žurnalai taip pat gali būti pripažįstami visuose Sąjungos vandens keliuose, tačiau Komisija turi atlikti vertinimą, o ta trečioji šalis turi pripažinti pagal šią direktyvą išduotus dokumentus;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  valstybės narės kvalifikacijos pažymėjimus turėtų išduoti tik asmenims, turintiems būtiniausią kompetenciją, esantiems minimalaus įdarbinimo amžiaus, ne prastesnės negu reikalaujamoji sveikatos būklės ir plaukiojusiems tiek laiko, kiek reikalaujama, kad būtų įgyta konkreti kvalifikacija;

(12)  Valstybės narės kvalifikacijos pažymėjimus turėtų išduoti tik asmenims, turintiems reikalaujamą kompetenciją, kurią įgijo sėkmingai sudalyvavę patvirtintoje mokymo programoje ir patvirtino atlikus vertinimą, taip pat esantiems minimalaus įdarbinimo amžiaus, ne prastesnės negu reikalaujamoji sveikatos būklės, baigusiems reikalaujamą lavinimą bei rengimą ir plaukiojusiems tiek laiko, kiek reikalaujama, kad būtų įgyta konkreti kvalifikacija;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti jaunimą įgyti profesinę kvalifikaciją vidaus vandenų laivybos srityje ir nustatyti konkrečias priemones socialinių partnerių veiksmams šioje srityje remti;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant užtikrinti abipusį kvalifikacijų pripažinimą, kvalifikacijos pažymėjimai turėtų būti grindžiami kompetencija, būtina laivams eksploatuoti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmenys, kuriems išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, turėtų būtiniausią kompetenciją, patikrintą atlikus tinkamą vertinimą. Tokio vertinimo forma gali būti administracinis egzaminas arba toks vertinimas gali būti įtrauktas į patvirtintas mokymo programas, vykdomas laikantis bendrų standartų, kad visose valstybėse narėse būtų galima užtikrinti įvairioms kvalifikacijoms nustatytą palyginamą minimalų kompetencijos lygį;

(13)  siekiant užtikrinti abipusį kvalifikacijų pripažinimą, kvalifikacijos pažymėjimai turėtų būti grindžiami kompetencija, būtina laivams eksploatuoti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad asmenys, kuriems išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, turėtų reikalingą kompetenciją, patikrintą atlikus tinkamą vertinimą. Tokio vertinimo forma gali būti administracinis egzaminas arba toks vertinimas gali būti įtrauktas į patvirtintas mokymo programas, kurios, jei reikia, gali apimti praktinį vertinimą, vykdomą laikantis bendrų standartų, kad visose valstybėse narėse būtų galima užtikrinti įvairioms kvalifikacijoms nustatytą palyginamą kompetencijos lygį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kadangi dirbant laivavedžiu, plaukiant pagal radiolokatoriaus parodymus, pildant suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų laivų kuro atsargas ar plaukiant suskystintomis gamtinėmis dujomis varomais laivais tenka su sauga susijusi atsakomybė, reikalaujama, kad, rengiant praktinius egzaminus, būtų tikrinama, ar įgyta reikalaujamo lygio kompetencija. Tokie praktiniai egzaminai gali būti rengiami naudojant patvirtintus treniruoklius, kad vertinti kompetenciją būtų dar lengviau;

(14)  kadangi dirbant atsakingą laivų įgulos nario, laivavedžio ir keleivinių laivų saugos eksperto darbą, plaukiant pagal radiolokatoriaus parodymus, pildant suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų laivų kuro atsargas ar plaukiant suskystintomis gamtinėmis dujomis varomais laivais, reikia užtikrinti saugą, reikalaujama, kad, rengiant praktinius egzaminus, būtų tikrinama, ar įgyta reikalaujamo lygio kompetencija. Tokie praktiniai egzaminai gali būti rengiami naudojant patvirtintus treniruoklius, kad vertinti kompetenciją būtų dar lengviau;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  tvirtinti mokymo programas būtina tam, kad būtų patikrinta, ar programos atitinka bendrus minimalius turinio ir organizavimo reikalavimus. Užtikrinus programų atitiktį tiems reikalavimams, galima pašalini nereikalingas kliūtis, trukdančias pradėti dirbti pagal šią profesiją, t. y. reikiamų įgūdžių per profesinio mokymo kursus jau įgijusiems asmenims nereikia be reikalo laikyti papildomų egzaminų. Esant patvirtintoms mokymo programoms, su ankstesnės patirties kituose sektoriuose turintiems darbuotojams taip pat gali būti lengviau pradėti dirbti pagal su vidaus laivyba susijusią profesiją, nes jie gali pasinaudoti specialiomis mokymo programomis, pagal kurias atsižvelgiama į jau įgytą kompetenciją;

(15)  tvirtinti mokymo programas būtina tam, kad būtų patikrinta, ar programos atitinka bendrus būtinus turinio ir organizavimo reikalavimus. Užtikrinus programų atitiktį tiems reikalavimams, galima pašalini kliūtis, trukdančias pradėti dirbti pagal šią profesiją, t. y. reikiamų įgūdžių jūrų darbo aplinkoje arba įgūdžių, susijusių su jūrinėmis profesijomis, per profesinio ar kitokio mokymo kursus jau įgijusiems asmenims nereikia laikyti papildomų egzaminų. Esant patvirtintoms mokymo programoms, su ankstesnės patirties kituose sektoriuose turintiems darbuotojams taip pat gali būti lengviau pradėti dirbti pagal su vidaus laivyba susijusią profesiją, nes jie gali pasinaudoti specialiomis mokymo programomis, pagal kurias atsižvelgiama į jau įgytą kompetenciją;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant dar labiau palengvinti laivavedžių judumą, visoms valstybėms narėms turėtų būti leista, jei įmanoma, vertinti būtiną kompetenciją, reikalingą sprendžiant su specifine laivybos rizika visuose Sąjungos vidaus vandens kelių ruožuose, kuriuose tokia rizika nustatyta, susijusius klausimus;

(16)  siekiant dar labiau palengvinti laivavedžių judumą, visoms valstybėms narėms, turinčioms laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, turėtų būti leista, jei įmanoma, vertinti būtiną kompetenciją, reikalingą sprendžiant su specifine laivybos rizika Sąjungos vidaus vandens kelių ruožuose, kuriuose tokia rizika nustatyta, susijusius klausimus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  plaukiojimo laikas turėtų būti tikrinamas pagal valstybės narės patvirtintos tarnybos įrašų knygelės įrašus. Kad plaukiojimo laiką būtų galima patikrinti, valstybės narės turėtų išduoti tarnybos įrašų knygeles bei laivo žurnalus ir užtikrinti, kad juose būtų įrašyta informacija apie laivų keliones. Kandidato sveikatos būklę turėtų tvirtinti patvirtintas medicinos praktikos gydytojas;

(17)  plaukiojimo laikas turėtų būti tikrinamas pagal valstybės narės patvirtintos tarnybos įrašų knygelės įrašus. Kad plaukiojimo laiką būtų galima patikrinti, valstybės narės turėtų ne tik išduoti tarnybos įrašų knygeles bei laivo žurnalus ir užtikrinti, kad juose būtų įrašyta informacija apie laivų keliones, bet ir kitais būdais nustatyti, ar yra laikomasi plaukiojimo laiko. Kandidato sveikatos būklę turėtų tvirtinti patvirtintas medicinos praktikos gydytojas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  institucijos, įskaitant trečiųjų šalių institucijas, kurios išduoda kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus pagal taisykles, visiškai atitinkančias išdėstytąsias šioje direktyvoje, tvarko asmens duomenis. Šios direktyvos vertinimo ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą ir padėti institucijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, lengviau keistis informacija, tos institucijos ir tam tikrais atvejais tarptautinės organizacijos, nustačiusios tas tapačias taisykles, taip pat turėtų turėti prieigą prie Komisijos tvarkomos duomenų bazės. Tačiau suteikiant tokią prieigą turėtų būti užtikrintas tinkamas duomenų, įskaitant asmens duomenis, apsaugos lygis;

(20)  institucijos, įskaitant trečiųjų šalių institucijas, kurios išduoda kvalifikacijos pažymėjimus, tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus pagal taisykles, visiškai atitinkančias išdėstytąsias šioje direktyvoje, tvarko asmens duomenis. Šios direktyvos vertinimo ir statistiniais tikslais, taip pat siekiant užtikrinti saugią ir nesudėtingą laivybą ir padėti institucijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu, lengviau keistis informacija, tos institucijos ir, jei reikia, tarptautinės organizacijos, nustačiusios tas tapačias taisykles, taip pat turėtų turėti prieigą prie Komisijos tvarkomos duomenų bazės. Tačiau suteikiant tokią prieigą turėtų būti užtikrintas aukštas duomenų, ypač asmens duomenų, apsaugos lygis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekdama dar labiau sumažinti administracinę naštą ir dokumentų klastojimo galimybes, Komisija, po to, kai bus priima ši direktyva, turėtų žengti dar vieną žingsnį – išnagrinėti galimybę pradėti naudoti elektronines tarnybos įrašų knygeles ir laivo žurnalus, taip pat elektronines profesines korteles, į kurias būtų įtraukiami Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai. To imdamasi Komisija turėtų atsižvelgti į kitų rūšių transporto, visų pirma kelių transporto, srityse taikomas technologijas. Atlikusi poveikio vertinimą, kuris apimtų sąnaudų ir naudos analizę ir poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma susijusioms su asmens duomenų apsauga, Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai;

(21)  siekdama sumažinti administracinę naštą ir dokumentų klastojimo galimybes, Komisija turėtų priimti tinkamą teisinę sistemą, skirtą elektroninių tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų, taip pat elektroninių profesinių kortelių, į kurias būtų įtraukiami Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimai, įdiegimui. To imdamasi Komisija turėtų atsižvelgti į kitų rūšių transporto, visų pirma kelių transporto, srityse taikomas technologijas. Ji taip pat turėtų atsižvelgti į tinkamumą naudoti ir prieinamumą, vadovaujantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Atlikusi poveikio vertinimą, kuris apimtų sąnaudų ir naudos analizę ir poveikį pagrindinėms teisėms, visų pirma susijusioms su asmens duomenų apsauga, Komisija prireikus turėtų pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai; Taip pat būtina įdiegti papildomus manipuliavimui atsparius įrenginius, skirtus elektroniniam plaukiojimo laikui ir visų laivybos srityje dirbančių asmenų darbo patirties įrodymams registruoti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant nustatyti minimalius suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kompetencijos standartų, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24)  siekiant nustatyti reikalaujamus suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kompetencijos standartų, pagrįstų CESNI standartais, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų ir egzaminų žodžiu standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  CESNI, kurio veikloje gali dalyvauti visų valstybių narių ekspertai, rengia standartus vidaus vandenų laivybos srityje, įskaitant ir susijusius su profesinėmis kvalifikacijomis. Komisija į tokius standartus gali atsižvelgti, kai yra įgaliota pagal šią direktyvą priimti teisės aktus;

(26)  CESNI, kurio veikloje gali dalyvauti visų valstybių narių ekspertai, upių komisijų atstovai ir socialiniai partneriai visapusiškai dalyvauja kuriant ir rengiant standartus vidaus vandenų laivybos srityje, įskaitant ir susijusius su profesinėmis kvalifikacijomis. Išskyrus laivybai tinkamus vandens kelių ruožus, kuriuose, valstybių narių nuomone, kyla konkretus pavojus, Komisija gali veikti tik vadovaudamasi CESNI standartais, kai yra įgaliota pagal šią direktyvą priimti teisės aktus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti bendrą vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl šio tikslo masto ir poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(27)  kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. nustatyti bendrą vidaus vandenų laivybos srities būtiniausių profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl šio tikslo masto ir poveikio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  pripažinimo sistema galėtų būti pirmas žingsnis siekiant paskatinti judumą šiame sektoriuje. Vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvoje, palyginamo profesinį mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema valstybėse narėse galėtų palengvinti darbuotojų judumą ir užtikrintų saugą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  denio įgulos nariai – asmenys, dalyvaujantys eksploatuojant Sąjungos vidaus vandens keliais plaukiantį laivą ir atliekantys užduotis, susijusias su laivyba, krovinių tvarkymu, krovimu, technine priežiūra ar remontu, išskyrus asmenis, kuriems pavesta rūpintis tik variklių ir elektros bei elektronikos įrangos veikimu;

(6)   denio įgulos nariai – asmenys, dalyvaujantys eksploatuojant Sąjungos vidaus vandens keliais plaukiantį laivą ir atliekantys užduotis, susijusias su laivyba, laivo veiklos kontrole, jūrų laivų mašinomis, komunikacija, sauga, sveikatos ir aplinkos apsauga, krovinių tvarkymu, krovimu, technine priežiūra ar remontu, išskyrus asmenis, kuriems pavesta rūpintis tik variklių ir elektros bei elektronikos įrangos veikimu;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  keleivinės laivybos specialistas – asmuo, kompetentingas imtis priemonių keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai;

(7)  keleivinės laivybos specialistas – laive dirbantis asmuo, kuris yra kompetentingas imtis priemonių keleiviniuose laivuose susidarius avarinei situacijai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  kvalifikacija – Rekomendacijoje dėl Europos kvalifikacijų sistemos apibrėžta kvalifikacija;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  kompetencija – įrodytas gebėjimas naudotis žiniomis ir įgūdžiais, kurių pagal nustatytus standartus reikalaujama, kad būtų tinkamai vykdomos užduotys, būtinos vidaus vandenų laivams eksploatuoti;

(10)  kompetencija – įrodytas gebėjimas naudotis žiniomis, įgūdžiais, asmeniniais, socialiniais arba metodiniais gebėjimais, susijusiais su nustatytais standartais, kad būtų tinkamai vykdomos užduotys, būtinos vidaus vandenų laivams eksploatuoti;

Pagrindimas

Suderinama su Europos kvalifikacijų sąrangoje įtvirtinta apibrėžtimi.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai būtina saugiai laivybai užtikrinti, valstybės narės gali nustatyti vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, išskyrus 7 straipsnyje nurodytus jūrų laivybai tinkančius vidaus vandens kelius, kai tokia rizika kyla dėl to, kad:

1.  Kai būtina saugiai laivybai užtikrinti, valstybės narės nustato vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, išskyrus 7 straipsnyje nurodytus jūrų laivybai tinkančius vidaus vandens kelius, kai tokia rizika kyla dėl to, kad:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kad jie atitinka I priede nustatytus kvalifikacijai, dėl kurios kreipiasi, taikomus minimalius reikalavimus, susijusius su amžiumi, kompetencija, administracine atitiktimi ir plaukiojimo laiku;

b)  kad jie atitinka I priede nustatytus kvalifikacijai, dėl kurios kreipiasi, taikomus minimalius reikalavimus, susijusius su amžiumi, reikalaujama kompetencija, administracine atitiktimi ir plaukiojimo laiku;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir galiojimą.

2.  Valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir galiojimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad 6 straipsnyje nurodytus specialius leidimus, išskyrus susijusius su tuo, kas nurodyta 6 straipsnio b punkte, išduoti prašantys asmenys pateiktų tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius:

1.  Valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, užtikrina, kad 6 straipsnyje nurodytus specialius leidimus, išskyrus susijusius su tuo, kas nurodyta 6 straipsnio b punkte, išduoti prašantys asmenys pateiktų tinkamus patvirtinamuosius dokumentus, įrodančius:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kad jie atitinka I priede nustatytus specialiam leidimui, dėl kurio kreipiasi, gauti taikomus minimalius reikalavimus, susijusius su amžiumi, kompetencija, administracine atitiktimi ir plaukiojimo laiku.

b)  kad jie atitinka I priede nustatytus specialiam leidimui, dėl kurio kreipiasi, gauti taikomus minimalius reikalavimus, susijusius su amžiumi, reikalaujama kompetencija, administracine atitiktimi ir plaukiojimo laiku.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai yra požymių, kad kvalifikacijos pažymėjimų arba specialių leidimų išdavimo reikalavimų nebesilaikoma, valstybės narės atlieka visus būtinus vertinimus ir prireikus tuos pažymėjimus panaikina.

Kai yra požymių, kad kvalifikacijos pažymėjimų arba specialių leidimų išdavimo reikalavimų nebesilaikoma, valstybės narės atlieka visus būtinus vertinimus ir prireikus tuos pažymėjimus panaikina. Valstybės narės paskiria arba įsteigia kompetentingą instituciją, kuri priimtų skundus, susijusius su kvalifikacijos pažymėjimų, išduotų kitoje valstybėje narėje ar šalyje, faktų tikslumu. Valstybės narės informuoja Komisiją ir CESNI apie skundą. Komisija gali atlikti tyrimą ir imtis atitinkamų priemonių. Valstybės narės gali sustabdyti pažymėjimų galiojimą, jei institucija nustato, kad jie turi arba gali turėti faktinių netikslumų, dėl kurių galėtų kilti pavojus visuomenės saugai. Toks sustabdymas galioja tol, kol atitinkama valstybė narė įsitikina, kad pažymėjimai yra teisingi. Valstybės narės renka informaciją apie skundus ir pažymėjimų galiojimo sustabdymą ir šią informaciją talpina duomenų bazėje pagal 23 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti asmenys turėtų būtiną kompetenciją, kad galėtų saugiai eksploatuoti laivą, kaip nurodyta 15 straipsnyje.

1.  Valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, užtikrina, kad 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodyti asmenys turėtų būtiną kompetenciją, kad galėtų saugiai eksploatuoti laivą, kaip nurodyta 15 straipsnyje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartai, atitinkantys II priede nustatytus esminius reikalavimus.

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais pagal CESNI standartus nustatomi kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartai, atitinkantys II priede nustatytus esminius reikalavimus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  už kurį atsakinga administracinė institucija, kaip nustatyta 16 straipsnyje; arba

a)  už kurį atsako administracinė valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandenų kelius, institucija, kaip nustatyta 16 straipsnyje; arba

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kuris yra įtrauktas į mokymo programą, patvirtintą pagal 17 straipsnį.

b)  kuris yra įtrauktas į mokymo programą, priklausančią valstybės narės mokymo sistemai, patvirtintą pagal 17 straipsnį.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  keleivinių laivų navigacinės saugos eksperto kvalifikacijos pažymėjimą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jos atsako už 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų egzaminų rengimą. Valstybės narės užtikrina, kad tuos egzaminus rengtų egzaminuotojai, kvalifikuoti vertinti kompetenciją ir atitinkamas žinias bei įgūdžius, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje.

Valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, užtikrina, kad jos atsako už 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų egzaminų rengimą. Valstybės narės užtikrina, kad tuos egzaminus rengtų egzaminuotojai, kvalifikuoti vertinti kompetenciją ir atitinkamas žinias bei įgūdžius, kaip nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, tvirtina valstybių narių, kurių teritorijoje įsteigta atitinkama švietimo ar mokymo įstaiga, kompetentingos institucijos.

1.  Mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, tvirtina valstybių narių, turinčių laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, kurių teritorijoje kompetentinga įstaiga teikia švietimo ar mokymo paslaugas, kompetentingos institucijos su sąlyga, kad mokymo programa yra neatsiejama valstybės narės mokymo sistemos dalis. Valstybės narės gali patvirtinti mokymo programas nacionaliniu lygmeniu su sąlyga, kad tokios programos atitinka kokybės vertinimo ir tikrinimo sistemoje CESNI nustatytus bendrus kriterijus.

 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 29 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl šio direktyvos papildymo nustatant tokių programų bendrus kriterijus, grindžiamus kokybės vertinimo ir tikrinimo sistemoje CESNI nustatytais bendrais kriterijais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  egzaminuose, kuriais tikrinama atitiktis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytiems kompetencijos standartams, dalyvauja kvalifikuoti egzaminuotojai.

c)  egzaminuose, kuriais tikrinama atitiktis 15 straipsnio 1 dalyje nurodytiems kompetencijos standartams, dalyvauja kvalifikuoti nepriklausomi egzaminuotojai, nesusiję su interesų konfliktais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 8 straipsnio 1 dalį vidaus vandens kelių ruožus, kuriuose kyla specifinė rizika, nustačiusios valstybės narės apibrėžia, kokios papildomos kompetencijos reikalaujama iš laivavedžių, plaukiančių tais ruožais, ir kokiomis priemonėmis turėtų būti įrodyta, kad tokių reikalavimų laikomasi.

Valstybės narės pačios nustato vidaus vandenų kelių ruožus, kurie driekiasi per jų teritorijas ir kuriuose nustatyta konkreti rizika, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės apibrėžia, kokios papildomos kompetencijos reikalaujama iš laivavedžių, plaukiančių tais ruožais, ir kokiomis priemonėmis turėtų būti įrodyta, kad tokių kompetencijos reikalavimų laikomasi.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tos priemonės gali būti tam tikras konkrečiu ruožu atliktų kelionių skaičius, egzaminas naudojant treniruoklį, pasirenkamųjų atsakymų egzaminas ar jų derinys.

Tas priemones sudaro minimalus konkrečiu ruožu atliktų kelionių skaičius, egzaminas naudojant treniruoklį ir pasirenkamųjų atsakymų egzaminas.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Treniruoklius, naudojamus kompetencijai vertinti, valstybės narės turi patvirtinti. Tvirtinama, kai to paprašoma ir įrodoma, kad įrenginys atitinka 2 dalyje nurodytus deleguotaisiais aktais nustatytus treniruoklių standartus. Patvirtinimo dokumente nurodoma, kokį konkretų kompetencijos vertinimą leidžiama atlikti naudojant tą treniruoklį.

1.  Treniruokliai, naudojami mokymui, turi būti panašūs į naudojamus kompetencijai vertinti. Ir vienus, ir kitus tvirtina valstybės narės. Tvirtinama, kai to paprašoma ir įrodoma, kad įrenginys atitinka 2 dalyje nurodytus deleguotaisiais aktais nustatytus treniruoklių standartus. Patvirtinimo dokumente nurodoma, kokį konkretų kompetencijos vertinimą leidžiama atlikti naudojant tą treniruoklį.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, kurios:

1.  Valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, paskiria kompetentingas institucijas, kurios:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad:

valstybės narės, turinčios laivybai tinkamus vidaus vandens kelius, užtikrina, kad:

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  darbo inspekcijos turėtų tinkamus išteklius ir būtų sparčiai keičiamasi informacija su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis, siekiant vidaus vandenų laivybos sektoriuje užtikrinti saugą ir sąžiningą konkurenciją.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 dalies 1a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  sėkmingai užbaigti kursą, suteikiantį reikalaujamą pagrindinio saugos mokymo lygį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  dirbantis tik pagal tos valstybės narės, kurioje studentas faktiškai tuo metu yra, galiojančias jaunimo apsaugos nuostatas, išskyrus atvejus, kai materialinėje teisėje, reglamentuojančioje studijų sutartį, numatyta aukštesnio lygio apsauga;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 dalies 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio b punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio c punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prieš pradėdamas mokytis pagal mokymo programą įgijęs ne mažiau kaip penkerių metų darbo patirties;

–  prieš pradėdamas mokytis pagal mokymo programą įgijęs ne mažiau kaip ketverių metų darbo patirties;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio c punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio a punkto -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  ne jaunesnis kaip 17 metų;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio a punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio b punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 2 punkto 2.3 papunkčio 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio a punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio b punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio c punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prieš pradėdamas mokytis pagal patvirtintą mokymo programą įgijęs ne trumpesnę kaip penkerių metų darbo patirtį;

–  prieš pradėdamas mokytis pagal patvirtintą ne trumpesnės kaip dvejų metų trukmės mokymo programą įgijęs ne trumpesnę kaip penkerių metų darbo patirtį;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio c punkto 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  disponuojantis patvirtintu pažymėjimu, įrodančiu kompetenciją naudoti radijo ryšį vidaus vandenų laivuose.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Nuorodos

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.4.2016

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

15.9.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Lynn Boylan

24.5.2016

Svarstymas komitete

31.8.2016

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

8

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (12.7.2016)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB

(COM(2016) 0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Nuomonės referentė: Joëlle Bergeron

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo siekiama panaikinti dvi ankstesnes 1991 m. ir 1996 m. direktyvas (91/672/EEB ir 96/50/EB), kuriose buvo reglamentuotos tik laivavedžių, dirbančių vidaus vandens keliais, išskyrus Reino upę, plaukiojančiuose laivuose, kvalifikacijos, ir siekiama nustatyti taisykles dėl visų įgulos narių, įskaitant dirbančius Reino upe plaukiojančiuose laivuose, kvalifikacijų pripažinimo. Jis apima ir krovinių, ir keleivių vežimo vidaus vandenų keliais sektorius, tačiau ne privačiojo transporto ir pramoginius laivus. Į jo taikymo sritį įeina visi ES vidaus kelių tinklai, tačiau galima taikyti išimtis vidaus vandens keliams, kuriais nevykdomas tarpvalstybinis eismas.

Taigi, ši nauja iniciatyva remiasi ankstesnėmis direktyvomis, taip pat darbu, atliktu pagal programas NAIADES I ir NAIADES II, visų pirma jungtinės darbo grupės PLATINA darbu profesinės kvalifikacijos srityje – ši darbo grupė parengė profesinės kompetencijos standartus vidaus vandenų laivybos srityje.

Europos vidaus vandenų kelių sistema naudojama prekėms ir keleiviams kanalais, vidaus vandens keliais, upėmis, ežerais ir pan. pervežti. Bendras tinklo ilgis siekia beveik 41 000 km ir susisiekia su 12 ES valstybių narių. Tarpusavyje sujungtais Europos vidaus vandenų keliais gabenamų krovinių srautas viršija 140 mlrd. tonkilometrių (2011 m. Eurostato duomenys).

Beje, vežimas vidaus vandenų keliais visiškai dera su trimis tvaraus vystymosi ramsčiais. Ekonominiu požiūriu vežimo vidaus vandenų keliais kaina yra konkurencinga palyginti su vežimo sausumos keliais kainomis. Aplinkos požiūriu jis nereikalauja daug energetinių išteklių, yra veiksmingas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kovos su klimato atšilimu srityje. Galiausiai, socialiniu ir naudingumo požiūriu tai yra saugi transporto rūšis, pasižyminti nedideliu avarijų skaičiumi ir turinti didelį potencialą plėtoti srautus, todėl sudaro galimybę smarkiai didėti užimtumui, ypač uostų teritorijose. Dėl šių priežasčių reikėtų imtis veiksmų ir skatinti plėtoti šią alternatyvią transporto rūšį.

To iš tiesų ir siekiama pasiūlymu dėl direktyvos, kuria, pripažinus kvalifikacijas, siekiama populiarinti profesiją, daugelyje ES valstybių narių pasižyminčią nepakankamu judumu ir darbo jėgos stoka.

Šiuo metu darbuotojams kyla sunkumų dėl abipusio profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir nereikalingų kliūčių, pvz., iškylančių dėl specifinių vietos žinių reikalavimų. Todėl galimybė numatyti upeiviams ir laivavedžiams taikomus būtiniausius kvalifikacijos reikalavimus atrodo pagrįsta.

Nuomonės referentė pritaria šiam pasiūlymui dėl direktyvos, tačiau pateikia keletą jos pakeitimų.

Nors vidaus vandenų laivybos tinklas dažnai yra tarptautinio pobūdžio, turi būti išlaikytos jo nacionalinės savybės ir ypatumai. Todėl nuomonės referentė mano, kad reikia palikti galimybę valstybėms narėms numatyti tam tikras specialias išimtis. Nuomonės referentė siūlo patikslinti kai kurias apibrėžtis.

Kita problema gali kilti dėl pasiūlyme dėl profesines kvalifikacijas reglamentuojančios direktyvos nustatytų reikalavimų laikymosi terminų visose valstybėse narėse. Siekiant išvengti darbo jėgos trūkumo, galinčio atsirasti tam tikrose valstybėse narėse dėl to, kad vietos darbuotojai neturi tinkamų kvalifikacijų, gali būti tikslinga pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kad visos ES valstybės narės galėtų palaipsniui užtikrinti direktyvoje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  šioje direktyvoje numatytas pripažinimo procesas turėtų apimti visus vidaus vandenų laivybos srities specialistų kvalifikacijos pažymėjimus, patirtį įrodančius dokumentus, tarnybos įrašų knygeles ir laivų žurnalus, išduotus prieš valstybei narei tampant Europos Sąjungos nare, jei laikomasi reikalaujamų būtinųjų standartų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  tvirtinti mokymo programas būtina tam, kad būtų patikrinta, ar programos atitinka bendrus minimalius turinio ir organizavimo reikalavimus. Užtikrinus programų atitiktį tiems reikalavimams, galima pašalini nereikalingas kliūtis, trukdančias pradėti dirbti pagal šią profesiją, t. y. reikiamų įgūdžių per profesinio mokymo kursus jau įgijusiems asmenims nereikia be reikalo laikyti papildomų egzaminų. Esant patvirtintoms mokymo programoms, su ankstesnės patirties kituose sektoriuose turintiems darbuotojams taip pat gali būti lengviau pradėti dirbti pagal su vidaus laivyba susijusią profesiją, nes jie gali pasinaudoti specialiomis mokymo programomis, pagal kurias atsižvelgiama į jau įgytą kompetenciją;

(15)  tvirtinti mokymo programas būtina tam, kad būtų patikrinta, ar programos atitinka bendrus minimalius turinio ir organizavimo reikalavimus. Užtikrinus programų atitiktį tiems reikalavimams, galima pašalini nereikalingas kliūtis, trukdančias pradėti dirbti pagal šią profesiją, t. y. reikiamų įgūdžių per profesinio mokymo kursus jau įgijusiems asmenims nereikia be reikalo laikyti papildomų egzaminų. Esant patvirtintoms mokymo programoms, ankstesnės patirties kituose sektoriuose turintiems darbuotojams taip pat gali būti lengviau pradėti dirbti pagal su vidaus laivyba susijusią profesiją, nes jie gali pasinaudoti specialiomis mokymo programomis, pagal kurias atsižvelgiama į jau įgytą kompetenciją, taip pat pripažįstama jų ankstesnė profesinė patirtis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant nustatyti minimalius suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus dėl kompetencijos standartų, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(24)  siekiant nustatyti minimalius suderintus kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimu standartus ir padėti valstybėms narėms lengviau keistis informacija, o Komisijai įgyvendinti šią direktyvą ir stebėti bei vertinti, kaip ji įgyvendinama, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl kompetencijos standartų, sveikatos būklės standartų, praktinių egzaminų standartų, treniruoklių patvirtinimo standartų ir standartų, pagal kuriuos būtų apibrėžiamos Komisijos tvarkomos duomenų bazės, kurioje būtų laikomos pagrindinių duomenų, susijusių su Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimais, tarnybos įrašų knygelėmis, laivo žurnalais ir pripažįstamais dokumentais, kopijos, naudojimo ypatumai ir sąlygos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

_____________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva netaikoma asmenims, dalyvaujantiems eksploatuojant šiuos laivus:

2.  Ši direktyva netaikoma asmenims, kurie:

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pramoginius laivus;

a)  plaukioja sporto ar pramoginiais tikslais;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  savarankiškai nejudančius keltus.

b)  dalyvauja eksploatuojant savarankiškai nejudančius keltus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  dalyvauja eksploatuojant plaukiojančiąsias priemones, kurias naudoja ginkluotosios pajėgos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos pajėgos, civilinės saugos tarnybos, vandens kelių administracijos, priešgaisrinės tarnybos ir kitos pagalbos tarnybos.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  plaukiojimo laikas – laikas, kurį per kompetentingos institucijos patvirtintą laivo kelionę vidaus vandens keliais denio įgulos nariai praleidžia laive;

(15)  plaukiojimo laikas – laikas, kurį per kompetentingos institucijos patvirtintą laivo kelionę vidaus vandens keliais denio įgulos nariai praleidžia laive, įskaitant mokymosi naudojantis pagal 19 straipsnį patvirtintu treniruokliu laiką, taikant tam tikrus apribojimus;

Pagrindimas

Mokymasis naudojantis treniruokliu itin veiksmingas mokantis veikti esant sudėtingai padėčiai ir ekstremaliajai situacijai, todėl, taikant tam tikrus apribojimus, turėtų būti įskaitomas į kvalifikacijai įgyti reikalingą darbo patirtį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybė narė 1 dalyje nustatytos prievolės gali netaikyti laivavedžiams, plaukiojantiems tik nacionaliniais vidaus vandens keliais, nesusisiekiančiais su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu. Išimtį taikanti valstybė narė gali išduoti nacionalinius kvalifikacijos pažymėjimus; tuos pažymėjimus galima gauti sąlygomis, kurios skiriasi nuo bendrųjų šioje direktyvoje nustatytų sąlygų. Tie nacionaliniai kvalifikacijos pažymėjimai galioja tik tuose nacionaliniuose vidaus vandens keliuose, kurie nesusisiekia su kitos valstybės narės laivybai tinkamu tinklu.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos Komisija paskelbia įgyvendinimo sprendimą, kuriuo patvirtina siūlomas priemones, jeigu jos atitinka šio ir 18 straipsnių nuostatas, arba, jeigu neatitinka, reikalauja, kad valstybė narė siūlomą priemonę pakeistų arba jos nepatvirtintų.

3.  Per šešis mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos Komisija pagal 29 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais siekiama papildyti šią direktyvą nustatant procedūrą, taikomą patvirtinant pasiūlytas priemones, jeigu jos atitinka šio ir 18 straipsnių nuostatas, arba, jeigu neatitinka, pagal kurią reikalaujama, kad valstybė narė siūlomą priemonę pakeistų arba jos nepatvirtintų.

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti straipsnį dėl įgaliojimų delegavimo tam, kad būtų daroma nuoroda į šią dalį.)

Pagrindimas

Vidaus vandens kelių priskyrimas keliams, kuriuose kyla specifinė rizika, de facto reiškia suderintų kvalifikacijų nepripažinimą atitinkamuose ruožuose. Todėl tam, kad būtų galima leisti taikyti tokias išimtis, labiau tinka deleguotasis, o ne įgyvendinimo aktas.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  siekiant gauti įgulos nario Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai, nurodyti 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose;

a)  siekiant gauti denio įgulos nario Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimą, pateikiami tinkami patvirtinamieji dokumentai, nurodyti 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose;

Pagrindimas

Pasiūlymo tikslas – išplėsti taikymo sritį, įtraukiant visus denių įgulų narius, ne vien laivavedžius.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, tvirtina valstybių narių, kurių teritorijoje įsteigta atitinkama švietimo ar mokymo įstaiga, kompetentingos institucijos.

1.  Valstybės narės gali sudaryti 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytų asmenų mokymo programas. Valstybės narės užtikrina, kad tokias mokymo programas, kurias baigus gaunamas diplomas arba pažymėjimas, kuriuo įrodoma, kad asmuo atitinka 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kompetencijos standartus, patvirtintų valstybių narių, kurių teritorijoje atitinkama švietimo ar mokymo įstaiga vykdo mokymo programas, kompetentingos institucijos.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės pripažįsta diplomus ar pažymėjimus, išduotus užbaigus kitų valstybių narių pagal 1 dalį patvirtintas mokymo programas.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikydamos šią dalį valstybės narės taiko objektyvius, skaidrius, nediskriminacinius ir proporcingus kriterijus.

Taikydamos šią dalį valstybės narės taiko objektyvius, skaidrius, nediskriminacinius ir proporcingus kriterijus ir vadovaujasi lygių galimybių ir lyčių lygybės principais.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad, kiek įmanoma, treniruokliais galėtų naudotis kitų valstybių narių piliečiai.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad ne visos valstybės narės turi treniruoklius, logiška, kad valstybės narės, kurios jų turi, imtųsi įmanomų priemonių, kad kitų valstybių narių piliečiai galėtų jais naudotis egzaminams arba mokymuisi.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik šiais tikslais:

Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik laikantis asmens duomenų apsaugos principų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB1a, ir šiais tikslais:

 

______________

 

1a 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija dėl pažymėjimų išdavimo eksploatuojant laivą dalyvaujantiems asmenims.

2.  Valstybės narės su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis keičiasi informacija dėl pažymėjimų išdavimo eksploatuojant laivą dalyvaujantiems asmenims. Tokiais veiksmais jos visapusiškai laikosi Direktyvoje 95/46/EB nustatytų asmens duomenų apsaugos principų.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 19 bei 21 straipsniuose ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (* įsigaliojimo).

2.  8 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 19, 21 straipsniuose ir 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų delegavimas Komisijai turėtų būti ribotos trukmės, o teisės aktų leidėjų teisė atsiimti delegavimą turėtų būti aiškiai nurodyta. 8 straipsnio 3 dalyje reikėtų aptarti ne įgyvendinimo, bet deleguotąjį aktą, taigi, ją reikėtų įtraukti į 29 straipsnį dėl įgaliojimų delegavimo.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Per metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija palaipsniui priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:

1. Per metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija palaipsniui priima deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įtraukiamos neįrašytos nuostatos, nes toliau pateikiamame sąraše minimi ir įgyvendinimo aktai, kuriuos turi priimti Komisija.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, turintys kvalifikacijos pažymėjimą, valstybės narės išduotą iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, ar turintys vienoje ar keliose valstybėse narėse pripažįstamą kvalifikaciją, tuo pažymėjimu ar kvalifikacija gali naudotis ne ilgiau nei dešimt metų nuo tos dienos. Per šį laikotarpį įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, gali toliau remtis Direktyva 2005/36/EB, kai jų kvalifikaciją turi pripažinti kitų valstybių narių institucijos. Prieš baigiantis šiam laikotarpiui, jie gali kreiptis į kompetentingą instituciją, išduodančią Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus ar taikant 9 straipsnio 2 dalį išduodamus pažymėjimus, ir paprašyti išduoti tokį pažymėjimą su sąlyga, jeigu jie pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir, pateikę tarnybos įrašų knygelę, įrodo toliau nurodytą plaukiojimo laiką:

3.  Įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, turintys kvalifikacijos pažymėjimą, valstybės narės išduotą iki dienos, einančios po šios direktyvos 35 straipsnyje nurodyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos, ar turintys vienoje ar keliose valstybėse narėse pripažįstamą kvalifikaciją, tuo pažymėjimu ar kvalifikacija gali naudotis ne ilgiau nei dešimt metų nuo tos dienos. Per šį laikotarpį įgulos nariai, išskyrus laivavedžius, gali toliau remtis Direktyva 2005/36/EB, kai jų kvalifikaciją turi pripažinti kitų valstybių narių institucijos. Prieš baigiantis šiam laikotarpiui, jie gali kreiptis į kompetentingą instituciją, išduodančią Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimus ar taikant 9 straipsnio 2 dalį išduodamus pažymėjimus, ir paprašyti išduoti tokį pažymėjimą su sąlyga, jeigu jie pateikia šios direktyvos 10 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodytus tinkamus patvirtinamuosius dokumentus ir, pateikę tarnybos įrašų knygelę ar laivo žurnalą, įrodo toliau nurodytą plaukiojimo laiką:

Pagrindimas

Laivo žurnalai taip pat yra galimybė registruoti plaukiojimo laiką. Be to, abi nurodymo priemonės vienodai traktuojamos kitoje – 4 dalyje.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [3 metai po įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo ... [5 metai nuo šios direktyvos] įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Pagrindimas

Priešingai, negu būtų galima manyti pagal šio pasiūlymo pavadinimą, pagal būsimą direktyvą ne tik nustatoma abipusio kvalifikacijų pripažinimo sistema, bet taip pat suderinamos visos mokymosi ir kvalifikacijų įgijimo plaukiojant vidaus vandenų keliais procedūros. Todėl valstybėms narėms ir šiame sektoriuje dirbantiems asmenims reikia suteikti daugiau laiko prisitaikyti.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, kurios turi 3 straipsnyje nurodytus vidaus vandenų kelius.

Pagrindimas

Ši direktyva, kaip ir direktyva dėl vidaus vandenų laivams taikomų techninių reikalavimų, turėtų būti privaloma tik toms valstybėms narėms, kuriose yra atitinkamų vidaus vandenų kelių.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Nuorodos

COM(2016) 0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Svarstymas komitete

13.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

12.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Nuorodos

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Priėmimo data

10.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Virginie Rozière

Pateikimo data

28.11.2016

Teisinė informacija - Privatumo politika