RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului

28.11.2016 - (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Gesine Meissner
Raportoare pentru aviz (*):Lynn Boylan, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2016/0050(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0338/2016

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0082),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0061/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 iulie 2016[1],

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0338/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții1a definește conceptele de „calificare”, „competențe” și „abilități” la nivelul Uniunii. Orice act legislativ nou care stabilește standarde de calificare ar trebui să folosească conceptele respective, astfel cum sunt definite în recomandarea respectivă.

 

______________

 

1a Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 111, 6.5.2008, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a facilita mobilitatea și pentru a asigura siguranța navigației și protecția vieților omenești, este esențial ca membrii echipajului de punte, persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat să dețină certificate de calificare care să le ateste calificările. Pentru o aplicare eficace, aceste persoane ar trebui să aibă asupra lor certificatele respective atunci când își exercită ocupația.

(5)  Pentru a facilita mobilitatea și pentru a asigura siguranța navigației și protecția vieților omenești și a mediului, este esențial ca membrii echipajului de punte, și în special persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat să dețină certificate de calificare care să le ateste calificările. Pentru o aplicare eficace, aceste persoane ar trebui să aibă asupra lor certificatele respective atunci când își exercită ocupația.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a asigura siguranța navigației, statele membre ar trebui să identifice căile navigabile cu caracter maritim, pe baza unor criterii armonizate. Cerințele de competență pentru navigarea pe aceste căi navigabile ar trebui definite la nivelul Uniunii. Fără a limita în mod inutil mobilitatea comandanților de navă, atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a identifica căile navigabile cu riscuri specifice pentru navigație pe baza unor criterii și proceduri armonizate, în temeiul prezentei directive. În acest caz, cerințele privind competențele aferente ar trebui să fie stabilite la nivel de stat membru.

(7)  Pentru a asigura siguranța navigației, statele membre ar trebui să identifice căile navigabile cu caracter maritim, pe baza unor criterii armonizate și în conformitate cu legislația în vigoare a Uniunii, precum Directiva (UE) 2016/16291a. Cerințele de competență pentru navigarea pe aceste căi navigabile ar trebui definite la nivelul Uniunii. Fără a limita în mod inutil mobilitatea comandanților de navă, atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre, dacă este cazul, în cooperare cu comisia fluvială europeană relevantă, ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a identifica căile navigabile cu riscuri specifice pentru navigație pe baza unor criterii și proceduri armonizate, în temeiul prezentei directive. În acest caz, cerințele privind competențele aferente ar trebui să fie stabilite la nivel de stat membru.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L252, 16.9.2016, p. 118-176).

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Din motive de rentabilitate, deținerea unor certificate de calificare ale Uniunii nu ar trebui să fie obligatorie pe căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a altui stat membru.

(8)  Din motive de rentabilitate, deținerea unor certificate de calificare ale Uniunii nu ar trebui să fie obligatorie pe căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a altui stat membru.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea navelor la nivelul întregii Uniuni și având în vedere că toate certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să respecte standardele minime, statele membre ar trebui să recunoască calificările profesionale certificate în conformitate cu prezenta directivă. În consecință, titularii unor astfel de calificări ar trebui să își poată exercita profesia pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

(9)  Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea navelor la nivelul întregii Uniuni și având în vedere că toate certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să respecte standardele minime cerute, conform unor criterii armonizate, statele membre ar trebui să recunoască calificările profesionale certificate în conformitate cu prezenta directivă. În consecință, titularii unor astfel de calificări ar trebui să își poată exercita profesia pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a încuraja mobilitatea și pentru a asigura atractivitatea profesiei de navigator și a profesiei altor membri ai echipajului de punte, statele membre ar trebui să asigure condiții echitabile de muncă pentru toate formele de angajare, garantându-le lucrătorilor o serie de drepturi, de exemplu, dreptul la egalitatea de tratament, dreptul la protecție socială, dreptul de a semnala abuzuri, dreptul la protecția sănătății și a siguranței, precum și dispoziții privind timpul de lucru și timpul de odihnă. Este important ca acest sector să poată oferi programe care vizează atât păstrarea lucrătorilor cu vârste de peste 50 de ani, cât și îmbunătățirea competențelor tinerilor și a capacității lor de inserție profesională.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Comisia ar trebui să asigure un mediu concurențial echitabil pentru toți membrii echipajului care desfășoară activități în domeniul schimburilor comerciale realizate exclusiv și în mod regulat în Uniune sau care sunt implicați în astfel de schimburi comerciale și ar trebui să elimine orice tendințe de declin în ceea ce privește salariile și orice practici discriminatorii pe motive de naționalitate, loc de reședință sau de pavilion de înmatriculare.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Atunci când se angajează în Uniune membri ai echipajului de punte care dețin certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord emise în țări terțe care au fost recunoscute de autoritățile competente din Uniune, angajatorii ar trebui să aplice legislația socială și a muncii din statul membru în care se desfășoară activitatea.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze tinerii să obțină o calificare profesională în domeniul navigației interioare și să adopte măsuri specifice pentru a sprijini activitățile partenerilor sociali în această privință.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita și mai mult mobilitatea comandanților de navă, tuturor statelor membre ar trebui să li se permită, acolo unde este posibil, să evalueze competențele necesare pentru abordarea riscurilor specifice navigației în cazul tuturor sectoarelor de căi navigabile interioare ale Uniunii unde sunt identificate astfel de riscuri.

(16)  Pentru a facilita și mai mult mobilitatea comandanților de navă, tuturor statelor membre ar trebui să li se permită să evalueze competențele necesare pentru a naviga pe un sector cu riscuri specifice, sub rezerva consimțământului statului membru în care se află sectorul în cauză.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a contribui la o administrare eficientă în ceea ce privește eliberarea, reînnoirea și retragerea certificatelor de calificare, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente pentru punerea în aplicare a prezentei directive și să înființeze registre pentru înregistrarea datelor privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord. În vederea facilitării schimbului de informații între statele membre și cu Comisia în scopul punerii în aplicare, executării și evaluării directivei, precum și în scopuri statistice, pentru menținerea siguranței și pentru facilitarea navigației, statele membre ar trebui să raporteze aceste informații, inclusiv datele referitoare la certificatele de calificări, la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord, într-o bază de date menținută de Comisie.

(19)  Pentru a contribui la o administrare eficientă în ceea ce privește eliberarea, reînnoirea și retragerea certificatelor de calificare, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente pentru punerea în aplicare a prezentei directive și să înființeze registre pentru înregistrarea datelor privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord. În vederea facilitării schimbului de informații între statele membre și cu Comisia în scopul punerii în aplicare, executării și evaluării directivei, precum și în scopuri statistice, pentru menținerea siguranței și pentru facilitarea navigației, statele membre ar trebui să raporteze aceste informații, inclusiv datele referitoare la certificatele de calificări, la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord, într-o bază de date menținută de Comisie. Comisia trebuie să gestioneze baza de date respectivă în conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Autoritățile, inclusiv cele din țări terțe, care eliberează certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord în conformitate cu norme identice cu cele din prezenta directivă prelucrează date cu caracter personal. În scopul evaluării directivei și în scopuri statistice, precum și pentru a menține siguranța și a facilita navigația și în vederea facilitării schimbului de informații între autoritățile implicate în punerea în aplicare și executarea prezentei directive, aceste autorități și, dacă este cazul, organizațiile internaționale care au stabilit aceste norme identice ar trebui, de asemenea, să aibă acces la baza de date menținută de Comisie. Acest acces ar trebui totuși să facă obiectul unui nivel adecvat de protecție a datelor, inclusiv a datelor cu caracter personal.

(20)  Autoritățile, inclusiv cele din țări terțe, care eliberează certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord în conformitate cu norme identice cu cele din prezenta directivă prelucrează date cu caracter personal. În scopul evaluării directivei și în scopuri statistice, precum și pentru a menține siguranța și a facilita navigația și în vederea facilitării schimbului de informații între autoritățile implicate în punerea în aplicare și executarea prezentei directive, aceste autorități și, dacă este necesar, organizațiile internaționale care au stabilit aceste norme identice ar trebui, de asemenea, să aibă acces la baza de date menținută de Comisie. Acest acces ar trebui totuși să facă obiectul unui nivel ridicat de protecție a datelor, în special a datelor cu caracter personal.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20 a)  Directiva 2014/112/UE a Consiliului1a și prezenta directivă trebuie completate de măsuri legislative ale Uniunii privind atât introducerea instrumentelor electronice, cât și redefinirea cerințelor referitoare la echipaj, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pe piața muncii în domeniul căilor navigabile interioare, reglementând timpul de lucru și de odihnă, calificările profesionale și cerințele referitoare la echipaj.

 

__________________

 

1a Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) (JO L 367, 23.12.2014, p. 86).

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În vederea reducerii în continuare a sarcinii administrative și, în același timp, a transformării documentelor în unele mai puțin susceptibile la manipulări frauduloase, Comisia ar trebui, într-o a doua etapă, după adoptarea prezentei directive, să analizeze posibilitatea de a introduce o versiune electronică a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord, precum și carduri profesionale electronice care să cuprindă certificatele de calificare ale Uniunii. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de tehnologiile existente în alte moduri de transport, în special în transportul rutier. După realizarea unei evaluări a impactului, inclusiv o evaluare a costurilor și a beneficiilor și a impactului asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Comisia ar trebui să prezinte, dacă este cazul, o propunere Parlamentului European și Consiliului.

(21)  În vederea reducerii în continuare a sarcinii administrative și, în același timp, a transformării documentelor în unele mai puțin susceptibile la manipulări frauduloase, Comisia ar trebui, fără întârziere, după adoptarea prezentei directive, să adopte un cadru juridic adecvat pentru a înlocui versiunea pe hârtie a certificatelor de calificare, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord ale Uniunii cu noi instrumente electronice precum cardurile profesionale electronice și unitățile electronice pentru nave. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de tehnologiile existente în alte moduri de transport, în special în transportul rutier. De asemenea, ar trebui să țină seama de posibilitatea de utilizare și de accesibilitate în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. După realizarea unei evaluări a impactului, inclusiv o evaluare a costurilor și a beneficiilor și a impactului asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Comisia ar trebui să prezinte, dacă este cazul, o propunere Parlamentului European și Consiliului privind aceste inițiative. De asemenea, pentru înregistrarea electronică a orelor de lucru și a sarcinilor efectuate de către toți membrii echipajului, este necesar să se prevadă echipamente care nu pot fi manipulate fraudulos.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În plus, cerințele actuale referitoare la echipaj ar trebui modernizate, pentru a realiza un sistem armonizat, transparent, flexibil și sustenabil de alcătuire a echipajului în Uniune. Prin urmare, după adoptarea prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului, dacă este cazul, o propunere referitoare la stabilirea unui cadru juridic al Uniunii privind un sistem transparent, flexibil și sustenabil de alcătuire a echipajului. Acest lucru ar trebui să se facă după realizarea unei evaluări a impactului care ar trebui să țină seama de schimbările tehnologice și netehnologice ce influențează volumul de lucru la bordul navelor.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(24)  În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces, în mod sistematic, la reuniunile grupurilor de experți ai Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate. Din motive de eficiență, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism, precum CESNI, care să primească notificări și să publice informații referitoare, de exemplu, la lista autorităților competente și la programele de formare aprobate, dat fiind caracterul recurent al acestor sarcini.

 

_____________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  CESNI, care este deschis experților din toate statele membre, elaborează standarde în domeniul navigației interioare, inclusiv pentru calificările profesionale. Comisia poate lua în considerare astfel de standarde atunci când este împuternicităadopte acte în conformitate cu prezenta directivă.

(26)  CESNI, care este deschis experților din toate statele membre, elaborează standarde în domeniul navigației interioare, inclusiv pentru calificările profesionale. Comisiile fluviale europene, organizațiile internaționale relevante, partenerii sociali și asociațiile profesionale ar trebui implicate deplin în conceperea și elaborarea standardelor CESNI. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta directivă, Comisia ar trebuifacă trimitere la standardele CESNI atunci când adoptă acte de punere în aplicare și acte delegate în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unui cadru comun pentru recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este stabilit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

(27)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unui cadru comun pentru recunoașterea calificărilor profesionale minime în domeniul navigației interioare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este stabilit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Un sistem de recunoaștere a calificărilor profesionale ar putea fi un prim pas către îmbunătățirea mobilității în acest sector. Pe termen mediu, se preconizează că un sistem de formare profesională comparabilă în statele membre ar facilita mobilitatea și ar garanta siguranța.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  În vederea îmbunătățirii echilibrului de gen în sectorul navigației interioare, ar trebui promovat accesul femeilor la această profesie. La fel ca și în alte sectoare profesionale, atitudinile ostile și discriminarea bazată pe gen ar trebui combătute. Lărgirea bazei în temeiul căreia se pot accesa profesiile din domeniul navigației interioare ar trebui să constituie un atu în lupta pentru soluționarea deficitului de personal în acest sector.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  navele a căror lungime (L), lățime (B) și pescaj (T) reprezintă un volum de cel puțin 100 de metri cubi;

(b)  navele pentru care produsul dintre lungime (L), lățime (B) și pescaj (T) reprezintă un volum de cel puțin 100 de metri cubi;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)   ambarcațiunilor utilizate de forțele armate, de forțele de menținere a ordinii publice, de serviciile de apărare civilă, de administrațiile căilor navigabile, de serviciile de pompieri sau de alte servicii de urgență;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa)   ambarcațiunilor care navighează sezonier într-un stat membru pe lacuri izolate care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a altui stat membru;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „cale navigabilă interioară” înseamnă o întindere de apă care nu face parte din mare și care este deschisă navigației;

(1)  „cale navigabilă interioară” înseamnă căile navigabile interioare menționate la articolul 4 din Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 118).

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „remorcher” înseamnă o navă special construită pentru a efectua operațiuni de remorcare;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  „împingător” înseamnă o navă special construită pentru a asigura propulsia unui convoi împins;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  „instalație plutitoare” înseamnă o structură plutitoare care transportă echipamente de lucru, precum macarale, drage, bigi sau elevatoare;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „membrii echipajului de punte” înseamnă persoanele implicate în operarea unei nave ce navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, care îndeplinesc sarcini legate de navigație, de manipularea mărfurilor, de arimare, de întreținere sau de reparație, cu excepția persoanelor însărcinate exclusiv cu exploatarea motoarelor și a echipamentelor electrice și electronice;

(6)   „membrii echipajului de punte” înseamnă persoanele implicate în operarea unei nave ce navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, care îndeplinesc sarcini legate de navigație, de controlarea funcționării navei, de inginerie navală, de comunicare, de siguranță, sănătate și protecția mediului, de manipularea mărfurilor, de gestionarea pasagerilor, de arimare, de întreținere sau de reparație, cu excepția persoanelor însărcinate exclusiv cu exploatarea motoarelor și a echipamentelor electrice și electronice;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „expert în navigația cu pasageri” înseamnă o persoană competentă să ia măsuri în situații de urgență la bordul navelor de pasageri;

(7)  „expert în navigația cu pasageri” înseamnă o persoană care lucrează la bordul navei și este competentă să ia măsuri în situații de urgență la bordul navelor de pasageri;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „comandant de navă” înseamnă un membru al echipajului de punte care este calificat pentru conducerea unei nave pe căile navigabile interioare ale statelor membre și care deține responsabilitatea nautică pentru nava respectivă;

(8)  „comandant de navă” înseamnă un membru al echipajului de punte care este calificat pentru conducerea unei nave pe căile navigabile interioare ale statelor membre și care deține întreaga responsabilitate pentru nava respectivă, pentru echipaj și pentru mărfurile transportate;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „convoi lung” înseamnă un convoi împins alcătuit din împingător și din șapte sau mai multe barje;

(12)  „convoi lung” înseamnă un convoi împins pentru care produsul dintre lungimea totală și lățimea totală este mai mare sau egal cu 6 000 de metri pătrați;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14)  „jurnal de bord” înseamnă o evidență oficială a voiajelor efectuate de o navă;

14)  „jurnal de bord” înseamnă o evidență oficială a voiajelor efectuate de o navă și de echipajul acesteia;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „timp de navigație” înseamnă timpul petrecut de membrii echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj efectuat de o navă pe căi navigabile interioare și validat de autoritatea competentă;

(15)  „timp de navigație” înseamnă timpul, măsurat în zile, petrecut de membrii echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj efectuat de o navă pe căi navigabile interioare și validat de autoritatea competentă și acesta include timpul petrecut într-un port sau terminal pentru operațiunile de încărcare sau descărcare;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate excepta de la obligația prevăzută la alineatul (1) toți membrii echipajului de punte sau grupuri de membri ai echipajului care au o calificare specifică și care navighează exclusiv pe căi navigabile interioare naționale neconectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru. Statul membru respectiv poate elibera certificate de calificare naționale pentru membri ai echipajului de punte în condiții care diferă de condițiile generale stabilite în prezenta directivă. Valabilitatea acestor certificate de calificare naționale se limitează la căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru.

eliminat

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate excepta de la obligația prevăzută la alineatul (1) toate persoanele menționate la alineatul (1) sau grupurile de astfel de persoane care au o calificare specifică și care navighează exclusiv pe căi navigabile interioare naționale neconectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru. Statul membru respectiv poate elibera certificate de calificare naționale ce pot fi obținute în condiții care diferă de condițiile generale stabilite în prezenta directivă. Valabilitatea acestor certificate de calificare naționale se limitează la căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru.

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6 a

 

Scutiri referitoare la căile navigabile interioare care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a unui alt stat membru

 

1.   Un stat membru poate scuti persoanele menționate la articolul 4 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 care își desfășoară activitatea exclusiv pe căi navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a unui alt stat membru, aici intrând și căile navigabile interioare clasificate ca având un caracter maritim, de obligațiile prevăzute la respectivele articole.

 

2.   Un stat membru care acordă scutiri în temeiul alineatului (1) poate emite certificate de calificare persoanelor menționate la alineatul (1) în condiții diferite de condițiile generale stabilite în prezenta directivă, cu condiția ca certificatele respective să garanteze un nivel adecvat de siguranță. Valabilitatea acestor certificate de calificare naționale se limitează la căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a unui alt stat membru. Recunoașterea acestor certificate în alte state membre intră sub incidența prezentei directive.

 

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la scutirile acordate în conformitate cu alineatul (1). Comisia pune la dispoziția publicului informațiile cu privire la scutirile respective.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre pot identifica sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, cu excepția căilor navigabile cu caracter maritim menționate la articolul 7, în cazul în care aceste riscuri sunt cauzate de:

1.  Atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre pot identifica sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, ținând seama, după caz, de consilierea din partea comisiei fluviale europene relevante, și exceptând căile navigabile cu caracter maritim menționate la articolul 7, în cazul în care aceste riscuri sunt cauzate de:

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  prezența unei reglementări locale specifice privind traficul, care nu face parte din Codul european al căilor navigabile interioare, justificată de caracteristici hidromorfologice specifice.

(c)  prezența unei reglementări locale specifice privind traficul, care nu este bazată pe Codul european al căilor navigabile interioare, justificată de caracteristici hidromorfologice specifice.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  o frecvență ridicată a accidentelor într-un anumit loc al fluviului.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot utiliza una sau mai multe dintre situațiile menționate la alineatul (1) doar pentru a defini acele sectoare ale căilor navigabile interioare care prezintă riscuri specifice.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre notifică Comisiei măsurile pe care intenționează să le adopte în temeiul alineatului (1) din prezentul articol și al articolului 18, împreună cu raționamentul care stă la baza măsurii.

Statele membre notifică Comisiei măsurile pe care intenționează să le adopte în temeiul alineatului (1) din prezentul articol și al articolului 18, împreună cu raționamentul care stă la baza măsurii, cu cel puțin opt luni înainte de data preconizată a adoptării.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru nu adoptă măsura timp de șase luni de la data notificării.

eliminat

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de șase luni de la notificare, Comisia emite o decizie de punere în aplicare prin care aprobă măsurile propuse dacă acestea sunt conforme cu prezentul articol și cu articolul 18 sau, în caz contrar, prin care solicită statului membru să modifice sau să nu adopte măsura propusă.

3.  În termen de șase luni de la notificare, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care aprobă măsurile propuse dacă acestea sunt conforme cu prezentul articol și cu articolul 18 sau, în caz contrar, prin care solicită statului membru să modifice sau să nu adopte măsura propusă. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

 

În cazul în care Comisia nu reacționează în termen de opt luni de la notificare, statul membru are dreptul să adopte măsurile avute în vedere în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol și cu articolul 18.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Orice certificat de calificare al Uniunii menționat la articolele 4 și 5, precum și carnetele de serviciu și jurnalele de bord menționate la articolul 16 eliberate de autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

1.  Orice certificat de calificare al Uniunii menționat la articolele 4 și 5, precum și carnetele de serviciu și jurnalele de bord menționate la articolul 20 eliberate de autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fără a aduce atingere alineatului (2), orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat în conformitate cu normele naționale ale unei țări terțe care prevăd cerințe identice cu cele prevăzute în temeiul prezentei directive este valabil pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii, sub rezerva procedurii și a condițiilor stabilite la alineatele (4) și (5) din prezentul articol.

3.  Fără a aduce atingere alineatului (2), certificatele de calificare, carnetele de serviciu sau jurnalele de bord eliberate în conformitate cu normele naționale ale unei țări terțe care este legată la o cale navigabilă interioară a unui stat membru, care prevăd cerințe identice cu cele prevăzute în temeiul prezentei directive sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii, sub rezerva procedurii și a condițiilor stabilite la alineatele (4) și (5) din prezentul articol.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 9 - alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Orice țară terță poate prezenta Comisiei o cerere de recunoaștere a certificatelor, a carnetelor de serviciu sau a jurnalelor de bord eliberate de autoritățile sale. Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile necesare pentru a se stabili că eliberarea acestor documente este supusă unor cerințe identice cu cele prevăzute în temeiul prezentei directive.

4.  Orice țară terță conectată la o cale navigabilă interioară a unui stat membru poate prezenta Comisiei o cerere de recunoaștere a certificatelor, a carnetelor de serviciu sau a jurnalelor de bord eliberate de autoritățile sale. Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile necesare pentru a se stabili că eliberarea acestor documente este supusă unor cerințe identice cu cele prevăzute în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă această cerință este îndeplinită, Comisia adoptă un act de punere în aplicare privind recunoașterea în Uniune a certificatelor, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord eliberate de țara terță respectivă, sub rezerva recunoașterii de către țara terță în cauză, în cadrul jurisdicției sale, a documentelor Uniunii eliberate în temeiul prezentei directive.

Dacă această cerință este îndeplinită, Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind recunoașterea în Uniune a certificatelor, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord eliberate de țara terță respectivă, sub rezerva recunoașterii de către țara terță în cauză, în cadrul jurisdicției sale, a documentelor Uniunii eliberate în temeiul prezentei directive și a angajamentului de a demonstra, o dată la cinci ani, conformitatea dispozițiilor sale naționale cu cele prevăzute în prezenta directivă. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Atunci când un stat membru consideră că o țară terță nu mai îndeplinește cerințele prezentului articol, acesta informează fără întârziere Comisia, prezentând motive întemeiate în sprijinul poziției sale.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 10 - alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modelele pentru certificatele de calificare ale Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2). Atunci când adoptă aceste acte, Comisia poate face trimitere la standarde stabilite de un organism internațional.

3.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modelele pentru certificatele de calificare ale Uniunii. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 10 - alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fără a aduce atingere limitării menționate la alineatul (4), certificatele de calificare ale Uniunii pentru comandanții de navă sunt valabile timp de maximum 10 ani.

5.  Fără a aduce atingere limitării menționate la alineatul (4), certificatele de calificare ale Uniunii pentru comandanții de navă și certificatele de calificare ale Uniunii pentru operațiuni specifice sunt valabile timp de maximum 10 ani.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 10 - alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Certificatele de calificare ale Uniunii pentru operațiuni specifice sunt valabile timp de maximum cinci ani.

eliminat

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Eliberarea autorizațiilor specifice pentru comandanții de navă

Eliberarea autorizațiilor specifice pentru comandanții de navă și valabilitatea acestora

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru autorizațiile specifice privind navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, necesare în temeiul articolului 6 litera (b), solicitanții prezintă autorităților competente ale statelor membre, menționate la articolul 18 alineatul (2), documente justificative satisfăcătoare cu privire la:

2.  Pentru autorizațiile specifice privind navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, necesare în temeiul articolului 6 litera (b), solicitanții prezintă autorităților competente ale statelor membre, menționate la articolul 18 alineatul (3), documente justificative satisfăcătoare cu privire la:

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reînnoirea certificatelor de calificare ale Uniunii

Reînnoirea certificatelor de calificare ale Uniunii și a autorizațiilor specifice pentru comandanții de navă

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La expirarea valabilității unui certificat de calificare al Uniunii, statele membre reînnoiesc certificatul, la cerere, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

La expirarea valabilității unui certificat de calificare al Uniunii, statele membre reînnoiesc, la cerere, certificatul și, după caz, autorizațiile specifice incluse în acesta, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 12 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul unui certificat de calificare al Uniunii pentru membri ai echipajului, sunt prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c);

(a)  în cazul certificatelor de calificare ale Uniunii pentru membri ai echipajului de punte și al autorizațiilor specifice, altele decât cea menționată la articolul 6 litera (d), sunt prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c);

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care există indicii că cerințele privind certificatele de calificare sau autorizațiile specifice nu mai sunt îndeplinite, statele membre efectuează toate evaluările necesare și, după caz, retrag certificatele respective.

În cazul în care există indicii că cerințele privind certificatele de calificare sau autorizațiile specifice nu mai sunt îndeplinite, statele membre efectuează toate evaluările necesare și, după caz, retrag certificatele respective. Valabilitatea unui certificat de calificare al Uniunii poate fi suspendată temporar de către orice stat membru atunci când statul membru respectiv consideră că suspendarea este necesară din motive de siguranță sau ordine publică. Statele membre înregistrează, fără întârziere, suspendările și retragerile în baza de date menționată la articolul 23 alineatul (2).

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili standardele privind competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II.

1.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  certificatului de calificare pentru experții în siguranța navigației la bordul navelor de pasageri.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru obținerea documentelor menționate la literele (a) și (b), examenele practice pot avea loc la bordul unei nave sau pe un simulator conform cu articolul 19. Pentru litera (c), examenele practice pot avea loc la bordul unei nave sau în cadrul unei instalații corespunzătoare aflate pe țărm.

Pentru obținerea documentelor menționate la literele (a) și (b), examenele practice pot avea loc la bordul unei nave sau pe un simulator conform cu articolul 19. Pentru litera (c), examenele practice pot avea loc la bordul unei nave, pe un simulator care este conform cu cerințele de la articolul 19 sau în cadrul unei instalații corespunzătoare aflate pe țărm.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili standarde privind examenele practice menționate la alineatul (3), care să precizeze competențele specifice și condițiile ce trebuie evaluate în timpul examenelor practice, precum și cerințele minime pentru navele pe care se poate desfășura un examen practic.

4.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind examenele practice menționate la alineatul (3), care să precizeze competențele specifice și condițiile ce trebuie evaluate în timpul examenelor practice, precum și cerințele minime pentru navele pe care se poate desfășura un examen practic.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că examenele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a) sunt organizate sub responsabilitatea lor. Ele se asigură că aceste examene sunt desfășurate de examinatori calificați pentru a evalua competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare menționate la articolul 15 alineatul (1).

Statele membre se asigură că examenele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a) sunt organizate sub responsabilitatea lor. Ele se asigură că aceste examene sunt desfășurate de examinatori calificați pentru a evalua competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare menționate la articolul 15 alineatul (1). Examinatorii nu trebuie să se afle într-o situație de conflict de interese.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Statele membre eliberează candidaților care au trecut examenul practic menționat la articolul 15 alineatul (3) un certificat de examinare practică.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.   Comisia adoptă acte de punere în aplicare ce stabilesc modelele pentru certificatele de examinare practică. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 16 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.   Statele membre recunosc, fără cerințe sau evaluări suplimentare, certificatele de examinare practică eliberate de autoritățile competente din alte state membre.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programele de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre pe al căror teritoriu este stabilit institutul de învățământ sau de formare relevant.

1.  Programele de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre cu căi navigabile pe al căror teritoriu oferă educație sau formare institutul competent, cu condiția ca programul educațional să fie parte integrantă din sistemul de formare al statului membru. Statele membre pot aproba programele de formare la nivel național cu condiția ca aceste programe să îndeplinească criteriile comune definite de CESNI în cadrul Sistemului de evaluare și asigurare a calității (QAAS).

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii comune pentru aceste programe bazate pe criteriile comune definite de CESNI în cadrul QAAS.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  examenul de verificare a respectării standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) este efectuat de examinatori calificați.

(c)  examenul de verificare a respectării standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) este efectuat de examinatori calificați independenți și fără conflicte de interese.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Examinatorii care au fost implicați în formarea candidatului sunt considerați examinatori calificați în scopul literei (c) de la primul paragraf numai dacă sunt însoțiți de cel puțin încă un examinator care nu a fost implicat în formarea candidatului.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre recunosc diplomele sau certificatele eliberate după încheierea programelor de formare aprobate de alte state membre în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care identifică sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice în sensul articolului 8 alineatul (1) definesc competențele suplimentare necesare comandanților de navă care navighează pe aceste sectoare și mijloacele pentru a demonstra că aceste cerințe sunt îndeplinite.

Statele membre care identifică sectoare de căi navigabile interioare care trec pe teritoriul lor și prezintă riscuri specifice în sensul articolului 8 alineatul (1) specifică, dacă este cazul în cooperare cu comisia fluvială europeană relevantă, competențele suplimentare necesare comandanților de navă care navighează pe aceste sectoare și mijloacele necesare pentru a demonstra că aceste cerințe sunt îndeplinite.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste mijloace pot consta într-un număr limitat de voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză, într-un examen pe simulator, într-un examen cu variante multiple de răspuns sau într-o combinație a acestora.

Ținând cont de competențele necesare pentru riscuri specifice, aceste mijloace pot consta într-un număr limitat de voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză, într-un examen pe simulator, dacă este disponibil, într-un examen cu variante multiple de răspuns sau într-o combinație a acestora. În cazul sectoarelor cu riscuri specifice în sensul articolului 8 alineatul (1) literele (a), (b) și (d), este obligatorie efectuarea unui număr limitat de voiaje în sectorul în cauză.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când aplică prezentul alineat, statele membre utilizează criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.

Atunci când aplică prezentul alineat, statele membre utilizează criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale și documentează istoricul în materie de siguranță a navigației pentru sectorul în cauză.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice stat membru poate efectua evaluări ale competenței solicitanților privind riscurile specifice pentru sectoare situate într-un alt stat membru, pe baza cerințelor stabilite în conformitate cu alineatul (1). La cerere și în cazul examinării prin examene cu variante multiple de răspuns sau cu ajutorul simulatoarelor, statele membre menționate la alineatul (1) furnizează celorlalte state membre instrumentele disponibile care le permit să efectueze evaluarea respectivă.

3.  Un stat membru poate efectua evaluări ale competenței solicitanților privind riscurile specifice pentru sectoare situate într-un alt stat membru, pe baza cerințelor stabilite în conformitate cu alineatul (1) și cu consimțământul statului membru în cauză. La cerere și în cazul examinării prin examene cu variante multiple de răspuns sau cu ajutorul simulatoarelor, statele membre menționate la alineatul (1) furnizează statului membru care efectuează evaluarea instrumentele disponibile care îi permit să efectueze evaluarea respectivă.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Simulatoarele utilizate pentru evaluarea competențelor fac obiectul unei aprobări din partea statelor membre. Această aprobare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că dispozitivul în cauză respectă standardele pentru simulatoare stabilite prin actele delegate menționate la alineatul (2). Aprobarea precizează evaluarea specifică a competenței care este autorizată pentru simulatorul respectiv.

1.  Simulatoarele utilizate pentru formare trebuie să corespundă unui standard comparabil cu cele utilizate pentru evaluarea competențelor. Ambele fac obiectul unei aprobări din partea statelor membre. Această aprobare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că dispozitivul în cauză respectă standardele pentru simulatoare stabilite prin actele delegate menționate la alineatul (2). Aprobarea precizează evaluarea specifică a competenței care este autorizată pentru simulatorul respectiv.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili standarde privind aprobarea simulatoarelor, specificând cerințele funcționale și tehnice minime, precum și procedurile administrative în acest sens, cu obiectivul de a asigura faptul că simulatoarele utilizate pentru evaluarea de competențe sunt concepute în așa fel încât să permită verificarea competențelor conform prevederilor standardelor referitoare la examenele practice menționate la articolul 15 alineatul (3).

2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind aprobarea simulatoarelor, specificând cerințele funcționale și tehnice minime, precum și procedurile administrative în acest sens, cu obiectivul de a asigura faptul că simulatoarele utilizate pentru evaluarea de competențe sunt concepute în așa fel încât să permită verificarea competențelor conform prevederilor standardelor referitoare la examenele practice menționate la articolul 15 alineatul (3).

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.   Statele membre se asigură că, în măsura posibilului, accesul la simulatoare este garantat pentru resortisanții altor state membre.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modelele pentru carnetele de serviciu și pentru jurnalele de bord. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 30 alineatul (2), ținând seama de informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește identificarea persoanei, timpul de navigație și voiajele efectuate de aceasta. Atunci când adoptă aceste modele, Comisia ține seama de faptul că jurnalul de bord este utilizat, de asemenea, la punerea în aplicare a Directivei 2014/112/UE a Consiliului în vederea verificării cerințelor referitoare la echipaj și a înregistrării voiajelor efectuate de nave și poate face trimitere la standarde stabilite de un organism internațional.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modelele pentru carnetele de serviciu și pentru jurnalele de bord. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 30 alineatul (2), ținând seama de informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește identificarea persoanei, timpul de navigație și voiajele efectuate de aceasta. Atunci când adoptă aceste modele, Comisia ține seama de faptul că jurnalul de bord este utilizat, de asemenea, la punerea în aplicare a Directivei 2014/112/UE a Consiliului19 în vederea verificării cerințelor referitoare la echipaj și a înregistrării voiajelor efectuate de ambarcațiune.

__________________

__________________

19 Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) (JO L 367, 23.12.2014, p. 86).

19 Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) (JO L 367, 23.12.2014, p. 86).

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului pentru introducerea carnetelor de serviciu, jurnalelor de bord și cardurilor profesionale electronice care nu pot fi manipulate fraudulos, acestea încorporând certificatele de calificare ale Uniunii, și pentru stabilirea unor proceduri simple și care nu pot fi manipulate fraudulos de verificare a orelor de lucru și de odihnă ale tuturor membrilor echipajului.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 și pe baza cerințelor esențiale privind aptitudinea din punct de vedere medical prevăzute în anexa III, pentru a stabili standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical care să specifice cerințele referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical, în special în ceea ce privește testele pe care medicii trebuie să le realizeze, criteriile pe care trebuie să le aplice aceștia pentru a stabili capacitatea de muncă și lista restricțiilor și a măsurilor de atenuare.

6.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 și pe baza cerințelor esențiale privind aptitudinea din punct de vedere medical prevăzute în anexa III, pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical care să specifice cerințele referitoare la aptitudinea din punct de vedere medical, în special în ceea ce privește testele pe care medicii trebuie să le realizeze, criteriile pe care trebuie să le aplice aceștia pentru a stabili capacitatea de muncă și lista restricțiilor și a măsurilor de atenuare.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în următoarele scopuri:

3.  Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și în următoarele scopuri:

 

______________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a facilita și mai mult schimbul de informații între statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa informațiile din registre referitoare la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord cu alte informații impuse de modelele de carnete de serviciu și de jurnale de bord adoptate în temeiul articolului 20 alineatul (5).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 în ceea ce privește standardele care stabilesc caracteristicile și condițiile de utilizare ale acestei baze de date, în special pentru a specifica:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că activitățile de obținere și de evaluare a competențelor, precum și administrarea certificatelor de calificare ale Uniunii, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord sunt evaluate la intervale de cel mult cinci ani, de către organisme independente.

1.  Statele membre se asigură că activitățile de obținere și de evaluare a competențelor, precum și administrarea certificatelor de calificare ale Uniunii, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord sunt evaluate la intervale de cel mult șase ani, de către organisme independente.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre fac schimb de informații cu autoritățile competente ale altor state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea unei nave.

2.  Statele membre fac schimb de informații cu autoritățile competente ale altor state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea unei nave. În acest context, statele membre respectă pe deplin principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolele 19 și 21 și la articolul 23 alineatele (1) și (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la (*intrarea în vigoare).

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolul 19 alineatul (2), la articolul 21 alineatul (6) și la articolul 23 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Atunci când își exercită competențele de delegare menționate la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolele 19 și 21 și la articolul 23 alineatele (1) și (2), Comisia poate adopta acte delegate care fac trimitere la standarde stabilite de un organism internațional.

6.  Atunci când își exercită competențele de delegare menționate la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolul 17 alineatul (1), la articolul 19 alineatul (2), la articolul 21 alineatul (6) și la articolul 23 alineatele (1) și (2), Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentei directive care fac trimitere la standarde stabilite de un organism internațional, cum ar fi în special CESNI, și care stabilesc data aplicării, cu condiția ca:

 

(a)   standardele respective să fie disponibile și actualizate;

 

(b)   să îndeplinească cerințele stabilite în anexe, dacă este cazul;

 

(c)   interesele Uniunii să nu fie compromise de modificările din procesul decizional al CESNI sau al organismului internațional relevant.

 

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Comisia poate prevedea sau face trimitere la alte standarde.

 

Comisia se asigură că standardele sunt disponibile în toate limbile instituțiilor Uniunii Europene.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia poate desemna un organism care să primească notificările și să pună la dispoziția publicului informațiile prevăzute în prezenta directivă.

eliminat

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când adoptă actele de punere în aplicare menționate la articolul 10 alineatul (3), la articolul 16 alineatul (1b) și la articolul 20 alineatul (4), Comisia face trimitere la standardele stabilite de un organism internațional, cum ar fi în special CESNI, și stabilește data aplicării, cu condiția ca:

 

(a)   standardele respective să fie disponibile și actualizate;

 

(b) să îndeplinească cerințele stabilite în prezenta directivă, dacă este cazul;

 

(c)   interesele Uniunii să nu fie compromise de modificările din procesul decizional al CESNI sau al organismului internațional relevant.

 

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Comisia poate prevedea sau face trimitere la alte standarde.

 

Comisia se asigură că modelele sunt disponibile în toate limbile instituțiilor Uniunii Europene.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia evaluează prezenta directivă, împreună cu actele de punere în aplicare și delegate menționate la articolele 8, 10, 20 și 29, și prezintă rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului cel târziu la șapte ani de la data menționată la articolul 33 alineatul (1).

1.  Comisia evaluează prezenta directivă, împreună cu actele de punere în aplicare și delegate menționate la articolele 8, 10, 16, 20 și 29, și prezintă rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului cel târziu la opt ani de la data menționată la articolul 35 alineatul (1).

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia adoptă în mod progresiv acte delegate care stabilesc:

1.  În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia adoptă în mod progresiv acte delegate care stabilesc:

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  modelele prevăzute la articolele 10 și 20;

eliminat

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  standardele privind examenele practice prevăzute la articolul 15 alineatul (3);

(e)  standardele privind examenele practice prevăzute la articolul 15 alineatul (4);

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la ... [data la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea modelelor de certificate de calificare ale Uniunii, de certificate de examinare practică, precum și de carnete de serviciu și de jurnale de bord prevăzute la articolul 10 alineatul (3), articolul 16 alineatul (1b) și articolul 20 alineatul (4). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Brevetele de comandanți de navă eliberate în conformitate cu Directiva 96/50/CE, precum și licențele de navigație pe Rin menționate la articolul 1 alineatul (5) din directiva respectivă, eliberate înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă, rămân valabile pe căile navigabile ale Uniunii în cazul în care înainte de această dată erau valabile timp de maximum 10 ani de la data respectivă. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate, statul membru care a eliberat documentele respective eliberează un certificat de calificare comandanților de navă care dețin astfel de brevete, în conformitate cu modelul prevăzut de prezenta directivă, sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) din prezenta directivă, cu condiția ca aceștia să furnizeze documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă și:

1.  Brevetele de comandanți de navă eliberate în conformitate cu Directiva 96/50/CE, precum și licențele de navigație pe Rin menționate la articolul 1 alineatul (5) din directiva respectivă, eliberate înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă, rămân valabile pe căile navigabile ale Uniunii în cazul în care înainte de această dată erau valabile timp de maximum 10 ani de la data respectivă. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate, statul membru care a eliberat documentele respective eliberează un certificat de calificare comandanților de navă care dețin astfel de brevete, în conformitate cu modelul prevăzut de prezenta directivă, sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) din prezenta directivă, cu condiția ca aceștia să furnizeze documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ca legislația pe baza căreia a fost eliberat certificatul acestora să impună un timp de navigație de minimum 720 de zile drept condiție pentru obținerea unui certificat de comandant de navă valabil pe toate căile navigabile ale Uniunii; or,

eliminat

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care legislația pe baza căreia a fost eliberat certificatul acestora impune un timp de navigație de sub 720 de zile drept condiție pentru obținerea unui certificat de comandant de navă valabil pe toate căile navigabile ale Uniunii, ca respectivul comandant de navă să furnizeze, prin intermediul unui carnet de serviciu, dovada efectuării unui timp de navigație echivalent cu diferența dintre cele 720 de zile și experiența necesară în temeiul legislației pe baza căreia a fost eliberat certificatul.

eliminat

Amendamentul      98

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Ceilalți membri ai echipajului care nu sunt comandanți de navă și care dețin un certificat de calificare eliberat de un stat membru înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă sau dețin o calificare recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de data menționată. În decursul acestei perioade, ceilalți membri ai echipajului în afara comandanților de navă se pot baza în continuare pe Directiva 2005/36/CE pentru recunoașterea calificării lor de către autoritățile altor state membre. Înainte de expirarea acestei perioade, aceștia pot solicita un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) de la o autoritate competentă care eliberează astfel de certificate, cu condiția să prezinte dovezile satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă și să facă dovada, prin intermediul unui carnet de serviciu, a următorului timp de navigație:

3.  Ceilalți membri ai echipajului care nu sunt comandanți de navă și care dețin un certificat de calificare eliberat de un stat membru înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă sau dețin o calificare recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de data menționată. În decursul acestei perioade, ceilalți membri ai echipajului în afara comandanților de navă se pot baza în continuare pe Directiva 2005/36/CE pentru recunoașterea calificării lor de către autoritățile altor state membre. Înainte de expirarea acestei perioade, aceștia pot solicita un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) de la o autoritate competentă care eliberează astfel de certificate, cu condiția să prezinte dovezile satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă și să facă dovada, prin intermediul unui carnet de serviciu sau al unui jurnal de bord sau al unei alte dovezi, a următorului timp de navigație:

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Durata minimă a timpului de navigație stabilit la alineatul (3) primul paragraf literele (a), (b) și (c) poate fi redusă cu maximum 360 de zile, dacă solicitantul deține o diplomă recunoscută de autoritatea competentă care confirmă specializarea în navigația interioară ce conține navigația practică. Reducerea nu poate fi mai mare decât durata specializării.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [3 ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [patru ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 1 - subpunctul 1.1 - liniuța 1a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să promoveze un curs care oferă un nivel necesar de formare de bază în domeniul siguranței.

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 1 - subpunctul 1.2 - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

  să preia atribuții numai în conformitate cu dispozițiile de protecție a tinerilor existente în statul membru în care aceștia sunt prezenți la momentul respectiv, cu excepția cazului în care dreptul material care reglementează contractul de formare prevede un nivel mai ridicat de protecție;

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 1 - subpunctul 1.2 - liniuța 2b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.1 - litera a - liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.1 - litera b - liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera c – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aibă cel puțin 19 ani;

eliminat

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea în programul de formare;

-  să aibă cel puțin trei ani de experiență profesională înainte de înscrierea în programul de formare sau 500 de zile de experiență profesională pe o navă maritimă ca membru al echipajului de punte sau să fi încheiat un program de formare profesională cu o durată de nu mai puțin de trei ani înainte de înscrierea în programul de formare aprobat;

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.1 - litera c - liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – punctul 2.1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sau

 

(ca)

 

-   să fi înregistrat un timp de navigație de cel puțin 540 de zile într-o perioadă de zece ani în funcția de matelot.

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.2 - litera a - liniuța 1- a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-   să aibă cel puțin 17 ani;

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.2 - litera a - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.2 - litera b - liniuța 1- a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să aibă cel puțin 17 ani;

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 2 - subpunctul 2.3 - liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 3 - subpunctul 3.1 - litera a - liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 3 - subpunctul 3.1 - litera b - liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 3 – punctul 3.1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea într-un program de formare aprobat;

-  să aibă cel puțin patru ani de experiență profesională sau cel puțin 500 de zile de experiență profesională pe o navă maritimă ca membru al echipajului de punte sau să fi încheiat un program de formare profesională cu o durată de nu mai puțin de trei ani înainte de înscrierea într-un program de formare aprobat cu o durată de nu mai puțin de doi ani;

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Anexa I - punctul 3 - subpunctul 3.1 - litera c - liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să dețină un certificat de operator radio.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – subpunctul 1.3 - paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să ajute ofițerii superiori ai navei în ceea ce privește furnizarea de servicii pasagerilor.

-  să ajute ofițerii superiori ai navei în ceea ce privește furnizarea de servicii pasagerilor, inclusiv asigurarea de măsuri speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR).

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să planifice un voiaj și să coordoneze navigația pe căi navigabile interioare, ceea ce include capacitatea de a alege cea mai logică, mai economică și mai ecologică rută de navigație pentru a ajunge la destinațiile de încărcare și de descărcare, luând în considerare cel mai eficient orar de navigație potrivit circumstanțelor concrete;

-  să planifice un voiaj și să coordoneze navigația pe căi navigabile interioare, ceea ce include capacitatea de a alege cea mai logică, mai economică și mai ecologică rută de navigație pentru a ajunge la destinațiile de încărcare și de descărcare, luând în considerare normele CEVNI și normele de trafic aplicabile.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să navigheze și să manevreze, asigurând operarea în condiții de siguranță a navei în toate condițiile pe căile navigabile interioare;

-  să navigheze și să manevreze, asigurând operarea în condiții de siguranță a navei în toate condițiile pe căile navigabile interioare, inclusiv în situații de trafic foarte intens;

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Anexa II - punctul 2 - subpunctul 2.1 - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să aplice cunoștințe de bază despre Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN);

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să utilizeze echipamente de foarte înaltă frecvență atunci când navighează pe căi navigabile interioare.

eliminat

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să planifice și să asigure transportul în condiții de siguranță al pasagerilor și serviciile de asistență pentru aceștia pe durata voiajului.

-  să planifice și să asigure transportul în condiții de siguranță al pasagerilor și serviciile de asistență pentru aceștia pe durata voiajului, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR).

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să asigure o bună comunicare în orice moment, ceea ce include utilizarea unor fraze de comunicare standardizate în situații în care există probleme de comunicare;

-  să asigure o bună comunicare în orice moment, ceea ce include utilizarea unor fraze de comunicare standardizate în situații în care există probleme de comunicare, într-un mod asemănător cerințelor din Directiva 2008/106, în care limba engleză este folosită împreună cu alte limbi.

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sănătate, siguranță și protecția mediului

Sănătate, siguranță, drepturile pasagerilor și protecția mediului

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.7 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să mențină siguranța și securitatea persoanelor aflate la bord;

-  să mențină siguranța și securitatea persoanelor aflate la bord, iar în cazul prezenței pasagerilor, să cunoască și să inițieze aplicarea drepturilor relevante ale pasagerilor, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR);

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – subpunctul 2.7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2.7a.  Supraveghere

 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură:

 

-  să dea instrucțiuni și să controleze toate sarcinile efectuate de alți membri ai echipajului de punte menționate în capitolul 1 din prezenta anexă, implicând capacități pentru a îndeplini aceste sarcini.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 4 – subpunctul 4.1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aplice instrucțiuni de siguranță și să ia măsurile necesare pentru protejarea călătorilor în general, în special în caz de urgență (de exemplu evacuare, avarie, abordaj, eșuare, incendiu, explozie sau alte situații care ar putea genera panică).

-  să aplice instrucțiuni de siguranță și să ia măsurile necesare pentru protejarea călătorilor în general, în special în caz de urgență (de exemplu evacuare, avarie, abordaj, eșuare, incendiu, explozie sau alte situații care ar putea genera panică) și să ia măsurile necesare pentru pasagerii cu nevoi speciale, precum persoanele cu mobilitate redusă (PMR);

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Anexa II - punctul 4 - subpunctul 4.1 - liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  - să comunice în limba engleză la un nivel elementar;

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Anexa II- punctul 4 - subpunctul 4.1 - liniuța 2b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să cunoască drepturile aplicabile ale pasagerilor, inclusiv drepturile legate de accesibilitate, să recomande aplicarea acestor drepturi și să fie în măsură să le respecte.

  • [1]  Nepublicat încă.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Din motive geografice, activitățile de navigație interioară sunt limitate la un anumit număr de state membre. Transporturile pe căi navigabile interioare în Uniunea Europeană se desfășoară în principal pe Rin (75% din trafic) și pe Dunăre (aproximativ 10%). Flota UE (circa 17 000 de nave) se află predominant (80%) în proprietatea a cinci state membre: Țările de Jos (33%), Germania (20%), Franța (11%), România (9%) și Belgia (7%). Independent de proprietate, există o tendință tot mai accentuată de a schimba pavilioanele navelor cu pavilioane de Malta și Cipru, în special în sectorul croazierelor fluviale.

În 2014, volumul total al mărfurilor transportate pe căile navigabile interioare din Europa a fost de 551 de milioane de tone. Ponderea totală a transporturilor pe căi navigabile interioare a rămas relativ constantă din 1998 încoace, reprezentând în mare 6% din transportul de mărfuri la nivelul întregii UE. Țările europene cu cel mai ridicat nivel al transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare au fost Țările de Jos și Germania, cu o pondere modală de 50% de-a lungul culoarului Rinului.

Navigația interioară este și o activitate turistică ce se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare. În anul 2015, pe fluviile europene au circulat aproximativ 320 de nave de croazieră. În jur de 75% dintre acestea au navigat pe Rin și pe Dunăre. Este demn de menționat faptul că activitatea sectorului croazierelor fluviale a prezentat o tendință pozitivă în ultimii ani, numărul de pasageri crescând cu 17% între 2014 și 2015 (de la 1,13 milioane de pasageri în 2014 la 1,33 de milioane de pasageri în 2015).

Sectorul transportului pe căi navigabile interioare se bazează în mare parte pe proprietari-operatori ai unei singure nave care au doar câțiva membri în echipaj. În total, acest sector asigură aproximativ 45 000 de locuri de muncă în Uniune. Cam 30% dintre membrii echipajelor desfășoară activități independente, în timp ce 70% sunt lucrători mobili, majoritatea provenind din Țările de Jos, Germania, Franța, Luxemburg, Italia, Belgia, România și Bulgaria.

Sectorul este însă în evoluție. Numărul întreprinderilor mici, cu doar unul sau doi membri în echipaj, a scăzut drastic din 2012 încoace și în sector are loc o tranziție către tot mai multe întreprinderi care au între 20 și 50 de angajați și dețin mai multe nave. Navele vechi sunt înlocuite treptat cu nave mai mari dotate cu mașini avansate din punct de vedere tehnologic, care necesită prezența unui echipaj mai mare la bord.

Căile navigabile interioare europene încă mai au potențial neexplorat, care va fi chiar mai important dacă este să ținem seama de previziunile conform cărora nevoile de transport și volumul transportat vor crește în deceniile următoare. Fiind o alternativă sustenabilă la transportul rutier, căile navigabile interioare pot contribui și la reducerea impactului operațiunilor de transport asupra mediului. Pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului este nevoie de mai multe măsuri. Prin contribuții din Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), infrastructura de căi navigabile interioare, cum ar fi ecluzele învechite sau blocajele persistente, poate fi modernizată. De asemenea, sunt facilitate investițiile în tehnologii verzi pentru nave. Sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare suferă și din cauza unui deficit de lucrători calificați și a îmbătrânirii forței de muncă, vârsta medie fiind de 55 de ani. Prin urmare, este nevoie de măsuri care să facă această meserie mai atractivă.

Propunerea Comisiei

Comisia a propus măsuri pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor în interiorul Uniunii și pentru a atrage persoane calificate provenind dintr-un alt mediu către această profesie. În prezent, Directivele 96/50/CE și 91/672/CEE se limitează la recunoașterea reciprocă a comandanților de navă ce activează pe alte căi navigabile interioare ale UE decât fluviul Rin. Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR) recunoaște certificatele de comandant de navă eliberate de alte state membre, însă procedurile sunt lungi și pot fi impuse condiții suplimentare. Acest sistem dublu de reglementare împiedică semnificativ mobilitatea forței de muncă într-un sector.

Potrivit propunerii, certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord se recunosc de către toate statele membre pentru toți membrii echipajului, nu doar pentru comandanții de navă. În plus, Comisia a propus facilitarea recunoașterii documentelor provenind din țări terțe. Recunoașterea reciprocă se bazează pe un set comun de cerințe minime, care trebuie să fie îndeplinite în vederea obținerii unui certificat de calificare. De asemenea, sunt definite competențele necesare pentru diferitele niveluri de calificare. Aceste competențe vor fi testate la finalul unui program de formare sau prin trecerea unui examen organizat sub responsabilitatea unei autorități administrative. Solicitându-i fiecărui candidat să treacă un examen, calificarea forței de muncă trece de la un sistem bazat pe experiență, în cadrul căruia un anumit număr de ani la bord erau suficienți pentru dovedirea competențelor, la un sistem bazat pe competențe. Acest sistem bazat pe competențe va oferi mai multă flexibilitate persoanelor nou intrate în domeniu, de exemplu din transportul maritim sau din pescuit, care decid să își continue cariera în domeniul navigației interioare. În plus, Comisia a propus ca evaluarea aptitudinii din punct de vedere medical să fie bazată pe un ansamblu de norme armonizate.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută, în linii mari, propunerea Comisiei de a stabili un nivel ridicat, armonizat, al calificării lucrătorilor în sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare, asigurând prin aceasta mobilitatea lucrătorilor calificați pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, dorește să propună o serie de modificări menite să îmbunătățească propunerea.

Raportoarea sprijină prevederea cuprinsă în propunerea Comisiei care le permite statelor membre să excludă din noul sistem membrii echipajului de punte care își desfășoară activitatea în exclusivitate pe căi navigabile interioare care nu sunt conectate la un alt stat membru. Din motive de proporționalitate, raportoarea propune să fie excluși și membrii echipajului de punte care își desfășoară activitatea pe nave care se deplasează doar pe o rază foarte limitată, cum ar fi unele feriboturi. În general, directiva ar trebui să se adreseze numai statelor membre care au căi navigabile interioare și/sau oferă programe și facilități de formare și calificare destinate membrilor echipajului de punte în domeniul navigației interioare.

Raportoarea salută stabilirea unui set comun de criterii pentru definirea sectoarelor de căi navigabile interioare cu riscuri specifice și a unei proceduri transparente de obținere a calificării pentru navigarea pe aceste sectoare, întrucât acestea reprezintă un obstacol în calea mobilității forței de muncă în cadrul sistemului actual. Însă criteriile de identificare a unui sector cu riscuri specifice ar trebui să țină seama și de riscul ridicat de accidente în anumite locuri unde acest risc nu poate fi atenuat ușor prin alte mijloace. Statul membru în care se află sectorul cu riscuri specifice ar trebui să aibă posibilitatea de a controla ce alt stat membru este autorizat să efectueze evaluarea competențelor pentru sectorul în cauză. Experiența practică poate fi obligatorie pentru anumite sectoare cu riscuri și solicitanții ar trebui să furnizeze dovezi că au navigat pe sectorul în cauză un număr prestabilit de voiaje.

Recunoașterea certificatelor de calificare eliberate de țări terțe este relevantă mai ales în cazul țărilor care au o cale navigabilă legată de o cale navigabilă interioară a Uniunii. Din acest motiv, raportoarea propune limitarea recunoașterii în temeiul directivei la aceste țări. Raportoarea are îndoieli privind capacitatea Comisiei de a controla efectiv dacă normele naționale ale țărilor terțe din lumea întreagă sunt identice cu cele prevăzute de prezenta directivă.

Deoarece examinarea competențelor este o parte esențială a noului sistem de recunoaștere a calificărilor, raportoarea crede că un aspect extrem de important este calitatea examinatorilor și aceștia nu ar trebui să se afle în situații de conflicte de interese. Candidații ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a trece examene, de exemplu pe un simulator, într-un anumit stat membru, iar certificatul de examinare practică emis ar trebui să fie recunoscut la solicitarea unui certificat de calificare în toate celelalte state membre.

Comitetul european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI), care recurge la experți din toate statele membre, precum și la observatori, părți interesate și reprezentanți ai comisiilor fluviale europene, a fost creat pentru stabilirea de norme comune pentru navigația interioară pe întreg teritoriul Uniunii. Ar trebui să se țină seama de activitatea acestuia în sectorul calificării profesionale. Prin urmare, Comisia ar trebui să preia standardele CESNI atunci când adoptă acte delegate și/sau de punere în aplicare în urma prezentei directive.

Raportoarea salută oportunitatea oferită persoanelor din domenii conexe să se califice ca navigator sau comandant de navă prin intermediul unor programe de formare mai scurte. Ar trebui să se faciliteze și mai mult accesul la profesie al candidaților care au experiență ca marinari sau care au încheiat un program de formare profesională.

Cu toate că într-un sistem bazat pe competențe cerințele legate de timpul de navigație sunt mai puțin relevante dacă solicitantul trebuie să treacă un examen înainte de a primi un certificat, experiența practică nu ar trebui subestimată. Pentru a garanta siguranța operațiunilor, ar trebui să se ceară un timp de navigație de cel puțin 45 de zile, adică echivalentul a 6 luni de navigație. Ar trebui subliniat faptul că experiența nu poate fi înlocuită în totalitate de formarea pe un simulator.

Raportoarea a mai adăugat și unele competențe suplimentare, cum ar fi cunoașterea reglementărilor privind traficul și cunoștințe de bază în domeniul transportului de mărfuri periculoase, acestea fiind necesare pentru dobândirea calificării de comandant de navă. Din cauza numărului mic de membri ai echipajului la bordul navelor, comandanții de navă ar trebui să fie în măsură să ajute membrii echipajului în munca lor zilnică, ceea ce presupune și competențe la nivelul operațional. În vederea garantării siguranței navigației, comunicarea corespunzătoare cu orice altă navă și cu autoritățile de pe uscat este esențială. Din acest motiv, comandanților de navă ar trebui să li se ceară un nivel minim de cunoștințe de limba engleză. Cunoștințele de limba engleză sunt chiar mai importante în cazul experților în navigația cu pasageri, care sunt responsabili de protecția pasagerilor în situații de urgență.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale(*) (13.10.2016)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Raportoare pentru aviz: Lynn Boylan

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Transporturile pe căi navigabile interioare reprezintă, prin natura lor, o chestiune europeană, deoarece majoritatea căilor navigabile interioare sunt transfrontaliere.

Din punctul de vedere al „amprentei verzi”, ar trebui sprijinită reorientarea transportului de marfă de pe șosele pe căile navigabile, precum și menținerea și crearea de locuri de muncă în sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare.

Cel mai important aspect legat de transportul pe căi navigabile interioare îl reprezintă siguranța generală a echipajului și a comandanților de navă care exercită această profesie, a pasagerilor, navelor, bunurilor și a mediului. Siguranța este, de asemenea, importantă pentru oamenii, bunurile și mediul din imediata vecinătate a navelor de pe căile navigabile interioare, existând posibilitatea ca acestea să fie afectate negativ în cazul în care are loc un accident/o utilizare necorespunzătoare.

În vederea garantării siguranței este important să se respecte standardele în vigoare. La rândul său, acest lucru va asigura că persoanele care lucrează în acest sector aplică măsurile necesare într-o manieră responsabilă.

Formarea profesională ține de competența statelor membre, însă în sectorul transportului pe căi navigabile interioare este necesar să existe standarde comparabile pentru a garanta siguranța pe toate căile navigabile interioare, în special din cauza faptului că această meserie se desfășoară în situații de mobilitate.

Mobilitatea lucrătorilor le oferă comandanților de navă și echipajului posibilitatea de a lucra în alte state membre. Pentru a garanta mobilitatea, este important să fie recunoscute calificările.

Recunoașterea calificărilor profesionale este posibilă numai dacă competențele sunt comparabile, evaluate și aprobate. În caz contrar este posibil ca membrii echipajelor și comandanții de nave să obțină un certificat în statul membru cu cele mai scăzute standarde. Această „vânătoare de certificate” trebuie evitată întrucât ar duce la o situație în care ar putea apărea abuzuri și certificarea cea mai ieftină / cel mai ușor de primit ar putea duce la o deteriorare a standardelor.

Pentru a garanta siguranța pe căile navigabile, calificările necesar ar trebui să fie valabile într-un mod comparabil pentru toți cei implicați. Astfel, ar trebui evitate, pe cât posibil, excepțiile.

În vederea garantării mobilității pentru membrii echipajelor și pentru comandanții de nave, este, de asemenea, necesar ca standardele să fie aplicabile pentru toate statele membre și să includă și căile navigabile care nu sunt legate între ele. Altfel, certificatele deținute de membrii echipajelor și de comandanții de nave din statele membre excluse și căile navigabile neconectate excluse nu ar fi recunoscute în temeiul prezentei directive și persoanele în cauză ar fi excluse de la mobilitate. Cu alte cuvinte, nu s-ar oferi șanse egale tuturor, ceea ce ar fi contrar spiritului directivei.

Pentru ca standardele de siguranță să fie cât se poate de ridicate, porțiunile de căi navigabile care prezintă riscuri deosebite trebuie să fie identificate. Acest lucru poate fi realizat într-un mod responsabil de statele membre pe ale căror teritorii se află căile navigabile care prezintă riscuri deosebite. Pentru a evita desemnarea frauduloasă a unor porțiuni (declararea întregului fluviu/canal ca porțiune cu riscuri), Comisia furnizează criterii pe baza cărora statele membre pot declara zonele cu riscuri deosebite.

Formarea profesională se află în mâinile statelor membre. Totuși, nu este suficient să existe standarde minime, deoarece, în numeroase cazuri, acest lucru înseamnă standarde scăzute. Sectorul transportului pe căi navigabile interioare este relativ sigur ca urmare a standardelor de calificare profesională ridicate dezvoltate de-a lungul timpului pe baza a numeroase experiențe de către comisiile fluviale. Este important ca Comitetul pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) cu experți din statele membre, comisiile fluviale, partenerii sociali să dezvolte și să stabilească standarde comune pentru formarea profesională.

Atractivitatea profesiei nu va fi sporită prin standarde mai scăzute, ci mai degrabă dacă membrii echipajelor vor avea posibilitatea să devină experți bine instruiți și calificați, de care este nevoie și care sunt căutați în acest sector pentru efectuarea muncii și menținerea siguranței.

Recunoașterea certificatelor deja existente este un prim pas în această direcție. Însă acest lucru trebuie să se facă fără deteriorarea standardelor și evitând „vânătoarea de certificate”, „certificatele cumpărate” și frauda. Pentru a proteja standardele în materie de calificare, este important ca nu doar comandanții de nave, ci și membrii echipajelor să treacă un test practic prin care să își demonstreze competențele. În unele cazuri ar putea fi util și un test oral, în situația în care se folosește comunicarea prin stație radio și pentru a explica situații practice. În ceea ce privește formarea, este important nu doar să se urmeze programe de formare certificate, ci să se dovedească și competențele prin intermediul unei evaluări / unui test, deoarece timpul de navigație în sine nu este suficient dacă membrii echipajelor nu efectuează sarcini relevante pentru funcționarea unei nave de navigație pe căi interioare.

Lucrătorii navelor maritime ar trebui să aibă posibilitatea de a trece mai ușor în sectorul navigației pe căi interioare, însă fără o scădere a standardelor. Acest lucru înseamnă că profesia anterioară trebuie să aibă legătură cu funcționarea unui vas maritim. Sectorul ar trebui să fie deschis și pentru lucrători având alte profesii, fără însă a evita formarea profesională în sectorul navigației interioare.

Simulatoarele folosite pentru formare trebuie să fie aceleași cu simulatoarele folosite în cadrul examinării, în caz contrar există pericolul ca standardele să fie subminate.

Pentru a menține standardele de siguranță și de formare profesională este important ca statele membre să aibă o posibilitate de a-și exprima preocupările sau de a depune plângeri legate de certificarea profesională atunci când există dubii legate de veridicitatea unui certificat. Aceste plângeri trebuie să fie adunate de Comisie pentru a lua măsuri împotriva utilizării abuzive, dar și pentru a evalua sistemul în ansamblul său.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții1a definește conceptele de calificare, competențe și abilități la nivelul Uniunii. Orice act legislativ nou care stabilește standarde de calificare ar trebui să folosească conceptele respective, astfel cum sunt definite în recomandarea respectivă.

 

______________

 

1a Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (JO C 111, 6.5.2008, p. 1).

Justificare

Cadrul european al calificărilor a devenit documentul standard de bază și de referință. Noile acte legislative care folosesc terminologia referitoare la calificare, cum ar fi competența, calificarea sau abilitatea ar trebui să se bazeze pe definițiile existente în cadrul pentru o mai bună reglementare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a facilita mobilitatea și pentru a asigura siguranța navigației și protecția vieților omenești, este esențial ca membrii echipajului de punte, persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat să dețină certificate de calificare care să le ateste calificările. Pentru o aplicare eficace, aceste persoane ar trebui să aibă asupra lor certificatele respective atunci când își exercită ocupația.

(5)  Pentru a facilita mobilitatea și pentru a garanta siguranța navigației și protecția vieților omenești și a mediului, este esențial ca membrii echipajului de punte, indiferent dacă se află la bordul navelor de pasageri sau la bordul navelor care desfășoară operațiuni de buncheraj, în special persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherarea navelor, să dețină certificate de calificare care să le ateste calificările. În plus, calificările certificate vor îmbunătăți oportunitățile pe piața muncii și recunoașterea calificărilor. Pentru o aplicare eficace, aceste persoane ar trebui să aibă asupra lor certificatele respective atunci când își exercită ocupația.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Din motive de rentabilitate, deținerea unor certificate de calificare ale Uniunii nu ar trebuifie obligatorie pe căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a altui stat membru.

(8)  Pentru a garanta siguranța navigației, a eficacității costurilor legate de mobilitatea lucrătorilor și a proporționalității, statele membre pot optaimpună obligativitatea deținerii unor certificate de calificare ale Uniunii pe căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a altui stat membru.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea navelor la nivelul întregii Uniuni și având în vedere că toate certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să respecte standardele minime, statele membre ar trebui să recunoască calificările profesionale certificate în conformitate cu prezenta directivă. În consecință, titularii unor astfel de calificări ar trebui să își poată exercita profesia pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

(9)  Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea navelor la nivelul întregii Uniuni și având în vedere că toate certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu prezenta directivă ar trebui să respecte standardele necesare, statele membre ar trebui să recunoască calificările profesionale certificate în conformitate cu prezenta directivă. În consecință, titularii unor astfel de calificări ar trebui să își poată exercita profesia pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Având în vedere cooperarea stabilită între Uniune și CCNR încă din 2003, care a condus la instituirea unui Comitet european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI), un organism internațional instituit sub auspiciile CCNR, și în vederea simplificării cadrelor juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, ar trebui ca certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu Regulamentul privind personalul navigant de pe Rin, în temeiul Convenției revizuite privind navigația pe Rin, care stabilește cerințe identice cu cele din prezenta directivă, să fie valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii. Aceste documente eliberate de țări terțe ar trebui recunoscute în Uniune, sub rezerva reciprocității. Pentru a elimina și alte bariere din calea mobilității forței de muncă și pentru a simplifica și mai mult cadrele juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat de o țară terță pe baza unor cerințe identice cu cele prevăzute în prezenta directivă poate fi de asemenea recunoscut pe toate căile navigabile ale Uniunii, sub rezerva unei evaluări de către Comisie și sub rezerva recunoașterii de către țara terță respectivă a documentelor eliberate în conformitate cu prezenta directivă.

(10)  Având în vedere cooperarea stabilită între Uniune și CCNR încă din 2003, care a condus la instituirea unui Comitet european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI), un organism internațional alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, comisiilor fluviale și partenerilor sociali și instituit sub auspiciile CCNR, și în vederea simplificării cadrelor juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, ar trebui ca certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu Regulamentul privind personalul navigant de pe Rin, în temeiul Convenției revizuite privind navigația pe Rin, care stabilește cerințe identice cu cele din prezenta directivă, să fie valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii. Prin urmare, CESNI ar trebui să elaboreze standarde pentru toate domeniile pentru care Comisia este autorizată să adopte acte delegate, cu excepția porțiunilor de căi navigabile unde statele membre consideră că există riscuri specifice. Aceste documente eliberate de țări terțe ar trebui recunoscute în Uniune, sub rezerva reciprocității. Pentru a elimina și alte bariere din calea mobilității forței de muncă și pentru a simplifica și mai mult cadrele juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat de o țară terță pe baza unor cerințe identice cu cele prevăzute în prezenta directivă poate fi de asemenea recunoscut pe toate căile navigabile ale Uniunii, sub rezerva unei evaluări de către Comisie și sub rezerva recunoașterii de către țara terță respectivă a documentelor eliberate în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Statele membre ar trebui să elibereze certificate de calificare numai persoanelor care corespund criteriilor minime privind competența, vârsta, aptitudinea din punct de vedere medical și timpul de navigație necesare pentru obținerea unei anumite calificări.

(12)  Statele membre ar trebui să elibereze certificate de calificare numai persoanelor care corespund criteriilor necesare privind competența, obținută în urma participării cu succes la un program de formare aprobat și dovedită printr-o examinare, precum și privind vârsta minimă, aptitudinea minimă din punct de vedere medical, educația, formarea și timpul de navigație necesare pentru obținerea unei anumite calificări.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Comisia și statele membre ar trebui să încurajeze tinerii să obțină o calificare profesională în domeniul navigației interioare și să adopte măsuri specifice pentru a sprijini activitățile partenerilor sociali în această privință.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a garanta recunoașterea reciprocă a calificărilor, certificatele de calificare ar trebui să se bazeze pe competențele necesare pentru operarea navelor. Statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care primesc certificate de calificare dețin nivelurile de competență minime corespunzătoare, verificate în urma unei evaluări adecvate. Aceste evaluări ar putea lua forma unui examen administrativ sau ar putea face parte din programe de formare aprobate desfășurate în conformitate cu standarde comune, pentru a se asigura un nivel de competență minim comparabil în toate statele membre pentru diverse calificări.

(13)  Pentru a garanta recunoașterea reciprocă a calificărilor, certificatele de calificare ar trebui să se bazeze pe competențele necesare pentru operarea navelor. Statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care primesc certificate de calificare dețin nivelurile de competență necesare corespunzătoare, verificate în urma unei evaluări adecvate. Aceste evaluări ar putea lua forma unui examen administrativ sau ar putea face parte din programe de formare aprobate care ar putea include, atunci când este necesar, o evaluare practică desfășurată în conformitate cu standarde comune, pentru a se asigura un nivel de competență comparabil în toate statele membre pentru diverse calificări.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Dată fiind responsabilitatea pentru siguranță pe care o implică exercitarea profesiei de comandant de navă, navigația cu ajutorul radiolocației și buncherarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat sau navigarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat, este necesar să se verifice, prin examene practice, dacă s-a atins efectiv nivelul necesar de competență. Aceste examene practice se pot desfășura cu utilizarea unor simulatoare aprobate, pentru a facilita și mai mult evaluarea competențelor.

(14)  Dată fiind necesitatea de a garanta siguranța pe care o implică exercitarea în mod responsabil a profesiei de membru al echipajului de punte, comandant de navă și expert în domeniul siguranței pentru navele de pasageri, navigația cu ajutorul radiolocației și buncherarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat sau navigarea navelor alimentate cu gaz natural lichefiat, este necesar să se verifice, prin examene practice, dacă s-a atins efectiv nivelul necesar de competență. Aceste examene practice se pot desfășura cu utilizarea unor simulatoare aprobate, pentru a facilita și mai mult evaluarea competențelor.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea. Respectarea acestor cerințe permite eliminarea barierelor inutile din calea accesului la profesie, deoarece persoanele care au dobândit deja competențele necesare în decursul formării lor profesionale nu trebuie să susțină examene suplimentare inutile. Existența unor programe de formare aprobate poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu experiență anterioară în alte sectoare la profesiile din navigația interioară, întrucât aceste persoane ar putea beneficia de programe de formare speciale, care să țină seama de competențele deja dobândite.

(15)  Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele necesare comune în ceea ce privește conținutul și organizarea. Respectarea acestor cerințe permite eliminarea barierelor din calea accesului la profesie, deoarece persoanele care au dobândit deja competențele necesare într-un mediu de lucru maritim sau abilități legate de profesiile maritime în decursul formării lor profesionale sau de alt tip nu trebuie să susțină examene suplimentare. Existența unor programe de formare aprobate poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu experiență anterioară în alte sectoare la profesiile din navigația interioară, întrucât aceste persoane ar putea beneficia de programe de formare speciale, care să țină seama de competențele deja dobândite.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Pentru a facilita și mai mult mobilitatea comandanților de navă, tuturor statelor membre ar trebui să li se permită, acolo unde este posibil, să evalueze competențele necesare pentru abordarea riscurilor specifice navigației în cazul tuturor sectoarelor de căi navigabile interioare ale Uniunii unde sunt identificate astfel de riscuri.

(16)  Pentru a facilita și mai mult mobilitatea comandanților de navă, tuturor statelor membre cu căi navigabile interioare ar trebui să li se permită, acolo unde este posibil, să evalueze competențele necesare pentru a face față riscurilor specifice navigației în cazul sectoarelor de căi navigabile interioare ale Uniunii unde sunt identificate astfel de riscuri.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Timpul de navigație ar trebui verificat prin înregistrări în carnetele de serviciu validate de un stat membru. Pentru a permite o astfel de verificare, statele membre ar trebui să elibereze carnete de serviciu și jurnale de bord și să se asigure că acestea din urmă prezintă o evidență a voiajelor realizate de nave. Aptitudinea din punct de vedere medical a unui candidat ar trebui certificată de un medic autorizat.

(17)  Timpul de navigație ar trebui verificat prin înregistrări în carnetele de serviciu validate de un stat membru. Pentru a permite o astfel de verificare, statele membre nu numai că ar trebui să elibereze carnete de serviciu și jurnale de bord și să se asigure că acestea din urmă prezintă o evidență a voiajelor realizate de nave, ci ar trebui să se și asigure prin alte mijloace că timpul de navigație este respectat. Aptitudinea din punct de vedere medical a unui candidat ar trebui certificată de un medic autorizat.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Autoritățile, inclusiv cele din țări terțe, care eliberează certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord în conformitate cu norme identice cu cele din prezenta directivă prelucrează date cu caracter personal. În scopul evaluării directivei și în scopuri statistice, precum și pentru a menține siguranța și a facilita navigația și în vederea facilitării schimbului de informații între autoritățile implicate în punerea în aplicare și executarea prezentei directive, aceste autorități și, dacă este cazul, organizațiile internaționale care au stabilit aceste norme identice ar trebui, de asemenea, să aibă acces la baza de date menținută de Comisie. Acest acces ar trebui totuși să facă obiectul unui nivel adecvat de protecție a datelor, inclusiv a datelor cu caracter personal.

(20)  Autoritățile, inclusiv cele din țări terțe, care eliberează certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord în conformitate cu norme identice cu cele din prezenta directivă prelucrează date cu caracter personal. În scopul evaluării directivei și în scopuri statistice, precum și pentru a menține siguranța și a facilita navigația și în vederea facilitării schimbului de informații între autoritățile implicate în punerea în aplicare și executarea prezentei directive, aceste autorități și, dacă este necesar, organizațiile internaționale care au stabilit aceste norme identice ar trebui, de asemenea, să aibă acces la baza de date menținută de Comisie. Acest acces ar trebui totuși să facă obiectul unui nivel ridicat de protecție a datelor, în special a datelor cu caracter personal.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În vederea reducerii în continuare a sarcinii administrative și, în același timp, a transformării documentelor în unele mai puțin susceptibile la manipulări frauduloase, Comisia ar trebui, într-o a doua etapă, după adoptarea prezentei directive, să analizeze posibilitatea de a introduce o versiune electronică a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord, precum și carduri profesionale electronice care să cuprindă certificatele de calificare ale Uniunii. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de tehnologiile existente în alte moduri de transport, în special în transportul rutier. După realizarea unei evaluări a impactului, inclusiv o evaluare a costurilor și a beneficiilor și a impactului asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Comisia ar trebui să prezinte, dacă este cazul, o propunere Parlamentului European și Consiliului.

(21)  În vederea reducerii sarcinii administrative și, în același timp, a transformării documentelor în unele mai puțin susceptibile la manipulări frauduloase, Comisia ar trebui să aibă în vedere adoptarea unui cadru juridic pentru introducerea unei versiuni electronice a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord, precum și carduri profesionale electronice care să cuprindă certificatele de calificare ale Uniunii. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de tehnologiile existente în alte moduri de transport, în special în transportul rutier. De asemenea, ar trebui să se țină seama de posibilitatea de utilizare și de accesibilitate în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. După realizarea unei evaluări a impactului, inclusiv o evaluare a costurilor și a beneficiilor și a impactului asupra drepturilor fundamentale, în special în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, Comisia ar trebui să prezinte, dacă este cazul, o propunere Parlamentului European și Consiliului. De asemenea, pentru înregistrarea electronică a orelor de lucru și a atribuțiilor efectuate de către toți membrii echipajului, este necesar să se prevadă echipamente inviolabile.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(24)  În vederea asigurării standardelor necesare armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență pe baza standardelor CESNI, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice și orale, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  CESNI, care este deschis experților din toate statele membre, elaborează standarde în domeniul navigației interioare, inclusiv pentru calificările profesionale. Comisia poate lua în considerare astfel de standarde atunci când este împuternicită să adopte acte în conformitate cu prezenta directivă.

(26)  CESNI, care este deschis experților din toate statele membre, comisiilor fluviale și partenerilor sociali, este pe deplin implicat în conceperea și elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare, inclusiv pentru calificările profesionale. Cu excepția sectoarelor de căi navigabile unde statele membre consideră că există riscuri specifice, Comisia poate acționa doar pe baza standardelor CESNI atunci când este împuternicită să adopte acte în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unui cadru comun pentru recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este stabilit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

(27)  Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unui cadru comun pentru recunoașterea calificărilor profesionale minime în domeniul navigației interioare, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este stabilit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Un sistem de recunoaștere ar putea fi un prim pas către îmbunătățirea mobilității în acest sector. Pe termen mediu, un sistem de formare profesională comparabilă în statele membre ar facilita mobilitatea și ar garanta siguranța.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „membrii echipajului de punte” înseamnă persoanele implicate în operarea unei nave ce navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, care îndeplinesc sarcini legate de navigație, de manipularea mărfurilor, de arimare, de întreținere sau de reparație, cu excepția persoanelor însărcinate exclusiv cu exploatarea motoarelor și a echipamentelor electrice și electronice;

(6)   „membrii echipajului de punte” înseamnă persoanele implicate în operarea unei nave ce navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, care îndeplinesc sarcini legate de navigație, de controlarea funcționării navei, de inginerie navală, de comunicare, de siguranță, sănătate și protecția mediului, de manipularea mărfurilor, de arimare, de întreținere sau de reparație, cu excepția persoanelor însărcinate exclusiv cu exploatarea motoarelor și a echipamentelor electrice și electronice;

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „expert în navigația cu pasageri” înseamnă o persoană competentă să ia măsuri în situații de urgență la bordul navelor de pasageri;

(7)  „expert în navigația cu pasageri” înseamnă o persoană de la bordul navei care este competentă să ia măsuri în situații de urgență la bordul navelor de pasageri;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  „calificare“ înseamnă calificare astfel cum este definită în recomandarea privind Cadrul european al calificărilor;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe și aptitudini impuse de standardele stabilite pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor necesare în vederea operării navelor de navigație interioară;

(10)  „competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și capacități personale, sociale și/sau metodologice cu privire la standardele stabilite pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor necesare în vederea operării navelor de navigație interioară;

Justificare

Aliniere la definiția prevăzută în Cadrul european al calificărilor.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre pot identifica sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, cu excepția căilor navigabile cu caracter maritim menționate la articolul 7, în cazul în care aceste riscuri sunt cauzate de:

1.  Atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre identifică sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, cu excepția căilor navigabile cu caracter maritim menționate la articolul 7, în cazul în care aceste riscuri sunt cauzate de:

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  faptul că îndeplinesc cerințele minime prevăzute în anexa I în ceea ce privește vârsta, competența, conformitatea administrativă și timpul de navigație corespunzătoare calificării solicitate;

(b)  faptul că îndeplinesc cerințele minime prevăzute în anexa I în ceea ce privește vârsta, competența necesară, conformitatea administrativă și timpul de navigație corespunzătoare calificării solicitate;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre verifică autenticitatea și valabilitatea documentelor furnizate.

2.  Statele membre care au căi navigabile interioare verifică autenticitatea și valabilitatea documentelor furnizate.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că solicitanții de autorizații specifice menționate la articolul 6, cu excepția celor menționate la articolul 6 litera (b), furnizează documente justificative satisfăcătoare cu privire la:

1.  Statele membre care au căi navigabile interioare se asigură că solicitanții de autorizații specifice menționate la articolul 6, cu excepția celor menționate la articolul 6 litera (b), furnizează documente justificative satisfăcătoare cu privire la:

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  faptul că îndeplinesc cerințele minime prevăzute în anexa I în ceea ce privește vârsta, competența, conformitatea administrativă și timpul de navigație corespunzătoare autorizației specifice solicitate.

(b)  faptul că îndeplinesc cerințele minime prevăzute în anexa I în ceea ce privește vârsta, competența necesară, conformitatea administrativă și timpul de navigație corespunzătoare autorizației specifice solicitate.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care există indicii că cerințele privind certificatele de calificare sau autorizațiile specifice nu mai sunt îndeplinite, statele membre efectuează toate evaluările necesare și, după caz, retrag certificatele respective.

În cazul în care există indicii că cerințele privind certificatele de calificare sau autorizațiile specifice nu mai sunt îndeplinite, statele membre efectuează toate evaluările necesare și, după caz, retrag certificatele respective. Statele membre desemnează sau instituie o autoritate competentă care să primească plângerile legate de exactitatea faptică a certificatelor de calificare emise de un alt stat membru sau o altă țară. Statul membru informează Comisia și CESNI în legătură cu plângerea. Comisia desfășoară o anchetă și ia măsurile care se impun. Statele membre pot suspenda certificatele în cazul în care autoritatea constată că acestea conțin sau par să conțină neconcordanțe faptice care ar putea periclita siguranța publică. Suspendarea continuă până în momentul în care statul membru în cauză este încredințat că certificatele sunt corecte. Statele membre colectează informațiile legate de plângeri și suspendarea certificatelor și le înregistrează într-o bază de date în conformitate cu articolul 23 alineatul (2).

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că persoanele menționate la articolele 4, 5 și 6 dețin competențele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a unei nave, prevăzute la articolul 15.

1.  Statele membre care au căi navigabile interioare se asigură că persoanele menționate la articolele 4, 5 și 6 dețin competențele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a unei nave, prevăzute la articolul 15.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili standardele privind competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili, pe baza standardelor CESNI, standardele privind competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sub responsabilitatea unei autorități administrative în conformitate cu articolul 16; sau

(a)  sub responsabilitatea unei autorități administrative a unui stat membru cu căi navigabile în conformitate cu articolul 16; sau

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ca parte a unui program de formare aprobat în conformitate cu articolul 17.

(b)  ca parte a unui program de formare, care face parte din sistemul de formare al unui stat membru, aprobat în conformitate cu articolul 17.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  certificatului de calificare pentru experții în siguranța navigației la bordul navelor de pasageri;

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că examenele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a) sunt organizate sub responsabilitatea lor. Ele se asigură că aceste examene sunt desfășurate de examinatori calificați pentru a evalua competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare menționate la articolul 15 alineatul (1).

Statele membre care au căi navigabile interioare se asigură că examenele menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a) sunt organizate sub responsabilitatea lor. Ele se asigură că aceste examene sunt desfășurate de examinatori calificați pentru a evalua competențele, precum și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare menționate la articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programele de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre pe al căror teritoriu este stabilit institutul de învățământ sau de formare relevant.

1.  Programele de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre cu căi navigabile pe al căror teritoriu oferă educație sau formare institutul competent, cu condiția ca programul educațional să fie parte integrantă din sistemul de formare al statului membru. Statele membre pot aproba programele de formare la nivel național cu condiția ca aceste programe să îndeplinească criteriile comune definite de CESNI în cadrul Sistemului de evaluare și asigurare a calității (QAAS).

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea unor criterii comune pentru aceste programe bazate pe criteriile comune definite de CESNI în cadrul QAAS.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  examenul de verificare a respectării standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) este efectuat de examinatori calificați.

(c)  examenul de verificare a respectării standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) este efectuat de examinatori calificați independenți și fără conflicte de interese.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care identifică sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice în sensul articolului 8 alineatul (1) definesc competențele suplimentare necesare comandanților de navă care navighează pe aceste sectoare și mijloacele pentru a demonstra că aceste cerințe sunt îndeplinite.

Statele membre identifică sectoare de căi navigabile interioare care trec prin teritoriul lor și care prezintă riscuri specifice în sensul articolului 8 alineatul (1). Statele membre definesc competențele suplimentare necesare comandanților de navă care navighează pe aceste sectoare și mijloacele pentru a demonstra că aceste cerințe privind competențele sunt îndeplinite.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste mijloace pot consta într-un număr limitat de voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză, într-un examen pe simulator, într-un examen cu variante multiple de răspuns sau într-o combinație a acestora.

Aceste mijloace constau într-un număr minim de voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză, într-un examen pe simulator și într-un examen cu variante multiple de răspuns.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Simulatoarele utilizate pentru evaluarea competențelor fac obiectul unei aprobări din partea statelor membre. Această aprobare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că dispozitivul în cauză respectă standardele pentru simulatoare stabilite prin actele delegate menționate la alineatul (2). Aprobarea precizează evaluarea specifică a competenței care este autorizată pentru simulatorul respectiv.

1.  Simulatoarele utilizate pentru formare trebuie să corespundă unui standard comparabil cu cele utilizate pentru evaluarea competențelor. Ambele tipuri fac obiectul unei aprobări din partea statelor membre. Această aprobare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că dispozitivul în cauză respectă standardele pentru simulatoare stabilite prin actele delegate menționate la alineatul (2). Aprobarea precizează evaluarea specifică a competenței care este autorizată pentru simulatorul respectiv.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre desemnează autoritățile competente care vor:

1.  Statele membre care au căi navigabile interioare desemnează autoritățile competente care vor:

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că:

Statele membre care au căi navigabile interioare se asigură că:

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  inspectoratele de muncă dețin resursele adecvate și schimbul de informații cu autoritățile competente din alte state membre are loc rapid, pentru a se garanta siguranța și concurența loială în sectorul navigației interioare.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să promoveze un curs care oferă un nivel necesar de formare de bază în domeniul siguranței.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să preia atribuții numai în conformitate cu dispozițiile de protecție a tinerilor existente în statul membru în care aceștia sunt prezenți la momentul respectiv, cu excepția cazului în care dreptul material care reglementează contractul de formare prevede un nivel mai ridicat de protecție;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – paragraful 2 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera b – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea în programul de formare;

-   să aibă cel puțin patru ani de experiență profesională înainte de înscrierea în programul de formare;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – litera c – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – litera a – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să aibă cel puțin 17 ani.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – litera b – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 2 – subpunctul 2.3 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera b – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera c – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea într-un program de formare aprobat;

-  să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea într-un program de formare aprobat, cu durata de cel puțin doi ani;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – litera c – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să dețină un certificat aprobat care să ateste competențele pentru comunicare radio pe navele de navigație interioară.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Referințe

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

11.4.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

15.9.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Lynn Boylan

24.5.2016

Examinare în comisie

31.8.2016

 

 

 

Data adoptării

12.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

8

1

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raymond Finch

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (12.7.2016)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Raportoare pentru aviz: Joëlle Bergeron

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare are drept scop abrogarea directivelor anterioare din 1991 (91/672/CEE) și 1996 (96/50/CE), care priveau doar calificările comandanților de navă ce activează pe alte căi navigabile interioare ale UE decât fluviul Rin, precum și introducerea unor norme referitoare la recunoașterea calificărilor pentru toți membrii echipajului, inclusiv cei care lucrează pe Rin. Propunerea de directivă se referă atât la sectorul transportului de mărfuri, cât și la cel al transportului de pasageri în navigația interioară, dar nu include transportul privat și ambarcațiunile de agrement. Propunerea vizează toate rețelele de căi deschise navigației interioare ale UE, însă prevede eventuale excepții pentru căile navigabile fără trafic transfrontalier.

Această nouă inițiativă se bazează așadar pe directivele anterioare, însă ține seama și de lucrările efectuate în cadrul programului NAIADES I și II și, în special, de către grupul de lucru mixt PLATINA privind calificările profesionale, care a elaborat standarde de competență profesională în domeniul navigației interioare.

Transportul fluvial european este un mod de deplasare terestră pe ape interioare (pe canale, căi navigabile, fluvii, râuri, lacuri etc.), care permite transportul de mărfuri sau de persoane. Rețeaua europeană de transport fluvial acoperă aproape 41 000 km și leagă 12 țări din Uniunea Europeană. Transportul de mărfuri pe căile fluviale europene interconectate reprezintă peste 140 de miliarde de tone-kilometrii (Eurostat 2011).

Pe de altă parte, transportul fluvial respectă pe deplin cerințele celor trei piloni ai dezvoltării durabile: pe plan economic, prețul transportului fluvial continuă să fie competitiv în raport cu cel al transportului rutier; pe plan ecologic, transportul fluvial este în același timp slab consumator de energie și performant din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și al combaterii încălzirii climatice; în fine, pe plan social, acesta provoacă puține accidente și dispune de un înalt potențial de dezvoltare din punctul de vedere al fluxurilor, ceea ce implică o capacitate importantă de creare de locuri de muncă, în special în zonele portuare. Din toate aceste motive, este necesar să fie sprijinită dezvoltarea acestui mod de transport alternativ.

Acesta este, de altfel, și obiectivul urmărit de propunerea de directivă, care, prin recunoașterea calificărilor, permite recunoașterea unei profesii care, în multe țări din Uniunea Europeană, suferă în prezent de o lipsă de mobilitate și de o penurie a forței de muncă.

În momentul de față, lucrătorii se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și cu obstacole inutile, precum cerințele referitoare la cunoașterea specificităților locale. Încercarea de a introduce cerințe minime de competență pentru navigatori și pentru comandanții de navă pare a fi, așadar, justificată.

Raportoarea sprijină propunerea de directivă prezentată, însă cu unele modificări.

Deși rețeaua de navigație interioară este adesea transnațională, ea trebuie totuși să își poată păstra caracteristicile și specificitățile naționale. Raportoarea consideră, așadar, că este necesar să se acorde statelor membre posibilitatea de a prevedea anumite derogări. Aceasta propune să se clarifice unele definiții.

O altă eventuală problemă o reprezintă termenele pentru conformarea în toate statele membre la cerințele referitoare la calificările profesionale prevăzute în propunerea de directivă. Pentru a evita noi penurii ale forței de muncă care pot apărea în anumite state membre datorită faptului că lucrătorii locali nu dețin calificările potrivite, ar fi util să se prevadă o perioadă de tranziție mai lungă, astfel încât toate statele membre ale Uniunii să poată lua în mod progresiv măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor definite în directivă și în anexele la aceasta.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transporturi și turism, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Procesul de recunoaștere prevăzut în prezenta directivă trebuie să includă toate certificatele de calificare, documentele prin care se dovedește experiența, carnetele de serviciu și jurnalele de bord ale profesioniștilor din domeniul navigației interioare create înainte de aderarea statului membru la Uniunea Europeană, cu condiția ca acestea să respecte standardele minime necesare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea. Respectarea acestor cerințe permite eliminarea barierelor inutile din calea accesului la profesie, deoarece persoanele care au dobândit deja competențele necesare în decursul formării lor profesionale nu trebuie să susțină examene suplimentare inutile. Existența unor programe de formare aprobate poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu experiență anterioară în alte sectoare la profesiile din navigația interioară, întrucât aceste persoane ar putea beneficia de programe de formare speciale, care să țină seama de competențele deja dobândite.

(15)  Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea. Respectarea acestor cerințe permite eliminarea barierelor inutile din calea accesului la profesie, deoarece persoanele care au dobândit deja competențele necesare în decursul formării lor profesionale nu trebuie să susțină examene suplimentare inutile. Existența unor programe de formare aprobate poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu experiență anterioară în alte sectoare la profesiile din navigația interioară, întrucât aceste persoane ar putea beneficia de programe de formare speciale, care să țină seama de competențele deja dobândite, precum și de recunoașterea experienței profesionale anterioare.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și la timp a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(24)  În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor și în vederea facilitării schimbului de informații între statele membre, precum și a punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, Comisiei ar trebui să îi fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește stabilirea unor standarde de competență, a unor standarde privind aptitudinea din punct de vedere medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare pentru o bază de date menținută de Comisie în scopul găzduirii unei copii a datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, precum și documentele recunoscute. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp ca și experții din statele membre, iar experții acestora au acces, în mod sistematic, la reuniunile grupurilor de experți ai Comisiei care se ocupă de pregătirea actelor delegate.

 

_____________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Prezenta directivă nu se aplică persoanelor implicate în operarea:

(2)  Prezenta directivă nu se aplică persoanelor care:

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  ambarcațiunilor de agrement;

(a)  navighează în scopuri sportive sau recreative;

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  feriboturilor care nu se deplasează în mod autonom.

(b)  sunt implicate în operarea feriboturilor care nu se deplasează în mod autonom;

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sunt implicate în operarea ambarcațiunilor utilizate de forțele armate, de forțele de ordine, de serviciile de apărare civilă, de administrațiile căilor navigabile, de serviciile de pompieri sau de alte servicii de urgență;

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 3 – punctul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)   „timp de navigație” înseamnă timpul petrecut de membrii echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj efectuat de o navă pe căi navigabile interioare și validat de autoritatea competentă;

(15)   „timp de navigație” înseamnă timpul petrecut de membrii echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj efectuat de o navă pe căi navigabile interioare, inclusiv timpul de formare petrecut de membrii echipajului de punte la un simulator agreat în temeiul articolului 19, și validat de autoritatea competentă;

Justificare

Formarea cu ajutorul unui simulator este deosebit de utilă pentru pregătirea în vederea unor situații dificile și de urgență și, prin urmare, ar trebui considerat, în anumite limite, ca timp ce contribuie la experiența profesională necesară pentru obținerea unei calificări.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)   Un stat membru poate scuti comandanții de navă de la obligația prevăzută la alineatul (1) atunci când aceștia navighează exclusiv pe căi navigabile interioare naționale neconectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru. Un stat membru care acordă această scutire poate elibera certificate de calificare naționale ce pot fi obținute în condiții care diferă de condițiile generale stabilite în prezenta directivă. Valabilitatea acestor certificate de calificare naționale se limitează la căile navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)   În termen de șase luni de la notificare, Comisia emite o decizie de punere în aplicare prin care aprobă măsurile propuse dacă acestea sunt conforme cu prezentul articol și cu articolul 18 sau, în caz contrar, prin care solicită statului membru să modifice sau să nu adopte măsura propusă.

(3)   În termen de șase luni de la notificare, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea procedurii pentru aprobarea măsurilor propuse dacă acestea sunt conforme cu prezentul articol și cu articolul 18 sau, în caz contrar, pentru a solicita statului membru să modifice sau să nu adopte măsura propusă.

(Acest amendament presupune modificarea articolului privind delegarea competențelor în sensul includerii unei trimiteri la prezentul alineat).

Justificare

Clasificarea unei căi navigabile interioare ca o cale ce prezintă un anumit risc înseamnă, de facto, nerecunoașterea calificărilor armonizate pe tronsonul în cauză. Un act delegat este, așadar, mai potrivit decât un act de punere în aplicare pentru a autoriza astfel de derogări.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 12 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul unui certificat de calificare al Uniunii pentru membri ai echipajului, sunt prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c);

(a)  în cazul unui certificat de calificare al Uniunii pentru membri ai echipajului de punte, sunt prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c);

Justificare

Scopul propunerii este extinderea domeniului de aplicare pentru a-i include, pe lângă comandanții de navă, pe toți membrii echipajului de punte.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Programele de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre pe al căror teritoriu este stabilit institutul de învățământ sau de formare relevant.

(1)  Statele membre pot să instituie programe de formare pentru persoanele menționate la articolele 4, 5 și 6. Statele membre se asigură că aceste programe de formare care duc la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competență menționate la articolul 15 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre pe al căror teritoriu își desfășoară programele de formare institutul de învățământ sau de formare relevant.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Statele membre recunosc diplomele sau certificatele eliberate după încheierea programelor de formare aprobate de alte state membre în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când aplică prezentul alineat, statele membre utilizează criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale.

Atunci când aplică prezentul alineat, statele membre utilizează criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, ținând seama de principiul egalității de șanse și de gen.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)   Statele membre se asigură că, în măsura posibilului, accesul la simulatoare este garantat pentru resortisanții altor state membre.

Justificare

Având în vedere că nu toate statele membre dispun de simulatoare, pare a fi logic ca cele care dețin simulatoare să facă toate eforturile posibile pentru a permite accesul resortisanților din alte state membre la acestea, fie pentru examene, fie pentru antrenare.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în următoarele scopuri:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și în următoarele scopuri:

 

______________

 

1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Statele membre fac schimb de informații cu autoritățile competente ale altor state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea unei nave.

(2)  Statele membre fac schimb de informații cu autoritățile competente ale altor state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea unei nave. În acest context, statele membre respectă pe deplin principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite în Directiva 95/46/CE.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolele 19 și 21 și la articolul 23 alineatele (1) și (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată începând de la (*intrarea în vigoare).

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (3), la articolul 15 alineatele (1) și (4), la articolele 19 și 21 și la articolul 23 alineatele (1) și (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani, Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune acestei prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Delegarea de competențe ar trebui acordată Comisiei pentru o perioadă de timp determinată, iar dreptul colegislatorilor de a retrage delegarea ar trebui să fie exprimat în mod clar. Articolul 8 alineatul (3) ar trebui să fie mai degrabă un act delegat decât un act de punere în aplicare și ar trebui să fie inclus astfel la articolul 29 privind exercitarea delegării de competențe.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia adoptă în mod progresiv acte delegate care stabilesc:

(1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia adoptă în mod progresiv acte delegate și de punere în aplicare, care stabilesc:

Justificare

Acest amendament corectează o omitere, având în vedere că lista care urmează privește și actele de punere în aplicare care trebuie adoptate de către Comisie.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ceilalți membri ai echipajului care nu sunt comandanți de navă și care dețin un certificat de calificare eliberat de un stat membru înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă sau dețin o calificare recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de data menționată. În decursul acestei perioade, ceilalți membri ai echipajului în afara comandanților de navă se pot baza în continuare pe Directiva 2005/36/CE pentru recunoașterea calificării lor de către autoritățile altor state membre. Înainte de expirarea acestei perioade, aceștia pot solicita un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) de la o autoritate competentă care eliberează astfel de certificate, cu condiția să prezinte dovezile satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă și să facă dovada, prin intermediul unui carnet de serviciu, a următorului timp de navigație:

(3)  Ceilalți membri ai echipajului care nu sunt comandanți de navă și care dețin un certificat de calificare eliberat de un stat membru înainte de data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 35 din prezenta directivă sau dețin o calificare recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de data menționată. În decursul acestei perioade, ceilalți membri ai echipajului în afara comandanților de navă se pot baza în continuare pe Directiva 2005/36/CE pentru recunoașterea calificării lor de către autoritățile altor state membre. Înainte de expirarea acestei perioade, aceștia pot solicita un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat în aplicarea articolului 9 alineatul (2) de la o autoritate competentă care eliberează astfel de certificate, cu condiția să prezinte dovezile satisfăcătoare menționate la articolul 10 alineatul (1) literele (a) și (c) din prezenta directivă și să facă dovada, prin intermediul unui carnet de serviciu sau al unui jurnal de bord, a următorului timp de navigație:

Justificare

Jurnalele de bord pot fi utilizate, de asemenea, ca un mijloc de ținere a evidenței timpului de navigare. În plus, ambele instrumente de referință sunt tratate la fel la alineatul (4) de la acest articol.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [3 ani de la intrarea în vigoare]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Justificare

Spre deosebire de ceea ce lasă să se înțeleagă titlul prezentei propuneri, viitoarea directivă nu doar stabilește un sistem de recunoaștere reciprocă a calificărilor, ci și armonizează toate procedurile de formare și de calificare pentru navigația interioară. Este necesar, așadar, să se acorde statelor membre și profesioniștilor din acest domeniu mai mult timp de adaptare.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Prezenta directivă se adresează statelor membre care dispun de căi navigabile interioare de tipul celor menționate la articolul 3.

Justificare

Așa cum se întâmplă și în cazul directivei privind cerințele tehnice pentru nave, prezenta directivă nu ar trebui să fie obligatorie decât pentru statele membre care dispun de căi navigabile interioare de tipul celor vizate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Referințe

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

11.4.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Examinare în comisie

13.6.2016

 

 

 

Data adoptării

12.7.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare

Referințe

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Data prezentării la PE

18.2.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Comisii asociate

Data anunțului în plen

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Examinare în comisie

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Data adoptării

10.11.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Virginie Rozière

Data depunerii

16.11.2016