Förfarande : 2016/0050(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0338/2016

Ingivna texter :

A8-0338/2016

Debatter :

PV 13/11/2017 - 15
CRE 13/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0425

BETÄNKANDE     ***I
PDF 991kWORD 162k
28.11.2016
PE 585.776v04-00 A8-0338/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Gesine Meissner

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Lynn Boylan, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(*) (Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0082),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0061/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 juli 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av beaktandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för rättsliga frågor (A8‑0338/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande1a definieras begreppen kvalifikation, kompetens och färdigheter på EU-nivå. I all ny lagstiftning där man fastställer standarder för kvalifikationer bör dessa begrepp användas såsom de definieras i den rekommendationen.

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att öka rörligheten och garantera sjösäkerheten och skyddet av människoliv är det viktigt att däckpersonal, personer med ansvarsuppgifter i nödsituationer på passagerarfartyg och personer som arbetar med tankning av fartyg som drivs med flytande naturgas innehar kvalifikationsbevis som styrker deras kvalifikationer. För att möjliggöra effektiv kontroll av efterlevnaden, bör de medföra detta bevis vid tjänstgöringen.

(5)  För att öka rörligheten och garantera sjösäkerheten och skyddet av människoliv och miljön är det viktigt att däckpersonal, och i synnerhet personer med ansvarsuppgifter i nödsituationer på passagerarfartyg och personer som arbetar med tankning av fartyg som drivs med flytande naturgas, innehar kvalifikationsbevis som styrker deras kvalifikationer. För att möjliggöra effektiv kontroll av efterlevnaden, bör de medföra detta bevis vid tjänstgöringen.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa navigationssäkerhet, bör medlemsstaterna utifrån harmoniserade kriterier fastställa vilka vattenvägar som har havskaraktär. Behörighetskrav för framförande av fartyg på dessa vattenvägar bör fastställas på unionsnivå. Utan att i onödan begränsa rörligheten för båtförare bör medlemsstaterna, när så krävs för att säkerställa navigationssäkerheten, ha möjlighet att i enlighet med harmoniserade kriterier och förfaranden enligt detta direktiv fastställa vilka vattenvägar som medför särskilda risker för sjöfarten. I dessa fall bör motsvarande behörighetskrav fastställas på medlemsstatsnivå.

(7)  För att säkerställa navigationssäkerhet, bör medlemsstaterna utifrån harmoniserade kriterier och genom att utgå från befintlig europeisk lagstiftning, såsom direktiv (EU) 2016/16291a, fastställa vilka vattenvägar som har havskaraktär. Behörighetskrav för framförande av fartyg på dessa vattenvägar bör fastställas på unionsnivå. Utan att i onödan begränsa rörligheten för båtförare bör medlemsstaterna, i tillämpliga fall i samarbete med den relevanta europeiska flodkommissionen, när så krävs för att säkerställa navigationssäkerheten, ha möjlighet att i enlighet med harmoniserade kriterier och förfaranden enligt detta direktiv fastställa vilka vattenvägar som medför särskilda risker för sjöfarten. I dessa fall bör motsvarande behörighetskrav fastställas på medlemsstatsnivå.

 

__________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Av kostnadseffektivitetsskäl bör innehav av unionsbevis för erforderliga kvalifikationer (även kallat unionsbevis) inte vara obligatoriskt på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

(8)  Av kostnadseffektivitetsskäl bör innehav av unionsbevis för erforderliga kvalifikationer (även kallat unionsbevis) inte vara obligatoriskt på sådana nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med en farbar inre vattenväg i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att bidra till rörligheten för personer som arbetar med fartygsdrift i hela unionen och med tanke på att samtliga kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdas i enlighet med detta direktiv bör uppfylla vissa miniminormer, bör medlemsstaterna erkänna de yrkeskvalifikationer som certifieras i enlighet med detta direktiv. Följaktligen bör innehavarna av sådana yrkeskvalifikationer kunna utöva sitt yrke på samtliga inre vattenvägar inom unionen.

(9)  I syfte att bidra till rörligheten för personer som arbetar med fartygsdrift i hela unionen och med tanke på att samtliga kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdas i enlighet med detta direktiv bör uppfylla vissa minimikrav i enlighet med harmoniserade kriterier, bör medlemsstaterna erkänna de yrkeskvalifikationer som certifieras i enlighet med detta direktiv. Följaktligen bör innehavarna av sådana yrkeskvalifikationer kunna utöva sitt yrke på samtliga inre vattenvägar inom unionen.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  I syfte att uppmuntra rörlighet och säkerställa att yrkena båtförare och annan däckpersonal är attraktiva bör medlemsstaterna säkerställa att rättvisa arbetsförhållanden tillämpas för alla slags anställningar, genom garantier för att arbetstagare har tillgång till en uppsättning rättigheter såsom rätten till likabehandling, rätten till socialt skydd, rätten att rapportera övergrepp samt rätten till hälso- och säkerhetsskydd och bestämmelser för arbets- och vilotid. Det är viktigt att sektorn kan tillhandahålla program som är inriktade både på att behålla personer över femtio års ålder och på att förbättra ungdomars färdigheter och anställbarhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Kommissionen bör säkerställa lika villkor för alla besättningsmedlemmar som är verksamma inom eller sysselsatta med exklusiv och regelbunden handel i unionen och bör sätta stopp för alla nedåtgående spiraler för lönesättning och diskriminerande metoder som grundas på nationalitet, bosättningsort eller flaggstat.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Vid anställning inom unionen av däckpersonal som innehar kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som har utfärdats i tredjeländer och som erkänts av de behöriga myndigheterna i unionen bör arbetsgivarna tillämpa de social- och arbetsrättsliga bestämmelserna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör uppmuntra unga människor att förvärva yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och ta fram specifika åtgärder till stöd för arbetsmarknadens parters verksamhet i detta avseende.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I syfte att ytterligare underlätta rörligheten för båtförare bör medlemsstaterna tillåtas att, om så är möjligt, bedöma den nödvändiga behörigheten att hantera särskilda navigationsrisker på alla sträckor av de inre vattenvägarna i unionen där sådana risker konstaterats.

(16)  I syfte att ytterligare underlätta rörligheten för båtförare bör medlemsstaterna, om den medlemsstat där sträckan med särskilda risker ligger samtycker till det, tillåtas att bedöma den kvalifikation som behövs för framförande av fartyg på sträckor med särskilda risker.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att bidra till en effektiv förvaltning med avseende på utfärdande, förnyelse och återkallelse av kvalifikationsbevis, bör medlemsstaterna utse de myndigheter som ska vara behöriga att genomföra detta direktiv och upprätta register för att registrera uppgifter om unionsbevis, tjänstejournaler och loggböcker. För att underlätta medlemsstaternas och kommissionens ömsesidiga utbyte av uppgifter om genomförandet, tillämpningen och utvärderingen av direktivet, samt för att fullgöra statistiska syften, för att upprätthålla säkerheten och för att underlätta framförandet av fartyg, bör medlemsstaterna överföra sådana uppgifter, samt också uppgifter om kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker, till en databas hos kommissionen.

(19)  För att bidra till en effektiv förvaltning med avseende på utfärdande, förnyelse och återkallelse av kvalifikationsbevis, bör medlemsstaterna utse de myndigheter som ska vara behöriga att genomföra detta direktiv och upprätta register för att registrera uppgifter om unionsbevis, tjänstejournaler och loggböcker. För att underlätta medlemsstaternas och kommissionens ömsesidiga utbyte av uppgifter om genomförandet, tillämpningen och utvärderingen av direktivet, samt för att fullgöra statistiska syften, för att upprätthålla säkerheten och för att underlätta framförandet av fartyg, bör medlemsstaterna överföra sådana uppgifter, samt också uppgifter om kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker, till en databas hos kommissionen. Kommissionen bör hantera databasen i enlighet med principerna om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Myndigheter, också i tredjeländer, som utfärdar kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker i enlighet med bestämmelser som är identiska med dem i detta direktiv behandlar personuppgifter. För att, i statistiska syften, utvärdera direktivet i avsikt att upprätthålla säkerheten, underlätta framförandet av fartyg och underlätta informationsutbytet mellan de myndigheter som medverkar i genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av detta direktiv, bör dessa myndigheter och, i förekommande fall, internationella organisationer som infört dessa identiska regler, också ha tillgång till kommissionens databas. Denna tillgång bör dock omfattas av tillräckligt skydd av uppgifter, inbegripet personuppgifter.

(20)  Myndigheter, också i tredjeländer, som utfärdar kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker i enlighet med bestämmelser som är identiska med dem i detta direktiv behandlar personuppgifter. För att, i statistiska syften, utvärdera direktivet i avsikt att upprätthålla säkerheten, underlätta framförandet av fartyg och underlätta informationsutbytet mellan de myndigheter som medverkar i genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av detta direktiv, bör dessa myndigheter och, vid behov, internationella organisationer som infört dessa identiska regler, också ha tillgång till kommissionens databas. Denna tillgång bör dock omfattas av ett högt skydd av uppgifter, i synnerhet om det handlar om personuppgifter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Rådets direktiv 2014/112/EU1a och det här direktivet behöver kompletteras med unionslagstiftning både om införande av elektroniska verktyg och om översyn av besättningskrav för att säkerställa lika villkor på unionens arbetsmarknad för inre vattenvägar vilket omfattar arbets- och vilotid, yrkeskvalifikationer och besättningskrav.

 

__________________

 

Rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen(ETF) (EUT L 367, 23.12.2014, s. 86).

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan och försvåra manipulering av handlingarna bör kommissionen, som ett andra steg efter antagandet av detta direktiv, undersöka möjligheten att införa en elektronisk version av tjänstejournalerna och loggböckerna samt elektroniska yrkeskort som innehåller unionsbevis. Kommissionen bör därvid beakta befintlig teknik inom andra transportslag, framför allt vägtransporter. Efter att ha gjort en konsekvensbedömning, inbegripet en kostnads-nyttoanalys och av effekterna på de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter, bör kommissionen vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

(21)  I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan och försvåra att handlingar manipuleras bör kommissionen, utan dröjsmål efter antagandet av detta direktiv, anta en lämplig rättslig ram för att ersätta pappersversionen av unionsbevisen, tjänstejournalerna och loggböckerna med nya elektroniska verktyg, som elektroniska yrkeskort och elektroniska loggboksenheter. Kommissionen bör därvid beakta befintlig teknik inom andra transportslag, framför allt vägtransporter. Den bör även beakta användbarhet och tillgänglighet i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter att ha gjort en konsekvensbedömning, inbegripet en kostnads-nyttoanalys och av effekterna på de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter, bör kommissionen vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet för de initiativen. Det är också nödvändigt att tillhandahålla manipuleringssäker utrustning för elektronisk registrering av arbetstider och av arbetsuppgifter som utförs av alla besättningsmedlemmar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Dessutom bör nuvarande besättningskrav moderniseras för att uppnå ett harmoniserat, öppet, flexibelt och hållbart besättningssystem i unionen. Kommissionen bör därför, efter antagandet av detta direktiv, om tillämpligt, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om inrättande av ett EU-rättsligt ramverk för ett öppet, flexibelt och hållbart besättningssystem. Detta bör göras efter att en konsekvensbedömning genomförts, vari tekniska och icke-tekniska förändringar som inverkar på arbetsbelastningen ombord på fartyg beaktas.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav och normer för medicinsk lämplighet, praktiska examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den säkerställa att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snart som möjligt och på lämpligt sätt.

(24)  För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav och normer för medicinsk lämplighet, praktiska examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter är det framför allt viktigt att Europaparlamentet och rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som utarbetar delegerade akter. Av effektivitetsskäl bör kommissionen ha möjligheten att utse ett organ, t.ex. Cesni, som ska ta emot anmälningar och publicera information med anknytning till exempelvis förteckningen över behöriga myndigheter samt godkända utbildningsprogram, med beaktande av dessa uppgifters återkommande karaktär.

 

_____________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  CESNI, som står öppen för experter från medlemsstaterna, utarbetar normer på området inlandssjöfart, också för yrkeskvalifikationer. Kommissionen kan beakta sådana normer när den fått befogenhet att anta akter i enlighet med detta direktiv.

(26)  Cesni, som står öppen för experter från medlemsstaterna, utarbetar normer på området inlandssjöfart, också för yrkeskvalifikationer. De europeiska flodkommissionerna, relevanta internationella organisationer, arbetsmarknadens parter och branschorganisationer ska vara fullständigt involverade i utformningen och utarbetandet av Cesnis normer. Om villkoren som fastställs i detta direktiv uppfylls bör kommissionen hänvisa till Cesnis normer när den antar genomförandeakter och delegerade akter i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom målet med detta direktiv – att inrätta en gemensam ram för erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför på grund av målets omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, såsom den formuleras i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(27)  Eftersom målet med detta direktiv – att inrätta en gemensam ram för erkännande av minimikrav för yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför på grund av målets omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, såsom den formuleras i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Ett system för erkännande av yrkeskvalifikationer kan vara första steget för att öka rörligheten i den här sektorn. Ett system för jämförbar yrkesutbildning i medlemsstaterna förväntas på medellång sikt underlätta rörligheten och garantera säkerheten.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b)  För att uppnå en jämnare könsfördelning i inlandssjöfarten bör kvinnors tillträde till yrket främjas. Liksom inom andra branscher bör könsrelaterad fientlighet och diskriminering bekämpas. Att vidga rekryteringsbasen för yrken inom inlandssjöfarten bör också bidra till att råda bot på svårigheterna med att lösa personalbristen i sektorn.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Fartyg vars längd (L), bredd (B) och djupgående (D) ger en volym som uppgår till 100 m³ eller mer.

(b)  Fartyg för vilka produkten av längd (L), bredd (B) och djupgående (D) ger en volym 100 m³ eller mer.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Båtar som används av försvarsmakten, ordningsmakten, civilförsvaret, förvaltningen av vattenvägar, brandförsvaret och andra räddningstjänster.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led -aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa)  Båtar som framförs säsongsbundet inom en medlemsstat på isolerade sjöar utan förbindelse med en annan medlemsstats farbara inre vattenvägar.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  inre vattenväg: ett vattendrag som inte är en del av ett hav och som är öppet för sjöfart,

(1)  inre vattenväg: de inre vattenvägar som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/16291a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  bogserbåt: fartyg som är konstruerat för att utföra bogsering,

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  skjutbogserare: fartyg som är konstruerat för att framdriva en skjutbogserad konvoj,

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  flytande utrustning: flytande installationer som bär upp arbetsredskap som kranar, muddringsutrustning, pålkranar eller hissar,

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  däckpersonal: personer som arbetar med driften av ett fartyg som trafikerar de inre vattenvägarna inom unionen och som utför arbetsuppgifter med koppling till sjöfart, frakthantering, stuveriarbete, underhåll eller reparation, med undantag för personer som uteslutande har uppgiften att sköta motorer eller elektrisk och elektronisk utrustning,

(6)  däckpersonal: personer som arbetar med driften av ett fartyg som trafikerar de inre vattenvägarna inom unionen och som utför arbetsuppgifter med koppling till sjöfart, kontroll av fartygsdriften, skeppsmaskinteknik, kommunikation, säkerhet, hälso- och miljöskydd, frakt- och passagerarhantering, stuveriarbete, underhåll eller reparation, med undantag för personer som uteslutande har uppgiften att sköta motorer eller elektrisk och elektronisk utrustning,

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  expert på passagerartrafik: person som är behörig att vidta åtgärder i nödsituationer ombord på passagerarfartyg,

(7)  expert på passagerartrafik: person som tjänstgör ombord på fartyget och som är behörig att vidta åtgärder i nödsituationer ombord på passagerarfartyg,

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  båtförare: person i däckpersonalen med yrkeskvalifikationer för framförande av ett fartyg på medlemsstaternas inre vattenvägar och som utövar navigeringsansvaret för fartyget,

(8)  båtförare: person i däckpersonalen med yrkeskvalifikationer för framförande av ett fartyg på medlemsstaternas inre vattenvägar och som utövar fullt ansvar för fartyget, besättningen och lasten,

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  stor konvoj: påskjuten konvoj som består av en skjutbogserare och sju pråmar eller fler,

(12)  stor konvoj: påskjuten konvoj för vilken produkten av den totala längden och den totala bredden är 6 000 kvadratmeter eller mer,

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  loggbok: officiell bokföring av de resor som ett fartyg genomfört,

14)  loggbok: officiell bokföring av de resor som ett fartyg och dess besättning genomfört,

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  tjänstgöringstid till sjöss: den tid som en person i däckpersonalen tillbringat ombord på ett fartyg på inre vattenvägar och som godkänts av den behöriga myndigheten,

(15)  tjänstgöringstid till sjöss: den tid, mätt i dagar, som en person i däckpersonalen tillbringat ombord på ett fartyg på inre vattenvägar och som godkänts av den behöriga myndigheten, och som inbegriper tid i hamn eller terminal för lastning och lossning,

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat har rätt att från de krav som fastställs i punkt 1 undanta all däckpersonal eller grupper av besättningen med särskilda kvalifikationer, vilka enbart arbetar på nationella inre vattenvägar utan förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät. Medlemsstaten får utfärda nationella kvalifikationsbevis för däckpersonal på villkor som avviker från de allmänna villkor som anges i detta direktiv. Dessa nationella kvalifikationsbevis ska endast gälla på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

utgår

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat har rätt att från de krav som fastställs i punkt 1 undanta alla personer som avses i punkt 1, eller grupper av sådana personer med särskilda kvalifikationer, vilka enbart trafikerar nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät. Medlemsstaten får utfärda nationella kvalifikationsbevis som kan erhållas på villkor som avviker från de allmänna villkor som anges i detta direktiv. Dessa nationella kvalifikationsbevis ska endast gälla på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

utgår

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Undantag för nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara inre vattenvägar

 

1.   En medlemsstat får undanta de personer som avses i artiklarna 4.1, 5.1 och 6 vilka enbart trafikerar nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara inre vattenvägar, även sådana som klassificeras som inre vattenvägar med havskaraktär, från skyldigheterna i de artiklarna.

 

2.   En medlemsstat som beviljar undantag enligt punkt 1 kan utfärda kvalifikationsbevis till de personer som avses i punkt 1 på villkor som avviker från de allmänna villkor som anges i detta direktiv, förutsatt att sådana bevis säkerställer en tillfredsställande säkerhetsnivå. Sådana nationella kvalifikationsbevis ska endast gälla på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara inre vattenvägar. Erkännande av dessa kvalifikationsbevis i andra medlemsstater ska omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.

 

3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om undantag som beviljats i enlighet med punkt 1. Kommissionen ska göra informationen om dessa undantag allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om så är nödvändigt för att säkerställa navigationssäkerheten, kan medlemsstaterna fastställa vilka sträckor på de inre vattenvägarna som utmärks av särskilda risker, med undantag för de inre vattenvägar med havskaraktär som avses i artikel 7, om dessa risker beror på

1.  Om så är nödvändigt för att säkerställa navigationssäkerheten, kan medlemsstaterna fastställa vilka sträckor på de inre vattenvägarna som utmärks av särskilda risker, i förekommande fall med beaktande av utlåtanden från den relevanta europeiska flodkommissionen och med undantag för de inre vattenvägar med havskaraktär som avses i artikel 7, om dessa risker beror på

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  förekomsten av specifika lokala trafikregler som inte utgör en del av Europeiska kodexen för sjöfart på inre vattenvägar som motiveras med specifika hydromorfologiska egenskaper.

(c)  förekomsten av specifika lokala trafikregler som inte baseras på den Europeiska kodexen för sjöfart på inre vattenvägar och som motiveras med specifika hydromorfologiska egenskaper.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  hög olycksfrekvens vid ett särskilt ställe av floden.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstater får bara hänvisa till ett eller flera av de fall som anges i punkt 1 för att fastställa vilka sträckor på de inre vattenvägarna som utmärks av särskilda risker.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som de avser att vidta i enlighet med punkt 1 i denna artikel och artikel 18, tillsammans med den motivering som åtgärden grundar sig på.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som de avser att vidta i enlighet med punkt 1 i denna artikel och artikel 18, tillsammans med den motivering som åtgärden grundar sig på minst åtta månader innan de planerar att anta åtgärderna.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska anta åtgärden tidigast sex månader från dagen för anmälan.

utgår

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom sex månader efter anmälan ska kommissionen utfärda ett genomförandebeslut om att godkänna de föreslagna åtgärderna, om de är förenliga med den här artikeln och med artikel 18, eller, om så inte är fallet, kräva att medlemsstaten ska ändra eller inte anta den föreslagna åtgärden.

3.  Inom sex månader efter anmälan ska kommissionen utfärda ett genomförandebeslut om att godkänna de föreslagna åtgärderna, om de är förenliga med den här artikeln och med artikel 18, eller, om så inte är fallet, kräva att medlemsstaten ska ändra eller inte anta den föreslagna åtgärden. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

 

Om kommissionen inte ger respons inom åtta månader efter anmälan ska medlemsstaten ha rätt att anta de avsedda åtgärderna i enlighet med punkt 1 i denna artikel och artikel 18.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla unionsbevis som avses i artiklarna 4 och 5, liksom tjänstejournaler och loggböcker som avses i artikel 16, vilka utfärdats av behörig myndighet i enlighet med detta direktiv, ska vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen.

1.  Alla unionsbevis som avses i artiklarna 4 och 5, liksom tjänstejournaler och loggböcker som avses i artikel i, vilka utfärdats av behörig myndighet i enlighet med detta direktiv, ska vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska alla kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning i ett tredjeland, som innehåller krav identiska med dem som fastställs i enlighet med detta direktiv, vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen, om inte annat följer av det förfarande och de villkor som anges i punkterna 4 och 5 i denna artikel.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdats i enlighet med den nationella lagstiftningen i ett tredjeland som har förbindelse med en medlemsstats farbara inre vattenvägar, som innehåller krav identiska med dem som fastställs i enlighet med detta direktiv, vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen, om inte annat följer av det förfarande och de villkor som anges i punkterna 4 och 5 i denna artikel.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje tredjeland har rätt att lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av kvalifikationsbevis, tjänstejournaler eller loggböcker som utfärdats av dess myndigheter. Begäran ska åtföljas av alla uppgifter som krävs för att fastställa att dessa handlingar är underkastade samma krav som fastställs genom detta direktiv.

4.  Varje tredjeland som har förbindelse med en medlemsstats farbara inre vattenvägar har rätt att lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av kvalifikationsbevis, tjänstejournaler eller loggböcker som utfärdats av dess myndigheter. Begäran ska åtföljas av alla uppgifter som krävs för att fastställa att dessa handlingar är underkastade samma krav som fastställs genom detta direktiv.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om detta krav är uppfyllt, ska kommissionen anta en genomförandeakt om godkännande inom unionen av de kvalifikationsbevis, tjänstejournaler eller loggböcker som utfärdats av det tredjelandet, förutsatt att detta tredjeland inom sin jurisdiktion godkänner unionshandlingar som utfärdats i enlighet med föreliggande direktiv.

Om detta krav är uppfyllt, ska kommissionen anta genomförandeakter om godkännande inom unionen av de kvalifikationsbevis, tjänstejournaler eller loggböcker som utfärdats av det tredjelandet, förutsatt att detta tredjeland inom sin jurisdiktion godkänner unionshandlingar som utfärdats i enlighet med föreliggande direktiv och åtar sig att vart femte år intyga att dess nationella bestämmelser överensstämmer med de som fastställs i detta direktiv. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När en medlemsstat anser att ett tredjeland inte längre uppfyller kraven i denna artikel ska den omedelbart underrätta kommissionen om detta med angivande av skälen för det.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa förlagor för unionsbevis. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2. Vid antagandet av dessa akter kan kommissionen hänvisa till normer som fastställts av internationella organ.

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa förlagor för unionsbevis. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Utan att detta påverkar den begränsning som avses i punkt 4 ska unionsbevis för båtförare vara giltiga i högst tio år.

5.  Utan att detta påverkar den begränsning som avses i punkt 4 ska unionsbevis för båtförare och unionsbevis för specifika uppgifter vara giltiga i högst tio år.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Unionsbevis för särskilda uppgifter ska vara giltiga i högst fem år.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utfärdande av särskilda tillstånd för båtförare

Utfärdande av och giltighet för särskilda tillstånd för båtförare

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att sådana särskilda godkännanden för framförande av fartyg på sträckor på de inre vattenvägarna med särskilda risker som krävs enligt artikel 6 b ska kunna utfärdas, måste sökanden förse behöriga myndigheter i de medlemsstater som avses i artikel 18.2 med tillfredsställande handlingar om

2.  För att sådana särskilda godkännanden för framförande av fartyg på sträckor på de inre vattenvägarna med särskilda risker som krävs enligt artikel 6 b ska kunna utfärdas, måste sökanden förse behöriga myndigheter i de medlemsstater som avses i artikel 18.3 med tillfredsställande handlingar om

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förnyelse av unionsbeviset

Förnyelse av unionsbeviset och av det särskilda tillståndet för båtförare

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 12 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När giltighetstiden för ett unionsbevis löper ut, ska medlemsstaterna på begäran förnya beviset, förutsatt att

När giltighetstiden för ett unionsbevis löper ut, ska medlemsstaterna på begäran förnya beviset och, i tillämpliga fall, de särskilda tillstånden i detta bevis förutsatt att

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 12 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tillräcklig dokumentation i enlighet med artikel 10.1 a och c har lämnats in för att möjliggöra förnyelse av unionsbevis för besättningsmedlemmar,

(a)  tillräcklig dokumentation i enlighet med artikel 10.1 a och c har lämnats in för att möjliggöra förnyelse av unionsbevis för däckpersonal och av andra särskilda tillstånd än det som avses i artikel 6 d,

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns tecken på att kraven med avseende på kvalifikationsbevis eller särskilda tillstånd inte längre uppfylls, ska medlemsstaterna göra alla nödvändiga bedömningar och, i förekommande fall, återkalla bevisen.

Om det finns tecken på att kraven med avseende på kvalifikationsbevis eller särskilda tillstånd inte längre uppfylls, ska medlemsstaterna göra alla nödvändiga bedömningar och, i förekommande fall, återkalla bevisen. Giltigheten för ett unionsbevis kan tillfälligt dras in av en medlemsstat om den medlemsstaten anser att detta är nödvändigt med hänsyn till säkerhet eller allmän ordning. Medlemsstaterna ska utan onödigt dröjsmål registrera indraganden och återkallelser i den databas som avses i artikel 23.2.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29, för att fastställa normer för behörighet och motsvarande kunskaper och färdigheter i överensstämmelse med de grundläggande kraven i bilaga II.

1.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 29, för att komplettera det här direktivet genom att fastställa normer för behörighet och motsvarande kunskaper och färdigheter i överensstämmelse med de grundläggande kraven i bilaga II.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  unionsbeviset för sjösäkerhetsexperter på passagerarfartyg.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att erhålla de handlingar som avses i leden a och b, kan den praktiska examinationen äga rum på ett fartyg eller i en simulator i enlighet med artikel 19. Avseende led c får praktisk examination ske ombord på ett fartyg eller vid en lämplig anläggning i land.

För att erhålla de handlingar som avses i leden a och b, kan den praktiska examinationen äga rum på ett fartyg eller i en simulator i enlighet med artikel 19. Avseende led c får praktisk examination ske ombord på ett fartyg, i en simulator som uppfyller villkoren i artikel 19, eller vid en lämplig anläggning i land.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att fastställa de normer för praktiska examinationer som avses i punkt 3 som fastställer de särskilda behörigheter och villkor som ska testas under praktiska undersökningar samt minimikrav för de fartyg ombord på vilka en praktisk examination kan anordnas.

4.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera det här direktivet genom att fastställa de normer för praktiska examinationer som avses i punkt 3 som fastställer de särskilda behörigheter och villkor som ska testas under praktiska undersökningar samt minimikrav för de fartyg ombord på vilka en praktisk examination kan anordnas.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de examinationer som avses i artikel 15.2 a anordnas under deras ansvar. De ska säkerställa att dessa examinationer utförs av examinatorer som är behöriga att bedöma de behörigheter, kunskaper och färdigheter som avses i artikel 15.1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de examinationer som avses i artikel 15.2 a anordnas under deras ansvar. De ska säkerställa att dessa examinationer utförs av examinatorer som är behöriga att bedöma de behörigheter, kunskaper och färdigheter som avses i artikel 15.1. Examinatorerna får inte ha några intressekonflikter.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Medlemsstaterna ska utfärda ett bevis på praktisk examination till sökande som har godkänts i en sådan praktisk examination som avses i artikel 15.3.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att upprätta förlagor för bevis på praktisk examination. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Medlemsstaterna ska erkänna, utan ytterligare krav eller bedömningar, bevis på praktisk examination som utfärdats av behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda ska godkännas av behöriga myndigheter i den medlemsstat på vars territorium den berörda utbildningen eller motsvarande utbildningsinstitut finns.

1.  Utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de kompetenskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda ska godkännas av behöriga myndigheter i den medlemsstat med farbara vattenvägar på vars territorium det behöriga institutet tillhandahåller utbildningen, på villkor att utbildningsprogrammet är en fast beståndsdel av medlemsstatens utbildningssystem. Medlemsstater kan godkänna utbildningsprogram på nationell nivå på villkor att dessa program uppfyller de gemensamma kriterier som fastställts av Cesni inom ramen för systemet för bedömning och säkerställande av kvalitet.

 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier för sådana program, med utgångspunkt i de gemensamma kriterier som fastställts av Cesni inom ramen för systemet för bedömning och säkerställande av kvalitet.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en examination som kontrollerar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda utförs av kvalificerade examinatorer.

(c)  en examination som kontrollerar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda utförs av kvalificerade oberoende examinatorer som inte har några intressekonflikter.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Examinatorer som har deltagit i utbildningen av sökanden ska endast betraktas som en kvalificerad examinator för de syften som avses i led c i första stycket om han eller hon åtföljs av ytterligare minst en examinator som inte har deltagit i sökandens utbildning.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska erkänna examensbevis eller intyg efter att ha fullföljt sådana utbildningsprogram som andra medlemsstater godkänt i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som konstaterar att det finns sträckor på deras inre vattenvägar med särskilda risker, i den mening som avses i artikel 8.1, ska fastställa vilken ytterligare behörighet som krävs av båtförare som framför fartyg på dessa sträckor och vilka metoder som krävs för att styrka att dessa krav är uppfyllda.

Medlemsstater som konstaterar att det finns sträckor på deras inre vattenvägar med särskilda risker, i den mening som avses i artikel 8.1, ska fastställa, där så är lämpligt i samarbete med den relevanta europeiska flodkommissionen, vilken ytterligare kompetens som krävs av båtförare som framför fartyg på dessa sträckor och vilka metoder som krävs för att styrka att dessa krav är uppfyllda.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder får bestå av ett begränsat antal resor som ska genomföras på den berörda sträckan, en examination i simulator, en examination som innehåller ett flervalsprov eller en kombination av dessa.

Med beaktande av de behörigheter som krävs för den särskilda risken, får dessa åtgärder bestå av ett begränsat antal resor som ska genomföras på den berörda sträckan, en examination i simulator om en sådan finns tillgänglig, en examination som innehåller ett flervalsprov eller en kombination av dessa. För sträckor med sådana särskilda risker som avses i artikel 8.1 led a, led b och led d ska det vara obligatoriskt att genomföra ett begränsat antal resor på den berörda sträckan.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna punkt ska medlemsstaterna tillämpa objektiva, öppna, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

Vid tillämpningen av denna punkt ska medlemsstaterna tillämpa objektiva, öppna, icke-diskriminerande och proportionella kriterier och ska dokumentera navigeringssäkerhetshistoriken för sträckan i fråga.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På grundval av de krav som fastställts i enlighet med punkt 1 får en medlemsstat genomföra bedömningar av de sökandes behörighet att hantera särskilda risker på sträckor som är belägna i en annan medlemsstat. På begäran och i fall av examination genom prov med flervalsfrågor eller i simulator ska de medlemsstater som avses i punkt 1 förse andra medlemsstater med de tillgängliga verktyg som gör det möjligt för dem att göra denna bedömning.

3.  På grundval av de krav som fastställts i enlighet med punkt 1 och med godkännande från den berörda medlemsstaten får en medlemsstat genomföra bedömningar av de sökandes behörighet att hantera särskilda risker på sträckor som är belägna i en annan medlemsstat. På begäran och i fall av examination genom prov med flervalsfrågor eller i simulator ska de medlemsstater som avses i punkt 1 förse den medlemsstat som genomför bedömningen med de tillgängliga verktyg som gör det möjligt för dem att göra denna bedömning.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Simulatorer som används för behörighetsbedömning ska godkännas av medlemsstaterna. Detta godkännande ska på begäran utfärdas när det påvisats att verktyget överensstämmer med de normer för simulatorer som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 2. I sitt godkännande ska de ange vilken särskild behörighetsbedömning som tillåts utföras i simulatorn.

1.  Standarden på de simulatorer som används för utbildning ska vara likvärdig med standarden på dem som används för bedömning av kompetensen. Båda ska godkännas av medlemsstaterna. Detta godkännande ska på begäran utfärdas när det påvisats att verktyget överensstämmer med de normer för simulatorer som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 2. I sitt godkännande ska de ange vilken särskild behörighetsbedömning som tillåts utföras i simulatorn.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att fastställa normer för godkännande av simulatorer, med angivande av såväl funktionella och tekniska krav som administrativa förfaranden i detta hänseende; detta för att säkerställa att de simulatorer som används i en behörighetsbedömning är utformade på ett sådant sätt att de möjliggör verifiering av den behörighet som föreskrivs enligt de normer för praktisk examination som avses i artikel 15.3.

2.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera det här direktivet genom att fastställa normer för godkännande av simulatorer, med angivande av såväl funktionella och tekniska krav som administrativa förfaranden i detta hänseende; detta för att säkerställa att de simulatorer som används i en behörighetsbedömning är utformade på ett sådant sätt att de möjliggör verifiering av den behörighet som föreskrivs enligt de normer för praktisk examination som avses i artikel 15.3.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska se till att medborgare från andra medlemsstater i möjligaste mån säkerställs tillträde till simulatorer.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av förlagor för tjänstejournaler och loggböcker. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarandet enligt artikel 30.2, med beaktande av de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv med avseende på identifieringen av den berörda personen, vederbörandes restider och de resor som gjorts. Vid antagandet av dessa förlagor ska kommissionen beakta att loggboken också används vid tillämpningen av rådets direktiv 2014/112/EU19 för att kontrollera bemanningskrav och registrera resor med fartygen, och den får hänvisa till normer som fastställts av internationella organ.

Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av förlagor för tjänstejournaler och loggböcker. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarandet enligt artikel 30.2, med beaktande av de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv med avseende på identifieringen av den berörda personen, vederbörandes restider och de resor som gjorts. Vid antagandet av dessa förlagor ska kommissionen beakta att loggboken också används vid tillämpningen av rådets direktiv 2014/112/EU19 för att kontrollera bemanningskrav och registrera resor med båtarna.

__________________

__________________

19 Rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) (EUT L 367, 23.12.2014, s. 86).

19 Rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) (EUT L 367, 23.12.2014, s. 86).

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i syfte att införa manipuleringssäkra elektroniska tjänstejournaler, loggböcker och yrkeskort som innehåller unionsbevis samt att tillhandahålla manipuleringssäkra och enkla kontrollrutiner när det gäller arbets- och vilotid för alla besättningsmedlemmar.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 och på grundval av de grundläggande krav på medicinsk lämplighet som avses i bilaga III för att fastställa normer för medicinsk lämplighet som specificerar kraven i fråga om medicinsk lämplighet, särskilt med avseende på de undersökningar som läkare ska utföra och de kriterier som de tillämpar för att fastställa lämplighet för arbete samt förteckningen över restriktioner och riskreducerande åtgärder.

6.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 och på grundval av de grundläggande krav på medicinsk lämplighet som avses i bilaga III för att komplettera det här direktivet genom att fastställa normer för medicinsk lämplighet som specificerar kraven i fråga om medicinsk lämplighet, särskilt med avseende på de undersökningar som läkare ska utföra och de kriterier som de tillämpar för att fastställa lämplighet för arbete samt förteckningen över restriktioner och riskreducerande åtgärder.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 22 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Personuppgifter får behandlas endast i följande syften:

3.  Personuppgifter får behandlas endast i enlighet med de principer om skydd av personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och i följande syften:

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

 

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att ytterligare underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera uppgifterna i registren för tjänstejournaler och loggböcker med andra uppgifter som krävs i förlagorna till tjänstejournaler och loggböcker som antagits enligt artikel 20.5.

För att ytterligare underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera uppgifterna i registren för tjänstejournaler och loggböcker med andra uppgifter som krävs i förlagorna till tjänstejournaler och loggböcker som antagits enligt artikel 20.5.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 när det gäller normerna för egenskaperna och användningsvillkoren för denna databas, i synnerhet för att specificera

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 när det gäller normerna för egenskaperna och användningsvillkoren för denna databas, i synnerhet för att specificera

Motivering

Europaparlamentets standardformulering för delegerade akter.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att såväl förvärvandet av behörighet och bedömningsinsatserna som förvaltningen av unionsbevis, tjänstejournaler och loggböcker utvärderas minst vart femte år av oberoende organ.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att såväl förvärvandet av behörighet och bedömningsinsatserna som förvaltningen av unionsbevis, tjänstejournaler och loggböcker utvärderas minst vart sjätte år av oberoende organ.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska utbyta uppgifter med andra medlemsstaters behöriga myndigheter avseende certifiering av personer som arbetar med driften av ett fartyg.

2.  Medlemsstaterna ska utbyta uppgifter med andra medlemsstaters behöriga myndigheter avseende certifiering av personer som arbetar med driften av ett fartyg. När de gör detta ska de fullt ut följa de principer om skydd av personuppgifter som anges i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 151 och 151.4, artiklarna 19, 21 och 23.1 och 23.2 ska tilldelas kommissionen på obestämd tid från och med (*ikraftträdande).

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 15.1, 15.4, 9.2, 21.6, 23.1 och 23.2 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med [datum för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När kommissionen utövar sina delegationsbefogenheter enligt artikel 15.1 och 4, artiklarna 19, 21 och artikel 23.1 och 2, får den anta delegerade akter som hänvisar till normer som fastställts av internationella organ.

6.  När kommissionen utövar sina delegationsbefogenheter enligt artiklarna 15.1, 15.4, 17.1, 19.2, 21.6, 23.1 och 23.2, ska den anta delegerade akter som kompletterar det här direktivet genom att hänvisa till normer som fastställts av ett internationellt organ, t.ex. Cesni, och fastställa tillämpningsdatum, förutsatt att

 

(a)  dessa normer är tillgängliga och uppdaterade,

 

(b)  de uppfyller kraven i bilagorna, när så är tillämpligt,

 

(c)  unionens intressen inte äventyras av ändringar i Cesnis eller det relevanta internationella organets beslutsprocess.

 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, får kommissionen föreskriva eller hänvisa till andra normer.

 

Kommissionen ska säkerställa att normerna finns att tillgå på alla språk för Europeiska unionens institutioner.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen får utse ett organ som ska ta emot anmälningar och förse allmänheten med de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv.

utgår

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid antagandet av de genomförandeakter som avses i artiklarna 10.3, 16.1b och 20.4 ska kommissionen hänvisa till normer som fastställts av ett internationellt organ, t.ex. Cesni, och fastställa tillämpningsdatum, förutsatt att

 

(a)   dessa normer är tillgängliga och uppdaterade,

 

(b) de uppfyller kraven i det här direktivet, när så är tillämpligt,

 

(c)   unionens intressen inte äventyras av ändringar i Cesnis eller det relevanta internationella organets beslutsprocess.

 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, får kommissionen föreskriva eller hänvisa till andra normer.

 

Kommissionen ska säkerställa att förlagorna finns att tillgå på alla språk för Europeiska unionens institutioner.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska se över detta direktiv och de därmed sammanhängande genomförandeakter och delegerade akter som avses i artiklarna 8, 10, 20 och 29 och lägga fram resultaten av denna översyn för Europaparlamentet och rådet senast sju år efter den dag som avses i artikel 33.1.

1.  Kommissionen ska se över detta direktiv och de därmed sammanhängande genomförandeakter och delegerade akter som avses i artiklarna 8, 10, 16, 20 och 29 och lägga fram resultaten av denna översyn för Europaparlamentet och rådet senast åtta år efter den dag som avses i artikel 35.1.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ett år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen anta delegerade akter, genom vilka följande gradvis inrättas:

1.  Inom två år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen anta delegerade akter, genom vilka följande gradvis inrättas:

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  De förlagor som fastställs i artiklarna 10 och 20.

utgår

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  De normer för praktiska examinationer som föreskrivs i artikel 15.3.

(e)  De normer för praktiska examinationer som föreskrivs i artikel 15.4.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Senast...[två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft], ska kommissionen anta genomförandeakter för att upprätta förlagor för unionsbevis, bevis på praktisk examination liksom tjänstejournaler och loggböcker enligt vad som föreskrivs i artiklarna 10.3, 16.1b och 20.4. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 30.2.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Båtförarbevis som utfärdas i enlighet med direktiv 96/50/EG, och båtförarcertifikat för framförande av fartyg på Rhen som avses i artikel 1.5 i det direktivet som utfärdats före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i det här direktivet, ska äga fortsatt giltighet på de vattenvägar inom unionen där de var giltiga före den dagen, dock i högst i tio år efter den dagen. Innan giltighetstiden löpt ut, ska den medlemsstat som utfärdat dessa handlingar utfärda ett unionsbevis för båtförare som innehar sådana bevis i enlighet med den förlaga som föreskrivs i detta direktiv eller ett bevis i enlighet med artikel 9.2 i detta direktiv, på villkor att de tillhandahåller tillräcklig dokumentation i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv och

1.  Båtförarbevis som utfärdas i enlighet med direktiv 96/50/EG, och båtförarcertifikat för framförande av fartyg på Rhen som avses i artikel 1.5 i det direktivet som utfärdats före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i det här direktivet, ska äga fortsatt giltighet på de vattenvägar inom unionen där de var giltiga före den dagen, dock i högst i tio år efter den dagen. Innan giltighetstiden löpt ut, ska den medlemsstat som utfärdat dessa handlingar utfärda ett unionsbevis för båtförare som innehar sådana bevis i enlighet med den förlaga som föreskrivs i detta direktiv eller ett bevis i enlighet med artikel 9.2 i detta direktiv, på villkor att de tillhandahåller tillräcklig dokumentation i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att den lagstiftning på grundval av vilken deras bevis utfärdades ställer upp minst 720 dagars tjänstgöringstid till sjöss som villkor för att erhålla ett båtförarbevis som är giltigt på unionens alla vattenvägar, eller

utgår

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att i de fall där den lagstiftning på grundval av vilken deras bevis utfärdades ställer upp färre än 720 dagars tjänstgöringstid till sjöss som villkor för att erhålla ett båtförarbevis som är giltigt på unionens alla vattenvägar, den sökande, med stöd i tjänstejournal, kan styrka tjänstgöringstid till sjöss som motsvarar differensen mellan dessa 720 dagar och den erfarenhet som krävs enligt den lagstiftning på grundval av vilken utbildningsbeviset utfärdats.

utgår

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Andra besättningsmedlemmar än båtförare som innehar ett kvalifikationsbevis utfärdat av en medlemsstat före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i detta direktiv, eller innehar ett utbildningsbevis som erkänns i en eller flera medlemsstater, kan alltjämt åberopa detta utbildningsbevis eller denna yrkeskvalifikation i högst tio år efter detta datum. Under denna period kan andra besättningsmedlemmar än båtföraren fortsatt förlita sig på direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer från andra medlemsstaters myndigheter. Före utgången av denna tidsperiod kan de genom tillämpning av artikel 9.2 ansöka om ett unionsbevis eller ett kvalifikationsbevis hos en behörig myndighet som utfärdar sådana intyg, förutsatt att de i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv på tillfredsställande sätt, med stöd i tjänstejournal, kan styrka följande omfattning av tjänstgöringstiden till sjöss:

3.  Andra besättningsmedlemmar än båtförare som innehar ett kvalifikationsbevis utfärdat av en medlemsstat före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i detta direktiv, eller innehar ett utbildningsbevis som erkänns i en eller flera medlemsstater, kan alltjämt åberopa detta utbildningsbevis eller denna yrkeskvalifikation i högst tio år efter detta datum. Under denna period kan andra besättningsmedlemmar än båtföraren fortsatt förlita sig på direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer från andra medlemsstaters myndigheter. Före utgången av denna tidsperiod kan de genom tillämpning av artikel 9.2 ansöka om ett unionsbevis eller ett kvalifikationsbevis hos en behörig myndighet som utfärdar sådana intyg, förutsatt att de i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv på tillfredsställande sätt, med stöd i tjänstejournal eller loggbok eller annan dokumentation, kan styrka följande omfattning av tjänstgöringstiden till sjöss:

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den minimitid för tjänstgöringstid till sjöss som fastställs i leden a, b och c i första stycket i punkt 3 får minskas med högst 360 dagar om den sökande innehar ett examensbevis som erkänns av den behöriga myndighet som styrker specialutbildning inom inlandssjöfart som består av praktisk tjänstgöring till sjöss. Minskningen får inte vara större än specialutbildningstidens längd.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [tre år efter ikraftträdandet]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [fyra år efter ikraftträdandet]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  med godkänt resultat ha fullgjort en kurs som ger erforderlig grundläggande säkerhetsutbildning.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  utföra uppgifter endast inom ramen för de befintliga ungdomsskyddsbestämmelserna i den medlemsstat där lärlingen befinner sig vid det tillfället, såvida inte den materiella rätt som gäller för praktikanternas kontrakt ger ett starkare skydd.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – led b – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – led c – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ha fyllt 19 år

utgår

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ha minst fem års yrkeserfarenhet före antagandet till utbildningsprogrammet,

–  ha minst tre års yrkeserfarenhet före antagandet till utbildningsprogrammet eller ha minst 500 dagars yrkeserfarenhet i egenskap av däckpersonal på ett havsgående fartyg eller ha genomgått ett yrkesutbildningsprogram med en varaktighet på minst tre år före inskrivningen i ett godkänt utbildningsprogram.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – led c – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1– led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eller

 

ca)

 

–  ha fullgjort minst 540 dagars tjänstgöringstid till sjöss som däckpersonal inom en period på tio år,

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2 – led a – strecksats -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha fyllt 17 år,

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2 – led a – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2 – led a – strecksats -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha fyllt 17 år,

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1 – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1 – led b – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ha minst fem års yrkeserfarenhet före inskrivningen i ett godkänt utbildningsprogram,

–  ha minst fyra års yrkeserfarenhet eller ha minst 500 dagars yrkeserfarenhet i egenskap av däckpersonal på ett havsgående fartyg eller ha genomgått ett yrkesutbildningsprogram med en varaktighet på minst tre år före inskrivningen i ett godkänt minst två år långt utbildningsprogram.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1 – led c – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett certifikat för radiooperatörer.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1.3 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  bistå fartygsledningen med tjänster till passagerarna.

–  bistå fartygsledningen med tjänster till passagerarna, inbegripet särskilda åtgärder för personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  planera färden och navigera på inre vattenvägar, vilket inbegriper förmågan att kunna välja den mest logiska, ekonomiska och ekologiska rutten för att nå bestämmelseorterna för lastning och lossning, med beaktande av den mest effektiva tidsplanen i förhållande till de faktiska omständigheterna,

–  planera färden och navigera på inre vattenvägar, vilket inbegriper förmågan att kunna välja den mest logiska, ekonomiska och ekologiska rutten för att nå bestämmelseorterna för lastning och lossning, med beaktande av Cevni (europeiska trafikförordningen för inre vattenvägar) och tillämpliga trafikbestämmelser.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  framföra och manövrera fartyget på ett sätt som garanterar en säker drift under alla förhållanden som förekommer på inre vattenvägar,

–  framföra och manövrera fartyget på ett sätt som garanterar en säker drift under alla förhållanden som förekommer på inre vattenvägar, inbegripet i situationer med tät trafik,

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  tillämpa grundläggande kunskaper på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN),

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  använda VHF-utrustning vid navigation på inre vattenvägar.

utgår

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.3 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  planera och garantera en säker transport av passagerare och omsorg om dem under färden.

–  planera och garantera en säker transport av passagerare och omsorg om dem under färden, inbegripet personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.6 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ständigt sörja för god kommunikation, vilket inbegriper användning av standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder,

–  ständigt sörja för god kommunikation, vilket inbegriper användning av standardiserade fraser i situationer där kommunikationsproblem råder, i analogi med de krav som fastställs i direktiv 2008/106, där engelska används tillsammans med andra språk.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hälsa och säkerhet samt miljöskydd

Hälsa och säkerhet, passagerares rättigheter samt miljöskydd

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.7 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  upprätthålla säkerheten för de ombordvarande,

–  upprätthålla säkerheten för de ombordvarande och, ifall passagerare finns närvarande, känna till och tillämpa relevanta rättigheter för passagerare, inbegripet för personer med nedsatt rörlighet,

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2.7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.7a.  Tillsyn

 

Båtföraren ska kunna

 

  ge anvisningar om och kontrollera genomförandet av alla uppgifter som övrig däckpersonal utför enligt kapitel 1 i denna bilaga, dvs. ha förmåga att utföra dessa uppgifter.

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 4.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  tillämpa säkerhetsinstruktioner och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda passagerare i allmänhet, särskilt i nödlägen (t.ex. evakuering, haveri, kollision, förlisning, eldsvåda, explosion och andra situationer som kan leda till panik).

–  tillämpa säkerhetsinstruktioner och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda passagerare i allmänhet, särskilt i nödlägen (t.ex. evakuering, haveri, kollision, förlisning, eldsvåda, explosion och andra situationer som kan leda till panik) och vidta nödvändiga åtgärder för passagerare med särskilda behov, såsom personer med nedsatt rörlighet,

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 4.1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  kommunicera på enkel engelska

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 4.1 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  vara medveten om, ge råd om och upprätthålla tillämpliga rättigheter för passagerare, inbegripet vad gäller tillgänglighet.

(1)

Ännu ej offentliggjort.


MOTIVERING

Bakgrund

På grund av geografiska skäl begränsas verksamheten på inre vattenvägar till ett visst antal medlemsstater. Transporter på inre vattenvägar i EU koncentreras främst till Rhen med en andel på 75 % av trafiken, och Donau med cirka 10 %. Unionsflottan (kring 17 000 fartyg) ägs huvudsakligen (80 %) av fem medlemsstater: Nederländerna (33 %), Tyskland (20 %), Frankrike (11 %), Rumänien (9 %) och Belgien (7 %). Oberoende av ägande finns det en ökad tendens att flagga om fartyg till Malta och Cypern, särskilt när det gäller flodkryssningssektorn.

Den totala volymen av varor som transporterades på europeiska inre vattenvägar var 551 miljoner ton 2014. Den totala andelen transporter på de inre vattenvägarna har hållits tämligen konstant sedan 1998, ungefär 6 % av godstransporterna i hela EU. De europeiska länderna med den största andelen godstransporter på inre vattenvägar var Nederländerna och Tyskland med en andel på 50 % längs Rhenkorridoren.

Inlandssjöfart som turismverksamhet håller också på att öka i popularitet. Det fanns cirka 320 kryssningsfartyg med verksamhet på Europas floder 2015. Uppskattningsvis 75 % av dem trafikerade Rhen eller Donau. Det är värt att notera den positiva trenden i verksamheten för flodkryssningssektorn under de senaste åren, och antalet passagerare har ökat med 17 % mellan 2014 och 2015 (från 1,13 miljoner passagerare 2014 till 1,33 miljoner 2015).

Sektorn för transporter på de inre vattenvägarna bygger i hög grad på ägare-verksamhetsutövare som äger ett enda fartyg och som endast sysselsätter ett mycket litet antal besättningsmedlemmar. Totalt sysselsätter sektorn kring 45 000 personer i EU. Cirka 30 % av besättningsmedlemmarna är egenföretagare, och 70 % är mobila arbetstagare, de flesta från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Italien, Belgien, Rumänien och Bulgarien.

Sektorn utvecklas dock. Antalet små bolag med endast en eller två besättningsmedlemmar har minskat kraftigt sedan 2012 och det blir allt vanligare med bolag som har mellan 20 och 50 anställda och som äger flera fartyg. Gamla fartyg ersätts successivt med större fartyg utrustade med tekniskt avancerade maskiner som kräver ett större antal besättningsmedlemmar ombord.

Europas inre vattenvägar erbjuder fortfarande outnyttjad potential, något som kommer att bli ännu viktigare eftersom prognoserna tyder på ett ökat transportbehov och ökade transportvolymer under kommande årtionden. De inre vattenvägarna är ett hållbart alternativ till vägtransport och kan också bidra till att minska miljöpåverkan från transportverksamheten. För att öka denna sektors konkurrenskraft krävs det ett antal åtgärder. Med hjälp av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) kan infrastrukturen på de inre vattenvägarna, såsom gamla slussar eller kvarstående flaskhalsar, moderniseras. Även investeringar i grön teknik för fartyg underlättas. Sektorn för transporter på de inre vattenvägarna lider också av en brist på kvalificerade arbetstagare och en åldrande arbetskraft, medelåldern är 55 år. Det krävs därför åtgärder för att göra yrket mer attraktivt.

Kommissionens förslag

Kommissionen föreslog därför åtgärder för att underlätta rörligheten för arbetstagare inom unionen och för att locka kvalificerade arbetstagare med varierande bakgrund till yrket. För närvarande är direktiven 96/50/EG och 91/672/EEG begränsade till ömsesidigt erkännande av behörighet att framföra fartyg som trafikerar andra inre vattenvägar i EU än floden Rhen. Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) erkänner båtförarbevis som utfärdats av en annan medlemsstat men förfarandena är långa och ytterligare villkor kan åläggas. Detta dubbla regleringssystem hindrar avsevärt arbetskraftens rörlighet inom sektorn.

Enligt förslaget ska alla medlemsstater erkänna alla besättningsmedlemmars, inte endast båtförares, kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker. Kommissionen föreslog också att man underlättar erkännandet av handlingar från tredjeländer. Ömsesidigt erkännande bygger på en gemensam uppsättning minimikrav som måste uppnås för att erhålla ett kvalifikationsbevis. Färdigheterna för de olika kravnivåerna fastställs också. Dessa färdigheter testas i slutet av utbildningsprogrammet eller genom en examination som ordnas under överinseende av en administrativ myndighet. Genom att kräva att alla sökande avlägger en examination övergår man vid bedömningen av arbetstagarnas kvalifikationer från ett erfarenhetsbaserat system, där ett visst antal år ombord räckte för att visa sin behörighet, till ett behörighetsbaserat system. Detta behörighetsbaserade system kommer att ge större flexibilitet för nya aktörer från t.ex. sjöfart och fiske, som beslutar sig för att ägna sig åt inlandssjöfart senare under sin karriär. Kommissionen föreslog också att man ska grunda bedömningen av den medicinska lämpligheten på en uppsättning harmoniserade bestämmelser.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder generellt sett kommissionens förslag om att harmonisera kvalifikationerna för arbetstagare inom sektorn för transport på inre vattenvägar, och därigenom säkerställa rörligheten för kvalificerad personal i hela unionen. Hon önskar dock lägga fram en rad ändringsförslag för att förbättra förslaget.

Hon stöder bestämmelsen om att kommissionen tillåter en medlemsstat att från det nya systemet undanta däckpersonal som endast arbetar på sådana inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstat. På grund av proportionalitetsskäl föreslår föredraganden att man även utesluter däckpersonal som arbetar på sådana fartyg som endast har begränsat verksamhetsområde, såsom vissa färjor. Allmänt taget bör direktivet endast rikta sig till medlemsstater som har inre vattenvägar och/eller som erbjuder utbildning och kvalifikationsfaciliteter och kvalifikationsprogram för däckpersonal på inre vattenvägar.

Föredraganden välkomnar en gemensam uppsättning kriterier för att definiera de sträckor på de inre vattenvägarna som har särskilda risker och ett öppet förfarande för att erhålla behörighet att framföra ett fartyg på dessa sträckor, då detta är ett hinder för arbetstagarnas rörlighet i det nuvarande systemet. I kriterierna för att identifiera en sträcka med särskilda risker borde man även beakta en hög risk för olyckor vid en särskild plats, där det inte är lätt att minska denna risk på andra sätt. Den medlemsstat där en sträcka med särskilda risker är belägen bör också kunna kontrollera vilken annan medlemsstat som har rätt att genomföra behörighetsbedömningen för dessa sträckor. Praktisk erfarenhet kan vara obligatorisk för vissa sträckor med risker och de sökande bör lägga fram bevis på att de under ett fastställt antal resor har framfört ett fartyg på den berörda sträckan.

Erkännandet av kvalifikationsbevis som har utfärdats av tredjeländer är mest relevant för de länder som har en farbar vattenväg som har förbindelse med en farbar inre vattenväg i unionen. Föredraganden föreslår därför att begränsa erkännandet till följd av direktivet till dessa länder. Hon tvivlar på att kommissionen effektivt skulle kunna kontrollera huruvida de nationella bestämmelserna i tredjeländer över hela världen är identiska med bestämmelserna i detta direktiv.

Eftersom examination av färdigheter är en avgörande del av det nya systemet för erkännande av kvalifikationer, anser föredraganden att kvaliteten på examinatorerna är av yttersta vikt och att de inte bör vara föremål för intressekonflikt. De sökande bör även ha möjlighet att genomgå examination, t.ex. i en simulator, i en viss medlemsstat och det utfärdade beviset på praktisk examination bör erkännas när en person ansöker om ett kvalifikationsbevis i alla andra medlemsstater.

Den europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni), som inbegriper experter från alla medlemsstater liksom observatörer, berörda parter och företrädare för de europeiska flodkommissionerna har skapats för att inrätta gemensamma bestämmelser för inlandssjöfart i hela unionen. Kommitténs arbete när det gäller yrkeskvalifikationer bör tas i beaktande. Kommissionen borde därför ta över Cesnis normer när den antar delegerade akter och/eller genomförandeakter enligt detta direktiv.

Föredraganden välkomnar möjligheten för sidoaktörer att få behörighet som båtförare genom förkortade utbildningsprogram. Tillträdet till yrket bör ytterligare underlättas för sökande som har erfarenhet som sjöman eller som har genomgått ett yrkesutbildningsprogram på förhand.

Även om det rör sig om ett kompetensbaserat system, där kraven på tjänstgöringstid till sjöss är mindre relevant när en sökande måste klara en examination innan han eller hon erhåller beviset, borde praktisk erfarenhet inte underskattas. För att garantera en säker verksamhet bör det finnas ett minimikrav på 45 dagars tjänstgöringstid till sjöss, som motsvarar 6 månaders navigering. Det bör betonas att erfarenhet inte till fullo kan ersättas av utbildning i en simulator.

Föredraganden lade också till ytterligare färdigheter, såsom kännedom om trafikregler och grundläggande kunskaper i transport av farligt gods, som skulle krävas för att kvalificeras som båtförare. På grund av det ringa antalet besättningsmedlemmar ombord bör en båtförare också kunna bistå besättningsmedlemmarna i deras dagliga arbete, som även kräver färdigheter på operativ nivå. För att säkerställa navigationssäkerhet är en adekvat kommunikation med andra fartyg och myndigheter på land av största vikt. Grundläggande kunskaper i engelska bör därför krävas av båtförare. Kunskaper i engelska skulle vara ännu viktigare för experter på framförande av passagerarfartyg, eftersom de har ansvaret för att skydda passagerarna i nödsituationer.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (13.10.2016)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Föredragande av yttrande: Lynn Boylan

(*)  Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Inlandssjöfart är till sin natur en europeisk fråga eftersom flertalet inre vattenvägar är gränsöverskridande transportrutter.

Med hänvisning till det ekologiska avtrycket, överföring av gods från vägar till vattenvägar samt bevarande och skapande av nya arbetstillfällen bör inlandssjöfarten stödjas.

Den viktigaste faktorn för inlandssjöfarten är den övergripande säkerheten för besättningsmedlemmar och båtförare som arbetar inom sektorn, passagerare, fartyg, gods och miljön. Säkerheten är också viktig för personer, gods och miljön i omedelbar närhet till fartygen på de inre vattenvägarna, som skulle kunna påverkas negativt vid eventuella olyckor eller felaktig användning.

Det är viktigt att relevanta standarder upprätthålls i syfte att garantera säkerheten. Detta kommer i sin tur att säkerställa att personer som arbetar inom sektorn genomför nödvändiga åtgärder på ett ansvarsfullt sätt.

Yrkesutbildning ligger inom medlemsstaternas behörighetsområde, men inom inlandssjöfarten måste man ha jämförbara standarder för att kunna garantera säkerheten på alla inre vattenvägar, särskilt med tanke på att arbetet utförs i mobila situationer.

Den fria rörligheten för arbetstagare innebär att båtförare och besättningsmedlemmar kan arbeta i andra medlemsstater. För att skydda den fria rörligheten är det viktigt att yrkeskvalifikationer erkänns.

Erkännande av yrkeskvalifikationer är bara möjligt om kompetenskraven är jämförbara och föremål för bedömning och godkännande. Annars skulle besättningsmedlemmar och båtförare kunna skaffa ett bevis i medlemsstater med lägre krav. Sådan ”bevisshopping” måste undvikas eftersom det skulle leda till missbruk och en situation där standarderna skulle sjunka till den nivå där bevisen är billigast eller enklast att få tag på.

För att garantera säkerheten på de inre vattenvägarna måste kompetenskraven gälla på jämförbart sätt för alla berörda parter. Detta betyder att undantag i största möjliga utsträckning bör undvikas.

För att garantera besättningsmedlemmars och båtförares fria rörlighet är det också nödvändigt att standarderna gäller i alla medlemsstater och inkluderar vattenvägar som inte är förbundna med varandra. Annars skulle bevisen för besättningsmedlemmar och båtförare från undantagna medlemsstater och undantagna vattenvägar som inte är förbundna med varandra inte erkännas i enlighet med det här direktivet, och de berörda besättningsmedlemmarna och båtförarna skulle inte kunna dra nytta av den fria rörligheten. Med andra ord, detta skulle inte omfatta lika möjligheter för alla och skulle strida mot andan i direktivet.

För att uppnå högsta säkerhetsstandard måste man kartlägga sträckor med särskilda risker. Detta kan göras på ett ansvarsfullt sätt av de medlemsstater som har inre vattenvägar med särskilda risker. För att undvika att sträckor felaktigt betecknas som riskabla (t.ex. att ange att en hel flod/kanal har särskilda risker) ska kommissionen fastställa kriterier som medlemsstaterna kan använda för denna kartläggning.

Yrkesutbildning är medlemsstaternas ansvar. Det är dock inte tillräckligt att fastställa en minimistandard, eftersom detta ofta är lika med låg standard. Inlandssjöfarten är ett relativt säkert transportslag tack vare de höga behörighetskrav för yrkeskvalifikationer som under lång tid utvecklats av de mycket erfarna flodkommissionerna. Det är viktigt att kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) med experter från medlemsstaterna, flodkommissionerna och arbetsmarknadens parter utformar och fastställer gemensamma standarder för yrkesutbildning.

Yrket kommer inte att bli mer attraktivt genom låga standarder, utan genom att besättningsmedlemmar ges möjlighet att bli välutbildade och skickliga experter som behövs och efterfrågas i den här sektorn för att arbeta och garantera säkerheten.

Erkännande av befintliga bevis är ett första steg i den här riktningen. Men det måste göras utan sänkta standarder, ”bevisshopping”, köpta bevis och bedrägerier. För att värna kompetenskraven är det viktigt att inte bara båtförare utan även besättningsmedlemmar genomgår en praktisk examination för att visa sin kompetens. I vissa fall kan det även vara vettigt med en muntlig examination, t.ex. för att använda radion och förklara praktiska situationer. För utbildningen är det viktigt inte bara att delta i utbildningsprogram utan även att visa sin kompentens genom en bedömning eller en examination, eftersom enbart tjänstgöringstid till sjöss inte räcker om besättningsmedlemmarna inte arbetar med de uppgifter som är relevanta för driften av ett fartyg i inlandssjöfart.

Det bör vara möjligt för arbetstagare på havsgående fartyg att byta till inlandssjöfarten på ett lättare sätt, men inte genom sänkta standarder. Det innebär att det förstnämnda yrket måste ha en koppling till drift av havsgående fartyg. Sektorn bör vara öppen även för arbetstagare från andra yrken, men inte för att kringgå vanlig yrkesutbildning inom inlandssjöfarten.

Samma simulatorer måste användas för både utbildning och examination, annars finns det risk för att standarderna undergrävs.

För att upprätthålla säkerhets- och yrkesutbildningsstandarderna är det viktigt att medlemsstaterna ges möjlighet att slå larm eller framföra klagomål vid misstanke om falska bevis. Sådana klagomål måste tas emot av kommissionen, i syfte att vidta åtgärder mot missbruk och också att utvärdera systemet i sin helhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande1a definieras begreppen kvalifikation, kompetens och färdigheter på EU-nivå. I all ny lagstiftning där man fastställer kunskapsstandarder bör dessa begrepp användas såsom de definieras i den rekommendationen.

 

______________

 

1aEuropaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT L 111, 6.5.2008, s. 1).

Motivering

Den europeiska referensramen för kvalifikationer har blivit det centrala standard- och referensdokumentet. Ny lagstiftning som använder terminologi som har samband med kvalifikationer – såsom kompetens, kvalifikation och färdigheter – bör bygga på befintliga definitioner inom ramen för bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att öka rörligheten och garantera sjösäkerheten och skyddet av människoliv är det viktigt att däckpersonal, personer med ansvarsuppgifter i nödsituationer på passagerarfartyg och personer som arbetar med tankning av fartyg som drivs med flytande naturgas innehar kvalifikationsbevis som styrker deras kvalifikationer. För att möjliggöra effektiv kontroll av efterlevnaden, bör de medföra detta bevis vid tjänstgöringen.

(5)  För att öka rörligheten och garantera sjösäkerheten och skyddet av människoliv och miljön är det viktigt att däckpersonal på allt från passagerar- till tankningsfartyg, särskilt personer med ansvarsuppgifter i nödsituationer på passagerarfartyg och personer som arbetar med tankning av fartyg, innehar kvalifikationsbevis som styrker deras kvalifikationer. Dessutom kommer certifierade kvalifikationer att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden och erkännandet av kvalifikationer. För att möjliggöra effektiv kontroll av efterlevnaden, bör de medföra detta bevis vid tjänstgöringen.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Av kostnadseffektivitetsskäl bör innehav av unionsbevis för erforderliga kvalifikationer (även kallat unionsbevis) inte vara obligatoriskt på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

(8)  För att garantera sjösäkerheten, arbetskraftens rörlighet, kostnadseffektivitet och proportionalitet kan medlemsstaterna välja att göra unionsbevis för erforderliga kvalifikationer (även kallat unionsbevis) obligatoriska på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att bidra till rörligheten för personer som arbetar med fartygsdrift i hela unionen och med tanke på att samtliga kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdas i enlighet med detta direktiv bör uppfylla vissa miniminormer, bör medlemsstaterna erkänna de yrkeskvalifikationer som certifieras i enlighet med detta direktiv. Följaktligen bör innehavarna av sådana yrkeskvalifikationer kunna utöva sitt yrke på samtliga inre vattenvägar inom unionen.

(9)  I syfte att bidra till rörligheten för personer som arbetar med fartygsdrift i hela unionen och med tanke på att samtliga kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker som utfärdas i enlighet med detta direktiv bör uppfylla de erforderliga kraven, bör medlemsstaterna erkänna de yrkeskvalifikationer som certifieras i enlighet med detta direktiv. Följaktligen bör innehavarna av sådana yrkeskvalifikationer kunna utöva sitt yrke på samtliga inre vattenvägar inom unionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Mot bakgrund av det etablerade samarbetet mellan unionen och CCNR sedan 2003 – som lett till inrättandet av en europeisk kommitté för utarbetande av normer för inlandssjöfarten (även förkortad Cesni), vilket är ett internationellt organ upprättat under överinseende av CCNR och för att förenkla rambestämmelserna för yrkeskvalifikationer i Europa – bör kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker, utfärdade i enlighet med förordningen om sjöpersonal på Rhen och den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, vilka innehåller krav som är identiska med bestämmelserna i detta direktiv, vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen. Handlingar utfärdade av tredjeländer bör erkännas inom unionen, förutsatt att ömsesidighet råder. För att ytterligare undanröja hinder för arbetskraftens rörlighet och ytterligare förenkla regelverket för yrkeskvalifikationer i Europa, kan kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker utfärdade av ett tredjeland enligt krav som är likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv också erkännas på alla vattenvägar inom unionen, dock först sedan kommissionen gjort en bedömning och tredjelandet godkänt de handlingar som utfärdats i enlighet med detta direktiv.

(10)  Mot bakgrund av det etablerade samarbetet mellan unionen och CCNR sedan 2003 – som lett till inrättandet av en europeisk kommitté för utarbetande av normer för inlandssjöfarten (även förkortad Cesni), ett internationellt organ med företrädare för medlemsstaterna, flodkommissionerna och arbetsmarknadens parter upprättat under överinseende av CCNR och för att förenkla rambestämmelserna för yrkeskvalifikationer i Europa – bör kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker, utfärdade i enlighet med förordningen om sjöpersonal på Rhen och den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, vilka innehåller krav som är identiska med bestämmelserna i detta direktiv, vara giltiga på alla inre vattenvägar inom unionen. Därför bör Cesni ta fram förslag till standarder på alla områden som omfattas av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter, med undantag för sträckor av farbara vattenvägar där medlemsstaterna har konstaterat särskilda risker. Handlingar utfärdade av tredjeländer bör erkännas inom unionen, förutsatt att ömsesidighet råder. För att ytterligare undanröja hinder för arbetskraftens rörlighet och ytterligare förenkla regelverket för yrkeskvalifikationer i Europa, kan kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker utfärdade av ett tredjeland enligt krav som är likvärdiga med dem som fastställs i detta direktiv också erkännas på alla vattenvägar inom unionen, dock först sedan kommissionen gjort en bedömning och tredjelandet godkänt de handlingar som utfärdats i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Medlemsstaterna bör utfärda kvalifikationsbevis endast till personer som åtminstone innehar den lägsta behörighetsgraden och åldern, uppfyller hälsokraven och har den nödvändiga tjänstgöringstiden till sjöss för erhållande av en viss yrkeskvalifikation.

(12)  Medlemsstaterna bör utfärda kvalifikationsbevis endast till personer som innehar erforderlig kompetensnivå (erhållen genom att med godkänt resultat ha deltagit i ett godkänt utbildningsprogram och bekräftad genom en bedömning), uppfyller ålders- och hälsokraven, har genomgått erforderlig utbildning och har den nödvändiga tjänstgöringstiden till sjöss för erhållande av en viss yrkeskvalifikation.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör uppmuntra unga människor att förvärva yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och ta fram specifika åtgärder till stöd för arbetsmarknadens parters verksamhet i detta avseende.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer ska kunna garanteras, bör kvalifikationsbevisen bygga på de behörigheter som krävs för fartygsdrift. Medlemsstaterna bör säkerställa att de personer som erhåller kvalifikationsbevis uppfyller motsvarande lägsta behörighetskrav, kontrollerade genom lämplig bedömning. I syfte att garantera en jämförbar lägsta behörighetsnivå i alla medlemsstater för olika kvalifikationer, kan sådana bedömningar utformas som ett administrativt prov eller ingå i godkända utbildningsprogram i enlighet med gemensamma normer.

(13)  För att ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer ska kunna garanteras, bör kvalifikationsbevisen bygga på de kompetenser som krävs för fartygsdrift. Medlemsstaterna bör säkerställa att de personer som erhåller kvalifikationsbevis uppfyller motsvarande erforderliga kompetenskrav, kontrollerade genom lämplig bedömning. I syfte att garantera jämförbara kompetenskrav i alla medlemsstater för olika kvalifikationer, kan sådana bedömningar utformas som ett administrativt prov eller ingå i godkända utbildningsprogram och som vid behov kan innefatta en praktisk bedömning i enlighet med gemensamma normer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  På grund av det säkerhetsansvar som är förknippat med båtföraryrket, särskilt vid navigering med radar och tankning av fartyg som drivs med flytande naturgas eller framförande av sådana fartyg, krävs det praktisk examination för att verifiera om den nödvändiga behörighetsnivån har uppnåtts. Sådan praktisk examination kan genomföras under användning av godkända simulatorer, i syfte att ytterligare underlätta behörighetsutvärderingen.

(14)  På grund av det säkerhetsansvar som är förknippat med utövandet av yrket som däckpersonal, båtförare och säkerhetsexpert för passagerarfartyg, särskilt vid navigering med radar och tankning av fartyg som drivs med flytande naturgas eller framförande av sådana fartyg, krävs det praktisk examination för att verifiera om den nödvändiga kompetensnivån har uppnåtts. Sådan praktisk examination kan genomföras under användning av godkända simulatorer, i syfte att ytterligare underlätta behörighetsutvärderingen.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Godkännande av utbildningsprogram är nödvändigt för att kunna kontrollera att dessa program uppfyller de gemensamma minimikraven på innehåll och organisation. En sådan överensstämmelse gör det möjligt att undanröja onödiga trösklar för inträde i yrket genom att låta dem som redan förvärvat nödvändiga färdigheter under sin yrkesutbildning slippa onödig vidare examination. Godkända utbildningsprogram kan också göra det lättare för arbetstagare med erfarenhet från andra sektorer att träda in i ett yrke inom inlandssjöfarten, eftersom de kan dra nytta av utbildningsprogram som är särskilt utformade efter deras förvärvade kunskaper.

(15)  Godkännande av utbildningsprogram är nödvändigt för att kunna kontrollera att dessa program uppfyller de gemensamma kraven på innehåll och organisation. En sådan överensstämmelse gör det möjligt att undanröja trösklar för inträde i yrket genom att låta dem som redan förvärvat nödvändiga färdigheter i samband med arbete till sjöss, eller färdigheter som har koppling till sjöfartsyrken, under sin yrkesutbildning eller annan utbildning slippa vidare examination. Godkända utbildningsprogram kan också göra det lättare för arbetstagare med erfarenhet från andra sektorer att träda in i ett yrke inom inlandssjöfarten, eftersom de kan dra nytta av utbildningsprogram som är särskilt utformade efter deras förvärvade kunskaper.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  I syfte att ytterligare underlätta rörligheten för båtförare bör medlemsstaterna tillåtas att, om så är möjligt, bedöma den nödvändiga behörigheten att hantera särskilda navigationsrisker på alla sträckor av de inre vattenvägarna i unionen där sådana risker konstaterats.

(16)  I syfte att ytterligare underlätta rörligheten för båtförare bör alla medlemsstater med farbara inre vattenvägar tillåtas att, om så är möjligt, bedöma den nödvändiga behörigheten att hantera särskilda navigationsrisker på sträckor av de inre vattenvägarna i unionen där sådana risker konstaterats.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Tjänstgöringstiden till sjöss bör kontrolleras med hjälp av uppgifter i en tjänstejournal som godkänts av en medlemsstat. För att möjliggöra sådan kontroll bör medlemsstaterna utfärda tjänstejournaler och loggböcker samt säkerställa att fartygens resor bokförs däri. En kandidats medicinska lämplighet ska intygas av behörig läkare.

(17)  Tjänstgöringstiden till sjöss bör kontrolleras med hjälp av uppgifter i en tjänstejournal som godkänts av en medlemsstat. För att möjliggöra sådan kontroll bör medlemsstaterna inte bara utfärda tjänstejournaler och loggböcker samt säkerställa att fartygens resor bokförs däri, utan de bör även på andra sätt kontrollera att tjänstgöringstiden till sjöss uppfylls. En kandidats medicinska lämplighet ska intygas av behörig läkare.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Myndigheter, också i tredjeländer, som utfärdar kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker i enlighet med bestämmelser som är identiska med dem i detta direktiv behandlar personuppgifter. För att, i statistiska syften, utvärdera direktivet i avsikt att upprätthålla säkerheten, underlätta framförandet av fartyg och underlätta informationsutbytet mellan de myndigheter som medverkar i genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av detta direktiv, bör dessa myndigheter och, i förekommande fall, internationella organisationer som infört dessa identiska regler, också ha tillgång till kommissionens databas. Denna tillgång bör dock omfattas av tillräckligt skydd av uppgifter, inbegripet personuppgifter.

(20)  Myndigheter, också i tredjeländer, som utfärdar kvalifikationsbevis, tjänstejournaler och loggböcker i enlighet med bestämmelser som är identiska med dem i detta direktiv behandlar personuppgifter. För att, i statistiska syften, utvärdera direktivet i avsikt att upprätthålla säkerheten, underlätta framförandet av fartyg och underlätta informationsutbytet mellan de myndigheter som medverkar i genomförandet och kontrollen av efterlevnaden av detta direktiv, bör dessa myndigheter och vid behov internationella organisationer som infört dessa identiska regler, också ha tillgång till kommissionens databas. Denna tillgång bör dock omfattas av ett högt skydd av uppgifter, i synnerhet om det handlar om personuppgifter.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan och försvåra manipulering av handlingarna bör kommissionen, som ett andra steg efter antagandet av detta direktiv, undersöka möjligheten att införa en elektronisk version av tjänstejournalerna och loggböckerna samt elektroniska yrkeskort som innehåller unionsbevis. Kommissionen bör därvid beakta befintlig teknik inom andra transportslag, framför allt vägtransporter. Efter att ha gjort en konsekvensbedömning, inbegripet en kostnads-nyttoanalys och av effekterna på de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter, bör kommissionen vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

(21)  I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan och försvåra manipulering av handlingarna bör kommissionen överväga att anta en lämplig rättslig ram för införande av en elektronisk version av tjänstejournalerna och loggböckerna samt elektroniska yrkeskort som innehåller unionsbevis. Kommissionen bör därvid beakta befintlig teknik inom andra transportslag, framför allt vägtransporter. Den bör även beakta användbarhet och tillgänglighet i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter att ha gjort en konsekvensbedömning, inbegripet en kostnads-nyttoanalys och av effekterna på de grundläggande rättigheterna, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter, bör kommissionen vid behov lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet. Det är också nödvändigt att tillhandahålla manipuleringssäker utrustning för elektronisk registrering av arbetstider och av arbetsuppgifter som utförs av alla besättningsmedlemmar.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav och normer för medicinsk lämplighet, praktiska examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den säkerställa att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snart som möjligt och på lämpligt sätt.

(24)  För att tillhandahålla de harmoniserade normer som krävs för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav på grundval av Cesnis standarder, normer för medicinsk lämplighet, praktiska och muntliga examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den säkerställa att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snart som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  CESNI, som står öppen för experter från medlemsstaterna, utarbetar normer på området inlandssjöfart, också för yrkeskvalifikationer. Kommissionen kan beakta sådana normer när den fått befogenhet att anta akter i enlighet med detta direktiv.

(26)  Cesni, som står öppen för experter från medlemsstaterna, flodkommissionerna och arbetsmarknadens parter ska vara fullständigt involverade i utformningen och utarbetandet av normer på området inlandssjöfart, också för yrkeskvalifikationer. Med undantag för sträckor av farbara vattenvägar där medlemsstaterna har konstaterat särskilda risker får kommissionen endast beakta Cesnis normer när den fått befogenhet att anta akter i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom målet med detta direktiv – att inrätta en gemensam ram för erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför på grund av målets omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, såsom den formuleras i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(27)  Eftersom målet med detta direktiv – att inrätta en gemensam ram för erkännande av lägsta yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och det därför på grund av målets omfattning eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, såsom den formuleras i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Ett system för erkännande kan vara första steget för att öka rörligheten i den här sektorn. Ett system för jämförbar yrkesutbildning i medlemsstaterna skulle på medellång sikt underlätta rörligheten och garantera säkerheten.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  däckpersonal: personer som arbetar med driften av ett fartyg som trafikerar de inre vattenvägarna inom unionen och som utför arbetsuppgifter med koppling till sjöfart, frakthantering, stuveriarbete, underhåll eller reparation, med undantag för personer som uteslutande har uppgiften att sköta motorer eller elektrisk och elektronisk utrustning,

(6)   däckpersonal: personer som arbetar med driften av ett fartyg som trafikerar de inre vattenvägarna inom unionen och som utför arbetsuppgifter med koppling till sjöfart, kontroll av fartygsdriften, skeppsmaskinteknik, kommunikation, säkerhet, hälso- och miljöskydd, frakthantering, stuveriarbete, underhåll eller reparation, med undantag för personer som uteslutande har uppgiften att sköta motorer eller elektrisk och elektronisk utrustning,

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  expert på passagerartrafik: person som är behörig att vidta åtgärder i nödsituationer ombord på passagerarfartyg,

(7)  expert på passagerartrafik: person som tjänstgör ombord på fartyget och som är behörig att vidta åtgärder i nödsituationer ombord på passagerarfartyg,

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  kvalifikation: kvalifikation såsom begreppet definieras i rekommendationen om en europeisk referensram för kvalifikationer,

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  behörighet: uppvisad förmåga att tillämpa sådana kunskaper och färdigheter som krävs enligt de etablerade normerna för ett korrekt utförande av uppgifter som krävs för drift av fartyg i inlandssjöfart,

(10)  kompetens: uppvisad förmåga att tillämpa kunskaper, färdigheter och personliga, sociala eller metodologiska förmågor i förhållande till de etablerade normerna för ett korrekt utförande av uppgifter som krävs för drift av fartyg i inlandssjöfart,

Motivering

Anpassning till den definition som finns i den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om så är nödvändigt för att säkerställa navigationssäkerheten, kan medlemsstaterna fastställa vilka sträckor på de inre vattenvägarna som utmärks av särskilda risker, med undantag för de inre vattenvägar med havskaraktär som avses i artikel 7, om dessa risker beror på

1.  Om så är nödvändigt för att säkerställa navigationssäkerheten, ska medlemsstaterna fastställa vilka sträckor på de inre vattenvägarna som utmärks av särskilda risker, med undantag för de inre vattenvägar med havskaraktär som avses i artikel 7, om dessa risker beror på

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att de uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I avseende ålder, behörighet, administrativa krav och tjänstgöringstid till sjöss som motsvarar de kvalifikationer som ansökan gäller,

(b)  att de uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I avseende ålder, erfordrad kompetens, administrativa krav och tjänstgöringstid till sjöss som motsvarar de kvalifikationer som ansökan gäller,

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska kontrollera äktheten och giltigheten i de handlingar som skickats in.

2.  Medlemsstater med farbara vattenvägar ska kontrollera äktheten och giltigheten i de handlingar som skickats in.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de som ansöker om sådana särskilda tillstånd som avses i artikel 6, med undantag för det som föreskrivs i artikel 6 b, tillhandahåller tillfredsställande dokumentation om

1.  Medlemsstater med farbara vattenvägar ska säkerställa att de som ansöker om sådana särskilda tillstånd som avses i artikel 6, med undantag för det som föreskrivs i artikel 6 b, tillhandahåller tillfredsställande dokumentation om

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att de uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I avseende ålder, behörighet, administrativa krav och tjänstgöringstid till sjöss som motsvarar de kvalifikationer som ansökan gäller.

(b)  att de uppfyller de minimikrav som fastställs i bilaga I avseende ålder, erfordrad kompetens, administrativa krav och tjänstgöringstid till sjöss som motsvarar de kvalifikationer som ansökan gäller.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det finns tecken på att kraven med avseende på kvalifikationsbevis eller särskilda tillstånd inte längre uppfylls, ska medlemsstaterna göra alla nödvändiga bedömningar och, i förekommande fall, återkalla bevisen.

Om det finns tecken på att kraven med avseende på kvalifikationsbevis eller särskilda tillstånd inte längre uppfylls, ska medlemsstaterna göra alla nödvändiga bedömningar och, i förekommande fall, återkalla bevisen. Medlemsstaterna ska utse eller inrätta en behörig myndighet med ansvar för att ta emot klagomål angående eventuella felaktigheter i kvalifikationsbevis som utfärdats av en annan medlemsstat eller ett annat land. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och Cesni om klagomålet. Kommissionen ska utreda och vidta lämpliga åtgärder. Medlemsstaterna kan upphäva giltigheten för bevis om myndigheten fastställer att de innehåller eller verkar innehålla felaktigheter som skulle kunna äventyra den allmänna säkerheten. Upphävandet ska gälla tills den berörda medlemsstaten fastställer att bevisen är korrekta. Medlemsstaterna ska samla in information om klagomål och upphävanden av bevis och registrera dem i en databas i enlighet med artikel 23.2.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personer som avses i artiklarna 4, 5 och 6 har den behörighet som krävs för en säker drift av fartyg enligt artikel 15.

1.  Medlemsstater med farbara inre vattenvägar ska säkerställa att de personer som avses i artiklarna 4, 5 och 6 har den behörighet som krävs för en säker drift av fartyg enligt artikel 15.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29, för att fastställa normer för behörighet och motsvarande kunskaper och färdigheter i överensstämmelse med de grundläggande kraven i bilaga II.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29, för att på grundval av Cesni-normer fastställa normer för kompetens och motsvarande kunskaper och färdigheter i överensstämmelse med de grundläggande kraven i bilaga II.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  under överinseende av en administrativ myndighet i enlighet med artikel 16, eller

(a)  under överinseende av en administrativ myndighet i en medlemsstat med farbara vattenvägar i enlighet med artikel 16, eller

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  som en del i ett utbildningsprogram som godkänts i enlighet med artikel 17.

(b)  som en del i ett utbildningsprogram som ingår i en medlemsstats utbildningssystem och som har godkänts i enlighet med artikel 17.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  unionsbeviset för sjösäkerhetsexperter på passagerarfartyg,

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de examinationer som avses i artikel 15.2 a anordnas under deras ansvar. De ska säkerställa att dessa examinationer utförs av examinatorer som är behöriga att bedöma de behörigheter, kunskaper och färdigheter som avses i artikel 15.1.

Medlemsstater med farbara inre vattenvägar ska säkerställa att de examinationer som avses i artikel 15.2 a anordnas under deras ansvar. De ska säkerställa att dessa examinationer utförs av examinatorer som är behöriga att bedöma de behörigheter, kunskaper och färdigheter som avses i artikel 15.1.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda ska godkännas av behöriga myndigheter i den medlemsstat på vars territorium den berörda utbildningen eller motsvarande utbildningsinstitut finns.

1.  Utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de kompetenskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda ska godkännas av behöriga myndigheter i den medlemsstat med farbara vattenvägar på vars territorium det behöriga institutet tillhandahåller utbildningen, på villkor att utbildningsprogrammet är en fast beståndsdel av medlemsstatens utbildningssystem. Medlemsstater kan godkänna utbildningsprogram på nationell nivå på villkor att dessa program uppfyller de gemensamma kriterier som fastställts av Cesni inom ramen för systemet för bedömning och säkerställande av kvalitet.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera detta direktiv genom att fastställa gemensamma kriterier för sådana program, med utgångspunkt i de gemensamma kriterier som fastställts av Cesni inom ramen för systemet för bedömning och säkerställande av kvalitet.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en examination som kontrollerar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda utförs av kvalificerade examinatorer.

(c)  en examination som kontrollerar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda utförs av kvalificerade oberoende examinatorer som inte har några intressekonflikter.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som konstaterar att det finns sträckor på deras inre vattenvägar med särskilda risker, i den mening som avses i artikel 8.1, ska fastställa vilken ytterligare behörighet som krävs av båtförare som framför fartyg på dessa sträckor och vilka metoder som krävs för att styrka att dessa krav är uppfyllda.

Medlemsstaterna själva ska på de inre vattenvägar som löper på deras egna territorier kartlägga de sträckor som har särskilda risker, i den mening som avses i artikel 8.1. Medlemsstaterna ska fastställa vilken ytterligare kompetens som krävs av båtförare som framför fartyg på dessa sträckor och vilka metoder som krävs för att styrka att dessa kompetenskrav är uppfyllda.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa åtgärder får bestå av ett begränsat antal resor som ska genomföras på den berörda sträckan, en examination i simulator, en examination som innehåller ett flervalsprov eller en kombination av dessa.

Dessa åtgärder ska bestå av ett minimiantal resor som ska genomföras på den berörda sträckan, en examination i simulator och en examination som innehåller ett flervalsprov.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Simulatorer som används för behörighetsbedömning ska godkännas av medlemsstaterna. Detta godkännande ska på begäran utfärdas när det påvisats att verktyget överensstämmer med de normer för simulatorer som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 2. I sitt godkännande ska de ange vilken särskild behörighetsbedömning som tillåts utföras i simulatorn.

1.  Standarden på de simulatorer som används för utbildning ska vara likvärdig med standarden på dem som används för bedömning av kompetensen. Båda ska godkännas av medlemsstaterna. Detta godkännande ska på begäran utfärdas när det påvisats att verktyget överensstämmer med de normer för simulatorer som fastställs i de delegerade akter som avses i punkt 2. I sitt godkännande ska de ange vilken särskild kompetensbedömning som tillåts utföras i simulatorn.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska utse de myndigheter eller organ som ska

1.  Medlemsstater med farbara inre vattenvägar ska utse de myndigheter eller organ som ska

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 25 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska garantera att

Medlemsstater med farbara inre vattenvägar ska garantera att

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 25 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  yrkesinspektioner har tillräckliga resurser och det finns ett snabbt informationsutbyte med behöriga myndigheter i andra medlemsstater för att garantera säkerhet och rättvis konkurrens inom inlandssjöfarten.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.1. – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  med godkänt resultat ha fullgjort en kurs som ger erforderlig grundläggande säkerhetsutbildning.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.2. – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  utföra uppgifter endast inom ramen för de befintliga ungdomsskyddsbestämmelserna i den medlemsstat där lärlingen befinner sig vid det tillfället, såvida inte den materiella rätt som gäller för praktikanternas kontrakt ger ett starkare skydd.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 1.2. – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1. – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1. – led b – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1. – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ha minst fem års yrkeserfarenhet före antagandet till utbildningsprogrammet,

–  ha minst fyra års yrkeserfarenhet före antagandet till utbildningsprogrammet,

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.1. – led c – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2. – led a – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha fyllt 17 år.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2. – led a – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.2. – led b – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 2.3. – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1. – led a – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1. – led b – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1. – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ha minst fem års yrkeserfarenhet före inskrivningen i ett godkänt utbildningsprogram,

–  ha minst fem års yrkeserfarenhet före inskrivningen i ett godkänt utbildningsprogram med en varaktighet på minst två år,

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Bilaga I – punkt 3.1. – led c – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  ha ett godkänt certifikat för radiooperatörer på fartyg i inlandssjöfart.


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart

Referensnummer

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.4.2016

Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

15.9.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Lynn Boylan

24.5.2016

Behandling i utskott

31.8.2016

 

 

 

Antagande

12.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

8

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Terry Reintke, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (12.7.2016)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD))

Föredragande av yttrande: Joëlle Bergeron

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart har till syfte att upphäva två tidigare direktiv från 1991 (91/672/EEG) och 1996 (96/50/EG) som endast avsåg båtförarnas kvalifikationer och inte omfattade sjöfarten på floden Rhen. Det här initiativet syftar till att erkänna kvalifikationerna för alla besättningsmedlemmar, även på fartyg som trafikerar Rhen. Initiativet omfattar samtidigt både godstransporter och passagerartrafik inom inlandssjöfarten. Privata transporter och fritidsbåtar berörs inte. Initiativet är inriktat på alla EU:s inre vattenvägar som är öppna för inlandssjöfart, men vissa undantag kan göras för vattenvägar som inte har någon gränsöverskridande trafik.

Detta nya initiativ bygger alltså på tidigare direktiv men också på det arbete som utförts inom ramen för programmen Naiades I och II och framför allt inom den gemensamma arbetsgruppen om yrkeskvalifikationer (Platina), vilken har utarbetat standarder för yrkesbehörighet när det gäller inlandssjöfarten.

Det europeiska vattenvägnätet, som gör det möjligt att på vatten (kanaler, vattenvägar, floder, sjöar...) transportera gods och passagerare, täcker nästan 41 000 kilometer och binder samman tolv EU-medlemsstater. De godstransporter som utförs på sammankopplade europeiska vattenvägar omfattar mer än 140 miljarder tonkilometer (Eurostat 2011).

Transporterna på vattenvägarna uppfyller till fullo kraven i de tre pelarna för hållbar utveckling: på ett ekonomiskt plan är priserna på transporter på vattenvägar alltjämt konkurrenskraftiga i förhållande till vägtransporter, och sett ur ett miljöperspektiv är transporterna på vattenvägar energisnåla och gynnsamma såtillvida att de orsakar låga växthusgasutsläpp och därigenom motverkar den globala uppvärmningen. När det sedan gäller den sociala pelaren kan sägas att dessa säkra transporter orsakar få olyckor och medför en stor utvecklingspotential, vilket i sin tur medför möjligheter till en betydande sysselsättningstillväxt, särskilt i hamnområden. Av alla dessa skäl är det lämpligt att bidra till utvecklingen av detta alternativa transportsätt.

Detta är också syftet med rådets och kommissionens direktivförslag, som genom erkännandet av kvalifikationer vill göra det möjligt att erkänna ett yrke som i dag lider av bristande rörlighet och arbetskraftsbrist i många EU-länder.

I dag upplever arbetstagarna problem när det gäller det ömsesidiga erkännandet av yrkeskvalifikationer. De ställs också inför onödiga hinder som kan utgöras av lokala kunskapskrav. Det bör därför vara möjligt att införa minimikrav på kvalifikationer för skeppare och båtförare.

Föredraganden stöder detta framlagda direktivförslag men föreslår några ändringar av det.

Även om nätet för inlandssjöfart ofta är transnationellt till sin natur, måste det behålla sina nationella kännetecken och särdrag. Föredraganden anser därför att medlemsstaterna bör kunna införa vissa undantag. Föredraganden föreslår att vissa definitioner ska förtydligas.

Det finns även en annan punkt där föredraganden är av en avvikande uppfattning: kraven i detta direktivförslag om yrkeskvalifikationer i samtliga medlemsstater förutsätter tidsfrister för uppfyllande av normerna. För att inte arbetsmarknaden ska straffas genom att det uppstår en ny brist på inhemsk arbetskraft i vissa medlemsstater skulle det kunna vara lämpligt att förlänga övergångsperioden för tillämpning av detta direktiv, så att alla EU-medlemsstater successivt kan anpassa sig efter de skyldigheter som anges i direktivet och dess bilagor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Den erkännandeprocessen som ingår i direktivet bör inkludera alla kvalifikationsbevis, intyg som styrker erfarenhet, loggböcker och tjänstejournaler för näringsidkare inom inlandssjöfarten som skapats före medlemsstatens anslutning till Europeiska unionen, förutsatt att de uppfyller de nödvändiga minimistandarderna.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Godkännande av utbildningsprogram är nödvändigt för att kunna kontrollera att dessa program uppfyller de gemensamma minimikraven på innehåll och organisation. En sådan överensstämmelse gör det möjligt att undanröja onödiga trösklar för inträde i yrket genom att låta dem som redan förvärvat nödvändiga färdigheter under sin yrkesutbildning slippa onödig vidare examination. Godkända utbildningsprogram kan också göra det lättare för arbetstagare med erfarenhet från andra sektorer att träda in i ett yrke inom inlandssjöfarten, eftersom de kan dra nytta av utbildningsprogram som är särskilt utformade efter deras förvärvade kunskaper.

(15)  Godkännande av utbildningsprogram är nödvändigt för att kunna kontrollera att dessa program uppfyller de gemensamma minimikraven på innehåll och organisation. En sådan överensstämmelse gör det möjligt att undanröja onödiga trösklar för inträde i yrket genom att låta dem som redan förvärvat nödvändiga färdigheter under sin yrkesutbildning slippa onödig vidare examination. Godkända utbildningsprogram kan också göra det lättare för arbetstagare med erfarenhet från andra sektorer att träda in i ett yrke inom inlandssjöfarten, eftersom de kan dra nytta av utbildningsprogram som är särskilt utformade efter deras förvärvade kunskaper och av erkännandet av deras tidigare yrkeserfarenhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav och normer för medicinsk lämplighet, praktiska examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den säkerställa att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snart som möjligt och på lämpligt sätt.

(24)  För att tillhandahålla ett minimum av harmoniserade normer för certifieringen av yrkeskvalifikationer och för att underlätta dels medlemsstaternas ömsesidiga informationsutbyte, dels kommissionens genomförande, övervakning och utvärdering av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen på de punkter som rör fastställande av behörighetskrav och normer för medicinsk lämplighet, praktiska examinationer, normer för godkännande av simulatorer och för definitioner av de egenskaper och villkor för användning av databaser som kommissionen förfogar över för att lagra kopior av nyckeluppgifter rörande unionsbevis, tjänstejournaler, loggböcker och erkända handlingar. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter är det framför allt viktigt att Europaparlamentet och rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_____________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på personer som är inbegripna i driften av följande:

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på personer som

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Fritidsbåtar.

(a)  bedriver trafik för idrotts- eller nöjesändamål,

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Färjor utan självständig framdrivning.

(b)  är inblandade i driften av färjor utan självständig framdrivning,

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  är inblandade i framdrivning av farkoster som används av försvarsmakten, ordningsmakten, civilförsvaret, förvaltningen av vattenvägar, brandförsvaret och andra räddningstjänster.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Artikel 3 – led 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)   tjänstgöringstid till sjöss: den tid som en person i däckpersonalen tillbringat ombord på ett fartyg på inre vattenvägar och som godkänts av den behöriga myndigheten,

(15)   tjänstgöringstid till sjöss: den tid som en person i däckpersonalen tillbringat ombord på ett fartyg på inre vattenvägar – inklusive, inom vissa gränser, tiden för utbildning på en godkänd simulator enligt artikel 19 – och som godkänts av den behöriga myndigheten,

Motivering

Simulatorutbildning är särskilt användbart för förberedelserna för svåra och akuta situationer. Det är därför lämpligt, inom vissa gränser, att dra av tiden för simulatorutbildning från den tid som krävs för att erhålla kvalificering.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)   En medlemsstat har rätt att från det krav som fastställs i punkt 1 undanta båtförare om de endast trafikerar nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med en annan medlemsstats farbara vattenvägnät. En medlemsstat som beviljar undantag får utfärda nationella kvalifikationsbevis som kan erhållas på villkor som avviker från de allmänna villkor som anges i detta direktiv. Dessa nationella kvalifikationsbevis ska endast gälla på de nationella inre vattenvägar som saknar förbindelse med annan medlemsstats farbara vattenvägnät.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Inom sex månader efter anmälan ska kommissionen utfärda ett genomförandebeslut om att godkänna de föreslagna åtgärderna, om de är förenliga med den här artikeln och med artikel 18, eller, om så inte är fallet, kräva att medlemsstaten ska ändra eller inte anta den föreslagna åtgärden.

3.   Inom sex månader efter anmälan ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 29 för att komplettera detta direktiv genom att fastställa förfarandet för att godkänna de föreslagna åtgärderna, om de är förenliga med den här artikeln och med artikel 18, eller, om så inte är fallet, för att kräva att medlemsstaten ska ändra eller inte anta den föreslagna åtgärden.

(Detta ändringsförslag kräver en ändring av artikeln om delegering av befogenheter, så att det hänvisas till denna punkt.)

Motivering

Klassificeringen av en inre vattenväg som särskilt riskutsatt innebär i själva verket ett icke-erkännande av harmoniserade kvalifikationer på den berörda sträckan. En delegerad akt är därför lämpligare än en genomförandeakt för att bevilja sådana undantag.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 12 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tillräcklig dokumentation i enlighet med artikel 10.1 a och c har lämnats in för att möjliggöra förnyelse av unionsbevis för besättningsmedlemmar,

(a)  tillräcklig dokumentation i enlighet med artikel 10.1 a och c har lämnats in för att möjliggöra förnyelse av unionsbevis för däckpersonal,

Motivering

Syftet med förslaget är att utvidga tillämpningsområdet så att det inte längre omfattar bara båtförare, utan all däckpersonal.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda ska godkännas av behöriga myndigheter i den medlemsstat på vars territorium den berörda utbildningen eller motsvarande utbildningsinstitut finns.

1.  Medlemsstaterna får fastställa utbildningsprogram för de personer som avses i artiklarna 4, 5 och 6. Medlemsstaterna ska säkerställa att sådana utbildningsprogram som leder till examensbevis eller intyg som visar att de behörighetskrav som avses i artikel 15.1 är uppfyllda godkänns av behöriga myndigheter i den medlemsstat på vars territorium det berörda utbildningsinstitutet genomför utbildningsprogrammen.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska erkänna examensbevis eller intyg efter fullbordan av de utbildningsprogram som andra medlemsstater godkänt i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna punkt ska medlemsstaterna tillämpa objektiva, öppna, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

Vid tillämpningen av denna punkt ska medlemsstaterna tillämpa objektiva, öppna, icke-diskriminerande och proportionella kriterier, och ta hänsyn till principerna om lika möjligheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.   Medlemsstaterna ska se till att medborgare från andra medlemsstater i möjligaste mån säkerställs tillträde till simulatorer.

Motivering

Alla medlemsstater förfogar inte över simulatorer. Det tycks därför logiskt att de medlemsstater som gör det bemödar sig om att ge medborgare från andra medlemsstater tillträde till dem, vare sig det gäller för prov eller utbildning.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter får behandlas endast i följande syften:

Personuppgifter får behandlas endast i enlighet med de principer om skydd av personuppgifter som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1a och i följande syften:

 

______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska utbyta uppgifter med andra medlemsstaters behöriga myndigheter avseende certifiering av personer som arbetar med driften av ett fartyg.

2.  Medlemsstaterna ska utbyta uppgifter med andra medlemsstaters behöriga myndigheter avseende certifiering av personer som arbetar med driften av ett fartyg. När de gör detta ska de fullt ut följa de principer om skydd av personuppgifter som anges i direktiv 95/46/EG.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 151 och 151.4, artiklarna 19, 21 och 23.1 och 23.2 ska tilldelas kommissionen på obestämd tid från och med (*ikraftträdande).

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3, 15.1, 15.4, 19, 21, 23.1 och 23.2 ska tilldelas kommissionen för en femårsperiod från och med ...[datum för detta direktivs ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast sex månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Delegeringen av befogenhet till kommissionen bör vara tidsbegränsad, och medlagstiftarnas rätt att dra tillbaka delegeringen bör uttryckas klart och tydligt. Artikel 8.3 bör vara en delegerad akt snarare än en genomförandeakt och bör således ingå i artikel 29 om utövande av delegeringen.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Inom ett år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen anta delegerade akter, genom vilka följande gradvis inrättas:

1. Inom ett år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen anta delegerade akter och genomförandeakter, genom vilka följande gradvis inrättas:

Motivering

Detta ändringsförslag fyller en lucka, eftersom den påföljande listan även avser genomförandeakter som ska antas av kommissionen.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 34 – punkt 3 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Andra besättningsmedlemmar än båtförare som innehar ett kvalifikationsbevis utfärdat av en medlemsstat före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i detta direktiv, eller innehar ett utbildningsbevis som erkänns i en eller flera medlemsstater, kan alltjämt åberopa detta utbildningsbevis eller denna yrkeskvalifikation i högst tio år efter detta datum. Under denna period kan andra besättningsmedlemmar än båtföraren fortsatt förlita sig på direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer från andra medlemsstaters myndigheter. Före utgången av denna tidsperiod kan de genom tillämpning av artikel 9.2 ansöka om ett unionsbevis eller ett kvalifikationsbevis hos en behörig myndighet som utfärdar sådana intyg, förutsatt att de i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv på tillfredsställande sätt, med stöd i tjänstejournal, kan styrka följande omfattning av tjänstgöringstiden till sjöss:

3.  Andra besättningsmedlemmar än båtförare som innehar ett kvalifikationsbevis utfärdat av en medlemsstat före dagen efter utgången av den övergångsperiod som avses i artikel 35 i detta direktiv, eller innehar ett utbildningsbevis som erkänns i en eller flera medlemsstater, kan alltjämt åberopa detta utbildningsbevis eller denna yrkeskvalifikation i högst tio år efter detta datum. Under denna period kan andra besättningsmedlemmar än båtföraren fortsatt förlita sig på direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer från andra medlemsstaters myndigheter. Före utgången av denna tidsperiod kan de genom tillämpning av artikel 9.2 ansöka om ett unionsbevis eller ett kvalifikationsbevis hos en behörig myndighet som utfärdar sådana intyg, förutsatt att de i den mening som avses i artikel 10.1 a och c i detta direktiv på tillfredsställande sätt, med stöd i tjänstejournal eller loggbok, kan styrka följande omfattning av tjänstgöringstiden till sjöss:

Motivering

Loggböcker ska även göra det möjligt att ha koll på tjänstgöringstiden till sjöss. Båda referensverktygen behandlas dessutom likadant i punkt 4.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [tre år efter ikraftträdandet]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast ... [fem år efter det att detta direktiv trätt i kraft]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

Motivering

Titeln på detta förslag är missvisande, eftersom det kommande direktivet gör mer än att bara inrätta ett system för ömsesidigt erkännande av kvalifikationer. Direktivet innebär ju en harmonisering av hela utbildnings- och kvalifikationssystemet för inlandssjöfarten. Medlemsstaterna och näringsidkarna bör därför ges mer tid för anpassning.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som avses i artikel 3.

Motivering

Precis som för direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg är det lämpligt att göra detta direktiv bindande endast för de medlemsstater där de berörda inre vattenvägarna finns.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart

Referensnummer

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

11.4.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Joëlle Bergeron

15.3.2016

Behandling i utskott

13.6.2016

 

 

 

Antagande

12.7.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor Negrescu


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart

Referensnummer

COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)

Framläggande för parlamentet

18.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.4.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.4.2016

IMCO

11.4.2016

JURI

11.4.2016

 

Inget yttrande avges

  Beslut

IMCO

15.3.2016

 

 

 

Associerade utskott

  Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.9.2016

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Gesine Meissner

2.5.2016

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2016

26.9.2016

9.11.2016

 

Antagande

10.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0

35

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Virginie Rozière

Ingivande

28.11.2016

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy