Διαδικασία : 2016/2034(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 17
CRE 13/12/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.17
CRE 14/12/2016 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0504

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 749kWORD 75k
16.11.2016
PE 580.784v02-00 A8-0339/2016

σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές

(2016/2034 (INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Angélique Delahaye

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

on CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets

(2016/2034(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ορίζουν την κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Μαρτίου 2016 που διενεργήθηκε για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου με τίτλο «State of Play of Risk Management Tools Implemented by Member States during the period 2014-2020: (τρέχουσα κατάσταση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2014-2020:) National and European Frameworks»(εθνικά και ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια).

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0339/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και η μεταβλητότητα των τιμών ανέκαθεν χαρακτήριζαν τις γεωργικές αγορές, και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν καταστεί, λόγω της ταχείας αλληλουχίας κρίσεων στη ζήτηση, την προσφορά και την τιμή, το διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της γεωργίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία οφείλει να δώσει απάντηση στο μείζον πρόβλημα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ ακόμη και σήμερα μια σημαντική μερίδα των κατοίκων του πλανήτη εξακολουθεί να υποσιτίζεται, και ότι η αστάθεια των αγορών γεωργικών προϊόντων απέναντι στις διακυμάνσεις της παραγωγής ή στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θα συνεχίσει να αυξάνεται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και τα παράσιτα των καλλιεργειών επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα της γεωργικής παραγωγής, και οι εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες συμβάλλουν στην αστάθεια των τιμών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις ενδέχεται να παίζουν βασικό ρόλο στην αστάθεια των τιμών, μεταξύ αυτών και διαρθρωτικοί παράγοντες όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, τα επιτόκια και η κερδοσκοπία στις αγορές γεωργικών προϊόντων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός της ΕΕ οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι συντελεστές στις αγορές γεωργικών προϊόντων χαράσσουν πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισμό της αστάθειας των τιμών και ότι στην ομάδα G20 για την γεωργία έχουν επίσης αναληφθεί δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με την ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η υπερβολική αστάθεια των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών στην επισιτιστική ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διαφορετικές περιοχές ανά τον κόσμο εφαρμόζονται διαφορετικά μοντέλα παραγωγής και προβλέπονται διαφορετικά μέτρα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή μεταχείριση των ζώων, πράγμα που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, και ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων μπορεί να ενταθεί από πολιτικές επιλογές όπως η επιβολή εμπορικού αποκλεισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας για την αναχαίτιση της αστάθειας των τιμών στις αγορές, γεγονός που αποθαρρύνει έντονα τους γεωργούς από τη συνέχιση της γεωργικής τους δραστηριότητας στην επικράτεια της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα των αγορών και οι επιλογές που οδήγησαν στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως χάρη στην ώθηση των συμφωνιών του ΠΟΕ ή διμερών εμπορικών συμφωνιών, επέτρεψαν μια μεγαλύτερη ρευστότητα στις αγορές αλλά συνέβαλαν επίσης στην ενίσχυση του φαινομένου της αστάθειας των τιμών στη γεωργία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και αύξηση του γεωργικού χρέους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 2.4 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ εξαφανίστηκαν μεταξύ 2005 και 2010, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές γεωργικών προϊόντων, ως σημείο συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης, είναι εκ φύσεως ασταθείς, ότι η παρουσία οικονομικών συντελεστών τείνει να ενισχύσει την αστάθεια αυτή και ότι η μικρή ευελιξία της παγκόσμιας ζήτησης σε τρόφιμα απέναντι στην προσφορά γεωργικών προϊόντων συντείνουν σε έναν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των πραγματικών ή εικαζόμενων ανισορροπιών στους συντελεστές της αγοράς, πράγμα που έχει ενίοτε αστραπιαίες συνέπειες στις τιμές των γεωργικών προϊόντων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματιστηριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και το συνακόλουθο κερδοσκοπικό παιχνίδι έχουν δυνητικά συνέπειες στις αγορές γεωργικών προϊόντων και ενδέχεται να συμβάλλουν στην αύξηση της ανισορροπίας τους και της αστάθειας των τιμών, με αποτέλεσμα οι γεωργικές πρώτες ύλες να χρησιμοποιούνται πλέον ως απλά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού· όπως κατέδειξαν οι τρομερές εξεγέρσεις πεινασμένων το 2008, η υπέρμετρη αυτή χρηματιστηριοποίηση μπορεί να αποβεί καταστροφική και είναι ηθικά καταδικαστέα όταν απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια των πλέον υποσιτιζόμενων και φτωχότερων πληθυσμών του πλανήτη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων γεωργών και καλλιεργητών κηπευτικών στην παγκόσμια αγορά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι σημαντικός για την οικονομία της ΕΕ και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν, σε περίπτωση χαμηλών τιμών, τα έσοδά τους, την επενδυτική τους ικανότητα και, κατά συνέπεια, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους να απειλούνται και παράλληλα η δυνατότητα των καταναλωτών να σιτιστούν και να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά μπορεί να υπονομεύεται από τις υψηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καταστάσεις κρίσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών είναι επιζήμια για την γεωργική δραστηριότητα και τους κλάδους των γεωργικών προϊόντων διατροφής, πράγμα που αποβαίνει σε βάρος των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ μπορεί επίσης να πλήξει με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα τον εφοδιασμό των καταναλωτών, την επισιτιστική ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της ΚΓΠ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών επηρεάζει την ικανότητα των αγροτών να επενδύουν και να δημιουργούν απασχόληση, γεγονός που αποθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τους νέους γεωργούς και την ανανέωση των γενεών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη γεωργία ως πηγή τροφίμων υψηλής ποιότητας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν οι γεωργοί λαμβάνουν κατάλληλη τιμή στο αγρόκτημα, η οποία να καλύπτει ολόκληρο το κόστος της βιώσιμης παραγωγής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της «ψηφιακής επανάστασης», η μεγαλύτερη διαφάνεια στις ευρωπαϊκές αγορές και η έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων εργαλείων, στον περιορισμό της αστάθειας των αγορών και των τιμών μέσω της βελτιωμένης και πιο αντικειμενικής πρόσβασης των οικονομικών φορέων στην ανάπτυξη των γεωργικών αγορών, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των εισοδημάτων των γεωργών και στην πάταξη της κερδοσκοπίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ, όπως μεταρρυθμίστηκε το 2013, περιλαμβάνει εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2% του προϋπολογισμού του δεύτερου πυλώνα και το 0,4% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ δαπανώνται σήμερα για τα εν λόγω εργαλεία·

Τρέχουσα κατάσταση και στόχοι

1.  εκτιμά ότι η έκθεση των αγροτών στην αστάθεια των τιμών θα βαίνει αυξανόμενη για διάφορους λόγους όπως η αστάθεια και οι ατέλειες των γεωργικών αγορών, η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση της πολυπλοκότητας των αγορών γεωργικών προϊόντων, η έντονη διακύμανση της προσφοράς εξαιτίας της κλιματικής αστάθειας, η αύξηση των υγειονομικών κινδύνων και οι αβέβαιες ισορροπίες στον επισιτιστικό τομέα·

2.  θεωρεί αναγκαίο να υιοθετήσει μια πιο τολμηρή και συνεκτική πολιτική, με στοχευμένα μέσα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολυλειτουργική, βιώσιμη γεωργική παραγωγή σε όλη την Ένωση σε συνδυασμό με δίκαιες και αποδοτικές τιμές, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις για τους παράγοντες εκείνους του τομέα που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών·

3.  διαπιστώνει ότι όλοι οι κλάδοι της γεωργίας δεν είναι εξίσου εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών και ότι η εμβέλεια των εργαλείων των δημόσιων πολιτικών ή των στρατηγικών άμβλυνσης των οικείων παραγόντων πρέπει να είναι προσαρμοσμένη σε κάθε τομέα και στους πραγματικούς, σημερινούς και μελλοντικούς, κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες·

4.  διαπιστώνει ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει τη στρατηγική υποστήριξή της στη γεωργία, οι ανταγωνιστές της στην παγκόσμια αγορά, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Κίνα, διαθέτουν ένα πολύ σημαντικό και αυξανόμενο δημόσιο προϋπολογισμό για την ανάπτυξη νέων μοντέλων πολιτικής για την αντιμετώπιση κινδύνων και την πρόβλεψη μέσων για την προστασία των γεωργών τους από τις συνέπειες της αστάθειας των τιμών·

5.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη γεωργική δύναμη που στηρίζει τη γεωργική πολιτική της σε αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή ενισχύσεις ενώ ταυτόχρονα καταργεί, με την πάροδο των ετών, τις στρατηγικές της ενισχύσεις στην γεωργία·

6.  επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο νομοσχέδιο για τη γεωργία του 2014 (Farm Bill 2014), έχουν αναπτύξει ειδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για διάφορους γεωργικούς τομείς·

7.  επισημαίνει ότι η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί σταθερά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι βασικοί στόχοι της για διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους γεωργούς και σταθερό και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές παραμένουν σε ισχύ·

8.  τονίζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι μια ευρωπαϊκή κοινή πολιτική έχει αποφασιστική σημασία για έναν τομέα που είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας των τροφίμων και που διαδραματίζει καίριο ρόλο για τη χρήση των φυσικών πόρων και την βιώσιμη οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης συνεργειών μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ·

10.  σημειώνει ότι οι πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ έχουν σχεδόν πλήρως αποσυνδέσει τις άμεσες ενισχύσεις από την παραγωγή, έχουν συνεχίσει τη διαδικασία της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων και έχουν ενσωματώσει τους κοινωνικούς και, ιδίως, τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς σε μεγαλύτερο βαθμό·

11.  σημειώνει με ανησυχία τη μείωση, με την πάροδο των ετών, των πόρων της ΚΓΠ, ιδίως αυτών που ενεργοποιούνται για δράσεις υπαγόμενες στην κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ), ανοίγοντας την προοπτική της επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ και υπονομεύοντας τις δίκαιες συνθήκες και τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ·

12.  τονίζει ότι τα μέσα ετήσια εισοδήματα των αγροτών της ΕΕ έχουν παραμείνει στάσιμα ή έχουν υποχωρήσει κατά τα τελευταία 10 έτη, ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την απειλή της απώλειας πολλών θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

13.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ·

14.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τον πολύ βραδύ ρυθμό υλοποίησης των εργαλείων της ενιαίας ΚΟΑ για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της αστάθειας των τιμών και τη διαχείριση της αποδιοργάνωσης της αγοράς·

15.  τονίζει ότι τα περισσότερα μέσα διαχείρισης των κινδύνων, ταμεία αλληλοβοήθειας, εργαλεία σταθεροποίησης των εισοδημάτων και ασφαλιστικά εργαλεία, τα οποία χορηγήθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζονται άνισα και με περιορισμένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό·

16.  συνιστά, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μέτρα του δεύτερου πυλώνα, προκειμένου να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και να επιδιωχθεί η στενότερη συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών στη διαδικασία εφαρμογής·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση για τα αίτια της περιορισμένης χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και της μη βέλτιστης υλοποίησης της ενιαίας ΚΟΑ, με σκοπό την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΓΠ, μαζί με το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, εφόσον αποτελούν αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και ζωτικής σημασίας συνιστώσα για την εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών και κάποιας οικονομικής σταθερότητας γι’ αυτούς·

19.  τονίζει, ωστόσο, ότι η ισχύουσα ΚΓΠ, η οποία στερείται κατάλληλων και αποτελεσματικών εργαλείων, δεν έχει αντιμετωπίσει με επάρκεια τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα που έχει παρατηρηθεί στις αγορές γεωργικών προϊόντων, ούτε έχει επιτρέψει στους γεωργούς να ανταποκριθούν στα μηνύματα της αγοράς ή να αναπτύξουν λύσεις για την αντιμετώπιση των μεταβολών των τιμών·

20.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως δράση για τη στήριξη του γεωργικού τομέα στις εξόχως απόκεντρες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπου το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή, τη συγκομιδή και την εμπορία προϊόντων εκτός των περιοχών όπου έχουν παραχθεί είναι πολύ υψηλότερο απ’ ό, τι σε άλλες περιοχές, και να προβλέψει ειδικούς δείκτες για την ενεργοποίηση μέτρων που θα λειτουργούν ως πλέγμα ασφάλειας για τις αγορές γεωργικών προϊόντων σε αυτές τις περιοχές·

21.  θεωρεί ότι η επισιτιστική αυτονομία και ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, πρέπει να παραμείνουν στρατηγικοί στόχοι για τη μελλοντική ΚΓΠ, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί επειγόντως ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς·

22.  θεωρεί ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους ευρωπαίους γεωργούς, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς εκτεθειμένοι στην αστάθεια των τιμών και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα των αγορών και των τιμών, καθώς και από επαρκείς δημόσιους πόρους και μέτρα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων·

23.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των νέων γεωργών και των νεοεισερχόμενων στον κλάδο για την εξασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής γεωργίας·

Προτάσεις

Οργάνωση των κλάδων και συμβασιοποίηση

24.  θεωρεί ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της τροφικής αλυσίδας, ιδίως λόγω της ολοένα μεγαλύτερης συγκέντρωσης του τομέα και των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε φορείς όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι δικές τους ενώσεις ή διεπαγγελματικές οργανώσεις·

25.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την τη συμβασιοποίηση προσαρμόζοντας, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ στις ειδικές ανάγκες του γεωργικού τομέα, με ενιαίους κανόνες και εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη·

26.  τονίζει ότι η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών πρέπει να ενισχυθεί στην τροφική αλυσίδα, μέσω τυποποιημένων, διαφανών, ισορροπημένων και συλλογικών συμβάσεων, προκειμένου να είναι σε θέση οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να βελτιώσουν την σταθερότητα του εισοδήματός τους, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να επενδύσουν στην καινοτομία·

27.  τονίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν επαρκή διάρκεια και να καθορίζουν τις τιμές, τις προθεσμίες πληρωμής και άλλους όρους για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων·

28.  θεωρεί ότι οι γεωργοί στους διάφορους γεωργικούς τομείς θα πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται συλλογικά τους όρους των συμβάσεων μέσω οργανώσεων παραγωγών, μεγέθους ανάλογου αυτών των ομάδων βιομηχάνων ή διανομέων με τους οποίους διαπραγματεύονται·

29.  επισημαίνει ότι οι δυνατότητες που παρέχουν οι μακρύτερης διάρκειας συμβάσεις για ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, οι προθεσμιακές συμβάσεις, οι συμβάσεις σταθερού περιθωρίου και η ευχέρεια «κλειδώματος» των τιμών που αντικατοπτρίζει το κόστος παραγωγής για μία ορισμένη χρονική περίοδο θα μπορούσαν να προσφέρουν στους παραγωγούς ένα εργαλείο με το οποίο να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών στα περιθώριά τους·

30.  πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης νέων μηχανισμών στις συμβατικές σχέσεις και επίσης να διατίθενται εργαλεία διαμεσολάβησης όσον αφορά τις συμβάσεις·

31.  σημειώνει ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και το διάλογο μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (παραγωγών, μεταποιητών και διανομέων), διευκολύνουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κοινών πρωτοβουλιών που βοηθούν τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα τις αγορές και την παραγωγή, προωθούν τις ορθές πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς, προβλέπουν τις δυνατότητες παραγωγής, συμβάλλουν στη βελτίωση της διαχείρισης της προσφοράς και καταρτίζουν τυποποιημένες συμβάσεις που είναι συμβατές με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ·

32.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις διεπαγγελματικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ, να υπερασπιστούν από κοινού τα συμφέροντα των παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε τομείς με πιο έντονο προσανατολισμό προς τις διασυνοριακές αγορές, όπως είναι ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών·

33.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκοί συνεταιρισμοί στην συνένωση και παροχή συνδρομής στους παραγωγούς προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην αξιακή αλυσίδα, και θεωρεί αναγκαίο να τους ενθαρρύνει ώστε να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στους τομείς της γεωργίας, αμβλύνοντας, ως εκ τούτου, τις επιπτώσεις της υπερβολικής αστάθειας της αγοράς·

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

34.  συνιστά να αναπτυχθούν περαιτέρω τα εργαλεία διαχείρισης κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κινδύνων και κυρίως οι διάφοροι τύποι ασφάλισης έναντι κινδύνων για την γεωργική παραγωγή, τα εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος, οι μηχανισμοί ατομικών αποθεματικών και τα ταμεία αλληλοβοήθειας, σε μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της αστάθειας των τιμών και να ενθαρρυνθεί η διαχείριση βάσει προβλέψεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

35.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και να αναπτύξει νέα εργαλεία, τα οποία θα πρέπει όχι μόνο να είναι δίκαια, αποτελεσματικά και δραστικά, αλλά και προσιτά από οικονομική άποψη και προσβάσιμα για τους γεωργούς, με σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την αστάθεια των τιμών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να θέσει τις βάσεις για μια συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ·

36.  υπογραμμίζει ότι αυτά τα εργαλεία, παράλληλα με το σύστημα άμεσων ενισχύσεων, πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας περιορίζοντας συγχρόνως την ανάγκη για εκ των υστέρων διαχείριση των κρίσεων·

37.  θεωρεί ότι η τομεακή διαχείριση των ταμείων αλληλοβοηθείας, που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών, μπορεί να σταθεροποιήσει τα εισοδήματα των αγροτών σε κάποιο βαθμό εφόσον τα περιθώρια κέρδους για τα προϊόντα τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις·

38.  θεωρεί, ακόμη, ότι τα ταμεία αλληλοβοήθειας δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τη στήριξη που παρέχεται από την Ένωση και πρέπει να συνδυάζονται με εθνική ενίσχυση·

39.  καλεί επίσης την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες μέσω της παροχής κινήτρων για τη σύσταση τέτοιων ταμείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε μελλοντικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να συνάδει, και, κατά περίπτωση να συμπληρώνει, τα συστήματα ασφάλισης που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη·

40.  θεωρεί ότι η αστάθεια των τιμών μπορεί επίσης να αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την αστάθεια της αγοράς στις οικείες φορολογικές διατάξεις, επιτρέποντας στους γεωργούς τη δημιουργία μηχανισμών ατομικών αποθεματικών που θα μπορούσαν να είναι αφορολόγητοι·

41.  θεωρεί ότι οι γεωργοί είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων παραγόντων στις αγορές, ιδίως εκείνοι που έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεών τους·

42.  θεωρεί περαιτέρω ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή τα εργαλεία της ΚΓΠ, όπως η αποτελεσματική βοήθεια ταμειακών ροών ή το σύστημα προληπτικών αποταμιεύσεων, προκειμένου να μην απολεσθεί η ώθηση για επενδύσεις·

43.  τονίζει το γεγονός ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην καινοτομία μόνο όταν το κόστος κεφαλαίου είναι χαμηλό και υπάρχει ρευστότητα σε κάποιο βαθμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένα σταθερό εισόδημα είναι μία από τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια·

44.  σημειώνει ότι ο ρόλος και οι δραστηριότητες του τραπεζικού τομέα επηρεάζουν έντονα τους παραγωγούς και ότι τα αυξανόμενα επίπεδα γεωργικού χρέους επιφέρουν πρόσθετες επιβαρύνσεις στον τομέα, σε περιόδους αστάθειας των τιμών·

45.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η καλύτερη ενημέρωση των γεωργών σχετικά με το αποφασιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα·

46.  θεωρεί ότι οι γεωργοί και οι γεωργικές ενώσεις πρέπει να έχουν καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων, ενώ ταυτόχρονα να προβλέπονται γι’ αυτούς μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την διαχείριση κινδύνων, τα στοιχεία της αγοράς, τα περιθώρια και την αστάθεια των τιμών·

47.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθώς και τις γεωργικές ενώσεις, ένα σχέδιο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου στον πυλώνα ΙΙ και στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ·

48.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν τις ως άνω πτυχές στα οικεία προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

49.  πιστεύει ότι ένας από τους τρόπους για την σταθεροποίηση των αγορών και τη μείωση της αστάθειας των τιμών είναι η διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

Παρατηρητήρια αγορών και τιμών γεωργικών προϊόντων

50.  θεωρεί ότι οι γεωργικές αγορές πρέπει να είναι διαφανείς, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της πιο έγκαιρης δημοσίευσης υφισταμένων πληροφοριών σχετικά με τις τιμές και το κόστος, πληροφορίες που θα είναι εύκολα προσβάσιμες και χρήσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως τη διανομή, περιορίζοντας έτσι την κερδοσκοπία και την αστάθεια των τιμών·

51.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η διαφάνεια των τιμών από μόνη της δεν θα συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργών έναντι της αστάθειας των τιμών, ούτε θα επιλύσει δομικά ελαττώματα στην οργάνωση των αγορών, όπως οι ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης· 

52.  ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των γεωργικών προϊόντων·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση πρόσθετων μέσων παρακολούθησης της αγοράς σε άλλους τομείς·

54.  τονίζει το σημαντικό πλεονέκτημα για τους αγρότες να γνωρίζουν τη διαμόρφωση και τη διακύμανση των τιμών καθώς και τις τάσεις όσον αφορά την προσφορά, κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

55.  συνιστά τη θέσπιση ευρωπαϊκών γεωργικών παρατηρητηρίων τιμών, που θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα, από την τιμή παραγωγού έως την τελική τιμή πώλησης, προκειμένου να παρέχουν συνεχή ανάλυση των γεωργικών αγορών ανά επί μέρους τμήμα·

56.  συνιστά τη συμμετοχή των οικονομικών συντελεστών κατά την υποβολή, ανά μήνα ή ανά δίμηνο, ενημερωμένων και κατάλληλων στοιχείων για τις διακυμάνσεις και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις, με βάση τις ειδικές ανάγκες του οικείου τομέα·

57.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τους αναγκαίους πόρους για τα παρατηρητήρια που θα τους επιτρέψουν να προβαίνουν σε συστάσεις, και όχι απλώς να παρακολουθούν τις εν λόγω διακυμάνσεις·

Εργαλεία για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων

58.  εκτιμά ότι τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης κρίσεων της ΚΓΠ (δημόσια παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση) δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

59.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναπτύξει εργαλεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που συνδυάζονται και/ή αλληλοσυμπληρώνονται, μαζί με ένα ειδικά προσαρμοσμένο, δεσμευτικό μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και να αντιμετωπισθούν οι κρίσεις της αγοράς·

60.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει ήδη στη διάθεσή της στο πλαίσιο της ενιαίας ΚΟΑ για την αντιμετώπιση κρίσεων·

61.  εκφράζει τη λύπη του για τη περιορισμένη χρήση του αποθεματικού κρίσεων, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών κανόνων, ιδίως της αρχής της ενιαυσιότητας, και του περιθωρίου εκτίμησης που διαθέτει η Επιτροπή για την ενεργοποίησή του·

62.  ζητεί, ως εκ τούτου, να συσταθεί το αποθεματικό για τις κρίσεις εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ και να χρησιμεύσει ως πηγή χρηματοδότησης των μέσων διαχείρισης κρίσεων·

63.  θεωρεί τα αντικυκλικά μέτρα ως εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, σε συνδυασμό με τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, μέσω των οποίων η ΕΕ μπορεί να παρέμβει στις γεωργικές αγορές σε περιπτώσεις κρίσης «ανωτέρας βίας» ούτως ώστε να αποφεύγονται οι σημαντικές περικοπές τιμών·

64.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το πώς να αναπτυχθούν μηχανισμοί για την πρόληψη και την καταπολέμηση κρίσεων λόγω της αστάθειας των τιμών με την χρήση αντικυκλικών ενισχύσεων και να προβλέψει μεγαλύτερη ευελιξία στους ετήσιους προϋπολογισμούς, εντός των ορίων του πολυετούς χρηματοδοτικού κονδυλίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αντικυκλικές ενισχύσεις·

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι ευρωπαίοι γεωργοί είναι όλο και πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Η γεωργική δραστηριότητα εξαρτάται από βιολογικές διεργασίες. Είναι, ως εκ τούτου, εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες και επηρεάζεται από τις φυτικές και ζωικές ασθένειες(1) – φυσικούς παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των γεωργών. Η διακύμανση της επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι επομένως πολύ πιο αβέβαιη από εκείνη άλλων τομέων της οικονομίας. Η εισοδηματική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά κυρίως τις επενδύσεις και τις καινοτομίες και είναι ικανή να υπονομεύσει την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Επί πλέον, οι διακυμάνσεις στην παραγωγή σημαίνουν ότι οι γεωργικές αγορές έχουν μια εγγενή τάση να είναι ασταθείς. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μια υπερβολική αστάθεια δεν ωφελεί ούτε τους παραγωγούς (επηρεάζοντας τις ενδείξεις της αγοράς και καθιστώντας αβέβαια τα εισοδήματα) ούτε τους καταναλωτές (επηρεάζοντας την επιλογή της τροφής τους).

Η αστάθεια είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο, με πολλαπλά και συχνά διαμφισβητούμενα αίτια. Μετά την άνοδο των γεωργικών τιμών που παρατηρήθηκε το 2007-2008 στις διεθνείς αγορές και τη μεγάλη αστάθεια που προκλήθηκε από αυτήν, το εν λόγω φαινόμενο βρέθηκε στον πυρήνα της διεθνούς πολιτικής ατζέντας(2), λόγω κυρίως των πιθανών επιπτώσεών του στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια(3). Έτσι λοιπόν η G-20 ενέκρινε το 2011 ένα Σχέδιο δράσης για την αστάθεια των τιμών των τροφίμων και τη γεωργία, από το οποίο προέκυψε το Σύστημα πληροφόρησης των γεωργικών αγορών (AMIS/SIMA) που αποσκοπεί στο να βελτιώσει τη διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων(4).

Είναι πιθανό ότι τα επόμενα χρόνια θα βιώσουμε μια πιο μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές καθώς και πιο σημαντικούς οικονομικούς και κλιματικούς κινδύνους. Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών σε γεωργικά προϊόντα εμπεριέχει υγειονομικούς κινδύνους (διάδοση ασθενειών) ή ακόμη κινδύνους εξωγενών κλυδωνισμών στην προσφορά ή τη ζήτηση συνδεόμενους με τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του εμπορίου, της διπλωματίας ή της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Κατά συνέπεια, ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον επιβεβαιώνεται και από τη βαθμιαία διάχυση των εν λόγω εργαλείων στις γεωργικές πολιτικές και ειδικότερα στο Farm Bill 2014 (την γεωργική πολιτική των ΗΠΑ) και στη νέα ΚΓΠ της περιόδου 2014-2020.

ΚΓΠ και αστάθεια

Στην αρχή, η ΚΓΠ χαρακτηρίστηκε από την έντονη ρύθμιση των αγορών. Στον πυρήνα του αρχικού συστήματος ήταν οι εγγυημένες τιμές. Με τις τιμές αυτές, οι γεωργοί είχαν τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση κρίσης θα λάβουν μια ελάχιστη τιμή για τα προϊόντα τους.

Με τον καιρό, η ΚΓΠ υπέστη σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε διαδοχικούς κύκλους, οι οποίες αλλοίωσαν ριζικά τη λειτουργία της.

Ο πρώτος κύκλος (στον οποίο περιλαμβάνοντα οι μεταρρυθμίσεις McSharry του 1992 και Agenda 2000) αντικατέστησε τις εγγυημένες τιμές με άμεσες ενισχύσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή, ως βασικό μηχανισμό της ΚΓΠ.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση Fischler του 2003, που δρομολόγησε τη διαδικασία αποσύνδεσης των άμεσων ενισχύσεων (καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης). Η μεταρρύθμιση του 2009 η γνωστή ως «Check up» (διαγνωστικός έλεγχος) αποτέλεσε συνέχεια αυτής της τάσης και προκάλεσε κάποιες αναπροσαρμογές της ΚΓΠ σχετιζόμενες κυρίως με την εντεινόμενη αστάθεια των τιμών και των γεωργικών δαπανών. Κυρίως, εισήγαγε για πρώτη φορά ένα σύνολο μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων του πρώτου πυλώνα (ασφαλίσεις και ταμεία αλληλοβοήθειας για ζημίες στις καλλιέργειες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και ασθένειες ζώων – άρθρο 68 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Ο τρίτος κύκλος ξεκίνησε με τη μεταρρύθμιση του 2013, που καθόρισε την ΚΓΠ της περιόδου 2014-2020. Η τρέχουσα ΚΓΠ διατήρησε τη δομή των δυο πυλώνων. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθη μια νέα διάρθρωση του συστήματος των άμεσων ενισχύσεων (πιο στοχοθετημένη, πιο δίκαιη και πιο οικολογική), ανανεώθηκε το δίκτυ ασφαλείας εντός της ΚΟΑ και αναθεωρήθηκε η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές βαθμιαία έστρεψαν την ΚΓΠ προς τις αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκαν οι πρώτες σκέψεις σχετικά με τον πιθανό ρόλο των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων για την αντιμετώπιση της αστάθειας και τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων.

Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στην τρέχουσα ΚΓΠ

Η ΚΓΠ, όπως μεταρρυθμίστηκε το 2013, προτείνει ένα νέο σύνολο μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων του δεύτερου πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη)(5). Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα φάσμα από μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων στην παραγωγή ή στις αγορές ή για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων, μέσα από διάφορους μηχανισμούς (ασφαλίσεις και ταμεία αλληλοβοήθειας – άρθρο 36 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013). Τα κράτη μέλη επιλέγουν εάν θα τα ενσωματώσουν ή όχι στα (εθνικά ή περιφερειακά) προγράμματά τους αγροτικής ανάπτυξης. Τα άρθρα 37 έως 39 αφορούν τις ασφαλίσεις καλλιεργειών, ζώων και φυτών, τα ταμεία αλληλοβοήθειας και ένα νέο εργαλείο σταθεροποίησης των εισοδημάτων (υπό μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας).

Η δυνάμει των άρθρων 37 (ασφαλίσεις) και 38 (ταμεία αλληλοβοήθειας) στήριξη χορηγείται μόνο για την κάλυψη απωλειών που προκλήθηκαν από δυσμενές κλιματικό φαινόμενο ή ζωική ή φυτική ασθένεια ή προσβολή από παράσιτα ή περιβαλλοντικό συμβάν ή από μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών. Το εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος (άρθρο 39) αποτελεί την πρώτη εμφάνιση της ΚΓΠ στο πεδίο της ασφάλισης εισοδήματος, κατ’ εικόνα της τακτικής που υιοθετεί η αμερικανική γεωργική πολιτική. Η στήριξη χορηγείται μόνο όταν η μείωση του εισοδήματος υπερβαίνει το 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματος του συγκεκριμένου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

Να σημειωθεί ότι το δημόσιο δεν επιτρέπεται να συνεισφέρει στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των ταμείων αλληλοβοήθειας. Επί πλέον, η αντασφάλιση των ασφαλίσεων ή των ταμείων αλληλοβοήθειας δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης.

Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης κινδύνων από τα κράτη μέλη

Δεδομένου ότι τα νέα μέτρα διαχείρισης κινδύνων βρίσκονται στον δεύτερο πυλώνα, παραμένουν προαιρετικά για τα κράτη μέλη. Τα πρώτα μέτρα διαχείρισης κινδύνων που εισήχθησαν με το «Check up» (διαγνωστικό έλεγχο) σημείωσαν περιορισμένη επιτυχία, αφού λίγα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν αυτά τα νέα εργαλεία κατά την περίοδο 2007-2013.

Όσο για τα εργαλεία της τρέχουσας ΚΓΠ, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν από δώδεκα κράτη μέλη (εννέα σε εθνικό, τρία σε περιφερειακό επίπεδο). Συνολικά, 2,7 δις ευρώ δημόσιες δαπάνες αφιερώθηκαν σε αυτά (εκ των οποίων 1,7 δις προερχόμενα από τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης).

Αν και οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν μια αύξηση σε σχέση με εκείνες του μηχανισμού της παλαιάς ΚΓΠ, εντούτοις δεν αντιστοιχούν ακόμη παρά στο 0,4% των δαπανών της ΚΓΠ (και λιγότερο από το 2% των δαπανών του δεύτερου πυλώνα).

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκτιμά πως τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων του δεύτερου πυλώνα της τρέχουσας ΚΓΠ είναι άκρως ακατάλληλα για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την αστάθεια των τιμών στο εισόδημα των γεωργών.

Η εισηγήτρια εκτιμά πως η αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στη δραματική κατάσταση που πολλοί ευρωπαίοι γεωργοί βιώνουν σήμερα. Η εισηγήτρια εκτιμά πως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βρει λύσεις σε αυτό το φαινόμενο, κυρίως μέσω της ΚΓΠ.

Η εισηγήτρια φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα έγγραφο κατανοητό σε όλους τους γεωργούς και ικανό να προτείνει ιδέες προς εξέταση εν όψει της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Με αυτό το πνεύμα, η εισηγήτρια θέλησε να υιοθετήσει μια ρεαλιστική στάση και να προτείνει ένα κείμενο σύντομο, σαφές και συνοπτικό που να προβάλλει τρεις κεντρικές ιδέες:

•  ενισχυμένη τομεακή οργάνωση και συμβασιοποίηση,

•  καλύτερη προστασία του εισοδήματος των γεωργών με τη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που να είναι προσαρμοσμένα στην αστάθεια των τιμών,

•  μεγαλύτερη διαφάνεια των αγορών με τη δημιουργία παρατηρητηρίων τιμών.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι, για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο αλλά κυρίως στους πολίτες εν γένει και στους γεωργούς ειδικότερα, πρέπει να υιοθετήσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, που να περιοριστεί σε ένα μόνο θέμα: τα εργαλεία που θα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια των τιμών.

Πρόθεση της εισηγήτριας είναι όντως να αποφύγει όσο το δυνατόν να «πνίξει» το θέμα της αστάθειας μέσα στο πλήθος των άλλων θεμάτων που συνδέονται με τις γεωργικές αγορές. Για να είναι αποτελεσματικό και σαφές το τελικό μήνυμα που θα στείλει το Κοινοβούλιο, η εισηγήτρια επέλεξε λοιπόν να εστιασθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στο θέμα της έκθεσης.

Επομένως, η εισηγήτρια δεν προτείνει μέτρα διαχείρισης κρίσεων. Είναι ένα διαφορετικό θέμα που μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο ενός άλλου κοινοβουλευτικού εγγράφου. Με αυτή τη λογική, η εισηγήτρια επέλεξε να μη θίξει το θέμα των αντικυκλικών πληρωμών, που θεωρούνται μέτρα διαχείρισης μιας κρίσης.

Ομοίως, η εισηγήτρια εκτιμά πως η διαμόρφωση και ο καθορισμός του επιπέδου των τιμών είναι ένα διαφορετικό θέμα και επομένως δεν ασχολείται με το ζήτημα της πτωτικής τάσης των τιμών που έχει διαπιστωθεί στις γεωργικές αγορές.

(1)

Πέμπτη έκθεση αξιολόγησης για την αλλαγή του κλίματος, GIEC 2014.

(2)

‘How to tackle price and income volatility for farmers? An overview of international agricultural policies and instruments’ (Farm Europe, 2016).

(3)

‘The 2024 prospects for EU agricultural markets: drivers and uncertainties’ (Tassos Haniotis, 2014).

(4)

Δήλωση Υπουργών, G20, 2011.

(5)

Άρθρα 37, 38, 39, 40 και 41, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (7.9.2016)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές

(2016/2034(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξάρσεις ακραίας αστάθειας των τιμών στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊόντων προμηνύουν διαρκώς ενισχυόμενες και ολοένα και συχνότερες απειλές για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και μεγαλύτερη τρωτότητα ης αγοράς, υπονομεύουν τις επενδύσεις και τον εκσυγχρονισμό και αποθαρρύνουν τους νεοεισερχόμενους και την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα αστάθειας των τιμών και των εισοδημάτων για τους αγρότες σχετίζονται με τις θεμελιώδεις αρχές της αγοράς, την προσφορά και τη ζήτηση, η επίδραση των οποίων είναι αισθητή από τη δεκαετία του '90 λόγω μιας προσέγγισης της γεωργίας με τις αγορές, και αυτό τόσο μέσω της απορρύθμισης των κοινών οργανώσεων αγοράς της ΚΓΠ όσο και μέσω ενός πιο μεγάλου ανοίγματος της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης στις διεθνείς αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αστάθεια των τιμών και των εισοδημάτων μπορεί να ενταθεί εξαιτίας άλλων μακροοικονομικών μεταβλητών, του ευρύτερου πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου, και της κερδοσκοπίας επί των γεωργικών προϊόντων, τα οποία, όταν πωλούνται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, είναι εκτεθειμένα απέναντι στις διαταραχές σε συναφείς αγορές πρώτων υλών (όπως είναι οι αγορές ενέργειας και μετάλλων)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια των τιμών αυξάνει την αδυναμία προβλεψιμότητας των εισοδημάτων των γεωργών και προξενεί απόγνωση στους ευρωπαίους γεωργούς των οποίων το κόστος παραμένει υψηλό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση οφείλεται σε μια ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων και στην επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στα επίπεδα της γεωργικής παραγωγής, καθώς και σε διαρθρωτικούς παράγοντες όπως είναι οι τιμές της ενέργειας και των λιπασμάτων, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τα επιτόκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες θα πρέπει να παροτρυνθούν να ασκήσουν καλύτερο έλεγχο της χρήσης των συντελεστών παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις τους που είναι ακριβοί για αγορά και μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γαλακτοπαραγωγοί έχουν υποστεί βαρειές απώλειες λόγω του ρωσικού εμπάργκο, καθώς και τη σοβαρή ξηρασία του 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο μέρος των εκμεταλλεύσεων καταδικάζεται σε βαριά πρόστιμα λόγω υπέρβασης των ποσοστώσεων γάλακτος για την περίοδο 2014/2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραγωγοί χοίρειου κρέατος βρίσκονται, εδώ και πολλούς μήνες, αντιμέτωποι με πτώση του επιπέδου των τιμών αγοράς, η οποία προκλήθηκε τόσο από το ρωσικό εμπάργκο όσο και, κυρίως, από την αφρικανική πανώλη των χοίρων·

1.  τονίζει ότι η ΕΕ είναι ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων διατροφής στον κόσμο, αλλά οι δυνατότητες χρήσης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΚΓΠ για συνεισφορά στα συστήματα ασφάλισης, αμοιβαίων κεφαλαίων και σταθεροποίησης των εισοδημάτων των αγροτών δεν έχουν φέρει ιδιαίτερα αποτελέσματα·

2.  σημειώνει ότι οι άμεσες πληρωμές εξακολουθούν να παρέχουν κάποιο βαθμό οικονομικής σταθερότητας στους γεωργούς, ιδίως κατά τις μακρές περιόδους χαμηλών τιμών· θεωρεί ότι οι άμεσες πληρωμές έχουν επιδείξει καλύτερη οικονομική απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη πρακτική άμεσης παρέμβασης στην αγορά· υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες πληρωμές πρέπει να παραμείνουν ένα μέσο της ΚΓΠ και μετά το 2020, προκειμένου να στηρίξουν και να σταθεροποιήσουν τα γεωργικά εισοδήματα, να αντισταθμίσουν το κόστος που σχετίζεται με τον σεβασμό των υψηλών προτύπων της Ένωσης (σε ό,τι αφορά τις μεθόδους παραγωγής, και ειδικότερα τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις) και να διατηρήσουν τη γεωργική παραγωγή στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες· υπογραμμίζει επίσης ότι οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να χρησιμεύσουν για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας του γεωργικού τομέα, καθώς για τη διατροφική και περιβαλλοντική ασφάλεια· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναβάθμιση των ποσοστών άμεσης πληρωμής είναι ουσιώδης για να διασφαλιστούν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της Ένωσης, καθώς και για μια αειφόρο εκμετάλλευση·

3.  ζητεί βελτιωμένες συνέργειες μεταξύ της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια, την παροχή νερού, τη χρήση γης, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, καθώς και την ανάπτυξη απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών·

4.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια των γεωργικών αγορών, προκειμένου οι πληροφορίες για τις τιμές να είναι προσβάσιμες σε όλους τους συντελεστές, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης ενός διαφανούς συστήματος για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών των γεωργικών προϊόντων από την παραγωγή έως τη διανομή·

5.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνκές αρχές και τις ομάδες γεωργών για τη δημιουργία ενός συστήματος για την προστασία των εισοδημάτων των αγροτών μέσω μιας ευρύτερης χρήσης εργαλείων «διαχείρισης κινδύνου», όπως οι ασφαλίσεις και τα ταμεία αλληλοβοήθειας, αλλά ως συμπλήρωμα εργαλείων διαχείρισης και πρόληψης των κρίσεων, τροποποιώντας τις μέχρι τώρα προσπάθειες στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020· θεωρεί ότι κάθε μελλοντικό σύστημα διαχείρισης των κινδύνων θα πρέπει να σέβεται, συμπληρώνοντας εν ανάγκη, τα καθεστώτα ασφάλισης που υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγεται η θέση υπό αμφισβήτηση όσων έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα·

6.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της υπέρμετρης αστάθειας των τιμών απαιτεί λύσεις που συνίστανται σε νέες δράσεις αποβλέπουσες στην καλύτερη λειτουργία των αγορών και βασιζόμενες στην ενεργοποίηση ενός συνόλου εργαλείων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δηλώνει ότι, όπως μας έχουν δείξει οι πολύ σοβαρές γεωργικές κρίσεις που βιώνουμε, φαίνεται απαραίτητο να θεσπιστούν εντός της προσεχούς ΚΓΠ νέοι μηχανισμοί πρόληψης των κρίσεων και προσαρμογής των αγορών, οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των προϊόντων, να είναι ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και ενεργοποιήσιμοι ταχέως, και να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διόρθωση σημαντικών αναταράξεων στις αγορές·

7.  ζητεί να εξετασθεί η χρησιμοποίηση των κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού (ήτοι τα αποθεματικά κρίσης) ως πηγών χρηματοδότησης των μέτρων της Επιτροπής για τη βελτίωση της κατάστασης στις γεωργικές αγορές·

8.  ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χάρτη που να παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα γεωργικών προϊόντων στην αγορά, από την παραγωγή έως τη διανομή τους·

9.  θεωρεί ευκταίο να δημιουργηθεί μια υποχρεωτική προληπτική αποταμίευση από τους γεωργούς, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού αποθεματικού κρίσης, για την κάλυψη κάθε είδους κινδύνων, χάρη σε ένα μέρος των άμεσων ενισχύσεων, εις τρόπον ώστε να εξοικονομούνται τις καλές χρονιές ορισμένα μέσα, τα οποία θα κινητοποιούνται στις δύσκολες περιόδους·

10.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση των ποσοστών άμεσης πληρωμής μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί εχέγγυο για ίδιες συνθήκες στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη συνέχιση της χρήσης των γεωργικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

11.  θεωρεί ότι οι διατροφικές ανθρωπιστικές ενισχύσεις μπορούν να αποτελέσουν το μέσο ώστε να διασφαλισθεί για τους παραγωγούς ένας ρόλος χρήσιμου διχτυού ασφαλείας·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων με τη δημιουργία ευρωπαϊκών παρατηρητηρίων των γεωργικών τιμών στους διάφορους τομείς, μέσω της βελτίωσης του ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων (FPMT) και της αντιμετώπισης των κερδοσκοπικών ενεργειών επί των γεωργικών προϊόντων· θεωρεί ότι μια έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να αντιδρούν στην αστάθεια της αγοράς και να προβαίνουν σε ανάλογους σχεδιασμούς·

13.  ζητεί να ενισχυθούν και να καταστούν ταχύτερα τα μέσα παρέμβασης για τη στήριξη των γεωργικών εισοδημάτων στις περιοχές οι οποίες πλήττονται από σοβαρές φυσικές καταστροφές.

14.  θεωρεί ότι η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να στοχεύει στο να λαμβάνουν οι γεωργοί την κατάρτιση και την εκπαίδευση που απαιτούνται ώστε να κάνουν καλή χρήση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους γεωργούς να προβλέπουν και να διαχειρίζονται καλύτερα την αστάθεια των τιμών·

15.  ζητεί συγκεκριμένα εργαλεία για τη μείωση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων που έχει η αστάθεια των τιμών για τους ευρωπαίους γεωργούς·

16.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει την κάλυψη των κινδύνων των παραγώγων ευρωπαϊκών αγορών γεωργικών πρώτων υλών και τη σχετική υποδομή τους στις φυσικές γεωργικές αγορές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.8.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Giovanni La Via, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Coburn, Estefanía Torres Martínez


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

11

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Florent Marcellesi, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Gabriel Mato, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου