ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Комисия по култура и образование
Докладчик: Мирча Диакону
(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/0259(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0340/2016
Внесени текстове :
A8-0340/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0543),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0352/2016),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 12 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по бюджети (A8-0340/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Позоваване 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид становището на Комитета на регионите16,

като взеха предвид резолюцията на Комитета на регионите16,

__________________

__________________

16ОВ С , , стр. .

16ОВ С , , стр. .

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Културното наследство може да изиграе важна роля за сближаването на ниво общност във времена, когато културното многообразие в европейските общества се засилва. Прилагането на нови подходи, при които се стимулира участието, и на нови междукултурни подходи към политиките в областта на културното наследство и образователните инициативи, с които се придава еднакво значение на всяко културно наследство, имат потенциал за засилване на доверието, взаимното признаване и социалното сближаване.

(11)  Културното наследство може да изиграе важна роля за сближаването на ниво общност във времена, когато културното многообразие в европейските общества се засилва. Обектите, на които е присъден Знакът за европейско наследство, имат силно европейско измерение, тъй като са избрани заради ролята си в европейската история. Като такива те символизират европейските идеали, ценности, история и интеграция и сближават още повече Съюза и неговите граждани. Заедно с Европейските столици на културата тези обекти повишават чувството за принадлежност на европейските граждани към общо културно пространство. Поради това следва се търси взаимно допълване с Европейската година на културното наследство. Прилагането на нови подходи, при които се стимулира участието, и на нови междукултурни подходи към политиките в областта на културното наследство и образователните инициативи, с които се придава еднакво значение на всяко културно наследство, като в същото време се зачита свободата на изкуствата, в съответствие с член 13 от Хартата на основните права на Европейския съюз, имат потенциал за засилване на доверието, взаимното признаване и социалното сближаване.

Изменение    3

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с целите на Европейската програма за култура общите цели на Европейската година са насърчаване и подкрепа по-специално чрез обмяна на опит и добри практики на усилията на Съюза, държавите членки и регионалните и местните органи за защита, опазване, повторно използване, развитие, остойностяване и насърчаване на европейското културно наследство в Европейския съюз (ЕС). По-конкретно:

1.  Основната цел на Европейската година е честването на европейското културно наследство като общ ресурс, който е резултат от вековна история и взаимодействието между държавите членки, както и между европейските народи. В съответствие с целите на Европейската програма за култура другите цели на Европейската година са насърчаване и подкрепа по-специално чрез обмяна на опит и добри практики на усилията на Съюза, държавите членки и регионалните и местните органи за защита, опазване, повторно използване, развитие, остойностяване и насърчаване на европейското културно наследство в Европейския съюз (ЕС). По-конкретно:

Изменение    4

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Тя ще способства за повишаването на приноса на европейското културно наследство към икономиката и обществото чрез своя пряк и непряк икономически потенциал. Този аспект включва капацитета за подкрепа на културните и творческите индустрии и стимулира творчеството и иновациите, насърчава устойчивия туризъм, засилва социалното сближаване и създава дългосрочна заетост;

б)  Тя ще способства за повишаването на приноса на европейското културно наследство към икономиката и обществото чрез своя пряк и непряк икономически потенциал. Този аспект включва капацитета за подкрепа на културните и творческите индустрии, на малки и средни предприятия, както и на малки и големи по мащаб проекти, и стимулира творчеството и иновациите, насърчава устойчивия туризъм, засилва социалното сближаване и създава дългосрочна заетост;

Изменение    5

Предложение за решение

Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  През първото тримесечие на 2017 г. Комисията ще създаде работна група с участието на Европейския парламент и съответните заинтересовани лица. До 31 декември 2017 г. работната група ще представи работен план, в който подробно са изложени предвидените за 2018 г. дейности, включително съответното разпределение на бюджетни средства, както и визуалната идентичност за Европейската година. Работната група установява редица водещи инициативи, които ще се изпълнят в рамките на Европейската година.

Изменение    6

Предложение за решение

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Координация на национално равнище

Координация на равнището на държавите членки

Изменение    7

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка назначава национален координатор, натоварен с организирането на нейното участие в Европейската година. Координаторът осигурява координацията на съответните дейности на национално равнище.

Компетентните органи в държавите членки си сътрудничат с институциите на Съюза с цел гарантиране на правилното изпълнение на Европейската година и увеличаване на нейното въздействие чрез допълнителни дейности, участие на общността и дейности по разпространение. Всяка държава членка назначава координатор, натоварен с организирането на нейното участие в Европейската година. Координаторът осигурява координацията на съответните дейности на равнището на държавите членки.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията свиква работни срещи на националните координатори за координиране на дейностите, свързани с Европейската година, и за обмен на информация по изпълнението на национално и европейско равнище.

Комисията свиква работни срещи на координаторите на равнището на държавите членки и представителите на Европейския парламент за координиране на дейностите, свързани с Европейската година, и за обмен на информация по изпълнението на равнището на държавите членки и на Съюза. При координацията на Европейската година на равнището на Съюза се следва хоризонтален подход в рамките на Комисията, като се осигурява участието на всички съответни генерални дирекции под координацията на генерална дирекция „Образование и култура“ с оглед на създаването на взаимодействия между различните програми на Съюза и инициативите за финансиране на проекти в областта на културното наследство, както и с оглед на по-доброто разпространение на информация относно Европейската година.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5 а

 

Участие на гражданското общество

 

Структурата на Европейската година позволява активното участие на професионални организации, извършващи дейност в областта на културното наследство, на съществуващите транснационални културни мрежи, на заинтересовани НПО, културни сдружения и особено на младежки организации.

Изменение    10

Предложение за решение

Член 7 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  В рамките на общия бюджет на Съюза се установява отделен член за Европейската година. Този член включва средствата, предвидени за подготовката на Европейската година, нейното изпълнение и дейности, които допринасят за дългосрочната устойчивост на Европейската година. Общото финансиране в рамките на този член възлиза на 15 милиона евро.

Изменение    11

Предложение за решение

Член 7 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a.  Ориентировъчната разбивка по година е както следва: 1 милион евро през 2017 г., 13 милиона евро през 2018 г. и 1 милион евро през 2019 г. Разрешението за годишните субсидии се дава от бюджетния орган.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съфинансирането на европейско равнище на дейности в подкрепа на Европейската година се извършва в съответствие с приложимите правила и в рамките на съществуващите възможности за определяне на приоритети на годишна или многогодишна база, що се отнася до съществуващи програми, и по-специално програмата „Творческа Европа“. По целесъобразност Европейската година може да се подкрепя също така от други програми и политики в рамките на действащите за тях правни и финансови разпоредби.

1.   Организираните в рамките на Европейската година дейности могат да бъдат съфинансирани чрез специално предназначени средства от национални, регионални и местни органи в държавите членки и чрез гъвкави механизми за финансиране като например публично-частни партньорства или колективно финансиране. По целесъобразност Европейската година може да се подкрепя също така от други програми и политики в рамките на действащите за тях правни и финансови разпоредби.

  • [1]  ОВ C xx от xx.10.2016 г., стр. x.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Г-жа Силвия Коста

Председател

Комисия по култура и образование

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становища относно въпроси, отнасящи се до финансовата съвместимост на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на културното наследство (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Уважаема г-жо Коста,

Настоящото предложение беше отнесено до комисията по бюджети за становище на 7 септември 2016 г. След извършване на оценка на предложението координаторите на комисията по бюджети взеха решение на 15 септември 2016 г. да се заемат с разглеждането на въпроси, отнасящи се до финансовата съвместимост на предложението с МФР, в съответствие с член 41, параграф 4 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Комисията разгледа горния въпрос на своето заседание от 11 октомври 2016 г. и, въпреки редица изказани сериозни опасения, взе решение в полза на финансовата съвместимост на гореспоменатото законодателно предложение, което има за цел да насърчава ролята на европейското културно наследство като ключов компонент на културното многообразие и междукултурния диалог, както и да засили неговия принос към икономиката и обществото.

В своето предложение Комисията предлага изпълнението на Европейската година на културно наследство да се осъществи посредством няколко програми на ЕС, а именно „Творческа Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, Еразъм+ и „Европа за гражданите“. Осъществяването на Европейската година през целия неин цикъл се оценява на общо 4 милиона евро средства за задължения и плащания, които се финансират в рамките на съществуващите бюджетни ограничения, като се използва финансиране изключително от пакета на подпрограмата „Култура“ на програмата „Творческа Европа“. Тъй като Европейската година не беше планирана по времето на постигането на съгласие по пакетите на МФР и в настоящето финансово програмиране, чийто характер е ориентировъчен, не се цели допълнително финансиране за нея, налице е реалното опасение, че Европейската година може да отклони финансиране от други действия в рамките на подпрограмата „Култура“.

Както много добре знаете „Творческа Европа“ е относително малка програма с широк обхват и високо равнище на амбиция. Комисията счита, че настоящите нива на изпълнение от 100% на края на годината както при задълженията, така и при плащанията, както и постоянно високото равнище на свръхфинансиране ясно показват, че е достигнат пределът на ресурсите на програмата. Отделянето на 4 милиона евро от вече ограничения финансов пакет само ще влоши положението.

По тази причина комисията в своята позиция относно Бюджета за 2017 г. гласува да бъде създаден конкретен бюджетен ред в подкрепа на Европейската година, в който се предвиждат 1 милион евро средства за задължения и плащания за започване на подготовка през 2017 г. Със създаването на специален бюджетен ред комисията иска да изпрати ясния сигнал, че Парламентът категорично подкрепя една успешна и амбициозна Европейска година на културното наследство, но не за сметка на настоящите и бъдещите действия в рамките на подпрограмата „Култура“ на програмата „Творческа Европа“. Поради това финансирането за Европейската година следва да е отделено. Освен това комисията гласува не само да възстанови всички съкращения, направени от Съвета в бюджетните редове на програмата „Творческа Европа“, но също да увеличи нейното финансиране с общо 41,6 милиона евро кредити за задължения спрямо проектобюджета с цел облекчаване на силния натиск върху програмата.

Ако бъде подкрепено от гласуването в пленарна зала на 26 октомври, това ще даде на докладчика по бюджета силен мандат в преговорите със Съвета. Приемете нашите уверения, че нашата комисия при координация с вашата комисия ще направи всичко възможно, за да постигне приемлив резултат от преговорите по бюджета в това отношение. Бих искал да Ви помоля да ни предоставяте информация за развитието по отношение на бюджетните аспекти на предложението в рамките на процедурата за приемане на позицията на Парламента и по време на преговорите със Съвета.

На заседанието си от 11 октомври 2016 г. комисията по бюджети постигна съгласие по гореспоменатите точки и съответно реши с единодушие да препоръча водещият докладчик да повдигне въпроса за финансовата съвместимост на предложението пред Комисията и Съвета и да извърши последващи действия по тези въпроси по време на преговорите в тясно сътрудничество с главния докладчик по бюджета за 2017 г. Йенс Гайер и с мен.

Комисията по бюджети ще Ви бъде особено благодарна, ако приложите това писмо към окончателния доклад на комисията по култура и образование.

С уважение,

Жан Артюи

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПОД ФОРМАТА НА ПИСМО

Г-жа Силвия Коста

Председател

Комисия по култура и образование

Eвропейски парламент

ASP 15G306

Брюксел

Уважаема г-жо Коста,

Относно:  Европейска година на културното наследство

На 8 септември 2016 г. координаторите на комисията по регионално развитие (REGI) постигнаха съгласие въпросната комисията да изготви становище по законодателния доклад на комисията по култура и образование (CULT) относно предложението на Комисията за определяне на 2018 г. за Европейска година на културното наследство. Ние понастоящем приемаме за сведение решението на комисията CULT да използва опростената процедура, предвидена в член 50 от Правилника за дейността. При това условие комисията REGI не може да излезе със становище. С настоящото писмо представяме нашите предложения като приноса на мнозинството от членовете на комисията REGI по въпроса с позоваването на текста на Комисията, който трябва да бъде изменен (COM (2016)543). Надявам се, че ще се съгласите с този подход.

Предложения:

1)  (Член 7) Европейската година на културното наследство може също да бъде финансирана, в контекста на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), с интегрирани проекти за културно наследство, когато те спазват Регламента за европейските структури и инвестиционни фондове и са съгласувани с договорените в споразуменията за партньорство стратегии;

2)  (Член 7) подчертава значението на разработването на взаимодействия между структурните и инвестиционни фондове на ЕС с цел оказване на подкрепа на Европейската година на културното наследство; призовава Комисията да помогне на държавите членки да интегрират Европейската година на културното наследство в местните и регионалните проекти за икономическо развитие с цел постигане на максимална ефективност;

3)  (Съображения 24а ново) подчертава значението на трансграничните културни проекти, които биха могли да допринесат за повишаването на икономическото и социалното сближаване и да насърчат приобщаването; в този контекст призовава за предприемането на мерки за укрепване и разширяване на действията в подкрепа на финансирането чрез споразумения за публично-частно партньорство;

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

Копие до:  Г-н Мирча Диакону

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейска година на културното наследство

Позовавания

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.8.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

5.9.2016

Промяна във финансовата обезпеченост

       Дата на становището BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.10.2016

 

 

 

Дата на внасяне

17.11.2016