ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodajka: Mircea Diaconu
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2016/0259(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0340/2016
Předložené texty :
A8-0340/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0543),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0352/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. října 2016[1],

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na články 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0340/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Právní východisko 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Výboru regionů16,

s ohledem na usnesení Výboru regionů,

__________________

__________________

16Úř. věst. C , , s. .

16 Úř. věst. C , , p. .

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Kulturní dědictví může mít značný význam v rámci soudržnosti společenství v čase, kdy dochází ke zvyšování rozmanitosti evropských společností. Nové participativní a mezikulturní přístupy k politice kulturního dědictví a ke vzdělávacím iniciativám, přisuzující rovnocennou důstojnost všem kulturním dědictvím, umožňují zvyšovat důvěru, vzájemné uznání a sociální soudržnost.

(11)  Kulturní dědictví může mít značný význam v rámci soudržnosti společenství v čase, kdy dochází ke zvyšování rozmanitosti evropských společností. Památky, které získaly označení „Evropské dědictví“, mají výrazný evropský rozměr, neboť byly oceněny za svoji úlohu v evropských dějinách. Jako takové symbolizují evropské ideály, hodnoty, historii a integraci a sbližují Unii s jejími občany. Spolu s Evropskými hlavními městy kultury upevňují tyto památky v evropských občanech pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Proto je třeba usilovat o to, aby se Evropský rok kulturního dědictví doplňoval s dalšími iniciativami. Nové participativní a mezikulturní přístupy k politice kulturního dědictví a ke vzdělávacím iniciativám, přisuzující rovnocennou důstojnost všem kulturním dědictvím a respektující svobodu umělecké tvorby v souladu s článkem 13 Listiny základních práv Evropské unie, umožňují zvyšovat důvěru, vzájemné uznání a sociální soudržnost.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu s cíli evropského programu pro kulturu je obecným cílem Evropského roku podpora úsilí Unie, členských států, regionálních a místních orgánů při ochraně, zabezpečování, rozvoji, opětovném využívání, zhodnocování a propagaci evropského kulturního dědictví v Evropské unii (EU) (především pomocí výměny zkušeností a osvědčených postupů). Zejména:

1.  Hlavním cílem Evropského roku vycházejícího ze staleté historie a provázanosti členských států i evropských národů je oslava evropského kulturního dědictví coby sdíleného zdroje. V souladu s cíli evropského programu pro kulturu je dalšími cíli Evropského roku podpora úsilí Unie, členských států, regionálních a místních orgánů při ochraně, zabezpečování, rozvoji, opětovném využívání, zhodnocování a propagaci evropského kulturního dědictví v Evropské unii (EU) (především pomocí výměny zkušeností a osvědčených postupů). Zejména:

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Posílí příspěvek evropského kulturního dědictví ekonomice a společnosti, a to využitím přímého a nepřímého ekonomického potenciálu. To zahrnuje i schopnost podpořit kulturní a kreativní odvětví a inspirovat tvorbu a inovace, podporovat udržitelný cestovní ruch, posílit sociální soudržnost a vytvářet dlouhodobé pracovní příležitosti.

b)  Posílí příspěvek evropského kulturního dědictví ekonomice a společnosti, a to využitím přímého a nepřímého ekonomického potenciálu. To zahrnuje i schopnost podpořit kulturní a kreativní odvětví, malé a střední podniky, projekty malého a velkého rozsahu a inspirovat tvorbu a inovace, podporovat udržitelný cestovní ruch, posílit sociální soudržnost a vytvářet dlouhodobé pracovní příležitosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V první čtvrtině roku 2017 zřídí Komise pracovní skupinu zahrnující zástupce Evropského parlamentu a příslušných zúčastněných stran. Tato pracovní skupina představí do 31. prosince 2017 pracovní plán s uvedením plánovaných činností na rok 2018, včetně odpovídajících rozpočtových prostředků a vizuální podoby pro Evropský rok. Pracovní skupina stanoví řadu stěžejních iniciativ, které budou uskutečněny v rámci Evropského roku.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koordinace na vnitrostátní úrovni

Koordinace na úrovni členských států

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát určí svého koordinátora, který bude pověřen organizací účasti daného členského státu na Evropském roku. Koordinátor zajišťuje na úrovni členského státu koordinaci příslušných činností.

Příslušné orgány členských států pracují společně s orgány Unie s cílem zajistit řádné provádění Evropského roku a znásobit jeho vliv prostřednictvím doprovodných činností, zapojení komunit a propagačních činností. Každý členský stát určí svého koordinátora, který bude pověřen organizací účasti daného členského státu na Evropském roku. Koordinátor zajišťuje na úrovni členského státu koordinaci příslušných činností.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zasedání koordinátorů členských států za účelem koordinace řízení Evropského roku a za účelem výměny informací ohledně jeho uskutečňování na vnitrostátníevropské úrovni svolává Komise.

Zasedání koordinátorů na úrovni členských států a představitelů Evropského parlamentu za účelem koordinace řízení Evropského roku a za účelem výměny informací ohledně jeho uskutečňování na úrovni členských státůUnie svolává Komise. Koordinace Evropského roku na úrovni Unie má v rámci Komise průřezový přístup zajišťující účast všech příslušných generálních ředitelství v rámci koordinace Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu s cílem vytvořit synergie mezi jednotlivými programy a iniciativami Unie, které zajišťují finanční podporu projektům v oblasti kulturního dědictví, a s cílem lépe informovat o Evropském roku.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5 a (nový)

 

Zapojení občanské společnosti

 

Struktura Evropského roku umožňuje aktivní účast profesních organizací působících v oblasti kulturního dědictví, existujících mezinárodních kulturních sítí a zúčastněných nevládních organizací a kulturních spolků, a zejména mládežnických organizací.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  V rámci souhrnného rozpočtu Unie se pro Evropský rok zřídí zvláštní článek. Tento článek zahrnuje prostředky plánované pro přípravu Evropského roku, jeho provádění a opatření přispívající k jeho dlouhodobé udržitelnosti. Celková výše financování stanovená v tomto článku je 15 milionů EUR.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a.  Orientační rozdělení na příslušné roky je následující: 1 milion EUR na rok 2017, 13 milionů EUR na rok 2018 a 1 milion EUR na rok 2019. Roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolufinancování činností v rámci Evropského roku na evropské úrovni musí být v souladu s prioritami a pravidly stávajících programů, které jsou stanovovány na jednoleté nebo víceleté období, zejména co se týče programu Kreativní Evropa. Programy a politiky v dalších oblastech tento Evropský rok podle potřeby také podpoří, a to v rámci svých stávajících právních a finančních ustanovení.

1.   Činnosti organizované v rámci Evropského roku mohou být spolufinancovány prostřednictvím zvláštních grantů vnitrostátních, regionálních nebo místních orgánů členských států a prostřednictvím flexibilních mechanismů financování, jako je např. partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo skupinové financování. Programy a politiky v dalších oblastech tento Evropský rok podle potřeby také podpoří, a to v rámci svých stávajících právních a finančních ustanovení.

  • [1]  Úř. věst. C xx ze dne xx.10.2016 s. x.

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU K FINANČNÍ SLUČITELNOSTI

Paní Silvia Costa

předsedkyně

Výbor pro kulturu a vzdělávání

BRUSEL

Věc:  Stanovisko k otázkám týkajícím se finanční slučitelnosti návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Vážená paní předsedkyně,

uvedený návrh byl předán Rozpočtovému výboru k vypracování stanoviska dne 7. září 2016. Po posouzení návrhu se koordinátoři Rozpočtového výboru dne 15. září 2016 rozhodli, že se budou zabývat otázkami týkajícími se finanční slučitelnosti návrhu s VFR, v souladu s čl. 41 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 11. října 2016 a přes řadu závažných problémů, které zjistil, rozhodl ve prospěch finanční slučitelnosti výše uvedeného legislativního návrhu, jehož cílem je podporovat roli evropského kulturního dědictví jakožto klíčové složky kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu a posilovat jeho přínos pro ekonomiku a společnost.

Komise ve svém návrhu doporučuje realizovat Evropský rok kulturního dědictví prostřednictvím několika programů EU, konkrétně Kreativní Evropy, evropských strukturálních a investičních fondů, Horizontu 2020, Erasmu+ a Evropy pro občany. Celkové náklady na realizaci Evropského roku po celou dobu jeho fungování se odhadují na 4 miliony EUR v prostředcích na závazky a na platby a měly by být hrazeny v rámci stávajících rozpočtových omezení a čerpat finanční krytí výhradně z podprogramu Kultura v rámci programu Kreativní Evropa. Protože v době, kdy byly dohodnuty částky v rámci VFR, nebyl Evropský rok plánován a podle stávajícího finančního plánu, který je svou povahou orientační, nepožaduje žádné další finanční prostředky, existuje velmi reálná obava, že tento Evropský rok bude odklánět finanční prostředky od jiných akcí v rámci podprogramu Kultura.

Jak je vám známo, Kreativní Evropa je relativně malý program s širokým záběrem a ctižádostivými cíli. Výbor se domnívá, že současná míra čerpání prostředků, jež na konci roku dosahovala 100 % v prostředcích na závazky i na platby, jakož i trvale vysoká míra převisu poptávky nad nabídkou, jasně ukazují, jak jsou zdroje programu přetíženy. Vyčlenění 4 milionů EUR z již tak omezeného finančního krytí tuto situaci dále jen zhorší.

Výbor proto ve svém hlasování o postoji k rozpočtu na rok 2017 odhlasoval vytvoření zvláštní rozpočtové položky na podporu Evropského roku ve výši 1 milionu EUR v prostředcích na závazky a na platby určených na zahájení příprav na rok 2017. Vytvořením speciální rozpočtové položky chce výbor dát jasně najevo, že Parlament úspěšný a ambiciózní Evropský rok kulturního dědictví rozhodně podporuje, nikoli však na úkor současných a budoucích akcí v rámci podprogramu Kreativní Evropy Kultura. Jeho financování by tudíž mělo být účelově vázané. Výbor dále hlasoval nejen o obnovení prostředků, jež Rada vyškrtla ve všech rozpočtových položkách Kreativní Evropy, ale také o zvýšení jejího financování o celkem 41,6 milionu EUR na závazky oproti návrhu rozpočtu, aby se tak zmírnila vysoká zátěž kladená na tento program.

Pokud v tom výbor získá podporu na hlasování v plénu 26. října, dalo by to zpravodaji pro rozpočet silný mandát v jednání s Radou. Mohu Vás ujistit, že náš výbor udělá vše pro dosažení přijatelného výsledku jednání o rozpočtu v této záležitosti, ve spolupráci s Vaším výborem. Rád bych Vás požádal, abyste nás informovala o jakémkoli vývoji ve věci rozpočtových aspektů návrhu během postupu přijímání stanoviska Parlamentu a během jednání s Radou.

Na svém zasedání ze dne 11. října 2016 se Rozpočtový výbor dohodl na výše uvedených bodech a jednohlasně rozhodl, že doporučí, aby zpravodaj začal ve věci finanční slučitelnosti návrhu jednat s Komisí a Radou a aby se během jednání těmito záležitostmi dále zabýval v úzké spolupráci s hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2017 Jensem Geierem a se mnou.

Rozpočtový výbor by byl velmi vděčný, kdybyste tento dopis mohla přiložit k závěrečné zprávě Výboru pro kulturu a vzdělávání.

S pozdravem

Jean Arthuis

PŘÍLOHA: NÁVRHY VÝBORU REGI FORMOU DOPISU

Paní Silvia Costa

předsedkyně

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Evropský parlament

ASP 15G306

Brusel

Vážená paní předsedkyně,

Předmět:  Evropský rok kulturního dědictví

Dne 8. září 2016 souhlasili koordinátoři výboru REGI s vypracováním stanoviska k legislativní zprávě výboru CULT o návrhu Komise označit rok 2018 Evropským rokem kulturního dědictví. Přijímáme rozhodnutí výboru CULT využít zjednodušený postup uvedený v článku 50 jednacího řádu. Za těchto okolností nemůže výbor REGI vydat stanovisko. Tímto Vám formou dopisu zasílám naše návrhy jako příspěvek většiny výboru REGI v této záležitosti s odkazem na text Komise, který je třeba změnit (COM (2016) 543). Doufám, že budete s tímto přístupem souhlasit.

Návrhy:

1)  (článek 7) Evropský rok kulturního dědictví by mohl být rovněž financován v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) společně s integrovanými projekty týkajícími se kulturního dědictví, pokud jsou v souladu s nařízením o ESI fondech a strategiemi dohodnutými v rámci dohod o partnerství;

2)  (článek 7) zdůrazňuje, že je důležité rozvinout mezi evropskými strukturálními a investičními fondy součinnost za účelem podpory Evropského roku kulturního dědictví; vyzývá Komisi, aby napomohla členským státům při začleňování Evropského roku kulturního dědictví do projektů místního a regionálního hospodářského rozvoje s cílem dosáhnout maximální účinnosti;

3)  (bod odůvodnění 24 a nový) Zdůrazňuje význam přeshraničních kulturních projektů, které by mohly přispět ke zvyšování hospodářské a sociální soudržnosti a podpořit začleňování; vyzývá v této souvislosti k přijetí opatření, která by upevnila a zvýšila podporu financování na základě dohod o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem;

S pozdravem,

Iskra MIHAYLOVA

CC:  pan Mircea Diaconu, zpravodaj

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Evropský rok kulturního dědictví

Referenční údaje

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Datum předložení EP

30.8.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

12.9.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

5.9.2016

Změna finanční dotace

       Datum, kdy výbor BUDG zaujal stanovisko

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2016

 

 

 

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Datum předložení

17.11.2016