BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Kultur- og Uddannelsesudvalget
Ordfører: Mircea Diaconu
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 2)


Procedure : 2016/0259(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0340/2016
Indgivne tekster :
A8-0340/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0543),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0352/2016),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. oktober 2016[1],

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0340/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til beslutning

Henvisning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget16,

under henvisning til resolution fra Regionsudvalget,

__________________

__________________

16EUT C , , s. .

EUT C , , s. .

Ændringsforslag    2

Forslag til beslutning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Kulturarv kan spille en vigtig rolle for fællesskabssamhørigheden i en tid med voksende kulturel mangfoldighed i de europæiske samfund. Nye deltagerorienterede og interkulturelle tilgange til kulturarvspolitikker og uddannelsesinitiativer, som tillægger al kulturarv ligeværdighed, har potentialet til at øge tilliden, den gensidige anerkendelse og den sociale samhørighed.

(11)  Kulturarv kan spille en vigtig rolle for fællesskabssamhørigheden i en tid med voksende kulturel mangfoldighed i de europæiske samfund. Seværdigheder, som er blevet tildelt det europæiske kulturarvsmærke, har en stærk europæisk dimension, eftersom de er blevet udvalgt på grund af deres rolle i europæisk historie. De symboliserer dermed europæiske idealer, værdier, historie og integration, og de bringer Unionen og dens borgere tættere sammen. Sammen med de europæiske kulturhovedstæder styrker disse seværdigheder de europæiske borgeres fornemmelse af at tilhøre et fælles kulturområde. Derfor bør der tilstræbes komplementaritet med det europæiske år for kulturarv. Nye deltagerorienterede og interkulturelle tilgange til kulturarvspolitikker og uddannelsesinitiativer, som, idet de respekterer den kunstneriske frihed i overensstemmelse med artikel 13 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, tillægger al kulturarv ligeværdighed, har potentialet til at øge tilliden, den gensidige anerkendelse og den sociale samhørighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til beslutning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med målene for den europæiske kulturdagsorden er de overordnede målsætninger med det europæiske år at fremme og støtte – navnlig gennem udveksling af erfaringer og god praksis – Unionens, medlemsstaternes, regionale og lokale myndigheders indsats for at beskytte, sikre, genbruge, udvide, værdsætte og fremme den europæiske kulturarv i Den Europæiske Union (EU). Navnlig:

1.  Den vigtigste målsætning for det europæiske år er at fejre europæisk kulturarv som en fælles ressource, der er resultatet af en mange hundrede år lang historie og af sammenvævningen mellem medlemsstaterne såvel som mellem de europæiske folk. I overensstemmelse med målene for den europæiske kulturdagsorden er de andre målsætninger med det europæiske år at fremme og støtte – navnlig gennem udveksling af erfaringer og god praksis – Unionens, medlemsstaternes, regionale og lokale myndigheders indsats for at beskytte, sikre, genbruge, udvide, værdsætte og fremme den europæiske kulturarv i Den Europæiske Union (EU). Navnlig:

Ændringsforslag    4

Forslag til beslutning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Det skal forbedre den europæiske kulturarvs bidrag til økonomien og samfundet gennem dens direkte og indirekte økonomiske potentiale. Dette omfatter muligheden for at understøtte de kulturelle og kreative industrier og inspirere til kreativitet og innovation, fremme bæredygtig turisme, øge den sociale samhørighed og skabe langsigtet beskæftigelse.

b)  Det skal forbedre den europæiske kulturarvs bidrag til økonomien og samfundet gennem dens direkte og indirekte økonomiske potentiale. Dette omfatter muligheden for at understøtte de kulturelle og kreative industrier, små og mellemstore virksomheder samt projekter i lille og stor skala og inspirere til kreativitet og innovation, fremme bæredygtig turisme, øge den sociale samhørighed og skabe langsigtet beskæftigelse.

Ændringsforslag    5

Forslag til beslutning

Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  I første kvartal af 2017 nedsætter Kommissionen en arbejdsgruppe, der omfatter Europa-Parlamentet og relevante aktører. Arbejdsgruppen forelægger senest den 31. december 2017 en detaljeret arbejdsplan for aktiviteterne i 2018, herunder de respektive budgettildelinger, samt den visuelle identitet for det europæiske år. Arbejdsgruppen skal udpege et antal flagskibsinitiativer, som skal gennemføres inden for rammerne af det europæiske år.

Ændringsforslag    6

Forslag til beslutning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koordinering på nationalt plan

Koordinering på medlemsstatsplan

Ændringsforslag    7

Forslag til beslutning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger en national koordinator, som er ansvarlig for at arrangere dens deltagelse i det europæiske år. Koordinatoren sikrer koordineringen af relevante aktiviteter på nationalt plan.

De kompetente myndigheder fra medlemsstaterne skal arbejde sammen med EU-institutionerne om at garantere, at det europæiske år gennemføres på behørig vis, og øge dets indvirkning gennem supplerende aktiviteter, inddragelse af lokalsamfund og formidlingsaktioner. Hver medlemsstat udpeger en national koordinator, som er ansvarlig for at arrangere dens deltagelse i det europæiske år. Koordinatoren sikrer koordineringen af relevante aktiviteter på medlemsstatsplan.

Ændringsforslag    8

Forslag til beslutning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen indkalder de nationale koordinatorer til møder for at koordinere afviklingen af det europæiske år og udveksle oplysninger om dets gennemførelse på nationalt plan og europæisk plan.

Kommissionen indkalder de nationale koordinatorer på medlemsstatsplan og repræsentanter fra Europa-Parlamentet til møder for at koordinere afviklingen af det europæiske år og udveksle oplysninger om dets gennemførelse på medlemsstatsplan og EU-plan. Koordineringen på EU-plan af det europæiske år skal følge en tværgående tilgang i Kommissionen, der skal sikre, at alle relevante generaldirektorater deltager med Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur som koordinator for at skabe synergier mellem de forskellige EU-programmer og initiativer, der finansierer projekter inden for kulturarvsområdet, og for at formidle oplysninger om det europæiske år.

Ændringsforslag    9

Forslag til beslutning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Inddragelse af civilsamfundet

 

Det europæiske år skal i sin struktur muliggøre aktiv deltagelse af erhvervsorganisationer, der virker inden for kulturarvsområdet, eksisterende tværnationale kulturnetværk og interesserede NGO’er og kulturforeninger og navnlig ungdomsorganisationer.

Ændringsforslag    10

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Der oprettes en særskilt artikel for det europæiske år i Unionens almindelige budget. Under denne artikel opføres de midler, der er tiltænkt forberedelsen af det europæiske år, dets gennemførelse og aktioner, der skal bidrage til det europæiske års bæredygtighed på lang sigt. Den samlede bevilling til denne artikel skal være på 15 mio. EUR.

Ændringsforslag    11

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a.  Den vejledende fordeling for de enkelte år skal være som følger: 1 mio. EUR i 2017, 13 mio. EUR i 2018 og 1 mio. EUR i 2019. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag    12

Forslag til beslutning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samfinansiering på europæisk plan af aktiviteter til støtte for det europæiske år skal være i overensstemmelse med de gældende regler for eksisterende programmer og ligge inden for de eksisterende muligheder for at fastlægge prioriteter på årlig eller flerårig basis, navnlig programmet Et Kreativt Europa. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan andre programmer og politikker også støtte det europæiske år inden for rammerne af deres eksisterende retlige og finansielle bestemmelser.

1.   De aktiviteter, der organiseres inden for rammerne af det europæiske år, kan samfinansieres gennem målrettede tilskud fra nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne og gennem fleksible finansieringsmekanismer såsom offentligt-private partnerskaber og crowdfunding. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan andre programmer og politikker også støtte det europæiske år inden for rammerne af deres eksisterende retlige og finansielle bestemmelser.

  • [1]  EUT C xx af xx.10.2016, s. x

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET OM FINANSIEL FORENELIGHED

Silvia Costa

Formand

Kultur- og Uddannelsesudvalget

BRUXELLES

Om:  Udtalelse om spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslaget til Europa-Parlamentets of Rådets beslutning om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Det foreliggende forslag blev henvist til Budgetudvalget til udtalelse den 7. september 2016. Efter at have vurderet forslaget besluttede udvalgets koordinatorer den 15. september 2016 at undersøge, om forslaget er finansielt foreneligt med FFR, jf. Parlamentets forretningsordens artikel 41, stk. 4.

Udvalget behandlede dette spørgsmål på sit møde den 11. oktober 2016 og besluttede til trods for, at der blev påpeget indtil flere betænkelige forhold, at sige god for den finansielle forenelighed af det ovennævnte lovforslag, der har til formål at fremme den europæiske kulturarvs rolle som et omdrejningspunkt i den kulturelle mangfoldighed og tværkulturelle dialog samt udvide dets bidrag til økonomien og samfundet.

Kommissionen foreslår i sit forslag at implementere det europæiske år for kulturarv gennem en række EU-programmer, nemlig Et Kreativt Europa, de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Erasmus+ og Europa for Borgerne. Den samlede afvikling af dette europæiske år er anslået til at koste 4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger, der skal fremfindes inden for de eksisterende budgetgrænser ved udelukkende at trække på bevillingsrammen til kultur-delprogrammet Et Kreativt Europa. Eftersom det europæiske år ikke var planlagt, da FFR-rammerne blev vedtaget, og der ikke forsøges at finde supplerende finansiering i den eksisterende finansielle programmering, eksisterer der en væsentlig risiko for, at dette europæiske år vil kunne trække finansieringsmidler væk fra andre tiltag under kultur-delprogrammet.

Som De allerede ved, så er Et Kreativt Europa et relativt beskedent program med stor rækkevidde og høje ambitioner. Udvalget er af den opfattelse, at de nuværende gennemførelsesrater på 100 % ved årets udgang, både for forpligtelser og betalinger, såvel som den nødvendigvis høje grad af overtegning klart viser, at programmets ressourcer er spændt til bristepunktet. At skulle udtage 4 mio. EUR fra denne allerede overspændte ramme vil kun kunne forværre situationen.

Derfor stemte udvalget i sin holdning til budgettet for 2017 for at oprette en specifik budgetpost for det europæiske år med 1 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til iværksættelse af forberedelser i 2017. Med oprettelsen af en særskilt budgetpost ønsker udvalget at sende et klart signal om, at Parlamentet støtter kraftigt op om et vellykket og ambitiøst europæisk år for kulturarv, men ikke på bekostning af nuværende eller fremtidige tiltag under kultur-delprogrammet under Et Kreativt Europa. Derfor bør finansieringen hertil ikke røres. Endvidere vedtog udvalget ikke blot at genopføre Rådets besparelser på alle budgetposterne for Et Kreativt Europa, men tillige at afstive denne finansiering med et samlet beløb på 41,6 mio. EUR i forpligtelser ud over forslaget til budget med henblik på at aflaste den store belastning på programmet.

Hvis dette får tilslutning ved afstemningen i plenarforsamlingen den 26. oktober, vil budgetordføreren have et stærkt mandat til sine forhandlinger med Rådet. De kan være forvisset om, at vores udvalg vil gøre sit yderste for at nå frem til et acceptabelt resultat af budgetforhandlingerne i denne henseende, i samordning med Deres udvalg. Jeg anmoder Dem om at holde os underrettet om eventuelle ændringer vedrørende forslagets budgetmæssige aspekter under forløbet af procedure til vedtagelse af Parlaments holdning ved førstebehandling og under forhandlingerne med Rådet.

På mødet den 11. oktober 2016 enedes man i Budgetudvalget om ovennævnte punkter og besluttede derfor enstemmigt at henstille til, at hovedordføreren rejser spørgsmålet om forslagets finansielle forenelighed med Kommissionen og Rådet og følger op på disse spørgsmål under forhandlingerne i tæt samarbejde med ordføreren for budgettet for 2017, Jens Geier, og undertegnede.

Budgetudvalget vil sætte stor pris på, at denne skrivelse vedlægges som bilag til den endelige betænkning fra Udvalget om Kultur og Uddannelse.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis

BILAG: FORSLAG I FORM AF EN SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Silvia Costa

Formand

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 15G306

Bruxelles

Om:   Det europæiske år for kulturarv

Den 8. september 2016 blev REGI-udvalgets koordinatorer enige om, at udvalget ville udarbejde en udtalelse om CULT’s lovgivningsmæssige betænkning om Kommissionens forslag om at udpege 2018 til europæisk år for kulturarv. Vi har nu erfaret, at CULT-udvalget har besluttet at anvende den forenklede procedure i forretningsordenens artikel 50. I denne situation kan REGI ikke afgive udtalelse. Hermed sendes i form af denne skrivelse vores forslag, som udgør REGI-udvalgets flertals bidrag til ovennævnte spørgsmål, som er genstand for den tekst fra Kommissionen, der her er til behandling. Jeg håber, at De er indforstået med denne fremgangsmåde.

Forslag:

1)  (Artikel 7) det europæiske år for kulturarv vil også - i forbindelse med de europæiske struktur- og investeringsfonde - kunne finansieres sammen med integrerede kulturarvsprojekter, når de overholder ESIF-forordningen og er i overensstemmelse med de strategier, der er aftalt som led i partnerskabsaftaler;

2)  (Artikel 7) understreger betydningen af at udvikle synergier mellem EU’s struktur- og investeringsfonde for at støtte det europæiske år for kulturarv; opfordrer Kommissionen til at hjælpe medlemsstaterne med at integrere det europæiske år for kulturarv i lokale og regionale økonomiske udviklingsplaner for at opnå maksimal effektivitet;

3)  (Betragtning 24a ny) understreger betydningen af tværnationale kulturprojekter, der vil kunne bidrage til at øge den økonomiske og sociale samhørighed og anspore til inklusion; opfordrer i denne forbindelse til, at der træffes foranstaltninger til at styrke og udvide støtten til finansiering gennem offentligt-private partnerskabsaftaler;

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA

Kopi:  Mircea Diaconu, ordfører

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det europæiske år for kulturarv

Referencer

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Dato for forelæggelse for EP

30.8.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for vedtagelse

CULT

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for vedtagelse

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Ingen udtalelser

Dato for afgørelse

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Ordførere

Dato for valg

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

5.9.2016

Ændring af bevillingsrammen

Dato for udtalelse fra BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

11.10.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

08.11.2016

 

 

 

Dato for indgivelse

17.11.2016