ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Εισηγητής: Mircea Diaconu
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2016/0259(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0340/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0340/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0543),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0352/2016),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Οκτωβρίου 2016[1]

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0340/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική αναφορά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών,

__________________

__________________

ΕΕ C της , σ. .

ΕΕ C της , σ. .

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συνοχή των τοπικών κοινοτήτων σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η πολιτιστική πολυμορφία εντείνεται στις κοινωνίες της Ευρώπης. Η εφαρμογή νέων συμμετοχικών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν ίση αξιοπρέπεια σε όλες τις πολιτιστικές κληρονομιές μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη, την αμοιβαία αναγνώριση και την κοινωνική συνοχή.

(11)  Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συνοχή των τοπικών κοινοτήτων σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η πολιτιστική πολυμορφία εντείνεται στις κοινωνίες της Ευρώπης. Οι χώροι που έχουν λάβει το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς διαθέτουν ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση καθώς έχουν επιλεγεί λόγω του ρόλου που διαδραμάτισαν στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ως εκ τούτου, συμβολίζουν τα ιδεώδη, τις αξίες, την ιστορία και την ολοκλήρωση της Ευρώπης και φέρνουν την Ένωση και τους πολίτες της πιο κοντά μεταξύ τους. Παράλληλα με τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι εν λόγω χώροι ενισχύουν την αίσθηση των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν σε μία κοινή πολιτισμική ζώνη. Συνεπώς, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η εφαρμογή νέων συμμετοχικών και διαπολιτισμικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν ίση αξιοπρέπεια σε όλες τις πολιτιστικές κληρονομιές, με σεβασμό για την ελευθερία της τέχνης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη, την αμοιβαία αναγνώριση και την κοινωνική συνοχή.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, οι γενικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίως μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για την προστασία, τη διαφύλαξη, την επαναχρησιμοποίηση, την ενίσχυση, την ανάδειξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα:

1.  Ο βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι ο εορτασμός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινού πόρου, ο οποίος έχει προκύψει από αιώνες ιστορίας και από τη συνύφανση των κρατών μελών καθώς και των ευρωπαϊκών λαών. Σύμφωνα με τους στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό, άλλοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίως μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για την προστασία, τη διαφύλαξη, την επαναχρησιμοποίηση, την ενίσχυση, την ανάδειξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ειδικότερα:

Τροπολογία    4

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Θα ενισχύει τη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομία και την κοινωνία, αξιοποιώντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές δυνατότητές της. Στις δυνατότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, η ενθάρρυνση της δημιουργίας και της καινοτομίας, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η δημιουργία μακροπρόθεσμης απασχόλησης.

β)  Θα ενισχύει τη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικονομία και την κοινωνία, αξιοποιώντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές δυνατότητές της. Στις δυνατότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας, η ενθάρρυνση της δημιουργίας και της καινοτομίας, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η δημιουργία μακροπρόθεσμης απασχόλησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Το πρώτο τρίμηνο του 2017, η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η ομάδα εργασίας παρουσιάζει πρόγραμμα εργασίας όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες που προβλέπονται για το 2018, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και η οπτική ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Έτους. Η ομάδα εργασίας εντοπίζει και υλοποιεί ορισμένες εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους.

Τροπολογία    6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο

Συντονισμός σε επίπεδο κράτους μέλους

Τροπολογία    7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό συντονιστή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό Έτος. Ο συντονιστής εξασφαλίζει τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους και να πολλαπλασιαστεί ο αντίκτυπός του μέσω πρόσθετων δραστηριοτήτων, της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων και δράσεων διάχυσης. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν συντονιστή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση της συμμετοχής του εν λόγω κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό Έτος. Ο συντονιστής εξασφαλίζει τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο κράτους μέλους.

Τροπολογία    8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών με σκοπό την οργάνωση των εργασιών του ευρωπαϊκού έτους και την ανταλλαγή πληροφοριών για την υλοποίησή του σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Η Επιτροπή συγκαλεί συνεδριάσεις των συντονιστών σε επίπεδο κράτους μέλους και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έτους και την ανταλλαγή πληροφοριών για την υλοποίησή του σε επίπεδο κράτους μέλους και Ένωσης. Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού Έτους σε επίπεδο Ένωσης εφαρμόζει εγκάρσια προσέγγιση στο πλαίσιο της Επιτροπής και διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των διάφορων προγραμμάτων της Ένωσης και των πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούν έργα στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την καλύτερη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος.

Τροπολογία    9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5 α

 

Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

 

Η δομή του Ευρωπαϊκού Έτους επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υφιστάμενων διεθνικών πολιτιστικών δικτύων και των ενδιαφερόμενων ΜΚΟ και πολιτιστικών συλλόγων και, ιδίως, των οργανώσεων νεολαίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης, περιλαμβάνεται ειδικό άρθρο για το Ευρωπαϊκό Έτος. Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει τα κονδύλια που προβλέπονται για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτους, την υλοποίησή του και δράσεις που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Η συνολική χρηματοδότηση του εν λόγω άρθρου είναι 15 εκατομμύρια EUR.

Τροπολογία    11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α.  Η ενδεικτική κατανομή ανά έτος είναι ως εξής: 1 εκατομμύριο EUR το 2017, 13 εκατομμύρια EUR το 2018 και 1 εκατομμύριο EUR το 2019. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Τροπολογία    12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συγχρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες και, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε ετήσια ή πολυετή βάση, με τα υφιστάμενα προγράμματα, ιδίως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Κατά περίπτωση, άλλα προγράμματα και άλλες πολιτικές, στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών και δημοσιονομικών τους διατάξεων, μπορούν επίσης να στηρίξουν το Ευρωπαϊκό Έτος.

1.   Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω ειδικών επιχορηγήσεων από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών και μέσω ευέλικτων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding). Κατά περίπτωση, άλλα προγράμματα και άλλες πολιτικές, στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών και δημοσιονομικών τους διατάξεων, μπορούν επίσης να στηρίξουν το Ευρωπαϊκό Έτος.

  • [1]  ΕΕ C xx της xx.10.2016, σ. x.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Κυρία Silvia Costa

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (COM(2016)543 — C8-0352/2016 — 2016/0259 (COD))

Κυρία Πρόεδρε,

Η παρούσα πρόταση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για γνωμοδότηση στις 7 Σεπτεμβρίου 2016. Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, οι συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποφάσισαν, στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης με το ΠΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Οκτωβρίου 2016 και, παρά τη διατύπωση ορισμένων σοβαρών ανησυχιών, τάχθηκε υπέρ της δημοσιονομικής συμβατότητας της προαναφερθείσας νομοθετικής πρότασης, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση του ρόλου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως καθοριστικού στοιχείου της πολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην ενίσχυση της συμβολής της στην οικονομία και την κοινωνία.

Στην πρότασή της, η Επιτροπή προτείνει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από διάφορα προγράμματα της ΕΕ, συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα «Erasmus+» και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες». Το κόστος υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους καθ’ όλη τη διάρκειά ζωής του εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 4 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, που θα χρηματοδοτηθούν εντός των υφισταμένων δημοσιονομικών ορίων, αποκλειστικά από το κονδύλιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Δεδομένου ότι το εν λόγω Ευρωπαϊκό Έτος δεν είχε προγραμματιστεί κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης των κονδυλίων για το ΠΔΠ και δεν ζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού προγραμματισμού, ο οποίος είναι ενδεικτικού χαρακτήρα, υφίσταται η πραγματική ανησυχία ότι το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Έτος μπορεί να εκτρέψει χρηματοδότηση από άλλες δράσεις στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός».

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι ένα σχετικά μικρό πρόγραμμα, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και μεγάλες φιλοδοξίες. Η επιτροπή πιστεύει ότι το υφιστάμενο ποσοστό εκτέλεσης που ανέρχεται σε 100% στο τέλος του έτους, τόσο ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και ως προς τις πληρωμές, καθώς και το πάντοτε υψηλό ποσοστό υπερκάλυψης καταδεικνύουν σαφώς την υπέρμετρη πίεση που δέχονται οι πόροι του προγράμματος. Η αφαίρεση 4 εκατομμύριων ευρώ από ένα ήδη διασκορπισμένο χρηματοδοτικό κονδύλιο θα επιδεινώσει την κατάσταση αυτή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επιτροπή ψήφισε, στη θέση της επί του προϋπολογισμού του 2017, υπέρ της δημιουργίας μιας ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Έτους, με 1 εκατομμύριο ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, για να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες το 2017. Με τη δημιουργία ενός ειδικού κονδυλίου, η επιτροπή επιθυμεί να στείλει το σαφές μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει θερμά ένα επιτυχημένο και φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά όχι σε βάρος των τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Συνεπώς, η χρηματοδότησή του θα πρέπει να είναι οριοθετημένη. Επιπλέον, η επιτροπή υπερψήφισε όχι μόνο την αποκατάσταση των περικοπών του Συμβουλίου σε όλες τις γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», αλλά επίσης και την ενίσχυση της χρηματοδότησής του κατά συνολικά 41,6 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων επιπλέον του σχεδίου προϋπολογισμού προκειμένου να αμβλυνθεί η υψηλή επιβάρυνση του προγράμματος.

Εάν η πρόταση υποστηριχθεί κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις 26 Οκτωβρίου, το γεγονός αυτό θα δώσει στον εισηγητή για τον προϋπολογισμό ισχυρή εντολή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η επιτροπή μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξει σε αποδεκτή έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό σχετικά με το θέμα αυτό, σε συντονισμό με την επιτροπή σας. Θα ήθελα να ζητήσω να τηρείτε την επιτροπή μας ενήμερη για κάθε εξέλιξη σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της πρότασης κατά τη διαδικασία έγκρισης της θέσης του Κοινοβουλίου και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφώνησε επί των ανωτέρω σημείων και αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει ο κύριος εισηγητής να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής συμβατότητας της πρότασης στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και να παρακολουθήσει τα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε στενή συνεργασία με τον γενικό εισηγητή για τον προϋπολογισμό του 2017, κ. Jens Geier και τον υπογράφοντα την παρούσα επιστολή.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα σας παρακαλούσε να προσαρτήσετε το παρόν έγγραφο στην τελική έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Jean Arthuis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Κυρία Silvia Costa

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 15G306

Βρυξέλλες

Κυρία Πρόεδρε,

Θέμα:  Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 οι συντονιστές της επιτροπής REGI συμφώνησαν να συντάξει η επιτροπή μας γνωμοδότηση για τη νομοθετική έκθεση της επιτροπής CULT σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανακηρυχθεί το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχουμε πλέον λάβει γνώση της απόφασης της επιτροπής CULT να χρησιμοποιήσει την απλοποιημένη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η επιτροπή REGI δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει. Επισυνάπτονται οι προτάσεις μας υπό μορφή επιστολής ως συμβολή της πλειοψηφίας της επιτροπής REGI όσον αφορά το προς τροποποίηση έγγραφο της Επιτροπής (COM (2016)543). Ευελπιστώ ότι θα συμφωνήσετε με την εν λόγω προσέγγιση.

Προτάσεις:

1)  (Άρθρο 7) το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα μπορούσε επίσης να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), υπό μορφή ενοποιημένων έργων για την πολιτιστική κληρονομιά, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τον κανονισμό ΕΔΕΤ και συνάδουν με τις στρατηγικές που περιέχονται στις συμφωνίες σύμπραξης·

2)  (Άρθρο 7) τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς· ζητεί από την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντάξουν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα·

3)  (Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)) τονίζει τη σημασία των διασυνοριακών πολιτιστικών έργων, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων στήριξης της χρηματοδότησης μέσω συμφωνιών σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

Κοινοποίηση:  κ. Mircea Diaconu, εισηγητή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.8.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Εισηγητές

  Ημερομηνία ορισμού

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

5.9.2016

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου

  Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.10.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

08.11.2016

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

17.11.2016