RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C7-0352/2016– 2016/0341A(COD)) - ***I

Kultuuri- ja hariduskomisjon
Raportöör: Mircea Diaconu
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)


Menetlus : 2016/0259(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0340/2016
Esitatud tekstid :
A8-0340/2016
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0543),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 167, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0352/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 12. oktoobri 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 2,

–  võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust(A8-0340/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Volitus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust16,

võttes arvesse Regioonide Komitee resolutsiooni16,

__________________

__________________

16 ELT C , , lk .

16 ELT C , , lk .

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Kultuuripärandil võib olla oluline roll kogukonna ühtekuuluvusele ajal, mil kultuuriline mitmekesisus Euroopa ühiskondades suureneb. Uutel osalus- ja kultuuridevahelistel lähenemisviisidel kultuuripärandipoliitikale ja haridusalastele algatustele, mis annavad kõigile kultuuripäranditele võrdse väärikuse, on potentsiaal suurendada usaldust, vastastikust tunnustamist ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

(11)  Kultuuripärandil võib olla oluline mõju kogukonna ühtekuuluvusele ajal, mil kultuuriline mitmekesisus Euroopa ühiskondades suureneb. Euroopa kultuuripärandi märgise saanud paikadel on tugev Euroopa mõõde, kuna need valiti välja nende tähtsuse tõttu Euroopa ajaloos. Sellistena sümboliseerivad need Euroopa ideaale, väärtusi, ajalugu ja integratsiooni ning lähendavad liitu selle kodanikele. Koos Euroopa kultuuripealinnadega tugevdavad need paigad Euroopa kodanikes tunnet, et nad kuuluvad ühtsesse kultuuripiirkonda. Seetõttu tuleks siin püüda leida täiendavust seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga. Uued osalus- ja kultuuridevahelised lähenemisviisid kultuuripärandipoliitikale ja haridusalastele algatustele, mis peavad ühtmoodi väärikaks igasugust kultuuripärandit ning seejuures Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 13 vaimus tunnustavad kunstilist vabadust, võivad suurendada usaldust, vastastikust tunnustamist ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavaga on Euroopa aasta üldised eesmärgid edendada ja toetada eelkõige kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu Euroopa Liidu, liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jõupingutusi, et kaitsta, säilitada, taaskasutada, rikastada, väärtustada ja edendada Euroopa kultuuripärandit Euroopa Liidus (EL). Eelkõige:

1.  Euroopa aasta peaeesmärk on väärtustada Euroopa kultuuripärandit kui meie ühisvara, mis on sajanditepikkuse ajaloo ning liikmesriikide ja Euroopa rahvaste tiheda läbikäimise tulemus. Kooskõlas Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavaga on Euroopa aasta teine eesmärk edendada ja toetada eelkõige kogemuste ja heade tavade vahetamise kaudu Euroopa Liidu, liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jõupingutusi, et kaitsta, säilitada, taaskasutada, rikastada, väärtustada ja edendada Euroopa Liidus (EL) Euroopa kultuuripärandit. Eelkõige:

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  See edendab oma otsese ja kaudse majandusliku potentsiaali kaudu Euroopa kultuuripärandi panust majandusse ja ühiskonda. See hõlmab võimet toetada kultuuri- ja loomemajandust, innustada loovust ja uuendustegevust, edendada säästvat turismi, suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning luua püsivat tööhõivet.

(b)  See edendab oma otsese ja kaudse majandusliku potentsiaali kaudu Euroopa kultuuripärandi panust majandusse ja ühiskonda. See hõlmab võimet toetada kultuuri- ja loomemajandust, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ja nii suuri kui ka väikseid projekte, innustada loovust ja uuendustegevust, edendada säästvat turismi, suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning luua püsivat tööhõivet.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  2017. aasta esimeses kvartalis moodustab komisjon töörühma, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi ja asjaomaste sidusrühmade esindajad. Töörühm peab 31. detsembriks 2017 esitama 2018. aasta töökava, mis hõlmab vastavaid meetmeid, eelarvelisi eraldisi ja Euroopa aasta visuaalset tähistust. Töörühm määratleb ja viib Euroopa aasta raames ellu rea juhtalgatusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlastamine riiklikul tasandil

Kooskõlastamine liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab riikliku koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi osalemist Euroopa aasta tegevuses. Koordinaator tagab asjakohast tegevuse koordineerimise riigi tasandil.

Liikmesriikide pädevad asutused teevad liidu institutsioonidega koostööd, et tagada Euroopa aasta nõuetekohane elluviimine ning suurendada selle mõju täiendavate ettevõtmiste, kogukondade kaasamise ja levitamistegevuse kaudu. Iga liikmesriik määrab riikliku koordinaatori, kes korraldab liikmesriigi osalemist Euroopa aasta tegevuses. Koordinaator tagab asjakohast tegevuse koordineerimise liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab riiklike koordinaatorite kohtumisi, et kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist ja vahetada teavet selle rakendamise kohta riigi ja Euroopa tasandil.

Komisjon korraldab liikmesriikide tasandil riiklike koordinaatorite ja Euroopa Parlamendi esindajate kohtumisi, et kooskõlastada Euroopa aasta korraldamist ja vahetada teavet selle rakendamise kohta liikmesriikide ja liidu tasandil. Euroopa aasta kooskõlastamisel liidu tasandil järgitakse komisjonis valdkonnaülest käsitlust, mis tagab hariduse ja kultuuri peadirektoraadi üldjuhtimisel kõigi asjaomaste peadirektoraatide kaasamise, et nõnda tekitada liidu eri programmide ja kultuuripärandi projektide rahastamise algatuste vahelist koostoimet ja paremini levitada teavet Euroopa aasta kohta.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Kodanikuühiskonna kaasamine

 

Euroopa aasta ürituste korraldus peab võimaldama neis aktiivselt osaleda kultuuripärandiga tegelevatel kutseorganisatsioonidel, toimivatel rahvusvahelistel kultuurivõrgustikel ning asjast huvitatud VVOdel ja kultuuriühendustel ja eelkõige noorteorganisatsioonidel.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Euroopa aasta jaoks luuakse Euroopa Liidu üldeelarves eraldi eelarveartikkel. Selle alla koondatakse Euroopa aasta ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja selle pikaajalise jätkusuutlikkuse soodustamiseks ette nähtud vahendid. Nimetatud artikli rahastamise kogumaht on 15 miljonit eurot.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a.  Soovituslik rahastamine aastate lõikes on järgmine: 1 miljon eurot 2017. aastal, 13 miljonit eurot 2018. aastal ja 1 miljon eurot 2019. aastal. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased assigneeringud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa tasandi tegevuse kaasrahastamine Euroopa aasta toetuseks on kooskõlas olemasolevate programmide, eelkõige programmi „Loov Euroopa“ suhtes kohaldatavate eeskirjadega ja olemasolevate võimalustega prioriteetide seadmiseks iga-aastasel või mitmeaastasel alusel. Vajaduse korral võib Euroopa aastat toetada ka muude programmide ja meetmetega nende kehtivate õiguslike ja finantssätete raames.

1.   Euroopa aasta raames korraldatavaid üritusi saab kaasrahastada liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste sihtotstarbeliste toetuste ning selliste paindlike rahastamismehhanismide kaudu nagu avaliku ja erasektori partnerlused ja ühisrahastamine. Vajaduse korral võib Euroopa aastat toetada ka muude programmide ja meetmetega nende kehtivate õiguslike ja finantssätete raames.

  • [1]  ELT C xx, xx.10.2016 lk x.

EELARVEKOMISJONI ARVAMUS FINANTSRAAMISTIKUGA KOKKUSOBIVUSE KOHTA

Silvia Costa

Esimees

Kultuuri- ja hariduskomisjon

BRÜSSEL

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi aasta kohta (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) – arvamus finantsraamistikuga kokkusobivusega seotud küsimuste kohta

Austatud pr Costa

Kõnealune ettepanek esitati eelarvekomisjonile arvamuse koostamiseks 7. septembril 2016. aastal. Pärast ettepaneku hindamist otsustasid eelarvekomisjoni koordinaatorid 15. septembril 2016. aastal tegeleda kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 41 lõikega 4 küsimustega, mis puudutavad ettepaneku kokkusobivust mitmeaastase finantsraamistikuga.

Eelarvekomisjon arutas eelnimetatud küsimust oma 11. oktoobri 2016. aasta koosolekul ja, kuigi eelarvekomisjonil tekkis mitmeid tõsiseid küsimusi, otsustas, et eespool nimetatud seadusandlik ettepanek – mille eesmärk on edendada Euroopa kultuuripärandit kui kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi keskset komponenti ning suurendada Euroopa kultuuripärandi panust majandusse ja ühiskonda – on finantsraamistikuga kooskõlas.

Oma ettepanekus soovitab komisjon rakendada Euroopa kultuuripärandi aastat mitme ELi programmi, täpsemalt programmi „Loov Euroopa“, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, programmi „Horisont 2020“, programmi „Erasmus+“ ja programmi „Kodanike Euroopa“ kaudu. Kogu Euroopa aasta jooksul kulub selle rakendamisele kulukohustuste ja maksete assigneeringutena eeldatavasti 4 miljonit eurot, mis tuleb katta olemasoleva eelarve piires, kasutades üksnes programmi „Loov Euroopa“ kultuurivaldkonna allprogrammi rahastamispaketti. Kuna Euroopa aastat ei olnud mitmeaastase finantsraamistiku rahastamispakettide kokkuleppimise ajal kavas ja sellele ei ole praeguses (oma laadilt soovituslikus) rahastamisplaneeringus mingit lisaraha ette nähtud, tekib vägagi põhjendatud kartus, et Euroopa aasta jaoks võidakse kasutada kultuurivaldkonna allprogrammi muude meetmete jaoks mõeldud raha.

Teatavasti on programm „Loov Euroopa“ suhteliselt väike programm, millel on lai kohaldamisala ja kaugeleulatuvad eesmärgid. Eelarvekomisjon on seisukohal, et kuna praegu on nii kulukohustuste kui ka maksete täitmise määr olnud aasta lõpus 100 % ja rahastamata jäänud taotluste määr on alati olnud kõrge, siis on selge, et programmi vahendeid ei jätku piisavalt. Kui juba niigi väiksest rahastamispaketist veel 4 miljonit eurot ära võtta, muutub olukord veelgi halvemaks.

Seetõttu otsustas eelarvekomisjon 2017. aasta eelarve kohta seisukoha võtmisel, et Euroopa aasta toetamiseks luuakse eraldi eelarverida, millele kantakse 2017. aastal ettevalmistuste alustamiseks 1 miljoni euro eest kulukohustuste ja maksete assigneeringuid. Eraldi eelarverea loomisega soovib eelarvekomisjon selgelt märku anda, et Euroopa Parlament küll igati pooldab tulemuslikku ja igakülgset Euroopa kultuuripärandi aastat, kuid mitte programmi „Loov Euroopa“ kultuurivaldkonna allprogrammi praeguste ja tulevaste meetmete arvelt. Seetõttu tuleks selle jaoks eraldada vahendid. Peale selle otsustas eelarvekomisjon mitte ainult tühistada kõik nõukogu kärped programmi „Loov Euroopa“ eelarveridadel, vaid ka suurendada selle kulukohustusi eelarveprojektiga võrreldes 41,6 miljoni euro võrra, et leevendada programmi pingelisust.

Kui täiskogu hääletab 26. oktoobril selle poolt, annab see eelarveraportöörile nõukoguga peetavateks läbirääkimisteks tugeva mandaadi. Kinnitan, et eelarvekomisjon teeb koostöös kultuuri- ja hariduskomisjoniga kõik, mis võimalik, et saavutada eelarveläbirääkimistel selles küsimuses rahuldav tulemus. Palun hoidke meid Euroopa Parlamendi seisukoha vastuvõtmise menetluse ja nõukoguga peetavate läbirääkimiste ajal kursis kõigega, mis puudutab ettepaneku eelarveaspekte.

11. oktoobri 2016. aasta koosolekul leppis eelarvekomisjon ülaltoodud punktides kokku ja otsustas ühehäälselt soovitada vastutaval raportööril tõstatada küsimus ettepaneku finantsraamistikuga kokkusobivuse kohta Euroopa Komisjonis ja nõukogus ning jälgida kõnealuste probleemide käsitlemist läbirääkimiste käigus tihedas koostöös 2017. aasta eelarve üldraportööri Jens Geieri ja allakirjutanuga.

Eelarvekomisjon oleks väga tänulik, kui Te lisaksite selle kirja kultuuri- ja hariduskomisjoni lõplikule raportile.

Lugupidamisega

Jean Arthuis

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRJALIKUD ETTEPANEKUD

Silvia Costa

Esimees

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Euroopa Parlament

ASP 15G306

Brüssel

Austatud pr Costa

Teema:  Euroopa kultuuripärandi aasta

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid leppisid 8. septembril 2016 kokku, et regionaalarengukomisjon koostab arvamuse kultuuri- ja hariduskomisjoni seadusandliku raporti kohta, mis puudutab Euroopa Komisjoni ettepanekut kuulutada 2018. aasta Euroopa kultuuripärandi aastaks. Oleme võtnud teadmiseks kultuuri- ja hariduskomisjoni otsuse kasutada kodukorra artiklis 50 sätestatud lihtsustatud menetlust. Sellises olukorras ei saa regionaalarengukomisjon arvamust esitada. Palume Teil tutvuda meie käesolevas kirjas esitatud ettepanekutega, mis kujutavad endast enamiku parlamendikomisjoni liikmete seisukohti Euroopa Komisjoni teksti (COM (2016)543) kohta ja ettepanekuid selle muutmiseks. Loodan, et Te peate võimalikuks meie käsitlusega nõustuda.

Ettepanekud:

1)  (Artikkel 7) Euroopa kultuuripärandi aastat saaks rahastada ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest ühendatud kultuuripärandiprojektide kaudu, kui need projektid on kooskõlas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide määrusega ja partnerluslepingutes sätestatud strateegiatega;

2)  (Artikkel 7) rõhutab, et Euroopa kultuuripärandi aasta toetamiseks on tähtis arendada ELi struktuuri- ja investeerimisfondide vahelist koostoimet; palub komisjonil suurima tulemuslikkuse saavutamiseks aidata liikmesriikidel integreerida Euroopa kultuuripärandi aasta kohaliku ja piirkondliku majandusarengu projektidesse;

3)  (Uus põhjendus 24  a) rõhutab, kui olulised on piiriülesed kultuuriprojektid, mis võivad aidata suurendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ning edendada kaasamist; nõuab sellega seoses meetmeid, millega tugevdada ja laiendada toetust rahastamisele avaliku ja erasektori partnerluslepingute abil.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

Koopia:  Mircea Diaconu, raportöör

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa kultuuripärandi aasta

Viited

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.8.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

12.9.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

5.9.2016

Rahaeraldise määra muutmine

       BUDG arvamuse kuupäev

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2016

 

 

 

Esitamise kuupäev

17.11.2016