MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Mircea Diaconu
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)


Menettely : 2016/0259(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0340/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0340/2016
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0543),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 167 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0352/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0340/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon16,

ottavat huomioon alueiden komitean päätöslauselman16,

__________________

__________________

16

EUVL C , , p. .

16

EUVL C , , p. .

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kulttuuriperinnöllä voi olla tärkeä rooli yhteisön yhteenkuuluvuuden kannalta, kun kulttuurinen monimuotoisuus kasvaa Euroopan yhteiskunnissa. Uudet osallistavat ja kulttuurienväliset lähestymistavat kulttuuriperintöpolitiikkaan sekä koulutusaloitteet, joissa kaikki kulttuuriperinnöt nauttivat yhtäläistä arvostusta, voivat lisätä luottamusta, vastavuoroista tunnustamista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

(11)  Kulttuuriperinnöllä voi olla tärkeä rooli yhteisön yhteenkuuluvuuden kannalta, kun kulttuurinen monimuotoisuus kasvaa Euroopan yhteiskunnissa. Kohteilla, joille on myönnetty Euroopan kulttuuriperintötunnus, on vahva eurooppalainen ulottuvuus, sillä niiden valinta on perustunut niiden rooliin Euroopan historiassa. Ne ovat Euroopan ihanteiden, arvojen, historian ja yhdentymisen symboleja ja saattavat unionin ja sen kansalaiset tiiviimmin yhteen. Yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupunkien kanssa nämä kohteet lisäävät Euroopan kansalaisten tunnetta yhteiseen kulttuurialueeseen kuulumisesta. Siksi kyseisistä kohteista olisi pyrittävä löytämään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta täydentäviä tekijöitä. Uudet osallistavat ja kulttuurienväliset lähestymistavat kulttuuriperintöpolitiikkaan sekä koulutusaloitteet, joissa kaikki kulttuuriperinnöt nauttivat yhtäläistä arvostusta, samalla kun noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 13 artiklan mukaista taiteen vapautta, voivat lisätä luottamusta, vastavuoroista tunnustamista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti teemavuoden yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea – erityisesti kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtamisen kautta – unionin, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimia Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi, vaalimiseksi, uudelleenkäyttämiseksi, kehittämiseksi, hyödyntämiseksi ja edistämiseksi Euroopan unionissa (EU). Teemavuoden tavoitteena on erityisesti

1.  Eurooppalaisen teemavuoden päätavoitteena on juhlistaa Euroopan kulttuuriperintöä jaettuna voimavarana, joka on seurausta vuosisatoja vanhasta historiasta sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan kansojen välisestä kytköksestä. Kulttuuria koskevan Euroopan toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti teemavuoden muina tavoitteina on edistää ja tukea – erityisesti kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtamisen kautta – unionin, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimia Euroopan kulttuuriperinnön suojelemiseksi, vaalimiseksi, uudelleenkäyttämiseksi, kehittämiseksi, hyödyntämiseksi ja edistämiseksi Euroopan unionissa (EU). Teemavuoden tavoitteena on erityisesti

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Teemavuosi vahvistaa suoran ja välillisen taloudellisen potentiaalinsa ansioista kulttuuriperinnön merkitystä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle. Tähän kuuluu kulttuuri- ja luovan alan teollisuuden tukeminen ja innoituksen antaminen luovuuteen ja innovointiin, kestävän matkailun edistäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen sekä pysyvien työpaikkojen luominen.

b)  Teemavuosi vahvistaa suoran ja välillisen taloudellisen potentiaalinsa ansioista kulttuuriperinnön merkitystä Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle. Tähän kuuluu kulttuuri- ja luovan alan teollisuuden, pienten ja keskisuurten yritysten sekä pienimuotoisten ja laajojen hankkeiden tukeminen ja innoituksen antaminen luovuuteen ja innovointiin, kestävän matkailun edistäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen sekä pysyvien työpaikkojen luominen.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Komissio perustaa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana työryhmän, johon Euroopan parlamentti ja asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat. Työryhmän on esitettävä 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä työsuunnitelma, jossa annetaan yksityiskohtaiset tiedot vuodelle 2018 suunnitelluista toimista ja vastaavista talousarviomäärärahoista sekä eurooppalaisen teemavuoden visuaalisesta ilmeestä. Työryhmän on kartoitettava lippulaivahankkeita, jotka pannaan täytäntöön eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Koordinointi kansallisella tasolla

Koordinointi jäsenvaltioiden tasolla

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen koordinaattorin, joka vastaa jäsenvaltion osallistumisesta teemavuoteen. Koordinaattori varmistaa asiaan liittyvien toimien koordinoinnin kansallisella tasolla.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä unionin toimielinten kanssa, jotta varmistetaan eurooppalaisen teemavuoden asianmukainen täytäntöönpano ja lisätään sen vaikutusta täydentävillä toimilla, yhteisön osallistumisella ja tiedonlevittämistoimilla. Kukin jäsenvaltio nimeää kansallisen koordinaattorin, joka vastaa jäsenvaltion osallistumisesta teemavuoteen. Koordinaattori varmistaa asiaan liittyvien toimien koordinoinnin jäsenvaltioiden tasolla.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio kutsuu kansalliset koordinaattorit koolle eurooppalaisen teemavuoden toiminnan sovittamiseksi yhteen ja tietojen vaihtamiseksi sen toteutuksesta unionissa ja jäsenvaltioissa.

Komissio kutsuu jäsenvaltioiden koordinaattorit ja Euroopan parlamentin edustajat koolle eurooppalaisen teemavuoden toiminnan sovittamiseksi yhteen ja tietojen vaihtamiseksi sen toteutuksesta jäsenvaltioissa ja unionissa. Eurooppalaisen teemavuoden koordinoinnista unionin tasolla on huolehdittava komissiossa monialaista lähestymistapaa noudattaen, jotta varmistetaan kaikkien asianomaisten pääosastojen osallistuminen yhteistyössä koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kanssa synergioiden luomiseksi kulttuuriperinnön alalla hankkeita rahoittavien unionin eri ohjelmien ja aloitteiden välillä sekä eurooppalaista teemavuotta koskevien tietojen välittämiseksi paremmin.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

 

Eurooppalaisen teemavuoden rakenteen on mahdollistettava kulttuuriperinnön alalla toimivien ammattialajärjestöjen ja kansanvälisten kulttuuriverkostojen sekä asiasta kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen, kulttuuriyhdistysten ja erityisesti nuorisojärjestöjen osallistuminen.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Unionin yleiseen talousarvioon on sisällytettävä eurooppalaista teemavuotta koskeva budjettikohta. Budjettikohdalle on osoitettava määrärahat, jotka on tarkoitettu eurooppalaisen teemavuoden valmisteluun, täytäntöönpanoon ja toimiin, joilla tuetaan eurooppalaisen teemavuoden pitkän aikavälin kestävyyttä. Tämän budjettikohdan kokonaismäärärahat ovat 15 miljoonaa euroa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Määrärahojen alustava jakautuminen on vuosittain seuraava: 1 miljoona euroa vuonna 2017, 13 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 1 miljoona euroa vuonna 2019. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset määrärahat.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden toiminnan tueksi tarkoitettu Euroopan tason yhteisrahoitus on sovellettavien sääntöjen mukaista, ja se toteutetaan nykyisten mahdollisuuksien rajoissa asettaa jo olemassa oleviin ohjelmiin, kuten Luova Eurooppa -ohjelmaan, painopisteitä joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muista ohjelmista ja politiikoista niiden oikeudellisten ja rahoitusta koskevien säännösten mukaisesti.

1.   Eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä järjestettyjä toimia voidaan yhteisrahoittaa jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten erityisavustuksilla ja joustavilla rahoitusmekanismeilla, kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla tai joukkorahoituksella. Eurooppalaista teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea myös muista ohjelmista ja politiikoista niiden oikeudellisten ja rahoitusta koskevien säännösten mukaisesti.

  • [1]  EUVL C …, ...10.2016, s. ….

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO RAHOITUKSEN YHTEENSOPIVUUDESTA

Silvia Costa

Puheenjohtaja

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Bryssel

Asia:    Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta rahoitusnäkymien kanssa: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (COM(2016)0543 – C8‑0352/2016 – 2016/0259(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Käsiteltävänä oleva ehdotus välitettiin budjettivaliokunnalle lausuntoa varten 7. syyskuuta 2016. Arvioituaan ehdotusta budjettivaliokunnan koordinaattorit päättivät 15. syyskuuta 2016 ottaa työjärjestyksen 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti esille kysymyksiä ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta monivuotisen rahoituskehyksen kanssa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua kysymystä 11. lokakuuta 2016 pitämässään kokouksessa ja katsoi esitetyistä vakavista huolenaiheista huolimatta, että edellä mainitun lainsäädäntöehdotuksen rahoitus on yhteensopiva. Ehdotuksella pyritään edistämään Euroopan kulttuuriperinnön roolia keskeisenä osana kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä vahvistamaan kulttuuriperinnön merkitystä taloudelle ja yhteiskunnalle.

Komissio ehdottaa, että kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi pannaan täytäntöön hyödyntämällä useita unionin ohjelmia, eli Luova Eurooppa -ohjelmaa, Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, Horisontti 2020 -puiteohjelmaa, Erasmus + -ohjelmaa ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa. Eurooppalaisen teemavuoden järjestämisen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan neljä miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, ja teemavuosi rahoitetaan nykyisen talousarvion rajoissa hyödyntämällä pelkästään Luova Eurooppa ‑ohjelmaan kuuluvan kulttuurin alaohjelman määrärahoja. Eurooppalainen teemavuosi ei kuulunut suunnitelmiin monivuotisen rahoituskehyksen määrärahoista sovittaessa eikä sitä varten siksi pyydetty lisärahoitusta nykyisessä, luonteeltaan ohjeellisessa rahoitussuunnitelmassa, mikä herättää hyvin perustellusti huolta siitä, että eurooppalainen teemavuosi nielee varoja muilta kulttuurin alaohjelmaan kuuluvilta toimilta.

Kuten hyvin tiedätte, Luova Eurooppa on suhteellisen pieni ohjelma, jonka soveltamisala on laaja ja joka on hyvin kunnianhimoinen. Valiokunta katsoo, että nykyinen sekä maksusitoumus- että maksumäärärahojen sadan prosentin käyttöaste vuoden lopussa ja jatkuva ehdotusten tuntuva ylimäärä osoittavat selvästi, että ohjelman resurssit ovat äärirajoilla. Tilanne huonontuu entisestään, jos jo nyt niukoista määrärahoista leikataan vielä neljä miljoonaa euroa.

Tämän vuoksi valiokunta kannattaa vuoden 2017 talousarviota koskevassa kannassaan, että eurooppalaisen teemavuoden tukemista varten otetaan käyttöön erillinen budjettikohta, johon otetaan miljoona euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina valmistelujen käynnistämiseksi vuonna 2017. Valiokunta haluaa antaa erillisen budjettikohdan käyttöön ottamisella selvän signaalin siitä, että parlamentti kannattaa vahvasti menestyksekästä ja kunnianhimoista kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta, mutta sitä ei saa järjestää Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvan kulttuurin alaohjelman nykyisten ja tulevien toimien kustannuksella. Siksi teemavuoden rahoitus olisi pidettävä erillään muusta rahoituksesta. Valiokunta päätti lisäksi sekä palauttaa neuvoston kaikista Luova Eurooppa -ohjelmaa koskevista budjettikohdista leikkaamat määrärahat että lisätä ohjelman maksusitoumusmäärärahoja kaikkiaan 41,6 miljoonalla eurolla talousarvioesitykseen verrattuna, jotta ohjelmaan kohdistuvaa suurta rasitusta voidaan lievittää.

Jos asiaa tuettaisiin 26. lokakuuta pidettävässä täysistuntoäänestyksessä, talousarvion esittelijä saisi vahvan mandaatin neuvoston kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Vakuutan valiokuntamme tekevän kaikkensa, jotta budjettineuvotteluissa päästään tässä asiassa hyväksyttävissä olevaan lopputulokseen yhteistyössä oman valiokuntanne kanssa. Pyydän lisäksi pitämään meidät ajan tasalla kaikesta ehdotuksen talousarviovaikutuksia koskevasta kehityksestä, kun parlamentti hyväksyy oman kantansa ja kun neuvoston kanssa käydään neuvotteluja.

Budjettivaliokunta sopi edellä mainituista seikoista 11. lokakuuta 2016 pitämässään kokouksessa ja päätti yksimielisesti suositella, että esittelijä ottaisi ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuutta koskevan kysymyksen esille komission ja neuvoston kanssa ja seuraisi näitä asioita neuvottelujen aikana tiiviissä yhteistyössä vuoden 2017 talousarvion yleisesittelijän Jens Geierin ja allekirjoittaneen kanssa.

Budjettivaliokunta pyytää liittämään tämän kirjeen kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lopulliseen mietintöön.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis

LIITE: KIRJEEN MUODOSSA ESITETTÄVÄT ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN SUOSITUKSET

Silvia Costa

Puheenjohtaja

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 15G306

Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Asia:  Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

Aluekehitysvaliokunnan koordinaattorit sopivat 8. syyskuuta 2016 pidetyssä kokouksessa, että valiokunta laatii lausunnon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lainsäädäntömietinnöstä, joka koskee komission ehdotusta nimetä vuosi 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaiseksi teemavuodeksi. Olemme nyt saaneet tietoomme, että kulttuuri- ja koulutusvaliokunta päätti käyttää työjärjestyksen 50 artiklan tarkoittamaa yksinkertaistettua menettelyä. Näin ollen aluekehitysvaliokunta ei voi antaa lausuntoa. Esitämme tässä kirjeessä aluekehitysvaltuuskunnan enemmistön tukemat ehdotukset tarkistettavana olevaan komission tekstiin (COM (2016)0543). Toivon Teidän suhtautuvan myönteisesti tähän menettelytapaan.

Ehdotukset:

1)  (7 artikla) Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta voidaan rahoittaa myös Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) yhteydessä yhdennettyjen kulttuuriperintöhankkeiden kautta silloin, kun nämä ovat ERI-asetuksen mukaisia ja johdonmukaisia kumppanuussopimuksissa sovittujen strategioiden kanssa.

2)  (7 artikla) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välille on tärkeää kehittää synergioita kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tukemiseksi. Komissio auttaa jäsenvaltioita yhdistämään kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden paikallisiin ja alueellisiin talouskehityshankkeisiin, jotta ne ovat mahdollisimman tehokkaita.

3)  (Johdanto-osan 24 a viite (uusi)) Rajat ylittävät kulttuurihankkeet ovat tärkeitä, sillä ne voisivat lisätä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistää osallisuutta. On toteutettava toimia, joilla vahvistetaan ja laajennetaan tukea rahoitukselle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksilla.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

CC:  Esittelijä Mircea Diaconu

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.8.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

12.9.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

5.9.2016

Rahoitusmäärän muuttaminen

       BUDG-lausunto annettu (pvä)

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2016

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.11.2016