Izvješće - A8-0340/2016Izvješće
A8-0340/2016

IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestitelj: Mircea Diaconu
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)


Postupak : 2016/0259(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0340/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0340/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0543),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0352/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 12. listopada 2016.[1],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje i mišljenje Odbora za proračune (A8-0340/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Pozivanje 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija16,

uzimajući u obzir rezoluciju Odbora regija ,

__________________

__________________

16 SL C , , str. .

16 SL C , , str. .

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kulturna baština može imati važnu ulogu u povezivanju zajednice u vrijeme kad se u europskim društvima povećava kulturna raznolikost. Novi participativni i međukulturni pristupi politici baštine i obrazovnim inicijativama u kojima se jednako vrednuju sve kulturne baštine mogli bi povećati povjerenje, uzajamno uvažavanje i socijalnu koheziju.

(11)  Kulturna baština može imati važnu ulogu u povezivanju zajednice u vrijeme kad se u europskim društvima povećava kulturna raznolikost. Lokaliteti kojima je dodijeljena oznaka europske baštine izabrani su zbog svoje uloge u europskoj povijesti te imaju snažnu europsku dimenziju. Oni kao takvi simboliziraju europske ideale, vrijednosti, povijest i integraciju te zbližavaju Uniju i njezine građane. Zajedno s europskim prijestolnicama kulture pojačavaju osjećaj europskih građana da pripadaju zajedničkom kulturnom području. Stoga bi trebalo težiti međusobnom nadopunjavanju s Europskom godinom kulturne baštine. Novi participativni i međukulturni pristupi politici baštine i obrazovnim inicijativama u kojima se jednako vrednuju sve kulturne baštine, dok se istovremeno poštuje sloboda umjetnosti u skladu s člankom 13. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, mogu povećati povjerenje, uzajamno uvažavanje i socijalnu koheziju.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s ciljevima Europske agende za kulturu, opći ciljevi Europske godine odnose se na poticanje i potporu – posebno razmjenom iskustava i dobre prakse – nastojanja Unije, država članica, regionalnih i lokalnih tijela u zaštiti, očuvanju, ponovnoj uporabi, unapređenju, vrednovanju i promicanju europske kulturne baštine u Europskoj uniji. Ciljevi su posebno:

1.  Osnovni je cilj Europske godine slavljenje europske kulturne baštine kao zajedničkog resursa koji proizlazi iz višestoljetne povijesti i odnosa država članica i europskih naroda. U skladu s ciljevima Europske agende za kulturu, ostali ciljevi Europske godine odnose se na poticanje i potporu – posebno razmjenom iskustava i dobre prakse – nastojanja Unije, država članica, regionalnih i lokalnih tijela u zaštiti, očuvanju, ponovnoj uporabi, unapređenju, vrednovanju i promicanju europske kulturne baštine u Europskoj uniji. Ciljevi su posebno:

Amandman    4

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Jačanje doprinosa europske kulturne baštine gospodarstvu i društvu koristeći njezin izravni i neizravni gospodarski potencijal. To uključuje mogućnosti za podupiranje kulturnih i kreativnih industrija i poticanje stvaralaštva i inovacija, promicanje održivog turizma, povećanje društvene kohezije i stvaranje stabilnih radnih mjesta.

(b)  Jačanje doprinosa europske kulturne baštine gospodarstvu i društvu koristeći njezin izravni i neizravni gospodarski potencijal. To uključuje mogućnosti za podupiranje kulturnih i kreativnih industrija, malih i srednjih poduzeća i projekata malog i velikog opsega te poticanje stvaralaštva i inovacija, promicanje održivog turizma, povećanje društvene kohezije i stvaranje stabilnih radnih mjesta.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  U prvom tromjesečju 2017. Komisija će uspostaviti radnu skupinu koja će uključivati Europski parlament i relevantne dionike. Radna skupina će do 31. prosinca 2017. predstaviti radni plan s aktivnostima predviđenim za 2018., uključujući dodjelu odgovarajućih proračunskih sredstava i vizualni identitet za Europsku godinu. Također će odrediti vodeće inicijative koje će se provesti u okviru Europske godine.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Koordinacija na nacionalnoj razini

Koordinacija na razini država članica

Amandman    7

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica imenuje nacionalnog koordinatora odgovornog za organizaciju njezina sudjelovanja u Europskoj godini. Koordinator osigurava koordinaciju relevantnih aktivnosti na nacionalnoj razini.

Nadležna tijela država članica surađivat će s institucijama Europske unije da bi se zajamčila dobra provedba Europske godine te da bi se dodatnim aktivnostima, uključivanjem zajednice i aktivnostima informiranja uvišestručio njezin učinak. Svaka država članica imenuje nacionalnog koordinatora odgovornog za organizaciju njezina sudjelovanja u Europskoj godini. Koordinator osigurava koordinaciju relevantnih aktivnosti na razini država članica.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija saziva sastanke nacionalnih koordinatora radi koordinacije provedbe Europske godine i razmjene informacija o provedbi na nacionalnoj i europskoj razini.

Komisija saziva sastanke nacionalnih koordinatora na razini država članica i predstavnika Europskog parlamenta radi koordinacije provedbe Europske godine i razmjene informacija o provedbi na razini država članica i na razini Unije.

Komisija će imati transverzalan pristup koordinaciji Europske godine na razini Unije kojim će se zajamčiti sudjelovanje svih relevantnih glavnih uprava, koje će koordinirati Glavna uprava za obrazovanje i kulturu, da bi se stvorile sinergije među različitim programima i inicijativama Unije za financiranje projekata u području kulturne baštine, kao i u cilju boljeg širenja informacija o Europskoj godini.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Uključenost civilnog društva

 

Struktura Europske godine omogućit će aktivno sudjelovanje profesionalnih organizacija u području kulturne baštine, postojećih transnacionalnih kulturnih mreža i zainteresiranih nevladinih organizacija i kulturnih udruga te, prije svega, organizacija mladih.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Za Europsku godinu uspostavit će se poseban članak u općem proračunu Unije. On će obuhvaćati sredstva predviđena za pripremu i provedbu Europske godine te za aktivnosti kojima se pridonosi njezinoj dugoročnoj održivosti. Ukupni iznos sredstava u tom članku iznosit će 15 milijuna EUR.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1a.  Okvirna raspodjela po godinama predviđena je kako slijedi: 1 milijun EUR za 2017., 13 milijuna EUR za 2018. i 1 milijun EUR za 2019. Godišnja odobrena sredstva odobravat će proračunsko tijelo.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sufinanciranje na europskoj razini aktivnosti za potporu Europske godine u skladu je s primjenjivim pravilima i u okviru postojećih mogućnosti za određivanje prioriteta na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi u postojećim programima, posebno u programu Kreativna Europa. Prema potrebi, potpora Europskoj godini može se pružati i u okviru drugih programa i politika, uzimajući u obzir njihove važeće pravne i financijske odredbe.

1.   Aktivnosti organizirane u okviru Europske godine mogu se sufinancirati namjenskim bespovratnim sredstvima nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela država članica i fleksibilnim mehanizmima financiranja kao što su javno-privatna partnerstva i skupno financiranje. Prema potrebi, potpora Europskoj godini može se pružati i u okviru drugih programa i politika, uzimajući u obzir njihove važeće pravne i financijske odredbe.

  • [1]  SL C xx, xx.10.2016., str. x.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE O FINANCIJSKOJ USKLAĐENOSTI

gđa Silvia Costa

Predsjednica

Odbor za kulturu i obrazovanje

BRUXELLES

Predmet:  Mišljenje o pitanjima vezanima uz financijsku usklađenost u prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Poštovana gđo predsjednice

Ovaj prijedlog upućen je 7. rujna 2016. Odboru za proračune radi davanja mišljenja. Nakon što su ocijenili prijedlog, 15. rujna 2016. koordinatori Odbora za proračune odlučili su razmotriti pitanja povezana s financijskom usklađenošću prijedloga s VFO-om, u skladu s člankom 41. stavkom 4. Poslovnika Europskog parlamenta.

Odbor je, nakon razmatranja na sjednici održanoj 11. listopada 2016. i unatoč nekoliko ozbiljnih spornih pitanja, potvrdio financijsku usklađenost spomenutog zakonodavnog prijedloga, čiji je cilj promicanje uloge europske kulturne baštine kao ključne komponente kulturne raznolikosti i međukulturnog dijaloga te povećanje njezina doprinosa ekonomiji i društvu.

Komisija u svojem prijedlogu sugerira da se Europska godina kulturne baštine provede kroz nekoliko programa EU-a: Kreativna Europa, europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020., Erasmus+ i Europa za građane. Procjenjuje se da će ukupni troškovi za provedbu Europske godine kulturne baštine tijekom cijelog trajanja programa iznositi sveukupno 4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja, koja trebaju biti obuhvaćena postojećim proračunskim ograničenjima tako da se koriste isključivo sredstva iz omotnice za potprogram Kultura programa Kreativna Europa. Budući da plan za Europsku godinu kulturne baštine još nije postojao u trenutku postizanja dogovora oko iznosa u VFO-u i da, što je indikativno, za nju nije traženo dodatno financiranje u okviru postojećeg financijskog programiranja, postoji opravdana zabrinutost da bi se na ovu Europsku godinu mogla potrošiti sredstva predviđena za druge aktivnosti u okviru potprograma Kultura.

Kao što vrlo dobro znate, Kreativna Europa relativno je malen, ali dalekosežan i vrlo ambiciozan program. Odbor smatra da trenutačna stopostotna stopa izvršenja na kraju godine, i u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i u odobrenim sredstvima za plaćanja, kao i stalna visoka stopa prekomjernog broja programa jasno pokazuju da su sredstva za taj program nedovoljna. Ako se iz već pretanke financijske omotnice izdvoji 4 milijuna EUR, situacija će se samo pogoršati.

Zato je Odbor u svojem stajalištu o proračunu za 2017. izglasao da za započinjanje pripreme 2017. treba oformiti posebnu proračunsku liniju za potporu Europskoj godini s 1 milijunom EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja. Stvaranjem posebne linije Odbor želi poslati jasnu poruku da se Parlament snažno zalaže za ambicioznu i uspješnu Europsku godinu kulturne baštine, ali ne na uštrb trenutačnih i predviđenih djelovanja u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa. Stoga je potrebno namjensko financiranje Europske godine. Nadalje, Odbor je izglasao da treba ne samo poništiti rezove za koje se Vijeće zalaže u svim proračunskim linijama Kreativne Europe, već i povećati iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za Kreativnu Europu za 41,6 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna kako bi se smanjio pritisak na taj program.

Bude li taj prijedlog podržan na glasanju na plenarnoj sjednici 26. listopada, izvjestitelj za proračun dobit će snažan mandat za pregovore s Vijećem. Naš će Odbor u suradnji s vašim Odborom učiniti sve što je u njegovoj moći da se postigne prihvatljiv ishod pregovora o proračunu kad je riječ o tom pitanju. Molim vas da nas tijekom postupka usvajanja stajališta Parlamenta i pregovora s Vijećem izvijestite o svim zbivanjima u pogledu proračunskih aspekata prijedloga.

Na sjednici održanoj 11. listopada 2016. Odbor za proračune usuglasio se o navedenim točkama te je u skladu s time jednoglasno odlučio preporučiti da glavni izvjestitelj Komisiji i Vijeću iznese sporna pitanja povezana s financijskom usklađenošću prijedloga i da tijekom pregovora izvještava o tim pitanjima u bliskoj suradnji s glavnim izvjestiteljem za proračun za 2017. Jensom Geierom i sa mnom.

Odbor za proračune moli Vas da ovo pismo priložite završnom izvješću Odbora za kulturu i obrazovanje.

S poštovanjem,

Jean Arthuis

PRILOG: PRIJEDLOZI ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ U OBLIKU PISMA

Silvia Costa

Predsjednica

Odbor za kulturu i obrazovanje

Europski parlament

ASP 15G306

Bruxelles

Poštovana gđo Costa,

Predmet:  Europska godina kulturne baštine

Dana 8. rujna 2016. koordinatori Odbora REGI složili su se da će Odbor izraditi mišljenje o zakonodavnom izvješću Odbora CULT o prijedlogu Komisije da se 2018. godina odredi kao Europska godina kulturne baštine. Primili smo na znanje da je Odbor CULT odlučio primijeniti pojednostavljeni postupak iz članka 50. Poslovnika. U tim okolnostima Odbor REGI ne može dati svoje mišljenje. U obliku pisma šaljemo vam svoje prijedloge kao doprinos većine Odbora REGI u pogledu tog pitanja referirajući se na tekst Komisije koji treba izmijeniti (COM (2016)543). Nadam se da ćete biti u mogućnosti složiti se s tim pristupom.

Prijedlozi:

1)  (čl. 7.) Europska godina kulturne baštine mogla bi se u kontekstu europskih strukturnih i investicijskih fondova financirati zajedno s integriranim projektima kulturne baštine kad su oni u skladu s Uredbom o ESIF-ima i sa strategijama dogovorenim u sporazumima o partnerstvu;

2)  (čl. 7.) ističe važnost razvoja sinergija među europskim strukturnim i investicijskim fondovima da bi se podržala Europska godina kulturne baštine; poziva Komisiju da pomogne državama članicama integrirati Europsku godinu kulturne baštine u lokalne i regionalne projekte gospodarskog razvoja kako bi se postigla najveća moguća učinkovitost;

3)  (uvodna izjava 24.a (nova)) ističe važnost prekograničnih kulturnih projekata koji bi mogli pridonijeti jačanju gospodarske i socijalne kohezije te potaknuti uključenost; u tom pogledu poziva na poduzimanje mjera za jačanje i širenje potpore financiranju u okviru sporazumâ o javno-privatnom partnerstvu;

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

CC:  Mircea Diaconu, izvjestitelj

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europska godina kulturne baštine

Referentni dokumenti

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

5.9.2016

Promjena iznosa financijskih sredstava

       Datum mišljenja odbora BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

08.11.2016

 

 

 

Datum podnošenja

17.11.2016