Pranešimas - A8-0340/2016Pranešimas
A8-0340/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų

16.11.2016 - (COM(2016) 0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjas: Mircea Diaconu
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2016/0259(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0340/2016
Pateikti tekstai :
A8-0340/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0543),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 167 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0352/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 12 d. Regionų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0340/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę16,

atsižvelgdami į Regionų komiteto rezoliuciją16,

__________________

__________________

16OL C , , p. .

16OL C , , p. .

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Europos visuomenėje didėjant kultūrų įvairovei, kultūros paveldas gali atlikti svarbų vaidmenį didinant bendruomenės sanglaudą. Nauji dalyvaujamieji ir tarpkultūriniai paveldo politikos ir švietimo iniciatyvų metodai, prisidedantys prie vienodos pagalbos visiems kultūros paveldams, turi potencialo padidinti pasitikėjimą, abipusį pripažinimą ir socialinę sanglaudą;

(11)  Europos visuomenėje didėjant kultūrų įvairovei, kultūros paveldas gali atlikti svarbų vaidmenį didinant bendruomenės sanglaudą. Vietovės, kurioms suteiktas Europos paveldo ženklas, pasižymi stipria europine dimensija, kadangi jos buvo atrinktos dėl savo vaidmens Europos istorijoje. Jos simbolizuoja Europos idealus, vertybes, istoriją bei integraciją ir priartina Sąjungą prie jos piliečių. Kartu su Europos kultūros sostinių iniciatyva, šios vietovės stiprina Europos Sąjungos piliečių suvokimą, kad jie priklauso bendrai kultūrinei erdvei. Todėl reikėtų siekti papildomumo su Europos kultūros paveldo metais. Nauji dalyvaujamieji ir tarpkultūriniai paveldo politikos ir švietimo iniciatyvų metodai, prisidedantys prie vienodos pagalbos visiems kultūros paveldams, kartu atsižvelgiant į menų laisvę, laikantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 13 straipsnio, turi potencialo padidinti pasitikėjimą, abipusį pripažinimą ir socialinę sanglaudą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaujantis Europos kultūros darbotvarkės tikslais, bendras Europos metų tikslas – skatinti ir remti (visų pirma dalijantis gerąja patirtimi) Sąjungos, valstybių narių, regioninių ir vietos institucijų pastangas saugoti, ginti, naudoti, turtinti, branginti ir viešinti Europos kultūros paveldą Europos Sąjungoje (ES). Visų pirma:

1.  Pagrindinis Europos metų tikslas – Europos kultūros paveldo kaip bendro turto, sukurto šimtmečius menančios istorijos ir persipynus valstybėms narėms ir Europos tautoms, minėjimas. Vadovaujantis Europos kultūros darbotvarkės tikslais, kiti Europos metų tikslai – skatinti ir remti (visų pirma dalijantis gerąja patirtimi) Sąjungos, valstybių narių, regioninių ir vietos institucijų pastangas saugoti, ginti, naudoti, turtinti, branginti ir viešinti Europos kultūros paveldą Europos Sąjungoje (ES). Visų pirma:

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinamas Europos kultūros paveldo indėlis į ekonomiką ir visuomenę per jo tiesioginį ir netiesioginį ekonominį potencialą. Tai, be kita ko, pajėgumai stiprinti kultūros ir kūrybos pramonę ir įkvėpti kūrėjus bei novatorius, skatinti tvarų turizmą, didinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti ilgalaikį vietos lygmens užimtumą;

b)  didinamas Europos kultūros paveldo indėlis į ekonomiką ir visuomenę per jo tiesioginį ir netiesioginį ekonominį potencialą. Tai, be kita ko, pajėgumai stiprinti kultūros ir kūrybos pramonę, mažąsias ir vidutines įmones, taip pat mažos ir didelės apimties projektus, ir įkvėpti kūrėjus bei novatorius, skatinti tvarų turizmą, didinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti ilgalaikį vietos lygmens užimtumą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  2017 m. pirmąjį ketvirtį Komisija turi įsteigti darbo grupę, kurios veikloje dalyvautų Europos Parlamentas ir susiję suinteresuotieji subjektai. Darbo grupė iki 2017 m. gruodžio 31 d. turi pateikti darbo planą, kuriame būtų išsamiai nurodoma 2018 m. numatyta veikla, įskaitant atitinkamus biudžeto asignavimus, taip pat Europos metų vaizdinę tapatybę. Darbo grupė nustato pavyzdinių iniciatyvų ir jas įgyvendina Europos metais.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Koordinavimas nacionaliniu lygmeniu

Koordinavimas valstybių narių lygmeniu

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė skiria nacionalinį koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Koordinatorius užtikrina atitinkamos veiklos koordinavimą nacionaliniu lygmeniu.

Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiauja su Sąjungos institucijomis, siekdamos užtikrinti tinkamą Europos metų veiklos įgyvendinimą ir padidinti jos poveikį pasitelkiant papildomą veiklą, bendruomenės įtraukimą ir sklaidos veiklą. Kiekviena valstybė narė skiria koordinatorių, atsakingą už šalies dalyvavimo Europos metų veikloje organizavimą. Koordinatorius užtikrina atitinkamos veiklos koordinavimą valstybės narės lygmeniu.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdama koordinuoti Europos metų veiklą ir dalytis informacija apie tos veiklos įgyvendinimą nacionaliniu ir Europos lygmenimis, Komisija šauks nacionalinių koordinatorių posėdžius.

Siekdama koordinuoti Europos metų veiklą ir dalytis informacija apie tos veiklos įgyvendinimą valstybės narės ir Sąjungos lygmenimis, Komisija šauks valstybės narės lygmens koordinatorių ir Europos Parlamento atstovų posėdžius. Komisija Europos metų veiklos koordinavimui Sąjungos lygmeniu taiko horizontalųjį požiūrį, užtikrindama, kad koordinuojant Švietimo ir kultūros generaliniam direktoratui dalyvautų visi atitinkami generaliniai direktoratai, siekiant sukurti sąveiką tarp kultūros paveldo srities projektų finansavimo įvairių Sąjungos programų ir iniciatyvų ir geriau skleisti informaciją apie Europos metus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 a straipsnis

 

Pilietinės visuomenės dalyvavimas

 

Europos metų struktūra suteikia galimybę aktyviai dalyvauti profesinėms organizacijoms, veikiančioms kultūros paveldo srityje, veikiantiems tarptautiniams kultūros tinklams, suinteresuotosioms NVO bei kultūros asociacijoms ir, visų pirma, jaunimo organizacijoms.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Europos metams skiriamas specialus Sąjungos bendrojo biudžeto straipsnis. Šiame straipsnyje nurodomos lėšos, numatytos pasirengimui Europos metams, jų įgyvendinimui ir veiksmams, kuriais prisidedama prie ilgalaikio Europos metų tvarumo. Šiame straipsnyje bendram finansavimui numatytos lėšos – 15 mln. EUR.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a.  Orientacinis paskirstymas pagal metus yra toks: 2017 m. – 1 mln. EUR, 2018 m. – 13 mln. EUR, 2019 m. – 1 mln. EUR. Metinius asignavimus patvirtina biudžeto valdymo institucija.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendras Europos lygmens Europos metų veiklos finansavimas vykdomas pagal dabartinėms programoms, visų pirma programai „Kūrybiška Europa“, taikomas taisykles ir galimybes kasmet ar kas kelerius metus nustatyti prioritetus. Prireikus Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitas programas ir politiką, laikantis esamų teisinių ir finansinių nuostatų.

1.   Europos metais organizuojama veikla gali būti bendrai finansuojama valstybių narių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų specializuotų dotacijų lėšomis ir taikant lanksčius finansavimo mechanizmus, pavyzdžiui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes arba sutelktinį finansavimą. Prireikus Europos metų veikla gali būti remiama pagal kitas programas ir politiką, laikantis esamų teisinių ir finansinių nuostatų.

  • [1]  OL C ... 2016 10 ... , p. ... .

BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ DĖL FINANSINIO SUDERINAMUMO

Kultūros ir švietimo komiteto

pirmininkei

Silvia Costa

BRIUSELIS

Tema:  Nuomonė dėl klausimų, susijusių su pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų finansiniu suderinamumu (COM(2016) 543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Gerb. Pirmininke,

šis pasiūlymas Biudžeto komitetui buvo perduotas 2016 m. rugsėjo 7 d., kad jis pateiktų nuomonę. Atlikus minėto pasiūlymo įvertinimą, 2016 m. rugsėjo 15 d. Biudžeto komiteto koordinatoriai nusprendė pagal Darbo tvarkos taisyklių 41 straipsnio 4 dalį perimti klausimus dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo su daugiamete finansine programa (DFP).

Komitetas apsvarstė pirmiau minėtą klausimą savo 2016 m. spalio 11 d. posėdyje ir, nepaisant daugelio rimtų abejonių, kurios buvo iškeltos, nusprendė, kad pirmiau minėtas teisėkūros pasiūlymas, kuriuo siekiama skatinti Europos kultūros paveldo, kaip svarbiausio kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo elemento, vaidmenį, taip pat stiprinti šio paveldo indėlį į ekonomiką ir visuomenę, finansiškai suderinamas.

Savo pasiūlyme Komisija siūlo įgyvendinti Europos kultūros paveldo metus naudojantis keliomis ES programomis, būtent: „Kūrybiška Europa“, Europos struktūriniai ir investicijų fondai, „Horizontas 2020“, „Erasmus+“ ir „Europa piliečiams“. Šių Europos metų įgyvendinimo per visą jų gyvavimo laikotarpį bendros sąnaudos sudarys apytikriai 4 mln. EUR, kurie bus skirti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams; šie asignavimai bus finansuojami laikantis esamų biudžeto ribų, remiantis išimtinai programos „Kūrybiška Europa“ paprogramio „Kultūra“ finansiniu paketu. Kadangi minėti Europos metai nebuvo suplanuoti tuo metu, kai buvo tariamasi dėl DFP paketų, ir pagal esamą finansinį programavimą šiems metams neprašyta papildomo finansavimo, kuris būtų orientacinis, esama labai realaus susirūpinimo, kad šiems Europos metams gali būti nukreiptos lėšos iš kitų veiksmų pagal paprogramį „Kultūra“.

Kaip Jūs gerai žinote, „Kūrybiška Europa“ yra palyginti maža programa, pagal kurią numatyta plati aprėptis ir aukštas siekių lygis. Biudžeto komitetas mano, kad dabartinis lėšų panaudojimo lygis metų pabaigoje, sudarantis 100 proc. ir pagal įsipareigojimų, ir pagal mokėjimų asignavimus, taip pat nekintamai aukštas perteklinių paraiškų lygis aiškiai rodo, kad programai skirtos lėšos naudojamos pernelyg aktyviai. Tai, kad bus atimti 4 mln. EUR iš jau detaliai paskirstyto finansinio paketo, tik dar pablogins minėtą padėtį.

Todėl Biudžeto komitetas savo pozicijoje dėl 2017 m. biudžeto balsavo, kad būtų sukurta speciali biudžeto eilutė šiems Europos metams remti, pagal kurią būtų numatyta skirti 1 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad 2017 m. būtų pradėtas pasirengimas. Atskiros eilutės sukūrimu Biudžeto komitetas nori duoti aiškų ženklą, kad Parlamentas ryžtingai pasisako už sėkmingus ir plataus užmojo Europos kultūros paveldo metus, tačiau ne dabar vykdomų ir būsimų veiksmų pagal programos „Kūrybiška Europa“ paprogramį „Kultūra“ sąskaita. Todėl turėtų būti rezervuotos lėšos Europos kultūros paveldo metams. Be to, Biudžeto komitetas balsavo ne vien už tai, kad būtų vėl įrašytos ankstesnės sumos pagal visas programai „Kūrybiška Europa“ skirtas biudžeto eilutes, kurias Taryba buvo sumažinusi, jis balsavo ir už tai, kad šios programos finansavimas būtų padidintas, palyginti su biudžeto projektu, bendra 41,6 mln. EUR suma, skirta įsipareigojimų asignavimams, kad būtų galima sušvelninti programai tenkantį didelį krūvį.

Jei spalio 26 d. tam bus pritarta balsuojant plenariniame posėdyje, pranešėjui biudžeto klausimais bus suteikti tvirti įgaliojimai derybose su Taryba. Patikiname, jog Biudžeto komitetas, koordinuodamas savo veiklą su Kultūros ir švietimo komitetu, dės visas pastangas, kad būtų pasiekta priimtinų rezultatų derybose dėl biudžeto šiuo aspektu. Norėčiau paprašyti, kad informuotumėte mus apie visus pokyčius, susijusius su pasiūlymo biudžetiniais aspektais, vykdant Parlamento pozicijos priėmimo procedūrą ir derybų su Taryba metu.

Per savo 2016 m. spalio 11 d. posėdį Biudžeto komitetas susitarė dėl anksčiau išdėstytų teiginių ir atitinkamai nusprendė vienbalsiai rekomenduoti, kad pagrindinis pranešėjas su Komisija ir Taryba iškeltų šią susirūpinimą keliančią problemą dėl pasiūlymo finansinio suderinamumo ir toliau šiuos klausimus spręstų derybų būdu glaudžiai derindamas veiksmus su pagrindiniu pranešėju 2017 m. biudžeto klausimais Jensu Geieriu ir manimi.

Biudžeto komitetas būtų labai dėkingas, jei šį laišką pridėtumėte prie Kultūros ir švietimo komiteto galutinio pranešimo.

Pagarbiai,

Jean Arthuis

PRIEDAS. REGI KOMITETO PASIŪLYMAI LAIŠKO FORMA

Silvia Costa

Kultūros ir švietimo komiteto

Pirmininkei

Europos Parlamentas

ASP 15G306

Briuselis

Gerb. p. Costa,

Tema:  Europos kultūros paveldo metai

2016 m. rugsėjo 8 d. REGI komiteto koordinatoriai pritarė tam, kad komitetas parengs nuomonę apie CULT komiteto teisėkūros pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Mes susipažinome su CULT komiteto priimtu sprendimu taikyti supaprastintą procedūrą, numatytą Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnyje. Taikant šią sąlygą REGI komitetas negali pateikti nuomonės. Čia rasite mūsų pasiūlymus šiuo klausimu, išdėstytus laiško forma, prie kurio prisidėjo dauguma REGI komiteto narių, ir nuorodą į Komisijos tekstą, kurį siūlome iš dalies pakeisti (COM (2016)543). Aš tikiuosi, kad turėsite galimybę pritarti tokiam požiūriui.

Pasiūlymai:

1)  (7 str.) Europos kultūros paveldo metai taip pat galėtų būti finansuojami pagal Europos struktūrinių ir investicijų fondus (ESIF), integruojant kultūros paveldo projektus, jei jie atitinka ESIF reglamentą ir strategijas, dėl kurių buvo sutarta partnerystės susitarimuose;

2)  (7 str.) pabrėžia, kad svarbu kurti sąveikas tarp ES struktūrinių ir investicijų fondų siekiant jų lėšomis paremti Europos kultūros paveldo metų paskelbimą; ragina Komisiją padėti valstybėms narėms integruoti Europos kultūros paveldo metus į vietos ir regionų ekonominio vystymosi projektus, siekiant užtikrinti didžiausią veiksmingumą;

3)  (24 a konstatuojamoji dalis (nauja)) pabrėžia, kokie svarbūs tarpvalstybiniai projektai, kuriais galėtų būti prisidedama prie ekonominės ir socialinės sanglaudos didinimo ir įtraukties skatinimo; atsižvelgdamas į tai ragina imtis priemonių siekiant stiprinti ir didinti paramą finansavimui pagal viešojo ir privačiojo sektoriaus susitarimus;

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

CC:  Mircea Diaconu, pranešėjas

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kultūros paveldo metai

Nuorodos

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.8.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

12.9.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

5.9.2016

Finansinės dotacijos pakeitimas

       BUDG nuomonės pateikimo data

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2016

 

 

 

Priėmimo data

08.11.2016

 

 

 

Pateikimo data

17.11.2016