Ziņojums - A8-0340/2016Ziņojums
A8-0340/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Kultūras un izglītības komiteja
Referents: Mircea Diaconu
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 2. punkts)


Procedūra : 2016/0259(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0340/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0340/2016
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0543),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 167. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0352/2016),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 12. oktobra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 50. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0340/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

4. atsauce

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu16,

ņemot vērā Reģionu komitejas rezolūciju,

__________________

__________________

16OV C , , lpp.

16OV C , , lpp.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Kultūras mantojumam var būt liela loma kopienas kohēzijā tagad, kad Eiropas valstīs sabiedrības kultūras daudzveidība paplašinās. Jaunas līdzdalības un kultūru mijiedarbības pieejas mantojuma politikā un izglītības ierosmes, kas cieņā tur visdažādāko kultūras mantojumu, varētu uzlabot uzticēšanos, savstarpēju atzīšanu un sociālo kohēziju.

(11)  Kultūras mantojumam var būt liela loma kopienas kohēzijā tagad, kad Eiropas valstīs sabiedrības kultūras daudzveidība paplašinās. Vietām, kam piešķirta Eiropas mantojuma zīme, piemīt spēcīga Eiropas dimensija, jo tās ir izvēlētas to nozīmes dēļ Eiropas vēsturē. Tādējādi tās simbolizē Eiropas ideālus, vērtības, vēsturi un integrāciju, un tās nodrošina Savienības un tās iedzīvotāju tuvināšanos. Līdz ar Eiropas kultūras galvaspilsētām šīs vietas palielina Eiropas iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai. Tāpēc būtu jātiecas uz papildināmību ar Eiropas kultūras mantojuma gadu. Jaunas līdzdalības un kultūru mijiedarbības pieejas mantojuma politikā un izglītības ierosmes, kas cieņā tur visdažādāko kultūras mantojumu, ievērojot mākslas brīvību, saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 13. pantu varētu uzlabot uzticēšanos, savstarpēju atzīšanu un sociālo kohēziju.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar Eiropas darba kārtībā kultūrai izvirzītajiem mērķiem Eiropas gada vispārīgie mērķi ir Eiropas Savienībā (ES) veicināt un atbalstīt Savienības, dalībvalstu, reģionu valdību un pašvaldību centienus aizsargāt, saudzēt, atkalizmantot, vairot, bagātināt un popularizēt Eiropas kultūras mantojumu, it īpaši, daloties pieredzē un labā praksē. Galvenām kārtām:

1.  Galvenais Eiropas gada mērķis ir godināt Eiropas kultūras mantojumu kā kopīgu resursu, kuram ir gadsimtiem sena vēsture un kura saknes ir dalībvalstu, kā arī Eiropas tautu sasaistē. Saskaņā ar Eiropas darba kārtībā kultūrai izvirzītajiem mērķiem Eiropas gada pārējie mērķi ir Eiropas Savienībā (ES) veicināt un atbalstīt Savienības, dalībvalstu, reģionu valdību un pašvaldību centienus aizsargāt, saudzēt, atkalizmantot, vairot, bagātināt un popularizēt Eiropas kultūras mantojumu, it īpaši, daloties pieredzē un labā praksē. Galvenām kārtām:

Grozījums Nr.    4

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Tas stiprina Eiropas kultūras mantojuma ieguldījumu tautsaimniecībā un sabiedrībā, izmantojot savu tiešo vai netiešo tautsaimniecisko potenciālu. Tas ietver spēju balstīt kultūras un radošās nozares un rosināt jaunradi un inovāciju, veicināt ilgtspējīgu tūrismu, vairot sociālo kohēziju un radīt ilgtermiņa nodarbinātību.

(b)  Tas stiprina Eiropas kultūras mantojuma ieguldījumu tautsaimniecībā un sabiedrībā, izmantojot savu tiešo vai netiešo tautsaimniecisko potenciālu. Tas ietver spēju atbalstīt kultūras un radošās nozares, mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī maza apjoma un liela mēroga projektus, un rosināt jaunradi un inovāciju, veicināt ilgtspējīgu tūrismu, vairot sociālo kohēziju un radīt ilgtermiņa nodarbinātību.

Grozījums Nr.    5

Lēmuma priekšlikums

3. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  2017. gada pirmajā ceturksnī Komisija izveido darba grupu, kurā darbojas Eiropas Parlamenta un ieinteresēto aprindu pārstāvji. Līdz 2017. gada 31. decembrim darba grupa iesniedz darba plānu, kurā detalizēti uzskaitīti pasākumi, kurus plānots īstenot 2018. gadā, tostarp attiecīgos budžeta piešķīrumus, kā arī vizuālo identitāti Eiropas gadam. Darba grupa nosaka vairākas pamatiniciatīvas un īsteno tās Eiropas gada ietvaros.

Grozījums Nr.    6

Lēmuma priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Koordinēšana valstu līmenī

Koordinēšana dalībvalsts līmenī.

Grozījums Nr.    7

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts ieceļ valsts koordinatoru, kas atbild par tās dalību Eiropas gadā. Koordinators nodrošina attiecīgo darbību koordinēšanu valsts līmenī.

Dalībvalstu kompetentās iestādes darbojas kopīgi ar Savienības iestādēm, lai garantētu pareizu Eiropas gada īstenošanu un palielinātu tā ietekmi, izmantojot papildu pasākumus, kopienas iesaistīšanos un izplatīšanas darbības. Katra dalībvalsts ieceļ koordinatoru, kas atbild par tās dalību Eiropas gadā. Koordinators nodrošina attiecīgo darbību koordinēšanu dalībvalsts līmenī.

Grozījums Nr.    8

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija rīko valsts koordinatoru sanāksmes, lai koordinētu Eiropas gada norisi un dalītos informācijā par tā īstenošanu valstu un Eiropas līmenī.

Komisija rīko sanāksmes, kurās piedalās koordinatori dalībvalsts līmenī un Eiropas Parlamenta pārstāvji, lai koordinētu Eiropas gada norisi un dalītos informācijā par tā īstenošanu dalībvalsts un Savienības līmenī. Eiropas gada koordinēšana Savienības līmenī ir transversāla pieeja Komisijā, nodrošinot visu attiecīgo ģenerāldirektorātu piedalīšanos, koordinēšanu veicot Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam, lai izveidotu sinerģiju starp dažādām Savienības programmām un iniciatīvām, ar kurām finansē projektus kultūras mantojuma jomā, un labāk izplatītu informāciju par Eiropas gadu.

Grozījums Nr.    9

Lēmuma priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana

 

Eiropas gada struktūra ļauj aktīvi piedalīties profesionālajām organizācijām, kas darbojas kultūras mantojuma jomā, pastāvošajiem starptautiskajiem kultūras tīkliem un ieinteresētajām NVO un kultūras apvienībām, un jo īpaši jaunatnes organizācijām.

Grozījums Nr.    10

Lēmuma priekšlikums

7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Savienības vispārējā budžetā nosaka īpaši Eiropas gadam paredzētu pantu. Šajā pantā paredzētie līdzekļi ietver līdzekļus, kas paredzēti Eiropas gada sagatavošanai un īstenošanai un darbībām, kas veicina Eiropas gada ilglaicīgu ilgtspējību. Šajā pantā kopējais finansējums ir EUR 15 miljoni.

Grozījums Nr.    11

Lēmuma priekšlikums

7. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1a.  Indikatīvs sadalījums pa gadiem ir šāds: EUR 1 miljons 2017. gadā, EUR 13 miljoni 2018. gadā un EUR 1 miljons 2019. gadā. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija.

Grozījums Nr.    12

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas gada atbalsta pasākumu līdzfinansēšana Eiropas mērogā notiek saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un esošajām iespējām noteikt gada vai vairāku gadu prioritātes pašreizējām programmām, it īpaši programmai “Radošā Eiropa”. Attiecīgos gadījumos Eiropas gadu var atbalstīt citas programmas un politikas virzieni pastāvošo juridisko un finansiālo normu robežās.

1.   Darbības saistībā ar Eiropas gadu var līdzfinansēt, izmantojot īpašas dotācijas no valsts, reģionālajām un vietējām pašvaldības iestādēm dalībvalstīs un izmantojot elastīgus finansēšanas mehānismus, piemēram, publiskā un privātā sektora partnerības vai kolektīvo finansēšanu. Attiecīgos gadījumos Eiropas gadu var atbalstīt citas programmas un politikas virzieni pastāvošo juridisko un finansiālo normu robežās.

  • [1]  OV C xx, xx.10.2016., x. lpp.

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS PAR FINANSIĀLO ATBILSTĪBU

Kultūras un izglītības komitejas

priekšsēdētājai

Silvia Costa

BRISELĒ

Temats:  Atzinums par jautājumiem, kas saistīti ar priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu finansiālo atbilstību

Cienījamā priekšsēdētāja!

Minētais priekšlikums 2015. gada 7. septembrī tika nosūtīts Budžeta komitejai atzinuma sniegšanai. Pēc priekšlikuma izvērtēšanas Budžeta komitejas koordinatori 2016. gada 15. septembrī nolēma izskatīt jautājumus par priekšlikuma finansiālo atbilstību DFS saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 41. panta 4. punktu.

Komiteja savā sanāksmē 2016. gada 11. oktobrī izskatīja minēto jautājumu un, neraugoties uz vairākām izvirzītām nopietnām bažām, lēma par labu minētā tiesību akta priekšlikuma finansiālajai atbilstībai, — priekšlikuma, kura mērķis ir veicināt Eiropas kultūras mantojuma kā kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga centrālā elementa lomu, kā arī uzlabot tā ieguldījumu ekonomikā un sabiedrībā.

Komisija savā priekšlikumā ierosina īstenot Eiropas kultūras mantojuma gadu ar vairākām ES programmām, proti, programmu „Radošā Eiropa”, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, programmu „Apvārsnis 2020“, Erasmus+ un programmu „Eiropa pilsoņiem“. Tiek lēsts, ka Eiropas gada īstenošanas visā tā darbības laikā kopējās izmaksas būs EUR 4 miljoni saistību un maksājumu apropriācijās, ko paredzēts finansēt pastāvošajās budžeta robežās, plānojot tikai „Radošās Eiropas” apakšprogrammas „Kultūra” portfeļa ietvaros. Tā kā laikā, kad notika vienošanās par DFS portfeļiem, Eiropas gads netika plānots un tam netiek lūgts papildu finansējums pastāvošajā finanšu plānā, kuram ir indikatīvs raksturs, pastāv ļoti reālas bažas, ka šim Eiropas gadam varētu tikt novirzīts finansējums no citiem rīcības pasākumiem apakšprogrammā „Kultūra”.

Kā Jums labi zināms, „Radošā Eiropa” ir salīdzinoši maza programma, kura aptver plašu jomu un izvirza tālejošus mērķus. Komiteja uzskata, ka pašreizējie īstenošanas rādītāji 100 % apmērā līdz gada beigām — gan saistībām, gan maksājumiem —, kā arī nemainīgi augstais virsrezervēšanas rādītājs skaidri atklāj programmas resursu nepietiekamību. Ja no jau tā „plānā finanšu portfeļa” izņem EUR 4 miljonus, tas tikai vēl vairāk pasliktina šo situāciju.

Šo apsvērumu dēļ komiteja savā nostājā par 2017. gada budžetu nobalsoja par to, lai izveidotu atsevišķu budžeta pozīciju Eiropas gada atbalstīšanai, kurā būtu EUR 1 miljons saistību un maksājumu apropriācijās sagatavošanās sākšanai 2017. gadā. Ar atsevišķas pozīcijas izveidošanu komiteja vēlas raidīt skaidru signālu, ka Parlamentam ir stingra nostāja par labu veiksmīgam un vērienīgam Eiropas kultūras mantojuma gadam, bet ne uz „Radošās Eiropas” apakšprogrammas „Kultūra” pašreizējo un turpmāko rīcības pasākumu rēķina. Tādēļ tā finansēšanai būtu jānosprauž stingras robežas. Turklāt komiteja nobalsoja ne vien par to, lai atceltu Padomes izdarītos samazinājumus visos „Radošās Eiropas” budžeta posteņos, bet arī no jauna palielinātu tās finansējumu saistībām par kopsummā EUR 41,6 miljoniem virs budžeta projekta apjoma, lai mazinātu ievērojamo spiedienu uz programmu.

Tas, ja to atbalstīs plenārsēdes balsojumā 26. oktobrī, dotu budžeta atzinuma sagatavotājam stabilu mandātu sarunās ar Padomi. Vēlos apliecināt, ka mūsu komiteja dara visu iespējamo, lai budžeta sarunās šajā ziņā panāktu pieņemamu rezultātu, saskaņojot ar Jūsu komiteju. Lūdzu informēt mūs par visiem pavērsieniem attiecībā uz priekšlikuma budžeta aspektiem Parlamenta nostājas pieņemšanas procedūras gaitā un sarunu laikā ar Padomi.

Budžeta komiteja 2016. gada 11. oktobra sanāksmē vienojās par iepriekš minētajiem punktiem un atbilstīgi vienprātīgi nolēma, ka galvenais referents jautājumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību izvirzīs apspriešanai ar Komisiju un Padomi un sekos līdzi minēto jautājumu risināšanai sarunu laikā, cieši sadarbojoties ar galveno referentu par budžetu 2017. gadam Jens Geier un ar mani.

Budžeta komiteja lūdz Jūs pievienot šo vēstuli Kultūras un izglītības komitejas galīgajam ziņojumam.

Ar cieņu

Jean Arthuis

PIELIKUMS. REGI komitejas ieteikumi vēstules veidā

Eiropas Parlamenta

Kultūras un izglītības komitejas

priekšsēdētājai

Silvia Costa

Briselē

ASP 15G306

Cienījamā priekšsēdētāja!

Temats:  Eiropas kultūras mantojuma gads

REGI komitejas koordinatori 2016. gada 8. septembrī vienojās, ka Komiteja sagatavos atzinumu par CULT komitejas normatīvo ziņojumu par Komisijas priekšlikumu 2018. gadu pasludināt par Eiropas kultūras mantojuma gadu. Mēs tagad esam atzinuši CULT komitejas lēmumu izmantot vienkāršoto procedūru, kas paredzēta Reglamenta 50. pantā. Saskaņā ar šo nosacījumu REGI komiteja nevar sniegt atzinumu. Ar šo lūdzam skatīt mūsu ierosinājumus šīs vēstules formā kā REGI komitejas vairākuma piedāvātos priekšlikumus šajā jautājumā saistībā ar grozīt paredzēto Komisijas tekstu (COM (2016)0543). Es ceru, ka Jums būs iespējams piekrist šai pieejai.

Ierosinājumi:

1)  (7. pants) Eiropas kultūras mantojuma gadu varētu finansēt arī saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF), ar integrētiem kultūras mantojuma projektiem, ja tie atbilst ESIF regulai un ir saskaņoti ar stratēģijām, par kurām vienojās partnerības nolīgumos;

2)  (7. pants) uzsver, ka ir svarīgi attīstīt sinerģiju starp ES strukturālajiem un investīciju fondiem, lai atbalstītu Eiropas kultūras mantojuma gadu; aicina Komisiju palīdzēt dalībvalstīm integrēt Eiropas kultūras mantojuma gadu vietējās un reģionālās ekonomikas attīstības projektos, lai panāktu maksimālo efektivitāti;

3)  (24.a apsvērums jauns) uzsver, cik nozīmīgi ir pārrobežu mēroga kultūras projekti, ar kuriem varētu palielināt ekonomisko un sociālo kohēziju un veicināt integrāciju; šajā sakarībā aicina veikt pasākumus, lai pastiprinātu un izvērstu atbalstu finansējuma nodrošināšanai, pamatojoties uz publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumiem;

Ar cieņu

Iskra Mihaylova

CC:  referents Mircea Diaconu

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas kultūras mantojuma gads

Atsauces

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.8.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

12.9.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

5.9.2016

Finansējuma grozījumi

       BUDG komitejas atzinuma datums

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.10.2016

 

 

 

Iesniegšanas datums

17.11.2016