SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni: Mircea Diaconu
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2016/0259(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0340/2016
Teksty złożone :
A8-0340/2016
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0543),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0352/2016),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 października 2016 r.[1],

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0340/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Umocowanie 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając opinię Komitetu Regionów16,

uwzględniając rezolucję Komitetu Regionów,

__________________

__________________

16 Dz.U. C z , s. .

16 Dz.U. C z , s. .

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Dziedzictwo kulturowe może odegrać istotną rolę jako spoiwo społeczeństw w czasie, gdy rośnie różnorodność kulturowa europejskich narodów. Nowe partycypacyjne i międzykulturowe podejście do polityki i inicjatyw edukacyjnych w obszarze dziedzictwa, przewidujące godne traktowanie dziedzictwa kulturowego wszystkich kultur, mogą zwiększyć zaufanie, wzajemne poszanowanie i spójność społeczną.

(11)  Dziedzictwo kulturowe może odegrać istotną rolę jako spoiwo społeczeństw w czasie, gdy rośnie różnorodność kulturowa europejskich narodów. Zabytki, którym przyznano znak dziedzictwa europejskiego, mają wyraźny wymiar europejski, ponieważ zostały wybrane z uwag na rolę, jaką odegrały w historii europejskiej. Jako takie symbolizują one europejskie ideały i wartości, są symbolem europejskiej historii i integracji oraz zbliżają Unię i jej obywateli. Zabytki te, wraz z inicjatywą „Europejska Stolica Kultury”, wzmacniają poczucie przynależności obywateli europejskich do wspólnego obszaru kulturowego. Dlatego należy dążyć do komplementarności z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Nowe partycypacyjne i międzykulturowe podejście do polityki i inicjatyw edukacyjnych w obszarze dziedzictwa, przewidujące godne traktowanie dziedzictwa kulturowego wszystkich kultur przy jednoczesnym poszanowaniu wolności sztuki, zgodnie z art. 13 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, mogą zwiększyć zaufanie, wzajemne poszanowanie i spójność społeczną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zgodnie z celami europejskiego planu działań na rzecz kultury ogólnymi celami Europejskiego Roku jest stymulowanie i wspieranie – głównie poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – działań Unii, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystywania, rozwoju, podkreślania wartości i promowania europejskiego dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej (UE). W szczególności:

1.  Głównym celem Europejskiego Roku jest uczczenie europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra będącego wynikiem wielowiekowej historii oraz przenikania się państw członkowskich i europejskich narodów. Zgodnie z celami europejskiego planu działań na rzecz kultury pozostałymi celami Europejskiego Roku jest stymulowanie i wspieranie – głównie poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – działań Unii, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystywania, rozwoju, podkreślania wartości i promowania europejskiego dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej (UE). W szczególności:

Poprawka    4

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Zwiększa wkład europejskiego dziedzictwa kulturowego w rozwój gospodarki i społeczeństwa za sprawą wykorzystania bezpośredniego i pośredniego potencjału gospodarczego tego dziedzictwa. Obejmuje to m.in. zdolność do wzmocnienia sektora kultury i kreatywnego oraz stymulowania kreatywności i innowacyjności, promowania zrównoważonej turystyki, zwiększenia włączenia społecznego oraz tworzenia trwałego zatrudnienia.

b)  Zwiększa wkład europejskiego dziedzictwa kulturowego w rozwój gospodarki i społeczeństwa za sprawą wykorzystania bezpośredniego i pośredniego potencjału gospodarczego tego dziedzictwa. Obejmuje to m.in. zdolność do wzmocnienia sektora kultury i sektora kreatywnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów na małą i dużą skalę, a także do stymulowania kreatywności i innowacyjności, promowania zrównoważonej turystyki, zwiększenia włączenia społecznego oraz tworzenia trwałego zatrudnienia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W pierwszym kwartale 2017 r. Komisja powoła grupę roboczą, w której skład wejdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron. Do dnia 31 grudnia 2017 r. grupa robocza przedstawi plan prac zawierający szczegółowy opis działań przewidzianych na rok 2018 wraz z odpowiednimi przydziałami budżetowymi oraz tożsamość wizualną Europejskiego Roku. Grupa robocza określi też szereg inicjatyw przewodnich, które będą realizowane w ramach Europejskiego Roku.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koordynacja na poziomie krajowym

Koordynacja na poziomie państw członkowskich

Poprawka    7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde państwo członkowskie powołuje krajowego koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Koordynator zapewnia koordynację odpowiednich działań na szczeblu krajowym.

Właściwe organy państw członkowskich współpracują z instytucjami Unii w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji Europejskiego Roku i wzmocnienia jego skutków poprzez dodatkowe działania, zaangażowanie społeczności i upowszechnianie. Każde państwo członkowskie powołuje koordynatora odpowiedzialnego za uczestnictwo danego państwa członkowskiego w Europejskim Roku. Koordynator zapewnia koordynację odpowiednich działań na szczeblu państwa członkowskiego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zwołuje posiedzenia koordynatorów krajowych w celu koordynowania realizacji Europejskiego Roku na poziomie europejskim oraz w celu wymiany informacji na temat jego realizacji na poziomie krajowym i europejskim.

Komisja zwołuje posiedzenia koordynatorów na szczeblu państw członkowskich i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w celu koordynowania realizacji Europejskiego Roku oraz w celu wymiany informacji na temat jego realizacji na poziomie państw członkowskich i Unii. Przy koordynacji Europejskiego Roku na szczeblu Unii Komisja kieruje się podejściem horyzontalnym zapewniającym udział wszystkich odnośnych dyrekcji generalnych pod przewodnictwem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w celu osiągnięcia synergii między poszczególnymi unijnymi programami i inicjatywami na rzecz finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz lepszego rozpowszechniania informacji o Europejskim Roku.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Udział społeczeństwa obywatelskiego

 

Struktura Europejskiego Roku umożliwia aktywny udział profesjonalnych organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym, istniejących międzynarodowych sieci ds. kultury, zainteresowanych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych oraz w szczególności organizacji młodzieżowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W budżecie ogólnym Unii zostaje stworzony specjalny artykuł dotyczący Europejskiego Roku. Artykuł ten obejmuje fundusze przewidziane na przygotowanie Europejskiego Roku, jego realizację i działania służące zapewnieniu długotrwałego charakteru jego skutków. Łączne finansowanie, o którym mowa w niniejszym artykule, wynosi 15 mln EUR.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.  Przybliżony podział w rozbiciu na poszczególne lata wygląda następująco: 1 mln EUR w 2017 r., 13 mln EUR w 2018 r. i 1 mln EUR w 2019 r. Roczne środki zatwierdza władza budżetowa.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współfinansowanie działań umożliwiających realizację Europejskiego Roku na szczeblu europejskim jest zgodne z obowiązującymi przepisami i odbywa się poprzez wykorzystanie dotychczasowych możliwości określenia priorytetów finansowania w ujęciu rocznym i wieloletnim w ramach istniejących programów, w szczególności programu Kreatywna Europa. W stosownych przypadkach realizacja Europejskiego Roku może być wsparta za pomocą innych programów i polityk, z zastrzeżeniem przestrzegania stosownych wymogów prawnych i finansowych.

1.   Działania organizowane w ramach Europejskiego Roku mogą być współfinansowane w drodze specjalnych dotacji od władz krajowych, regionalnych i lokalnych w państwach członkowskich oraz za pośrednictwem elastycznych mechanizmów finansowych, takich jak partnerstwa publiczno-prywatne czy finansowanie społecznościowe. W stosownych przypadkach realizacja Europejskiego Roku może być wsparta za pomocą innych programów i polityk, z zastrzeżeniem przestrzegania stosownych wymogów prawnych i finansowych.

  • [1]  Dz.U. C xx z xx.10.2016, s. x.

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ W SPRAWIE ZGODNOŚCI FINANSOWEJ

Pani Silvia Costa

Przewodnicząca

Komisja Kultury i Edukacji

BRUKSELA

Przedmiot:  Opinia w sprawie kwestii związanych ze zgodnością finansową wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Szanowna Pani!

W dniu 7 września 2016 r. przedmiotowy wniosek został przekazany Komisji Budżetowej do zaopiniowania. Po dokonaniu oceny wniosku koordynatorzy Komisji Budżetowej w dniu 15 września 2016 r. podjęli decyzję o rozpatrzeniu kwestii związanych ze zgodnością finansową wniosku z wieloletnimi ramami finansowymi, zgodnie z art. 41 ust. 4 Regulaminu Parlamentu.

Komisja rozpatrzyła ww. sprawę na posiedzeniu w dniu 11 października 2016 r. i pomimo wielu wyrażonych obaw podjęła decyzję na rzecz zgodności finansowej omawianego wniosku ustawodawczego, który ma na celu promowanie roli europejskiego dziedzictwa kulturowego jako centralnego elementu różnorodności kulturowej i dialogu między kulturami, a także umocnienie jego wkładu w rozwój gospodarki i społeczeństwa.

Komisja Europejska sugeruje we wniosku, aby obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego odbywały się w ramach kilku programów unijnych, w szczególności Kreatywnej Europy, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, a także programów Horyzont 2020, Erasmus+ oraz Europa dla Obywateli. Koszt obchodów całego roku europejskiego szacowany jest łącznie na 4 mln EUR (środki na zobowiązania i płatności) do sfinansowania w ramach istniejących limitów budżetowych przy wykorzystaniu wyłącznie środków pochodzących z podprogramu Kultura w ramach programu Kreatywna Europa. Jako że tego roku europejskiego nie planowano w chwili uzgadniania środków w ramach wieloletnich ram finansowych, nie przewidziano żadnych dodatkowych funduszy w obecnym programowaniu finansowym, które ma charakter orientacyjny, istnieją więc bardzo duże obawy, że ten rok europejski może spowodować odpływ finansowania z innych działań w ramach podprogramu „Kultura”.

Jak Pani wiadomo, Kreatywna Europa jest stosunkowo małym programem o szerokim zasięgu i dużych ambicjach. Komisja Budżetowa uważa, że obecny wskaźnik wykonania budżetu wynoszący 100% na koniec roku – zarówno po stronie zobowiązań, jak i płatności – a także niezmiennie wysoki wskaźnik nadsubskrypcji jasno świadczą o nadzwyczajnym charakterze zasobów programu. Odebranie 4 mln EUR z już rozproszonej puli środków jedynie pogorszy sytuację.

Z tego powodu Komisja Budżetowa głosowała za utworzeniem odrębnej linii budżetowej dla wsparcia roku europejskiego kwotą 1 mln EUR na zobowiązania i płatności z myślą o rozpoczęciu przygotowań w 2017 r. Przez utworzenie odrębnej linii Komisja Budżetowa chce wysłać wyraźny sygnał, że Parlament zdecydowanie opowiada się za realizowanym z powodzeniem i ambitnym Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, lecz nie kosztem obecnych i przyszłych działań w ramach programu Kreatywna Europa i podprogramu Kultura. W związku z tym finansowanie roku europejskiego powinno pochodzić z odrębnej puli. Ponadto Komisja Budżetowa głosowała nie tylko za przywróceniem cięć dokonanych przez Radę we wszystkich liniach budżetowych dotyczących Kreatywnej Europy, lecz także za wzmocnieniem finansowania tego programu kwotą 41,6 mln EUR na zobowiązania powyżej środków przewidzianych w projekcie budżetu w celu zmniejszenia wysokiego obciążenia programu.

Jeżeli propozycja ta uzyska poparcie w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, wyposaży ona sprawozdawcę ds. budżetu w silny mandat w negocjacjach z Radą. Zapewniam Panią, że Komisja Budżetowa uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wypracować możliwy do przyjęcia wynik negocjacji budżetowych w tym zakresie, we współpracy z komisją, której Pani przewodniczy. Chciałbym prosić Panią o informowanie nas o postępach prac dotyczących aspektów budżetowych wniosku w trakcie procedury przyjmowania stanowiska Parlamentu oraz w czasie negocjacji z Radą.

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2016 r. Komisja Budżetowa zgodziła się co do powyższych punktów i jednogłośnie postanowiła zalecić, aby sprawozdawca komisji przedmiotowo właściwej poruszył z Komisją i Radą kwestię obaw dotyczących zgodności finansowej wniosku oraz by monitorował te sprawy podczas negocjacji w ścisłej współpracy ze sprawozdawcą ogólnym ds. budżetu na rok 2017 Jensem Geierem oraz ze mną samym.

Komisja Budżetowa byłaby niezmiernie wdzięczna, gdyby mogła Pani załączyć niniejsze pismo do sprawozdania końcowego Komisji Kultury i Edukacji.

Z wyrazami szacunku

Jean Arthuis

ZAŁĄCZNIK: PISMO ZAWIERAJĄCE SUGESTIE KOMISJI REGI

Sz. P. Silvia Costa

Przewodnicząca

Komisja Kultury i Edukacji

Parlament Europejski

ASP 15G306

Bruksela

Szanowna Pani!

Przedmiot:  Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

W dniu 8 września 2016 r. koordynatorzy komisji REGI wyrazili zgodę na sporządzenie przez tę komisję opinii nt. sprawozdania ustawodawczego komisji CULT w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o ogłoszenie roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Właśnie przyjęliśmy do wiadomości decyzję komisji CULT o zastosowaniu procedury uproszczonej przewidzianej w art. 50 Regulaminu. Pod tym warunkiem komisja REGI nie może wydać opinii. W niniejszym piśmie przekazujemy nasze sugestie jako wkład większości komisji REGI w zmianę tekstu Komisji (COM (2016)0543). Mam nadzieję, że zgodzi się Pani z tym podejściem.

Sugestie:

1)  (Art. 7) Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego mógłby być również finansowany w kontekście europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych za pośrednictwem zintegrowanych programów w zakresie dziedzictwa kulturowego, o ile będą one zgodne z postanowieniami rozporządzenia o europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych oraz spójne ze strategiami uzgodnionymi w umowach partnerstwa;

2)  (Art. 7) podkreśla znaczenie rozwoju synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi UE w celu wspierania Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego; apeluje do Komisji, aby pomogła państwom członkowskim we włączeniu Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego do lokalnych i regionalnych programów rozwoju w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności;

3)  (Motyw 24 a nowy) podkreśla znaczenie transgranicznych projektów kulturalnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej oraz sprzyjać integracji; w związku z tym wzywa do przyjęcia środków służących intensyfikacji i rozszerzeniu wsparcia dla finansowania za pośrednictwem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

Do wiadomości:  Mircea Diaconu, sprawozdawca

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Odsyłacze

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Data przedstawienia w PE

30.8.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

12.9.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

5.9.2016

Zmiana wysokości środków finansowych

       Data wydania opinii BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2016

 

 

 

Data złożenia

17.11.2016