Procedură : 2016/0259(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0340/2016

Texte depuse :

A8-0340/2016

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0140

RAPORT     ***I
PDF 630kWORD 85k
16.11.2016
PE 592.253v01-00 A8-0340/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportor: Mircea Diaconu

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZUL COMISIEI PENTRU BUGETE REFERITOR LA COMPATIBILITATEA FINANCIARĂ
 ANEXĂ: SUGESTIILE COMISIEI REGI SUB FORMĂ DE SCRISOARE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0543),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0352/2016),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 octombrie 2016(1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0340/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Referirea 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor16,

având în vedere rezoluția Comitetului Regiunilor,

__________________

__________________

16 JO C , , p. .

16 JO C , , p. .

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Patrimoniul cultural poate juca un rol important în coeziunea comunității într-o perioadă în care diversitatea culturală crește în societățile europene. Noile abordări participative și interculturale ale politicilor în materie de patrimoniu și inițiativele educaționale care atribuie o demnitate egală tuturor patrimoniilor culturale pot crește încrederea, recunoașterea reciprocă și coeziunea socială.

(11)  Patrimoniul cultural poate juca un rol important în coeziunea comunității într-o perioadă în care diversitatea culturală crește în societățile europene. Siturile cărora li s-a atribuit marca patrimoniului european au o dimensiune europeană puternică, dat fiind faptul că au fost selectate pentru rolul lor în istoria europeană. În această calitate, ele simbolizează idealurile, valorile, istoria și integrarea europeană și apropie Uniunea de cetățenii săi. Împreună cu Capitalele Europene ale Culturii, aceste situri sporesc atașamentul cetățenilor europeni față de un spațiu cultural comun. Ar trebui, prin urmare, căutate complementaritățile cu Anul European al Patrimoniului Cultural. Noile abordări participative și interculturale ale politicilor în materie de patrimoniu și inițiativele educaționale care atribuie o demnitate egală tuturor patrimoniilor culturale, respectând în același timp libertatea artelor, în conformitate cu articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pot crește încrederea, recunoașterea reciprocă și coeziunea socială.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În acord cu obiectivele Agendei europene pentru cultură, obiectivele generale ale Anului european constau în a încuraja și a sprijini, în special prin schimbul de experiență și de bune practici, eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale de a proteja, a conserva, a reutiliza, a dezvolta, a valoriza și a promova patrimoniul cultural european în Uniunea Europeană (UE). În special:

1.  Principalul obiectiv al Anului european este punerea în valoare a patrimoniului cultural european ca resursă comună, creată de-a lungul unei istorii seculare ca urmare a interacțiunilor dintre statele membre și dintre popoarele europene. În acord cu obiectivele Agendei europene pentru cultură, celelalte obiective ale Anului european constau în a încuraja și a sprijini, în special prin schimbul de experiență și de bune practici, eforturile Uniunii, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale de a proteja, a conserva, a reutiliza, a dezvolta, a valoriza și a promova patrimoniul cultural european în Uniunea Europeană (UE). În special:

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Consolidează contribuția patrimoniului cultural european la economie și la societate prin potențialul său economic direct și indirect. Aceasta include capacitatea de a susține industriile creative și culturale și de a inspira creația și inovarea, de a promova turismul durabil, de a consolida coeziunea socială și de a genera locuri de muncă pe termen lung.

(b)  Consolidează contribuția patrimoniului cultural european la economie și la societate prin potențialul său economic direct și indirect. Aceasta include capacitatea de a susține industriile creative și culturale, întreprinderile mici și mijlocii, precum și proiectele de dimensiuni reduse și pe cele de anvergură și de a inspira creația și inovarea, de a promova turismul durabil, de a consolida coeziunea socială și de a genera locuri de muncă pe termen lung.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În primul trimestru al anului 2017, Comisia înființează un grup de lucru în care sunt implicați Parlamentul European și părțile interesate vizate. Până la 31 decembrie 2017, grupul de lucru prezintă un plan de lucru în care detaliază activitățile prevăzute pentru 2018, inclusiv alocările bugetare corespunzătoare, precum și identitatea vizuală a Anului european. Grupul de lucru identifică un număr de inițiative emblematice, care vor fi transpuse în practică în cadrul Anului european.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Coordonarea la nivel național

Coordonarea la nivelul statelor membre

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru numește un coordonator național responsabil de organizarea participării țării respective la Anul european. Coordonatorul asigură coordonarea activităților relevante la nivel național.

Autoritățile competente din statele membre colaborează cu instituțiile Uniunii pentru a garanta punerea în aplicare corectă a Anului european și pentru a-i multiplica impactul prin activități suplimentare, implicarea comunităților și acțiuni de diseminare. Fiecare stat membru numește un coordonator național responsabil de organizarea participării țării respective la Anul european. Coordonatorul asigură coordonarea activităților relevante la nivelul statelor membre.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia convoacă reuniuni ale coordonatorilor naționali pentru a coordona derularea Anului european și pentru a face schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia la nivel național și european.

Comisia convoacă reuniuni ale coordonatorilor naționali la nivelul statelor membre și ai reprezentanților Parlamentului European pentru a coordona derularea Anului european și pentru a face schimb de informații cu privire la punerea în aplicare a acestuia la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii. Coordonarea Anului european la nivelul Uniunii implică o abordare transversală în cadrul Comisiei, asigurând participarea tuturor direcțiilor generale competente sub coordonarea Direcției Generale Educație și Cultură în vederea creării de sinergii între diversele programe și inițiative ale Uniunii care finanțează proiecte în domeniul patrimoniului cultural, precum și a unei diseminări mai bune a informațiilor privind Anul european.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5 a

 

Implicarea societății civile

 

Structura Anului european permite implicarea activă a organizațiilor profesionale care își desfășoară activitatea în domeniul patrimoniului cultural, a rețelelor culturale transnaționale existente și a ONG-urilor și asociațiilor culturale existente și, în special, a organizațiilor de tineret.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Un articol din bugetul general al Uniunii este consacrat pentru Anul european. Acest articol include fondurile prevăzute pentru pregătirea Anului european, punerea sa în aplicare și acțiunile care contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a Anului european. Bugetul total disponibil la acest articol este de 15 milioane EUR.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a.  Defalcarea orientativă pe ani este următoarea: 1 milion EUR în 2017, 13 milioane EUR în 2018 și 1 milion EUR în 2019. Creditele anuale se autorizează de către autoritatea bugetară.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cofinanțarea la nivel european a activităților de sprijinire a Anului european este în acord cu normele aplicabile și, în limita posibilităților existente pentru stabilirea priorităților la nivel anual sau multianual, în acord cu programele existente, în special cu programul Europa Creativă. Atunci când este cazul, și alte programe și politici pot sprijini Anul european, în limitele dispozițiilor juridice și financiare pe care se întemeiază.

1.   Activitățile organizate în cadrul Anului european pot fi cofinanțate prin intermediul unor subvenții specifice din partea autorităților naționale, regionale și locale ale statelor membre și prin mecanisme de finanțare flexibile cum sunt parteneriatele public-private sau finanțarea participativă. Atunci când este cazul, și alte programe și politici pot sprijini Anul european, în limitele dispozițiilor juridice și financiare pe care se întemeiază.

(1)

JO C xx din xx.10.2016, p. x.


AVIZUL COMISIEI PENTRU BUGETE REFERITOR LA COMPATIBILITATEA FINANCIARĂ

Dnei Silvia Costa

Președinte

Comisia pentru cultură și educație

BRUXELLES

Subiect:  Aviz referitor la unele aspecte legate de compatibilitatea financiară a propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Stimată doamnă Costa,

Prezenta propunere a fost înaintată spre avizare Comisiei pentru bugete la 7 septembrie 2016. După evaluarea propunerii, coordonatorii Comisiei pentru bugete au decis, la 15 septembrie 2016, să se sesizeze referitor la compatibilitatea financiară a propunerii cu CFM, în conformitate cu articolul 41 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Comisia a discutat pe tema acestui subiect în cadrul reuniunii sale din 11 octombrie 2016 și, în pofida exprimării unor motive serioase de preocupare, a decis în favoarea compatibilității financiare a propunerii legislative menționate anterior, care vizează promovarea rolului patrimoniului cultural european ca o componentă esențială a diversității culturale și a dialogului intercultural, precum și sporirea contribuției acestuia la economie și la societate.

În propunerea sa, Comisia sugerează implementarea Anului european al patrimoniului cultural prin intermediul mai multor programe UE, și anume Europa creativă, fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020, Erasmus+ și „Europa pentru cetățeni”. Implementarea Anului european al patrimoniului cultural pe întreaga sa durată de viață se estimează că va costa în total 4 milioane EUR în credite de angajament și de plată, care vor fi finanțate în limitele bugetare existente, fondurile urmând să fie alocate exclusiv din bugetul programului Europa creativă – subprogramul Cultura. Deoarece Anul european al patrimoniului nu a fost planificat la momentul stabilirii bugetelor din CFM și deoarece nu se solicită fonduri suplimentare în cadrul programării financiare actuale, care are un caracter orientativ, există motive reale de îngrijorare că acest An european ar putea să devieze fonduri de la alte acțiuni din cadrul subprogramului Cultura.

După cum știți foarte bine, Europa creativă este un program relativ mic, cu un domeniu vast de aplicare și cu ambiții mari. Comisia este de părere că ratele de execuție actuale, de 100 % la sfârșitul exercițiului, atât pentru angajamente, cât și pentru plăți, precum și rata de suprasubscriere invariabil ridicată dovedesc clar că programul dispune de resurse limitate. Reducerea cu 4 milioane EUR a acestui pachet financiar deja exploatat la maximum nu va face decât să agraveze situația.

Din acest motiv, Comisia a votat, în poziția sa privind bugetul pe 2017, în favoarea creării unei linii bugetare specifice pentru susținerea Anului european al patrimoniului, cu 1 milion EUR în credite de angajament și de plată pentru lansarea pregătirilor pentru 2017. Prin crearea unei linii specifice, Comisia intenționează să transmită semnalul clar că Parlamentul este ferm favorabil unui An european al patrimoniului reușit și ambițios, dar nu în detrimentul acțiunilor curente și viitoare desfășurate în cadrul programului Europa creativă – subprogramul Cultura. Prin urmare, finanțarea destinată acestui proiect ar trebui să provină dintr-un fond dedicat. În plus, Comisia a votat nu doar pentru reinstituirea reducerilor preconizate de Consiliu asupra tuturor liniilor bugetare ale programului Europa creativă, ci și pentru majorarea finanțării acestuia cu o sumă totală în valoare de 41,6 milioane EUR în angajamente peste proiectul de buget, în scopul de a ușura presiunea considerabilă la care este supus programul.

În cazul în care va fi susținută prin votul în plen din 26 octombrie, această propunere ar conferi raportorului pentru buget un mandat ferm pentru negocierile cu Consiliul. Vă asigurăm că comisia noastră va face tot posibilul pentru a ajunge la un rezultat acceptabil al negocierilor bugetare în această privință, în coordonare cu comisia dumneavoastră. Vă solicit să ne țineți la curent cu privire la evoluțiile aspectelor bugetare ale propunerii în cursul procedurii de adoptare a poziției Parlamentului și al negocierilor cu Consiliul.

La reuniunea sa din 11 octombrie 2016, Comisia pentru bugete a aprobat punctele de mai sus și, în consecință, a decis în unanimitate să recomande ca raportorul comisiei responsabile să menționeze Comisiei și Consiliului chestiunea compatibilității financiare a propunerii și să urmărească aceste aspecte pe durata negocierilor, în strânsă cooperare cu raportorul general pentru bugetul pe 2017, Jens Geier, și cu mine însumi.

Comisia pentru bugete ar fi recunoscătoare dacă ați putea anexa această scrisoare la raportul final al Comisiei pentru cultură și educație.

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație.

Jean Arthuis


ANEXĂ: SUGESTIILE COMISIEI REGI SUB FORMĂ DE SCRISOARE

Dnei Silvia Costa

Președintă

Comisia pentru cultură și educație

Parlamentul European

ASP 15G306

Bruxelles

Stimată doamnă Costa,

Subiect:  Anul european al patrimoniului cultural

La 8 septembrie 2016, coordonatorii Comisiei REGI au convenit ca Comisia să redacteze un aviz referitor la raportul legislativ al CULT privind propunerea Comisiei de a desemna anul 2018 Anul european al patrimoniului cultural. În prezent, am luat act de decizia Comisiei CULT de a recurge la procedura simplificată prevăzută la articolul 50 din Regulamentul de procedură. În aceste condiții, REGI nu poate formula un aviz. Vă transmitem, așadar, sub forma prezentei scrisori, sugestiile pe care majoritatea membrilor Comisiei REGI le-a adoptat referitor la modificările textului Comisiei (COM (2016)543). Îmi exprim speranța că veți considera acceptabilă această abordare.

Sugestii:

1)  (articolul 7) Anul european al patrimoniului cultural ar putea fi finanțat, de asemenea, în contextul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), prin proiecte integrate privind patrimoniul cultural, atunci când acestea respectă cerințele Regulamentului privind fondurile ESI și sunt coerente cu strategiile convenite în acordurile de parteneriat;

2)  (articolul 7) subliniază importanța dezvoltării de sinergii între fondurile structurale și de investiții europene, pentru a sprijini Anul european al patrimoniului cultural; invită Comisia să ajute statele membre să integreze Anul european în proiectele locale și regionale de dezvoltare economică, pentru a obține o eficacitate maximă;

3)  (considerentul 24a nou) subliniază importanța proiectelor culturale transfrontaliere care ar putea contribui la creșterea coeziunii economice și sociale și ar putea încuraja integrarea; solicită, în acest sens, luarea unor măsuri pentru consolidarea și extinderea sprijinului acordat finanțărilor prin acorduri de parteneriat public-privat;

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA

CC:  Dlui Mircea Diaconu, raportor


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Anul european al patrimoniului cultural

Referințe

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Data prezentării la PE

30.8.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CULT

12.9.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

5.9.2016

Modificarea resurselor financiare

Data avizului BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2016

 

 

 

Data depunerii

17.11.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate