SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Spravodajca: Mircea Diaconu
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)


Postup : 2016/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0340/2016
Predkladané texty :
A8-0340/2016
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0543),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0352/2016),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. októbra 2016[1],

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0340/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Citácia 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov16,

so zreteľom na uznesenie Výboru regiónov16,

__________________

__________________

16 Ú. v. EÚ C , , s. .

16 Ú. v. EÚ C , , s. .

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Kultúrne dedičstvo môže mať veľký význam pre súdržnosť spoločenstva v čase, keď sa kultúrna rozmanitosť v európskych spoločnostiach zvyšuje. Nové participatívne a medzikultúrne prístupy k politikám kultúrneho dedičstva a vzdelávacím iniciatívam, podľa ktorých sa všetkým druhom kultúrneho dedičstva prisudzuje rovnaká dôstojnosť, majú potenciál zvýšiť dôveru, vzájomné uznanie a sociálnu súdržnosť.

(11)  Kultúrne dedičstvo môže mať veľký význam pre súdržnosť spoločenstva v čase, keď sa kultúrna rozmanitosť v európskych spoločnostiach zvyšuje. Pamiatky, ktoré získali značku „Európske dedičstvo“ majú výrazný európsky rozmer, keďže boli vybrané pre svoju úlohu v európskych dejinách. Ako také symbolizujú európske ideály, hodnoty, dejiny a integráciu a zbližujú Úniu s jej občanmi. Spolu s Európskymi hlavnými mestami kultúry upevňujú tieto lokality v európskych občanoch pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru. Preto treba hľadať možnosti vzájomného dopĺňania sa s Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Nové participatívne a medzikultúrne prístupy k politikám kultúrneho dedičstva a vzdelávacím iniciatívam, podľa ktorých sa všetkým druhom kultúrneho dedičstva prisudzuje rovnaká dôstojnosť, pričom sa rešpektuje sloboda umenia v súlade s článkom 13 Charty základných práv Európskej únie, majú potenciál zvýšiť dôveru, vzájomné uznanie a sociálnu súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s cieľmi európskej stratégie pre kultúru sú celkovými cieľmi Európskeho roka podnietenie a podpora úsilia Únie, členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov o ochranu, zachovanie, opätovné využitie, zveľaďovanie, zhodnotenie a propagáciu európskeho kultúrneho dedičstva v Európskej únii (EÚ), a to najmä formou výmeny skúseností a osvedčených postupov. Najmä:

1.  Hlavným cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je oslava európskeho kultúrneho dedičstva ako spoločného zdroja, ktorý je výsledkom stáročnej histórie a vzájomného ovplyvňovania jednotlivých členských štátov, ako aj európskych národov. V súlade s cieľmi európskej stratégie pre kultúru sú ďalšími cieľmi Európskeho roka podnietenie a podpora úsilia Únie, členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov o ochranu, zachovanie, opätovné využitie, zveľaďovanie, zhodnotenie a propagáciu európskeho kultúrneho dedičstva v Európskej únii (EÚ), a to najmä formou výmeny skúseností a osvedčených postupov. Najmä:

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Zvýši hospodársky a spoločenský prínos európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom svojho priameho a nepriameho ekonomického potenciálu. K tomu patrí schopnosť podporiť kultúrne a tvorivé odvetvia a inšpirovať tvorbu a inovácie, podporiť udržateľný cestovný ruch, zlepšiť sociálnu súdržnosť a dosiahnuť dlhodobú zamestnanosť.

b)  Zvýši hospodársky a spoločenský prínos európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom svojho priameho a nepriameho ekonomického potenciálu. K tomu patrí schopnosť podporiť kultúrne a tvorivé odvetvia, malé a stredné podniky, ako aj projekty malého i veľkého rozsahu, a inšpirovať tvorbu a inovácie, podporiť udržateľný cestovný ruch, zlepšiť sociálnu súdržnosť a dosiahnuť dlhodobú zamestnanosť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  V prvom štvrťroku 2017 Komisia zriadi pracovnú skupinu so zapojením Európskeho parlamentu a príslušných zainteresovaných strán. Do 31. decembra 2017 pracovná skupina predloží pracovný plán s podrobným opisom plánovaných činností na rok 2018 vrátane príslušných rozpočtových prostriedkov a vizuálnej identity Európskeho roka. Pracovná skupina stanoví niekoľko hlavných iniciatív, ktoré sa zrealizujú v rámci Európskeho roka.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Koordinácia na vnútroštátnej úrovni

Koordinácia na úrovni členských štátov

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát vymenuje národného koordinátora zodpovedného za organizáciu účasti daného členského štátu na Európskom roku. Koordinátor zabezpečuje koordináciu príslušných činností na vnútroštátnej úrovni.

Príslušné orgány členských štátov spolupracujú s inštitúciami Únie s cieľom zaručiť riadne vykonávanie Európskeho roka a znásobiť jeho vplyv prostredníctvom dodatočných aktivít, zapojenia komunít a opatrení zameraných na šírenie informácií. Každý členský štát vymenuje koordinátora zodpovedného za organizáciu účasti daného členského štátu na Európskom roku. Koordinátor zabezpečuje koordináciu príslušných činností na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia zvoláva zasadnutia národných koordinátorov s cieľom koordinovať priebeh Európskeho roka a vymieňať si informácie o jeho realizácii na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Komisia zvoláva zasadnutia koordinátorov na úrovni členských štátov a zástupcov Európskeho parlamentu s cieľom koordinovať priebeh Európskeho roka a vymieňať si informácie o jeho realizácii na úrovni členských štátov a Únie. Pri koordinácii Európskeho roka na úrovni Únie sa v rámci Komisie uplatňuje prierezový prístup zabezpečujúci účasť všetkých príslušných generálnych riaditeľstiev v rámci koordinácie Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru s cieľom vytvoriť synergie medzi rôznymi programami a iniciatívami Únie financujúcimi projekty v oblasti kultúrneho dedičstva a lepšie šíriť informácie o Európskom roku.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 5 a

 

Zapojenie občianskej spoločnosti

 

Štruktúra Európskeho roka umožňuje aktívnu účasť profesijných organizácií pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva, existujúcich nadnárodných kultúrnych sietí a zainteresovaných mimovládnych organizácií a kultúrnych združení, a najmä mládežníckych organizácií.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Pre Európsky rok sa v rámci všeobecného rozpočtu Únie vytvorí osobitný článok. Tento článok zahŕňa prostriedky plánované na prípravu Európskeho roka, jeho vykonávanie a na opatrenia, ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti Európskeho roka. Celkové finančné prostriedky v tomto článku predstavujú 15 miliónov EUR.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  Orientačné rozdelenie podľa jednotlivých rokov je takéto: 1 milión EUR v roku 2017, 13 miliónov EUR v roku 2018 a 1 milión EUR v roku 2019. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spolufinancovanie činností na európskej úrovni na podporu Európskeho roka je v súlade s platnými pravidlami a v rámci existujúcich možností stanovovania priorít na ročnom alebo viacročnom základe s existujúcimi programami, najmä s programom Kreatívna Európa. Na podporu Európskeho roka sa môžu použiť aj ďalšie programy a politiky v rámci existujúcich právnych a finančných ustanovení, ak je to vhodné.

1.   Činnosti organizované v rámci Európskeho roka môžu byť spolufinancované prostredníctvom osobitných grantov vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov v členských štátoch a prostredníctvom pružných mechanizmov financovania, ako sú verejno-súkromné partnerstvá alebo kolektívne financovanie. Na podporu Európskeho roka sa môžu použiť aj ďalšie programy a politiky v rámci existujúcich právnych a finančných ustanovení, ak je to vhodné.

  • [1]  Ú. v. EÚ C xx, xx.10.2016, s. x.

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET K ZLUČITEĽNOSTI S FINANČNÝM VÝHĽADOM

Vážená pani Silvia Costa

predsedníčka

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

BRUSEL

Vec:  Stanovisko k otázkam týkajúcim sa finančnej zlučiteľnosti návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Vážená pani Costa,

tento návrh bol 7. septembra 2016 postúpený Výboru pre rozpočet so žiadosťou, aby k nemu poskytol stanovisko. Po posúdení návrhu koordinátori Výboru pre rozpočet 15. septembra 2016 rozhodli o tom, že v súlade s článkom 41 ods. 4 rokovacieho poriadku Parlamentu sa budú zaoberať otázkami týkajúcimi sa finančnej zlučiteľnosti návrhu s viacročným finančným rámcom (VFR).

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 11. októbra 2016 a napriek mnohým vážnym obavám, ktoré boli vyjadrené, rozhodol v prospech finančnej zlučiteľnosti uvedeného legislatívneho návrhu, ktorého cieľom je podporovať úlohu európskeho kultúrneho dedičstva ako kľúčovej súčasti kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, ako aj posilňovať jeho prínos pre hospodárstvo a spoločnosť.

Komisia vo svojom návrhu navrhuje, aby sa Európsky rok kultúrneho dedičstva realizoval viacerými programami EÚ, konkrétne programom Kreatívna Európa, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, ako aj programami Horizont 2020, Erasmus + a Európa pre občanov. Uskutočnenie európskeho roka počas celej doby jeho životnosti si podľa odhadov vyžiada celkové náklady vo výške 4 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré sa majú financovať v rámci existujúcich rozpočtových obmedzení, a to výlučne na základe krytia podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa. Keďže európsky rok nebol plánovaný v čase, keď sa schválili finančné balíky pre VFR a nevyčlenili sa naň žiadne dodatočné finančné prostriedky v platnom finančnom plánovaní, ktoré má orientačný charakter, jestvujú veľmi reálne obavy, že pre tento európsky rok sa môžu presmerovať finančné prostriedky z iných opatrení v rámci podprogramu Kultúra.

Ako veľmi dobre viete, program Kreatívna Európa je relatívne malý, no veľmi ambiciózny program so širokým rozsahom pôsobnosti. Výbor sa domnieva, že súčasná miera plnenia na úrovni 100 % ku koncu roka, a to v záväzkoch aj platbách, ako aj neustále vysoká miera prihlášok, ktorá prevyšuje možnosti prijatia, jasne poukazujú na to, že zdroje programu sú preťažené. Vyňatie 4 miliónov EUR z už aj tak skromne rozdeleného finančného krytia túto situáciu len zhorší.

Z tohto dôvodu výbor odhlasoval vo svojom stanovisku k rozpočtu na rok 2017, aby sa vytvoril osobitný rozpočtový riadok na podporu európskeho roka vo výške jedného milióna EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch s cieľom začať prípravu v roku 2017. Vytvorením osobitného riadku chce výbor vyslať jasný signál, že Parlament plne podporuje úspešný a ambiciózny Európsky rok kultúrneho dedičstva, nie však na úkor súčasných a budúcich činností v rámci podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa. Financovanie by preto malo byť účelovo viazané. Výbor okrem toho odhlasoval nielen obnovenie súm, ktoré Rada znížila, týkajúcich sa všetkých rozpočtových riadkov programu Kreatívna Európa, ale aj zvýšenie jeho financovania v celkovej výške 41,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch uvedeného návrhu rozpočtu, aby sa zmiernil silný tlak na program.

Ak sa to podporí hlasovaním v pléne 26. októbra, spravodajca pre rozpočet získa silný mandát pri rokovaniach s Radou. Ubezpečujem Vás, že náš výbor urobí všetko pre to, aby sa v tejto súvislosti dosiahol prijateľný výsledok rokovaní o rozpočte, a to v koordinácii s Vaším výborom. Chcel by som Vás požiadať, aby ste nás informovali o vývoji rozpočtových aspektov návrhu v priebehu postupu prijímania pozície Parlamentu a počas rokovaní s Radou.

Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi 11. októbra 2016 schválil uvedené body a jednomyseľne rozhodol odporučiť, aby hlavný spravodajca predniesol Komisii a Rade tieto obavy, pokiaľ ide o finančnú zlučiteľnosť návrhu, a počas rokovaní sa touto vecou ďalej zaoberal v úzkej koordinácii so všeobecným spravodajcom pre rozpočet na rok 2017 Jensom Geierom a so mnou.

Výbor pre rozpočet by bol veľmi vďačný, keby ste mohli tento list priložiť k záverečnej správe Výboru pre kultúru a vzdelávanie.

S úctou

Jean Arthuis

PRÍLOHA: NÁVRHY VÝBORU REGI VO FORME LISTU

Pani Silvia Costa

predsedníčka

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Európsky parlament

ASP 15G306

Brusel

Vážená pani Costa,

Vec:  Európsky rok kultúrneho dedičstva

Koordinátori výboru REGI sa 8. septembra 2016 dohodli, že výbor vypracuje stanovisko k legislatívnej správe výboru CULT o návrhu Komisie vyhlásiť rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Berieme na vedomie rozhodnutie výboru CULT využiť zjednodušený postup uvedený v článku 50 rokovacieho poriadku. Za týchto podmienok výbor REGI nemôže vydať stanovisko. Týmto Vám vo forme listu zasielam naše návrhy ako príspevok väčšiny výboru REGI k tejto záležitosti s odkazom na text Komisie, ktorý treba zmeniť (COM(2016)543). Dúfam, že s takýmto prístupom budete súhlasiť.

Návrhy:

1)  (článok 7) Európsky rok kultúrneho dedičstva by mohol byť financovaný aj v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) spoločne s integrovanými projektmi v oblasti kultúrneho dedičstva, pokiaľ sú v súlade s nariadením o EŠIF a stratégiami dohodnutými v rámci partnerských dohôd;

2)  (článok 7) zdôrazňuje význam vytvorenia synergií medzi štrukturálnymi a investičnými fondmi EÚ s cieľom podporiť Európsky rok kultúrneho dedičstva; vyzýva Komisiu, aby členským štátom pomáhala pri začleňovaní Európskeho roka kultúrneho dedičstva do projektov miestneho a regionálneho hospodárskeho rozvoja, a to v záujme dosiahnutia maximálnej účinnosti;

3)  (odôvodnenie 24a nové) zdôrazňuje význam cezhraničných kultúrnych projektov, ktoré by mohli prispieť k zvyšovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti a podporiť začleňovanie; v tejto súvislosti požaduje, aby sa prijali opatrenia na posilnenie a rozšírenie podpory financovania prostredníctvom dohôd o verejno-súkromných partnerstvách;

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

Kópia:  Mircea Diaconu, spravodajca

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Referenčné čísla

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Dátum predloženia v EP

30.8.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

12.9.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

5.9.2016

Zmena výšky finančných prostriedkov

       dátum stanoviska BUDG

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2016

 

 

 

Dátum prijatia

08.11.2016

 

 

 

Dátum predloženia

17.11.2016