Betänkande - A8-0340/2016Betänkande
A8-0340/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv

16.11.2016 - (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Mircea Diaconu
(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)


Förfarande : 2016/0259(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0340/2016
Ingivna texter :
A8-0340/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv

(COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0543(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0543),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0352/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 oktober 2016[1],

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från budgetutskottet (A8-0340/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Beaktandeled 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Regionkommitténs yttrande16,

med beaktande av Regionkommitténs resolution,

__________________

__________________

16 EUT C , , s. .

16 EUT C , , s. .

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Kulturarvet kan ha en viktig roll för sammanhållningen i ett samhälle i en tid när den kulturella mångfalden ökar i Europa. Nya arbetssätt kring kulturarv, med deltagarperspektiv och interkulturellt perspektiv, och utbildningsinitiativ som erkänner alla kulturarv som lika viktiga kan öka förtroendet, det ömsesidiga erkännandet och den sociala sammanhållningen.

(11)  Kulturarvet kan ha en viktig roll för sammanhållningen i ett samhälle i en tid när den kulturella mångfalden ökar i Europa. Platser som tilldelats det europeiska kulturarvsmärket har en stark europeisk dimension och har valts ut på grund av den roll de spelat i Europas historia. De symboliserar europeiska ideal, värderingar, historia och integration, och de för unionen och dess medborgare närmare varandra. Tillsammans med de europeiska kulturhuvudstäderna ökar dessa platser de europeiska medborgarnas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde. Därför bör komplementaritet med Europaåret för kulturarv eftersträvas. Nya arbetssätt kring kulturarv, med deltagarperspektiv och interkulturellt perspektiv, och utbildningsinitiativ som erkänner alla kulturarv som lika viktiga – samtidigt som friheten för konsten i enlighet med artikel 13 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras – kan öka förtroendet, det ömsesidiga erkännandet och den sociala sammanhållningen.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med målen för den europeiska kulturagendan ska de övergripande målen för Europaåret vara att främja och stödja, särskilt genom utbyte av expertis och god praxis, unionens, medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas insatser för att skydda, bevara, återanvända, värdesätta och främja det europeiska kulturarvet i EU. Med detta åsyftas särskilt följande:

1.  Det huvudsakliga syftet med Europaåret är att fira det europeiska kulturarvet som en gemensam resurs, ett resultat av flera århundraden av historia och sammanflätning av medlemsstaterna och de europeiska folken. I enlighet med målen för den europeiska kulturagendan ska de andra målen för Europaåret vara att främja och stödja, särskilt genom utbyte av expertis och god praxis, unionens, medlemsstaternas och de regionala och lokala myndigheternas insatser för att skydda, bevara, återanvända, värdesätta och främja det europeiska kulturarvet i EU. Med detta åsyftas särskilt följande:

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Europaåret ska stärka det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomin och samhället, genom dess direkta och indirekta ekonomiska potential. Detta omfattar förmågan att skapa en grund för de kulturella och kreativa branscherna, inspirera till kreativitet och innovationer, uppmuntra hållbar turism och skapa långsiktig sysselsättning.

(b)  Europaåret ska stärka det europeiska kulturarvets bidrag till ekonomin och samhället, genom dess direkta och indirekta ekonomiska potential. Detta omfattar förmågan att skapa en grund för de kulturella och kreativa branscherna, små och medelstora företag samt små- och storskaliga projekt, inspirera till kreativitet och innovationer, uppmuntra hållbar turism och skapa långsiktig sysselsättning.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Under första kvartalet 2017 ska kommissionen tillsätta en arbetsgrupp där Europaparlamentet och relevanta aktörer ska delta. Senast den 31 december 2017 ska arbetsgruppen lägga fram en arbetsplan med en redogörelse för aktiviteterna som planeras under 2018, däribland motsvarande budgetanslag, samt Europaårets visuella identitet. Ett antal flaggskeppsinitiativ ska definieras av arbetsgruppen och genomföras inom ramen för Europaåret.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samordning på nationell nivå

Samordning på medlemsstatsnivå

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska utse ett nationellt samordningsorgan som ansvarar för att organisera landets deltagande i Europaåret. Samordningsorganet ska ansvara för att de relevanta aktiviteterna samordnas på nationell nivå.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska arbeta tillsammans med unionsinstitutionerna i syfte att säkerställa korrekt genomförande av Europaåret och flerfaldiga dess genomslag genom ytterligare aktiviteter, samhällsengagemang och informationsverksamhet. Varje medlemsstat ska utse ett samordningsorgan som ansvarar för att organisera landets deltagande i Europaåret. Samordningsorganet ska ansvara för att de relevanta aktiviteterna samordnas på medlemstatsnivå.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen sammankallar möten för de nationella samordningsorganen för att samordna genomförandet av Europaåret och utbyta information om genomförandet på nationell nivå och EU-nivå.

Kommissionen sammankallar möten för samordningsorganen på medlemsstatsnivå och Europaparlamentets företrädare för att samordna genomförandet av Europaåret och utbyta information om genomförandet på medlemsstats- och EU-nivå. Samordningen av Europaåret på EU-nivå ska präglas av ett övergripande förhållningssätt inom kommissionen som säkerställer deltagande av alla relevanta generaldirektorat under samordning av generaldirektoratet för utbildning och kultur med målet att skapa synergier mellan olika unionsprogram och unionsinitiativ som finansierar projekt på kulturarvsområdet, samt att bättre sprida information om Europaåret.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Det civila samhällets deltagande

 

Europaårets struktur ska medge aktivt deltagande av professionella organisationer som verkar inom kulturarvsområdet, av befintliga transnationella kulturnätverk samt av berörda icke-statliga organisationer och kulturorganisationer, och, i synnerhet, ungdomsorganisationer.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  En särskild artikel i unionens allmänna budget ska införas för Europaåret. Artikeln ska innehålla de medel som avsatts för förberedelserna inför Europaåret, dess genomförande och insatser som bidrar till Europaårets långsiktiga hållbarhet. Den totala finansieringen i denna artikel ska vara 15 miljoner euro.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Den preliminära fördelningen per år ska se ut som följer: 1 miljon euro under 2017, 13 miljoner euro under 2018 och 1 miljon euro under 2019. Årliga anslag ska godkänna av budgetmyndigheten.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samfinansiering på EU-nivå av aktiviteter som stödjer Europaåret ska följa de tillämpliga reglerna och, inom de befintliga möjligheterna för fastställande av prioriteringar på årlig eller flerårig grund, överensstämma med de befintliga programmen, särskilt programmet Kreativa Europa. När så är lämpligt kan även andra program och politiska åtgärder, enligt deras befintliga juridiska och finansiella bestämmelser, stödja Europaåret.

1.   De aktiviteter som organiseras inom ramen för Europaåret får samfinansieras genom särskilda bidrag från nationella, regionala och lokala myndigheter i medlemsstaterna och genom flexibla finansieringsmekanismer, såsom offentlig-privat partnerskap eller gräsrotsfinansiering. När så är lämpligt kan även andra program och politiska åtgärder, enligt deras befintliga juridiska och finansiella bestämmelser, stödja Europaåret.

  • [1]  EUT C xx, xx.10.2016, s. x.

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET ÖVER DEN EKONOMISKA FÖRENLIGHETEN

Silvia Costa

Ordförande

Utskottet för kultur och utbildning

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över frågor angående den ekonomiska förenligheten avseende förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv

(COM(2016)543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

Budgetutskottets ståndpunkt

Det nuvarande förslaget hänvisades den 7 september 2016 till budgetutskottet för yttrande. Efter att ha bedömt förslaget beslutade samordnarna för budgetutskottet den 15 september 2016 att ta upp frågor som rör förslagets ekonomiska förenlighet med den fleråriga budgetramen, i enlighet med artikel 41.4 i Europaparlamentets arbetsordning.

Utskottet tog upp ovanstående fråga på sitt sammanträde den 11 oktober 2016 och, trots att ett antal allvarliga invändningar gjordes, fattade ett beslut till förmån för det ovannämnda lagstiftningsförslagets ekonomiska förenlighet, vars syfte är att främja det europeiska kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och en interkulturell dialog, samt att stärka dess bidrag till ekonomin och samhället.

I sitt förslag föreslår kommissionen att Europaåret för kulturarv skulle kunna genomföras genom flera unionsprogram, nämligen Kreativa Europa, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020, Erasmus+ och Ett Europa för medborgarna. Genomförandet av Europaåret under hela dess livstid beräknas kosta totalt 4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden som ska finansieras med befintliga budgetanslag genom att uteslutande utnyttja anslagen för delprogrammet Kultur, som ingår i programmet Kreativa Europa. Eftersom Europaåret inte ingick i planerna när anslagen i den fleråriga budgetramen godkändes och ingen ytterligare finansiering söks för ändamålet i den existerande budgetplaneringen, som är vägledande till sin karaktär, finns en verklig oro för att detta Europaår kan komma att omfördela medel från andra verksamheter i delprogrammet Kultur.

Som du vet är Kreativa Europa ett relativt litet program med brett tillämpningsområde och hög ambitionsnivå. Utskottet anser att de nuvarande genomförandenivåerna på 100 % vid årsslut, både i åtaganden och betalningar, samt den ständigt höga överteckningsnivån, tydligt visar hur hårt ansträngda programmets resurser är. Att skrapa ihop 4 miljoner euro från ett redan tunt utspritt ramanslag kommer bara att förvärra situationen.

Av denna anledning röstade utskottet, i sin ståndpunkt om budgeten för 2017, för att inrätta en särskild budgetpost till stöd för Europaåret, med 1 miljon euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden som ska börja utarbetas under 2017. Med inrättandet av en särskild post vill utskottet skicka en klar signal om att parlamentet fullt ut ställer sig bakom ett framgångsrikt och ambitiöst Europaår för kulturarv, men inte på bekostnad av befintliga och framtida verksamheter under Kreativa Europas delprogram Kultur. Därför bör dess finansiering vara öronmärkt. Dessutom röstade utskottet inte bara för att återställa rådets nedskärningar av alla Kreativa Europas budgetposter, utan även för att stärka dess finansiering med totalt 41,6 miljoner euro i åtaganden utöver budgetförslaget i syfte att lindra det hårt ansträngda programmet.

Om detta får stöd vid omröstningen i kammaren den 26 oktober skulle det ge föredraganden för budgeten ett starkt mandat under förhandlingarna med rådet. Vårt utskott kommer att göra sitt yttersta för att nå ett godtagbart resultat i budgetförhandlingarna på detta område i samarbete med ditt utskott. Jag skulle vilja be dig att hålla oss underrättade om händelseutvecklingen när det gäller förslagets budgetaspekter under förfarandet för antagande av parlamentets ståndpunkt och under förhandlingarna med rådet.

Vid budgetutskottets sammanträde den 11 oktober 2016 enades man om ovannämnda punkter och beslutade således enhälligt att rekommendera att huvudföredraganden skulle ta upp frågan om förslagets ekonomiska förenlighet med kommissionen och rådet samt följa upp dessa frågor under förhandlingarna i nära samarbete med huvudföredragande för budgeten för 2017 Jens Geier och mig.

Budgetutskottet skulle vilja att du bifogade denna skrivelse till slutrapporten från utskottet för kultur och utbildning.

Med vänlig hälsning

Jean Arthuis

BILAGA: REGI-UTSKOTTETS FÖRSLAG I SKRIVELSEFORM

Silvia Costa

Ordförande

Utskottet för kultur och utbildning

Europaparlamentet

ASP 15G306

Bryssel

Till: Silvia Costa

Ärende:  Europaår för kulturarv

Den 8 september kom REGI-utskottets samordnare överens om att utskottet skulle utarbeta ett yttrande över CULT-utskottets lagstiftningsbetänkande om kommissionens förslag att utse 2018 till Europaåret för kulturarv. Vi kan nu konstatera att CULT-utskottet beslutat att tillämpa förenklat förfarande enligt artikel 50 i arbetsordningen. Under dessa omständigheter kan inte REGI-utskottet avge något yttrande. Här återfinns våra förslag i form av en skrivelse med REGI-utskottets majoritetsbidrag i frågan, med hänvisningar till den kommissionstext som ska ändras (COM(2016)0543). Jag hoppas att du finner detta tillvägagångssätt godtagbart.

Förslag:

1)  (Artikel 7) Europaparlamentet menar att Europaåret för kulturarv även skulle kunna finansieras inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI‑fonderna), jämte integrerade kulturarvsprojekt, när de är förenliga med förordningen om ESI-fonderna och i linje med strategierna som överenskommits i partnerskapsavtalen.

2)  (Artikel 7) Europaparlamentet betonar betydelsen av att utveckla synergier mellan EU:s struktur- och investeringsfonder i syfte att främja Europaåret för kulturarv. Parlamentet uppmanar kommissionen att bistå medlemsstaterna med att integrera Europaåret för kulturarv i lokala och regionala projekt för ekonomisk utveckling i syfte att uppnå maximal effektivitet.

3)  (Skäl 24a (nytt)) Det är viktigt med gränsöverskridande kulturprojekt som bidrar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen och främjar inkludering. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att stärka och utveckla stödet till finansiering genom avtal om offentlig-privata partnerskap.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova

Kopia:  Mircea Diaconu, föredragande

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europaår för kulturarv

Referensnummer

COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)

Framläggande för parlamentet

30.8.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

12.9.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.9.2016

REGI

12.9.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

15.9.2016

REGI

14.10.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mircea Diaconu

8.9.2016

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

5.9.2016

Ändrad anslagstilldelning

       BUDG:s yttrande

BUDG

11.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2016

 

 

 

Antagande

08.11.2016

 

 

 

Ingivande

17.11.2016