Procedure : 2016/0811(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0342/2016

Indgivne tekster :

A8-0342/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 22/11/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0428

BETÆNKNING     *
PDF 374kWORD 56k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Mariya Gabriel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10345/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0267/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)(1), særlig artikel 23, stk. 2,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/934/RIA af 30. november 2009 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelserne vedrørende Europols forbindelser med partnere, herunder udveksling af personoplysninger og klassificerede informationer(2), særlig artikel 5 og 6,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler(3)

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0342/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  opfordrer Kommissionen til efter ikrafttrædelsen af den nye Europolforordning(4) at vurdere bestemmelserne i samarbejdsaftalen; opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet og Rådet om resultaterne af denne vurdering og, hvis det er relevant, at forelægge en henstilling om tilladelse til at indlede en international genforhandling af aftalen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og Europol.

(1)

EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 6.

(3)

EUT L 325 af 11.12.2009, s. 12.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).


BEGRUNDELSE

Forslaget

I henhold til artikel 23, stk. 2, i den nuværende rådsafgørelse om Europol (afgørelse 2009/371/RIA) er det Rådet, der skal godkende indgåelsen af internationale samarbejdsaftaler med tredjelande eller internationale organisationer efter høring af Europa-Parlamentet. Sådanne aftaler kan vedrøre udveksling af operative, strategiske, tekniske eller klassificerede oplysninger. Aftalen om operationelt samarbejde omfatter også udveksling af personoplysninger.

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale om et operationelt og strategisk samarbejde mellem Europol og Ukraine, der muliggør udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger. Disse oplysninger kunne være inden for specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om strafferetlige efterforskninger, oplysninger om kriminalpræventive metoder, deltagelse i uddannelsesaktiviteter samt ydelse af rådgivning og støtte i individuelle strafferetlige efterforskninger.

Proceduren

Som beskrevet ovenfor foreslås det at indgå denne nye internationale aftale på grundlag af rådsafgørelsen om Europol (afgørelse 2009/371/RIA).

Den 11. maj 2016 er en ny EU-forordning (forordning (EU) 2016/794) trådt i kraft, hvori proceduren for indgåelse af internationale aftaler samt de relevante bestemmelser og fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger er ændret betydeligt efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse. Anvendelsesdatoen for denne nye Europolforordning er imidlertid den 1. maj 2017, og indtil denne dato finder de eksisterende bestemmelser i rådsafgørelsen om Europol anvendelse.

Ordføreren vil derfor gerne gøre opmærksom på, at det i Europolforordningens artikel 25, stk. 4, fastsættes, at Kommissionen foretager en vurdering af bestemmelserne, navnlig dem om databeskyttelse, i alle de aftaler, der er indgået inden 1. maj 2017, og at Kommissionen underretter Parlamentet om resultaterne af denne vurdering og kan om nødvendigt indlede proceduren om genforhandling af disse aftaler. Ordføreren insisterer på denne forpligtelse for Kommissionen til rettidigt at underrette Europa-Parlamentet herom. Ordføreren vil også gerne understrege, at Den Fælles Kontrolinstans for Europol, som består af de nationale tilsynsmyndigheder for databeskyttelse, afgav en positiv udtalelse om indgåelsen af denne samarbejdsaftale under hensyntagen til databeskyttelsesniveauet i Ukraine.

Substansen

Der er et klart operationelt behov hos Europol for at uddybe dens samarbejde med Ukraine. Ukraine er en vigtig partner for Den Europæiske Union inden for rammerne af det østlige partnerskab, og sikkerheden og bekæmpelsen af kriminalitet er en grundlæggende forudsætning for fuldt ud at nå målsætningerne i dette partnerskab.

Ifølge Europol er Ukraine i stigende grad relevant for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, og mere specifikt af narkorelateret og økonomisk kriminalitet, menneskehandel og smugling samt mobile (omrejsende) organiserede kriminelle grupper. Udveksling af oplysninger vil gøre det muligt for EU, medlemsstaterne og Ukraine at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for international kriminalitet mere effektivt. Ud over udveksling af oplysninger giver aftalen også muligheder som f.eks. for uddannelse og kriminalpræventive aktiviteter. Indgåelsen af denne samarbejdsaftale er et meget konkret og effektivt skridt for Ukraine med henblik på at blive en vigtig partner i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Ordføreren understreger også, at undertegnelsen af denne aftale om et strategisk og operationelt samarbejde skal bidrage til yderligere koordination mellem strategierne og handlingsplanerne inden for de forskellige kriminalitetsområder i EU og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side. Herudover er et styrket samarbejde om sikkerhed mellem EU, dets medlemsstater og Ukraine foreneligt og supplerende med den tilnærmelse, som finder sted inden for andre områder såsom mobiliteten for europæiske og ukrainske borgere.

Ordføreren støtter derfor kraftigt indgåelsen af denne aftale om strategisk og operationelt samarbejde med Ukraine, da den vil støtte og styrke bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, som pr. definition er international, og vil bidrage til at forbedre det internationale samarbejde om bekæmpelse af menneskehandel og andre kriminelle spørgsmål.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol

Referencer

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

Dato for høring af EP

11.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Dato for vedtagelse

17.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Dato for indgivelse

17.11.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik