Menetlus : 2016/0811(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0342/2016

Esitatud tekstid :

A8-0342/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/11/2016 - 5.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0428

RAPORT     *
PDF 366kWORD 56k
17.11.2016
PE 589.423v02-00 A8-0342/2016

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mariya Gabriel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine

(10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (10345/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 (muudetud Amsterdami lepinguga) ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0267/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)(1), eriti selle artikli 23 lõiget 2,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist(2), eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0342/2016),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub komisjonil hinnata pärast uue Europoli määruse(4) kohaldamise kuupäeva koostöökokkuleppe sätteid; kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest ning esitama vajaduse korral soovituse anda luba selleks, et alustada rahvusvahelisi läbirääkimisi kokkuleppe muutmiseks;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Europolile.

(1)

ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.

(2)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.

(3)

ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53.)


SELETUSKIRI

Ettepanek

Kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse (otsus 2009/371/JSK) artikli 23 lõike 2 kohaselt kiidab nõukogu rahvusvahelised koostöökokkulepped kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega heaks pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Kõnealused kokkulepped võivad käsitleda operatiiv-, strateegilise, tehnilise või salastatud teabe vahetamist. Operatiivkoostöö kokkulepe sisaldab ka isikuandmete vahetamist.

Käesolevas ettepanekus käsitletakse Europoli ja Ukraina vahelist operatiiv- ja strateegilist koostööd ja teabevahetust, sealhulgas isikuandmete vahetust käsitleva kokkuleppe kavandatavat heakskiitmist. Teabevahetus võib hõlmata eriteadmisi, üldist olukorda käsitlevaid aruandeid, strateegiliste analüüside tulemusi, kriminaaluurimismenetlusi käsitlevat teavet, kuritegude ennetamise meetodeid käsitlevat teavet, koolitustegevuses osalemist, samuti nõustamist ja toetust konkreetsete kriminaaluurimismenetluste puhul.

Menetlus

Nagu eespool välja toodud, kavandatakse kõnealuse uue rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist kehtiva Europoli käsitleva nõukogu otsuse alusel (otsus 2009/371/JSK).

11. mail 2016 jõustus uus Euroopa määrus (määrus (EL) 2016/794), millega muudeti Lissaboni lepingu jõustumise järel oluliselt rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimise menetlust, samuti Euroopa kodanike isikuandmeid käsitlevaid asjaomaseid sätteid ja kaitsemeetmeid. Nimetatud uue Europoli määruse kohaldamise kuupäev on aga 1. mai 2017 ning kuni selle kuupäevani kohaldatakse kehtivat Europoli käsitlevat nõukogu otsust.

Raportöör soovib seepärast juhtida tähelepanu asjaolule, et Europoli määruse artikli 25 lõikes 4 on sätestatud, et komisjon peab hindama kõikide enne 1. maid 2017 sõlmitud operatiivkoostöö kokkulepete sätteid, eelkõige andmekaitse sätteid, ning komisjon peab Euroopa Parlamenti teavitama hindamise tulemustest ja alustama asjakohasel juhul menetlust nende lepingute üle uute läbirääkimiste pidamiseks. Raportöör rõhutab, et komisjon on kohustatud sellest Euroopa Parlamenti aegsasti teavitama. Raportöör soovib ühtlasi rõhutada, et Europoli ühine järelevalveasutus, kuhu kuuluvad õiguskaitsele spetsialiseerunud siseriiklikud andmekaitseasutused, andis Ukrainas kohaldatavat andmekaitsetaset arvesse võttes kõnealuse koostöökokkuleppe sõlmimise kohta soodsa arvamuse.

Sisu

Europolil on selge operatiivne vajadus Ukrainaga tehtava operatiivkoostöö süvendamise järele. Ukraina on Euroopa Liidu oluline osaline idapartnerluse raames ning julgeolek ja kuritegevusevastane võitlus on endiselt äärmiselt olulised küsimused kõnesoleva partnerluse eesmärkide täieliku saavutamise seisukohast.

Europoli sõnul on Ukrainal üha suurem tähtsus võitluses organiseeritud kuritegevusega, konkreetsemalt uimastitega seotud kuritegevuse ja majanduskuritegevusega, inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamisega, ning mobiilsete (suure liikuvusega) organiseeritud kuritegelike rühmitustega. Teabevahetus võimaldab ELi liikmesriikidel ja Ukrainal tõhusamalt hoida ära organiseeritud kuritegevust, terrorismi ja muid rahvusvahelise kuritegevuse vorme ning nende vastu võidelda. Lisaks teabevahetusele annab kokkulepe samuti muid võimalusi, näiteks koolituseks ja kuritegevust ennetavaks tegevuseks. Koostöökokkuleppe sõlmimine on Ukrainale väga konkreetne ja suur samm selle suunas, et saada oluliseks partneriks organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Raportöör rõhutab ühtlasi, et operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe allakirjutamine peab veelgi ergutama ELi ja selle liikmesriikide ning Ukraina strateegiate ja tegevuskavade koordineerimist eri kuritegevusvaldkondades. Pealegi on ELi, selle liikmesriikide ja Ukraina tõhustatud julgeolekualane koostöö kooskõlas lähenemisega muudes valdkondades, näiteks ELi ja Ukraina kodanike liikuvus, ning täiendab seda.

Raportöör toetab seepärast strateegilise ja operatiivkoostöö kokkuleppe sõlmimist Ukrainaga, sest see aitab tugevdada organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, mis on oma olemuselt rahvusvaheline, ning tõhustada inimkaubanduse ja muu kriminaalkuritegevuse vallas tehtavat rahvusvahelist koostööd


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe

Viited

10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

11.7.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Mariya Gabriel

26.9.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.9.2016

17.10.2016

17.11.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

3

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Tom Vandenkendelaere

Esitamise kuupäev

17.11.2016


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Ska Keller, Judith Sargentini

3

-

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

6

0

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika